The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ด้านที่-1-การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by somsuda1978c, 2022-06-07 11:51:48

ด้านที่-1-การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

ด้านที่-1-การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

ตวั ชี้วดั ๑.๑ การสร้างหรอื พฒั นาหลกั สตู ร

นางสาวโสมสุดา ช่นื งาม
ตำแหนง่ ครู วิทยฐานะครชู ำนาญการ

โรงเรียนวดั เปรมประชากร

ด้านท่ี ๑
ด้านการจดั การเรียนการสอน

ตวั ชี้วดั ๑.๑ การสรา้ งหรอื พฒั นาหลกั สตู ร

การจัดทำหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำ
หลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คน
เก่ง มีปัญญา มีศักยภาพ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ
ตามมาตรฐาน การเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยจัดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการ รูปแบบทีห่ ลากหลาย และเหมาะสมเน้นผู้เรียน
เป็นสำคญั ใหผ้ เู้ รยี นเกิดการเรยี นรู้ดว้ ยวธิ ีการปฏบิ ัติ

ด้านท่ี ๑
ด้านการจดั การเรยี นการสอน

ตวั ชี้วดั ๑.๑ การสรา้ งหรือพฒั นาหลกั สตู ร

เอกสารหลกั ฐานรอ่ งรอย
๑.หลักสตู รกลุม่ สาระการเรียนรู้/รายวชิ าทส่ี อน
๒.หน่วยการเรียนรูข้ องรายวชิ าทส่ี อน
๓.หลักฐานการประเมนิ ผลการใช้หลักสตู รกล่มุ สาระการเรียนรู้/

รายวิชาที่สอน
๔.วฒุ บิ ตั ร เกียรติบัตร โลค่ ำสงั่ หรอื อ่ืนๆ ทีเ่ กย่ี วข้อง

รายละเอยี ดตวั ชีว้ ดั การประเมินผลงานท่ีเกดิ จากการปฏบิหนา้ ที่ ตำแหน่งครู
ปกี ารศึกษา ๒๕๖๔

ด้านท่ี ๑ ดา้ นการจัดการเรียนการสอน

ตวั ช้วี ดั ระดบั หลกั ฐาน รอ่ งรอย หมายเหตุ
คุณภาพ
๑.๑ การสร้างหรอื ๑. วเิ คราะห์หลักสูตร มาตรฐานการ
พฒั นาหลักสตู ร ๓ เรยี นรแู้ ละตัวชว้ี ดั และหรือผลการ
เรยี นรู้ และนำไปจัดทำรายวิชา
และหน่วยการเรียนร้ใู ห้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
และหรอื ผลการเรยี นรู้

๒. ปรบั ประยกุ ตห์ ลกั สตู รรายวชิ าและ
หน่วยการเรยี นรู้ให้สอดคลอ้ งกับ
บริบทของสถานศึกษา ผู้เรียน
ทอ้ งถนิ่ และสามารถนำไปปฏบิ ตั ิ
ได้จริง

๓. ประเมินผลการใชห้ ลกั สูตรอยา่ ง
เป็นระบบและนำผลการประเมิน
การใช้หลกั สตู รมาปรบั ปรุงพฒั นา
ใหม้ ีคุณภาพสงู ขน้ึ

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนการสอน
๑.๑ การสรา้ งหรือพัฒนาหลกั สูตร

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนการสอน
๑.๑ การสรา้ งหรือพัฒนาหลกั สูตร

ดา้ นที่ ๑ ด้านการจดั การเรยี นการสอน
๑.๑ การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพ้นื ฐานคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรยี นร้คู ณติ ศาสตร์

ชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 2 เวลา 200 ช่วั โมง/ปี

ศกึ ษาการอ่านและการเขียนตวั เลขฮินดูอารบกิ ตัวเลขไทย และตวั หนงั สอื แสดงจำนวนนบั ไม่เกิน 1,000 และ 0 การนับทีละ 2
ทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 จำนวนคู่ จำนวนคี่ หลัก ค่าประจำหลักของเลขโดดในแต่ละหลกั การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย
การเปรยี บเทียบจำนวน การเรยี งลำดับจำนวน การบวกจำนวนทมี่ ีผลบวกไมเ่ กิน 1,000 การลบจำนวนท่มี ีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ความสมั พนั ธ์
ของการบวกและการลบ การหาตัวไมท่ ราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ โจทย์ปัญหาการบวก โจทย์ปัญหา การลบ
การสร้างโจทยป์ ัญหา ความหมายของการคูณ ความหมายของการหาร การคูณจำนวนทม่ี หี นึง่ หลกั กับจำนวนไม่เกินสองหลกั ความสัมพันธ์
ของการคูณและการหาร การหารท่ตี วั หารและผลหารมหี นึ่งหลัก การหาตัวไมท่ ราบคา่ ในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคณู และการหาร การ
แกโ้ จทยป์ ัญหาการคูณและโจทย์ปญั หาการหาร การบวก ลบ คูณ หารระคน การแกโ้ จทยป์ ญั หาการบวก ลบ คูณ หารระคน แบบรูปของ
จำนวนที่เพิ่มขนึ้ หรอื ลดลงทลี ะ 2 ทีละ 5 และทีละ 100 แบบรูปซำ้ การจำแนกลกั ษณะของรูปหลายเหลย่ี ม วงกลม และวงรี และการเขียน
รูปรขาคณติ สองมิตโิ ดยใช้แบบของรูป การวัดความยาวเป็นเมตรและเซนติเมตร การคาดคะเนความยาวเป็นเมตร การเปรียบเทียบความ
ยาวโดยใชค้ วามสัมพันธร์ ะหวา่ งเมตรและเซนติเมตร การแกโ้ จทยป์ ญั หาเกยี่ วกบั ความยาวท่ีมหี นว่ ยเปน็ เมตรและเซนติเมตร การบอกเวลา
เป็นนาฬิกาและนาที การบอกระยะเวลาเป็นช่วั โมง เป็นนาที การเปรยี บเทียบระยะเวลาเป็นช่ัวโมง เป็นนาที การอ่านปฏทิ ิน การแก้โจทย์
ปัญหาเกยี่ วกับเวลา การวดั น้ำหนกั เป็นกิโลกรมั และกรมั กิโลกรัมและขีด การคาดคะเนน้ำหนกั เป็นกโิ ลกรมั การเปรยี บเทยี บนำ้ หนกั โดยใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างกิโลกรัมกับกรัม กิโลกรัมกับขีด การแก้โจทย์ปัญหาเกีย่ วกับนำ้ หนักที่มีหนว่ ยเป็นกิโลกรัมและกรัม กิโลกรัมและขดี
การวัดปริมาตรและความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานและหน่วยมาตรฐานเป็นช้อนชา ช้อนโต๊ะ ถ้วยตวง ลิตร การเปรียบเทียบ
ปริมาตรและความจุเป็นชอ้ นชา ช้อนโตะ๊ ถว้ ยตวง ลิตร การแก้โจทย์ปญั หาเก่ียวกับปริมาตรและความจทุ ม่ี หี น่วยเปน็ ชอ้ นชา ชอ้ นโต๊ะ ถว้ ย
ตวง ลติ ร การอา่ นแผนภมู ิรูปภาพ และการใช้ขอ้ มูลจากแผนภูมิรูปภาพในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

โดยการจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า ฝึกทักษะ โดยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป
รายงาน เพอื่ พฒั นาทักษะและกระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การส่อื สาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์
และนำประสบการณ์ดา้ นความรู้ ความคดิ ทกั ษะและกระบวนการทไ่ี ด้ไปใช้ในการเรียนรูส้ ง่ิ ต่าง ๆ และใช้ในชีวติ ประจำวนั อยา่ งสร้างสรรค์

เพื่อให้เหน็ คุณค่าและมเี จตคติท่ีดีตอ่ คณิตศาสตร์ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีระเบียบ รอบคอบ มีความรบั ผิดชอบ มี
วจิ ารณญาณ มคี วามคดิ รเิ ริม่ สรา้ งสรรค์ และมีความเช่ือม่ันในตนเอง

ตวั ช้ีวดั

ค 1.1 ป.2/1 ,ค 1.1 ป.2/2,ค 1.1 ป.2/3, ค 1.1 ป.2/4,ค 1.1 ป.2/5,ค 1.1 ป.2/6,ค 1.1 ป.2/7 ,ค 1.1 ป.2/8

