The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การประเมินผลการควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง-แปลง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by watittu Thummajong, 2019-08-12 04:54:51

การประเมินผลการควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง-แปลง

การประเมินผลการควบคุมภายใน กรมบัญชีกลาง-แปลง

โดยอาจารยศ์ ิรพิ ร เบญจพงศ์ 1
สานกั กากบั และพฒั นาการตรวจสอบภาครฐั กรมบญั ชีกลาง

Good Governance

Internal Control องคก์ ร Risk Management

Internal Audit

2

ใครมีหนา้ ท่ีรบั ผิดชอบการควบคมุ ภายใน

 ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ?
 ผบู้ รหิ ารระดบั รองลงมา
 ผปู้ ฏบิ ตั ิงานของหนว่ ยงาน
 ผตู้ รวจสอบภายใน

3

การบรหิ ารความเส่ียงองคก์ ร

( Enterprise Risk Management )

COSO

การควบคมุ ภายใน (

Internal Control )

4

COSO = ?

COSO : The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway
Commission

(องคก์ รพิเศษท่ีประกอบดว้ ยคณะกรรมการจากสมาคมต่างๆ
ที่มารว่ มประชมุ เป็ นคณะทางานเก่ยี วกบั การพฒั นาระบบ
การควบคมุ ภายในของประเทศสหรฐั อเมรกิ า)

5

COSO : The Committee of Sponsoring Organizations of
the Treadway Commission

สมาคมผสู้ อบบญั ชีรบั อนญุ าตแห่งสหรฐั อเมรกิ า

( American Institute of Certified Public Accountants : AICPA )

สมาคมผตู้ รวจสอบภายใน

( The Institute of Internal Auditors : IIA )

สมาคมผบู้ รหิ ารการเงิน

( Financial Executives Institute : FEI )

สมาคมนกั บญั ชีแห่งสหรฐั อเมรกิ า

( American Accounting Association : AAA )

สมาคมนกั บญั ชีเพื่อการบรหิ าร

( Institute of Management Accountants : IMA )

6

การควบคมุ ภายใน

Input

Process

Output

ประสทิ ธิภาพ / ประสิทธิผล / คมุ้ คา่

การประเมินผลการควบคมุ ภายใน 7

การควบคมุ ภายใน ( Internal Control )

กระบวนการในการปฏิบตั ิงานที่ผกู้ ากบั ดแู ล ฝ่ ายบริหาร และ
บคุ ลากรของหน่วยงานจัดให้มีข้ึน เพื่อสรา้ งความม่ันใจอย่าง
ส ม เ ห ต สุ ม ผ ล ว่ า ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห น่ ว ย ง า น จ ะ บ ร ร ล ุ
วตั ถปุ ระสงค์ ดงั ต่อไปน้ี

1. เพ่ือใหเ้ กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน

( Operation Objectives )

2. เพ่ือให้เกิดความเช่ือถือได้ของการรายงานทางการเงิน

( Financial Reporting Objectives )

3. เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้ บังคับท่ี
เก่ียวขอ้ ง ( Compliance Objectives )

8

แนวคิดพ้ืนฐานของการควบคมุ ภายใน

❑ เป็ น “ กระบวนการ ” ที่แทรกอยใู่ นการ
ปฏบิ ตั ิงานตามปกติ

❑ เกิดข้ึนไดจ้ าก “ บคุ ลากรทกุ ระดบั ” ในองคก์ ร
❑ ทาใหเ้ กิด “ ความมน่ั ใจอยา่ งสมเหตสุ มผล ” ว่า

การดาเนินงานจะบรรลผุ ลสาเรจ็ ตามวตั ถปุ ระสงค์

9

องคป์ ระกอบการควบคมุ ภายใน

การติดตามและประเมินผล

กิจกรรมการควบคมุ
การประเมินความเสี่ยง
สภาพแวดลอ้ มการควบคมุ

10

สภาพแวดลอ้ มการควบคมุ

(Control Environment)

หมายถึง สภาวการณห์ รอื ปัจจยั ต่างๆ ที่สง่ ผล
ใหเ้ กิดระบบการควบคมุ ภายในหน่วยงาน

