The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by juliana, 2021-10-27 19:46:30

NOTA PAI TING T5️⃣ FULL✨

NOTA PAI TING T5️⃣ FULL✨

SMK ST MARK BUTTERWORTH PULAU PINANG

NOTA

PENDIDIKAN ISLAM
TINGKATAN 5

Kami redha Allah sebagai Tuhan kami,
Islam sebagai agama kami,

Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul kami,
Al-Quran sebagai kitab kami
Ya Allah…

Tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan
Dan berikanlah kepada kami pengertian dan

kefahaman yang baik.
Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

Disediakan oleh : Ustazah Wan Teh sharifah binti Wan Lolok.
Hak cipta terpelihara. Setiap bahagian daripada bahan ini tidak boleh
diterbitkan semula dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara kecuali
dengan izin bertulis daripada saya.

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA MUKA SURAT

KANDUNGAN

NOTA ISTILAH TINGKATAN LIMA 2-6

BIDANG AL-QURAN

PELAJARAN 1 SURAH AT-TAUBAH AYAT 128-129 7
PELAJARAN 2 SURAH AL-HASYR AYAT 21-24 8
PELAJARAN 3 HUKUM TAJWID : BACAAN ‘RA’, WAKAF DAN IBTIDA’ 9-12
PELAJARAN 4 CIRI-CIRI MUKMIN BERJAYA (AL-MUKMUNUN : 1-11)
UNIT 1 : HAFAZAN SURAH 13
PELAJARAN 5 UNIT 2 : KEFAHAMAN SURAH 13-14
PELAJARAN 6 MEMAHAMI KEUTAMAAN DALAM TINDAKAN (AT-TAUBAH : 19-20) 15-16
KEPELBAGAIAN BANGSA DALAM ISLAM (AL-HUJURAT : 13)
17
BIDANG HADIS
18-19
PELAJARAN 7 SETIAP ORANG IALAH PEMIMPIN 20-21
PELAJARAN 8 TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT.
22
BAHAGIAN AKIDAH 23
24-25
PELAJARAN 9 ALLAH SWT MAHA MENGAWASI DAN MAHA MENYAKSIKAN
PELAJARAN 10 UNIT 1 : AR-RAQIB 26
UNIT 2 : AS-SYAHID 27-28
AKIDAH AHLI SUNNAH WALJAMAAH
29-32
BIDANG FIQAH 33

PELAJARAN 11 SOLAT SUNAT ISTIKHARAH DAN SOLAT SUNAT TASBIH 34-37
UNIT 1 : SOLAT SUNAT ISTIKHARAH
PELAJARAN 12 UNIT 2 : SOLAT SUNAT TASBIH 38-39
PERKAHWINAN 40-41
PELAJARAN 13 UNIT 1 : PERKAHWINAN 42-43
PELAJARAN 14 UNIT 2 : KEMAHIRAN KEIBUBAPAAN
ISU-ISU DALAM PERKAHWINAN 44-46
PELAJARAN 15 PENGURUSAN HARTA SELEPAS KEMATIAN 47-48
UNIT 1 : WASIAT DALAM ISLAM
UNIT 2 : FARAID DALAM ISLAM 49
JENAYAH DALAM ISLAM 50-51

BIDANG SIRAH DAN TAMADUN ISLAM 52
53-54
PELAJARAN 16 KERAJAAN UTHMANIYAH
PELAJARAN 17 KEUNGGULAN TOKOH ISLAM

BIDANG AKHLAK ISLAMIYAH

PELAJARAN 18 TAWADHUK MENZAHIRKAN KESUCIAN JIWA
PELAJARAN 19 ISTIQAMAH JALAN MENUJU MUJAHADAH
PELAJARAN 20 ALAM SEKITAR PENENANG MINDA
PELAJARAN 21 SIFAT MAZMUMAH MERACUNI HATI

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 1

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

NOTA ISTILAH TINGKATAN LIMA

BIL ISTILAH MAKSUD/ HURAIAN

1 Ahli as-Sunnah Kumpulan majoriti umat Islam yang memahami dan berpegang pada al-Quran dan
Waljamaah as-Sunnah menerusi para sahabat dan tabi’in serta tabi’ tabi’in dalam prinsip
aqidah, syariat dan akhlak.
2 Ashabul Furudh
Waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh
3 Anak angkat syarak.

4 AIDS Anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri tetapi tidak
5 Alam Sekitar mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak.
6 Akad
Singkatan bagi Human Immunodeficiency Virus iaitu virus yang memusnahkan
sistem pertahanan badan

Segala benda hidup dan bukan hidup yang terdapat di sekeliling manusia.

Sighah, ijab dan qabul.

7 Adil Tidak melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara berterusan.

8 ’Asobah Waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ASHABUL
9 Ar-Raqib FURUDH.
10 As-Syahid
11 Al-Taqiyyah Nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha Mengawasi semua
perbuatan dan keadaan makhluk.

Nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha Menyaksikan
segala perbuatan dan Mendengar segala ucapan makhluk serta tiada sesuatu pun
yang tersembunyi daripadaNya.

Menyembunyikan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya
dengan menampakkan sesuatu yang berbeza dengan hakikat sebenarnya.

12 Akta Rang undang-undang yang diluluskan oleh dewan rakyat.

13 Ajnabi Orang yang boleh dikahwini. Jika bersentuhan dengannya akan membatalkan
wuduk seperti ipar, sepupu. / Bukan Mahram.

14 Ahlulbait Orang yang ada pertalian keluarga dengan baginda

15 Batin Dalaman, tersembunyi, jiwa

16 Bakhil Kedekut

17 Dalil Akli Dalil bersumberkan akal. Boleh diguna pakai selagi tidak bercanggah dengan al-
Quran dan al-Hadis.

18 Dalil Naqli Dalil bersumberkan wahyu daripada al-Quran atau hadis.

19 Diat Jumlah bayaran berdasarkan persetujuan bersama atau ditetapkan oleh
mahkamah. (Pampasan)

20 Enakmen Rang undang-undang yang diluluskan oleh dewan undangan negeri.

21 Eko-Pelancongan Pelancongan yang berasaskan sumber dan pemeliharaan alam semulajadi.

22 Ekosistem Beberapa komuniti yang tinggal bersama-sama dalam satu habitat saling
23 Fardu Ain berinteraksi antara satu sama lain berserta dgn komponen bukan hidup.
24 Fardu Kifayah
Perkara yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf seperti
solat lima waktu, mempelajari ilmu tauhid, Fiqah dan Akhlak sebagai asas untuk
menjalani kehidupan berlandaskan syariat. Jika tidak dilaksanakan, maka individu
tersebut akan berdosa.

Perkara yang wajib dilaksanakan oleh sebahagian umat Islam
Seperti mempelajari Sains, Ekonomi dan Kedoktoran untuk membina kekuatan dan
memelihara maslahat umat Islam.Sekiranya sebahagian melaksanakannya, maka
gugurlah kewajipan ke atas orang Islam yang lain.

25 Fiqh al-Aulawiyyat Mengutamakan perkara yang sepatutnya didahulukan berdasarkan prinsip syarak.

26 Faraid Pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota
warisnya menurut hukum syarak.

27 Fasakh Pembubaran perkahwinan melalui kuasa hakim dengan sebab-sebab tertentu.

28 Fitrah Asal kejadian, keadaan yang suci.

29 Furu’ Perincian kepada pelaksanaan perkara pokok seperti hukum pelaksanaan solat

(Perkara Cabang) berjemaah.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 2

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

NOTA ISTILAH TINGKATAN LIMA

BIL ISTILAH MAKSUD/ HURAIAN

30 Fasik Orang yang tidak taat kepada Allah dan rasulnya dengan melakukan dosa besar
31 Gajet atau berterusan melakukan dosa kecil.
32 Ghaib
33 Ghairu Muhsan Telefon pintar, peranti

34 HIV Perkara yang tidak dapat dilihat oleh pancaindera dan tidak dapat difikirkan oleh
akal manusia. Ia hanya boleh diketahui melalui wahyu Allah SWT.
35 Hudud
Belum berkahwin.
36 Hasad
37 Hasan al-Basri Sejenis virus yang memasuki dan menyerang badan seseorang dan menyebabkan
38 Hadhanah AIDS. Ini boleh mengakibatkan pesakit mudah mendapat jangkitan kuman dan
kanser.
39 Hibah
Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuknya dalam al-Quran dan
40 Huruf Isti’la’ as-Sunnah.
41 Hamzah Wasal Perasaan dengki melihat kelebihan yang ada pada seseorang dan berharap supaya
42 Imalah kelebihan tersebut hilang daripadanya.
43 Iman
44 Isteri Seorang ahli Teologi (Usuluddin) Arab yang terkenal dan cendikiawan muslim.
45 Istiqamah
46 Interaksi Penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan
diri sendiri.
47 Infrastruktur
Suatu akad yang mengandungi pemberian milik oleh seseorang secara sukarela
48 Iddah terhadap hartanya kepada seseorang yang lain pada masa hidupnya tanpa balasan
49 Ijab dengan menggunakan lafaz ijab dan qabul atau seumpamanya.
50 Ibtida’ Hasan
Huruf yang bacaannya ditebalkan.
51 Ibtida’ Qabih
Huruf hamzah tambahan yang dilafazkan ketika dibaca pada permulaan ayat. Huruf
52 Iltizam ini tidak dilafazkan jika dibaca secara bersambung dengan perkataan sebelumnya.

53 Jenayah dalam Bunyi pertengahan antara bunyi fathah dengan bunyi kasrah.
Islam
Kepercayaan serta keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lidah dan beramal
54 Kaifiat dengan perbuatan sebagai bukti kesempurnaan iman

55 Kasrah Asli Perempuan yang dikahwini oleh seseorang lelaki.

56 Kasrah aridhah Ketaatan yang berterusan dalam melaksanakan suruhan Allah SWT dan menjauhi
(mendatang) laranganNya.

57 Khusyuk Komunikasi

Prasarana, kemudahan dan perkhidmatan asas seperti kemudahan pengangkutan,
pendidikan, kesihatan, bekalan elektrik dan sebagainya yang perlu untuk
pembangunan dan kemajuan.
Tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran
perkahwinan atau selepas kematian suami.

Lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya.

Memulakan bacaan pada kalimah yang dapat difahami maknanya serta tidak
bersalahan dengan maksud yang dikehendaki Allah SWT.
Memulakan bacaan pada kalimah yang tidak menyampaikan maksud yang sebenar
atau boleh mengubah makna yang dikehendaki.
Keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab dalam
melaksanakan sesuatu, komitmen.
Kesalahan-kesalahan yang dinyatakan hukumannya dalam al-Quran, al-Sunnah
dan sebahagiannya daripada mahkamah.

