The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Company Profile C-Con System Technology CO.,LTD

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ccon.sls11, 2022-07-15 03:22:34

Company Profile C-Con System Technology CO.,LTD

Company Profile C-Con System Technology CO.,LTD

บรษิ ทั ซ-ี คอน ซสี เตม็ เทคโนโลยี จำกดั
ผนู ำดา นเทคโนโลยกี ารผลติ อปุ กรณง านอำนวยความปลอดภยั , ไฟฟา สอ งสวา ง , ไฟจราจร ,ไฟ LED ,การด เรล , ปา ยจราจร ครบวงจร

www.c-contraffic.com

ความเป็็นมาของบริิษััท

บริิษััท ซีี-คอน ซิิสเต็็ม เทคโนโลยีีจำำ�กััด เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทในเครืือ บริิษััท ซิิ-คอน ซิิตี้ � กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ก่่อตั้้�งขึ้้�นตั้ �งแต่่ปีี 2547
เพื่่�อดำำ�เนิินธุุรกิิจผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าเทคโนโลยีีด้้านความปลอดภััยจราจร สััญญาณไฟจราจร ไฟฟ้้าส่่องสว่่าง รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์จาก
นวัตกรรมพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ Solar Cell
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งม่ันในการผลิตสินค้า ที่ดีท่ีสุด เพ่ือให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด บริษัทจึงมี
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ทั้งทางด้านคุณภาพของสินค้า ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์จนปัจจุบันบริษัทสามารถผลิตสินค้า
ครอบคลุมครบทั้งวงจรในงานด้านความปลอดภัยจราจร ภายใต้ตราสินค้า C-CON

ปณิิธาน

บริิษััท ซีี-คอน ซิิสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด มีีความมุ่�งมั่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีี เพื่่�อความปลอดภััยด้้านจราจร,
งานไฟฟ้้าส่่องสว่่างและเทคโนโลยีีประหยััดพลัังงานด้้านโซล่่าเซลล์์ บริิษััทมุ่�งมั่�นให้้การสนัับสนุุนคู่่�ค้้าให้้ประสบความสำำ�เร็็จเติิบโตไปควบคู่�
กัับเราอย่่างสููงสุุดและให้้ลููกค้้าได้้รัับความพึึงพอใจเกิินกว่่าที่่�คาดหวััง สิ่�งนี้้�เป็็นตััวกำำ�หนดแนวทางการปฏิิบััติิงานให้้ผู้�บริิหาร C-CON
ทุุกท่่านตระหนัักอยู่่�ตลอดเวลาของการทำำ�ธุุรกิิจ และยัังเป็็นแนวทางการปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกระดัับชั้้�นให้้เป็็นไปอย่่างมืืออาชีีพ
เหนืือสิ่�งอื่�นใดบริิษััทฯขอให้้คำำ�มั่�นสััญญากัับคู่่�ค้้า และผู้�ใช้้สิินค้้าภายใต้้สััญลัักษณ์์ C-CON ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจดัังนี้้�
1. บริิษััทฯ จะดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่�อสััตย์์ยุุติิธรรม และจริิยธรรมสููงสุุด
2. บริิษััทฯ จะผลิิต และนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพดีีที่่�สุุดที่่�เทคโนโลยีีในขณะนั้้�นจะสามารถผลิิตได้้ส่่งมอบให้้แก่่

คู่่�ค้้าด้้วยความภาคภููมิิใจ
3. บริิษััทฯ จะทุ่�มเทกำำ�ลัังที่่�จะร่่วมสร้้างความเจริิญเติิบโต ให้้กัับคู่่�ค้้า และลููกค้้าอย่่างเต็็มความสามารถ
4. บริษัทฯ จะด�ำเนินธุรกิจโดยให้มีความแข็งแกร่ง ม่ันคง โดยมีความสามัคคีเป็นท่ี ตั้งเพ่ือสร้างความสุขความอบอุ่น

ให้แก่คนในสังคมด้วยสินค้าคุณภาพสูงท่ีสร้างความสะดวกปลอดภัยให้กับทุกคนในสังคมนี้

วิิสััยทััศน์์

บริิษััทมุ่�งเน้้นให้้เกิิดความปลอดภััย ความสุุขความสะดวก ความสบาย แก่่ชีีวิิตของทุุกคนในสัังคมที่่�เรารัักแห่่งนี้้� บริิษััทฯ มีีความ
มุ่�งมั่�นที่่�จะสร้้างองค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ ในธุุรกิิจด้้านความปลอดภััยจราจร และไฟฟ้้าส่่องสว่่างเพื่�่อตอบสนองต่่อความปลอดภััยต่่อชีีวิิต
และทรัพย์สินของคนในสังคม ความต้องการของลูกค้า ผู้บริโภค ให้ได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีท่ีสุด ภายใต้แบรนด์สินค้า C-CON
เราต้องการก้าวไปสู่ความเป็นหน่ึงในธุรกิจดังกล่าว และเราจะครองใจคนไทยทั้งประเทศรวมถึงอาเซียนทุก ๆ ประเทศ ด้วยความรัก
และการดูแลปกป้องจาก C-CON ทุกความต้ังใจ

เรามุ่งเน้นการผลิตคุณภาพสูง บริษัท C-CON มุ่งเน้นการผลิตโดยผลิตภัณฑ์ของเรามีการควบคุมโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้มี
ความม่ันใจว่าเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพสูง ได้รับรองคุณภาพ ISO 9001-2015 และได้รับเครื่องหมายมตรฐานอุตสาหกรรม
มอก. และสินค้าแต่ละชนิดผ่านการทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย ท้ังหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนท่ีเช่ือถือได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ
อย่างกว้างขวาง ทั้งหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงตัวแทนจ�ำหน่าย เสาไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟส่องสว่าง การ์ดเรล ไฟจราจร
งานไฟ LED หมุดจราจร กรวยจราจร และอุปกรณ์ความปลอดภัยจราจร แบบครบวงจร ซึ่งเป็นโรงงานเดียวในเมืองไทย และเรามีคู่ค้า
เป็นบริษัทชั้นน�ำ และตัวแทนจ�ำหน่ายท่ัวประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คู่ค้าและลูกค้าของเรา เราไม่หยุดนิ่งในการท่ี จะพัฒนาสินค้า
และบริการท่ีหลากหลาย ด้วยทีมงานท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ พร้อมให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำในผลิตภัณฑ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพแบบครบวงจรครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ทั้งในและต่างประเทศ

พัันธกิิจ

ด้้วยวิิสัยั ทััศน์์อัันยาวไกลผสานกับั เจตนาที่่จ� ะเป็น็ แบบอย่่าง ภาพลักั ษณ์์ที่่�ดีีของธุุรกิจิ ด้า้ นความปลอดภััยจราจร และไฟฟ้า้ ส่่องสว่า่ ง
เรามีีพัันธกิิจต่่อคู่่�ค้้า และลููกค้้า ดัังนี้้�
1. มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่ดี มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาดโลก
2. มุ่งม่ัน พัฒนา และผลิตสินค้าที่มีนวัตกรรมท่ีดี และสูงสุด ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริโภค หรือผู้ใช้งานอย่างสูงสุด
3. มุ่�งมั่�น ให้้ธุุรกิิจมีีการเปลี่่�ยนแปลง และพััฒนาการใช้้ชีีวิิตประจำำ�วัันของคนในสัังคม มีีความสุุข ให้้มีีความปลอดภััยอย่่าง
สููงสุุดในการใช้้งาน การใช้้ชีีวิิตประจำำ�วััน และประหยััดพลัังงานมากที่่�สุุด

คำำ�นิิยมของเรา C-CON CITY GROUP

เราเป็นองค์กรแห่ง ส่ิงท่ีเรายึดถือ เป้าหมายของเรา
ความรัก สามัคคี ซื่อสัตย์ ความซื่�อสััตย์์ - ขยััน - อดทน - สามััคคีี ม่ันคง - ชัดเจน

ขยัน อดทน เสียสละ พัฒนา - มีีคุุณธรรมจริิยธรรมเป็็นเลิิศ ก้้าวเดิินไม่่หยุุดยั้�ง เก็็บเกี่�ยวฝ่่าฟััน

ก้า้ วไปข้า้ งหน้า้ ตลอดเวลา ทุุกอุุปสรรคทุุกโอกาส

ประกาศนียี บััตร

CERTIFICATE

บริิษััทซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด มุ่�งเน้้นด้้านการผลิิต
สิินค้้าให้้มีีคุุณภาพ ตามมาตรฐานระดัับสากล และผ่่านการทดสอบจาก
สถาบัันมาตรฐานทั้้�งในและต่่างประเทศมากมาย เพื่่�อให้้ได้้สิินค้้าคุุณภาพ
ตามความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้า รวมถึึงกระบวนการบริิหารจััดการระดัับ
มาตรฐาน ISO 9001:2015 และสถาบัันอื่�นๆที่่�ยอมรัับระดัับโลก เพื่่�อให้้
ได้้มาซึ่่�งความพึึงพอใจสููงสุุดตามเจตนาของเราที่่�ตั้�งใจ (ลููกค้้าจะได้้รัับมาก
กว่่าที่่�คาดหวััง)

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

ลููกค้้าของเรา

OUR CUSTOMERS

ต่างประเทศ (International Market)

หน่วยงานรัฐบาลในประเทศ (Domestic Government Organizations)

หน่วยงานเอกชนในประเทศ (Domestic Private Organization)

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

กำำ�ลังั การผลิิต

PRODUCTION CAPACITY

1. กลุ่่�มงานเสาประเภทต่่างๆและงานราวกัันอัันตราย (การ์์ดเรล)