11

สภาพแวดลอ้ มการควบคมุ

• ความซ่ือสตั ยแ์ ละจรยิ ธรรม
• ปรชั ญาและรปู แบบการบรหิ าร
• ความรู้ ทกั ษะ และความสามารถ
• โครงสรา้ งการจดั องคก์ ร
• การมอบอานาจและความรบั ผิดชอบ
• นโยบายดา้ นทรพั ยากรบคุ คล
• ผบู้ รหิ ารหรอื คณะกรรมการตรวจสอบ

12

การประเมินความเส่ยี ง

(Risk Assessment)

หมายถึง กระบวนการระบปุ ัจจยั เสี่ยง
และวิเคราะหค์ วามเส่ียงอยา่ งเป็ นระบบ
ในการตดั สินใจรวมถึงการจดั ลาดบั
ความสาคญั ว่าเหตกุ ารณใ์ ดหรอื
เง่ือนไขอยา่ งใดท่ีจะมีผลกระทบต่อ
การไม่บรรลวุ ตั ถปุ ระสงคข์ อง
หนว่ ยงาน

13

การวิเคราะหโ์ อกาสและผลกระทบ

ผลกระทบ ความเส่ยี งปานกลาง ความเสีย่ งสงู
• ผลกระทบรนุ แรงมาก • ผลกระทบรนุ แรงมาก
• โอกาสเกดิ นอ้ ย • โอกาสเกิดมาก

ความเสย่ี งต่า ความเสี่ยงปานกลาง
• ผลกระทบนอ้ ย • ผลกระทบนอ้ ย
• โอกาสเกิดนอ้ ย • โอกาสเกดิ มาก

โอกาสท่ีจะเกิด

14

โอกาสจะเกิด รายละเอียด ระดบั คะแนน
ความเสย่ี ง

ผลกระทบ รายละเอียด ระดบั คะแนน

15

โอกาสจะเกดิ ความถ่ี ระดบั คะแนน
ความเสี่ยง
3
สงู เกดิ ขนึ้ มากกวา่ หนง่ึ ครง้ั ตอ่ เดอื น 2
1
กลาง เกิดขนึ้ สองครงั้ แตไ่ มม่ ากกวา่ สบิ สองครง้ั ตอ่ ปี

ต่า เกดิ ขน้ึ หนงึ่ ครง้ั ตอ่ ปี

ผลกระทบ มลู คา่ ความเสยี หาย ระดบั คะแนน

สงู มลู คา่ หนงึ่ ลา้ นบาทขนึ้ ไป 3
กลาง มลู คา่ หนง่ึ แสนบาทขนึ้ ไปแตไ่ มถ่ ึงหน่ึงลา้ นบาท
ต่า มลู คา่ นอ้ ยกวา่ หนง่ึ แสนบาท 2

1

16

ตวั อยา่ งโอกาสที่จะเกิดเหตกุ ารณท์ ่ีเป็ นความเส่ยี ง

โอกาสท่ีจะเกดิ ความเสี่ยง เปอรเ์ ซ็นตโ์ อกาสที่จะเกิดข้ึน ระดบั คะแนน

สงู มาก มากกว่า 80 % 5
สงู 70 – 79 % 4
60 – 69 % 3
ปานกลาง 50 – 59 % 2
นอ้ ย 1
นอ้ ยกว่า 50 %
นอ้ ยมาก

17

ตวั อยา่ งโอกาสท่ีจะเกดิ เหตกุ ารณท์ ่ีเป็ นความเสย่ี ง

โอกาสที่จะเกดิ ความเสย่ี ง เปอรเ์ ซ็นตโ์ อกาสที่จะเกดิ ข้ึน ระดบั คะแนน

สงู มาก 5 ปี /ครง้ั 5
สงู 4 ปี /ครงั้ 4
3 ปี /ครง้ั 3
ปานกลาง 2 ปี /ครงั้ 2
นอ้ ย 1 ปี /ครงั้ 1

นอ้ ยมาก

18

ตวั อยา่ งผลกระทบต่อองคก์ ร (ดา้ นเวลา)