Cara

Baris kasrah yang asal.

Baris bawah yang menggantikan baris sukun yang pertama, yang digugurkan
kerana pertemuan dua baris sukun.

Dari segi bahasa : Senyap, tunduk dan merendah diri.
Dari segi istilah : Menumpukan hati di hadapan Allah SWT dengan menetapkan
anggota, memahami serta menghayati setiap perkataan dan perbuatan yang
dilakukan dari awal hingga akhir solat

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 3

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

NOTA ISTILAH TINGKATAN LIMA

BIL ISTILAH MAKSUD/ HURAIAN

58 Khuluk Pembubaran perkahwinan atas kehendak isteri dengan persetujuan membayar
59 Khawarij ganti rugi kepada suami.
60 Kitar Semula
61 Komitmen Kumpulan pengikut Saidina Ali bin Abu Talib ra yang berpaling tadah kerana tidak
61 Kufur berpuas hati dengan keputusan Majlis Tahkim.
63 Lestari
64 Li’an Proses menukar bahan buangan menjadi bahan dan objek baru.
65 Liwat
Sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga dan perhatian,
66 Majlis Tahkim menunjukkan sokongan sepenuhnya terhadap sesuatu, iltizam.
Tidak percaya kepada Allah SWT dan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi
67 Mujahadah Muhammad SAW.

68 Mahram Tidak berubah, kekal, tetap.
69 Muhsan
70 Mazmumah Lafaz SUMPAH SUAMI apabila MENUDUH ISTERINYA BERZINA tanpa ada
71 Mahmudah empat orang saksi atau MENAFIKAN NASAB.
72 Merisik
73 Musahaqah Hubungan sejenis lelaki dengan lelaki.
74 Muktazilah
Majlis perbincangan antara dua pihak yang berbalah atau salah faham iaitu
75 Mukjizat Muawiyah bin Abu Sufian dan Saidina Ali bin Abu Talib. Kedua-duanya bersetuju
untuk melantik wakil masing-masing berbincang dan mereka akan bersetuju
76 Memulihara dengan keputusan mereka.

77 Meminang Berjuang dan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kebaikan yang
78 Mimbar diredhai Allah.
79 Mahar
Orang yang haram dikahwini. Jika bersentuhan dengannya tidak akan
80 Mahkamah membatalkan wuduk.
Rayuan
Telah berkahwin.
81 Modal insan
Mazmumah ialah sifat dan tingkah laku keji yang berlawanan dengan syarak.
82 Minum arak
83 Mencuri Sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan
dengan nilai dan perakuan syarak.

Proses sebelum meminang untuk mengenal pasti status bakal isteri.

Hubungan sejenis perempuan dengan perempuan (Lesbian)

Kumpulan yang diasaskan oleh WASIL BIN ATA’ setelah berlaku perbezaan pendapat
antara beliau dengan guru beliau Hasan al-Basri tentang kedudukan pelaku dosa besar.

Perkara luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul sebagai
bukti kenabian dan kerasulan mereka.

Menebang dan menanam semula pokok-pokok tertentu dan menjaganya dengan
rapi, membuat sesuatu supaya tidak pupus.
Lamaran seorang lelaki kepada seorang perempuan untuk dijadikan calon isteri
menurut uruf setempat.

Tempat untuk khatib menyampaikan khutbah.

Pemberian yang bernilai atau berfaedah WAJIB diberikan oleh SUAMI KEPADA
ISTERINYA dengan sebab AKAD NIKAH.

• Mendengar semula kes rayuan.
• Berkuasa membatalkan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi Syariah

dan Mahkamah Rendah Syariah.

• Bagaimana seseorang insan itu berpotensi melalui akal, hati dan jasmani yang
menjadi sumber kekuatan mengurus diri dan mengurus sistem.

• Seseorang yang mempunyai modal insan bererti memiliki sahsiah yang
terpuji, menghayati system kepercayaan berfalsafah dan berprinsip, berintegriti,
berwawasan, berperancangan rapi, berketerampilan diri dan berakhlak terpuji.

• Pembangunan modal insan pula dilihat dari seluruh aspek manusia meliputi
jasmani dan rohani.

Meminum sebarang bahan yang memabukkan sama ada dinamakan arak atau
tidak, banyak atau sedikit.

Mengambil harta orang lain secara tersembunyi (tanpa kerelaannya) dengan tujuan
memilikinya.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 4

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

NOTA ISTILAH TINGKATAN LIMA

BIL ISTILAH MAKSUD/ HURAIAN

84 Merompak Melakukan serangan dengan menggunakan kekerasan untuk merampas harta,
membunuh atau menakutkan orang awam secara terbuka.

85 Naungan Perlindungan daripada kepanasan cahaya matahari di padang Mahsyar.

86 Nasab Keturunan . Mahram Nasab ialah mahram dengan sebab keturunan.

87 Nusyuz Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah.

88 Onani Melancap, perbuatan mengeluarkan air mani dengan tangan untuk mencapai
kepuasan seks.

89 Ordinan Rang undang-undang yang diluluskan sebelum merdeka.
Pasukan tentera baharu
90 Pasukan Haram dengan sebab perkahwinan seperti mentua dan menantu.
Janissary

91 Persemendaan

92 Perkahwinan Akad yang menghalalkan persetubuhan antara lelaki dengan perempuan menurut
hukum syarak.

93 Pembunuhan Serangan yang mengakibatkan kehilangan nyawa.

94 Pemimpin Orang yang bertanggungjawab memimpin sekumpulan manusia atau sesebuah
organisasi atau negara. (ulul amri)

95 Poligami Amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa.

96 Qabul Lafaz yang diucapkan oleh bakal suami atau wakilnya.

97 Qazaf Tuduhan zina atau penafian nasab terhadap orang yang baik akhlaknya.

98 Qisas Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis dan bentuk hukumannya secara
balasan yang sama dalam al-Quran dan as-Sunnah.

99 Qastantiniyyah Costantinople

100 Rujuk Hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang
diceraikannya dalam tempoh iddah.

101 Riyak Melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain.

102 Saksi Orang yang menyaksikan dan boleh mengsahkan akad nikah.

103 Suami Lelaki yang dikahwini oleh seseorang perempuan.

104 Sekufu Persamaan taraf lelaki dan perempuan daripada pelbagai aspek seperti agama dan
kesolehan, pekerjaan, keturunan dan keilmuan.

Melakukan persetubuhan haram antara lelaki dengan perempuan yang diharamkan
105 Sumbang Mahram berkahwin kerana faktor keturunan, penyusuan dan persemendaan seperti

persetubuhan dengan bapa kandung.

106 Sihir Ilmu berkaitan perbuatan secara halus melalui pertolongan makhluk ghaib yang
bertujuan untuk memudaratkan atau mengelirukan manusia seperti pukau, santau,
susuk.

107 Sifilis Penyakit kelamin atau penyakit bawaan seks (STD) yang berjangkit dan disebarkan
menerusi hubungan seks, sama ada melalui vagina, dubur atau oral. Sifilis berlaku
disebabkan oleh bakteria Treponema pallidum. Ulser atau kudis sifilis berlaku,
terutamanya pada kawasan alat kelamin, faraj, dubur, di dalam rektum, bibir dan di
dalam mulut.

108 Seks Luar Tabi’i Melakukan persetubuhan haram dengan cara yang bertentangan dengan tabiat
semulajadi manusia seperti liwat.

109 Syariat Hukum agama, peraturan agama

110 Syirik Menyekutukan Allah dengan sesuatu sama ada pada zat, sifat dan perbuatan.

111 Syirik Jali Amalan syirik secara terang terangan seperti menyembah berhala, mengaku nabi
112 Syirik Khafi Isa anak tuhan.
113 Solat Istikharah
Tidak meletakkan Allah sebagai sesuatu yang mutlak dalam niat, terutama dalam
ibadat seperti riyak, ujub dan takbur.

Solat yang dilakukan untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam menentukan
pilihan bagi sesuatu perkara.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 5

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

NOTA ISTILAH TINGKATAN LIMA

BIL ISTILAH MAKSUD/ HURAIAN

114 Sighah Akad atau ijab dan qabul.

115 Syiah Kumpulan yang menuntut supaya Saidina Ali bin Abu Talib ra dilantik sebagai
116 Solat Tasbih khalifah selepas Rasulullah SAW dan berkeyakinan bahawa hanya Ahlulbait sahaja
yang lebih layak memegang jawatan khalifah.

Solat sunat khusus yang mengandungi bacaan tasbih sebanyak 300 kali pada
keseluruhan solat.

117 Sunat Muakkad Sunat yang sangat dituntut melakukannya.

118 Talak Pembubaran perkahwinan oleh suami dengan lafaz talak yang jelas @ kiasan.

119 Talak Raj’ie Talak yang boleh dirujuk dalam tempoh idah tanpa akad nikah dan mahar yang
baharu.

120 Talak Bain Talak yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baharu.
121 Talah Sunni
122 Talak Bid’ie Talak yang sesuai dengan peraturan syarak seperti ceraikan isteri dengan talak 1
123 Takzir atau 2

124 Takwa Talak yang menyalahi peraturan syarak seperti ceraikan isteri ketika sedang dalam
haid.

Hukuman kesiksaan yang tidak ditetapkan jenis dan bentuk dalam al-Quran dan as-
Sunnah sebaliknya DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH.

Dari segi bahasa : Taat dan patuh.
Dari segi istilah : Mengawal diri daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh
Allah.

125 Tawadhuk Sikap kerendahan hati kepada Allah SWT dan sesama manusia.

126 Tawakkal Berserah diri kepada Allah setelah berusaha bersungguh-sunguh untuk mencapai
apa yang dihajati.
127 Ujub
Berasa bangga dengan amalan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri.
128 Usul
(Perkara Pokok) Perkara asas dalam Islam seperti keimanan kepada Allah SWT

129 Wakaf Memberhentikan bacaan di akhir kalimah untuk bernafas dengan tujuan
menyambung bacaan semula.
130 Wakaf Tam Wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak mempunyai kaitan
dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna.
131 Wakaf Kafi Wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan
dengan ayat selepasnya dari sudut makna, bukan lafaz.
132 Wakaf Hasan Wakaf pada ayat yang telah sempurna maknanya tetapi mempunyai kaitan
dengan ayat selepasnya dari sudut lafaz dan makna.
133 Wakaf Qabih
Wakaf pada ayat yang mengubah makna sebenar atau yang tidak sempurna
134 Wasiat makna kerana mempunyai kaitan dengan kalimah selepasnya dari sudut lafaz dan
135 Wali makna.

Ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk membahagikan harta selepas
kematiannya menurut hukum syarak.

Orang yang mempunyai kelayakan untuk menikahkan pengantin perempuan.

136 Wali Hakim Mereka yang diberi kuasa oleh pemerintah untuk mengahwinkan perempuan apabila tiada
137 Wali Mujbir wali nasab.

Waii yang berhak mengahwinkan anak gadisnya tanpa persetujuannya dengan
syarat sekufu.

138 Wali Bukan Mujbir Wali selain daripada bapa dan datuk.

139 Walimatul Urus Kenduri yang diadakan sempena perkahwinan.

140 Zakat Dari segi bahas : subur, suci, berkat dan berkembang.
Dari segi istilah : Mengeluarkan sebahagian daripada harta tertentu untuk diberikan
kepada golongan yang berhak menerimanya

141 Zina Melakukakan persetubuhan haram tanpa nikah yang sah antar lelaki dengan
perempuan.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 6

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 1 : SURAH AT-TAUBAH AYAT 128-129

١٢٨‫م‬ٞ ‫ف هر ِحي‬ٞ ‫ل مِ ۡن أَن ُف ِس اَ ُك ُعۡمو َعُذبِزِايٌَزّهللَِعلَ ۡيِمهِ َن َماال َعهشنِ ُّتيْ ۡمَط َح ِنِريالٌ هرص ِج َعيْلَ ِۡيم ُكم بِٱلۡ ُم ۡؤ ِمنِ َي َر ُءو‬ٞ ‫َل َق ۡد َجآ َء ُك ۡم َر ُسو‬
١٢٩‫ٱ ۡل َع ِظي ِم‬ ‫ٱلۡ َع ۡر ِش‬ ‫َو ُه َو‬ َۖ‫تَ َوَهّكۡ ُت‬ ‫َعلَ ۡي ِه‬ َۖ‫ُه َو‬ ‫ه‬ ‫إِ َل َه‬ ‫ََ ٓل‬ ‫ٱَّهل ُل‬ ‫َف ُق ۡل‬ ْ‫تَ َوله ۡوا‬ ‫فَإِن‬
‫َر ُّب‬ ‫إَِل‬ ‫َح ۡس ِِ َب‬

(Surah Al-Taubhh :128-129)

MAKSUD AYAT ‫ل ِم ۡن أَن ُف ِس ُك ۡم‬ٞ ‫ َل َق ۡد َجآ َء ُك ۡم َر ُسو‬.

Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul ‫َعزِي ٌز َعلَ ۡي ِه َما َعنِ ُّت ۡم‬
daripada kalangan kamu sendiri (iaitu Muhammad SAW) ‫َحرِي ٌص َعلَ ۡي ُكم‬

Terasa berat olehnya penderitaan yang kamu alami ١٢٨‫م‬ٞ ‫ف هر ِحي‬ٞ ‫بِٱلۡ ُم ۡؤمِنِ َي َر ُءو‬
ْ‫َفإِن تَ َوله ۡوا‬
Dia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) ‫ه‬ ‫إِ َل َه‬ ‫ََ ٓل‬ ‫َف َع ُق َل ۡۡيل ِه تََح َوَۡهّسكۡ ِِ َُبتَۖٱَّهل ُل‬
bagimu َۖ‫ُه َو‬ ‫إَِل‬

Sangat belas lagi penyayang kepada orang yang beriman. ١٢٩‫َو ُه َو َر ُّب ٱلۡ َع ۡر ِش ٱ ۡل َع ِظي ِم‬

Kemudian jika mereka berpaling ingkar
Maka katakanlah,’Cukuplah bagiku Allah, tiada tuhan (yang
berhak disembah) melainkan Dia.

Kepadanya aku berserah diri

Dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar.

INTISARI AYAT QR CODE BACAAN

1. Allah SWT telah mengutuskan rasul daripada kalangan
manusia.

2. Rasulullah SAW sangat menginginkan kebaikan di dunia dan di
akhirat buat umatnya.

3. Allah SWT sangat mengasihi hambanya.
4. Umat Islam perlu bertawakkal sepenuhnya kepada Allah SWT.
5. Seluruh makhluk di langit dan di bumi berada di bawah

kekuasaan Allah SWT.

AMALAN

١٢٩‫ٱ ۡل َع ِظي ِم‬ ‫ٱلۡ َع ۡر ِش‬ ‫َر ُّب‬ ‫َو ُه َو‬ َۖ‫تَ َوَهّ ۡك ُت‬ ‫َع َل ۡي ِه‬ َۖ‫ُه َو‬ ‫ه‬ ‫إِ َل َه‬ ٓ‫ََل‬ ‫ٱَّهل ُل‬ ‫َح ۡس ِِ َب‬
‫إَِل‬

Hadis riwayat Ibnu as-Sunni menjelaskan bahawa sesiapa yang membacanya sebanyak tujuh kali waktu
pagi dan petang, nescaya Allah SWT akan mencukupkan keperluannya di dunia dan di akhirat.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 7PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA RUJUKAN

TANGGUNGJAWAB ANAK

• Berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia.
• Sentiasa mendoakan mereka.
• Sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya.
• Sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturrahim dengan

rakan-rakan mereka.

SPEKTRUM ILMU

Antara nasihat 1. Mengesakan Allah SWT. 5. Dirikan solat.
Luqman al-Hakim 2. Berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. 6. Laksanakan amar makruf dan
kepada anaknya 3. Sentiasa bersyukur kepada Allah SWT dan
dalam surah Luqman nahi mungkar.
ayat 12-19 : menghargai kedua-dua ibu bapa. 7. Bersabar atas segala maksiat.
4. Setiap perbuatan (baik atau jahat) akan diberi 8. Menjauhi sikap sombong.
9. Elokkan percakapan.
balasan oleh Allah SWT.

PENGAJARAN HADIS

Sebagai umat Islam
1. Kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan

dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.
2. Kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adil dan amanah.
3. Kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat.
4. Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumahtangga agar kekal harmoni.
5. Kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati.
6. Kita hendaklah berbakti kepada kedua ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana

jasa mereka tidak terbalas.
7. Kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek kepimpinan kerana baginda ialah

contoh ikutan terbaik.

SOALAN KBAT

Islam mewajibkan anak-anak supaya berbakti kepada ibu bapa.
Huraikan pendapat anda tentang kewajipan tersebut.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 19

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 8 : TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLAH

: ‫ عن اۡلِب ﷺ قال‬ ‫عن أبي هريرة‬
‫ذَ ََموَكۡن َرَر ُِجاصٌَّلهل َبلقَلَۡو َُبخَاُهَجِۡا ًل ُمال َع هل ٌق‬،‫اَرأَََدوةٌةَِر ََذُرجابٌِلِهُت‬،‫ َُلو ََوشَماَرا ُجُتب ٌۡنلن َفِ ََُشقطأَ َليَ َبِِ ِمۡتفيُهنُاُِعه ۡمَب‬،َُِ‫اه‬،‫َحلََاهۡيّۡۡتهِِل َََوَمل َتا َفَتُم هۡرعا َقلَۡلا ََعما َعدِِشلَُ ۡيلَم‬:‫لِ ََِهوتَ َاريَ هب ُواج َمٌ ِِل ََفتَلاََِّهصظللِههدلاَإقِ هَۡجأَلتَ َۡخم ِظََعِ ُّلاف ُه َع‬،‫َخااََوّهُلَرُلف ُج ِِا َََفّهلل َلِِظن‬،‫يَُسإِاِظِِ ُلّ ِنج ُهأَِدُم‬:‫َِِفَسفَقۡباا َعلَۡلٌَةم‬

)‫(متفق عليه‬ ُ‫َف َفا َض ۡت َع ۡينَاه‬

Tujuh golongan manusia yang mendapat naungan Allah SWT ِ‫َس ۡب َع ٌة يُ ِظ ُّل ُه ُم اَّهل ُل ِِف ِظلِه‬
‫ِظلُّ ُه‬ ‫ه‬ َ
Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganNya. ‫إَِل‬ ‫ِظ هل‬ ‫َل‬ ‫يَو َم‬

Pemimpin yang adil ،‫الۡ َعادِ ُل‬ ‫َما ُم‬ ۡ ،‫َو َشاب ن َ َشأَ ِِف ِعبَا َدةِ َربِ ِه‬
‫اۡ ِل‬
dan pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah SWT
،‫َو َر ُج ٌل َقلۡبُ ُه ُم َعله ٌق ِِف الۡ َم َسا ِج ِد‬
dan seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid ،‫َو َر ُج ََل ِن َتَا هبا ِِف اَّهللِ ا ۡجتَ َم َعا َع َل ۡيهِ َو َت َف هر َقا َع َل ۡي ِه‬
dan dua orang yang saling mengasihi kerana Allah SWT, ‫َو َر ُج ٌل َط َل َب ۡت ُه ا ۡم َرأَةٌ ذَا ُت َم ۡن ِصب َو َ َجال‬
bertemu dan berpisah kerana Allah SWT ،‫ إِ ِِن أَ َخا ُف اَّهل َل‬: ‫َف َقا َل‬
dan seseorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang ‫َو َر ُج ٌل تَ َص هد َق أَ ۡخ َِف‬
perempuan kaya dan cantik
lalu dia menolak sambil berkata : Aku takut pada Allah SWT. ،‫يَ ِمي ُن ُه‬ ‫ُت ۡنفِ ُق‬ ‫َما‬ ‫ِش َما َُ ُل‬ ‫َت ۡعلَ َم‬ َ ‫َحَ هّت‬
‫َل‬
dan seseorang yang bersedekah secara sembunyi
sehingga tangan kiri tidak mengetahui sedekah yang diberikan ُ‫َو َر ُج ٌل َذ َك َر اَّهل َل َخاِۡلًا َف َفا َض ۡت َعيۡ َناه‬
oleh tangan kanannya
dan seseorang yang secara bersendirian mengingati Allah
SWT sehingga menitiskan air mata.