ค 2.1 ป.2/1,ค 2.1 ป.2/2,ค 2.1 ป.2/3,ค 2.1 ป.2/4, ค 2.1 ป.2/5,ค 2.1 ป.2/6

ค 2.2 ป.2/1

ค 3.1 ป.2/1

รวม 16 ตวั ชว้ี ัด

ดา้ นท่ี ๑ ดา้ นการจดั การเรียนการสอน
๑.๑ การสรา้ งหรือพฒั นาหลกั สูตร

โครงสรา้ งรายวชิ าคณติ ศาสตร์

รหสั วชิ า ค 12101 รายวชิ าคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศกึ ษาปที ี่ 2 ภาคเรียนที่ 1 เวลาเรยี น 104 ชัว่ โมง

หน่ ชือ่ หนว่ ย มาตรฐานการ ตวั ช้วี ดั สาระสำคญั หรือ เวลา น้ำหนกั คะแนน
วย การเรยี นรู้ เรยี นรู้/ ตอ้ งรู้ ควรรู้ พฤติกรรมทต่ี อ้ งการให้เกดิ แก่ผู้เรยี น (ช่ัวโมง) 70 30
ท่ี ตวั ชีว้ ดั
1 จำนวนนับไม่ ค1.1 ป.2/1 ✓ - บอกจำนวนของสง่ิ ต่างๆ แสดงสิง่ 16
ต่างๆ ตามจำนวนทก่ี ำหนด อ่านและ
เกนิ 1,000 เขียนตวั เลขฮินดอู ารบกิ ตัวเลขไทย 29
และ0 ตัวหนงั สอื แสดงจำนวนนับไมเ่ กิน
1,000 และ 0
ค1.1 ป.2/2
✓ - เปรยี บเทยี นจำนวนไมเ่ กิน 1,000
ค1.1 ป.2/3 และ 0 โดยใช้เครอื่ งหมาย = ≠ > <

2 การบวกการ ค 1.1 ป.2/4 ✓ - เรียงลำดับจำนวนนับไม่เกิน 1,000
ลบจำนวน และ 0 ตัง้ แต่ 3 ถึง 5 จำนวนจาก
นับไมเ่ กนิ สถานการณต์ ่างๆ
1,000
✓ - หาค่าของตวั ไม่ทราบคา่ ในประโยค
สัญลักษณแ์ สดงการบวกและประโยค
สญั ลกั ษณแ์ สดงการลบของจำนวน
นับไม่เกิน1,000 และ 0

3 ความยาว ค2.1 ป.2/2 ✓ - วัดและเปรยี บเทยี บความยาวเป็น 16
ค2.1 ป.2/3 ✓ เมตรและเซนตเิ มตร

- แสดงวิธีหาคำตอบของโจทยป์ ัญหา
การบวก การลบเกีย่ วกบั ความยาวท่ีมี
หนว่ ยเป็นเมตรและเซนติเมตร

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจัดการเรยี นการสอน
๑.๑ การสรา้ งหรือพฒั นาหลักสูตร

แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 1

กลุม่ สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ รหัสวชิ า ค 12101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

หนว่ ยการเรียนรทู้ ี่ 1 เรอื่ ง จำนวนนบั ไม่เกนิ 1,000 และ 0

เรอ่ื ง การเตรียมความพรอ้ ม เวลาเรียน 1 ชั่วโมง

สอนวนั ที่_________เดือน________________พ.ศ.______________

*****************************************************************************************************

มาตรฐานการเรยี นรู้

มาตรฐาน ค 1.1 เขา้ ใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลทีเ่ กดิ ขึน้ จากการดำเนินการ สมบตั ขิ อง

การดำเนินการ และนำไปใช้

ตวั ช้ีวดั : -

ทกั ษะพน้ื ฐานของนักเรยี น

1. การนับและบอกจำนวนนับไมเ่ กิน 100 และ 0

2. การอ่านและการเขยี นตัวเลขฮินดูอารบิก ตวั เลขไทย และตัวหนงั สือแสดงจำนวนนบั ไมเ่ กิน 100 และ 0

3.หลกั คา่ ของเลขโดดในแต่ละหลกั และการเขยี นแสดงจำนวนในรปู กระจายของจำนวนนบั ไม่เกิน 100

4. การเปรยี บเทียบและเรียงลำดับจำนวนนับไมเ่ กนิ 100

5. การนบั เพม่ิ ทีละ 1 และการนบั ลดทลี ะ 1

6. การนับเพมิ่ ทีละ 10 และการนับลดทลี ะ 10

คำใหม่

การนบั จำนวนนับ หลักและคา่ ของเลขโดดในแตล่ ะหลัก การเขียนจำนวนในรูปกระจายการเปรยี บเทยี บจำนวน การเรยี งลำดับจำนวน จำนวนคู่

