The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

รวมแผนการสอนหน้าเดียว 2-2564 วิทย์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by mayureesongnoo2519, 2022-06-23 12:46:39

แผนการสอนหน้าเดียว 2-2564 วิทย์

รวมแผนการสอนหน้าเดียว 2-2564 วิทย์

แผนการสอน หน้าเดยี ว

รายวิชาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 4
ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564

แผนการสอน

หนา้ เดยี ว

นางมยรุ ี สงหนู

ตาแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพเิ ศษ
โรงเรียนบ้านตน้ ปรง

สานกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษาตรัง เขต 2
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ
สอนนกั เรียน แบบ ONLINE ภายใต้ สถานการณ์การระบาดของโรคตดิ เชือ้ โควดิ -19

แผนจัดการเรียนรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 4 เรอื่ งวัสดแุ ละสสาร
เร่อื ง ประเภทของวัสดุ จานวน 2 ช่ัวโมง
ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวนั ที่ 1 และ3 พฤศจกิ ายน 2564 ครูผสู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ัด กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้
ว 2.1 ป.4/1 เปรยี บเทียบสมบตั ิทางกายภาพด้านความแขง็
สภาพยืดหยนุ่ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟ้าของวัสดโุ ดย ขน้ั ท่ี 1 ข้ันนาเข้าสู่บทเรียน
ใช้หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษจ์ ากการทดลองและระบุการนาสมบตั ิ 1. บอกจุดประสงค์การเรียนรู้
เร่อื ง ความแขง็ สภาพยืดหยนุ่ การนาความร้อน และการนา
ไฟฟ้าของวัสดไุ ปใชใ้ นชีวติ ประจาวัน ผ่านกระบวนการ ข้นั ที่ 2 ขั้นสอน
ออกแบบชิ้นงาน วันจันทร์ท่ี 1 พฤศจกิ ายน พ.ศ. 2564
ป.4/2 แลกเปลยี่ นความคิดกับผู้อ่นื โดยการอภิปรายเก่ียวกบั วนั พุธที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
สมบตั ิทางกายภาพของวัสดุอย่าง มเี หตุผลจากการทดลอง 1.นักเรียนรบั ชมวีดโี อส่ือการสอน เรอ่ื ง ประเภทของวัสดุ
https://www.youtube.com/watch?v=GkO_mB5bK24&t=18s
สาระสาคญั 2.นักเรยี นทาแบบฝกึ ที่ 1 และแบบฝึกท่ี 2 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์
ประเภทของวสั ดุ คือ ส่งิ ทน่ี ามาใช้ทาวัตถุหรอื สิ่งของ
ขน้ั ที่ 3 ขั้นสรุป
เครือ่ งใชต้ า่ งๆ ที่อย่รู อบตวั เรา ซึ่งทามาจากวสั ดหุ ลากหลาย 1.นักเรยี นและครรู ่วมกันสรุปประเภทของวสั ดุ
ประเภท ดงั นน้ั การเลือกวัสดเุ พอ่ื นามาทาเป็นวตั ถหุ รอื สิ่งของ
เครื่องใชต้ ่าง ๆ ต้องคานงึ ถงึ สมบตั ิ สอ่ื การเรยี นรู้
ทางกายภาพของวัสดแุ ตล่ ะชนิดเพอื่ ใหเ้ หมาะสมกบั การใช้งาน
1.วีดีโอสอ่ื การสอน เร่อื ง ประเภทของวัสดุ
จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 2.แบบฝึกที่ 1 ประเภทของวัสดุ
1) อธิบายประเภทของวัสดตุ า่ ง ๆ ได้ (K)
2) สังเกตและจาแนกประเภทของวัสดุตา่ ง ๆ ได้ (P) สแกน QR Code
3) ยกตวั อย่างความสาคญั ประเภทของวัสดุต่างๆ ท่นี ามาใชใ้ น
ชวี ิตประจาวันตามความเหมาะสม ในการใชง้ าน (A) 3.แบบฝึกท่ี 2 ประเภทของวัสดุ(ต่อ)
สแกน QR Code
สาระการเรียนรู้
วสั ดุแบง่ ออกเปน็ 3 ประเภท คอื โลหะ เซรามกิ และพอลิเมอร์ 4.หนังสอื เรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

การวดั ผลประเมินผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บันทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผู้บริหาร .............................ครูผู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พทิ กั ษ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

แผนจัดการเรียนรู้
รายวชิ าวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 4 เรื่องวัสดุและสสาร
เรอื่ ง ประเภทของวัสดุ (ตอ่ ) จานวน 2 ชวั่ โมง
ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
สอนวันท่ี 8 และ10 พฤศจกิ ายน 2564 ครูผูส้ อน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ัด กิจกรรมการจดั การเรยี นรู้
ว 2.1 ป.4/1 เปรยี บเทียบสมบตั ทิ างกายภาพดา้ นความแขง็
สภาพยืดหยนุ่ การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวัสดโุ ดย ขัน้ ที่ 1 ข้ันนาเข้าสู่บทเรยี น
ใชห้ ลกั ฐานเชิงประจกั ษ์จากการทดลองและระบกุ ารนาสมบตั ิ 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
เร่ือง ความแข็ง สภาพยดื หยุน่ การนาความร้อน และการนา
ไฟฟา้ ของวสั ดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผา่ นกระบวนการ ขั้นที่ 2 ขน้ั สอน
ออกแบบชนิ้ งาน 1.นกั เรียนรบั ชมวีดโี อสื่อการสอน เรื่อง ประเภทของวสั ดุ
ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคดิ กบั ผอู้ ่นื โดยการอภปิ รายเก่ยี วกับ https://www.youtube.com/watch?v=n-ZFfR8-XjE
สมบตั ทิ างกายภาพของวสั ดุอย่าง มเี หตผุ ลจากการทดลอง
2.นักเรยี นทาแบบฝกึ ที่ 3และแบบฝึกท่ี 4 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์

ขน้ั ท่ี 3 ขนั้ สรปุ
1.นกั เรยี นและครรู ว่ มกนั สรปุ ประเภทของวสั ดุ

สาระสาคญั ส่ือการเรียนรู้
ประเภทของวัสดุ คือ สิ่งทน่ี ามาใชท้ าวัตถหุ รือสงิ่ ของ
1.วดี โี อสอ่ื การสอน เร่อื ง ประเภทของวสั ดุ
เคร่ืองใชต้ ่างๆ ทอี่ ยู่รอบตัวเรา ซึง่ ทามาจากวสั ดุหลากหลาย 2.แบบฝกึ ท่ี 3 ประเภทของวสั ดุ
ประเภท ดังน้นั การเลอื กวสั ดเุ พื่อนามาทาเป็นวัตถหุ รือสง่ิ ของ
เคร่ืองใชต้ ่าง ๆ ต้องคานึงถึงสมบัติ ทางกายภาพของวัสดุแต่ สแกน QR Code
ละชนดิ เพอื่ ให้เหมาะสมกบั การใชง้ าน
3. แบบฝึกที่ 4 ประเภทของวัสดุ(ตอ่ )
จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
1) อธบิ ายประเภทของวสั ดุตา่ ง ๆ ได้ (K) สแกน QR Code
2) สังเกตและจาแนกประเภทของวสั ดตุ า่ ง ๆ ได้ (P)
3) ยกตวั อยา่ งความสาคัญประเภทของวัสดุต่างๆ ทนี่ ามาใชใ้ น 3.หนังสอื เรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชวี ติ ประจาวนั ตามความเหมาะสม ในการใชง้ าน (A)
การวัดผลประเมินผล
สาระการเรียนรู้
วัสดแุ บ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ โลหะ เซรามกิ และพอลิเมอร์ 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ที่ 3 และแบบฝกึ ที่ 4 ประเภทของวัสดุ
3. เจตคตทิ างวิทยาศาสตร์

บันทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผู้บรหิ าร .............................ครูผู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)

ครู โรงเรยี นบ้านตน้ ปรง

............................................................................................................................. ................................................................................................... (นางสาวสวุ ิดา แกว้ พิทักษ์)
............................................................................................................................. ................................................................................................... รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
............................................................................................................................. ...................................................................................................

แผนจดั การเรียนรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เร่อื งวสั ดแุ ละสสาร
เร่อื ง ความแข็งของวสั ดุ จานวน 2 ชั่วโมง
ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวันที่ 15 และ 17 พฤศจิกายน 2564 ครผู ู้สอน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ดั กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทยี บสมบตั ิทางกายภาพดา้ นความแขง็
สภาพยืดหยนุ่ การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวสั ดโุ ดยใช้ ขน้ั ที่ 1 ข้นั นาเข้าสู่บทเรยี น
หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์จากการทดลองและระบุการนาสมบตั ิเรื่อง 1. บอกจดุ ประสงค์การเรยี นรู้
ความแข็งสภาพยดื หยนุ่ การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของ
วสั ดไุ ปใช้ในชีวิตประจาวนั ผา่ นกระบวนการออกแบบชิ้นงาน ขัน้ ท่ี 2 ขั้นสอน
ป.4/2 แลกเปลีย่ นความคิดกบั ผ้อู ืน่ โดยการอภปิ รายเกี่ยวกบั 1.นักเรยี นรับชมวดี โี อสื่อการสอน เร่ือง ความแข็งของวสั ดุ
สมบัตทิ างกายภาพของวัสดอุ ยา่ งมเี หตผุ ลจากการทดลอง https://www.youtube.com/watch?v=PImsPDGzAww
2.นักเรียนทาแบบฝกึ ที่ 5 และแบบฝกึ ที่ 6 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์
สาระสาคัญ
ความแข็งของวสั ดุ จะมคี ุณสมบัตทิ ่มี ีความทนทานต่อแรงขดู ขน้ั ท่ี 3 ข้นั สรปุ
1.นักเรยี นและครูร่วมกนั สรุปความแข็งของวัสดุ
ขดี แตค่ วามแขง็ ของวัสดแุ ตล่ ะชนิดจะมคี วามแขง็ ไมเ่ ท่ากนั ทาให้
วสั ดุท่แี ขง็ มากเม่อื ถกู ขดี ดว้ ยวสั ดุอน่ื จะไม่เกิดรอยหรอื รอยนอ้ ย สอ่ื การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรยี นรู้ 1.วีดโี อส่อื การสอน เรอื่ ง ความแขง็ ของวัสดุ
1)อธิบายสมบตั ิทางกายภาพดา้ นความแขง็ ของวัสดไุ ด้ (K) 2.แบบฝกึ ที่ 5 ความแข็งของวัสดุ
2)ทดลองสมบัตทิ างกายภาพดา้ นความแขง็ ของวสั ดุได้ (P)
3)นาความร้เู รือ่ งวัสดุทมี่ คี วามแขง็ ประยกุ ตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวันได้ สแกน QR Code
(A)
3. แบบฝกึ ที่ 6 ความแขง็ ของวสั ดุ(ตอ่ )
สาระการเรยี นรู้
ความแข็ง และการตรวจสอบความแขง็ ของวัสดโุ ดยการดูรอยขดู สแกน QR Code
บนวสั ดแุ ละการดูรอยบุ๋มบนวสั ดุ
3.หนังสือเรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวัดผลประเมินผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ท่ี 5 และแบบฝึกท่ี 6 ความแข็งของวสั ดุ
3. เจตคตทิ างวิทยาศาสตร์

บันทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผ้บู รหิ าร .............................ครผู สู้ อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวดิ า แก้วพิทกั ษ์)
รองผูอ้ านวยการกลุม่ บริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรื่องวสั ดุและสสาร
เรื่อง ความยดื หยนุ่ ของวสั ดุ จานวน 1 ช่ัวโมง
ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 ครผู สู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ดั กิจกรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบตั ิของสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบตั ขิ องสสารกบั โครงสรา้ งและแรงยึด ข้นั ที่ 1 ขนั้ นาเข้าสบู่ ทเรียน
เหน่ียวระหวา่ งอนุภาค หลกั และธรรมชาติของการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกดิ ปฏิกริ ิยาเคมี
ตัวช้ีวดั ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทยี บสมบตั ทิ างกายภาพ ดา้ น ข้ันที่ 2 ขั้นสอน
ความแข็ง สภาพยดื หยุน่ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟา้ ของ 1.นักเรียนรับชมวีดีโอสื่อการสอน เร่ือง สมบัติความยดื หยุ่นของวสั ดุ
วัสดโุ ดยใชห้ ลักฐานเชิงประจักษจ์ ากการทดลองและระบกุ ารนา https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=BNyox
สมบัตเิ รอื่ งความแขง็ สภาพยดื หยนุ่ การนาความรอ้ น และการนา sQ1FvY
ไฟฟา้ ของวัสดไุ ปใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั ผ่านกระบวนการออกแบบ 2.นักเรียนทาแบบฝกึ ที่ 7 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์
ชน้ิ งาน
ตวั ชี้วดั ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลีย่ นความคดิ กบั ผอู้ ่ืนโดยการ ขน้ั ที่ 3 ขั้นสรุป
อภปิ รายเกีย่ วกบั สมบตั ทิ างกายภาพของวัสดุอยา่ งมเี หตผุ ลจาก 1.นกั เรยี นและครรู ่วมกนั สรปุ สมบตั ิความยืดหยนุ่ ของวัสดุ
การทดลอง
สาระสาคัญ สอ่ื การเรยี นรู้