TUJUH GOLONGAN YANG MENDAPAT NAUNGAN ALLAH SWT SPEKTRUM ILMU

1. Pemimpin yang adil NAUNGAN bermaksud
2. Pemuda yang hidupnya taat beribadat kepada Allah SWT. mendapat
3. Seseorang yang hatinya sentiasa mencintai masjid. perlindungan daripada
4. Dua orang yang saling mengasihi kerana Allah SWT, bertemu dan berpisah kepanasan cahaya
matahari di padang
kerana Allah SWT. Mahsyar.
5. Seseorang yang membenci perbuatan maksiat kerana takut kepada Allah SWT
6. Seseorang yang menyembunyikan sedekahnya. (Fathul Bari)
7. Seseorang yang mengingati Allah SWT sehingga menitiskan air mata.

7 GOLONGAN MAKSUD CONTOH

1. Pemimpin yang pemimpin yang menjalankan • Memastikan keperluan asas rakyat
adil tanggungjawab terhadap orang yang di • dipenuhi.
bawah pimpinannya berpandukan al- Mencegah kemungkaran daripada
Quran dan al-Hadis. berleluasa

2. Pemuda yang Pemuda yang memenuhi masa • Melaksanakan tuntutan solat lima waktu
dan ibadat puasa dengan sempurna.
hidupnya taat dengan melakukan ibadah kepada
• Melazimi qiamullail, membaca al-Quran
beribadat kepada Allah SWT sama ada ibadah wajib dan berzikir.

Allah SWT atau sunat.

3. Seseorang yang Seseorang yang hatinya sentiasa • Menunaikan solat fardu secara
hatinya sentiasa berasa seronok memakmurkan masjid • berjemaah.
mencintai masjid. dengan aktiviti ibadah dan kebajikan. Menyertai aktiviti di masjid seperti majlis
ilmu, program sukan dan riadah.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 20

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

7 GOLONGAN MAKSUD CONTOH

4. Dua orang yang Dua orang yang bersahabat • Saidina Abu Bakar sentiasa
saling mengasihi berasaskan keimanan dan ketaqwaan mendampingi Rasulullah SAW ketika
kerana Allah SWT, kepada Allah SWT. berhadapan dengan pelbagai ujian
bertemu dan semasa berhijrah ke Madinah.
berpisah kerana
Allah SWT • Persaudaraan antara kaum Muhajirin
dengan Ansar sehingga sanggup
menawarkan harta, tenaga dan
tempat tinggal.

5. Seseorang yang Seseorang yang membenci dan

membenci menjauhi perbuatan yang melanggar • Menjauhi perbuatan mencuri.
Menghindari pergaulan bebas tanpa
perbuatan maksiat suruhan Allah SWT atau meninggalkan • batasan.

kerana takut kepada laranganNya sama ada dalam bentuk Memberikan sumbangan kewangan
secara perbankan dalam talian (online
Allah SWT lisan, perbuatan atau hati. banking).
Mewakafkan tanah bagi tujuan
6. Seseorang yang Sesuatu pemberian yang bertujuan • pembinaan masjid.
menyembunyikan untuk mendekatkan diri kepada Allah •
sedekahnya SWT semata-mata tanpa
mengharapkan pujian manusia.

7. Seseorang yang Seseorang yang mengingati Allah • Beristighfar dengan mengharapkan
mengingati Allah SWT sama ada melalui hati atau lisan keampunan allah SWT sehingga
SWT sehingga dengan penuh ikhlas dan rasa takut mengalir air mata mengenangkan
menitiskan air mata kepadaNya. dosa yang dilakukan.

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM ILMU

Firman Allah SWT dalam surah al- Abu Hurairah ra m‫أَ ۡو‬e‫دا‬rَ i‫غ‬wَ a‫َما‬y‫ هك‬aُ t‫ل‬kًَ a‫ ُز‬nُ‫ن‬ ِ‫ة‬b‫نه‬a‫ۡ ۡ َل‬h‫ا‬a‫ف‬wِِ ‫ل‬aُ ََ R‫ّهل ُل‬aَ‫ا‬s‫هد‬u‫ َع‬luَ‫ أ‬l‫ح‬lَ a‫ا‬h‫َر‬ ‫و‬Sۡ َ‫أ‬A‫ ِد‬W‫ ۡس ِج‬b‫ َم‬eۡ‫ال‬rs‫ََل‬aِ‫إ‬b‫دا‬dَ ‫غ‬aَ :

Mumta٨ha‫ َي‬na‫ ِط‬h‫ ِس‬a‫ ۡق‬y‫ ُم‬aۡ‫ل‬t‫ٱ‬ 8: ‫ٱَّهل َل‬ ‫إِ هن‬ )‫َرا َح (متفق عليه‬ ‫َم ۡن‬

‫ُُيِ ُّب‬ Maksud : Barangsiapa yang pergi ke masjid atau pulang, Allah SWT
akan menyediakan baginya tempat di dalam syurga setiap kali pergi
Maksud : …sesungguhnya Allah dan pulang.
mengasihi orang yang berlaku adil.

SPEKTRUM ILMU

Fi٢r٧m١ٞ‫ير‬aِ‫ب‬n‫ َخ‬A‫ َن‬ll‫و‬aُ‫ل‬h‫ۡع َم‬S‫ َت‬W‫ َما‬Tِ‫ُل ب‬d‫ّهل‬aَ‫ٱ‬l‫َو‬a‫ه‬m‫ ُك ۡم‬suِ‫ات‬r‫َي‬aِ h‫ َس‬a‫ن‬l-‫ِم‬B‫م‬a‫ك‬qُ ar‫ن‬a‫ َع‬h‫ ُر‬a‫ ِف‬y‫ َك‬atُ‫ي‬2‫ َو‬7‫ ۡهم‬1‫ ُك‬: ‫ هل‬ٞ‫إِن ُتبۡ ُدواْ ٱل هص َد َق ِت فَنِ ِع هما ِ َهَۖ ِإَون ُُتۡ ُفو َها َوتُ ۡؤتُو َها ٱلۡ ُف َق َرآ َء َف ُه َو َخ ۡير‬

Maksud : Jika kamu menzahirkan sedekah itu, maka itu adalah baik dan jika kamu sembunyikan sedekah itu
serta diberikan kepada fakir miskin, maka ia adalah baik bagi kamu. Dan Allah akan menghapuskan daripada
kamu sebahagian daripada kesalahanmu. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu lakukan.

SPEKTRUM ILMU

Abu Hurairah ra ‫ة‬m‫اي‬e‫و‬r‫ر‬i(w‫ل‬aُ ‫ّهل‬yَa‫ ا‬t‫ل‬kَ‫ ه‬aِ‫ إ‬n‫َِ َل‬b‫ إ‬a‫َل‬hَ a‫ ِل‬w‫و‬aَ‫ق‬ ‫ن‬Rۡ ‫ِم‬as‫ا‬u‫ثو‬lُ uِ l‫ك‬lۡ ahَ‫أ‬S:A‫ل‬Wَ‫َقا‬ b‫؟‬e‫نَا‬rِs‫ان‬a‫ َم‬b‫ِ ۡي‬d‫ إ‬a‫ ِد ُد‬: ‫ُ َن‬ ‫َو َكيۡ َف‬ ،ِ‫اَّهلل‬ ‫َر ُسو َل‬ ‫يَا‬ ‫قِي َل‬ .‫َج ِد ُدوا إِ ۡي َمانِ ُك ۡم‬

)‫أحمد دان الحاكم‬

Maksud : Perbaharuilah imanmu. Baginda ditanya : Bagaimana kami dapat memperbaharui iman kami?
Baginda bersabda : Perbanyakkanlah menyebut LA ILAHA ILLALLAH.

PENGAJARAN HADIS

Sebagai umat Islam
1. Kita hendaklah berlaku adil dalam setiap tindakan kerana sikap tersebut merupakan suruhan Allah SWT.
2. Kita hendaklah memanfaatkan usia muda dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT.
3. Kita hendaklah berusaha untuk mengimarahkan masjid agar syiar Islam dapat ditegakkan.
4. Kita hendaklah saling mengasihi supaya masyarakat hidup aman damai.
5. Kita hendaklah menjauhi perbuatan maksiat agar selamat daripada kemurkaan Allah SWT.
6. Kita hendaklah memperbanyak sedekah kerana amalan tersebut dapat menyucikan harta dan jiwa.
7. Kita hendaklah melazimi amalan zikrullah agar jiwa kita tenang.

SOALAN KBAT

Amalan bersedekah secara terang-terangan diharuskan oleh syarak dengan syarat-syarat tertentu.
Kemukakan pandangan anda tentang amalan tersebut.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 21

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 9 : ALLAH SWT MAHA MENGAWASI DAN MAHA MENYAKSIKAN

UNIT 1 : AR-RAQIB (‫( ال هرقِي ُب‬

MAKSUD AR-RAQIB

Nama Allah SWT yang menunjukkan bahawa Allah SWT Maha Mengawasi semua perbuatan dan keadaan
makhluk.

DALIL NAQLI NAMA ALLAH SWT AR-RAQIB

1. Allah SWT berfir١m١٧a‫ ٌد‬n‫ِهي‬d‫ش‬aَ la‫ ٖء‬m‫ََ ۡش‬su‫ِك‬raُ h‫ََع‬aَ ‫ل‬l-M‫ َت‬a‫ن‬iَ‫أ‬d‫ َو‬a‫ۡهم‬h‫ ِه‬aۡ‫لَي‬y‫َع‬at 117 : ‫أَن َت‬ ‫ُكن َت‬ ‫تَ َو هف ۡي َت ِن‬ ‫فَ َل هما‬......

‫ٱل هر ِقي َب‬

Maksud : ...kemudian apabila Engkau sempurnakan tempohku, menjadilah Engkau sendiri yang mengawasi
keadaan mereka dan Engkau jualah yang menjadi saksi atas tiap-tiap sesuatu.

2. Abdullah bin)‫م‬a‫ي‬s‫ع‬-S‫ ن‬o‫و‬m‫أب‬a‫ن‬t ‫ا‬r‫د‬ad‫ن‬h‫ا ي‬i‫ب‬al‫ط ر‬lah‫ال‬u‫ة‬a‫ي‬n‫وا‬h‫ر‬u(m‫ َت‬er‫ ۡن‬i‫ُك‬wa‫ما‬yَ a‫ث‬tُ kaۡ‫حي‬nَ b‫ك‬aَ h‫ َع‬a‫ َم‬w‫ َل‬a‫َّهل‬R‫ن ا‬a‫ ه‬sَ‫أ‬u‫ َم‬lu‫ع َل‬lۡ la‫ َت‬h‫ ۡن‬Sَ‫ أ‬A‫ ِن‬W‫ ۡي َما‬b‫ ِل‬eۡۡ ‫ا‬rs‫ُل‬a‫ض‬bَ d‫ ۡف‬aَ‫ أ‬:

Maksud : Iman yang paling afdal bahawa engkau mengetahui Allah SWT bersamamu walau di manapun
engkau berada.

