The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ภาพเกียรติบัตรและกิจกรรม

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Thanaporn Rungklin, 2021-10-04 14:00:41

ภาพเกียรติบัตรและกิจกรรม

ภาพเกียรติบัตรและกิจกรรม

ภาพเกียรติบัตร
และกิจกรรม

ใบรบั รองคณุ วฒุ ิ

ระเบียนแสดงผลการเรยี น

ใบอนญุ าตประกอบวชิ าชีพครู

ดา้ นหนา้
ด้านหลงั

ใบรายงานผลคะแนนภาษาองั กฤษ

เกยี รตบิ ตั ร

กิจกรรมธรรมะจดั สรรครู
เคมี 2560

โครงการอบรมเชิงปฏบิ ตั ิ
การส่งเสริมทกั ษะภาษา
อังกฤษและวทิ ยาการ
เทคโนโลยี ดา้ นการจัดการ
เรยี นรสู้ คู่ รูเคมมี อื อาชพี ใน
ศตวรรษท่ี 21

โครงการค่ายวิทยาศาสตร์
“คา่ ยครเู คมสี ชู่ มุ ชน 2561”

เกยี รติบัตร

โครงการคา่ ยเคมี ครูดสี ู่
ชุมชน ประจาปีการศกึ ษา
2561

คณะบริหารชุมนุมเคมี
ศึกษา ประจาปีการศึกษา
2561

การศึกษาสงั เกตและการมี
สว่ นรว่ มในสถานศกึ ษา

เกยี รตบิ ัตร โครงการอบรมเชงิ
ปฏิบตั กิ ารเพ่ือสง่ เสริม
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ศกั ยภาพดา้ นวทิ ยาการ
“คา่ ยครูเคมสี ชู่ ุมชน 2562” เทคโนโลยี การจัดการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
ส่คู รเู คมีมอื อาชีพ

วทิ ยากรกจิ กรรมค่ายดารา
ศาสตร์ ประจาปีการศึกษา
2562

เกียรตบิ ัตร

การทดลองสอน

ฝกึ อบรมผู้กากับลูกเสอื
ข้ันความรทู้ ่ัวไป

ฝกึ อบรมผกู้ ากบั ลูกเสือ
สามญั รนุ่ ใหญ่ ข้ันความรู้
เบือ้ งต้น

เกยี รตบิ ตั ร

โครงการเสน้ ทางสคู่ รู
เคมีมืออาชีพ (ติวสอบ
บรรจุ)

โครงการออกแบบกจิ กรรม
เสริมหลกั สตู รเพื่อพัฒนา
คณุ ลักษณะอันพึงประสงค์
ในกจิ กรรมค่ายครเู พ่ือ
พัฒนาท้องถน่ิ (Summer
Camp)

โครงการการอบรมเชิง
ปฏิบตั กิ าร การจดั กิจกรรม
คา่ ยครูเพ่ือพัฒนาทอ้ งถิน่
(Summer Camp)

เกยี รติบตั ร การอบรมสมั มนาปรบั ปรงุ
หลกั สตู รสถานศกึ ษาขน้ั
วิทยากรกิจกรรมค่ายดารา พ้ืนฐาน พุ ทธศักราช 2551
ศาสตร์ ประจาปกี ารศึกษา (ฉบบั ปรับปรุง พ.ศ.2560)
2563 ทกั ษะครกู บั การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์

ผู้มีผลการเรยี นในระดบั
“เกียรตินยิ มอนั ดบั 1”

เกยี รตบิ ัตร

ปฏบิ ัตกิ ารสอนใน
สถานศกึ ษา 1 และ2

การอบรมโครงการค่ายครเู พ่ือ

พัฒนาท้องถน่ิ สาหรับนักศึกษา
ในโรงการผลิตครูเพ่ื อพั ฒนา
ท้องถน่ิ ชนั้ ปที ี่ 5 เครอื ข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ ง

การเขา้ รว่ มการอบรมและสมั มนา

เข้ารว่ มอบรม การเตรยี มความพรอ้ มโครงการครูคืนถน่ิ ครูเคมมี ืออาชพี
ณ ห้องพระบรมธาตนุ าดูน อาคารศาสตราจารยพ์ ิเศษบญุ ถน่ิ อัตถากร
(อาคาร 1) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏั มหาสารคาม วันที่ 13
มกราคม พ.ศ. 2561

เข้ารว่ มโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมทกั ษะภาษาอังกฤษและ
วทิ ยาการเทคโนโลยี ดา้ นการจัดการเรยี นรู้ส่คู รูเคมมี อื อาชพี ในศตวรรษท่ี
21 วนั ที่ 4-5 และ 18-19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การเขา้ รว่ มการอบรมและสมั มนา