ความยดื หยุ่นเปน็ สมบตั ขิ องวัสดุที่สามารถกลับคืนสสู่ ภาพเดมิ 1.วีดีโอส่อื การสอน เรือ่ งสมบตั คิ วามยดื หยนุ่ ของวัสดุ
ได้ หลังจากหยดุ แรงกระทาที่ทาใหเ้ ปล่ยี นรปู ร่างไป วสั ดุแต่ละ 2.แบบฝกึ ท่ี 7 สมบัตคิ วามยืดหยุ่นของวัสดุ
ชนดิ มคี วามยืดหย่นุ ไม่เท่ากนั
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ สแกน QR Code
1)อธิบายสมบัตทิ างกายภาพด้านสภาพยดื หยนุ่ ของวัสดุได้ (K)
2)ทดลองสภาพยืดหยุ่นของวสั ดุได้ (P) 3.หนงั สือเรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
3)นาความร้เู รอ่ื งสภาพยดื หยนุ่ ของวัสดปุ ระยุกตใ์ ชใ้ น
ชีวิตประจาวนั ได้ (A) การวัดผลประเมินผล
สาระการเรียนรู้
ความยืดหย่นุ เปน็ สมบตั ขิ องวัสดุที่สามารถกลับคนื สสู่ ภาพเดมิ ได้ 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
หลังจากหยดุ แรงกระทาทีท่ าให้เปล่ียนรปู ร่างไป วสั ดุแต่ละชนดิ มี 2. การตรวจแบบฝึก ท่ี 7 เรื่องสมบตั ิความยืดหยุ่นของวัสดุ
ความยืดหยนุ่ ไม่เท่ากัน 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

บันทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคิดเหน็ ของผูบ้ ริหาร .............................ครผู ูส้ อน
(นางมยุรี สงหนู)

ครู โรงเรยี นบ้านต้นปรง

............................................................................................................................. ................................................................................................... (นางสาวสวุ ดิ า แก้วพทิ กั ษ์)
............................................................................................................................. ................................................................................................... รองผ้อู านวยการกลุม่ บริหารวชิ าการ
............................................................................................................................. ...................................................................................................

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวชิ าวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรอื่ งวสั ดแุ ละสสาร
เร่อื ง การนาความรอ้ นของวสั ดุ จานวน 1 ชว่ั โมง
ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวนั ท่ี 24 พฤศจกิ ายน 2564 ครผู สู้ อน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ัด กิจกรรมการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบตั ขิ องสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสัมพนั ธร์ ะหว่างสมบัตขิ องสสารกับโครงสร้างและแรงยึด ข้นั ที่ 1 ขัน้ นาเข้าสบู่ ทเรียน
เหนี่ยวระหวา่ งอนุภาค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลี่ยนแปลง 1. บอกจดุ ประสงค์การเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
ตวั ชี้วัด ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทยี บสมบัตทิ างกายภาพ ด้าน ข้นั ที่ 2 ข้ันสอน
ความแข็ง สภาพยืดหยนุ่ การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของ 1.นักเรยี นรับชมวีดีโอสื่อการสอน เร่อื ง การนาความรอ้ นของวสั ดุ
วสั ดุโดยใชห้ ลักฐานเชงิ ประจักษจ์ ากการทดลองและระบกุ ารนา https://www.youtube.com/watch?v=V8lYMIgHcKQ
สมบตั ิเรอื่ งความแขง็ สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนา
ไฟฟา้ ของวสั ดุไปใช้ในชีวิตประจาวัน ผ่านกระบวนการออกแบบ 2.นักเรียนทาแบบฝกึ ท่ี 8 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์
ช้นิ งาน
ตัวช้ีวัด ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลี่ยนความคดิ กบั ผอู้ น่ื โดยการ ขั้นท่ี 3 ขั้นสรุป
อภิปรายเกีย่ วกับสมบตั ทิ างกายภาพของวัสดอุ ย่างมเี หตผุ ลจาก 1.นกั เรยี นและครรู ว่ มกันสรุปสมบตั ิทางกายภาพดา้ นการนาความ
การทดลอง ร้อนของวัสดุ
สาระสาคญั
การนาความร้อนของวัสดุ คอื สมบัตขิ องวัสดทุ พ่ี ลังงานความรอ้ น สื่อการเรยี นรู้
สามารถถา่ ยโอนผา่ นวัสดุได้ หากวัสดดุ า้ นหนงึ่ ไดร้ ับความรอ้ น
ความรอ้ นน้ันจะถูกถา่ ยโอนไปยงั อีกดา้ นหนงึ่ ของวสั ดุ ทาให้วัสดุ 1.วดี ีโอส่ือการสอน เร่ืองการนาความรอ้ นของวัสดุ
ดา้ นท่ีไมไ่ ดร้ บั ความรอ้ นโดยตรงจะไดร้ ับความรอ้ นดว้ ย วสั ดุแต่ 2.แบบฝึกที่ 8 สมบตั ิการนาความรอ้ นของวัสดุ
ละชนดิ จะมีสมบตั กิ ารนาความร้อนทแ่ี ตกตา่ งกนั ดังนนั้ สมบัติ
การนาความรอ้ นของวัสดุ สามารถจาแนกประเภทของวัสดไุ ด้ 2 สแกน QR Code
ประเภท คอื วัสดทุ ีน่ าความรอ้ นและวัสดทุ ไี่ ม่นาความร้อน
จุดประสงค์การเรยี นรู้ 3.หนังสือเรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
1)อธิบายสมบัติทางกายภาพดา้ นการนาความรอ้ นของวัสดไุ ด้ (K)
2)ทดลองสมบตั ทิ างกายภาพดา้ นการนาความร้อนของวัสดุได้ (P) การวดั ผลประเมินผล
3)นาความรเู้ รือ่ งสมบตั กิ ารนาความร้อนของวัสดุไปใช้ใน
ชวี ิตประจาวันได้ (A) 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ 2. การตรวจแบบฝกึ ที่ 8 เรอื่ งการนาความร้อนของวัสดุ
สมบตั ิทางกายภาพดา้ นการนาความร้อนของวสั ดุ 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

ความคดิ เหน็ ของผู้บริหาร บันทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

.............................ครูผสู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)

ครู โรงเรยี นบ้านตน้ ปรง

............................................................................................................................. ................................................................................................... (นางสาวสวุ ิดา แกว้ พิทักษ์)
............................................................................................................................. ................................................................................................... รองผู้อานวยการกลมุ่ บริหารวิชาการ
............................................................................................................................. ...................................................................................................

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เร่อื งวสั ดแุ ละสสาร
เรื่อง การนาไฟฟา้ ของวสั ดุ จานวน 1 ช่วั โมง
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ครผู ้สู อน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ดั กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้

มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบตั ขิ องสสาร องคป์ ระกอบของสสาร ข้นั ที่ 1 ขั้นนาเขา้ สบู่ ทเรียน
ความสมั พันธร์ ะหวา่ งสมบตั ขิ องสสารกบั โครงสร้างและแรงยึดเหนยี่ ว 1. บอกจุดประสงค์การเรยี นรู้
ระหว่างอนภุ าค หลกั และธรรมชาติของการเปล่ยี นแปลงสถานะของสสาร
การเกิดสารละลาย และการเกดิ ปฏิกริ ยิ าเคมี ขัน้ ท่ี 2 ขั้นสอน
ตวั ชี้วัด ว 2.1 ป.4/1 เปรยี บเทยี บสมบตั ิทางกายภาพ ดา้ นความแข็ง สภาพ 1.นกั เรียนรับชมวดี ีโอสอื่ การสอน เร่อื ง การนาไฟฟา้ ของวสั ดุ
ยืดหย่นุ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟา้ ของวสั ดโุ ดยใช้หลักฐานเชงิ https://www.youtube.com/watch?v=V8lYMIgHcKQ
ประจักษจ์ ากการทดลองและระบุการนาสมบตั ิเร่อื งความแขง็ สภาพยืดหยนุ่
การนาความรอ้ น และการนาไฟฟ้าของวสั ดุไปใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั ผา่ น 2.นกั เรยี นทาแบบฝึกท่ี 9 ลงในสมดุ วทิ ยาศาสตร์
กระบวนการออกแบบชิน้ งาน
ตัวช้วี ดั ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลีย่ นความคดิ กับผอู้ ่นื โดยการอภปิ รายเกี่ยวกับ ข้ันที่ 3 ขั้นสรปุ
สมบัตทิ างกายภาพของวัสดอุ ย่างมเี หตผุ ลจากการทดลอง 1.นกั เรยี นและครรู ว่ มกันสรปุ สมบตั ิทางกายภาพด้านการนาไฟฟ้า
ของวสั ดุ
สาระสาคัญ
สอื่ การเรยี นรู้
การนาไฟฟา้ ของวัสดุ คอื สมบัติของวัสดุทีพ่ ลงั งานไฟฟา้ สามารถถา่ ย
โอนผ่านวัสดชุ นดิ นัน้ ได้ วัสดุต่างชนดิ กนั มีสมบตั ิการนาไฟฟา้ ทแี่ ตกตา่ งกัน 1.วดี โี อส่อื การสอน เรือ่ งการนาไฟฟา้ ของวัสดุ
หากใชส้ มบตั ิการนาไฟฟา้ ของวัสดเุ ปน็ เกณฑ์ สามารถจาแนกวสั ดไุ ด้ 2 2.แบบฝึกที่ 9 สมบตั ิการนาไฟฟ้าของวสั ดุ
ประเภท ไดแ้ ก่ วัสดุทใ่ี ห้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านไดด้ ี เรยี กว่า ตัวนาไฟฟา้ และ
วสั ดุท่ีไมย่ อมให้กระแสไฟฟา้ ไหลผา่ น เรยี กวา่ ฉนวนไฟฟา้ สแกน QR Code

จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 3.หนังสอื เรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

1)อธบิ ายสมบตั ิทางกายภาพดา้ นการนาไฟฟ้าของวัสดุได้ (K) การวัดผลประเมนิ ผล
2)ทดลองสมบัตทิ างกายภาพด้านการนาไฟฟา้ ของวัสดไุ ด้ (P)
3)นาความรเู้ รือ่ งสมบตั กิ ารนาไฟฟา้ ของวสั ดไุ ปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้ (A) 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึก ที่ 9 เร่อื งการนาไฟฟา้ ของวสั ดุ
สาระการเรียนรู้ 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

สมบัติทางกายภาพดา้ นการนาไฟฟา้ ของวัสดุ บันทึกหลงั สอน

สแกน QR Code

ความคิดเห็นของผูบ้ รหิ าร .............................ครูผ้สู อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ิดา แกว้ พิทักษ์)
รองผอู้ านวยการกลุม่ บรหิ ารวชิ าการ

แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ งวัสดแุ ละสสาร
เรอ่ื ง สมบตั ิของวัสดุ จานวน 1 ชัว่ โมง
ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
สอนวันที่ 8 ธนั วาคม 2564 ครูผูส้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ดั กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัตขิ องสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธร์ ะหวา่ งสมบัติของสสารกับโครงสร้างและแรงยดึ ขนั้ ท่ี 1 ขัน้ นาเขา้ สูบ่ ทเรียน
เหนีย่ วระหวา่ งอนภุ าค หลักและธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกิดปฏิกิริยาเคมี
ตวั ชี้วดั ว 2.1 ป.4/1 เปรยี บเทยี บสมบัตทิ างกายภาพ ดา้ นความ ข้ันที่ 2 ขนั้ สอน
แข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความร้อน และการนาไฟฟ้าของวสั ดุ 1.นักเรยี นศึกษา ทบทวนบทเรยี นเรอ่ื ง สมบตั ขิ องวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษจ์ ากการทดลองและระบกุ ารนาสมบัติ 2.นกั เรยี นทาแบบฝึกท่ี 10 ลงในสมุดวิทยาศาสตร์
เร่ืองความแขง็ สภาพยดื หยนุ่ การนาความร้อน และการนาไฟฟ้า
ของวสั ดุไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ผา่ นกระบวนการออกแบบช้ินงาน ขน้ั ท่ี 3 ขน้ั สรปุ
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/2 แลกเปล่ียนความคิดกบั ผู้อ่นื โดยการ 1.นักเรยี นและครรู ว่ มกันสรุปสมบตั ิของวสั ดุ
อภปิ รายเกี่ยวกับสมบัตทิ างกายภาพของวัสดุอยา่ งมเี หตผุ ลจาก
การทดลอง สือ่ การเรียนรู้