BUKTI ALLAH SWT BERSIFAT AR-RAQIB

1. Allah SWT Maha Mengawasi manusia dalam aspek kepatuhan kepada perintah dan laranganNya.

Allah SWT berfirman dalam surah٥a٢l‫ا‬-‫ٗب‬A‫ِقي‬h‫هر‬za‫ ٖء‬b‫ ۡش‬aََ ya‫ ِك‬tُ 5‫ع‬2َََ ‫ل‬: ‫ َو ََك َن ٱَّهل ُل‬.....

Maksud : ....Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu.

2. Allah SWT sentiasa mengawasi manusia dalam aspek hubungan sesama manusia.

Allah SWT berfirman dalam surah an١-N‫ا‬is‫ي ٗب‬a‫ َر’ ِق‬a‫م‬yۡ a‫ ُك‬t 1ۡ‫َلي‬:‫إِ هن ٱَّهل َل ََك َن َع‬

Maksud : .....Allah sentiasa mengawasi kamu

SPEKTRUM ILMU

Keimanan kepada sifat ar-Raqib akan menjadikan seorang hamba :
1. Sentiasa berwaspada dalam semua keadaan zahir dan batin.
2. Sentiasa berusaha melakukan perintahNya dan menjauhi laranganNya kerana merasakan Allah
SWT sentiasa mengawasinya.
Syair Arab ada menyatakan :
Jika suatu hari kamu sedang bersendirian,
Maka janganlah kamu berkata ‘aku sendirian’
Akan tetapi katakanlah ‘Ada Allah yang mengawasiku’.
Dan janganlah sesekali kamu menyangka bahawa
Dia akan lalai sesaat pun.

SOALAN KBAT

Sistem penguatkuasaan yang berkesan dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya.
Kaitkan penyataan tersebut dalam konteks keimanan terhadap nama Allah SWT ar-Raqib.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 22PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 14 : PENGURUSAN HARTA SELEPAS KEMATIAN

UNIT 1 : WASIAT DALAM ISLAM HUKUM WASIAT

MAKSUD WASIAT SUNAT

Ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk membahagikan
harta selepas kematiannya menurut hukum syarak.

DALIL NAQLI

1. F١٨ir٠m‫ َي‬aِ‫ق‬n‫ُم هت‬Aۡ‫ٱل‬lla‫َع‬hََ ‫ل‬S‫ا‬W‫ َح ًّق‬T ‫ف‬dِ a‫و‬la‫ ُر‬m‫ َم ۡع‬sۡ‫ٱل‬uِ‫ب‬ra‫ َي‬hِ‫ب‬a‫ َر‬lۡ‫ق‬-َ‫ل‬Bۡۡ a‫ َوٱ‬q‫ن‬aِ rۡ‫ي‬a‫ َل‬hِ ‫ َو‬a‫ِ ۡل‬y‫ ل‬a‫ ُة‬t‫ص هي‬1ِ 8‫ َو‬0ۡ‫ٱل‬:‫ُكتِ َب َعلَ ۡي ُك ۡم إِذَا َح َۡ َض أَ َح َد ُك ُم ٱلۡ َم ۡو ُت إِن تَ َر َك َخ ۡي ًرا‬

Maksud : Diwajibkan ke atas kamu, apabila seorang daripada kamu hampir mati, jika dia ada meninggalkan
harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik (menurut
peraturan agama) sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertaqwa.

2. Abdulla)h‫ي‬b‫ر‬i‫ا‬n‫خ‬U‫ب‬m‫ ال‬a‫ة‬r‫اي‬r‫و‬a‫(ر‬meُ‫ه‬r‫ َد‬iw‫ ِع ۡن‬ay‫ٌة‬a‫ َب‬t‫و‬k‫ ُت‬a‫ ۡك‬n‫ َم‬ba‫ُت ُه‬h‫ هي‬a‫ِص‬w‫َو‬a‫ َو‬R‫ل‬aَ‫إِ ه‬su‫ ِي‬lۡuَ‫ت‬lَ‫ل‬laۡ‫َل‬hۡ SAW ِ‫ه‬bۡ‫ي‬eِ‫ف‬rs‫ص‬aِbd‫يُو‬a‫ ٌء‬:‫ََ ۡش‬ ‫ََ ُل‬ ‫ُم ۡسلِم‬ ‫ا ۡمرِئ‬ ‫َح هق‬ ‫َما‬

‫يَبِ ۡي ُت‬

Maksud : Seseorang muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan, tidak sepatutnya tidur
selama dua malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya.

GALAKAN WASIAT CARA PENGURUSAN WASIAT

Jabir bin Abdullah ra meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW 1. Harta yang diwasiat hendaklah
dikira sebaik sahaja kematian
bersabda : ‫ل ََ َع‬ ‫َو َما َت‬ ‫َو ُس هنة‬ ‫َسبِ ۡيل‬ ‫ل ََ َع‬ ‫َما َت‬ ‫َو ِص هية‬ ‫ل ََ َع‬ ‫َما َت‬ ‫َم ۡن‬ pewasiat.

‫ُت ًق‬ 2. Harta yang diwasiatkankan tidak
melebihi 1/3 dari keseluruhan
‫َو َش َها َدة َو َما َت َم ۡغ ُفو ًرا ََ ُل‬ harta.

Maksud : Sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, dia telah 3. Dilaksanakan setelah dilangsaikan
mati di jalan Allah SWT dan sunnah (rasulNya), mati dalam segala perbelanjaan pengurusan
keadaan taqwa dan syahid serta mati dalam kedaan diampuni jenazah dan hutang si mati.
dosanya.

RUKUN DAN SYARAT WASIAT

RUKUN WASIAT SYARAT WASIAT

1. PEWASIAT 1. Berakal. Tidak sah wasiat bagi orang yang gila.
2. Baligh. Tidak sah wasiat bagi kanak-kanak.
3. Sukarela. Tidak sah wasiat bagi orang yang dipaksa.
4. Merdeka. Tdak sah wasiat bagi hamba.

2. PENERIMA WASIAT 1. Diketahui dengan jelas sama ada individu tertentu atau organisasi. Tidak
sah wasiat yang umum.

2. Masih hidup. Tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati.
3. Mempunyai kelayakan untuk memiliki dan menguruskan harta. Tidak

sah wasiat kepada janin dalam kandungan yang belum dilahirkan.

3. HARTA YANG 1. Harta yang bernilai.
DIWASIATKAN 2. Harta yang boleh berpindah milik.
3. Harta yang harus dan bukan sesuatu yang haram.
4. SIGHAH
(IJAB DAN QABUL) 1. Lafaz wasiat boleh digunakan sama ada jelas atau kiasan.
2. Penerimaan wasiat berlaku selepas kematian pewasiat.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 38

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA HIKMAH PENSYARIATAN WASIAT

SPEKTRUM ILMU 1. Mendapat ganjaran pahala yang berpanjangan walaupun selepas
meninggal dunia.
CONTOH LAFAZ WASIAT :
1. Lafaz yang jelas :Kata Ali : 2. Memanfaatkan harta bagi tujuan kebajikan masyarakat melalui
wasiat.
‘Aku berwasiat rumahku
kepada Zaim selepas aku 3. Menjamin kelangsungan operasi sesebuah organisasi melalui
mati’. suntikan dana daripada wasiat.
2. Lafaz secara kiasan : Kata
Ali : ‘Hartaku ini untuk Zahid’ 4. Menjaga kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak
berserta niat wasiat. angkat atau anggota waris yang tidak layak menerima harta pusaka.

PEMBAHAGIAN HARTA WASIAT

Majoriti ulama berpendapat bagi orang yang meninggalkan anggota waris, kadarnya tidak lebih daripada satu

pertiga (1/3) harta berdasarkan hadis :

Saad bin Abi Waqas ra meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada ‫ة‬R‫ن‬a‫إب‬s‫ل‬uَl‫إ‬u‫ن‬ll‫ي‬ah‫يرث‬S‫ل‬A‫و‬W،:‫مال‬ ‫ذو‬ ‫أنا‬ !ِ‫اَّهلل‬ ‫َر ُسو َل‬ ‫يَا‬
: ‫ قلت‬.‫ ل‬:
‫بشطره؟ قال‬ ‫أفأتص َدق‬ : ‫قلت‬.‫ب‬.‫كثل‬:‫يلوا؟ل ُّثقلالث‬،‫ثالل ُّيثنل مثا‬:‫ب‬ ‫بثألفثأته؟ص َقداقل‬،‫أ يفلأتواص َحددقة‬

Maksud : Wahai Rasulullah, Aku mempunyai harta dan aku tidak mempunyai waris kecuali seorang anak

perempuan. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Rasulullah SAW menjawab : Tidak boleh. Aku bertanya

lagi : Bagimana dengan separuh (1/2) daripadanya? Rasulullah menjawab : Tidak boleh. Aku bertanya lagi :

Bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Rasulullah SAW menjawab : maka (boleh berwasiat) 1/3 (daripada harta)
sedangkan 1/3 itu pun banyak.

SOALAN KBAT

Sumber : Dipetik dan diubah suai daripada Berita
Harian 20 Jun 2019.

Berdasarkan keratan akhbar, jelaskan pandangan anda tentang isu tersebut.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 39

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

UNIT 2 : FARAID DALAM ISLAM

MAKSUD FARAID HUKUM

Pembahagian harta seorang Islam yang telah meninggal dunia kepada anggota warisnya WAJIB
menurut hukum syarak.

SPEKTRUM ILMU

Rasululullah SAW telah memperakui Zaid bin Thabit ra sebagai salah seorang pakar dalam bidang Faraid.

Anas bin Malik ra meriwayatkan bahawa Rasu‫ت‬lulِl‫ب‬a‫ثَا‬h‫ُن‬S‫ۡب‬A‫د‬Wُ ‫ َز ۡي‬be‫ ۡم‬r‫ ُه‬s‫ض‬aُ b‫ ِر‬dۡ‫أَف‬a :

Maksud : Orang yang paling mengetahui faraid antara kamu ialah Zaid bin Thabit.

