The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สรุปผลการทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก เมืองเพชรบุรี

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ณิชกุล มีรอด, 2022-07-12 01:42:47

สรุปผลการทดสอบการอ่าน ป.6

สรุปผลการทดสอบการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก เมืองเพชรบุรี

สรปุ ผลการทดสอบการอา่ น
ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ี่ ๖

โรงเรยี นเทศบาล ๑ วดั แกน่ เหลก็ (รตั นกะลสั อนสุ รณ)์
เทศบาลเมอื งเพชรบรุ ี

อำเภอเมอื ง จงั หวดั เพชรบรุ ี

สรปุ ผลการทดสอบการอา่ น ชั้นประถมศึกษาปที ี่ 6

ชั้นประถมศกึ ษาปที ่ี 6/1 จำนวน 20 คน

นักเรยี นทอ่ี ยใู่ นเกณฑ์ ดมี าก 12 คน

ดี 5 คน

ปรบั ปรงุ 1 คน

อ่านไมไ่ ด้ 2 คน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2 จำนวน 19 คน

นักเรยี นท่อี ย่ใู นเกณฑ์ ดีมาก 12 คน

ดี 4 คน

พอใช้ 1 คน

ปรับปรุง 1 คน

ขาดสอบ 1 คน

ชนั้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 6/3 จำนวน 20 คน

นักเรียนทอี่ ยู่ในเกณฑ์ ดมี าก 15 คน

ดี 3 คน

อ่านไมไ่ ด้ 2 คน

เกณฑก์ ารประเมนิ การอา่ น

ระดบั คะแนน เกณฑ์

17 – 20 คะแนน ดมี าก
14 – 16 คะแนน ดี
10 – 13 คะแนน
1 – 9 คะแนน พอใช้
ปรบั ปรุง
0 คะแนน อา่ นไม่ไดเ้ ลย

รายช่ือนกั เรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖5
ครูนงนุช เอยี่ มศริ ิ และครจู ไุ รรัตน์ ธนทู อง ครูประจำชน้ั

คะแนน สรุปผลการประเมิน
ดี พอใช้ ปรับปรุง
เลขท่ี เลข ชื่อ - นามสกุล เตม็ อ่าน
ประจำตวั ไมไ่ ด้
20 ดีมาก
คะแนน

1 15074 เด็กชายชยพล เอย่ี มละออง 19 
2 15075 เดก็ ชายณัฐวฒุ ิ ยศทอน
3 15076 เด็กชายถริ ธนา เทย่ี งแท้ 17 
4 15077 เด็กชายทวีศกั ด์ิ อนิ ชลอ
5 15078 เด็กชายธนกร หน่อคำ 18 
6 15079 เดก็ ชายธรี ภทั ร พราหมณเ์ กษม
7 15080 เดก็ ชายอติศักดิ์ โฉมงาม 14 
8 15081 เด็กชายอานนท์ ฟกั สงั ข์ 
9 15082 เด็กชายอานนท์ สนองสินธุ์ 19 
10 15197 เด็กชายกติ ตกิ านต์ อ่อนวงษ์ 
11 15671 เด็กชายสิรภพ พลู สุข 4
12 15723 เด็กชายณฐั พล ทบั ทิม 
13 15083 เดก็ หญิงกนกพร บัวงาม 18  
14 15085 เดก็ หญิงช้องนาง แก้วเพชร
15 15087 เดก็ หญิงณัฐณิชา มีโพธงิ์ าม 18  
16 15090 เด็กหญงิ มาฆมาศ กง่ิ จันทร์
17 15091 เดก็ หญิงศศิวมิ ล เครอื เหลา 16 
18 15092 เดก็ หญิงศิริวรรณ คุม้ ครอง 
19 15093 เด็กหญงิ สุจติ รา จนั ทร 17 
20 15724 เด็กหญงิ ณฐั รกิ า อนิ ทรภักดี
19 

0

16

0

19 

19 

15

19 

16

19 

รายช่อื นักเรียนช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 6/2 ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖5
ครศู รีประเสริฐ ละม่งั ทอง และครเู ศกศึก ปมิ่ เปยี่ ม ครปู ระจำช้ัน