สาระสาคัญ 1.แบบฝึกที่ 10 สมบตั ิของวัสดุ
สมบตั ิของวัสดุ มีหลายประเภทไดแ้ ก่ ความยืดหยุ่น ความแข็ง สแกน QR Code
ความเหนียว
การนาความร้อน การนาไฟฟา้ และความหนาแน่น 2.หนังสือเรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
จุดประสงค์การเรียนรู้
1)อธิบายสมบตั ขิ องวสั ดไุ ด้ (K) การวัดผลประเมินผล
2)ทดลองสมบตั ิวสั ดไุ ด้ (P)
3)นาความรู้เร่ืองสมบตั ขิ องวัสดไุ ปใช้ในชวี ติ ประจาวันได้ (A) 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ 2. การตรวจแบบฝึก ที่ 10 เรือ่ งสมบัติของวสั ดุ
สมบตั ิของวัสดุ 3. เจตคตทิ างวิทยาศาสตร์

บนั ทึกหลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผู้บริหาร .............................ครูผูส้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ิดา แกว้ พทิ กั ษ์)
รองผูอ้ านวยการกลมุ่ บริหารวิชาการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวิชาวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรือ่ งวสั ดแุ ละสสาร
เร่อื ง สมบตั ิของวสั ดุ จานวน 1 ชว่ั โมง
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวันท่ี 13 ธนั วาคม 2564 ครผู สู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ดั กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัตขิ องสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธร์ ะหวา่ งสมบตั ิของสสารกบั โครงสร้างและแรงยึด ข้ันที่ 1 ขัน้ นาเข้าสบู่ ทเรียน
เหน่ยี วระหวา่ งอนภุ าค หลกั และธรรมชาตขิ องการเปลย่ี นแปลง 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกดิ ปฏกิ ิริยาเคมี
ตวั ช้ีวดั ว 2.1 ป.4/1 เปรยี บเทียบสมบตั ทิ างกายภาพ ดา้ นความ ขัน้ ที่ 2 ขัน้ สอน
แขง็ สภาพยืดหยุ่น การนาความรอ้ น และการนาไฟฟา้ ของวสั ดุ 1.นกั เรยี นรบั ชมวดี ีโอสือ่ การสอน เร่ือง สมบัติของวสั ดุ กดล้ิงค์
โดยใชห้ ลกั ฐานเชงิ ประจักษจ์ ากการทดลองและระบกุ ารนาสมบตั ิ https://youtu.be/0oSB2vj195o
เร่ืองความแข็ง สภาพยืดหยนุ่ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟ้า
ของวสั ดุไปใช้ในชวี ติ ประจาวัน ผา่ นกระบวนการออกแบบชิน้ งาน 2.นักเรยี นทาแบบฝึกท่ี 11 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์
ตวั ชว้ี ดั ว 2.1 ป.4/2 แลกเปล่ยี นความคิดกับผอู้ ื่นโดยการ
อภิปรายเกย่ี วกับสมบตั ทิ างกายภาพของวสั ดุอยา่ งมเี หตผุ ลจาก ขัน้ ท่ี 3 ข้ันสรปุ
การทดลอง 1.นักเรียนและครรู ่วมกันสรุปสมบตั ิของวัสดุ

สาระสาคัญ สอ่ื การเรยี นรู้
สมบตั ขิ องวัสดุ มหี ลายประเภทได้แก่ ความยืดหยนุ่ ความแข็ง
ความเหนียว 1.แบบฝกึ ที่ 11 สมบตั ขิ องวัสดุ
การนาความรอ้ น การนาไฟฟา้ และความหนาแน่น สแกน QR Code
จุดประสงค์การเรียนรู้
1)อธบิ ายสมบัตขิ องวัสดุได้ (K) 2.หนงั สอื เรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
2)ทดลองสมบตั วิ สั ดุได้ (P)
3)นาความรู้เร่ืองสมบตั ขิ องวัสดไุ ปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้ (A) การวัดผลประเมนิ ผล
สาระการเรยี นรู้
สมบตั ิของวัสดุ 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ท่ี 11 เร่อื งสมบัตขิ องวัสดุ
3. เจตคตทิ างวิทยาศาสตร์

บนั ทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคิดเหน็ ของผู้บรหิ าร .............................ครูผสู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวดิ า แกว้ พิทกั ษ์)
รองผ้อู านวยการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

แผนจดั การเรียนรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรื่องวัสดแุ ละสสาร
เรือ่ ง สมบัตขิ องวัสดุ จานวน 1 ช่วั โมง
ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวนั ท่ี 15 ธนั วาคม 2564 ครผู ้สู อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ดั กจิ กรรมการจดั การเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสมั พันธร์ ะหว่างสมบัตขิ องสสารกับโครงสรา้ งและแรงยดึ ข้ันที่ 1 ขน้ั นาเข้าส่บู ทเรยี น
เหน่ยี วระหวา่ งอนภุ าค หลกั และธรรมชาติของการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกดิ ปฏิกริ ยิ าเคมี
ตวั ชวี้ ดั ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทยี บสมบตั ทิ างกายภาพ ด้านความ ขนั้ ท่ี 2 ขนั้ สอน
แข็ง สภาพยืดหย่นุ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟา้ ของวัสดุ 1.นกั เรียนศกึ ษา ทบทวนบทเรยี นเร่อื ง สมบตั ิของวัสดุ
โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษจ์ ากการทดลองและระบุการนาสมบัติ 2.นักเรยี นทาแบบฝึกท่ี 12 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์
เรือ่ งความแข็ง สภาพยดื หยนุ่ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟ้า
ของวัสดุไปใช้ในชวี ิตประจาวนั ผ่านกระบวนการออกแบบชน้ิ งาน ขนั้ ที่ 3 ขั้นสรุป
ตัวชว้ี ัด ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลย่ี นความคดิ กับผอู้ นื่ โดยการ 1.นกั เรียนและครูร่วมกนั สรปุ สมบตั ิของวสั ดุ
อภปิ รายเก่ียวกับสมบตั ทิ างกายภาพของวัสดอุ ย่างมเี หตุผลจาก
การทดลอง สื่อการเรยี นรู้

สาระสาคญั 1.แบบฝกึ ท่ี 12 สมบตั ขิ องวัสดุ
สมบัตขิ องวสั ดุ มหี ลายประเภทไดแ้ ก่ ความยดื หยุ่น ความแขง็ สแกน QR Code
ความเหนยี ว
การนาความร้อน การนาไฟฟา้ และความหนาแน่น 2.หนังสอื เรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
จุดประสงคก์ ารเรียนรู้
1)อธบิ ายสมบัติของวัสดุได้ (K) การวัดผลประเมนิ ผล
2)ทดลองสมบตั ิวัสดุได้ (P)
3)นาความรเู้ รอ่ื งสมบตั ิของวสั ดไุ ปใช้ในชีวติ ประจาวนั ได้ (A) 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ 2. การตรวจแบบฝึก ที่ 12 เรอ่ื งสมบตั ิของวสั ดุ
สมบัตขิ องวสั ดุ 3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บนั ทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผู้บริหาร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวดิ า แก้วพิทกั ษ์)
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรอื่ งวสั ดแุ ละสสาร
เรอื่ ง สมบตั ิของวสั ดุ จานวน 1 ชั่วโมง
ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 20 ธนั วาคม 2564 ครูผู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ดั กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งสมบตั ิของสสารกบั โครงสร้างและแรงยึด ขัน้ ท่ี 1 ขน้ั นาเขา้ ส่บู ทเรียน
เหนยี่ วระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลย่ี นแปลง 1. บอกจุดประสงค์การเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกิดปฏกิ ิริยาเคมี
ตัวชี้วัด ว 2.1 ป.4/1 เปรยี บเทยี บสมบัติทางกายภาพ ด้านความ ขั้นท่ี 2 ขน้ั สอน
แขง็ สภาพยดื หยุน่ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟา้ ของวสั ดุ 1.ใหน้ ักเรยี นทดสอบออนไลน์ เรอื่ งสมบตั ขิ องวัสดุ
โดยใชห้ ลักฐานเชงิ ประจักษจ์ ากการทดลองและระบกุ ารนาสมบัติ https://forms.gle/VgybZWKk39iZWoNp6
เร่อื งความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนาความรอ้ น และการนาไฟฟา้
ของวสั ดุไปใชใ้ นชีวติ ประจาวัน ผา่ นกระบวนการออกแบบชนิ้ งาน ขนั้ ที่ 3 ขน้ั สรปุ
ตัวช้ีวัด ว 2.1 ป.4/2 แลกเปล่ยี นความคดิ กบั ผอู้ ่นื โดยการ 1.นักเรียนรับทราบผลการทดสอบออนไลน์
อภปิ รายเก่ียวกบั สมบตั ทิ างกายภาพของวัสดอุ ย่างมเี หตุผลจาก
การทดลอง สอ่ื การเรยี นรู้

สาระสาคัญ 1.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องสมบัตขิ องวัสดุ
สมบตั ขิ องวสั ดุ มีหลายประเภทได้แก่ ความยดื หยุ่น ความแขง็ https://forms.gle/VgybZWKk39iZWoNp6
ความเหนียว
การนาความรอ้ น การนาไฟฟา้ และความหนาแนน่ สแกน QR Code
จุดประสงค์การเรียนรู้
1)อธิบายสมบัตขิ องวสั ดุได้ (K) 2.หนังสือเรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
2)ทดลองสมบตั ิวัสดุได้ (P)
3)นาความรเู้ รอ่ื งสมบัตขิ องวสั ดุไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ (A) การวดั ผลประเมนิ ผล
สาระการเรยี นรู้
สมบตั ิของวัสดุ 1. ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบทดสอบออนไลน์ เรอ่ื งสมบัตขิ องวสั ดุ
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บันทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคิดเห็นของผ้บู ริหาร .............................ครูผู้สอน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบา้ นต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พิทกั ษ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

แผนจดั การเรียนรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ งวสั ดแุ ละสสาร
เรือ่ ง สมบัติของวัสดุ จานวน 1 ชั่วโมง
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
สอนวันที่ 22 ธนั วาคม 2564 ครูผูส้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ดั กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัติของสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสัมพนั ธร์ ะหว่างสมบตั ิของสสารกบั โครงสร้างและแรงยึด ขน้ั ที่ 1 ข้ันนาเขา้ สู่บทเรียน
เหนีย่ วระหว่างอนภุ าค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลี่ยนแปลง 1. บอกจุดประสงค์การเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกดิ ปฏิกิรยิ าเคมี
ตัวช้ีวดั ว 2.1 ป.4/1 เปรียบเทยี บสมบตั ทิ างกายภาพ ดา้ นความ ขั้นที่ 2 ขั้นสอน
แขง็ สภาพยดื หยนุ่ การนาความรอ้ น และการนาไฟฟ้าของวัสดุ 1.นักเรียนศกึ ษา ทบทวนบทเรยี นเรอื่ ง สมบตั ิของวสั ดุ
โดยใช้หลักฐานเชงิ ประจักษจ์ ากการทดลองและระบกุ ารนาสมบตั ิ 2.นักเรียนทาแบบฝึกที่ 13 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์
เรอื่ งความแขง็ สภาพยืดหยุ่น การนาความรอ้ น และการนาไฟฟ้า
ของวสั ดุไปใชใ้ นชวี ิตประจาวัน ผา่ นกระบวนการออกแบบชนิ้ งาน ขัน้ ที่ 3 ขั้นสรุป
ตวั ช้ีวัด ว 2.1 ป.4/2 แลกเปลย่ี นความคดิ กบั ผู้อน่ื โดยการ 1.นกั เรยี นและครูรว่ มกนั สรุปสมบตั ิของวสั ดุ
อภิปรายเกี่ยวกับสมบตั ทิ างกายภาพของวัสดุอย่างมเี หตุผลจาก
การทดลอง สื่อการเรยี นรู้