DALIL NAQLI

1. ٧A‫ضا‬lٗla‫و‬h‫ف ُر‬Sۡ ‫ هم‬W‫ٗبا‬T‫ِصي‬beَ‫ ن‬r‫ َثه‬fُir‫ َك‬m‫ۡو‬aَ‫أ‬n‫ ُه‬d‫ ِم ۡن‬al‫ل‬a‫َق ه‬m‫هما‬s‫ ِم‬ur‫َن‬a‫و‬hُ‫َرب‬a‫ ۡق‬nَ‫ۡل‬-ۡ N‫ َوٱ‬is‫ ِن‬a‫ ِ َ’لا‬a‫ َو‬y‫ ۡل‬a‫ ٱ‬t‫ َك‬7‫تَ َر‬:‫ب مِ هما‬ٞ ‫ب ِم هما تَ َر َك ٱ ۡل َو ِ َلا ِن َوٱ ۡۡ َل ۡق َربُو َن َولِلنِ َسآءِ نَ ِصي‬ٞ ‫لِلرِ َجا ِل نَ ِصي‬

Maksud : Orang lelaki ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka, dan
orang perempuan pula ada bahagian pusaka daripada peninggalan ibu bapa dan saudara mara mereka,
sama ada sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

2. Abdullah bin Abbas radhia‫ز‬l‫ر‬la‫ َك‬h‫ذ‬ua‫ل‬n‫ ُج‬h‫َر‬um‫ َل‬a‫لَ ۡو‬mِۡ e‫ َو‬r‫ُه‬iw‫ َف‬a‫ َق‬yِ aَ‫ب‬tk‫َما‬a‫َف‬n ‫ا‬b‫ َه‬aِ‫ل‬h‫ ۡه‬aَ‫بِأ‬w‫ض‬aِ Rِ‫ائ‬a‫ َر‬s‫ َف‬u‫ا ۡل‬lu‫وا‬lla‫لِ ُق‬hۡ ۡS‫ َأ‬AW bersabda :

Maksud : Serahkanlah bahagian-bahagian pusaka yang ditetapkan itu kepada para pemiliknya. Apa-apa jua
yang masih berbaki, maka serahkanlah bahagian itu kepada waris lelaki yang terdekat.

RUKUN FARAID SYARAT SAH FARAID

1. Orang yang mewariskan harta. Kematian telah disahkan. Sekiranya kematian belum disahkan,
2. Waris. pembahagian harta tidak dibenarkan.
3. Harta Pusaka
• Waris masih hidup.
• Mengetahui status hubungan dengan si mati.

Harta yang dimiliki oleh si mati. Sekiranya harta pusaka tidak dimiliki
oleh si mati, pembahagiannya tidak sah.

JENIS WARIS

1. ASHABUL Waris yang menerima harta pusaka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarak.
FURUDH

2. ‘ASOBAH Waris yang menerima baki harta pusaka selepas dibahagikan kepada ASHABUL FURUDH.

SPEKTRUM ILMU

‘ASOBAH BINNAFSI ‘ASOBAH BILGHAIR ‘ASOBAH MAALGHAIR

Anggota waris yang terdiri daripada Waris perempuan dengan Waris perempuan dengan
kaum lelaki iaitu : sebab adanya anggota sebab adanya anggota waris
• Bapa waris lelaki iaitu : permpuan yang lain iaitu :
• Anak perempuan • Saudara perempuan
JENIS • Datuk
‘ASOBAH • Anak lelaki dengan anak lelaki kandung.
• Cucu lelaki dari anak lelaki • Cucu perempuan • Saudara perempuan
• Saudara lelaki kandung
• Saundara lelaki sebapa dengan cucu lelaki sebapa berkongsi
• Bapa saudara kandung • Saudara kandung dengan anak perempuan
• Bapa saudara sebapa atau cucu perempuan.
perempuan dengan
• Anak lelaki bapa saudara saudara kandung lelaki
kandung • Saudara perempuan
sebapa dengan
• Anak lelaki bapa saudara sebapa saudara lelaki sebapa.

QR CODE Halaman 40
KALKULATOR PENGIRAAN FARAID

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA

SPEKTRUM KAJIAN KES Contoh jawapan :
ILMU
Seorang isteri meninggal dunia dan mempunyai : • Suami : 1/4
• Suami • Bapa : 1/6 + isbah
• Bapa • Ibu : 1/6
• Ibu • Seorang Anak perempuan : 1/2
• Seorang Anak perempuan

HIKMAH PENSYARIATAN FARAID

1. Mengelakkan berlaku pertelingkahan dalam pembahagian harta yang menjejaskan kebahagiaan dalam
keluarga.

2. Menjamin kelangsungan hidup waris selepas kematian orang yang mewarisi harta.
3. Menegakkan keadilan bagi pihak waris supaya waris tidak ditipu oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.
4. Mengekalkan kasih sayang dalam kalangan anggota keluarga.

SOALAN KBAT

1. Bincangkan pembahagian FARAID bagi situasi berikut secara berkumpulan kemudian bentangkan
hasil perbincangan anda.

SITUASI 1 SITUASI 2

Seorang suami meninggal duni dan mempunyai : Seorang suami meninggal dunia dan mempunyai :
• Isteri • Isteri
• Ibu • Bapa
• Anak perempuan tunggal • Cucu lelaki daripada anak lelaki

Sumber : Dipetik dan diubah suai daripada Berita
Harian 12 Oktober 2019.

2. Berdasarkan keratan akhbar di atas, huraikan pandangan anda tentang isu tersebut. Halaman 41
USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 15 : JENAYAH DALAM ISLAM

MAKSUD Kesalahan-kesalahan yang dinyatakan HUKUM MELAKSANAKAN
HUKUMAN JENAYAH WAJIB
JENAYAH hukumannya dalam al-Quran, al-Sunnah DALAM ISLAM

DALAM ISLAM dan sebahagiannya daripada mahkamah.

DALIL NAQLI JENAYAH DALAM ISLAM

1. Allah SWT ‫ث‬bََ e‫ن‬rُ‫ل‬fۡۡ i‫ٱ‬rِ‫ب‬m‫ث‬aََ n‫ۡلُن‬dۡ ‫وٱ‬aَ la‫ ِد‬mۡ‫ ۡل َعب‬s‫بِٱ‬ur‫ ُد‬aۡ‫ب‬h‫لۡ َع‬a‫ َوٱ‬l-‫ِر‬B‫ ُل‬aۡ ۡq‫بِٱ‬a‫ر‬rُّ a‫ ۡ ُل‬hۡ‫ٱ‬a‫ل‬yَّ‫ۡت‬a‫َق‬tۡ‫ل‬1‫ ٱ‬7‫ِِف‬8‫ص‬: ُ ‫ٱلۡ ِق َصا‬ ‫َعلَ ۡي ُك ُم‬ ‫ُكتِ َب‬ ْ‫َءا َم ُنوا‬ ‫ٱَهّ ِلي َن‬ ‫يَٰٓ َأ ُّي َها‬

‫ى‬

Maksud : Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan kamu menjalankan hukuman QISAS (balasan yang seimbang)
dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh iaitu : orang merdeka dengan orang merdeka dan hamba dengan hamba dan
perempuan dengan perempuan.

2. Abdullah bin Mas:’u‫ث‬d‫ل‬rََ aَ‫ث‬d‫ي‬hi‫َد‬a‫ۡح‬llaِ‫بِإ‬hu‫هَل‬aِ‫إ‬nِ‫ل‬h‫ّهل‬uَ‫ل ا‬mُ ‫و‬e‫ ُس‬r‫َر‬iw‫ن‬aِِ ‫أ‬yَ ‫ َو‬a‫ل‬tُ ‫ل‬k‫ّه‬aَ‫ا‬n‫ هَل‬bِ‫إ‬a‫ََ َل‬hِ‫إ‬a‫ل‬wَ‫ ه‬a‫أَن‬R‫ُد‬a‫َه‬s‫ش‬uۡ َl‫ي‬u‫م‬llِa‫سل‬hۡ ‫ُم‬S‫ئ‬AWِ‫إِ ۡمر‬b‫ٌم‬e‫ َد‬rs‫ل‬aُّ ‫ ِي‬bَُd‫ل‬aََ :
‫ال هثيِ ُب ال هزا ِِن َواۡ هل ۡف ُس بِاۡ هل ۡف ِس َواِ هلارِ ُك ِلِينِهِ الۡ َم َفارِ ُق لِ ۡل َج َما َع ِة‬

Maksud : Tidak halal darah (nyawa) seseorang muslim yang mengucap bahawa tiada tuhan selain Allah SWT dan bahawa
aku Rasulullah SAW melainkan satu daripada tiga iaitu orang yang sudah berkahwin melakukan zina, membunuh jiwa dan
orang yang meninggalkan agama, keluar daripada jemaah Islam.

KESALAHAN JENAYAH DAN HUKUMANNYA DALAM ISLAM

HUKUMAN KESALAHAN JENAYAH

HUDUD QISAS TAKZIR

1. HUKUM HUDUD

MAKSUD HUKUM JENIS KESALAHAN 1. Minum arak
DI BAWAH HUKUMAN 2. Mencuri
Hukuman kesiksaan yang telah WAJIB JENAYAH HUDUD 3. Qazaf
ditetapkan jenis dan bentuknya 4. Zina
dalam al-Quran dan as-Sunnah. 5. Merompak

KESALAHAN TAKRIF HUKUMAN
MINUM ARAK
MENCURI Meminum sebarang bahan yang • Sebat 40 kali.
QAZAF memabukkan sama ada dinamakan arak
ZINA atau tidak, banyak atau sedikit. 1. Potong tangan
Mengambil harta orang lain secara 2. Memulangkan barang yang dicuri.
MEROMPAK tersembunyi (tanpa kerelaannya) dengan
tujuan memilikinya. 1. Sebat 80 kali.
Tuduhan zina atau penafian nasab 2. Tidak diterima sebagai saksi.
terhadap orang yang baik akhlaknya. Penzina bukan Muhsan (belum berkahwin) :
• Sebat 100 kali
Melakukan persetubuhan haram tanpa • Buang daerah selama setahun.
nikah yang sah antara lelaki dengan Penzina muhsan (sudah berkahwin) :
perempuan. • Rejam dengan batu sampai mati.

Melakukan serangan dengan 1. Berlaku rampasan harta dan pembunuhan
menggunakan kekerasan untuk : Dibunuh kemudian dipalang.
merampas harta, membunuh atau
menakutkan orang awam secara terbuka. 2. Tidak berlaku rampasan harta tetapi
berlaku pembunuhan : Dibunuh.