1.1 เสากลมปลายเรีียว ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 4-14 เมตร............................................................ 3,000 ต้น/เดือน
1.2 เสาเหลี่�ยมปลายเรีียว ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 4-14 เมตร......................................................... 3,000 ต้น/เดือน
1.3 เสากลมปลายตรง ชุบกัลวาไนซ์ สูง 4-14 เมตร.............................................................. 5,000 ต้น/เดือน
1.4 เสาเหลี่�ยมปลายตรง ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 4-14 เมตร.......................................................... 5,000 ต้น/เดือน
1.5 เสาธงชาติิแบบกลมปลายเรีียว ขนาด 3-30 เมตร............................................................ 100 ต้น/เดือน
1.6 เสาไฮแมสแบบกลม ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 15-30 เมตร..........................................................100 ต้น/เดือน
1.7 เสาไฮแมสแบบเหลี่�ยม ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 15-30 เมตร......................................................100 ต้น/เดือน
1.8 เสาสนามกีีฬา ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 15-40 เมตร...................................................................100 ต้้น/เดืือน
1.9 เสาประติิมากรรม.......................................................................................................... ตามแบบท่ีส่ัง
1.10 เสาไฟส่่องสว่่างโซล่่าเซลล์์.............................................................................................ตามแบบที่่�สั่�ง
1.11 ราวกัันอัันตราย (การ์์ดเรล)........................................................................................... 5,000 แผ่่น/เดืือน


บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

กำำ�ลังั การผลิติ

PRODUCTION CAPACITY

2. โคมไฟส่่องสว่่าง

2.1 โคมไฟถนน HID.............................................................................................................5,000 โคม/เดือน
2.2 โคม floodlight HID......................................................................................................2,000 โคม/เดือน
2.3 โคมไฟถนน LED............................................................................................................ 3,000 โคม/เดือน
2.4 โคม floodlight LED..................................................................................................... 2,000 โคม/เดือน

3. ไฟจราจร LED

3.1 ตู้ควบคุมสัญญาณไฟจราจร............................................................................................ 100 ตู้/เดือน
3.2 โคมไฟจราจร..................................................................................................................1 00 ชุด/เดือน
3.3 โคมไฟจราจรแบบนับถอยหลัง (Count Down)..............................................................500 ชุด/เดือน
3.4 โคมไฟจราจรแบ่งช่องทางเดินรถ.................................................................................... 500 ชุด/เดือน

4. ไฟเตือนจราจรเตือนโซล่าเซลล์

4.1 ไฟกระพริบเตือนโซล่าเซลล์ 300 มม.............................................................................. 2,000 ชุด/เดือน
4.2 ไฟกระพริบป้ายเตือนทางโค้งโซล่าเซลล์......................................................................... 1 ,000 ชุด/เดือน
4.3 ไฟกระพริบป้ายเตือนทางแยกโซล่าเซลล์........................................................................ 1 ,000 ชุด/เดือน
4.4 ไฟกระพริบป้ายเตือนเขตโรงเรียนโซล่าเซลล์.................................................................. 1,000 ชุด/เดือน
4.5 ป้ายไฟกระพริบเตือนเชฟร่อน........................................................................................ 1,000 ชุด/เดือน
4.6 ป้ายเตือนจับความเร็ว (Your speed)............................................................................ 500 ชุด/เดือน
4.7 ไฟกระพริบเตือนทางร่วมโซล่าเซลล์............................................................................... 1,000 ชุด/เดือน
4.8 หมุดจราจร.................................................................................................................... 30,000 ตัว/เดือน
4.9 ลูกแก้ว 360 องศา......................................................................................................... 3 0,000 ตัว/เดือน
4.10 กรวยจราจร 50 cm. 70 cm. 80 cm.......................................................................... 20,000 ตัว/เดือน
4.11 สินค้ารายการอ่ืนๆ ผลิตตามรายการ และรูปแบบท่ี ต้องการ......................................... ตามแบบท่ีส่ัง

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

สารบัญั

CONTENT PAGE

1. กลุ่่�มงานเสาประเภทต่่างๆและงานการ์์ดเรล หน้า้ 01 - 25

Poles and Guard Rail

03 04 06 07 09 10

11 12 13 21 23

2. กลุ่่�มโคมไฟส่่องสว่่าง หน้้า 26 - 68

Street Light

27 41 51 59

3. ไฟจราจร หน้า้ 69 - 80

Traffic Light

70 71 72 73 74
75

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

4. ไฟเตืือนจราจรโซล่่าเซลล์์ สารบััญ

Solar Powered Traffic Light CONTENT PAGE

หน้า้ 81 - 89

82 83 84 85 86 87

88 89

5. ป้้ายจราจร หน้า้ 90 - 100

Traffic Signs

»·ØÁ¸Ò¹Õ ·Ò§ËÅǧª¹º· Í.¡Ãз‹ØÁẹ
ʤ.1234
Pathum Thani Krathum Baen

91 93 95 Í.ºÒ§ºÇÑ ·Í§ 98 99

Bang Bua Thong

Í.»Ò¡à¡Ãç ´

Pak Kret

97

6. อุุปกรณ์์ความปลอดภััยจราจร หน้า้ 101 - 128

Traffic Safety Equipment

103 106 109 111 113 115
116 117 118 119 121 127

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาไฟประเภทต่า่ งๆและการ์์ดเรล

POLES AND GUARD RAIL

เสากลมปลายเรียว ชบุ กลั วาไนซ์ เสาเหลี่ยมปลายเรยี ว ชบุ กัลวาไนซ์ เสาธงแบบต่างๆ ชบุ กลั วาไนซ์
สูงู 4-14 เมตร สูงู 4-14 เมตร สูง 3-30 เมตร

03 04 06

เสาสนามกฬี า ชุบกลั วาไนซ์ เสาไฮแมสแบบกลม ชบุ กัลวาไนซ์ เสาไฮแมสแบเหลี่ยม ชุบกลั วาไนซ์
สงู 15-40 เมตร สูงู 15-30 เมตร สููง 15-30 เมตร

07 09 10

เสากลมปลายตรง ชบุ กลั วาไนซ์ เสาเหลย่ี มปลายตรง ชุบกัลวาไนซ์ เสาประติมากรรม
สงู 4-14 เมตร สงู 4-14 เมตร

11 12 13

เสาไฟสอ่ งสวา่ ง โซลา่ เซลล์ ราวกันอันตราย (การด์ เรล)

21 23

YSTEM CERTIFICATION YSTEM CERTIFICATIO
ISO 900
1 บ20ริ/ิษ1ััท5 หซีมีู-่�ค1อ0นตำซำ�ีีบสลเตค็็มลอเงทขค่่อโยนโอำลำ�ยเีภี จอำำป�กาักัดเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสากลมและเหลี่�ยมปลายเรียี ว ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 4-14 เมตร
ROUND AND POLYGONAL TAPERED STEEL POLE

เสาไฟฟ้้าแสงสว่่างกลมและเหลี่�ยม มีีความสููงมาตรฐานให้้เลืือกตั้้�งแต่่ 4-14 เมตร กิ่�งมีีทั้้�งชนิิดกิ่�งเดี่�ยวและกิ่�งคู่� ความยาวตั้�งแต่่ 2
0.5-2.5 เมตร ขนาดและความสููงนอกเหนืือจากมาตรฐาน บริิษััทฯ สามารถผลิิตได้้ตามที่่�ลููกค้้ากำำ�หนด

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสากลมปลายเรีียว ชุุบกัลั วาไนซ์์ สููง 4-14 เมตร

ROUND TAPERED STEEL POLE

d ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบตั ิทั่วไป

H • เสาไฟฟ้้าแสงสว่่างปลายเรีียวแบบกลม มีีความสููงมาตรฐานให้้เลืือกตั้้�งแต่่ 4 – 14 เมตร
• มีท้ังชนิดกิ่งเด่ี ยวและก่ิงคู่ ความยาวกิ่งต้ังแต่ 0.5 – 2.5 เมตร ขนาดและความสูงนอกเหนือ
SERVICE DOOR จากมาตรฐาน บริษัท ฯ สามารถผลิตได้ตามท่ีลูกค้าก�ำหนด
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูง ป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบร้อนตาม
T มาตรฐาน ASTM A123
D • เสาไฟผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2316 – 2549
• ต้านทานแรงลมได้อย่างน้อย 125 กม. /ชม.
A • ใช้งานพ้ืนที่ ถนนทางหลวง ถนนท้องถิ่น สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดรถ สวน
a สาธารณะ สนามบิน หรือบริเวณท่ัวไป
Aa
Features and specifications

• Round tapered steel pole offering in heights from 4-14 meters.
• Fabricated from high quality hot rolled steel and finished with hot dip galvanized
complied with ASTM A123
• Single and double bracket are available in length from 0.5 to 2.5 meters and custom
length is available as requested.
• Withstand wind Load 125 km/hr
• Manufacturing according to Thailand Industrial Standards TIS. 2316 -2006
• Applicable for highways, local roads, bridge, industrial area, parking lots, public park,
airports etc.