สาระสาคัญ 1.แบบฝกึ ที่ 13 สมบตั ิของวสั ดุ
สมบตั ขิ องวสั ดุ มีหลายประเภทไดแ้ ก่ ความยืดหยุน่ ความแข็ง สแกน QR Code
ความเหนียว
การนาความรอ้ น การนาไฟฟา้ และความหนาแนน่ 2.หนังสือเรียนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จุดประสงค์การเรยี นรู้
1)อธิบายสมบตั ขิ องวสั ดไุ ด้ (K) การวัดผลประเมนิ ผล
2)ทดลองสมบัติวัสดุได้ (P)
3)นาความรเู้ ร่อื งสมบตั ขิ องวสั ดไุ ปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ (A) 1. ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระการเรยี นรู้ 2. การตรวจแบบฝึก ที่ 13 เร่ืองสมบตั ขิ องวสั ดุ
สมบตั ขิ องวสั ดุ 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

บนั ทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผบู้ ริหาร .............................ครผู ูส้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบ้านตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ดิ า แกว้ พิทกั ษ์)
รองผอู้ านวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ

แผนจดั การเรียนรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 4 เรอื่ งวสั ดแุ ละสสาร
เร่ือง สถานะของสสาร จานวน 1 ช่ัวโมง
ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวันท่ี 27 ธนั วาคม 2564 ครูผสู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ัด กิจกรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัตขิ องสสารกับโครงสรา้ งและแรงยึด ขน้ั ท่ี 1 ขั้นนาเขา้ สบู่ ทเรยี น
เหน่ียวระหวา่ งอนภุ าค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริ ิยาเคมี
ตวั ชว้ี ัด ว 2.1 ป.4/3 เปรยี บเทียบสมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ ขน้ั ท่ี 2 ขั้นสอน
จากขอ้ มูลท่ไี ดจ้ ากการสังเกตมวล การตอ้ งการทอี่ ยู่ รปู รา่ งและ 1.นกั เรยี นรบั ชมวีดโี อสือ่ การสอน เรื่อง สถานะของสสาร กดลิ้งค์
ปรมิ าตรของสสาร https://www.youtube.com/watch?v=FjF9u3ANfJ4
ตัวชวี้ ัด ว 2.1 ป.4/4 ใชเ้ ครอ่ื งมอื เพื่อวัดมวล และปรมิ าตรของ 2.นกั เรยี นศึกษา ทบทวนบทเรยี นเรอ่ื ง สถานะของสสาร
สสารทัง้ 3 สถานะ 3.นักเรียนทาแบบฝึกท่ี 14 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์

สาระสาคญั ขั้นที่ 3 ขน้ั สรปุ
สสาร ประกอบดว้ ยอนุภาคขนาดเล็กที่มอี งคป์ ระกอบและสมบัติ 1.นักเรียนและครรู ว่ มกนั สรปุ สถานะของสสาร
เฉพาะตัว มีสถานะเปน็ ของแข็ง ของเหลว และแก๊ส โดยของแข็ง
จะมีอนุภาคของสารอย่ชู ดิ กนั มากทีส่ ดุ มแี รงยึดเหนยี่ วระหว่าง สอื่ การเรยี นรู้
อนภุ าคมากจงึ มปี ริมาตรคงท่ี มีรปู ร่างทแี่ นน่ อน และเฉพาะตวั
จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 1.แบบฝกึ ท่ี 14 สถานะของสสาร
1)ทดลอง และอธิบายสมบตั ขิ องสสารในสถานะของของแขง็ สแกน QR Code
ของเหลว และแก๊สได้ (k)
2)ทางานร่วมกบั ผอู้ ่ืนอยา่ งสร้างสรรค์(A) 2.หนงั สือเรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3)สอื่ สารและนาความรู้เร่ืองสมบัติของของแขง็ และของเหลวไปใช้
ในชวี ติ ประจาวนั ได้ (P) การวดั ผลประเมินผล
สาระการเรียนรู้
สถานะของสสาร 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึก ท่ี 14 เร่อื งสถานะของสสาร
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บันทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผบู้ ริหาร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ดิ า แกว้ พทิ กั ษ์)
รองผ้อู านวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรียนรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 4 เรือ่ งวัสดุและสสาร
เรอ่ื ง สถานะของสสาร(ตอ่ ) จานวน 1 ช่วั โมง
ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวันท่ี 29 ธนั วาคม 2564 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ัด กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัติของสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสมั พนั ธ์ระหว่างสมบัตขิ องสสารกับโครงสร้างและแรงยึด ขั้นที่ 1 ขั้นนาเขา้ สบู่ ทเรียน
เหนี่ยวระหวา่ งอนุภาค หลกั และธรรมชาติของการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกดิ ปฏิกิรยิ าเคมี
ตวั ชีว้ ัด ว 2.1 ป.4/3 เปรยี บเทยี บสมบัติของสสารท้ัง 3 สถานะ ขนั้ ท่ี 2 ข้นั สอน
จากข้อมลู ท่ีไดจ้ ากการสงั เกตมวล การตอ้ งการท่ีอยู่ รูปร่างและ 1.นักเรียนศึกษา ทบทวนบทเรียนเร่อื ง สถานะของสสาร
ปริมาตรของสสาร 2.นกั เรยี นทาแบบฝึกที่ 15 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์
ตวั ช้วี ดั ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครือ่ งมอื เพอื่ วดั มวล และปรมิ าตรของ
สสารท้ัง 3 สถานะ ข้ันท่ี 3 ขน้ั สรุป
1.นกั เรียนและครรู ว่ มกนั สรุปสถานะของสสาร
สาระสาคญั
สสาร ประกอบด้วยอนภุ าคขนาดเลก็ ท่มี ีองค์ประกอบและสมบัติ สือ่ การเรียนรู้
เฉพาะตวั มีสถานะเปน็ ของแขง็ ของเหลว และแกส๊ โดยของแขง็
จะมอี นภุ าคของสารอย่ชู ิดกันมากทสี่ ุด มีแรงยดึ เหนย่ี วระหวา่ ง 1.แบบฝึกท่ี 15 สถานะของสสาร
อนภุ าคมากจงึ มีปริมาตรคงที่ มรี ปู รา่ งท่ีแน่นอน และเฉพาะตัว สแกน QR Code
จดุ ประสงค์การเรียนรู้
1)ทดลอง และอธิบายสมบตั ขิ องสสารในสถานะของของแขง็ 2.หนังสือเรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ของเหลว และแก๊สได้ (k)
2)ทางานร่วมกบั ผู้อนื่ อยา่ งสร้างสรรค์(A) การวดั ผลประเมินผล
3)สอ่ื สารและนาความรู้เรอื่ งสมบตั ิของของแขง็ และของเหลวไปใช้
ในชวี ิตประจาวันได้ (P) 1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้ 2. การตรวจแบบฝกึ ท่ี 15 เรื่องสถานะของสสาร
สถานะของสสาร 3. เจตคตทิ างวิทยาศาสตร์

บันทึกหลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผบู้ ริหาร .............................ครผู สู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวดิ า แกว้ พทิ ักษ์)
รองผูอ้ านวยการกล่มุ บรหิ ารวิชาการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 4 เรอื่ งวสั ดุและสสาร
เรื่องสมบัติของสสาร (ของแขง็ ) จานวน 1 ช่วั โมง
ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวันท่ี 5 มกราคม 2565 ครผู สู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ดั กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพนั ธร์ ะหว่างสมบตั ิของสสารกับโครงสรา้ งและแรงยดึ ขน้ั ที่ 1 ข้นั นาเขา้ สู่บทเรียน
เหน่ียวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาตขิ องการเปล่ียนแปลง 1. บอกจดุ ประสงค์การเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกดิ ปฏกิ ิริยาเคมี
ตัวช้ีวดั ว 2.1 ป.4/3 เปรียบเทยี บสมบัติของสสารทัง้ 3 สถานะ ขน้ั ที่ 2 ขั้นสอน
จากขอ้ มลู ท่ีไดจ้ ากการสงั เกตมวล การตอ้ งการท่อี ยู่ รูปรา่ งและ 1.นักเรยี นรบั ชมวดี ีโอส่ือการสอน เรอื่ ง สมบัติของสสาร
ปรมิ าตรของสสาร กดล้ิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=ryEVwWebrLw
ตวั ชี้วดั ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครอ่ื งมือเพ่ือวดั มวล และปรมิ าตรของ 2.นักเรียนศึกษา ทบทวนบทเรยี นเรอื่ งสมบตั ขิ องสสาร (ของแขง็ )
สสารทงั้ 3 สถานะ 3.นักเรยี นทาแบบฝึกท่ี 16 ลงในสมุดวิทยาศาสตร์

สาระสาคัญ ข้นั ท่ี 3 ขัน้ สรปุ
สสาร ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กทมี่ ีองค์ประกอบและสมบัติ 1.นักเรียนและครูร่วมกนั สรุปสมบตั ขิ องสสาร (ของแขง็ )
เฉพาะตวั มีสถานะเปน็ ของแข็ง ของเหลว และแกส๊ โดยของแขง็
จะมีอนุภาคของสารอยู่ชดิ กันมากทีส่ ดุ มีแรงยึดเหน่ียวระหวา่ ง สอ่ื การเรยี นรู้
อนภุ าคมากจงึ มปี รมิ าตรคงที่ มีรปู ร่างท่ีแนน่ อน และเฉพาะตวั
จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ 1.แบบฝึกที่ 16 สมบัติของสสาร (ของแขง็ )
1)ทดลอง และอธิบายสมบตั ิของสสารในสถานะของของแขง็ ได้ สแกน QR Code
(k)
2)ทางานรว่ มกับผู้อื่นอยา่ งสรา้ งสรรค์(A) 2.หนงั สือเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3)สอ่ื สารและนาความรเู้ ร่อื งสมบัตขิ องของแข็งไปใชใ้ น
ชีวติ ประจาวันได้ (P) การวัดผลประเมนิ ผล
สาระการเรยี นรู้
สมบัติของสสาร (ของแขง็ ) 1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึก ที่ 16 เร่อื งสมบัตขิ องสสาร (ของแขง็ )
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

บันทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคิดเห็นของผ้บู ริหาร .............................ครูผสู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบา้ นต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวดิ า แกว้ พทิ ักษ์)
รองผอู้ านวยการกลุม่ บริหารวิชาการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 4 เรื่องวัสดแุ ละสสาร
เรอื่ งสมบตั ขิ องสสาร (ของเหลว) จานวน 1 ชั่วโมง
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 10 มกราคม 2565 ครูผสู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ัด กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบตั ิของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพนั ธ์ระหว่างสมบตั ขิ องสสารกบั โครงสร้างและแรงยึด ขัน้ ที่ 1 ขนั้ นาเขา้ สู่บทเรยี น
เหน่ียวระหว่างอนุภาค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏิกริ ยิ าเคมี
ตวั ชีว้ ดั ว 2.1 ป.4/3 เปรยี บเทียบสมบตั ิของสสารทั้ง 3 สถานะ ขั้นท่ี 2 ขนั้ สอน
จากข้อมูลทีไ่ ดจ้ ากการสงั เกตมวล การตอ้ งการทอี่ ยู่ รปู รา่ งและ 1.นักเรียนรบั ชมวีดีโอสื่อการสอน เร่ือง สมบตั ขิ องสสาร
ปรมิ าตรของสสาร กดลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=ryEVwWebrLw
ตัวชี้วดั ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครอื่ งมือเพอื่ วดั มวล และปริมาตรของ
สสารทั้ง 3 สถานะ 1.นกั เรียนศึกษา ทบทวนบทเรยี นเรอ่ื งสมบตั ิของสสาร (ของเหลว)
2.นักเรียนทาแบบฝึกท่ี 17 ลงในสมดุ วทิ ยาศาสตร์
สาระสาคัญ
สสาร ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเลก็ ท่มี อี งคป์ ระกอบและสมบัติ ขัน้ ท่ี 3 ขน้ั สรุป
เฉพาะตัว มีสถานะเปน็ ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส โดยของแข็ง 1.นกั เรียนและครรู ่วมกนั สรุปสมบตั ขิ องสสาร (ของเหลว)
จะมีอนภุ าคของสารอยู่ชิดกันมากท่สี ดุ มีแรงยึดเหน่ยี วระหว่าง
อนุภาคมากจงึ มปี ริมาตรคงท่ี มีรูปรา่ งทีแ่ น่นอน และเฉพาะตัว ส่อื การเรียนรู้
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้
1)ทดลอง และอธิบายสมบตั ิของสสารในสถานะของของเหลว ได้ 1.แบบฝกึ ที่ 17 สมบตั ขิ องสสาร (ของเหลว)
(k)
2)ทางานรว่ มกับผูอ้ ืน่ อยา่ งสร้างสรรค์(A) สแกน QR Code
3)ส่ือสารและนาความรู้เรอ่ื งสมบตั ขิ องของเหลวไปใชใ้ น
ชวี ิตประจาวนั ได้ (P) 2.หนังสือเรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้
สมบัติของสสาร (ของเหลว) การวดั ผลประเมนิ ผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึก ท่ี 16 เรื่องสมบัติของสสาร (ของเหลว)
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

บนั ทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคิดเหน็ ของผูบ้ รหิ าร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)

ครู โรงเรยี นบา้ นตน้ ปรง

............................................................................................................................. ................................................................................................... (นางสาวสุวิดา แก้วพทิ กั ษ์)
............................................................................................................................. ................................................................................................... รองผอู้ านวยการกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ
............................................................................................................................. ...................................................................................................