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดบั คะแนน
ต่อองคก์ ร ทาใหเ้ กดิ ความลา่ ชา้ ของโครงการมากกว่า 6 เดือนข้ึนไป
5
สงู มาก 4
3
สงู ทาใหเ้ กิดความลา่ ชา้ ของโครงการมากกว่า 4.5 เดือน ถึง 6 เดือน 2
1
ปานกลาง ทาใหเ้ กดิ ความลา่ ชา้ ของโครงการมากกว่า 3 เดือน ถึง 4.5 เดือน

นอ้ ย ทาใหเ้ กดิ ความลา่ ชา้ ของโครงการมากกว่า 1.5 เดือน ถึง 3 เดือน

นอ้ ยมาก ทาใหเ้ กิดความลา่ ชา้ ของโครงการ ไมเ่ กนิ 1.5 เดือน

19

ตวั อยา่ งผลกระทบต่อองคก์ ร (ดา้ นชื่อเสยี ง)

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดบั คะแนน
ต่อองคก์ ร
5
สงู มาก มีการเผยแพรข่ า่ วทงั้ จากสื่อภายในและต่างประเทศเป็ นวงกวา้ ง 4
3
สงู มีการเผยแพรข่ า่ วเป็ นวงกวา้ งในประเทศและเผยแพรใ่ นวงจากดั ใน 2
ปานกลาง ต่างประเทศ 1

มีการลงขา่ วในหนงั สือในประเทศหลายฉบบั ในเวลา 2 – 3 วนั

นอ้ ย มีการลงขา่ วในหนงั สือในประเทศบางฉบบั เป็ นเวลา 1 วนั

นอ้ ยมาก ไมม่ ีการเผยแพรข่ า่ ว

20

ตวั อยา่ งผลกระทบต่อองคก์ ร (ดา้ นลกู คา้ )

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดบั คะแนน
ต่อองคก์ ร
สงู มาก ผใู้ ชบ้ รกิ ารลดลงมากกว่า 50 คน / เดือน 5
ผใู้ ชบ้ รกิ ารลดลงตง้ั แต่ 40 - 50 คน / เดือน 4
สงู ผใู้ ชบ้ รกิ ารลดลงตงั้ แต่ 30 - 39 คน / เดือน 3
ปานกลาง ผใู้ ชบ้ รกิ ารลดลงตงั้ แต่ 20 - 29 คน / เดือน 2
ผใู้ ชบ้ รกิ ารลดลงไมเ่ กนิ 19 คน / เดือน 1
นอ้ ย
นอ้ ยมาก

21

ตวั อยา่ งผลกระทบต่อองคก์ ร (ดา้ นความสาเรจ็ )

ผลกระทบ ความเสียหาย ระดบั คะแนน
ต่อองคก์ ร
สงู มาก ดาเนินงานสาเรจ็ ตามแผนไดน้ อ้ ยกว่า 60 % 5
ดาเนินงานสาเรจ็ ตามแผนได้ 60 – 70 % 4
สงู ดาเนินงานสาเรจ็ ตามแผนได้ 71 - 80 % 3
ปานกลาง ดาเนินงานสาเรจ็ ตามแผนได้ 81 – 90 % 2
ดาเนินงานสาเรจ็ ตามแผนไดม้ ากกว่า 90% 1
นอ้ ย
นอ้ ยมาก

22

ระดบั ของความเสีย่ ง 23

3 สงู
2 กลาง
1 ต่า

1 23

โอกาสที่จะเกิดความเส่ยี ง

ระดบั สงู มีคา่ คะแนนมากกว่า 5 คะแนนข้ึนไป
ระดบั กลาง มีคา่ คะแนนตงั้ แต่ 2 - 5 คะแนน
ระดบั ต่า มีค่าคะแนน 1 คะแนน

กจิ กรรมการควบคมุ

(Control Activities)