Model (mH ) (mDm) (mdm) Th(imck1mne) ss PBlaastee AWp(ekpiggr)ohxt Bracket S(Demrovmoicr)e
Single Double
STR-04 (Thickness 1)
STR-05
STR-06 2.7 100 60 3.2 A 30 SG-1 DB-1 80 X 350
STR-07
STR-08 3.7 113 60 4 B 35 SG-2 DB-2 80 X 350 Base Plate Dimension Thickness 1
STR-09
STR-10 4.7 127 60 4 B 66 SG-2 DB-2 80 X 350 Type (mAm) (mam) (mTm) J-Bolt
STR-11 A 300 200 18 M19
STR-12 5.7 141 60 4 B 80 SG-2 DB-2 90 X 400 B 350 250 25 M25
STR-14 C 400 350 30 M25
6.7 156 60 4 B 95 SG-2 DB-2 90 X 400

7.7 170 60 4 B 110 SG-3 DB-3 90 X 400

8 190 76 4 C 132 SG-4 DB-4 90 X 400

9 205 76 4 C 150 SG-4 DB-4 90 X 400

10 219 76 4 C 180 SG-4 DB-4 90 X 400

12 260 89 4 C 240 SG-5 DB-5 90 X 400

YSTEM CERTIFICATION YSTEM CERTIFICATIO
ISO 900
3 บ20ริ/ิษ1ััท5 หซีมี-ู่ค่� 1อ0นตำซำ�ีบีสลเตค็็มลอเงทขค่่อโยนโอำลำ�ยเีภี จอำปำ�กาักัดเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาเหลี่�ยมปลายเรียี ว ชุุบกัลั วาไนซ์์ สููง 4-14 เมตร
POLYGONAL TAPERED STEEL POLE

d ข้อก�ำหนดและคุณสมบัตทิ ั่วไป

H • เสาไฟฟ้้าแสงสว่่างปลายเรีียวแบบกลม มีีความสููงมาตรฐานให้้เลืือกตั้้�งแต่่ 4 – 14 เมตร
• มีทั้งชนิดก่ิงเด่ี ยวและกิ่งคู่ ความยาวก่ิงตั้งแต่ 0.5 – 2.5 เมตร ขนาดและความสูงนอกเหนือ
SERVICE DOOR จากมาตรฐาน บริษัท ฯ สามารถผลิตได้ตามท่ีลูกค้าก�ำหนด
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูง ป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบร้อนตาม
T มาตรฐาน ASTM A123
D • เสาไฟผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 2316 – 2549
• ต้านทานแรงลมได้อย่างน้อย 125 กม. /ชม.
A • ใช้งานพ้ืนที่ ถนนทางหลวง ถนนท้องถ่ิน สะพาน โรงงานอุตสาหกรรม ลานจอดรถ สวน
a สาธารณะ สนามบิน หรือบริเวณท่ัวไป
Aa
Features and specifications

• Round tapered steel pole offering in heights from 4-14 meters.
• Fabricated from high quality hot rolled steel and finished with hot dip galvanized
complied with ASTM A123
• Single and double bracket are available in length from 0.5 to 2.5 meters and custom
length is available as requested.
• Withstand wind Load 125 km/hr
• Manufacturing according to Thailand Industrial Standards TIS. 2316 -2006
• Applicable for highways, local roads, bridge, industrial area, parking lots, public park,
airports etc.

Model (mH ) (mDm) (mdm) Th(imck1mne) ss PBlaastee AWp(ekpiggr)ohxt Bracket S(Demrovmoicr)e
Single Double
STP-04 (Thickness 1)
STP-05
STP-06 2.7 100 60 3.2 A 30 SG-1 DB-1 80 X 350
STP-07
STP-08 3.7 113 60 4 B 35 SG-2 DB-2 80 X 350 Base Plate Dimension Thickness 1
STP-09
STP-10 4.7 127 60 4 B 66 SG-2 DB-2 80 X 350 Type (mAm) (mam) (mTm) J-Bolt
STP-11 A 300 200 18 M19
STP-12 5.7 141 60 4 B 80 SG-2 DB-2 90 X 400 B 350 250 25 M25
STP-14 C 400 350 30 M25
6.7 156 60 4 B 95 SG-2 DB-2 90 X 400

7.7 170 60 4 B 110 SG-3 DB-3 90 X 400

8 190 76 4 C 132 SG-4 DB-4 90 X 400

9 205 76 4 C 150 SG-4 DB-4 90 X 400

10 219 76 4 C 180 SG-4 DB-4 90 X 400

12 260 89 4 C 240 SG-5 DB-5 90 X 400

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 4
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

กิ่ �งเสาไฟ

BRACKET POLE

กง่ิ เดีย่ ว (single bracket)

d

130

SG-1, SG-2, SG-3 SG-4, SG-5

Model A (m) B (m) D (mm) d (mm) R (mm) Thickness (mm)

SG-1 0.50 1.30 60 60 300 3.2

SG-2 2.00 1.30 60 60 300 3.2

SG-3 2.50 1.30 60 60 300 4.0

SG-4 2.50 2.00 76 60 500 4.0

SG-5 2.50 2.00 89 60 500 4.0

กิ่งคู่ (double bracket) d
SG-1, SG-2, SG-3
130

SG-4, SG-5

Model A (m) B (m) D (mm) d (mm) R (mm) Thickness (mm)

DB-1 0.50 1.30 60 60 300 3.2

DB-2 2.00 1.30 60 60 300 3.2

DB-3 2.50 1.30 60 60 300 4.0

DB-4 2.50 2.00 76 60 500 4.0

DB-5 2.50 2.00 89 60 500 4.0

YSTEM CERTIFICATION YSTEM CERTIFICATIO
ISO 900
5 บ20ริ/ิษ1ััท5 หซีมี-ู่ค่� 1อ0นตำซำ�ีบีสลเตค็็มลอเงทขค่่อโยนโอำลำ�ยเีภี จอำปำ�กาักัดเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาธงแบบกลมปลายเรีียว ชุุบกัลั วาไนซ์์ สููง 3-30 เมตร
ROUND TAPERED FLAG POLE

d ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัตทิ ัว่ ไป

H ธง เป็นเคร่ืองหมายและสัญลักษณ์ท่ีเคารพสูงสุดของชาติและองค์กรต่างๆ เสาธงจึงถือว่า
เป็นส่วนหนึ่งท่ี จ�ำเป็นส�ำหรับสถานท่ีส�ำคัญหลายแห่ง เสาธง C-CON นั้นถูกออกแบบเพ่ือรองรับ
T การใช้งานต่างๆ สามารถเลือกระบบการชักขึ้น-ลง ด้วยการดึงเชือกขึ้นลงด้วยมือโดยมีลูกหมุน
D ฉุดดึง (Winch Drum) หรือมอเตอร์ได้ ยอดเสาธงน้ันจะมีลักษณะท่ีสามารถหมุนได้รอบ 360
องศา ซึ่งช่วยป้องกันไม่ให้ธงติดกับเสาเมื่อมีลมพัด
• เสาธงแบบกลม มีความสูงมาตรฐานให้เลือกตั้งแต่ 3 – 30 เมตร นอกเหนือจากมาตรฐาน
บริษัทฯ สามารถผลิตได้ตามลูกค้าก�ำหนด
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบร้อน ตามมาตรฐาน
ASTM A123
• ต้านทานแรงลมได้อย่างน้อย 125 กม. /ชม.

Features and specifications

A Flag pole is regarded as the highest respect symbol of nations or organizations. There-
fore, the flag pole is considered as significant in many important places. C-CON flag pole is
designed to accommodate various applications with height available from 3 to 30 meters. Flag
rising and the lowering system is available in two options, a hand-reeled winch drum or with a
motor system. It is also equipped with a 360 degree rotating aluminum alloy ring that helps to
prevent the cause of flag stuck to the pole in windy condition.
• Round tapered flagpole offering in heights from 3 - 30 meters.
• Fabricated from high quality hot rolled steel and finished with hot dip galvanized
complied with ASTM A123
• Withstand wind Load 125 km/hr

Model (mH) (mDm) (mdm) Th(imckmne) ss Base Plate WAeipgphrto(xkg) Base Plate Type A - D Base Plate (mCm) (mBm) (mCm) (mTm)
FPR-03 3 102 60 3.2 A 30 Base Plate Type E - F A 300 200 200 25
FPR-06 6 146 60 4.0 B 35 B 350 250 250 25
FPR-07 7 160 60 4.0 B 66 C 400 300 300 30
FPR-08 8 174 60 4.0 B 80 D 450 350 350 30
FPR-09 9 205 76 4.1 B 95 E 640 520 410 30
FPR-10 10 219 76 4.0 C 110 F 750 691 488 32
FPR-12 12 247 76 4.0 D 132 G 850 720 600 38
FPR-14 14 289 89 4.0 D 150
FPR-15 15 410 173 4.5 E 180
FPR-20 20 488 211 4.5 F 240
FPR-25 25 488 183 4.5 F 283
FPR-30 30 600 195 6.0 G 325

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 6
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาสนามกีีฬา ชุุบกัลั วาไนซ์์ สูงู 15-40 เมตร

STADIUM POLE

d ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัติท่ัวไป

H เสาไฟส่องสนามกีฬา C-CON ออกแบบและพัฒนามาเพื่อใช้ในงานสนามกีฬาหรือบริเวณที่
ต้องการความเข้มข้นของแสงสว่างสูง โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และการ
SERVICE DOOR ใช้งานที่มีประสิทธิภาพ มีความสูงให้เลือกตั้งแต่ 15 – 40 เมตร หรือตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด
เสาไฟส่องสนามกีฬา C-CON มาพร้อมบันไดข้างเสาพร้อมกรงเหล็กนิรภัย (Caged Ladder)
D และกระเช้านิรภัย (Safety Cage) ส�ำหรับยกเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยส�ำหรับการ
ซ่อมบ�ำรุง
Model • เสาไฟส่องสนามกีฬา มีความสูงมาตรฐานให้เลือกต้ังแต่ 15 – 40 เมตร
STD-25 • สามารถบรรจุโคมไฟได้ตั้งแต่ 8-48 ดวง
STD-30 • ผลิตจากเหล็กรีดร้อนคุณภาพสูง ป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบร้อน ตาม
STD-35 มาตรฐาน ASTM A123
STD-40 • ต้านทานแรงลมได้อย่างน้อย 125 กม. /ชม.