แผนจดั การเรียนรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 4 เร่อื งวสั ดุและสสาร
เรื่องสมบัติของสสาร (ก๊าซ) จานวน 1 ชวั่ โมง
ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
สอนวันที่ 12 มกราคม 2565 ครผู ้สู อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชว้ี ัด กิจกรรมการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งสมบัตขิ องสสารกบั โครงสรา้ งและแรงยดึ ข้นั ท่ี 1 ข้ันนาเขา้ สู่บทเรยี น
เหน่ียวระหว่างอนภุ าค หลักและธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏกิ ริ ิยาเคมี
ตวั ชีว้ ัด ว 2.1 ป.4/3 เปรยี บเทียบสมบัติของสสารทงั้ 3 สถานะ ขัน้ ที่ 2 ขั้นสอน
จากขอ้ มลู ทไ่ี ดจ้ ากการสังเกตมวล การต้องการที่อยู่ รูปรา่ งและ 1.นกั เรียนรบั ชมวีดีโอส่ือการสอน เรื่อง การเปลย่ี นแปลงสถานะของ
ปริมาตรของสสาร สสาร กดล้ิงค์
ตัวชว้ี ัด ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครื่องมือเพื่อวดั มวล และปรมิ าตรของ https://www.youtube.com/watch?v=X2_v9l2xwOA
สสารทงั้ 3 สถานะ
1.นักเรียนศกึ ษา ทบทวนบทเรียนเร่อื งสมบตั ขิ องสสาร (ก๊าซ)
สาระสาคญั 2.นักเรยี นทาแบบฝึกที่ 18 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์
สสาร ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเลก็ ทม่ี ีองค์ประกอบและสมบตั ิ
เฉพาะตวั มสี ถานะเปน็ ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส โดยของแขง็ ขน้ั ท่ี 3 ขน้ั สรปุ
จะมีอนุภาคของสารอยูช่ ิดกนั มากท่สี ดุ มีแรงยดึ เหนีย่ วระหวา่ ง 1.นักเรียนและครูรว่ มกันสรุปสมบตั ขิ องสสาร (ก๊าซ)
อนภุ าคมากจงึ มปี ริมาตรคงท่ี มรี ปู ร่างทีแ่ น่นอน และเฉพาะตัว
จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ สอื่ การเรยี นรู้
1)ทดลอง และอธิบายสมบัตขิ องสสารในสถานะของกา๊ ซ ได้ (k)
2)ทางานร่วมกบั ผอู้ ื่นอย่างสร้างสรรค์(A) 1.แบบฝกึ ท่ี 18 สมบัตขิ องสสาร (กา๊ ซ)
3)สอ่ื สารและนาความรเู้ ร่ืองสมบัตขิ องกา๊ ซไปใช้ในชวี ติ ประจาวัน
ได้ (P) สแกน QR Code
สาระการเรยี นรู้
สมบตั ิของสสาร (กา๊ ซ) 2.หนังสือเรยี นวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวัดผลประเมนิ ผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ท่ี 18 เรื่องสมบตั ขิ องสสาร (กา๊ ซ)
3. เจตคตทิ างวิทยาศาสตร์

บนั ทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผูบ้ รหิ าร .............................ครผู สู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พทิ ักษ์)
รองผูอ้ านวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรอ่ื งวัสดแุ ละสสาร
เร่อื ง สถานะของสสาร(ตอ่ ) จานวน 1 ช่วั โมง
ช้ันประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวันที่ 17 มกราคม 2565 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ัด กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เข้าใจสมบัติของสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งสมบัตขิ องสสารกบั โครงสรา้ งและแรงยดึ ขน้ั ที่ 1 ขนั้ นาเข้าสู่บทเรยี น
เหนี่ยวระหวา่ งอนุภาค หลกั และธรรมชาตขิ องการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกิดปฏกิ ริ ิยาเคมี
ตวั ชีว้ ัด ว 2.1 ป.4/3 เปรยี บเทยี บสมบตั ิของสสารทงั้ 3 สถานะ ขัน้ ที่ 2 ขนั้ สอน
จากข้อมลู ทไ่ี ดจ้ ากการสังเกตมวล การตอ้ งการทีอ่ ยู่ รปู รา่ งและ 1.นักเรยี นรับชมวีดโี อส่อื การสอน เรอ่ื ง สรุปสถานะของสสาร
ปรมิ าตรของสสาร กดล้ิงค์
ตัวชว้ี ัด ว 2.1 ป.4/4 ใช้เครือ่ งมือเพือ่ วัดมวล และปรมิ าตรของ https://www.youtube.com/watch?v=oc4R_Muwfy8&t=222s
สสารทั้ง 3 สถานะ 2.นักเรียนศกึ ษา ทบทวนบทเรียนเรือ่ ง สถานะของสสาร
สาระสาคัญ 3.นักเรียนทาแบบฝกึ ที่ 19 ลงในสมดุ วทิ ยาศาสตร์
สสาร ประกอบด้วยอนุภาคขนาดเลก็ ท่ีมีองคป์ ระกอบและสมบตั ิ
เฉพาะตัว มสี ถานะเปน็ ของแขง็ ของเหลว และแก๊ส โดยของแข็ง ขั้นที่ 3 ขั้นสรปุ
จะมอี นภุ าคของสารอยู่ชดิ กนั มากทส่ี ุด มแี รงยดึ เหน่ียวระหว่าง 1.นกั เรียนและครูรว่ มกนั สรุปสถานะของสสาร
อนภุ าคมากจงึ มปี รมิ าตรคงท่ี มรี ปู ร่างทีแ่ น่นอน และเฉพาะตัว
จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ ส่อื การเรียนรู้
1)ทดลอง และอธิบายสมบัติของสสารในสถานะของของแขง็
ของเหลว และแกส๊ ได้ (k) 1.แบบฝกึ ท่ี 19 สถานะของสสาร
2)ทางานรว่ มกบั ผอู้ ่ืนอย่างสร้างสรรค์(A) สแกน QR Code
3)สอ่ื สารและนาความรเู้ รือ่ งสมบัตขิ องของแขง็ และของเหลวไปใช้
ในชวี ติ ประจาวันได้ (P) 2.หนังสอื เรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้
สถานะของสสาร การวดั ผลประเมินผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ที่ 19 เรอื่ งสถานะของสสาร
3. เจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์

บนั ทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผบู้ ริหาร .............................ครผู ้สู อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ิดา แก้วพทิ ักษ์)
รองผู้อานวยการกล่มุ บริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 4 เรื่องวัสดแุ ละสสาร
เร่ือง การวดั มวลและปริมาตรของสสารจานวน 1 ชว่ั โมง
ชนั้ ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวนั ท่ี 19 มกราคม 2565 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ัด กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบตั ิของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสมั พันธ์ระหวา่ งสมบตั ขิ องสสารกับโครงสรา้ งและแรงยึด ขน้ั ที่ 1 ข้ันนาเข้าสูบ่ ทเรียน
เหน่ียวระหว่างอนภุ าค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลยี่ นแปลง 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรียนรู้
สถานะของสสาร การเกิดสารละลาย และการเกดิ ปฏกิ ิริยาเคมี
ตัวชว้ี ดั ว 2.1 ป.4/4 ใช้เคร่ืองมือเพอ่ื วดั มวลและปรมิ าตรของ ข้ันท่ี 2 ขน้ั สอน
สสารทง้ั 3 สถานะ 1.นกั เรยี นรบั ชมวีดีโอส่ือการสอน เรือ่ ง สรปุ สถานะของสสาร
สาระสาคญั กดลิ้งค์
วัสดุทุกชนดิ เปน็ สสาร คือ มมี วล ตอ้ งการท่อี ยู่ และสมั ผัสได้ ซึง่ https://www.youtube.com/watch?v=oc4R_Muwfy8&t=222s
สสารแต่ละสถานะมีมวลและปริมาตรแตกตา่ งกนั จงึ ใชเ้ ครื่องมอื 2.นกั เรยี นศึกษา ทบทวนบทเรยี นเรอ่ื งการวัดมวลและปรมิ าตรของ
วดั มวลและปริมาตรต่างกนั ด้วย สสาร
จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 3.นักเรียนทาแบบฝึกที่ 20 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์
1)อธบิ ายความหมายของคาวา่ มวลและปรมิ าตรได้ (K)
2) มคี วามสนใจใฝร่ ู้หรอื อยากรู้อยากเหน็ (A) ขั้นที่ 3 ขั้นสรปุ
3) ส่ือสารและนาความร้เู ร่ืองการวัดมวลและปริมาตรของสสารไป 1.นกั เรยี นและครรู ว่ มกันสรุปการวัดมวลและปรมิ าตรของสสาร
ใช้ในชีวิตประจาวนั ได้ (P)
สาระการเรยี นรู้ ส่ือการเรียนรู้
การวัดมวลและปรมิ าตรของสสาร
– เครือ่ งมอื ทีใ่ ช้วัดมวลและปรมิ าตรของสสารท้งั 3 สถานะ 1.แบบฝกึ ที่ 20 การวัดมวลและปริมาตรของสสาร
สแกน QR Code

2.หนงั สอื เรยี นวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวดั ผลประเมินผล

1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ท่ี 20 เรอื่ งการวัดมวลและปรมิ าตรของสสาร
3. เจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์

บันทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคิดเห็นของผบู้ ริหาร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบา้ นต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ิดา แกว้ พิทักษ์)
รองผู้อานวยการกลมุ่ บรหิ ารวิชาการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 4 เรอ่ื งวัสดุและสสาร
เรือ่ ง ทดสอบสถานะของสสาร ชุดที่ 1จานวน 1 ช่ัวโมง
ช้ันประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวันที่ 24 มกราคม 2565 ครูผู้สอน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ดั กิจกรรมการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบตั ขิ องสสาร องคป์ ระกอบของสสาร
ความสมั พนั ธร์ ะหวา่ งสมบัติของสสารกับโครงสรา้ งและแรงยดึ ข้ันท่ี 1 ขัน้ นาเขา้ สู่บทเรียน
เหนย่ี วระหว่างอนภุ าค หลักและธรรมชาตขิ องการเปลี่ยนแปลง ชี้แจงนักเรยี นในการเขา้ สอบออนไลน์
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกดิ ปฏกิ ิรยิ าเคมี
ตัวชวี้ ัด ว 2.1 ป.4/4 ใช้เคร่ืองมอื เพอ่ื วัดมวลและปรมิ าตรของ ขน้ั ท่ี 2 ข้ันสอน
สสารทงั้ 3 สถานะ 1.ใหน้ กั เรยี นทดสอบออนไลน์ เรื่องสถานะของสสาร
https://forms.gle/guskbraUc4KiFdpE6
สาระสาคัญ ข้นั ที่ 3 ขนั้ สรุป
ทดสอบสถานะของสสาร 1.นักเรียนรบั ทราบผลการทดสอบออนไลน์

จุดประสงค์การเรียนรู้ สอ่ื การเรียนรู้
1)ทดลอง และอธิบายสมบตั ขิ องสสารในสถานะของของแขง็
ของเหลว และแก๊สได้ (k) 1.แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องสถานะของสสาร
2)ทางานรว่ มกับผู้อนื่ อย่างสรา้ งสรรค์(A) https://forms.gle/guskbraUc4KiFdpE6
3)สือ่ สารและนาความรู้เรอื่ งสมบัติของของแขง็ และของเหลวไปใช้
ในชีวติ ประจาวนั ได้ (P) สแกน QR Code