หมายถึง นโยบาย มาตรการ และวิธีการต่างๆ ที่
ฝ่ ายบรหิ ารกาหนดหรอื นามาใช้ เพ่ือลดความเสี่ยง
ที่จะเกิดข้ึน และชว่ ยเพิ่มความมน่ั ใจในความสาเรจ็
ตามวตั ถปุ ระสงค์

24

ตวั อยา่ งกิจกรรมการควบคมุ 25

1. การกาหนดระเบียบ ขอ้ บงั คบั วิธีปฏิบตั ิ
2. การแบ่งแยกหนา้ ที่ความรบั ผิดชอบ
3. การกาหนดขอบเขต อานาจหนา้ ที่ความรบั ผิดชอบ
4. การจดั ทาบญั ชี ทะเบียน รายงาน
5. การควบคมุ ทางกายภาพ
6. การสบั เปล่ียนหมนุ เวียนงาน
7. การควบคมุ การประมวลผลขอ้ มลู
8. การกาหนดดชั นีวดั ผลการดาเนินงาน

ฯลฯ

ประเภทของการควบคมุ ภายใน

1. การควบคมุ แบบป้ องกนั (Preventive Control)
2. การควบคมุ แบบคน้ พบ (Detective Control)

26

การดาเนินงานของแต่ละหน่วยงาน

ระบบ ระบบ
ปฏิบตั ิงาน ควบคมุ

กระบวนการทางาน 27

สารสนเทศและการสือ่ สาร

(Information and Communication)

สารสนเทศ หมายถึง ขอ้ มลู ขา่ วสารท่ีใชใ้ นการบรหิ าร
ซ่ึงเป็ นขอ้ มลู เก่ียวกบั การเงินและไม่ใช่การเงิน รวมทงั้
ขอ้ มลู ขา่ วสารอ่ืน ๆ ทงั้ จากแหลง่ ภายในและภายนอก

การสอื่ สาร หมายถึง การรบั และสง่ ขอ้ มลู ระหว่างกนั
เพ่ือใหเ้ กิดความเขา้ ใจอนั ดีระหว่างบคุ คล ซ่ึงมีหนา้ ท่ี
ความรบั ผิดชอบในงานท่ีสมั พนั ธก์ นั การสอ่ื สารจะเกดิ
ไดท้ งั้ ภายในและภายนอกหนว่ ยงาน

28

การติดตามและประเมินผล

(Monitoring and Evaluation)

การติดตามผล หมายถึง การสอดสอ่ งดแู ลกิจกรรมท่ีอยู่
ระหว่างการดาเนินงาน เพื่อใหเ้ กิดความมน่ั ใจว่า การดาเนินงาน
เป็ นไปตามระบบการควบคมุ ภายในที่กาหนด

การประเมินผล หมายถึง การเปรยี บเทียบผลการปฏบิ ตั ิงาน
กบั ระบบการควบคมุ ภายในท่ีกาหนดไวว้ ่ามีความสอดคลอ้ ง
หรอื ไม่ เพียงใด และสอบทานระบบการควบคมุ ภายในท่ี
กาหนดไวว้ ่ายงั เหมาะสมกบั สภาพแวดลอ้ มในปัจจบุ นั หรอื ไม่

29

ลกั ษณะของการควบคมุ ภายใน

1. การควบคมุ ในลกั ษณะของ Hard Controls
2. การควบคมุ ในลกั ษณะของ Soft Controls

30

เป้ าหมาย ความเสยี่ ง และการควบคมุ

เป้ าหมาย ส่งิ ท่ีหน่วยงานตอ้ งการ
ความเส่ยี ง
การควบคมุ สิง่ ท่ีทาใหไ้ ม่สามารถ
บรรลเุ ป้ าหมาย

สง่ิ ที่ชว่ ยใหส้ ามารถ
บรรลเุ ป้ าหมาย

31

ระบบการควบคมุ ภายในท่ีดี

 มีความเหมาะสม เพียงพอ และรดั กมุ
 มีความคมุ้ ค่า
 สามารถป้ องกนั ความเสยี หายหรือความสญู เสยี
 ปฏบิ ตั ิงานไดส้ ะดวก และปลอดภยั
 เสริมสรา้ งความพอใจ