จำนวนค่ี แบบรปู ของจำนวนทเ่ี พ่ิมขนึ้ แบบรปู ของจำนวนท่ลี ดลง

สาระการเรียนรู้

1.ความรู้

จำนวนนับไมเ่ กิน 1,000 และ 0

2.ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคดิ

1.  การส่อื สารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

2. การเชอื่ มโยง

3.คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์

1. มีวนิ ัย

2. ใฝเ่ รยี นรู้

3. มุ่งมัน่ ในการทำงาน

กจิ กรรมการจดั การเรียนรู้

1. ใชข้ ้อมูลในหนังสอื เรียนหน้าเปิดบท เพอ่ื กระตุ้นความสนใจเกยี่ วกบั ผลไมแ้ ละจำนวนผลไมช้ นดิ ต่าง ๆ โดยใชค้ ำถาม เชน่

• ในภาพมีผลไม้อะไรบา้ ง

• ผลไม้แตล่ ะชนดิ มีจำนวนเท่าไร

• ผลไมช้ นดิ ใดมจี ำนวนมากท่ีสดุ

• ผลไม้ชนดิ ใดมีจำนวนนอ้ ยทส่ี ุด

และสนทนาเก่ยี วกับการนำความรเู้ รอื่ งการนับไปใชใ้ นการบอกจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีจำนวนมาก เชน่ การนบั จำนวนผลไม้ในหนา้ เปดิ บท เรา

ควรใชก้ ารนบั ทีละ 100 ทลี ะ 10 ทีละ 5หรือทลี ะ 2 เพ่อื นำเข้าสูบ่ ทเรยี น

2.ใชห้ นังสอื เรยี นหนา้ เตรียมความพร้อมเพอื่ ตรวจสอบความรพู้ ืน้ ฐานของนักเรียนเรื่องการนบั การเขยี นแสดงจำนวนดว้ ยตัวเลข ตัวหนงั สอื การ

เปรยี บเทียบ และการเรียงลำดบั จำนวนนับไม่เกนิ 100โดยทำกจิ กรรมสนกุ กบั จำนวน เมื่อนกั เรยี นทำกจิ กรรมเสรจ็ แล้ว ให้นักเรยี นแต่ละกลุม่ นำเสนอวิธีการ

นบั จากนั้นครถู ามว่า นักเรยี นมีวิธกี ารนับผลไม้อย่างไร จนได้ข้อสรุปเกย่ี วกบั การนับทีละ 10 ทำใหน้ ับได้รวดเร็วข้ึน เมือ่ ได้ขอ้ สรุปเกี่ยวกับวิธีการนับแลว้ ครู

ให้นักเรียนร่วมกันตรวจสอบ โดยการถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเขยี นแสดงจำนวนการเปรียบเทียบ

และเรยี งลำดบั จำนวนผลไมใ้ นแบบบนั ทกึ กจิ กรรม

3. หำกมนี กั เรยี นทม่ี คี วำมรพู้ น้ื ฐำนกำรนับและกำรเขยี นแสดงจำนวนยงั ไมเ่ พยี งพอ ครูอำจใหท้ ำ

ด้านท่ี ๑ ด้านการจดั การเรยี นการสอน
๑.๑ การสร้างหรอื พัฒนาหลักสูตร

รายงานการใชห้ ลกั สูตรสถานศกึ ษา
โรงเรียนวัดเปรมประชากร พุทธศักราช 2553

(ฉบับปรบั ปรงุ 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พน้ื ฐาน พุทธศกั ราช 2551

ตามหลกั สตู รแกนกลางการศกึ ษาขน้ั พนื้ ฐาน
พุทนธางศสักาวรโาสชมสุด2า55ช1่นื งาม
ตกำปลแุ่มหีกสนาา่งรรศคะรกกึ ูาวษรทิ เารยียฐ2นา5นร้คู5ะณช8ำิตนศาาญสกตารร์

สำนักงานเขตพืน้ ท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษาปทุมธานี เขต 1
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาข้นั พืน้ ฐาน

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนการสอน
๑.๑ การสรา้ งหรือพัฒนาหลกั สูตร

ดา้ นท่ี ๑ ด้านการจดั การเรียนการสอน
๑.๑ การสรา้ งหรือพัฒนาหลกั สูตร


Click to View FlipBook Version