เข้ารว่ มโครงการอบรมเชงิ ปฏิบตั กิ ารเพ่ือส่งเสรมิ ศกั ยภาพดา้ น
วทิ ยาการเทคโนโลยี การจดั การเรียนรใู้ นศตวรรษที่ 21 สูค่ รเู คมีมือ
อาชพี วันท่ี 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ผ่านการฝกึ อบรมผู้กากบั ลูกเสอื ขน้ั ความรทู้ ่ัวไป และ ผ้กู ากบั ลูกเสือ
สามัญร่นุ ใหญ่ ข้ันความเบื้องตน้ ณ ค่ายลกู เสอื บ้านแมด อาเภอเมอื ง
จังหวดั มหาสารคาม วนั ที่ 20 - 23 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การเข้าร่วมการอบรมและสัมมนา

เข้าร่วมโครงการออกแบบกจิ กรรมเสรมิ หลกั สูตรเพ่ือพัฒนาคณุ ลกั ษณะ
อันพึงประสงค์ในกจิ กรรมคา่ ยครูเพื่อพัฒนาทอ้ งถน่ิ (Summer Camp)
วันที่ 15-16 สงิ หาคม พ.ศ. 2563

กิจกรรมที่เขา้ รว่ มระหวา่ งศกึ ษา

เขา้ รว่ มพิธนี ้อมราลึกเนือ่ งในวัน
คลา้ ยวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมู พิ ลอ
ดลุ ยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
จังหวัดมหาสารคาม

เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะจัดสรรครูเคมี ณ วัดป่าธรรมสโุ ข ตาบลศรีธาตุ
อาเภอเมือง จงั หวดั รอ้ ยเอ็ด

เข้าร่วมโครงการพุ ทธธรรมนาใจ สานสายใยเคมี รว่ มใจปลกู ป่า ครงั้ ท่ี 1 ณ
วัดสกั กะวนั (ภูกุ้มขา้ ว) อาเภอสหัสขนั ธ์ จังหวดั กาฬสนิ ธุ์

กจิ กรรมที่เข้ารว่ มระหว่างศกึ ษา

เขา้ รว่ มกิจกรรม ปล่อย F SAVE A ของชมรมพุ ทธศาสตร์และสมาธิ ณ
หว้ ยคะคางขา้ งตึก 80 พรรษา

เขา้ ร่วมกจิ กรรมกฬี าสมั พันธ์ระหว่างครศุ าสตร์และวทิ ยาศาสตร์
เขา้ รว่ มกจิ กรรมวันลอย
กระทงของมหาวิทยาลยั

กิจกรรมท่เี ขา้ รว่ มระหวา่ งศึกษา

เข้ารว่ มกิจกรรมวนั ไหว้ครขู องสาขาวิชาเคมแี ละของคณะครุศาสตร์

เขา้ ร่วมและเปน็ คณะดาเนนิ การจดั กิจกรรมวนั วิทยาศาสตร์ ในนามชมุ นมุ
เคมีศึกษา ประจาปีการศึกษา 2561

กิจกรรมทเ่ี ขา้ ร่วมระหวา่ งศึกษา

เข้าร่วมและเปน็ คณะดาเนนิ การจดั คา่ ยครเู คมีสู่ชมุ ชน 2561 ณ โรงเรียน
มัธยมยางสสี ุราช

เขา้ ร่วมและเปน็ คณะดาเนนิ การจดั คา่ ยครเู คมีครดู สี ชู่ ุมชน ณ โรงเรยี น
พยัคฆภูมิวทิ ยาคาร

กิจกรรมทเ่ี ขา้ รว่ มระหว่างศึกษา

เข้ารว่ มและเปน็ คณะดาเนนิ การจัดค่ายครูเคมีสูช่ มุ ชน 2562 ณ โรงเรียน
ห้วยเมก็ วทิ ยาคม

กจิ กรรมท่เี ขา้ รว่ มระหว่างฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี

เขา้ รว่ มการอบรมสมั มนาปรับปรงุ
หลักสตู รสถานศกึ ษาข้นั พ้ืนฐาน
พุ ทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรงุ
พ.ศ. 2560) ทักษะครกู ับการ
จดั การเรียนการสอนออนไลน์ วนั ที่
12 กันยายน พ.ศ. 2563
เขา้ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เขา้ รว่ มกิจกรรมกีฬาสี

กจิ กรรมท่เี ข้ารว่ มระหว่างฝกึ ประสบการณว์ ิชาชีพ

เขา้ รว่ มกจิ กรรมเกษยี ณอายุราชการ

เข้ารว่ มกจิ กรรมลอยกระทง

กิจกรรมทเ่ี ขา้ ร่วมระหว่างฝึกประสบการณ์วชิ าชพี

เข้าร่วมกิจกรรมคา่ ยดาราศาสตร์
เขา้ รว่ มกิจกรรมคา่ ยกจิ กรรมผู้บาเพ็ญประโยชน์


Click to View FlipBook Version