The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ประวัติส่วนตัว

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ประวัติส่วนตัว

ประวัติส่วนตัว

ประวตั ิส่วนตวั ชื่อ-

สกุล นางสาวกรรณิการ์ ก่ิงหมนั
ชื่อเล่น อุมเราะห์
วนั เดือนปี เกิด 27 ตุลาคม 2541
เช้ือชาติ ไทย สญั ชาติ ไทย ศาสนา อิสลาม
ท่ีอยู่ 18 ม.4 ต.อา่ วนาง อ.เมือง จ.กระบ่ี
มีพ่ีนอ้ ง 5 คน ชาย 3 หญิง 2 เป็นบุตรคนท่ี 3

สีที่ชอบ เขียว ฟ้า ดา
อาหารที่ชอบ ก๋วยเต๋ียว ตม้ ยากงุ้ ส้มตา
อาชีพท่ีใฝ่ ฝัน ขา้ ราชการเหมือนพอ่

วิชาการนาเสนอ

วชิ าการใชโ้ ปรแกรมสาเร็จรูป


Click to View FlipBook Version