The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Our services and experience

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by White R. C., 2018-04-22 12:11:01

Company Profile

Our services and experience

The White Room EnterpriseAbout

บริษทั The White Room Enterprise Co. Ltd
เปน็ บรษิ ทั ไมแ่ สวงหาผลกำ� ไรท่รี วบรวมนักเรยี นทม่ี คี วามสามารถ
การนั ตีด้วยรางวัลและทุนการศึกษาจากท่วั มุมโลก
มาจดั คา่ ยวิทยาศาสตรท์ ด่ี ที สี่ ุด
เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการศกึ ษาในประเทศไทย
เราเชื่อวา่ การเรียนรู้ท่สี นกุ นำ� ไปใช้ได้จริง และการ
เปดิ โอกาสให้เดก็ ถาม จะเป็นกา้ วแรกของการเรยี น
วทิ ยาศาสตร์ทด่ี ี ซงึ่ เป็นกญุ แจส�ำคญั ไปสู่ความความ
สขุ สบายของคนในทุกชนชั้น

THE
RWOHOITME

Boards of Director

คณะผบู้ ริหาร


มันเป็นทท่ี ่ีทกุ คน
ให้คุณค่าความรสู้ ึก
พอ ๆ กบั เหตผุ ล

เราตา่ งเรยี นรู้
ข้อผิดพลาด
และฟนั ฝา่ อปุ สรรค
ไปดว้ ยกันExecutive Director

ธนเดช พิ พั ฒพลกาย

นักศกึ ษาระดับปริญญาเอก
DPhil in Ion Channels and Disease
University of Oxford

• MBiochem Molecular and Cellular Biochemistry,
University of Oxford (2013-2017)
(1st Class Honour)

• Wellcome Trust and Clarendon Scholar,
University of Oxford (2017-2022)

• Oxford Thai Foundation Scholar
(2015-2017)

• BMAT and UK Admission Consultant,
Crimson Education Co. Ltd.

Director of Advanced Learning

ชนินาถ วัฒนศกั ดิ์

นสิ ิตปริญญาตรี สาขาชีวเคมี
จุฬาลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั
(เกยี รตินยิ มอันดบั 2)

“ มนั ดตี รงที่มคี นจากหลากหลายฟลี ด์
มาแลกเปล่ยี นความสนใจกนั
คิดว่าเป็นก้าวเล็ก ๆ ทีเ่ ราดีไซน์การศึกษาในฝันขน้ึ มา“

• ทุนคณะวทิ ยาศาสตร์ จฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั (2014-2017)
• ทุนโครงการ วมว. หอ้ งเรยี นวศิ ว์-วทิ ย์ โรงเรยี นดรุณสกิ ขาลัย (2011-2013)
• Extracurricular and Leadership Project Coordinator,

Crimson Education Co. Ltd.

Director of Social Services

บณั ฑติ บุญยฤทธิ์
นสิ ิตปริญญาโท สาขาชวี เคมี
มหาวทิ ยาลยั เกษตรศาสตร์

“ มนั ทำ� ใหผ้ มไดม้ องโลกทกี่ วา้ งขน้ึ
ไดส้ มั ผสั โลกแหง่ ความเป็นจรงิ

เสมือนกบั การเปดิ กะลาใหก้ บั ตัวเอง “

• ทุนการศกึ ษาตอ่ ระดบั ปรญิ ญาเอก
สาขา Information Science and Technology สถาบันวทิ ยสริ ิเมธี

• ทูตเยาวชนวทิ ยาศาสตร์ไทย 2557
(Young Thai Science Ambassador 2014)

• นกั เรยี นทนุ โครงการพัฒนาอจั ฉรยิ ภาพทางวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี
สำ� หรับเด็กและเยาวชน (JSTP) (2012-2018)

• นกั ศึกษาโครงการโอลิมปกิ วิชาการ คณะวทิ ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2011-2014)

General Secretary

ธญั ลักษณ์ เอ่ยี มศุภมิตร
นิสิตปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์
จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย

“ เป็นค่ายท่มี ีคนเก่ง ๆ
และมี Passion เยอะมาก พอมาอยู่จดุ นี้

เหมอื นเราได้รบั สง่ิ เหล่านี้มาดว้ ย
ท�ำใหเ้ ราอยากทจ่ี ะลองทำ� สง่ิ ใหม่ ๆ “

• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ จฬุ าลงกรณ์มหาวทิ ยาลยั (2013-2017)
• นกั เรียนโครงการหอ้ งเรยี นพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรยี นสมทุ รสาครบูรณะ

