The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by clientservice, 2020-06-24 04:42:45

Sizzler-Menu-Book-Russia

Sizzler-Menu-Book-Russia

เสริ ์ฟฟรกี บั ทุกจานหลกั

FRESH ABUNDANT
SALAD BAR

อรอ่ ยกบั สลัดบาร์ไดไ้ ม่จ�ำ กัดในทุกเมนจู านหลกั

SALAD BAR 199.- SUQPURAELMITEY
สลดั บาร์ (ทานท่ีร้าน) SVUAPREIREBTY

(เฉพาะลกู คา้ ทส่ี ง่ั สลดั บารเ์ ทา่ นน้ั ส�ำ หรบั ทานในรา้ น)
*สลัดบาร์เสริ ฟ์ พรอ้ ม Sizzler Cheese Toast

**ซิซซ์เลอ่ ร์ ขอสงวนสทิ ธค์ิ ดิ ค่าสลดั บารส์ �ำ หรบั ทา่ นท่ไี มไ่ ด้สั่งอาหารจานหลัก

ไม่สามารถใชร้ ว่ มกบั ส่วนลดอื่นหรอื ส่วนลดบัตรสมาชกิ ได้

SALAD BAR TO GO 159.-
สลัดบาร์ทโู ก (สำ�หรับนำ�กลับบา้ น)

(เฉพาะลกู คา้ ทส่ี ง่ั สลดั บาร์ ส�ำ หรบั น�ำ กลบั บา้ นเทา่ นน้ั )
*นำ้�หนัก 500 กรัม (5 ขีด)

พรอ้ มรับฟรีซปุ 1 ถว้ ย ขีดต่อไป ขีดละ 20 บาท
แลกซื้อซุปเพิ่มได้ในราคา 75 บาทต่อถ้วย

Side Dishes ทุกจานหลักสามารถเลอื กอรอ่ ยกบั
Side Dish 1 อย่างได้ตามต้องการ

ส่ัง Side Dish เพิ่ม +40.-

SIGNATURE 40.-Extra ส่งั เพิม่ มันอบ ข้าวเหนียว
CHEESE TOAST 2 ชิ้น
4 ช้ิน 69.- Baked Potato Sticky Rice
ชีสโทสต์ ขนมปังสามเหลี่ยมหนานุ่มอบชีส
จนผิวเหลืองกรอบ ซิกเนเจอร์ ของซิซซ์เล่อร์ มนั ฝรงั่ อบเนยทง้ั ลกู ข้าวเหนียวน่งึ รอ้ นๆ หอมนมุ่
เสริ ฟ์ ฟรี 1 ชน้ิ พรอ้ มอาหารจานหลกั อรอ่ ยยงิ่ ขนึ้
เมื่อทานขณะรอ้ นๆ รสชาติเขม้ ขน้ หอมมัน

ฟรี

กับทกุ จานหลกั

เฟรนช์ฟรายส์ ขา้ วออรแ์ กนิค

French Fries Sizzler Organic Rice

มันฝรง่ั ทอดอรอ่ ยเต็มๆ ค�ำ ขา้ วออร์แกนคิ หงุ ตามสูตรเฉพาะของซซิ ซ์เลอ่ ร์
จนหอมน่มุ รสกลมกล่อม(ขา้ วออร์แกนิคจากกลุม่
เกษตรกรวสิ าหกจิ ชุมชน จงั หวัดอ�ำนาจเจรญิ )

Beef สเต๊กเน้อื ริบอาย

เ ม นู ท่ี ค น ช อ บ เ นื้ อ วั ว ห้ า ม พ ล า ด . . . (น�ำ เขา้ จากออสเตรเลีย)
ด้วยเน้ือสเต๊กชั้นเยี่ยมนำ�เข้าจาก
ออสเตรเลีย ชิ้นโตหนาน่มุ น�ำ มาย่าง Ribeye Steak
ตามสตู รเฉพาะของซซิ ซเ์ ลอ่ ร์ จนหอม
อ ร่ อ ย ย ว น ใ จ เ คี ย ง ข้ า ง ด้ ว ย ซ อ ส สเต๊กเนื้อริบอายนำ�เขา้ จาก
นานาชนิด ออสเตรเลีย ช้ินหนานุ่ม
ย่างสุกตามสั่ง ในแบบทค่ี ณุ ชอบ