เลขที่ เลข ชอ่ื - นามสกุล คะแนน สรุปผลการประเมิน อา่ น
ประจำตวั ไมไ่ ด้
เตม็ 20 ดี พอใช้ ปรับปรงุ
คะแนน ดมี าก

1 15094 เด็กชายกรวิชญ์ พันธดุ์ ี 15 

2 15095 เดก็ ชายทนงศักด์ิ พ่วงแสงแกว้ 3 

3 15096 เดก็ ชายธนกร อาภรณ์รตั น์ 11

4 15097 เด็กชายปัณณวฒั น์ พชั รกติ ตินนั ทน์ 19 

5 15098 เดก็ ชายฤทธิชยั งามขำ 18 

6 15099 เดก็ ชายวรกติ ต์ิ ปอนอ้วน 15 

7 15102 เดก็ ชายเอกวิญญ์ เอีย่ มสำอางค์ 20 

8 15127 เด็กชายชยั ยะธรรม แสนสำราญ 19 

9 15415 เด็กชายพงษ์ศกั ด์ิ บญุ รอด 15 
-- - -
10 15103 เด็กหญิงกชวรรณ สุขประไพ 18 

11 15104 เดก็ หญิงจุฑามาศ มาตชัยเคน ขาดสอบ -

12 15105 เด็กหญงิ ธนญั ชนก พนั ธ์ุดี 19 

13 15106 เดก็ หญงิ นลพรรณ นิลพัฒน์ 18 

14 15107 เดก็ หญงิ พิมพพ์ ิสุทธิ์ รอดคง 16 

15 15108 เด็กหญงิ ภัครจีรา บุรีสงิ ห์ 19 

16 15109 เดก็ หญงิ สวุ มิ ล บษุ บา 18 

17 15325 เดก็ หญงิ ลลี าวดี สุทนต์ 18 

18 15416 เดก็ หญิงณัฐชา โพธส์ิ นอง 17 

19 15725 เดก็ หญิงสธุ ธี ิดา พิมพส์ ุวรรณ์ 18 

รายช่ือนักเรียนช้นั ประถมศึกษาปที ่ี 6/3 ปกี ารศึกษา ๒๕๖5
ครดู ารารัตน์ ท้าววงษา และครพู มิ พว์ รีย์ ตรีหถั ต์ ครูประจำช้ัน

คะแนน สรุปผลการประเมนิ
ดี พอใช้ ปรบั ปรงุ
เลขที่ เลข ช่ือ - นามสกุล เต็ม  อ่าน
ประจำตัว ไม่ได้
20 ดีมาก 
คะแนน 

1 15112 เดก็ ชายธนภทั ร รกั ดี 16
2 15113 เดก็ ชายพิภพภทั ร กลิ่นบุบผา
3 15115 เดก็ ชายกติ ตชิ ัย อุม้ นชุ 0
4 15116 เด็กชายอนาวนิ ชวนารัติ
5 15193 เด็กชายรัตนพล แทง่ ทอง 15
6 15271 เดก็ ชายปกรณ์ แกว้ มณี
7 15531 เดก็ ชายธนพฒั น์ เอี่ยมสะอาด 17 
8 15084 เดก็ หญิงกัญญาณฐั ยิ่งวชั รกร
9 15117 เดก็ หญิงกลั ยา ทองงาม 18 
10 15118 เดก็ หญิงจริ นันท์ รวยเงนิ
11 15119 เดก็ หญงิ ปราณสิ า บญุ แก้ว 19 
12 15120 เดก็ หญิงพรชนก นำเจรญิ
13 15121 เดก็ หญิงพิชชาพร นวลเมอื ง 19 
14 15122 เดก็ หญงิ พัชรจนั ทร์ นกต่อ
15 15123 เดก็ หญงิ ภทั รวดี โพรงทอง 20 
16 15125 เด็กหญงิ วันวิสาข์ กลิ่นออ่ น
17 15126 เด็กหญิงวชั ราภรณ์ ขยันดี 20 
18 15726 เดก็ หญงิ ชนดิ าภา เปรมใจ
19 15727 เด็กหญงิ พมิ พโ์ สภา วบิ ลุ ศลิ ป์ 19 
20 15728 เดก็ หญงิ พิมพ์ปรางค์ วิบุลศลิ ป์
20 

18 

20 

0 

19 

17 

18 

16

17 

19 


Click to View FlipBook Version