32

การประเมินผลระบบการควบคมุ ภายใน

ความหมาย:-

การพิจารณาถึงผลสมั ฤทธิ์ของ
ระบบการควบคมุ ภายในที่มีอยใู่ นหน่วยงาน

วตั ถปุ ระสงค:์ -

 สามารถป้ องกนั หรือลดความเสยี่ ง
 บรรลผุ ลสาเร็จตามวตั ถุประสงค์
 ปรบั ปรงุ /แกไ้ ขเหมาะสมและทนั เวลา

33

การประเมินผลระบบการควบคมุ ภายใน

หลกั การพ้ืนฐาน:-
1. เป้ าหมายและวตั ถุประสงค์

2. ระดับความมีประสิทธิผล

3. กระบวนการมีระบบ

4. การแสดงสภาพผล

34

การประเมินผลระบบการควบคมุ ภายใน

➢ การประเมินผลการควบคมุ อยา่ งเป็ นอิสระ

( Independent Assessment )

➢ การประเมินผลการควบคมุ ดว้ ยตนเอง

( Control Self Assessment )

35

การประเมินผลการควบคมุ อยา่ งเป็ นอิสระ

การประเมินผลโดยผูท้ ี่ไม่มีที่มีส่วนเก่ียวขอ้ ง
โดยตรงกับการกาหนดมาตรการหรื อ
อ อ ก แ บ บ ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ข อ ง
หนว่ ยงาน

36

การประเมินผลการควบคมุ ดว้ ยตนเอง

การประเมินผลในลักษณะความร่วมมือกัน
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ บ ริ ห า ร กั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี มี
ส่วนเก่ียวขอ้ งโดยตรงกบั การปฏิบัติงานตาม
ระบบการควบคมุ ภายในท่ีวางไว้

37

การประเมินผลระบบการควบคมุ ภายใน

 การควบคมุ ภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม และมีการปฏบิ ตั ิจริง

 ขอ้ ตรวจพบจากการตรวจสอบและ
การสอบทานอ่ืนๆไดร้ บั การปรบั ปรงุ
แกไ้ ขอยา่ งเหมาะสม และทนั เวลา

 การควบคมุ ภายในไดร้ บั การปรบั ปรงุ
แกไ้ ขใหส้ อดคลอ้ งกบั สถานการณท์ ่ี
เปล่ียนแปลงไป

38

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ ดินว่าดว้ ย
การกาหนดมาตรฐานการควบคมุ ภายใน พ.ศ. 2544

กาหนดให้ หน่วยรบั ตรวจ เป็ นผจู้ ดั วางระบบการควบคมุ ภายใน
และใหม้ ีการรายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสทิ ธิผลของ
ระบบการควบคมุ ภายใน โดยให้ เสนอรายงาน ต่อคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผน่ ดิน ( คตง. ) ผกู้ ากบั ดแู ล และคณะกรรมการตรวจสอบ ( ถา้ มี )
ภายใน 90 วนั นบั จากวนั ส้นิ ปี งบประมาณหรอื ปี ปฏิทิน

39

ขอ้ กาหนดตามมาตรฐานฯ

ฝ่ ายบรหิ ารตอ้ งจดั ใหม้ ีการติดตามประเมินผลอยา่ ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ โดย

 การติดตามผลในระหว่างการปฏบิ ตั ิงาน

 การประเมินผลเป็ นรายครง้ั

การประเมินการควบคมุ ดว้ ยตนเอง

(Control Self Assessment : CSA.)

การประเมินการควบคมุ อยา่ งเป็ นอิสระ

(Independent Assessment)

40

การรายงานตามระเบียบ ฯ ขอ้ 6

ระดบั หน่วยงานยอ่ ย
-รายงานผลการประเมินองคป์ ระกอบของการควบคมุ ภายใน - แบบ ปย. 1
-รายงานการประเมินผลและการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน - แบบ ปย. 2