3. Berlaku rampasan harta tetapi tidak
berlaku pembunuhan : Dipotong tangan
dan kaki secara bersilang.

4. Tidak berlaku rampasan harta atau
pembunuhan : Buang daerah.

SPEKTRUM ILMU Pelaksanaan hukuman hudud adalah di bawah pihak berkuasa dan tidak boleh
dilaksanakan oleh orang awam.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 42

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

2. HUKUM QISAS

MAKSUD HUKUM QISAS HUKUM MELAKSANAKAN QISAS

Hukuman kesiksaan yang telah ditetapkan jenis WAJIB jika mangsa atau waris mangsa mahukan balasan
dan bentuk hukumannya secara balasan yang yang sama. Namun demikian, mangsa atau waris mangsa
sama dalam al-Quran dan as-Sunnah. boleh menggantikan balasan tersebut dengan DIAT atau
memaafkannya.

JENIS KESALAHAN DI BAWAH 1. Pembunuhan.

HUKUMAN QISAS 2. Perbuatan yang membawa kepada kecederaan.

KESALAHAN TAKRIF HUKUMAN

PEMBUNUHAN Serangan yang mengakibatkan 1. Mati.
kehilangan nyawa. 2. Diat jika ada pengampunan daripada waris
PERBUATAN YANG
MEMBAWA KEPADA Perbuatan yang mendatangkan mangsa.
KECEDERAAN. kecederaan.
1. Balasan yang sama.
2. Diat jika ada pengampunan daripada

mangsa atau waris mangsa.

SPEKTRUM ILMU SPEKTRUM JENIS-JENIS PEMBUNUHAN menurut syariat Islam
ILMU 1. pembunuhan dengan sengaja.
DIAT (pampasan) ialah jumlah 2. Pembunuhan separa sengaja.
bayaran berdasarkan persetujuan 3. Pembunuhan tanpa niat.
bersama atau ditetapkan oleh
mahkamah.

3. HUKUM TAKZIR HUKUM SPEKTRUM ILMU

MAKSUD TAKZIR Hakim HARUS menjatuhkan Contoh hukuman
hukuman berdasarkan ijtihad dan TAKZIR ialah teguran,
Hukuman kesiksaan yang tidak maslahat rakyat dan negara bagi denda, penjara, sebatan
ditetapkan jenis dan bentuk dalam al- kesalahan yang tiada peruntukannya. dan hukuman mati.
Quran dan as-Sunnah sebaliknya
DIPUTUSKAN OLEH MAHKAMAH.

HIKMAH HUKUMAN JENAYAH DALAM ISLAM

1. Menegakkan keadilan dalam kalangan manusia agar dapat hidup dengan sejahtera.
2. Mendidik dan menghukum bagi sebarang kesalahan dan maksiat yang dilakukan supaya mendapat

keampunan daripada Allah SWT.
3. Menjamin keselamatan, kestabilan dan kedamaian bagi masyarakat dan negara.
4. Merancakkan pertumbuhan ekonomi tanpa bimbang kepada sebarang rampasan dan kecurian.

CARA MENGHINDARI JENAYAH

• Mendalami ilmu agama agar dapat membezakan antara yang halal dan yang haram.
• Banyakkan mengingati Allah dengan berzikir agar hati sentiasa tenang.
• mengIngati hukuman yang akan dihadapi di dunia dan di akhirat supaya lebih berhati-hati dalam tindakan.
• Berkawan dengan orang yang soleh dan berakhlak mulai agar dapat memberi tunjuk ajar yang baik.

SOALAN KBAT

1. Seluruh anggota masyarakat memainkan peranan masing-masing untuk mengurangkan jenayah.
Bincangkan.

Objektif hukuman jenayah dalam Islam bukanlah semata-mata menghukum pelaku jenayah, bahkan
bertujuan mendidik masyarakat secara umum.

2. Berdasarkan penyataan di atas huraikan cara untuk mencapai objektif tersebut.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 43

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 16 : KERAJAAN UTHMANIYYAH

SPEKTRUM ILMU

Abdullah bin Bisyrin al-K‫ش‬hُ aۡ‫ي‬s‫’ َل‬aۡm‫ك ا‬iَ yِ‫ل‬d‫ َذ‬a‫ش‬riُpaۡ‫َلي‬dۡa‫ ا‬a‫ َم‬y‫ ۡع‬aِ‫َۡل‬h‫ َو‬n‫ا‬y‫ َه‬a‫ي ُر‬m‫ ِم‬eَ‫ أ‬r‫ ُر‬i‫ي‬w‫ ِم‬aَ‫ل‬yۡۡ a‫ ا‬t‫ َم‬k‫ۡع‬aِ‫ن‬nَ‫ َفل‬b‫ة‬aُ ‫هي‬hِ‫ن‬aۡ‫ي‬w‫ ِط‬aۡ‫َطن‬R‫ ۡس‬a‫ق‬sَ ‫ل‬u‫ا‬lu‫ هن‬ll‫ح‬aَ h‫ ۡف َت‬S‫َِ ُل‬AW bersabda :

Maksud : Sesungguhnya Qastantiniah (Costantinople) itu pasti akan dibuka. Sebaik-baik ketua ialah ketuanya
dan sebaik-baik tentera adalah tenteranya.

Antara Masjid di
Turki

1. Masjid Sogut
2. Masjid Aya Sofia

di Istanbul.
3. Masjid Edirne di

Edirne.
4. Masjid Ulu Jamik

(Ulu Camii) di
Bursa.

Constantinople adalah nama lama Istanbul

SPEKTRUM Terdapat beberapa kerajaan Islam 1. Kerajaan Fatimiyyah (909-1171)
ILMU yang lain selepas kerajaan 2. Kerajaan Ayubiyyah (1250-1174)
Abbasiyah. Antaranya termasuklah 3. Kerjaan Mamlukiyyah (1250-1517)
:
Halaman 44
USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

KETOKOHAN SULTAN YANG TERKENAL PADA ZAMAN KERAJAAN UTHMANIYYAH

UTHMAN BIN NAMA PENUH UTHMAN BIN ERTUGHRUL
ERTUGHRUL TARIKH LAHIR
TARIKH MANGKAT 656 Hijrah / 1258 Masihi.
TEMPOH PEMERINTAHAN
JAWATAN 726 Hijrah / 1326 Masihi.

SUMBANGAN 27 Tahun

Pemerintah PERTAMA Kerajaan Uthmaniyah

• Menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas
ditinggalkan oleh Byzantine.

• MENGISYTIHARKAN KEMERDEKAAN ANATOLIA
daripada kerajaan Saljuk.

• Mengasaskan kerajaan Uthmaniyyah.

MURAD I BIN NAMA PENUH MURAD I BIN URKHAN
URKHAN TARIKH LAHIR
TARIKH MANGKAT 726 Hijrah / 1325 Masihi.
TEMPOH PEMERINTAHAN
JAWATAN 791 Hijrah / 1388 Masihi.

SUMBANGAN 30 Tahun

Pemerintah KETIGA Kerajaan Uthmaniyyah

• Membentuk PASUKAN JANISSARY.
• Memodenkan angkatan tentera laut.
• Menjadikan EDIRNE sebagai IBU NEGARA.

MUHAMMAD NAMA PENUH MUHAMMAD AL-FATIH BIN MURAD II
AL-FATIH BIN TARIKH LAHIR
MURAD II TARIKH MANGKAT 833 Hijrah / 1429 Masihi.
TEMPOH PEMERINTAHAN
JAWATAN 886 Hijrah / 1481 Masihi.

SUMBANGAN 31 Tahun

Pemerintah KETUJUH Kerajaan Uthmaniyyah

• Membuka kota Qastantiniah (Costantinople) pada tahun
857 Hijrah / 1453 Masihi.

• Menyatukan empayar di utara Balkan bagi
mengelakkan serangan Hungary.

• Mewakafkan AYA SOFIA sebagai masjid dan membina
Kompleks al-Fatih.

SULAIMAN NAMA PENUH SULAIMAN AL-QANUNI BIN SALIM I
AL-QANUNI TARIKH LAHIR
BIN SALIM I TARIKH MANGKAT 900 Hijrah / 1494 Masihi.
TEMPOH PEMERINTAHAN
JAWATAN 974 Hijrah / 1566 Masihi.

SUMBANGAN 48 Tahun

Pemerintah KESEPULUH Kerajaan Uthmaniyyah

• Membuka BELGRADE.
• Membuka ALGERIA dan TUNISIA.
• Menyusun undang-undang yang dikenali sebagai

KANUNNAME.
• Mengadakan HUBUNGAN DIPLOMATIK dengan

PERANCIS yang merupakan sebuah kuasa besar.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 45

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

FAKTOR KEGEMILANGAN KERAJAAN UTHMANIYYAH

• Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai KETUA
TENTERA, KETUA AGAMA dan HAKIM TERTINGGI.
PENTADBIRAN • Pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan
dibantu oleh pegawai pentadbiran.
• Penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua
Asia apabila menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus.
KEILMUAN •
• Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai
kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan, falsafah,
SOSIAL • kesenian seni bina dan teknikal.
• Menaiktaraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk
• merancakkan aktiviti keagamaan.

• Penjagaan kebajikan rakyat menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan.
Mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat.
KETENTERAAN • Sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas, pendidikan dan
kesihatan.

Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama
dan negara.
Menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan
dan kelengkapan senjata.

FAKTOR KEMEROSOTAN KERAJAAN UTHMANIYYAH

1. Teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan.
2. Kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi.
3. Gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil.
4. Kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara.
5. Persaingan politik dalaman istana dan perebutan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan

takhta.

IKTIBAR DARIPADA PEMERINTAHAN KERAJAAN UTHMANIYYAH

Sebagai umat Islam
1. Kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar.
2. Kita hendaklah sentiasa memperbanyak penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat
antarabangsa.
3. Kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara agar rela berkorban
mempertahankannya daripada serangan musuh.
4. Kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah SWT.
5. Kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara.

SOALAN KBAT

Muhammad al-Fatih telah berjaya membuka mata dunia mengenai peranan pemuda dalam bidang
pemerintahan negara.

Cadangkan persiapan anda untuk memberikan sumbangan kepada negara seperti tokoh tersebut.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 46

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 17 : KEUNGGULAN TOKOH ISLAM

RIWAYAT HIDUP

SALAHUDDIN NAMA PENUH YUSUF BIN AYYUB BIN SYAZI
AL-AYYUBI TARIKH LAHIR
532 Hijrah
TARIKH MENINGGAL DUNIA
JAWATAN 589 Hijrah

KETINGGIAN AKHLAK Pemerintah bagi Kerajaan al-Ayyubiyyah

GURU YANG TERSOHOR • Menghormati para ulama.
• Berani mempertahankan agama.
• Prihatin terhadap kebajikan rakyat.

