The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by narumon, 2018-12-17 21:05:44

นำเสนออวท

นำเสนออวท

การประเมนิ องคก์ ารมาตรฐานดีเด่น
องคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย

วทิ ยาลยั การอาชีพนายายอาม

ตอนที่ ๑ สภาพท่วั ไปและการบรหิ ารองคก์ ารฯ

๑. สภาพท่ัวไปและการบริหารองค์การฯ

การประกาศจัดต้งั องคก์ ารฯ

การประกาศจดั ตัง้ ชมรมวิชาชีพในสังกดั องค์การฯ

๒. เอกลกั ษณข์ ององคก์ ารฯ

คาขวัญของขององคก์ ารนักวิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย

“เรียนเพ่อื รูส้ ปู่ ฏบิ ตั ิมสี มรรถนะ อาชีวะบรกิ ารสรา้ งมาตรฐานชวี ติ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ยดึ ม่ันหลักพอเพยี ง เคยี งสังคมสมดุลส่ทู ุกรุ่นท่ียั่งยนื ”

คติพจนข์ ององคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

“มีคณุ ธรรม ล้าเลิศความรู้ เปน็ ผู้ชา้ นาญ บริการดเี ย่ียม”

๒. เอกลกั ษณข์ ององค์การฯ (ต่อ)

คาปฏิญาณขององคก์ ารนกั วชิ าชพี ในอนาคตแห่งประเทศไทย

ข้อ ๑ ข้าพเจา้ จะจงรกั ภกั ดตี อ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ ์
ข้อ ๒ ขา้ พเจ้าจะบรกิ ารสังคมด้วยจติ สาธารณะอย่างแท้จรงิ
ขอ้ ๓ ขา้ พเจ้าจะยึดม่ันในคตพิ จน์และปฏบิ ตั ติ ามค้าขวญั ดว้ ยหลักจรรยาบรรณขององค์การตลอดไป

๓. การจดั สา้ นกั งาน

๔. เอกสารในส้านกั งานองค์การฯ ตามระเบียบงานสารบรรณ

๕. แผนภมู ิ/ปา้ ยนเิ ทศ

๖. การเงนิ

๖. การเงิน (ตอ่ )

๖. การเงิน (ตอ่ )

๖. การเงิน (ตอ่ )

๖. การเงิน (ตอ่ )

การจดั ประชมุ วิชาการองคก์ าร

ตอนท่ี ๒ การพัฒนาสมาชกิ ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสขุ
๑. การวางแผน

เป้าหมายท่ี ๑ การพฒั นาสมาชกิ ให้เป็ นคนดี และมีความสุข
แผนท่ี ๑.๑
แผนเสริมสร้างบคุ ลกิ ภาพและความรับผิดชอบตอ่ สงั คม
แผนท่ี ๑.๒
- โครงการเลือกตงั้ นายกองค์การนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศไทย
(อวท.) วิทยาลยั การอาชีพนายายอาม ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๒

แผนเสริมสร้างสขุ ภาพ กีฬาและนนั ทนาการ

- โครงการแข่งขนั กีฬาสภี ายใน วิทยาลยั การอาชีพนายายอาม (NIC
GAME)

ตอนที่ ๒ การพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดี คนเกง่ และมคี วามสขุ

๑. การวางแผน (ตอ่ )

เป้าหมายท่ี ๑ การพฒั นาสมาชกิ ให้เป็ นคนดี และมีความสุข
แผนท่ี ๑.๓ แผนพฒั นาคณุ ธรรม จริยธรรม

แผนท่ี ๑.๔ - โครงการ NIC มใี จรักพระพทุ ธศาสนา

แผนท่ี ๑.๕ แผนสง่ เสริมศาสนา ศิลปะ วฒั นธรรม
- โครงการพิธีไหว้ครู

แผนสง่ เสริมการอนรุ ักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
- โครงการกิจกรรมปลกู ต้นไม้ประจาปี ๒๕๖๑

๑. การวางแผน (ตอ่ )

เป้าหมายท่ี ๒ การพฒั นาสมาชกิ ให้เป็ นคนดี และมีความสุข
แผนท่ี ๒.๑ แผนพฒั นามาตรฐานวชิ าชีพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ

แผนท่ี ๒.๒ - โครงการแขง่ ขนั ทกั ษะวชิ าชีพ และทกั ษะพืน้ ฐาน

แผนพฒั นาสง่ เสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

- โครงการการประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์

๑. การวางแผน (ตอ่ )