ระดบั องคก์ ร

-หนงั สือรบั รองการประเมินผลการควบคมุ ภายใน - แบบ ปอ. 1

-รายงานผลการประเมินองคป์ ระกอบของการควบคมุ ภายใน - แบบ ปอ. 2

-รายงานแผนการปรบั ปรงุ การควบคมุ ภายใน - แบบ ปอ. 3

ผตู้ รวจสอบภายใน
-รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคมุ ภายใน - แบบ ปส.41

หนังสือรับรองการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน แบบ ปอ. 1

เรียน คณะกรรมการตรวจเงนิ แผ่นดนิ / ผ้กู ากบั ดูแล / คณะกรรมการตรวจสอบ

..........(ชื่อหน่วยงาน)..........ไดป้ ระเมินผลการควบคุมภายใน สาหรับปี สิ้นสุดวนั ที่..........เดือน..............พ.ศ. ............
ดว้ ยวธิ ีการที่ ..........(ช่ือหน่วยงาน).......... กาหนด โดยมีวตั ถุประสงคเ์ พ่ือสร้างความมนั่ ใจอยา่ งสมเหตสุ มผลวา่ การดาเนินงาน
จะบรรลุวตั ถุประสงคข์ องการควบคุมภายใน ดา้ นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และการใชท้ รัพยากร
ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยส์ ิน การป้องกนั หรือลดความผดิ พลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล การสิ้นเปลือง หรือ
การทุจริต ดา้ นความเช่ือถือไดข้ องรายงานทางการเงินและการดาเนินงาน และดา้ นการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้ บงั คบั
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบาย ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบตั ิของฝ่ ายบริหารคณะกรรมการ ตรวจเงินแผน่ ดิน

จากผลการประเมินดงั กล่าวเห็นวา่ การควบคุมภายในของ..........(ช่ือหน่วยงาน).......... สาหรับปี สิ้นสุดวนั ท่ี..........
เดือน..............พ.ศ. ............ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงคข์ อง
การควบคุมภายในตามที่กล่าวไวใ้ นวรรคแรก

ลายมือชื่อ............................................. 42
ตาแหน่ง...............................................
วนั ท่ี.....................................................

หนังสือรับรองการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน ( ต่อ ) แบบ ปอ. 1

กรณมี จี ุดอ่อนของการควบคุมภายในสามารถรายงานจุดอ่อนทมี่ นี ัยสาคญั

จากผลการประเมินดงั กล่าวเห็นวา่ การควบคุมภายในของ..........(ช่ือหน่วยงาน).......... สาหรับปี สิ้นสุดวนั ที่..........
เดือน..............พ.ศ. ............ เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในท่ีกาหนดไว้ มีความเพียงพอและบรรลุวตั ถุประสงคข์ อง
การควบคุมภายในตามที่กล่าวไวใ้ นวรรคแรก

อน่ึงการควบคุมภายในยงั คงมีจุดอ่อนที่มีนยั สาคญั ดงั น้ี
1. ..................................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................................................................................................
ซ่ึง..........(ชื่อหน่วยงาน)......... จะดาเนินการปรับปรุงการควบคุมโดยกาหนดไวใ้ นแผนปฏิบตั ิงานประจาปี ต่อไป

ลายมือช่ือ............................................. 43
ตาแหน่ง...............................................
วนั ที่.....................................................

ช่ือหน่วยงาน................................. แบบ ปอ. 2
รายงานผลการประเมนิ องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ณ วนั ที่.......เดือน........พ.ศ...............

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1 ) (2)

1.
2.
3.
4.
5.

ผลการประเมินโดยรวม

ลายมือช่ือ............................................. 44
ตาแหน่ง..............................................
วนั ที่..................................................

ช่ือหน่วยงาน................................. แบบ ปอ. 3
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
หมายเหตุ
ณ วนั ที่.......เดือน........พ.ศ............... (6)

กระบวนการปฏบิ ัติงาน ความเส่ียง งวด / เวลาท่ี การปรับปรุงการควบคุม กาหนดเสร็จ /
โครงการ / กจิ กรรม /ด้านของ ทยี่ งั มอี ยู่ พบจุดอ่อน ผู้รับผดิ ชอบ

งานทป่ี ระเมนิ และ (2) (3) (4) (5)
วตั ถุประสงค์ของการควบคุม

(1)

ลายมือช่ือ..................................................