สาระการเรียนรู้ 2.หนังสือเรียนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทดสอบสถานะของสสาร
การวดั ผลประเมนิ ผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึกในระบบออนไลน์
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บันทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผ้บู ริหาร .............................ครูผสู้ อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ดิ า แก้วพิทกั ษ์)
รองผอู้ านวยการกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ งวสั ดแุ ละสสาร
เร่อื ง ทดสอบสถานะของสสาร ชดุ ที่ 2 จานวน 1 ช่ัวโมง
ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวนั ที่ 26 มกราคม 2565 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชว้ี ัด กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 2.1 เขา้ ใจสมบัติของสสาร องค์ประกอบของสสาร
ความสัมพนั ธร์ ะหว่างสมบตั ขิ องสสารกบั โครงสรา้ งและแรงยึด ขั้นท่ี 1 ขั้นนาเข้าสบู่ ทเรียน
เหน่ียวระหวา่ งอนภุ าค หลักและธรรมชาติของการเปล่ยี นแปลง ชแี้ จงนักเรยี นในการเขา้ สอบออนไลน์
สถานะของสสาร การเกดิ สารละลาย และการเกดิ ปฏิกริ ิยาเคมี
ตวั ชีว้ ัด ว 2.1 ป.4/4 ใชเ้ ครื่องมือเพือ่ วัดมวลและปริมาตรของ ข้นั ท่ี 2 ขั้นสอน
สสารทงั้ 3 สถานะ 1.ใหน้ กั เรยี นทดสอบออนไลน์ เรือ่ งสถานะของสสาร (ต่อ)
https://forms.gle/UvYD6H4soUSXY4cz5
สาระสาคัญ ข้ันท่ี 3 ขั้นสรุป
ทดสอบสถานะของสสาร 1.นกั เรียนรับทราบผลการทดสอบออนไลน์

จดุ ประสงค์การเรียนรู้ ส่ือการเรยี นรู้
1)ทดลอง และอธบิ ายสมบัตขิ องสสารในสถานะของของแขง็
ของเหลว และแกส๊ ได้ (k) 1.แบบทดสอบออนไลน์ เรือ่ งสถานะของสสาร(ต่อ)
2)ทางานร่วมกบั ผ้อู ืน่ อย่างสร้างสรรค์(A) https://forms.gle/UvYD6H4soUSXY4cz5
3)สื่อสารและนาความรเู้ ร่ืองสมบตั ขิ องของแข็งและของเหลวไปใช้
ในชีวติ ประจาวันได้ (P) สแกน QR Code

สาระการเรยี นรู้ 2.หนังสือเรียนวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ทดสอบสถานะของสสาร
การวดั ผลประเมินผล

1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ในระบบออนไลน์
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บันทึกหลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผู้บริหาร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสวุ ิดา แก้วพทิ ักษ์)
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบรหิ ารวิชาการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 5 เรื่องระบบสุริยะ
เรือ่ ง ดวงจันทร์ จานวน 1 ชั่วโมง
ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวนั ท่ี 31 มกราคม 2565 ครูผู้สอน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ดั กจิ กรรมการจดั การเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองคป์ ระกอบลกั ษณะกระบวนการเกดิ และ
ววิ ัฒนาการของเอกภพกาแล็กซดี าวฤกษ์และระบบสรุ ยิ ะรวมท้งั ข้นั ท่ี 1 ข้นั นาเขา้ ส่บู ทเรยี น
ปฏสิ ัมพันธ์ภายในระบบสรุ ิยะทสี่ ง่ ผลตอ่ สงิ่ มีชวี ิตและการ 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
ประยกุ ตใ์ ชเ้ ทคโนโลยอี วกาศ
ตวั ช้วี ดั ว 3.1 ป.4/1 อธิบายแบบรปู เสน้ ทางการข้นึ และตก ขั้นท่ี 2 ขัน้ สอน
ของดวงจันทร์โดยใชห้ ลักฐานเชงิ ประจักษ์ 1.นกั เรียนรบั ชมวีดีโอสอ่ื การสอน เรอ่ื ง ดวงจนั ทรข์ องเรา
ตวั ชวี้ ดั ว 3.1 ป.4/2 สรา้ งแบบจาลองท่อี ธิบายแบบรปู การ กดลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=xXsA4g3TUjw
เปล่ียนแปลงรูปรา่ งปรากฏของดวงจนั ทร์และ พยากรณร์ ปู ร่าง 2.นักเรยี นศกึ ษา ทบทวนบทเรยี นเรอื่ งลกั ษณะของ ดวงจนั ทร์
ปรากฏของดวงจันทร์ 3.นกั เรยี นทาแบบฝกึ ท่ี 21 ลงในสมุดวิทยาศาสตร์

สาระสาคัญ ข้นั ท่ี 3 ขั้นสรุป
เมอ่ื เรามองไปทท่ี อ้ งฟ้าจะพบดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 1.นักเรยี นและครรู ว่ มกนั สรุปเรื่องลักษณะของ ดวงจันทร์
ในเวลากลางวันดวงอาทิตยส์ ่องแสงสว่างมาก เราจะมองไม่เห็น
ดวงจันทรแ์ ละดวงดาว ในเวลากลางคืนท่ไี มม่ ีแสงอาทติ ย์ เราจะ สือ่ การเรยี นรู้
มองเหน็ ดวงจันทร์และดวงดาว
จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1.แบบฝึกท่ี 21 ลกั ษณะของ ดวงจนั ทร์
1) อธิบายลกั ษณะของ ดวงจนั ทร์ ได้ (K) สแกน QR Code
2) มคี วามสนใจใฝร่ ูห้ รืออยากรู้อยากเหน็ (A)
3) สามารถสอื่ สารและนาความรู้เรือ่ งทีเ่ รียนไปใชใ้ น 2.หนงั สือเรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีวติ ประจาวนั ได้ (P)
สาระการเรยี นรู้ การวดั ผลประเมินผล
ลักษณะของ ดวงจนั ทร์
1. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึก ที่ 21 ลักษณะของ ดวงจนั ทร์
3. เจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์

บนั ทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เหน็ ของผู้บรหิ าร .............................ครผู สู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)

ครู โรงเรียนบา้ นต้นปรง

............................................................................................................................. ................................................................................................... (นางสาวสุวดิ า แก้วพทิ ักษ์)
............................................................................................................................. ................................................................................................... รองผ้อู านวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ
............................................................................................................................. ...................................................................................................

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 4 ระบบสุริยะ
เรื่อง ดวงจันทร์ จานวน 1 ชั่วโมง
ชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 2 กมุ ภาพันธ์ 2565 ครผู สู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ัด กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ ใจองคป์ ระกอบลักษณะกระบวนการเกดิ และ
วิวฒั นาการของเอกภพกาแลก็ ซดี าวฤกษ์และระบบสรุ ยิ ะรวมท้ัง ขั้นที่ 1 ข้นั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น
ปฏสิ มั พันธภ์ ายในระบบสุรยิ ะทสี่ ง่ ผลตอ่ ส่ิงมชี ีวิตและการ 1. บอกจุดประสงคก์ ารเรยี นรู้
ประยุกตใ์ ชเ้ ทคโนโลยีอวกาศ
ตวั ช้ีวดั ว 3.1 ป.4/1 อธบิ ายแบบรูปเส้นทางการข้ึนและตก ขัน้ ท่ี 2 ขัน้ สอน
ของดวงจันทรโ์ ดยใช้หลกั ฐานเชงิ ประจกั ษ์ 1.นักเรียนรับชมวีดีโอส่อื การสอน เรื่อง ดวงจันทรข์ องเรา
ตวั ช้วี ัด ว 3.1 ป.4/2 สรา้ งแบบจาลองทีอ่ ธบิ ายแบบรูปการ กดลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=xXsA4g3TUjw
เปล่ยี นแปลงรปู ร่างปรากฏของดวงจนั ทร์และ พยากรณร์ ูปรา่ ง 2.นกั เรียนศึกษา ทบทวนบทเรยี นเร่ืองลกั ษณะของ ดวงจนั ทร์
ปรากฏของดวงจนั ทร์ 3.นักเรยี นทาแบบฝกึ ที่ 22 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์

สาระสาคัญ ขน้ั ท่ี 3 ขั้นสรุป
เมือ่ เรามองไปท่ีทอ้ งฟา้ จะพบดวงอาทติ ย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว 1.นกั เรียนและครรู ่วมกันสรุปเรื่องลักษณะของ ดวงจันทร์
ในเวลากลางวนั ดวงอาทติ ยส์ อ่ งแสงสว่างมาก เราจะมองไมเ่ หน็
ดวงจันทร์และดวงดาว ในเวลากลางคืนทไ่ี มม่ แี สงอาทิตย์ เราจะ ส่อื การเรียนรู้
มองเห็นดวงจนั ทรแ์ ละดวงดาว
จุดประสงค์การเรียนรู้ 1.แบบฝึกที่ 22 ลกั ษณะของ ดวงจันทร์
1) อธบิ ายลกั ษณะของ ดวงจันทร์ ได้ (K) สแกน QR Code
2) มคี วามสนใจใฝ่ร้หู รอื อยากรอู้ ยากเหน็ (A)
3) สามารถสื่อสารและนาความรู้เรื่องท่เี รยี นไปใชใ้ น 2.หนงั สอื เรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
ชวี ติ ประจาวันได้ (P)
สาระการเรยี นรู้ การวดั ผลประเมนิ ผล
ลกั ษณะของ ดวงจนั ทร์
1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึก ท่ี 22 ลกั ษณะของ ดวงจนั ทร์
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บนั ทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคิดเหน็ ของผูบ้ ริหาร .............................ครผู สู้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวดิ า แก้วพิทกั ษ์)
รองผู้อานวยการกลุ่มบรหิ ารวชิ าการ

แผนจัดการเรียนรู้
รายวิชาวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ งระบบสรุ ิยะ
เรอื่ ง ส่วนประกอบของระบบสรุ ิยะ จานวน 1 ชวั่ โมง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564
สอนวนั ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ครผู ูส้ อน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ัด กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองคป์ ระกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด
และวิวฒั นาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ข้นั ท่ี 1 ขั้นนาเขา้ สู่บทเรียน
รวมทง้ั ปฏสิ ัมพันธ์ภายในระบบสรุ ยิ ะทส่ี ง่ ผลต่อสิง่ มีชวี ิต และการ 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
ประยุกต์ใชเ้ ทคโนโลยอี วกาศ
ตวั ช้ีวดั ว 3.1 ป.4/3 สรา้ งแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของ ขน้ั ท่ี 2 ขั้นสอน
ระบบสรุ ยิ ะ และอธิบายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาว 1.นักเรียนรบั ชมวีดีโอสอ่ื การสอน เรอ่ื งส่วนประกอบของระบบสุริยะ
เคราะหต์ า่ งๆ จากแบบจาลอง กดลิ้งค์ https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
2.นักเรยี นศึกษา ทบทวนบทเรียนเร่อื งลักษณะของ สว่ นประกอบ
สาระสาคัญ ของระบบสรุ ยิ ะ
นกั ดาราศาสตรไ์ ดแ้ บง่ ประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดย 3.นกั เรยี นทาแบบฝกึ ท่ี 23 ลงในสมุดวทิ ยาศาสตร์
ใชร้ ะยะทางจากโลกถงึ ดวงอาทิตยเ์ ปน็ เกณฑ์ ซ่งึ แบง่ ออกเป็น
ดาวเคราะห์วงนอกและดาวเคราะหว์ งใน สว่ นการแบ่งดาว ขนั้ ที่ 3 ขน้ั สรปุ
เคราะหใ์ นระบบสรุ ิยะโดยใชล้ กั ษณะพน้ื ผวิ เปน็ เกณฑ์ แบ่ง 1.นกั เรียนและครรู ว่ มกันสรุปเรือ่ งสว่ นประกอบของระบบสรุ ยิ ะ
ออกเปน็ ดาวเคราะหย์ ักษ์แกส๊ ดาวเคราะหย์ กั ษ์น้าแขง็ และดาว
เคราะหห์ นิ สอื่ การเรยี นรู้