เป้าหมายท่ี ๒ การพฒั นาสมาชกิ ให้เป็ นคนดี และมีความสุข
แผนท่ี ๒.๓ แผนสง่ เสริมการเรียนรู้แบบบรู ณาการ

แผนท่ี ๒.๔ - โครงการหารายได้ระหวา่ งเรียน
แผนพฒั นาความรู้และความสามารถทางวิชาการ
แผนท่ี ๒.๕
- โครงการวนั ภาษาไทย และวนั สนุ ทรภู่
แผนพฒั นานกั ศกึ ษาให้มีมาตรฐานสสู่ ากล

- โครงการภาษาองั กฤษในชีวิตประจาวนั

ภาพประกอบการดาเนินกจิ กรรม

โครงการเลอื กต้งั นายกองคก์ ารนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.)

วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๑

ภาพประกอบการดาเนนิ กจิ กรรม
โครงการแขง่ ขนั กีฬาสภี ายใน วิทยาลยั การอาชพี นายายอาม (NIC GAME)

ภาพประกอบการดาเนนิ กิจกรรม
โครงการ NIC มใี จรักพระพุทธศาสนา

ภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
โครงการพธิ ีไหวค้ รู

ภาพประกอบการดาเนินกจิ กรรม
โครงการกจิ กรรมปลกู ต้นไมป้ ระจาปี ๒๕๖๑

ภาพประกอบการดาเนินกจิ กรรม
โครงการแข่งขันทกั ษะวชิ าชพี และทักษะพ้นื ฐาน

ภาพประกอบการดาเนินกิจกรรม
โครงการการประกวดโครงงานวทิ ยาศาสตร์

ภาพประกอบการดาเนนิ กจิ กรรม
โครงการหารายไดร้ ะหวา่ งเรียน

ภาพประกอบการดาเนินกจิ กรรม
โครงการวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

ภาพประกอบการดาเนินกจิ กรรม
โครงการภาษาอังกฤษในชวี ติ ประจาวนั

ตอนท่ี ๓ คณุ ภาพการดาเนินกิจกรรมและการจัดนทิ รรศการ

รางวลั ท่ไี ด้รับจากแผนงานโครงการ

รางวัล ระดบั จงั หวดั องค์การนักวิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศ
วิทยาลยั การอาชพี นายายอาม

ท่ี รางวัล กจิ กรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ

๑ ชนะเลศิ การประกวดสิ่งประดษิ ฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดบั ๒๓-๒๔ พ.ย. เกียรตบิ ตั ร

อาชีวศกึ ษาจงั หวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐

๒๕๖๐ สิง่ ประดษิ ฐ์ประเภทท่ี ๒ ด้านการ

ประกอบอาชีพ “อปุ กรณ์ทาความสะอาดฝา

ครอบพดั ลม”

๒ รองชนะเลิศอนั ดบั การแข่งขนั ทกั ษะวิชาชีพและทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ๒๙ พ.ย. เกียรติบตั ร

๑ จงั หวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ “การ ๒๕๖๐

ประกวดรักการอา่ นภาษาไทย”

รางวลั ระดบั จงั หวัด องคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศ (ต่อ)

วิทยาลยั การอาชีพนายายอาม

ท่ี รางวัล กจิ กรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ
๒๙ พ.ย. เกียรตบิ ตั ร
๓ รองชนะเลศิ อนั ดบั การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพและทกั ษะพืน้ ฐาน ๒๕๖๐
เกียรตบิ ตั ร
๒ ระดบั จงั หวดั จนั ทบรุ ี ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ ๒๖ มิ.ย.
๒๕๖๑
“ทกั ษะเครื่องยนต์เลก็ ”

๔ รองชนะเลศิ อนั ดบั การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศกึ ษา-

๑ เอสโซ่ ระดบั อาชวี ศกึ ษาจงั หวดั จนั ทบรุ ี ครัง้ ท่ี

๒๘ ประจาปีการศกึ ษา ๒๕๖๑ “คีมถอด-ประ

กอบดรัม้ เบรครถจกั รยานยนต์”