(2011-2013)

Senior Director of Activity

เพี ยงรวี ศานติวงศส์ กลุ

นสิ ิตปรญิ ญาตรี สาขาเคมี
Tohoku University

“ พวกเรามารวมตวั กัน
ด้วยจุดมงุ่ หมายเดียวกนั เลยเป็นเหมอื น
การเตมิ เชอื้ ไฟใหก้ ัน เพื่ อใหบ้ รรลุความต้งั ใจ
ที่จะทำ� ให้การศกึ ษาของประเทศไทยก้าวหน้าขน้ึ ได้ “

• ทนุ รัฐบาลญ่ปี นุ่ (2015-2019)
• เหรัญญกิ ประจำ� สมาคมนักเรียนไทยในเซนได (2018)
• Tohoku Ambassador (ทตู สง่ เสริมการท่องเทีย่ วโทโฮก)ุ โครงการ Go Go

Tohoku (2016-ปัจจบุ นั )

Previous Work

Charity Camp
ค่ายวิทยาศาสตร์
เพอ่ื น้อง ๆ ทด่ี อ้ ยโอกาส
ทางโครงการได้จัดคา่ ยวิทยาศาสตร์โดย
มจี ุดประสงค์เพื่อปลูกจิตส�ำนกึ ทดี่ ใี น
การเรยี นรวู้ ิทยาศาสตร์ใหก้ บั เด็กผา่ น
กิจกรรมสอดแทรกการเรยี นรู้ และเพ่ือ
ช่วยเหลือโรงเรยี นในเขตภาคตะวันออก
และโรงเรียนในเครือประชารฐั
โดยไดร้ ับการสนบั สนนุ จาก

มลู นิธิ บรษิ ัท ครมิ สนั บริษัท วอทช์ดอก บรษิ ทั
พลงั แหง่ การเรยี นรู้ เอ็ดดูเคชัน เอนเตอรเ์ ทนเมนท์ ปตท.

จำ� กดั จำ� กดั จ�ำกัด มหาชน

และจากการตดิ ตามผล 98%
อยา่ งใกลช้ ิด
รสู้ กึ สนกุ กบั
99% วทิ ยาศาสตร์

อยากให้กลบั
มาจดั คา่ ยอีก

รTงhเeรยี Wนบh้าitนeเขRาoดoนิ mจ.Sชcลiบenุรcี กeนั Cยaาmยนp ครั้งที่ 6 ตัวอย่างกจิ กรรม
2559
ข้ามให้ไดส้ ิ
าย ถา้ นายแนจ่ ริง!
โ ่ค
ภารกิจสร้างสะพานโค้งเพอ่ื ให้
รบั น�ำ้ หนักได้มากที่สุด
โดยใช้ก้อนอิฐทม่ี จี ำ� นวนจ�ำกัด

คโรา่ งยเรTียhนeบา้WนhเขitาeดินRoจo.mชลบSรุcีien
ce Cกaันmยpายคนรั้ง2ท5ี่516

ก�ำแพงเมอื งไทย

กจิ กรรมสรา้ งก�ำแพง
เพือ่ สอนหลกั การชะลอนำ�้

ปอ้ งกนั นำ้� ทว่ ม

ค�ำถามจากน้อง ๆ ทีก่ ารันตี
คณุ สมบตั ทิ ่ีดีของผู้เรียนวทิ ยาศาสตร์

?ส่ิงมีชีวติ บนโลกมาจากไหน
ู่ทำ� ไมฟองสบถึงไมล่ อยไปถึงอวกาศ
น้อทำ� ยังไงใหโ้ ลกร้อน ยลงได้

Inspirational STEAM Camp

ค่ายวทิ ยาศาสตรบ์ รู ณาการ
ส�ำหรับองค์กรใหญ่และสถานศึกษา

We Love Science Camp
Episode II: Murder on the Beach
จากมูลนธิ ิพลงั เพือ่ การเรียนรู้

เรามปี ระสบการณใ์ นการจดั ค่ายพัฒนาเด็กท่มี ีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ โดยจะ
มีท้งั การเรยี นรูว้ ทิ ยาศาสตรพ์ ื้นฐาน และการเรียนรูแ้ บบน�ำไปใชจ้ ริงผา่ นการ
บูรณาการ วทิ ยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และ สงั คมศาสตร์ เขา้ ด้วยกัน

ผา่ นการเรยี นร้แู บบ Interdisciplinary Appraoch และ Learning by Doing

We Love Science Camp:
Travel Through Time
สำ�หรบั บตุ รหลานปตท.