1.แบบฝกึ ที่ 23 สว่ นประกอบของระบบสรุ ยิ ะ
สแกน QR Code

2.หนงั สอื เรยี นวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จุดประสงค์การเรยี นรู้ การวดั ผลประเมินผล
1) อธิบายสว่ นประกอบของระบบสรุ ยิ ะได้ (K)
2) มีความสนใจใฝ่ร้หู รอื อยากร้อู ยากเห็น (A) 1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
3) สอ่ื สารและนาความรเู้ รอ่ื งส่วนประกอบของระบบสรุ ยิ ะไปใช้ 2. การตรวจแบบฝึก ที่ 23 ส่วนประกอบของระบบสรุ ิยะ
ในชวี ติ ประจาวันได้ (P) 3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์
สาระการเรียนรู้
ส่วนประกอบของระบบสรุ ิยะ บนั ทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผู้บรหิ าร .............................ครผู สู้ อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พทิ กั ษ์)
รองผอู้ านวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรอ่ื งระบบสรุ ยิ ะ
เรอ่ื ง ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตามคาบโคจร จานวน 1 ช่วั โมง
ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศึกษา 2564
สอนวนั ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2565 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชว้ี ัด กิจกรรมการจดั การเรยี นรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ ใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด
และววิ ฒั นาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ขั้นที่ 1 ขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน
รวมทง้ั ปฏสิ ัมพนั ธ์ภายในระบบสุรยิ ะทส่ี ่งผลตอ่ ส่งิ มีชวี ิต และการ 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้
ประยกุ ตใ์ ช้เทคโนโลยีอวกาศ
ตวั ช้ีวัด ว 3.1 ป.4/3 สร้างแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของ ขั้นที่ 2 ขัน้ สอน
ระบบสุรยิ ะ และอธิบายเปรยี บเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นักเรยี นรับชมวดี ีโอส่ือการสอน เรอ่ื ง ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตาม
เคราะหต์ า่ งๆ จากแบบจาลอง คาบโคจร
สาระสาคญั กดล้ิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
นักดาราศาสตรไ์ ดแ้ บ่งประเภทของดาวเคราะหใ์ นระบบสรุ ิยะโดย 2.นักเรียนศึกษาทบทวนบทเรียนเรอื่ งประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตาม
ใช้ระยะทางจากโลกถงึ ดวงอาทติ ย์เปน็ เกณฑ์ ซึง่ แบ่งออกเป็น คาบโคจร
ดาวเคราะห์วงนอกและดาวเคราะหว์ งใน สว่ นการแบ่งดาว 3.นกั เรยี นทาแบบฝึกที่ 24 ลงในสมุดวิทยาศาสตร์
เคราะห์ในระบบสรุ ิยะโดยใช้ลักษณะพ้นื ผิวเปน็ เกณฑ์ แบ่ง
ออกเปน็ ดาวเคราะห์ยักษแ์ กส๊ ดาวเคราะหย์ กั ษ์นา้ แขง็ และดาว ขั้นท่ี 3 ขน้ั สรุป
เคราะห์หนิ 1.นกั เรียนและครูรว่ มกนั สรุปเรื่องลักษณะของ ดวงจนั ทร์

จุดประสงค์การเรยี นรู้ ส่ือการเรียนรู้
1) อธบิ ายส่วนประกอบของระบบสรุ ยิ ะได้ (K)
2) มีความสนใจใฝ่รหู้ รืออยากรูอ้ ยากเหน็ (A) 1.แบบฝกึ ท่ี 24 ประเภทดาวเคราะห์
3) สอื่ สารและนาความรู้เร่อื งส่วนประกอบของระบบสรุ ยิ ะไปใช้ แบ่งตามคาบโคจร
ในชวี ิตประจาวันได้ (P)
สาระการเรยี นรู้ สแกน QR Code
เกณฑก์ ารแบ่งประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสรุ ิยะ
2.หนงั สอื เรียนวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวดั ผลประเมินผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ที่ 24 ประเภทดาวเคราะหแ์ บ่งตามคาบโคจร
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

บนั ทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคิดเห็นของผูบ้ ริหาร .............................ครูผู้สอน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พิทกั ษ์)
รองผอู้ านวยการกลุ่มบริหารวชิ าการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รปู แบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรียนรทู้ ี่ 4 เร่ืองระบบสรุ ยิ ะ
เร่อื ง ประเภทดาวเคราะห์แบ่งตามคาบโคจร จานวน 1 ช่วั โมง
ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 4 ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวนั ท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 ครผู ู้สอน นางมยุรี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ัด กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ ใจองค์ประกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด
และวิวฒั นาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุรยิ ะ ขนั้ ท่ี 1 ข้ันนาเขา้ สู่บทเรียน
รวมทง้ั ปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสรุ ิยะท่สี ่งผลตอ่ สิ่งมีชวี ติ และการ 1. บอกจดุ ประสงค์การเรยี นรู้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ
ตวั ชี้วัด ว 3.1 ป.4/3 สร้างแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของ ขนั้ ท่ี 2 ขั้นสอน
ระบบสุรยิ ะ และอธบิ ายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นักเรียนรับชมวดี ีโอสือ่ การสอน เรื่อง ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตาม
เคราะหต์ ่างๆ จากแบบจาลอง ลกั ษณะพ้นื ผวิ
สาระสาคัญ กดล้ิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
นักดาราศาสตร์ไดแ้ บง่ ประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดย 2.นกั เรยี นศกึ ษาทบทวนบทเรยี นเรอื่ งประเภทดาวเคราะห์แบง่ ตาม
ใช้ระยะทางจากโลกถงึ ดวงอาทติ ย์เป็นเกณฑ์ ซึ่งแบง่ ออกเปน็ ลกั ษณะพน้ื ผวิ
ดาวเคราะหว์ งนอกและดาวเคราะห์วงใน สว่ นการแบง่ ดาว 3.นักเรยี นทาแบบฝกึ ที่ 25 ลงในสมดุ วิทยาศาสตร์
เคราะหใ์ นระบบสุริยะโดยใชล้ ักษณะพื้นผิวเปน็ เกณฑ์ แบง่
ออกเปน็ ดาวเคราะห์ยกั ษ์แกส๊ ดาวเคราะหย์ ักษ์น้าแขง็ และดาว ขั้นที่ 3 ขน้ั สรุป
เคราะห์หนิ 1.นักเรยี นและครูรว่ มกนั สรุปเรอื่ งลักษณะของ ดวงจันทร์

จุดประสงค์การเรยี นรู้ สอื่ การเรยี นรู้
1) อธิบายสว่ นประกอบของระบบสุริยะได้ (K)
2) มคี วามสนใจใฝ่รูห้ รอื อยากรู้อยากเห็น (A) 1.แบบฝกึ ที่ 25 ประเภทดาวเคราะห์
3) สื่อสารและนาความรูเ้ รื่องสว่ นประกอบของระบบสรุ ยิ ะไปใช้ แบง่ ตามลกั ษณะพน้ื ผิว
ในชวี ติ ประจาวันได้ (P)
สาระการเรียนรู้ สแกน QR Code
เกณฑ์การแบง่ ประเภทของดาวเคราะห์ในระบบสุรยิ ะ
2.หนงั สือเรยี นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวัดผลประเมนิ ผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ท่ี 25 ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตามลกั ษณะ
พนื้ ผวิ
3. เจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์

บันทกึ หลงั สอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผู้บรหิ าร .............................ครูผู้สอน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แก้วพิทักษ์)
รองผอู้ านวยการกลมุ่ บรหิ ารวชิ าการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ งระบบสรุ ิยะ
เรอ่ื ง ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตามคาบโคจร จานวน 1 ชว่ั โมง
ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ัด กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองคป์ ระกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด
และววิ ัฒนาการของเอกภพ กาแลก็ ซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ขัน้ ท่ี 1 ขนั้ นาเข้าสบู่ ทเรียน
รวมท้ังปฏิสัมพนั ธ์ภายในระบบสุริยะทส่ี ง่ ผลตอ่ ส่ิงมชี วี ติ และการ 1. บอกจุดประสงค์การเรยี นรู้
ประยุกตใ์ ชเ้ ทคโนโลยีอวกาศ
ตวั ชวี้ ดั ว 3.1 ป.4/3 สรา้ งแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของ ขน้ั ที่ 2 ขัน้ สอน
ระบบสรุ ยิ ะ และอธบิ ายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นักเรียนรับชมวดี โี อสือ่ การสอน เรอ่ื งส่วนประกอบของระบบสุรยิ ะ
เคราะหต์ ่างๆ จากแบบจาลอง กดล้ิงค์ https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
สาระสาคัญ
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษท์ ี่เป็นศนู ยก์ ลางของระบบสรุ ยิ ะ และมี 2.นกั เรียนศึกษาทบทวนบทเรียนเรอ่ื งเรื่องสว่ นประกอบของระบบ
บรวิ ารโคจรอยูโ่ ดยรอบ ซงึ่ ดาวเคราะห์ แต่ละดวงจะมคี าบการ สรุ ิยะ
โคจรรอบดวงอาทติ ย์แตกต่างกนั 3.นักเรยี นทาแบบฝกึ ทักษะเล่มที่ 1 แบบฝกึ ท่ี 1 ลงในแบบฝกึ

จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นท่ี 3 ขัน้ สรปุ
1) บอกชื่อดาวเคราะห์ตา่ งๆในระบบสรุ ิยะได้ (K) 1.นกั เรียนและครรู ว่ มกนั สรปุ เร่ืองลักษณะของ ดวงจนั ทร์
2) อธบิ ายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ตา่ งๆ จาก
แบบจาลองได้ (K) ส่อื การเรยี นรู้
3) สรา้ งแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของระบบสุริยะได้ (P)
4) ยกตัวอยา่ งประโยชนก์ ารใชค้ วามรเู้ รอ่ื งองคป์ ระกอบของระบบ แบบฝกึ ทกั ษะเลม่ ที่ 1 แบบฝกึ ที่ 1
สรุ ิยะตอ่ การดารงชีวิตประจาวนั ได้ (A)
สาระการเรยี นรู้ สแกน QR Code
ดวงอาทิตยเ์ ป็นดาวฤกษท์ ี่เปน็ ศนู ยก์ ลางของระบบสุรยิ ะ และมี
บรวิ ารโคจรอย่โู ดยรอบ ซ่ึงดาวเคราะห์ แตล่ ะดวงจะมีคาบการ 2.หนงั สือเรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
โคจรรอบดวงอาทติ ย์แตกตา่ งกนั
การวัดผลประเมนิ ผล

1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝึกทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝกึ ท่ี 1
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

บันทึกหลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผูบ้ รหิ าร .............................ครูผสู้ อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบา้ นต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พทิ กั ษ์)
รองผู้อานวยการกล่มุ บรหิ ารวิชาการ

แผนจดั การเรยี นรู้
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ งระบบสรุ ิยะ
เรอ่ื ง ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตามคาบโคจร จานวน 1 ชว่ั โมง
ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ครผู ู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชวี้ ัด กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองคป์ ระกอบ ลักษณะ กระบวนการเกิด
และววิ ัฒนาการของเอกภพ กาแลก็ ซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ข้นั ที่ 1 ข้ันนาเขา้ สบู่ ทเรียน
รวมท้ังปฏิสัมพนั ธ์ภายในระบบสุริยะทส่ี ง่ ผลตอ่ ส่ิงมชี วี ติ และการ 1. บอกจุดประสงค์การเรียนรู้
ประยุกตใ์ ชเ้ ทคโนโลยีอวกาศ
ตวั ชวี้ ดั ว 3.1 ป.4/3 สรา้ งแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของ ขัน้ ที่ 2 ข้นั สอน
ระบบสรุ ยิ ะ และอธบิ ายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นักเรยี นรบั ชมวีดโี อสอื่ การสอน เรอื่ งส่วนประกอบของระบบสุริยะ
เคราะหต์ ่างๆ จากแบบจาลอง กดล้ิงค์
สาระสาคัญ https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษท์ ี่เป็นศนู ยก์ ลางของระบบสรุ ยิ ะ และมี 2.นกั เรียนศกึ ษาทบทวนบทเรยี นเรอื่ งเร่อื งสว่ นประกอบของระบบ
บรวิ ารโคจรอยูโ่ ดยรอบ ซงึ่ ดาวเคราะห์ แต่ละดวงจะมคี าบการ สรุ ิยะ
โคจรรอบดวงอาทติ ย์แตกต่างกนั 3.นักเรยี นทาแบบฝกึ ทักษะเล่มที่ 1 แบบฝกึ ที่ 2 ลงในแบบฝึก