รางวัล ระดบั ภาค องคก์ ารนกั วิชาชพี ในอนาคตแห่งประเทศ
วิทยาลัยการอาชพี นายายอาม

ที่ รางวลั กิจกรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างอิง

๑ ชนะเลิศ การแขง่ ขนั กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ ท่ี ๓๔ ๙-๑๙ พ.ย. เกียรตบิ ตั ร/

รอบคดั เลือกตวั แทนภาค “นนทบรุ ีเกมส์” ๒๕๖๐ เหรียญ

“การแขง่ ขนั กีฬามวยสากลสมคั รเลน่ หญิง

รุ่น ฟลายเวท นา้ หนกั ๕๑ กิโลกรัม

๒ ชนะเลศิ การแขง่ ขนั ชกมวยไทยสมคั รเลน่ “รุ่น ไลท์ฟ ๒๔ ธ.ค. เกียรติบตั ร

ลายเวท นา้ หนกั ๔๘ กิโลกรัม” ๒๕๖๐

รางวลั ระดบั ภาค องคก์ ารนักวิชาชพี ในอนาคตแหง่ ประเทศ
วิทยาลยั การอาชพี นายายอาม

ที่ รางวลั กิจกรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ
เกียรติบตั ร
๓ รองชนะเลิศอนั ดบั การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพ ทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ภาค ๘-๑๒ ม.ค.
เกียรตบิ ตั ร
๒ ตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร“ทกั ษะการผสม ๒๕๖๑

เครื่องดม่ื ประเภท Classic Bartender ”

(ระดบั ทมี ปวช. หรือปวส.)

๔ รองชนะเลศิ อนั ดบั การแขง่ ขนั ทกั ษะวิชาชีพ ทกั ษะพืน้ ฐาน ระดบั ภาค ๘-๑๒ ม.ค.

๒ ตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร“ทกั ษะการผสม ๒๕๖๑

เคร่ืองด่มื ประเภท Flair Bartender ”

(ระดบั ทีม ปวช. หรือปวส.)

รางวัล ระดบั ภาค องค์การนักวชิ าชีพในอนาคตแหง่ ประเทศ
วทิ ยาลัยการอาชพี นายายอาม

ที่ รางวลั กิจกรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างอิง

๕ รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศกึ ษา ครัง้ ที่ ๒๘ ระดบั ๑๕-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑ เกียรติบตั ร

ภาคตะวนั ออกและกรุงเทพมหานคร “คีมถอด-ประกอบดรัม้

เบรครถจกั รยานยนต์”

๖ รองชนะเลศิ อนั ดบั ๒ การแขง่ ขนั กีฬาอชีวะเกมส์ “ระดบั ภาค” ภาคตะวนั ออกและ ๑๕-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เกียรตบิ ตั ร/เหรียญ

กรุงเทพมหานคร ครัง้ ท่ี ๑๓ “นางนวลเกมส์” “มวยไทย

สมคั รเลน่ หญิง รุ่นแบนตมั ้ เวท นา้ หนกั ไมเ่ กิน ๕๔ กิโลกรัม”

๗ ชนะเลิศ การแขง่ ขนั กีฬาอชวี ะเกมส์ “ระดบั ภาค” ภาคตะวนั ออกและ ๑๕-๒๑ ก.ค. ๒๕๖๑ เกียรตบิ ตั ร/เหรียญ

กรุงเทพมหานคร ครัง้ ท่ี ๑๓ “นางนวลเกมส์” “มวยสากล

สมคั รเลน่ หญิง รุ่นไลท์ฟลายเวทเวท นา้ หนกั ไมเ่ กิน ๔๘

กิโลกรัม”

รางวลั ระดบั ชาติ องคก์ ารนกั วิชาชีพในอนาคตแหง่ ประเทศ
วทิ ยาลัยการอาชพี นายายอาม

ท่ี รางวลั กจิ กรรม ว.ด.ป. เอกสารอ้างองิ

๑ ชนะเลิศ การแขง่ ขนั กีฬาอาชีวะเกมส์ระดบั ชาติ ครัง้ ๓-๔ ก.ย. เกียรติบตั ร/

ท่ี ๑๓ “บวั หลวงเกมส์” “การแขง่ ขนั กีฬา ๒๕๖๑ เหรียญเงิน

มวยสากลสมคั รเลน่ หญิง รุ่น ไลท์ฟลายเวท

นา้ หนกั ๔๘ กิโลกรัม”

วทิ ยาลยั การอาชีพนายายอาม
ขอบคุณค่ะ


Click to View FlipBook Version