Training and Lectures

บรรยายพิ เศษ

เราไดร้ บั เชิญในฐานะผบู้ รรยายพเิ ศษในวทิ ยาศาสตร์สาขาตา่ ง ๆ อาทิ
ชีววิทยาระดบั โมเลกุล (Molecular Biology) ชีววทิ ยาโครงสร้างและสารสนเทศ

(Structural Biology and Computational Bioinformatics)
อกี ทั้งในการพฒั นาทมี งาน ซง่ึ เปน็ นักเรียน นักศึกษา

เรายงั เชิญนักวจิ ยั ที่มีชอื่ เสยี งระดับโลกมาบรรยายในสาขาตา่ ง ๆ
เช่น ฟิสิกส์ระดับควอนตัม เคมที พี่ บในกิจกรรมโชว์วิทยาศาสตร์
และวทิ ยาศาสตร์การอาหาร เพื่อเพ่มิ พนู ทักษะให้แก่ทีมงานอย่เู สมอ

FLASH

Future Leaders in Art, Science, and Humanities

FLASH เป็นโครงการใหม่ของ The White Room Enterprise Co. Ltd.
มุง่ พฒั นาทกั ษะทางวิทยาศาสตร์รว่ มกบั สาขาอ่นื ๆ เชน่ สงั คมศาสตร์ ภาษาศาสตร์
และศลิ ปศาสตร์ เพ่อื สรา้ งผู้นำ� ในสงั คมยุคใหมท่ ม่ี คี วามเปิดกว้างทางทักษะและวธิ ี
การคดิ ภายในระยะเวลา 3 วัน 2 คนื ในราคา 15,000 บาทตอ่ คน

Time Machine

พาน้อง ๆ ยอ้ นเวลากลับไปในแต่ละยุคเพอ่ื เรยี นรู้
ผลของเหตุการณใ์ นสงั คมแตล่ ะยุค ต่อสภาพเศรษฐกิจ
ตลอดจนผลตอ่ สงั คมปัจจุบัน

TWR Consultation

ทางบริษทั รบั ใหค้ ำ� ปรึกษาในการออกแบบกิจกรรมคา่ ย
วทิ ยาศาสตรต์ ามวตั ถปุ ระสงคแ์ ละงบประมาณของท่าน

Donation Package

ทางบริษัทยนิ ดีรบั บริจาคเงนิ เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในโครงการ
Charity Camp โดยทกุ ๆ การบริจาคเพียง 1,500 บาทสามารถขอย่ืนสว่ นลดให้
บุตรหลานของท่านเข้าร่วมกจิ กรรม FLASH ได้โดยจ่ายในราคาเพียง 12,000 บาทตอ่ คน

โครงการอ่มิ น้ีเพื่ อนอ้ ง

เพอ่ื สมทบทนุ ค่าอาหารใหก้ ับนอ้ ง ๆ ในโรงเรียนด้อยโอกาส
ระหว่าง กิจกรรมคา่ ย 3,000 บาทต่อค่าย

โครงการอปุ กรณน์ เ้ี พื่ อคาบเรียนท่ดี ีขนึ้

เพ่อื สมทบทุนจัดซอื้ อปุ กรณ์การทดลองวิทยาศาสตร์จดั
กจิ กรรมค่าย ในราคา 5,000 บาทตอ่ คา่ ย