Features and specifications

A stadium pole is designed for safety, energy efficiency and utilization for maximum
benefit. The height is available from 15 to 40 meters and allows from 8 to 48 lamps. It also
equipped with the caged ladder and safety cage for safety and convenience in maintenance.
Above all, every equipments are designed and developed with safety and ease of use in
mind.
• Stadium pole offering in heights from 15 - 40 meters.
• Can be installed from 8 lamps and up to 48 lamps per pole
• Fabricated from high quality hot rolled steel and finished with hot dip galvanized complied
with ASTM A123
• Withstand wind load 125 km/hr

(mH) (mDm) (mdm) Th(imckmne)ss
25 550 175 4.5-6

30 600 150 6-8

35 710 185 6-8
40 785 185 6-8

YSTEM CERTIFICATION YSTEM CERTIFICATIO
ISO 900
7 2บ0ริ/ิษ1ััท5 หซีมี-ู่ค่� 1อ0นตำซำ�ีบีสลเตค็็มลอเงทขค่่อโยนโอำลำ�ยเีภี จอำปำ�กาักัดเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาไฟไฮแมสแบบกลมและเหลี่�ยม ชุุบกัลั วาไนซ์์ สูงู 15-30 เมตร
ROUND AND POLYGONAL HIGH MAST POLE

HM-15 HM-18 HM-20 HM-25 HM-30 8
15 M 18 M 20 M 25 M 30 M

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาไฟไฮแมสแบบกลม ชุุบกััลวาไนซ์์ สูงู 15-30 เมตร

ROUND HIGH MAST POLE

ข้อก�ำหนดและคุณสมบตั ิทั่วไป

d เสาไฮแมส (High Mast) เป็นเสาไฟขนาดสูงที่มีคุณสมบัติอเนกประสงค์ สามารถปรับและ
Copper Rod ควบคุุมการส่่องสว่่างของโคมไฟไปในทิิศทางและพื้้�นที่่�ต่่างๆ ที่่�ต้้องการ ขนาดของเสาไฟมีีความ
Terminal สููงตั้�งแต่่ 15 – 30 เมตรและสามารถติิดตั้�งโคมไฟได้้จำำ�นวนตั้�งแต่่ 6 – 12 ดวงโคม ยอดเสานั้้�น

ได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้แข็งแรงและง่ายต่อการใช้งาน ผลิตโดยอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้าไร้

สนิมยึดด้วย รอก 3 ตัวและ ลวดสลิง 3 เส้น เพื่อช่วยปรับระดับการขึ้น – ลง ของวงแหวงที่ยึด

โคมไฟ (Light Circle) ซึ่งช่วยให้สะดวกในการเปล่ี ยนโคมไฟและลดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนโคม

ไฟที่ติดยอดเสาและไม่สามารถเอาลงมาได้

Tapered Round Pole ชุดเฟืองในการชักรอก (GEAR SET) ประกอบด้วย ลูกกลิ้งคู่หมุนเข้าหากัน (DOUBLE
Thicknesss 4.5 ±0.2 DRUM) ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้งานได้สะดวกซึ่งจะเห็นได้ว่า เสาไฟไฮแมส
Hot Dip Galvanized

(High Mast) “C-CON” นั้นมีความโดดเด่นท้ังในด้านการออกแบบและการน�ำไปใช้งานให้เกิด
H ประสิทธิภาพสูงสุด

Features and specifications

Tapered Round Pole • High mast pole is a multipurpose high pole that can adjust and control light area and angle.
Thicknesss 4.5 ±0.2 • The pole is custom-made and available in height from 15 to 30 meters and able to install
Hot Dip Galvanized 6 to 12 lamps for a wide range of applications
• The pole head is specially design and manufactured with either aluminum or stainless steel.
SERVICE DOOR • It is secured with 3 reels and 3 steel wire ropes, enable up-down adjustment of light circlet
making it more convenient for changing of its lamps.
T • The gear set is a composite of a double drum, it is designed and developed with
D convenience in mind for maximum benefit.
• The high mast is exceptional in both design and utilization for maximum performance.

Stainless Canopy Copper Rod S(7taxin1l9esCsonCsatbrulect) Service Door
of SRuoidpSeeessptaaonradPtreCowavbaidylees Air Terminal STcrarenwsitAiodnjuPsltate
Junction Box Stainless Cable RWØStC6ien0eBcClahsBCeaosFneoduPulniatdteation
(7 x 19 Construct)
BA Combine Guards and Stop IncominCgoCnadbuliet

BC Wire 70mm²
FlexFilbelxeibslteeePloWweirreCRaobplee Exothemic Welding
CØo5p/8p”er10G’round
Detail Masthead Assembly Conduit After Cable Installation

Detail Base Plate Typical Ground Connection

Model (mH) (mDm) (mdm) Th(imckmne)ss PBlaastee WeAipghptro(xkg) LSuumRpiinpngoarirte SNeoc.tioofn Serv(imcemD)oor PBlaastee (mAm) (mBm) (mTm) WeAigphptro(xKg)
2 240x1200 A 650 530 32 48
HMR-15 15 410 185 4.5 A 570 A

HMR-20 20 485 185 4.5 B 880 A 2 270x1200 B 750 619 32 58

HMR-25 25 545 185 4.5 C 1080 A 2 270x1200 C 750 619 38 63

HMR-30 30 545 185 6 D 1980 B 3 270x1200 D 850 697 43 73

YSTEM CERTIFICATION YSTEM CERTIFICATIO
ISO 900
9 2บ0ริ/ิษ1ััท5 หซีมี-ู่ค่� 1อ0นตำซำ�ีบีสลเตค็็มลอเงทขค่่อโยนโอำลำ�ยเีภี จอำปำ�กาักัดเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาไฟไฮแมสแบบเหลี่�ยม ชุุบกััลวาไนซ์์ สูงู 15-30 เมตร
POLYGONAL HIGH MAST POLE

ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบตั ทิ วั่ ไป

d เสาไฮแมส (High Mast) เป็นเสาไฟขนาดสูงที่มีคุณสมบัติอเนกประสงค์ สามารถปรับและ
Copper Rod ควบคุุมการส่่องสว่่างของโคมไฟไปในทิิศทางและพื้้�นที่่�ต่่างๆ ที่่�ต้้องการ ขนาดของเสาไฟมีีความ
Terminal

สููงตั้�งแต่่ 15 – 30 เมตรและสามารถติิดตั้�งโคมไฟได้้จำำ�นวนตั้�งแต่่ 6 – 12 ดวงโคม ยอดเสานั้้�น

ได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษให้แข็งแรงและง่ายต่อการใช้งาน ผลิตโดยอลูมิเนียมหรือเหล็กกล้าไร้

สนิมยึดด้วย รอก 3 ตัวและ ลวดสลิง 3 เส้น เพ่ือช่วยปรับระดับการขึ้น – ลง ของวงแหวงที่ยึด

โคมไฟ (Light Circle) ซึ่งช่วยให้สะดวกในการเปลี่ยนโคมไฟและลดปัญหาเร่ืองการเปล่ี ยนโคม

Tapered Round Pole ไฟที่ติดยอดเสาและไม่สามารถเอาลงมาได้
Thicknesss 4.5 ±0.2
ชุดเฟืองในการชักรอก (GEAR SET) ประกอบด้วย ลูกกล้ิงคู่หมุนเข้าหากัน (DOUBLE

Hot Dip Galvanized DRUM) ซึ่งได้รับการออกแบบและพัฒนาเพื่อใช้งานได้สะดวกซึ่งจะเห็นได้ว่า เสาไฟไฮแมส

H (High Mast) “C-CON” นั้นมีความโดดเด่นท้ังในด้านการออกแบบและการน�ำไปใช้งานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

Features and specifications

Tapered Round Pole • High mast pole is a multipurpose high pole that can adjust and control light area and angle.
Thicknesss 4.5 ±0.2 • The pole is custom-made and available in height from 15 to 30 meters and able to
Hot Dip Galvanized install 6 to 12 lamps for a wide range of applications
• The pole head is specially design and manufactured with either aluminum or stainless steel.
SERVICE DOOR • It is secured with 3 reels and 3 steel wire ropes, enable up-down adjustment of light circlet
making it more convenient for changing of its lamps.
T • The gear set is a composite of a double drum, it is designed and developed with
D convenience in mind for maximum benefit.
• The high mast is exceptional in both design and utilization for maximum performance.