Ali bin al-Hasan bin Hibatullah bin Asakir al-Damasyqi.

HASAN NAMA PENUH HASAN BIN AHMAD BIN ABDUL RAHMAN MUHAMMAD
AL-BANNA TARIKH LAHIR AL-BANNA
TARIKH MENINGGAL DUNIA
JAWATAN 25 Syaaban 1323 Hijrah / 14 Oktober 1906 Masihi.

KETINGGIAN AKHLAK 1368 Hijrah / 12 Februari 1949 Masihi.

GURU YANG TERSOHOR Mursyidul Am Ikhwanul Muslimin

• Memuliakan orang-orang yang warak dan soleh.
• Gigih menggerakkan usaha dakwah.
• Berlapang dada apabila terdapat perbezaan

pandangan.

• Ahmad bin Abdul Rahman al-Banna
• Syeikh Muhammad Zahran

SPEKTRUM Sesungguhnya tanggungjawab terhadap agama lebih banyak daripada masa yang ada.
ILMU Maka manfaatkanlah waktu. Apabila kamu mempunyai sesuatu keperluan,
sederhanakanlah dan percepatkan untuk diselesaikan. (Sepuluh Wasiat Hasan al-Banna)

AHMAD BIN NAMA PENUH AHMAD BIN MUHAMMAD IBRAHIM
IBRAHIM TARIKH LAHIR
TARIKH MENINGGAL DUNIA 15 MEI 1916
GELARAN
PEKERJAAN 17 APRIL 1999

KETINGGIAN AKHLAK PROFESOR EMERITUS TAN SRI DOKTOR

TAHAP PENDIDIKAN • Pensyarah Kuliah Undang-undang di Universiti Islam
Antarabangsa Malaysia.

• Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah

• Suka menyebarkan ilmu.
• Menjaga etika keadilan ketika mengendalikan kes

perbicaraan.

• Victoria Bridge School, Singapura.
• Raffles College, Singapura.
• Universiti of Cambridge

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 47

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

SUMBANGAN TOKOH DALAM TAMADUN ISLAM

SALAHUDDIN KETENTERAAN Membebaskan Batul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib.
AL-AYYUBI
Mengembalikan semula pegangan akidah Ahli as-Sunnah
KEILMUAN Waljamaah dalam sistem pendidikan.

PENTADBIRAN • Mengubah sebuah dewan di istana dengan menjadikannya
sebuah hospital yang dinamakan al-Bimaristan al-Atiq.

• Sebuah gedung ubatan disediakan bagi membolehkan ubat
diagihkan mengikut gred yang ditetapkan kepada pesakit.

HASAN HASIL KARYA • Muzakaratu ad-Dakwah Wadda’iyah.
AL-BANNA • Risalah at-Ta’alim
ORGANISASI • Al-Ma’thurat

ANTARA MURID Mengasaskan Pertubuhan IKHWANUL MUSLIMIN.
YANG MASYHUR
• Sayyid Qutb
• Hasan al-Hadhaibi
• Yusuf al-Qaradhawi
• Mustafa bin Husni as-Siba’i

AHMAD BIN HASIL KARYA • Menulis Buku Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia
IBRAHIM dan Family Law in Malaysia.

KEHAKIMAN • Pelopor Jurnal Hukum.
PERUNDANGAN • Menghasilkan buku berkaitan dengan undang-undang di

Malaysia seperti :
i. Sisitem Undang-undang di Malaysia.
ii. Islamic Law in Malaysia

Antaranya Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Syariah.

• Anggota Panel Pengasas Kuliah Undang-undang di
Universiti Islam Anatarbangsa Malaysia

• Pengasas dan penggubal enakmen undang-undang Islam
(Hudud dan Qisas) Kelantan pada Tahun 1991.

IKTIBAR DARIPADA KEUNGGULAN TOKOH

Sebagai umat Islam
1. Kita hendaklah mencontohi kegigihan tokoh dalam menuntut ilmu sebagai bukti kecintaan terhadap ilmu.
2. Kita hendaklah bersifat cekal menyebarkan dakwah Islamiyah agar masyarakat dapat memahami Islam
yang sebenar.
3. Kita hendaklah menyebarkan ilmu dan kepakaran yang dimiliki agar dapat memberi manfaat kepada
agama, bangsa dan negara.
4. Kita hendaklah berusaha untuk menjadi insan yang lebih berkualiti supaya dapat berbakti kepada
masyarakat dan negara.
5. Kita hendaklah bekerjasama dalam pembangunan negara supaya negara dihormati di peringkat
antarabangsa.

Laksanakan aktiviti Hot Seat :
1. Bagaimanakah sejarah Pembebasan Baitul Maqdis berlaku?
2. Jelaskan faktor Kemunculan Jamaah Ikhwanul Muslimin.
3. Persediaan untuk menjadi pemimpin.
4. Mengamalkan akhlak yang baik juga satu bentuk dakwah. Huraikan.
5. Islah diri.

SOALAN KBAT

Salahuddin al-Ayyubi merupakan tokoh yang memberikan sumbangan yang besar dalam usaha
membebaskan Baitul Maqdis daripada penguasaan tentera Salib.

Sebagai seorang murid, bagaimanakah anda dapat memberikan sumbangan kepada negara?

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 48

PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN LIMA

PELAJARAN 18 : TAWADHUK MENZAHIRKAN KESUCIAN JIWA

MAKSUD TAWADHUK

Sikap kerendahan hati kepada Allah SWT dan sesama manusia.

DALIL NAQLI SIFAT TAWADHUK

1. Abu Hurairah radhiallahuanhu meriwayatkan b‫ل ُل‬a‫َّه‬h‫ا‬a‫ ُه‬w‫ َع‬a‫ َر َف‬R‫ل‬aَ‫ِ ه‬s‫ إ‬uِ‫لل‬l‫ّه‬uَِll‫د‬aٌ ‫ح‬hَ َ‫أ‬S‫ع‬Aَ ‫ض‬Wَ ‫ َوا‬bَ‫ت‬e‫ا‬r‫َم‬s‫َو‬abda :
(Riwayat Muslim)

Maksud : Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah SWT melainkan Allah SWT akan
mengangkat darjatnya.

2. Iya(RdhiwbainyaHt aMmuasrlimra)dhiall‫د‬a‫ح‬hَ uَ‫أ‬a‫ع‬nَََ ‫ل‬hu‫ ٌد‬m‫ َح‬eَ‫ أ‬r‫غ‬iwِ ‫ ۡب‬a‫ َي‬y‫ل‬aََ t‫و‬kَ a‫د‬n‫ َح‬bَ‫أ‬a‫ع‬hََaَ ‫ل‬w‫ ٌد‬a‫ َح‬Rَ‫أ‬a‫ َر‬s‫ َخ‬ul‫ۡف‬u‫ َي‬lla‫ََل‬h‫ت‬Sّ‫َ ه‬A‫ َح‬W‫وا‬b‫ ُع‬e‫ َض‬rs‫َوا‬aَ‫ت‬b‫ن‬dۡ aَ‫هل أ‬:ََ ِ‫إِ هن اَّهل َل أَ ۡو ََح إ‬

Maksud : sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawadhuk. Janganlah
seseorang antara kamu bersikap sombong dan berbuat zalim kepada orang lain.

CONTOH SIFAT TAWADHUK

CONTOH 1 : TAWADHUK DALAM PERGAULAN

Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawadhuk ketika bergaul terutama dengan kanak-kanak.
• Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dengan kedudukannya.

Sebaliknya baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak.
• Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka.Anas bin Malik ra

meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan
salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. (Riwayat al-Bukhari)

CONTOH 2 : TAWADHUK DALAM KEHIDUPAN RUMAH TANGGA

Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawadhuk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama
membantu isteri melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga.
Urwah bin Zubair ra berkata, seseorang bertanya kepada Saidatina Aisyah radhiallahuanha : Adakah Rasulullah
SAW bekerja di dalam rumah Baginda? Lalu Saidatina Aisyah menjawab : Rasulullah SAW menampal selipar,
menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab dalam rumah tangga sepertimana yang dilakukan oleh
orang lain. (Riwayat Ahmad)

CONTOH 3 : TAWADHUK KETIKA MAKAN DAN MINUM

Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawadhuk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela
makanan yang disediakan untuk Baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, Baginda akan
memakannya. Apabila Baginda tidak menyukainya, Baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan
perasaannya sebaliknya hanya berdiam.

SPEKTRUM ILMU

Perbuatan membazir dilara٢n٧g‫ ٗرا‬d‫و‬a‫ ُف‬l‫َك‬am‫ ِهۦ‬Iِ‫ب‬s‫َر‬laِ‫ ل‬m‫ ُن‬.‫ط‬Fَ ۡ‫ي‬ir‫هش‬m‫ٱل‬an‫ك َن‬Aََ ‫َو‬lla‫ ِي‬h ‫ِط‬S‫ي‬Wَ ‫ش‬T‫ٱل ه‬da‫ َن‬l‫و‬aَ m‫إِ ۡخ‬sْ‫وا‬uٓ ُ‫ن‬r‫ك‬aََh‫ َن‬a‫ي‬l‫ِر‬-I‫ِذ‬srَ‫ب‬a‫ٱلۡ’ ُم‬a‫ن‬y‫ ه‬aِ‫إ‬t 27 :

Maksud : Sesungguhnya orang yang boros itu ialah saudara syaitan, sedangkan itu pula ialah makhluk yang
sangat kufur kepada Tuhannya.

HIKMAH TAWADHUK KESAN ABAIKAN TAWADHUK

1. Membentuk insan yang bertaqwa kerana sentiasa 1. Membentuk insan yang sombong
mengamalkan sifat mahmudah. dan mementingkan diri sendiri.

2. Dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. 2. Dibenci oleh masyarakat
3. Membentuk keluarga yang harmoni kerana saling 3. Kehidupan tidak aman dan jiwa

menghormati antara satu sama lain. tidak akan tenang.
4. Mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT kerana 4. Dimurkai oleh Allah SWT.

sentiasa bersyukur.
5. Membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam.

SOALAN KBAT

Sifat tawadhuk merupakan satu daripada sifat mahmudah.
Berdasarkan penyataan di atas, bagaimanakah amalan sifat tersebut boleh memberikan kesan kepada
masyarakat.

USTAZAH WAN TEH SHARIFAH WAN LOLOK SMKSM Halaman 49


Click to View FlipBook Version