จุดประสงค์การเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขน้ั สรุป
1) บอกชื่อดาวเคราะห์ตา่ งๆในระบบสรุ ิยะได้ (K) 1.นักเรียนและครรู ว่ มกนั สรปุ เร่ืองลักษณะของ ดวงจันทร์
2) อธบิ ายเปรียบเทียบคาบการโคจรของดาวเคราะห์ตา่ งๆ จาก
แบบจาลองได้ (K) ส่ือการเรียนรู้
3) สรา้ งแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของระบบสุริยะได้ (P)
4) ยกตัวอยา่ งประโยชนก์ ารใชค้ วามรเู้ รอ่ื งองคป์ ระกอบของระบบ แบบฝึกทักษะเลม่ ที่ 1 แบบฝึกที่ 2
สรุ ิยะตอ่ การดารงชีวิตประจาวนั ได้ (A)
สาระการเรยี นรู้ สแกน QR Code
ดวงอาทิตยเ์ ป็นดาวฤกษท์ ี่เปน็ ศนู ยก์ ลางของระบบสุรยิ ะ และมี
บรวิ ารโคจรอย่โู ดยรอบ ซ่ึงดาวเคราะห์ แตล่ ะดวงจะมีคาบการ 2.หนังสอื เรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โคจรรอบดวงอาทติ ย์แตกตา่ งกนั
การวดั ผลประเมนิ ผล

1. ทักษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝกึ ที่ 2
3. เจตคติทางวิทยาศาสตร์

บันทกึ หลังสอน

สแกน QR Code

ความคดิ เห็นของผูบ้ รหิ าร .............................ครูผูส้ อน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบา้ นตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แก้วพทิ กั ษ์)
รองผู้อานวยการกลมุ่ บรหิ ารวิชาการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 4 เร่ืองระบบสรุ ยิ ะ
เรอ่ื ง ประเภทดาวเคราะหแ์ บง่ ตามคาบโคจร จานวน 1 ชว่ั โมง
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
สอนวนั ที่ 28 กมุ ภาพันธ์ 2565 ครผู สู้ อน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชวี้ ดั กิจกรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เข้าใจองคป์ ระกอบ ลกั ษณะ กระบวนการเกดิ
และวิวัฒนาการของเอกภพ กาแล็กซี ดาวฤกษ์ และระบบสุรยิ ะ ขั้นที่ 1 ขน้ั นาเข้าส่บู ทเรียน
รวมทัง้ ปฏสิ มั พันธ์ภายในระบบสุรยิ ะทสี่ ่งผลต่อสิง่ มชี ีวติ และการ 1. บอกจุดประสงค์การเรยี นรู้
ประยุกต์ใชเ้ ทคโนโลยีอวกาศ
ตัวช้วี ดั ว 3.1 ป.4/3 สรา้ งแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของ ขน้ั ที่ 2 ขัน้ สอน
ระบบสรุ ยิ ะ และอธิบายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นักเรยี นรบั ชมวีดโี อสื่อการสอน เรอื่ งส่วนประกอบของระบบสรุ ยิ ะ
เคราะหต์ ่างๆ จากแบบจาลอง กดล้ิงค์
สาระสาคัญ https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
ดวงอาทิตยเ์ ป็นดาวฤกษท์ เ่ี ป็นศนู ยก์ ลางของระบบสุรยิ ะ และมี 2.นกั เรียนศึกษาทบทวนบทเรียนเรอ่ื งเรื่องสว่ นประกอบของระบบ
บริวารโคจรอยโู่ ดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ แตล่ ะดวงจะมีคาบการ สรุ ยิ ะ
โคจรรอบดวงอาทติ ยแ์ ตกต่างกนั 3.นักเรยี นทาแบบฝกึ ทกั ษะเลม่ ที่ 1 แบบฝกึ ที่ 3 ลงในแบบฝึก

จุดประสงค์การเรยี นรู้ ข้ันท่ี 3 ขั้นสรปุ
1) บอกชอื่ ดาวเคราะห์ตา่ งๆในระบบสรุ ิยะได้ (K) 1.นักเรยี นและครูรว่ มกนั สรปุ เรื่องลักษณะของ ดวงจนั ทร์
2) อธิบายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ จาก
แบบจาลองได้ (K) ส่อื การเรยี นรู้
3) สร้างแบบจาลองแสดงองคป์ ระกอบของระบบสุรยิ ะได้ (P)
4) ยกตัวอย่างประโยชนก์ ารใชค้ วามร้เู รอ่ื งองคป์ ระกอบของระบบ แบบฝกึ ทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝึกท่ี 3
สุริยะตอ่ การดารงชีวิตประจาวนั ได้ (A) 2.หนังสอื เรยี นวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
สาระการเรียนรู้
ดวงอาทติ ยเ์ ป็นดาวฤกษท์ เ่ี ป็นศนู ย์กลางของระบบสุริยะ และมี การวดั ผลประเมนิ ผล
บริวารโคจรอยูโ่ ดยรอบ ซึ่งดาวเคราะห์ แตล่ ะดวงจะมคี าบการ
โคจรรอบดวงอาทิตยแ์ ตกตา่ งกนั 1. ทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ทกั ษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝึกท่ี 3
3. เจตคตทิ างวทิ ยาศาสตร์

ความคดิ เหน็ ของผบู้ ริหาร .............................ครูผสู้ อน
(นางมยรุ ี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรยี นบ้านตน้ ปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แกว้ พิทกั ษ์)
รองผอู้ านวยการกลุม่ บริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรื่องระบบสรุ ยิ ะ
เร่ือง ประเภทดาวเคราะห์แบ่งตามคาบโคจร จานวน 1 ชวั่ โมง
ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวนั ท่ี 2 มนี าคม 2565 ครูผู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ดั กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ ใจองคป์ ระกอบ ลกั ษณะ กระบวนการเกิด
และววิ ัฒนาการของเอกภพ กาแลก็ ซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ขน้ั ที่ 1 ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรียน
รวมทั้งปฏิสัมพันธภ์ ายในระบบสรุ ิยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมชี วี ิต และการ 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
ประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยอี วกาศ
ตัวชวี้ ดั ว 3.1 ป.4/3 สร้างแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของ ขนั้ ที่ 2 ขัน้ สอน
ระบบสรุ ยิ ะ และอธบิ ายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นกั เรียนรับชมวดี ีโอส่ือการสอน เรื่องส่วนประกอบของระบบสรุ ิยะ
เคราะหต์ ่างๆ จากแบบจาลอง กดลิ้งค์
สาระสาคญั https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
ดวงอาทติ ยเ์ ป็นดาวฤกษท์ ่ีเป็นศนู ยก์ ลางของระบบสุรยิ ะ และมี 2.นักเรยี นศกึ ษาทบทวนบทเรยี นเรอื่ งเรอื่ งสว่ นประกอบของระบบ
บรวิ ารโคจรอย่โู ดยรอบ ซึง่ ดาวเคราะห์ แต่ละดวงจะมคี าบการ สุริยะ
โคจรรอบดวงอาทติ ย์แตกต่างกนั 3.นกั เรียนทาแบบฝกึ ทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝกึ ที่ 4 ลงในแบบฝึก

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ ข้ันท่ี 3 ขนั้ สรปุ
1) บอกช่อื ดาวเคราะห์ตา่ งๆในระบบสุรยิ ะได้ (K) 1.นกั เรียนและครูรว่ มกันสรุปเร่อื งลักษณะของ ดวงจันทร์
2) อธิบายเปรยี บเทยี บคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ จาก
แบบจาลองได้ (K) ส่อื การเรียนรู้
3) สรา้ งแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของระบบสรุ ิยะได้ (P)
4) ยกตวั อยา่ งประโยชนก์ ารใช้ความรูเ้ ร่ืององคป์ ระกอบของระบบ แบบฝกึ ทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝึกท่ี 4
สรุ ิยะต่อการดารงชีวิตประจาวันได้ (A) 2.หนงั สอื เรยี นวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรยี นรู้
ดวงอาทติ ย์เป็นดาวฤกษ์ทีเ่ ป็นศนู ย์กลางของระบบสรุ ิยะ และมี การวดั ผลประเมินผล
บรวิ ารโคจรอยโู่ ดยรอบ ซ่ึงดาวเคราะห์ แตล่ ะดวงจะมีคาบการ
โคจรรอบดวงอาทิตย์แตกตา่ งกนั 1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ทกั ษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝกึ ท่ี 4
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

ความคดิ เห็นของผูบ้ รหิ าร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แก้วพทิ ักษ์)
รองผู้อานวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนจัดการเรยี นรู้
รายวชิ าวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

รูปแบบ ON DEMAND และ ON HAND
หนว่ ยการเรยี นรทู้ ่ี 4 เรื่องระบบสรุ ยิ ะ
เร่ือง ประเภทดาวเคราะห์แบ่งตามคาบโคจร จานวน 1 ชวั่ โมง
ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปกี ารศกึ ษา 2564
สอนวนั ท่ี 7 มนี าคม 2565 ครูผู้สอน นางมยรุ ี สงหนู

มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชวี้ ดั กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้
มาตรฐาน ว 3.1 เขา้ ใจองคป์ ระกอบ ลกั ษณะ กระบวนการเกิด
และววิ ัฒนาการของเอกภพ กาแลก็ ซี ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ ขน้ั ที่ 1 ขน้ั นาเข้าสบู่ ทเรียน
รวมทั้งปฏิสัมพันธภ์ ายในระบบสรุ ิยะท่ีส่งผลต่อส่ิงมชี วี ิต และการ 1. บอกจดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้
ประยกุ ต์ใช้เทคโนโลยอี วกาศ
ตัวชวี้ ดั ว 3.1 ป.4/3 สร้างแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของ ขนั้ ที่ 2 ขัน้ สอน
ระบบสรุ ยิ ะ และอธบิ ายเปรียบเทยี บคาบการโคจรของดาว 1.นกั เรียนรับชมวดี ีโอส่ือการสอน เรื่องส่วนประกอบของระบบสรุ ิยะ
เคราะหต์ ่างๆ จากแบบจาลอง กดลิ้งค์
สาระสาคญั https://www.youtube.com/watch?v=tkzRhG57WCQ
ดวงอาทติ ยเ์ ป็นดาวฤกษท์ ่ีเป็นศนู ยก์ ลางของระบบสุรยิ ะ และมี 2.นักเรยี นศกึ ษาทบทวนบทเรยี นเรอื่ งเรอื่ งสว่ นประกอบของระบบ
บรวิ ารโคจรอย่โู ดยรอบ ซึง่ ดาวเคราะห์ แต่ละดวงจะมคี าบการ สุริยะ
โคจรรอบดวงอาทติ ย์แตกต่างกนั 3.นกั เรียนทาแบบฝกึ ทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝกึ ที่ 5 ลงในแบบฝึก

จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ ข้ันท่ี 3 ขนั้ สรปุ
1) บอกช่อื ดาวเคราะห์ตา่ งๆในระบบสุรยิ ะได้ (K) 1.นกั เรียนและครูรว่ มกันสรุปเร่อื งลักษณะของ ดวงจันทร์
2) อธิบายเปรยี บเทยี บคาบการโคจรของดาวเคราะห์ต่างๆ จาก
แบบจาลองได้ (K) ส่อื การเรียนรู้
3) สรา้ งแบบจาลองแสดงองค์ประกอบของระบบสรุ ิยะได้ (P)
4) ยกตวั อยา่ งประโยชนก์ ารใช้ความรูเ้ ร่ืององคป์ ระกอบของระบบ แบบฝกึ ทักษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝึกท่ี 5
สรุ ิยะต่อการดารงชีวิตประจาวันได้ (A) 2.หนงั สอื เรยี นวทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระการเรยี นรู้
ดวงอาทติ ย์เป็นดาวฤกษ์ทีเ่ ป็นศนู ย์กลางของระบบสรุ ิยะ และมี การวดั ผลประเมินผล
บรวิ ารโคจรอยโู่ ดยรอบ ซ่ึงดาวเคราะห์ แตล่ ะดวงจะมีคาบการ
โคจรรอบดวงอาทิตย์แตกตา่ งกนั 1. ทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์
2. การตรวจแบบฝกึ ทกั ษะเลม่ ท่ี 1 แบบฝกึ ท่ี 5
3. เจตคติทางวทิ ยาศาสตร์

ความคดิ เห็นของผูบ้ รหิ าร .............................ครผู ู้สอน
(นางมยุรี สงหนู)
............................................................................................................................. ...................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................................................... ครู โรงเรียนบ้านต้นปรง
............................................................................................................................. ...................................................................................................
(นางสาวสุวิดา แก้วพทิ ักษ์)
รองผู้อานวยการกลมุ่ บริหารวชิ าการ

แผนการสอนหน้าเดยี ว
รายวชิ าวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี

แผนการสอนหน้าเดียว
รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


Click to View FlipBook Version