Stainless Canopy Copper Rod S(7taxin1l9esCsonCsatbrulect) Service Door
of SRuoidpSeeessptaaonradPtreCowavbaidylees Air Terminal TScrarenwsitAiodnjuPsltate
Junction Box Stainless Cable SØWRtC6ien0eBcClahsBCeaosFneoduPulniatdteation
(7 x 19 Construct)
BA Combine Guards and Stop IncominCgoCnadbuliet

BC Wire 70mm²
FlexFilbelxeibslteeePloWweirreCRaobplee Exothemic Welding
CØo5p/8p”er10G’round
Detail Masthead Assembly Conduit After Cable Installation

Detail Base Plate Typical Ground Connection

Model (mH) (mDm) (mdm) Th(imckmne)ss PBlaastee WeAipghptro(xkg) LSuumRpiinpngoarirte SNeoc.tioofn Serv(imcemD)oor PBlaastee (mAm) (mBm) (mTm) WeAigphptro(xKg)
2 240x1200 A 650 410 38 48
HMP-15 15 410 185 4.5 A 570 A

HMP-18 18 455 185 4.5 A 662 A 2 240x1200 B 750 500 38 58

HMP-20 20 500 200 4.5 B 880 A 2 240x1200 C 800 550 38 63

HMP-25 25 550 175 6 C 1080 A 3 240x1200 D 850 600 43 73

HMP-30 30 600 150 6 D 1980 B 3 240x1200

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 10
Email: C-Con-Support[email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสากลมปลายตรง ชุุบกััลวาไนซ์์ สููง 4-10 เมตร

ROUND STRAIGHT TOP POLE

ข้อก�ำหนดและคุณสมบตั ทิ ่ัวไป

• เสาไฟกลมตรง มีีความสููงมาตรฐานให้้เลืือกตั้้�งแต่่ 4 – 10 เมตร
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบร้อน หรือทาสีกันสนิม
คุณภาพดีแล้ว พ่นด้วยสีด�ำ สีขาวหรือตามลูกค้าก�ำหนด
• ใช้งานพ้ืนที่ภายนอกอาคารท่ัวไป ปั๊มน�้ำมัน ลานจอดรถ

d Features and specifications

• Round straight steel pole offering in heights from 2.5 -10 meters.
• Fabricated from high quality steel pipe, finished with either galvanized or painted
• Applicable for outdoor area, petrol station, car park

H

A
B

SERVICE DOOR

C AB
D
T

Model (mH ) (mDm) (mdm) Th(imckmne)ss Base Plate (mm) Serv(imcemD)oor (mCm)
ABT
PTR-02 2.5 60X300 200
PTR-03 3 75 75 3.2 300 200 12 60X300 200
PTR-04 4 60X300 200
PTR-05 5 75 75 3.2 300 200 12 60X300 200
PTR-06 6 60X300 200
PTR-07 7 100 100 3.2 300 200 18 60X300 200
PTR-08 8 60X300 200
PTR-09 9 100 100 3.2 300 200 25 60X300 200
PTR-10 10 60X300 200
100 100 3.2 300 200 25

100 100 3.2 300 200 25

100 100 3.2 300 200 25

125 125 3.2 300 200 25

125 125 3.2 300 200 30

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
11 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาเหลี่�ยมปลายตรง ชุุบกัลั วาไนซ์์ สููง 4-10 เมตร
SQUARE STRAIGHT TOP POLE

d ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัติทวั่ ไป
H
• เสาไฟเหลี่�ยมตรง มีีความสููงมาตรฐานให้้เลืือกตั้้�งแต่่ 4 – 10 เมตร
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนป้องกันการกัดกร่อนโดยการชุบสังกะสีแบบร้อน หรือทาสีกันสนิม
คุณภาพดีแล้ว พ่นด้วยสีด�ำ สีขาวหรือตามลูกค้าก�ำหนด
• ใช้งานพื้นที่ภายนอกอาคารท่ัวไป ปั๊มน�้ำมัน ลานจอดรถ

Features and specifications

• Square straight steel pole offering in heights from 2.5 -10 meters.
• Fabricated from high quality steel pipe anti-rust paint available in black white or as client’s
requirement
• Applicable for outdoor area, petrol station, car park

A
B

SERVICE DOOR

C AB
D
T

Model (mH ) (mDm) (mdm) Th(imckmne)ss Base Plate (mm) Serv(imcemD)oor (mCm)
ABT
PTP-02 2.5 60X300 200
PTP-03 3 75 75 3.2 300 200 12 60X300 200
PTP-04 4 60X300 200
PTP-05 5 75 75 3.2 300 200 12 60X300 200
PTP-06 6 60X300 200
PTP-07 7 100 100 3.2 300 200 18 60X300 200
PTP-08 8 60X300 200
PTP-09 9 100 100 3.2 300 200 25 60X300 200
PTP-10 10 60X300 200
100 100 3.2 300 200 25

100 100 3.2 300 200 25

100 100 3.2 300 200 25

125 125 3.2 300 200 25

125 125 3.2 300 200 30

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 12
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาประติมิ ากรรม

SCULPTURE POLE

CB-05 CB-10 CB-15 CB-20
CB-04 CB-09 CB-14 CB-19
CB-03 CB-08 CB-13 CB-18
CB-02 CB-07 CB-12 CB-17
CB-01 CB-06 CB-11 CB-16

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
13 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาประติิมากรรม

SCULPTURE POLE

CB-25 CB-30 CB-35 CB-40
CB-24 CB-29 CB-34 CB-39
CB-23 CB-28 CB-33 CB-38
CB-22 CB-27 CB-32 CB-37
CB-21 CB-26 CB-31 CB-36

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 14
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาประติมิ ากรรม

SCULPTURE POLE

700 mm. ประติมากรรมหงษ์เล่นน�ำ้ CB-65

(Supported Iron Core) วัสดุ
• ไฟเบอร์กลาส (หงษ์, บัวรับ, ข้อ, ลายไทย)
4700 mm. • อลูมิเนียม (ฐานครอบ, โคม)

อุปกรณ์มาตรฐาน
• ข้ัว E27 Lamp Holder
• Cartridge Fuse 16 A
• สายไฟภายในเสา VCT 2x1.0 mm2.
• โคมห้อย Ø8” ไทยจัมโบ้

อุปกรณ์เสริม (ชุดหลอดไฟ)
• High Pressure Mercury Lamp 125 w. set

เสาไฟถนน 4.00 ม.
Ø3” Iron Pipe
Ø21/2” Iron Pipe

(Iron Plating System) แกนเสาระบบ ประติมิ ากรรม หงษ์เ์ ล่่นน้ำำ�� CB-65
Iron Plating 650 mm.

800 mm. 700 mm.

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
15 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

820 mm. เสาประติิมากรรม

(Supported Iron Core) SCULPTURE POLE

4700 mm. เสาไฟสนาม กินนราอวยพร CB-80

วัสดุ
• ไฟเบอร์กลาส (กินนรา, บัวรับ, ข้อ, ลายไทย)
• อลูมิเนียม (กินนรา, ฐาน, โคม, แป้นรับ)
อุปกรณ์มาตรฐาน
• ข้ัว E27 Lamp Holder
• Cartridge Fuse 16 A
• สายไฟภายในเสา VCT 2x1.5 mm2.
• โคมห้อย Ø8” ไทยจัมโบ้ ลายไทย
อุปกรณ์เสริม (ชุดหลอดไฟ)
• High Pressure Mercury Lamp 125 w. set

เสาไฟถนน 3.25 ม.
Ø3” Iron Pipe
Ø21/2” Iron Pipe

(Iron Plating System) แกนเสาระบบ ประติิมากรรม กิินนรา CB-80 อวยพร
Iron Plating 380 mm.

800 mm. 820 mm.

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 16
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาประติิมากรรม 600 mm. เสาไฟถนน กนิ นรา CB-55 ขนเรียบ

SCULPTURE POLE 250 mm. วัสดุ
-อลูมิเนียม (กินนรา, ชุดครอบเสา, โคมห้อย)
15 mm. -ขั้ว E27 Lamp Holder
-Cartridge Fuse 16 A
-สายไฟภายในเสา VCT 2x1.5 mm2.
-โคมห้อย Ø8” ไทยจัมโบ้ ลายไทย

อุปกรณ์เสริม (ชุดหลอดไฟ)
-Compact Fluorescent Lamp 18-23 w.

เสาไฟถนน 3.50 ม.
Ø3” Iron Pipe
(แกนในเสา)

250 mm.

4700 mm.

แกนเสาระบบ ประติิมากรรม กินิ นรา CB-55 ขนเรีียบ
Iron Plating 380 mm.

800 mm. 600 mm.

S YSTEM CERTIFICATIO
S
17 บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N 1 THAILAND
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900 NSC-TISI-TIS 17021-1
QMS 001
N
ISO 900
U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

600 mm. เสาประติิมากรรม

(Supported Iron Core) SCULPTURE POLE

2950 mm. เสาไฟสนาม หงษท์ อง CB-52 ขนปุย

วัสดุ
-ไฟเบอร์กลาส (บัวรับ, ลายไทย)
-อลูมิเนียม (หงษ์, ข้อต่อ, ฐาน, โคม)
อุปกรณ์มาตรฐาน
-ข้ัว E27 Lamp Holder
-สายไฟภายในเสา VCT 2x1.0 mm2.
-โคมห้อย Ø8” ไทยจัมโบ้
อุปกรณ์เสริม (ชุดหลอดไฟ)
-Compact Fluorescent Lamp 18-23 w.

เสาไฟสนาม 2.35 ม.
Ø11/2” Iron Pipe
Ø4” Iron Pipe

แกนเสาระบบ ประติิมากรรม หงษ์์ทอง CB-52 ขนปุุย
Iron Plating 500 mm.

350 mm. 680 mm.

(Iron Plating System)

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 18
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาประติิมากรรม

SCULPTURE POLE

600 mm. เสาไฟ โคมกง่ิ คู่ โคมทรงกลม Ø12”

(Supported Iron Core) อุปกรณ์มาตรฐาน
-ข้ัว E27 / E40 Lamp Holder
6000 mm. -Cartridge Fuse 16 A
-สายไฟภายในโคม VCT 2x2.5 mm2.
-โคมห้อย Ø8” ไทยจัมโบ้
-โคมห้อย Ø12” ไทยจัมโบ้

อุปกรณ์เสริม (ชุดหลอดไฟ)
-Compact Fluorescent Lamp 18-23 w.
-High Pressure Mercury Lamp 250 w. set

เสาไฟสนาม 6.00 ม. แกนเสาระบบ
Ø4” Iron Pipe Iron Plating
Ø3” Iron Pipe
Ø2” Iron Pipe

(Iron Plating System) โคมทรงกลม Ø12

1300 mm. 500 mm.

