The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bunyaminydr67, 2022-05-25 08:32:01

portfolyo

portfolyo

Keywords: portfolyo

HAKKIMDA

Merhaba,benBünyamin.
2022yılındaKütahyaDumlupınarüniversitesiMimarlıkFakültesiİçmimarlıkBölümündenmezunoldum.
Çalışmayıseven,yeniliğeaçık,eninceayrıntılarakadardikkateden,mükemmelliyetçivemesleğinisevenbiriyim.
Enönemlisidetasarımgücüneinanıyorum.
Mesleğinaklınıtecrübeetmişolmanınbanaveçalışacağımekiplerekatkısağlayacağınainanıyorum.

ÖZGEÇMİŞPROJE3

Konsoldünyası,ilkPlaystationile3Aralık1994
yılında,Japonya’da tanıştı.PC oyunculuğunun
ağırlıktaolduğubuyılldarda,Sony’ninbubüyükatağı
ileoyunculukadetaPC oyunculuğuvekonsol
oyunculuğuolmaküzereikiyebölünmüştür.

Sony ile Nintendo arasında geçen CD-Rom
anlaşmazlığısonucuikimarkayollarınıayırmışve
Sony,Playstation’upiyasayasürmüştür.Çokbüyük
rağbetgörenPlaystation,konsoloyunlarıiçintarihi
birönemtaşımaktadır.

PROJE3

Oyunfor’unverilerinegöre2020yılındaTürkiye’de
ençokoyunalışverişiyapılanşehir,aynızamanda
Türkiye’ninenkalabalıkşehirolanİstanbuloldu.
İkincisıradaiseAnkara’yıgeridebırakanİzmiryer
aldı.

Ençokoyunalışverişininyapıldığıüçüncüşehir
Bursa,dördüncüşehirAntalyaoldu.İzmir'inen
kalabalıkilçesiAliağa,bumağazanınkonumuiçin
verimliolacağıdüşünülenbölgelerdenbiridir.

4

PlaystationMağazası

Fütürizmnedir?
Kelimeanlamıile“gelecekçilik”demektirvekendini
geçmiştedeğil,geleceğinsanatındaveteknolojisinde
arar.Fütüristbakışaçısıheralandadahasüratlidaha
şehirleşmişvedahamakineleşmişgüzelbirgelecek
hayaleder.

Yirminciyüzyılınbaşlarındauçanarabalar,kendi
kendinehareketedenteknolojikaletlergibidüşünülm-
eyebaşlandıysadagünümüzdeeldeedilenteknolojiler
ilebaşkagezegenlerdekolonilerkurmakveinsanların
yerini alabilecek nitelikte teknolojiler üzerine
çalışmalarsözkonusuolmayabaşlamıştır.Fütürizm
tüm bunlararasındageçmişinsanatanlayışıve
geleneğinibirkenarabırakıp,kendisiiçingelecekteki
buyenidünyadamakinelerarasındabirvizyonkurar.

TEKNİKÇİZİMLER

6

OFİSTASARIMI

Bilimkurguvekurgusalmekandersindebirbilimkurgu
filmindenesinlenerekbirmekankurgusuoluşturulması
istenmiştir.BukonuyailişkinIAmMotherfilminden
esinlenilmiştir.

Filminaçılışsahnesinde,kendimiziyüksekteknoloji,
sığınakgibibiryerolduğunutahminettiğimizbir
koridorda buluyoruz.Çok geçmeden ekrana ardı
arkasınagelmeyebaşlayanbilgilersonucundanüfus
yenilemetesisindeolduğumuzu,kitleselyokoluştanbu
yana1güngeçtiğini,tesiste63.000insanembriyosu
bulunduğunuvemevcutinsannüfusunun0olduğunu
öğreniyoruz.Ardında da tesisin ve bir droidin
uyandırılışınıizliyoruz.

Perspektifler

8

İLETİŞİM +905392076402

[email protected]

Kdz.EreğliSarıkorkmazmah.
Günebakansok.No:15


Click to View FlipBook Version