Our Team

จิรเมธ คิญชกวัฒน์ กาญจนา เพชรนอก นภสั สร ไกรวิศิษฏ์กุล
รองประธานโครงการ รองประธานโครงการ เลขานุการโครงการ
ฝ่ายกิจกรรมเพ่อื สงั คม
ฝ่ายกิจกรรมเพือ่ การเรยี นรู้ ฝ่ายกิจกรรมเพ่ือการเรยี นรู้
• นักศึกษาปริญญาตรีปีที่ 1
• นกั ศกึ ษาปริญญาตรปี ที ี่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ • นกั ศกึ ษาปรญิ ญาตรีปที ่ี 1
สาขา Bio and Brain Engineering, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คณะแพทยศาสตร์
KAIST มหาวิทยาลยั เชยี งใหม่
• เหรยี ญทองแดง ชวี วิทยาโอลิมปิก
• Full Scholarship by KAIST ระดบั ชาติ คร้ังท่ี 13 • Best Research and
• จบจากโรงเรยี นกำ� เนิดวทิ ย์ Development จาก ISSF 2016

พลอยประกาย ภศู รี กนิษฐา เอียมธรี ะกลุ ชวศิ แก้วนรุ ชั ดาสร
เลขานกุ ารโครงการ เลขานกุ ารโครงการ เลขานกุ ารโครงการ

ฝ่ายกิจกรรมเพอื่ การเรียนรู้ ฝา่ ยกจิ กรรมเพื่อการเรยี นรู้ ฝ่ายกจิ กรรมเพื่อสังคม
• นักเรยี นช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 6 • นกั เรยี นช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 • นักเรียนชน้ั มัธยมศกึ ษาปที ี่ 6

โรงเรียนก�ำเนิดวทิ ย์ โรงเรียนกาญจนาภเิ ษกวิทยาลยั โรงเรียนกำ� เนิดวทิ ย์
• เหรียญทองแดง นครปฐม (พระตำ� หนกั สวนกุหลาบ • ผ่านเข้ารอบที่ 3 IJSO คร้ังท่ี 12
มธั ยม)
ดาราศาสตร์โอลิมปกิ
ระดับชาติ ครง้ั ท่ี 12

Our Team

ปุถุชน วงศว์ รกลุ พชร จันทร์รงุ่ มณกี ุล สิทธา คุม้ วงศ์วาน
เลขานกุ ารโครงการ ท่ีปรกึ ษาอาวโุ สฝา่ ยกิจกรรม ทป่ี รึกษาอาวโุ สฝา่ ยกจิ กรรม
• Sophomore Computer Science at • A-Level ชน้ั ปีท่ี 1 CCSS
ฝา่ ยกจิ กรรมเพอ่ื เรียนรู้ the University of Washington • ทนุ โอลมิ ปกิ วชิ าการฯ
• นกั เรยี นชนั้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 6 • Royal Thai Scholarship สาขาภมู ิศาสตร์ ณ
• ค่ายสสวท. รอบสุดท้าย สหราชอาณาจักร
โรงเรยี นกำ� เนดิ วิทย์ คอมพิวเตอร์โอลมิ ปกิ • เหรยี ญเงิน ภูมศิ าสตร์
• ทนุ การศกึ ษามธ. ปี 2550-2560 โอลมิ ปกิ ระหวา่ งประเทศ

กนั ติทตั สวัสดิว์ ฒุ ิกุล นลินา รววี งศ์อโนทยั สพุ ิชชา เลาวณาภิบาล
หัวหนา้ ฝ่ายกิจกรรม หัวหน้าฝา่ ยกจิ กรรม รองหัวหน้า

• นกั เรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี 6 • นักเรยี นช้ันมัธยมศึกษาปที ่ี 6 ฝ่ายกิจกรรมเพ่อื การเรียนรู้
โรงเรยี นก�ำเนิดวิทย์ โรงเรยี นก�ำเนดิ วิทย์ • นกั เรยี นชั้นมัธยมศึกษาปที ่ี 5

• ประธานนักเรยี นปกี ารศกึ ษา 2560 • ตวั แทนประเทศไทย และรางวัล โรงเรยี นขจรเกยี รติศึกษา
โรงเรยี นกำ� เนิดวทิ ย์ Successful Participant • ทุนการศึกษา
จากการแขง่ ขนั IMMC 2017
• ARML 2018 Local Thailand โรงเรียนขจรเกยี รติศึกษา
Champions

There are two main verbs about science, one is to
ask and another is to enjoy. When you enjoy
asking questions, you then become a scientist.

Contact Us

thewhiteroomcharity.org
[email protected]

f The White Room Enterprise


Click to View FlipBook Version
Previous Book
booklet-5
Next Book
ONLINE CIRCULAR of Cultural Fest