1000 mm.

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
19 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

1500 mm. เสาประติิมากรรม

(Supported Iron Core) SCULPTURE POLE

6500 mm. เสาไฟโคมก่ิงเด่ยี ว รุ่นพิมานปฐม CB-100

วัสดุ
-ไฟเบอร์กลาส (ข้อกลางบัวเรียบ)
-อลูมิเนียม (ฐานครอบ, โคมห้อย, บัวต่อ)
อุปกรณ์มาตรฐาน
-ข้ัว E40 Lamp Holder
-Cartridge Fuse 16 A
-สายไฟภายในเสา VCT 2x2.5 mm2.
-โคมห้อย Ø40” พิมานปฐม
อุปกรณ์เสริม (ชุดหลอดไฟ)
-High Pressure Mercury Lamp 250 w. set
-High Pressure Sodium Lamp 250 w. set

เสาไฟถนน 6.00 ม.
Ø4” Iron Pipe
Ø3” Iron Pipe
Ø21/2” Iron Pipe

แกนเสาระบบ ประติิมากรรม พิมิ านปฐม CB-100
Iron Plating 1000 mm.

900 mm. 600 mm. 600 mm.

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 20
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

เสาไฟส่อ่ งสว่า่ งโซล่่าเซลล์์ 20 วััตต์์

SOLAR STREET LIGHT 20 W

ข้อก�ำหนดและคุณสมบตั ิทวั่ ไป

1. แผงโซล่าเซลล์
• ขนาด 80 w.
• กรอบท�ำจากอลูมิเนียมน�้ำหนักเบาไม่เกิดสนิม
• อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 25 ปี
2. โคมไฟถนนแอลอีดี
• ก�ำลังไฟ 20 w. 12 v.
• อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50,000 ชั่วโมง
• ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
• ฝาครอบท�ำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนสูง
• Daylight/ Warm White
3. ชุดควบคุมการประจุแบตเตอรี่
• แบตเตอรี่ชนิด Lead Acid Free Maintenance ประเภท Deep Discharge
• ขนาด 12 v. กระแสไฟฟ้าไม่ต�่ำกว่า 65 Ah. อัตราการประจุ 20 ชม.
ที่แรงดันไฟฟ้าสุดท้าย 1.75 v. ต่อเซลล์
• อุปกรณ์ประจุมีไฟแสดงสถานะ การท�ำงานเป็นหลอด LED แสดง 3 สถานะ
• สามารถต้ังเวลา เปิด-ปิด อัตโนมัติได้
• ผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
4. เสาไฟและตู้ควบคุม
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสีตามมาตรฐาน ASTM A123
หรือทาด้วยสีกันสนิมคุณภาพดีแล้วทาทับด้วยสีด�ำหรือบรอนซ์เงิน
• เสาไฟสูง 4-6 เมตร ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

Features and specifications

1. Solar cell panel 80 w. and over 25 years life span
2. LED Street Light 20 w. 12 v. 50,000 hours lifetime
3. Solar cell Charger controller
• Lead-acid deep cycle battery 12 v. 65 Ah
• LED display with timer
4. 4-6 meters height street light steel pole and not less than 3” in diameter

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
21 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

เสาไฟส่่องสว่่างโซล่่าเซลล์์ 30 วััตต์์
SOLAR STREET LIGHT 30 W

ข้อก�ำหนดและคุณสมบตั ิทว่ั ไป

1. แผงโซล่าเซลล์
• ขนาด 200 วัตต์
• กรอบท�ำจากอลูมิเนียมน�้ำหนักเบาไม่เกิดสนิม
• อายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า 25 ปี
2. โคมไฟถนนแอลอีดี
• ก�ำลังไฟ 30 w. 12 v.
• อายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 50,000 ช่ัวโมง
• ตัวโคมผลิตจากอลูมิเนียมทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกได้ดี
• ฝาครอบท�ำจากกระจกนิรภัยทนความร้อนสูง
• Daylight/ Warm White
3. ชุดควบคุมการประจุแบตเตอร่ี
• ขนาด 12 v. กระแสไฟฟ้าไม่ต�่ำกว่า 150 Ah
• แบตเตอร่ี ชนิด Lead Acid Free Maintenance ประเภท Deep Discharge
• อุปกรณ์ประจุมีไฟแสดงสถานะ การท�ำงานเป็นหลอด LED แสดง 3 สถานะ
• สามารถตั้งเวลา เปิด-ปิด อัตโนมัติได้
• ผลิตจากโรงงานท่ีได้มาตรฐาน ISO9001 และ ISO14001
4. เสาไฟและตู้ควบคุม
• ผลิตจากเหล็กรีดร้อนป้องกันสนิมด้วยการชุบสังกะสีตามมาตรฐาน ASTM A123
หรือทาด้วยสีกันสนิมคุณภาพดีแล้วทาทับด้วยสีด�ำหรือบรอนซ์เงิน
• เสาไฟสูง 4-6 เมตร ø ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

Features and specifications

1. Solar cell panel 200 w. and over 25 years life span
2. LED Street Light 30 w. 12 v. 50,000 hours lifetime
3. Solar cell Charger controller
• Lead-acid deep cycle battery 12 v. 150 Ah
• LED display with timer
4. 4-6 meters height street light steel pole and not less than 3” in diameter

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 22
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.comราวกันั อัันตราย (การ์์ดเรล)
GUARD RAIL 1994

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 24
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

ราวกันั อัันตราย (การ์์ดเรล)

GUARD RAIL 2015

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
25 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

กลุ่่�มโคมไฟส่่องสว่า่ ง
LUMINAIRE

โคมไฟถนน ชนดิ หลอดไส้ โคมไฟสนาม ชนดิ หลอดไส้

27 41

โคมไฟถนน ชนิดหลอด LED โคมไฟสนาม ชนิดหลอด LED

51 59

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 26
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้

HID STREET LIGHT

MODEL: SLT-01 (A,B) Model Lamp MODEL: SLT-02 Model Lamp

Semi-Cut Off / Cut Off SLT-01-MV80 Mercury Vapor 80 Watt Cut Off SLT-02-MV80 Mercury Vapor 80 Watt
SLT-01-MV125 Mercury Vapor 125 Watt SLT-02-MV125 Mercury Vapor 125 Watt
MODEL: SLT-03 SLT-01-MV250 Mercury Vapor 250 Watt MODEL: SLT-04 SLT-02-MV250 Mercury Vapor 250 Watt
SLT-01-MV400 Mercury Vapor 400 Watt SLT-02-MV400 Mercury Vapor 400 Watt
Semi-Cut Off SLT-01-MH70 Metal Halide 70 Watt Semi-Cut Off SLT-02-MH70 Metal Halide 70 Watt
SLT-01-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-02-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-01-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-02-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-01-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-02-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-01-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt SLT-02-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
SLT-01-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-02-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-01-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-02-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
High Pressure Sodium 400 Watt High Pressure Sodium 400 Watt
29 SLT-01-HPS400 30 SLT-02-HPS400

Model Lamp Model Lamp

SLT-03-MV250 Mercury Vapor 250 Watt SLT-04-MV250 Mercury Vapor 250 Watt
SLT-03-MV400 Mercury Vapor 400 Watt SLT-04-MV400 Mercury Vapor 400 Watt
SLT-03-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-04-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-03-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-04-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-03-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-04-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-03-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt SLT-04-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-04-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

31 32

MODEL: SLT-05 Model Lamp MODEL: SLT-06 Model Lamp

Semi-Cut Off SLT-05-MV80 Mercury Vapor 80 Watt Semi-Cut Off SLT-06-MV80 Mercury Vapor 80 Watt
SLT-05-MV125 Mercury Vapor 125 Watt SLT-06-MV125 Mercury Vapor 125 Watt
SLT-05-MH70 Metal Halide 70 Watt SLT-06-MH70 Metal Halide 70 Watt
SLT-05-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-06-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-05-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt SLT-06-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
SLT-05-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-06-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt

33 34

MODEL: SLT-07 Model Lamp MODEL: SLT-08 Model Lamp

Semi-Cut Off SLT-07-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-08-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-07-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-08-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-07-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-08-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-07-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-08-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-08-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-08-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

35 36

MODEL: SLT-09 Model Lamp MODEL: SLT-10 Model Lamp

SLT-09-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-10-MH70 Metal Halide 70 Watt
SLT-09-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-10-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-09-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-10-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
SLT-09-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-10-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watttt
SLT-09-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-09-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

37 38

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
27 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

โคมไฟถนน ชนิิดหลอดไส้้
HID STREET LIGHT

MODEL: SLT-11 Model Lamp MODEL: SLT-12 Model Lamp

Semi-Cut Off SLT-11-MH150 Metal Halide 150 Watt Semi-Cut Off SLT-12-MV250 Mercury Vapor 250 Watt
SLT-11-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-12-MV400 Mercury Vapor 400 Watt
SLT-11-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-12-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-11-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-12-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-11-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-12-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-11-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt SLT-12-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

39 40

MODEL: SLT-13 Model Lamp MODEL: SLT-14 Model Lamp

SLT-13-MV80 Mercury Vapor 80 Watt SLT-14-MV80 Mercury Vapor 80 Watt
SLT-13-MV125 Mercury Vapor 125 Watt SLT-14-MV125 Mercury Vapor 125 Watt
SLT-13-MV250 Mercury Vapor 250 Watt SLT-14-MV250 Mercury Vapor 250 Watt
SLT-13-MH70 Metal Halide 70 Watt SLT-14-MH70 Metal Halide 70 Watt
SLT-13-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-14-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-13-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-14-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-14-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
SLT-14-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-14-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt

MODEL: SLT-15 Model Lamp MODEL: SLT-16 Model Lamp

SLT-15-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-16-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-15-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-16-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-15-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-16-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-15-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-16-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-15-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-16-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-15-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt SLT-16-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

MODEL: SLT-17 Model Lamp MODEL: SLT-18 Model Lamp

SLT-17-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-18-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-17-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-18-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-17-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-18-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-17-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-18-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-17-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-18-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-17-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt SLT-18-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

MODEL: SLT-19 Model Lamp MODEL: SLT-20 Model Lamp

SLT-19-MH150 Metal Halide 150 Watt SLT-20-MH150 Metal Halide 150 Watt
SLT-19-MH250 Metal Halide 250 Watt SLT-20-MH250 Metal Halide 250 Watt
SLT-19-MH400 Metal Halide 400 Watt SLT-20-MH400 Metal Halide 400 Watt
SLT-19-MH250L Metal Halide 250 Watt SLT-20-MH2400 Metal Halide 2 X 400 Watt
SLT-19-MH400L Metal Halide 400 Watt SLT-20-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
SLT-19-MH2400 Metal Halide 2 X 400 Watt SLT-20-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-19-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt SLT-20-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt
SLT-19-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt SLT-20-HPS2400 High Pressure Sodium 2x400 Watt
SLT-19-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt
SLT-19-HPS250L High Pressure Sodium 250 Watt
SLT-19-HPS400L High Pressure Sodium 400 Watt
SLT-19-HPS2400 High Pressure Sodium 2x400 Watt

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 28
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิิดหลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-01A,B)

Semi Cut off ข้อก�ำหนดและคุณสมบัตทิ วั่ ไป
Cut off
โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminium) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ช่องติดตั้งหลอดไฟและอุปกรณ์แยกอิสระออกจากกัน
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนทนความร้้อนสููง

Features and specifications

High Performance streetlight applicable for highway, footpath, car park, public park,
industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

45Wmm.

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
MV 80,125 (W x L x H1 , H2) ø inch

265Hm1m. E27 220-240 V / 50 Hz 330 x 670 x 265 , 195 mm 2
45Wmm.
SLT – 01A MV 250 E40 220-240 V / 50 Hz 330 x 670 x 265 , 195 mm 2
Semi Cut 2
660 Lmm. off MH 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 330 x 670 x 265 , 195 mm 2
2
Semi Cut off & MH 250 E40 220-240 V / 50 Hz 330 x 670 x 265 , 195 mm
Cut off

HPS 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 330 x 670 x 265 , 195 mm

HPS 250 E40 220-240 V / 50 Hz 330 x 670 x 265 , 195 mm 2

SSLCeTomuft–fio&C0f1ufBt MH 400 E40 220-240 V / 50 Hz 345 x 718 x 285 , 215 mm 2
HPS 400 E40 220-240 V / 50 Hz 345 x 718 x 285 , 215 mm 2

265Hm2m.

660Lmm.

Cut off

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด NYSTEM CERTIFICATIOYSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 ISO 9001
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
29 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

310 mm. โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้

220 mm. HID STREET LIGHT (SLT-02)

670 mm. ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัตทิ ่ัวไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ช่องติดต้ังหลอดไฟและอุปกรณ์แยกอิสระออกจากกัน
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยใสพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนทนความร้้อนสููง

Features and specifications

High Performance streetlight applicable for highway, footpath, car park, public park,
industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch
MV 80,125 E27 220-240 V / 50 Hz 310 x 670 x 220 mm
MV 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 310 x 670 x 220 mm 2
SLT – 02 MH 70 E27 220-240 V / 50 Hz 310 x 670 x 220 mm 2
Cut off 220-240 V / 50 Hz 310 x 670 x 220 mm 2
MH 150,250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 310 x 670 x 220 mm 2
HPS 70 E27 220-240 V / 50 Hz 310 x 670 x 220 mm 2
HPS 150,250. 400 E40 2

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 30
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-03)

ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบตั ิท่วั ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ช่่องใส่่อุุปกรณ์์ขึ้้�นรููปจากอลููมิิเนีียมฉีีดความดัันสููง (Die-cast Aluminum) เคลืือบด้้วยสีีฝุ่�น
Polyester Powder Paint
• ตััวโคมและแผ่่นสะท้้อนแสงขึ้้�นรููปจากแผ่่นอลููมิิเนีียมคุุณภาพสููงออกแบบให้้กระจายแสงได้้ดีี
• ช่องติดตั้งหลอดไฟและอุปกรณ์แยกอิสระออกจากกัน
• ฝาครอบท�ำจากอะคริลิคใสพร้อมซีลยางสังเคราะห์ทนความร้อน

305 mm. Features and specifications

Ø63 mm. 504 mm. 182 mm. High Performance streetlight applicable for highway, footpath, car park, public park,
86 mm. industrial area, train station, dock etc.
640 mm. • High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
985 mm. • High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof synthetic rubber gasket with hinge-able clear acrylic diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance
• Control gear is separated from body

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) (ø inch)
SLT- 03 MV 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 504 X 985 X 305 mm
Semi cut MH 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 2
HPS 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz
off 504 X 985 X 305 mm 2

504 X 985 X 305 mm 2

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
31 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

โคมไฟถนน ชนิิดหลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-04)

370 mm. ข้อก�ำหนดและคุณสมบตั ทิ วั่ ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตััวโคมขึ้้�นรููปจากแผ่่นอลููมิิเนีียมฉีีดความดัันสููง (Die-cast Aluminum) เคลืือบด้้วยสีีฝุ่�น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ช่องติดตั้งหลอดไฟและอุปกรณ์แยกอิสระออกจากกัน
• ฝาครอบท�ำจากกระจกนิรภัยพร้อมปะเก็นยางสังเคราะห์คุณภาพสูงใช้งานได้ดีกับทุกสภาวะ
แวดล้อม

60 69 mm. Features and specifications
272 mm.
370 mm. 890 mm. High Performance streetlight applicable for highway, footpath, car park, public park,
545 mm. industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
140 mm. • High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof synthetic rubber gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

366 mm.

158 mm.

464 mm.

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch

MV 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2

SLT- 04 MH 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2
Semi cut

off HPS 150 E27 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2

HPS 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 32
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิิดหลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-05)

275 mm. ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัติท่ัวไป

236 mm. โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
480.5 mm. • ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
125 mm. • แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
236 mm. • ช่องติดตั้งหลอดไฟและอุปกรณ์แยกอิสระออกจากกัน
• ฝาครอบทำำ�จากอะคริิลิิคใสพร้้อมซีีลยางสัังคราะห์์ทนความร้้อน

Features and specifications

High Performance streetlight applicable for highway, footpath, car park, public park,
industrial area, train station, dock etc.area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able clear acrylic diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

430 mm.

275 mm. 64 mm.

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) (ø inch)

SLT – 05 MV 80, 125 E27 220-240 V / 50 Hz 275 X 430 X 236 mm 2
Semi cut MH 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 275 X 430 X 236 mm 2

off HPS 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 275 X 430 X 236 mm 2

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
33 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-06)

ข้อก�ำหนดและคุณสมบัตทิ วั่ ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางเดิน ลานจอดรถ สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ช่องติดต้ังหลอดไฟและอุปกรณ์แยกอิสระออกจากกัน
• ฝาครอบทำำ�จากอะคริิลิิคใสพร้้อมซีีลยางสัังคราะห์์ทนความร้้อน

125 mm. 735 mm. Features and specifications
236 mm. 378 mm.
111 mm. High Performance streetlight applicable for highway, footpath, car park, public park,
275 mm. industrial area, train station, dock etc.
430 mm. • High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
153.5 mm. • Heat-proof synthetic rubber gasket with hinge-able clear acrylic diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance
13 mm.
218.6 mm.

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch

SLT- 06 MV 80, 125 E27 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2
Semi cut MH 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2

off HPS 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 370 X 890 X 272 mm 2

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 34
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิิดหลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-07)

ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัติทัว่ ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางด่วน สะพาน สวนสาธารณะ นิคม
อุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนคุุณภาพสููงใช้้งานได้้ดีีกัับทุุกสภาวะแวดล้้อม

250 mm. 683 mm. Features and specifications
302 mm.
High Performance streetlight applicable for highway, express way, bridge, public park,
industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch
150
MH 250 E27 220-240 V / 50 Hz 302 x 683 x 250 mm 2
MH 150
SLT – 07 HPS 250 E40 220-240 V / 50 Hz 302 x 683 x 250 mm 2
Semi cut HPS
E27 220-240 V / 50 Hz 302 x 683 x 250 mm 2
off

E40 220-240 V / 50 Hz 302 x 683 x 250 mm 2

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
35 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

H โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้
L
HID STREET LIGHT (SLT-08)
W
ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัตทิ ว่ั ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางด่วน สะพาน สวนสาธารณะ นิคม
อุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนคุุณภาพสููงใช้้งานได้้ดีีกัับทุุกสภาวะแวดล้้อม

Features and specifications

High Performance streetlight applicable for highway, express way, bridge, public park,
industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch
MH 70, 150 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 240 x 530 x 150 mm
220-240 V / 50 Hz 230 x 620 x 150 mm 2
MH 150, 250 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 270 X 660 X 165 mm 2
220-240 V / 50 Hz 320 x 780 x 220 mm 2
MH 150, 250 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 240 x 530 x 150 mm 2
220-240 V / 50 Hz 230 x 620 x 150 mm 2
SLT – 08 MH 150, 250, 400 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 270 X 660 X 165 mm 2
Cut off HPS 220-240 V / 50 Hz 320 x 780 x 220 mm 2
70, 150 E27, E40 2