ตาแหน่ง.....................................................
วนั ท.ี่ ..................................................4..5......

ชื่อหน่วยงาน.................................
รายงานการตดิ ตามผลการดาเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ................

สาหรับรอบ 6 เดือน ต้งั แต่วนั ที่.......เดือน........พ.ศ............... ถงึ วนั ที่.......เดือน........พ.ศ...............

กระบวนการปฏิบตั ิงาน ความเส่ียง การปรับปรุง กาหนดเสร็จ / ร้อยละ ผลการดาเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรค
โครงการ / กจิ กรรม /ด้านของ ทย่ี งั มอี ยู่ การควบคุม ผ้รู ับผดิ ชอบ ความคืบหน้า (6) (7)

งานทป่ี ระเมนิ และ (2) (3) (4) (5)
วตั ถุประสงค์ของการควบคุม

(1)

ลายมือช่ือ..................................................

ตาแหน่ง.....................................................
วนั ท.่ี ..................................................4..6......

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน

เรียน ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

ขา้ พเจา้ ไดส้ อบทานการประเมินระบบการควบคุมภายในของ..........ชื่อหน่วยงาน................
สาหรับปี สิ้นสุดวนั ที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. ............... การสอบทานไดป้ ฏิบตั ิอยา่ ง
สมเหตุสมผลและระมดั ระวงั อยา่ งรอบคอบ ผลการสอบทานพบวา่ การประเมินผลการควบคุมภายใน
เป็นไป ตามวธิ ีการที่กาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วตั ถุประสงคข์ อง การควบคุมภายใน

ลายมือชื่อ......................................................
ตาแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วนั ท.่ี ...............................................................

47

แบบ ปส.

รายงานผลการสอบทานการประเมนิ ผลการควบคุมภายใน

กรณมี ขี ้อตรวจพบหรือข้อสังเกตทมี่ นี ัยสาคญั

ขา้ พเจา้ ไดส้ อบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ..........(ชื่อหน่วยงาน).......... สาหรับปี สิ้นสุดวนั ที่..........
เดือน..............พ.ศ. ............ การสอบทานไดป้ ฏิบตั ิอยา่ งสมเหตุสมพลและระมดั ระวงั อยา่ งรอบคอบผลการสอบทานพบวา่
การประเมินผลการควบคุมภายในเป็นไปตามวธิ ีการท่ีกาหนด ระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอและสามารถบรรลุ
วตั ถุประสงคข์ องการควบคุมภายใน อยา่ งไรกต็ ามมีขอ้ สงั เกตที่มีนยั สาคญั ดงั น้ี
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................

ลายมือช่ือ......................................................
ตาแหน่ง หวั หน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
วนั ท่ี................................................................

48

ช่ื อส่ วนงานย่อย................................. แบบ ปย. 1
รายงานผลการประเมนิ องค์ประกอบการควบคุมภายใน

ณ วนั ท่ี.......เดือน........พ.ศ...............

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(1 ) (2)

1.
2.
3.
4.
5.

ผลการประเมนิ โดยรวม

ลายมือช่ือ.............................................
ตาแหน่ง..............................................
วนั ที่..................................................

49

ช่ือหน่วยงาน................................. แบบ ปย. 2
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
หมายเหตุ
ณ วนั ที่.......เดือน........พ.ศ............... (7)

กระบวนการปฏบิ ตั งิ าน การควบคุม การประเมนิ ผล ความเส่ียง การปรับปรุง กาหนดเสร็จ /
โครงการ / กจิ กรรม / ด้าน ทมี่ อี ยู่ การควบคุม ทย่ี งั มอี ยู่ การควบคุม ผู้รับผดิ ชอบ
ของงานทปี่ ระเมนิ และ (2)
วตั ถุประสงค์ของการควบคุม (3) (4) (5) (6)

(1)

ลายมือช่ือ..................................................

ตาแหน่ง.....................................................
วนั ท.ี่ ..................................................5..0......


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Yakinton_298_DIGI
Next Book
testinglinks