HPS 150, 250 E27, E40

HPS 150, 250 E27, E40

HPS 150, 250, 400 E27, E40

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 36
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-09)

ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบตั ิทว่ั ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางด่วน สะพาน สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนคุุณภาพสููงใช้้งานได้้ดีีกัับทุุกสภาวะแวดล้้อม

H Features and specifications
L
High Performance streetlight applicable for highway, express way, bridge, public park,
W industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch
MH 70, 150 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 260 x 560 x 190 mm
MH 150, 250, 400 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 300 x 700 x 210 mm 2
SLT – 09 MH 150, 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 300 x 700 x 280 mm 2
Cut off 220-240 V / 50 Hz 260 x 560 x 190 mm 2
HPS 70, 150 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 300 x 700 x 210 mm 2
HPS 150, 250, 400 E27, E40 220-240 V / 50 Hz 300 x 700 x 280 mm 2
HPS 150, 250, 400 E40 2

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
37 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

220 mm. 600 mm. โคมไฟถนนชนิิดหลอดไส้้
280 mm.
HID STREET LIGHT (SLT-10)

ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบัตทิ ั่วไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางด่วน สะพาน สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนคุุณภาพสููงใช้้งานได้้ดีีกัับทุุกสภาวะแวดล้้อม

Features and specifications

High Performance streetlight applicable for highway, express way, bridge, public park,
industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
• High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch

MH 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 280 x 600 x 220 mm 2

SLT – 10 MH 250 E40 220-240 V / 50 Hz 280 x 600 x 220 mm 2
Cut off

HPS 70, 150 E27 220-240 V / 50 Hz 280 x 600 x 220 mm 2

HPS 250 E40 220-240 V / 50 Hz 280 x 600 x 220 mm 2

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 38
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟถนน ชนิดิ หลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-11)

ขอ้ ก�ำหนดและคุณสมบตั ทิ ว่ั ไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางด่วน สะพาน สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตัวโคมขึ้นรูปจากอลูมิเนียมฉีดความดันสูง (Die-cast Aluminum) เคลือบด้วยสีฝุ่น
Polyester Powder Paint
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ฝาครอบทำำ�จากกระจกนิิรภััยพร้้อมปะเก็็นซิิลิิโคนคุุณภาพสููงใช้้งานได้้ดีีกัับทุุกสภาวะแวดล้้อม

320 mm. Features and specifications

360 mm. High Performance streetlight applicable for highway, express way, bridge, public park,
790 mm. industrial area, train station, dock etc.
• High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
105 mm. • High purity anodized aluminum reflector
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able toughen glass diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Ø48-60

450 mm.

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch
SLT – 11 MH 150 E27 220-240 V / 50 Hz 360 x 790 x 320 mm 1.5, 2
Semi-cut MH 250, 400 E40 220-240 V / 50 Hz 360 x 790 x 320 mm 1.5, 2
HPS E27 220-240 V / 50 Hz 360 x 790 x 320 mm 1.5, 2
off HPS 150 E40 220-240 V / 50 Hz 360 x 790 x 320 mm 1.5, 2
250, 400

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
39 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005

โคมไฟถนน ชนิิดหลอดไส้้

HID STREET LIGHT (SLT-12)

ข้อก�ำหนดและคุณสมบัติทั่วไป

โคมไฟถนนประสิทธิภาพสูง เหมาะส�ำหรับถนนหลวง ทางด่วน สะพาน สวนสาธารณะ
นิคมอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สะพาน ท่าเรือ และอื่นๆ
• ตััวโคมขึ้�้นรููปจากแผ่่นอลููมิิเนีียมคุุณภาพสููง
• แผ่นสะท้อนแสงขึ้นรูปจากแผ่นอลูมิเนียมคุณภาพสูงออกแบบให้กระจายแสงได้ดี
• ฝาครอบทำำ�จากอะคริิลิิคใสพร้้อมซีีลยางสัังเคราะห์์ทนความร้้อน
• ขาจับตัวโคมแข็งแรงสามารถปรับมุมได้

300 mm. Features and specifications

360 mm. High Performance streetlight applicable for highway, express way, bridge, public park,
industrial area, train station, dock etc.
755 mm. • High-pressure die-casting aluminum case finish with electro-static powder spraying
105 mm. • High purity anodized aluminum reflector treated with anodized oxidization
• Heat-proof silicone gasket with hinge-able clear acrylic diffuser
• A full set of stainless steel fasteners, convenient installation, free maintenance

Ø48-60

450 mm.

Model Lamp Watt Base VAC / Hz Dimension Bracket
(W x L x H) ø inch
SLT – 12 MV 250, 400 E27 220-240 V / 50 Hz 360 x 755 x 300 mm
Semi-cut MH 250, 400 E27 220-240 V / 50 Hz 360 x 755 x 300 mm 2
HPS 250, 400 E27 220-240 V / 50 Hz 360 x 755 x 300 mm 2
off 2

Tel: 02- 103-3273-5 Fax: 02-103-3276 Line: @C-Contraffic 40
Email: [email protected] Facebook: C -Contraffic Website: www.C-Contraffic.com

โคมไฟสนาม ชนิดิ หลอดไส้้

HID FLOODLIGHT

MODEL: FLT-01 Model Lamp MODEL: FLT-02 Model Lamp

FLT-05-MV250 Mercury Vapor 250 Watt Symmertrical Wide Beam FLT-02-MV1000 Mercury Vapor 1000 Watt
FLT-05-MV400 Mercury Vapor 400 Watt FLT-02-MH1000 Metal Halide 1000 Watt
FLT-05-MH150 Metal Halide 150 Watt FLT-02-HPS1000 High Pressure Sodium 1000 Watt
FLT-05-MH250 Metal Halide 250 Watt
FLT-05-MH400 Metal Halide 400 Watt
FLT-05-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
FLT-05-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
FLT-05-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

43 44

MODEL: FLT-03 Model Lamp MODEL: FLT-04 Model Lamp

Symmertrical Wide Beam FLT-03-MH400 Metal Halide 400 Watt Symmertrical Narrow Beam FLT-04-MV150 Mercury Vapor 150 Watt
FLT-03-MH1000 Metal Halide 1000 Watt FLT-04-MV400 Mercury Vapor 400 Watt
FLT-03-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt FLT-04-MV1000 Mercury Vapor 1000 Watt
FLT-03-HPS1000 High Pressure Sodium 1000 Watt FLT-04-MH150 Metal Halide 150 Watt
FLT-04-MH400 Metal Halide 400 Watt
FLT-04-MH1000 Metal Halide 1000 Watt
FLT-04-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
FLT-04-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt
FLT-04-HPS1000 High Pressure Sodium 1000 Watt

45 46

MODEL: FLT-05 Model Lamp MODEL: FLT-06 Model Lamp

Symmertrical Wide Beam FLT-01-MV80 Mercury Vapor 80 Watt Asymmertrical Wide Beam FLT-07-MV1000 Mercury Vapor 1000 Watt
FLT-01-MV125 Mercury Vapor 125 Watt FLT-07-MH1000 Metal Halide 1000 Watt
FLT-01-MV250 Mercury Vapor 250 Watt FLT-07-HPS1000 High Pressure Sodium 1000 Watt
FLT-01-MV400 Mercury Vapor 400 Watt
FLT-01-MH70 Metal Halide 70 Watt 48
FLT-01-MH150 Metal Halide 150 Watt
FLT-01-MH250 Metal Halide 250 Watt
FLT-01-MH400 Metal Halide 400 Watt
FLT-01-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
FLT-01-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
FLT-01-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
High Pressure Sodium 400 Watt
47 FLT-01-HPS400

Model: FLT-07 Model Lamp MODEL: FLT-08 Model Lamp

Asymmertrical Wide Beam FLT-06-MV250 Mercury Vapor 250 Watt Asymmertrical Wide Beam FLT-08-MH70 Metal Halide 70 Watt
FLT-06-MV400 Mercury Vapor 400 Watt FLT-08-MH150 Metal Halide 150 Watt
FLT-06-MH150 Metal Halide 150 Watt FLT-08-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
FLT-06-MH250 Metal Halide 250 Watt FLT-08-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
FLT-06-MH400 Metal Halide 400 Watt
FLT-06-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt
FLT-06-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt
FLT-06-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt

49

MODEL: FLT-09 Model Lamp MODEL: FLT-10 Model Lamp

Asymmertrical Wide Beam FLT-09-MH250 Metal Halide 250 Watt Asymmertrical Wide Beam FLT-10-MH70 Metal Halide 70 Watt
FLT-09-MH400 Metal Halide 400 Watt FLT-10-MH150 Metal Halide 150 Watt
FLT-09-HPS250 High Pressure Sodium 250 Watt FLT-10-HPS70 High Pressure Sodium 70 Watt
FLT-09-HPS400 High Pressure Sodium 400 Watt FLT-10-HPS150 High Pressure Sodium 150 Watt

บริิษััท ซีี-คอน ซีีสเต็็ม เทคโนโลยีี จำำ�กััด YSTEM CERTIFICATIO N YSTEM CERTIFICATIO
20/15 หมู่่� 10 ตำำ�บลคลองข่่อย อำำ�เภอปากเกร็็ด จัังหวััดนนทบุุรีี 11120 1 ISO 900
1 THAILAND
N NSC-TISI-TIS 17021-1
ISO 900 QMS 001
41 S
S

U K A SMASNYASGTEEMMSENT

0005


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Varie tipologie Banchi
Next Book
Кассиль И. Крутая ступень. Повесть