799.- (225 กรมั )

สเตก๊ เน้อื นิวยอร์ค

(นำ�เข้าจากออสเตรเลีย)

New York Steak

หอมอรอ่ ยกบั เน้อื สเตก๊ สันนอก
น�ำ เข้าจากออสเตรเลียช้ินหนานุม่
ชุ่มฉ�ำ่ ยา่ งสุกตามส่งั ในแบบที่
คุณชอบ

799.- (225 กรมั )

สเต๊กบีฟลอยน์ สเตก๊ เนอื้ บดเทอริยากิ DEGREE

(นำ�เขา้ จากออสเตรเลยี ) (นำ�เขา้ จากออสเตรเลีย) OF
DELICIOUSNESS
Australian Australian Chopped
Char-Grilled Beef Loin Teriyaki Steak (Well Done) Rare

(160 กรมั ) สเตก๊ เนือ้ บดรอ้ นๆ ทาซอสเทอริยากเิ ขม้ ข้น สกุ แค่ผิวนอก

หอมกรุ่นกลิน่ เน้อื ย่างบนเปลวไฟ รบั ประทานกบั สวสิ ชสี รสนุ่ม และเห็ดสไลดช์ น้ิ ใหญ่ Medium
Rare
ผสานรสสมั ผัสของสเต๊กช้นิ หนานมุ่ พรอ้ มหวั หอมทอด ยิง่ เพ่มิ ความอร่อยใหก้ บั เมนูน้ี
สุกแบบแดงฉ่ำ�
ชมุ่ ฉำ�่ ยา่ งสุกตามสง่ั 389.- (150 กรัม)
Medium
599.- (1 ชนิ้ )
998.- (2 ชิ้น) สกุ เพียงคร่งึ

Medium
Well Done

สุกเกือบทวั่ ทง้ั ชิน้

Well Done

สกุ อยา่ งทั่วถงึ

สเตก๊ เนื้อออสเตรเลียจานรอ้ น

Sizzling Australian Beef

สเตก๊ เนอื้ นุม่ น�ำ เข้าจากออสเตรเลยี
บนจานร้อน เสริ ์ฟพร้อมซอสแจ่วอรอ่ ยลงตัว

499.- (110 กรมั )

อรอ่ ยกับอาหารจานหลัก พรอ้ มรับฟรซี ปุ สลัด พาสต้า ของหวาน ผลไม้ไมอ่ ั้น เฉพาะรบั ประทานในรา้ นเท่านั้น
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่าน้ัน ราคาสทุ ธริ วมภาษีแลว้ บริการหอ่ กลับบา้ น 20.-/กลอ่ ง

Beef 799.-COMBINATION
เอาใจคนรกั เนอ้ื ทต่ี อ้ งการจบั คคู่ วามอรอ่ ย
กับสเต๊กไก่รสเข้มหรือสเต๊กหมูชิ้นโตด้วย ไก่ย่างสไปซี่ และบฟี ลอยน์
เมนูคู่สุดคุ้มในหนึ่งจานให้อ่ิมจุใจพร้อม
เคร่อื งเคยี งและซอสสตู รเฉพาะ (นำ�เข้าจากออสเตรเลยี )
Spicy Grilled Chicken
& Australian
Char-grilled Beef Loin

(160 กรัม)

พอร์คลอยน์ และบฟี ลอยน์

(นำ�เขา้ จากออสเตรเลีย)
Pork Loin & Australian
Char-grilled Beef Loin
(160 กรมั )

อรอ่ ยกับอาหารจานหลกั พรอ้ มรบั ฟรีซปุ สลดั พาสต้า ของหวาน ผลไม้ไม่อ้ัน เฉพาะรบั ประทานในร้านเทา่ นัน้
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเท่านน้ั ราคาสุทธิรวมภาษีแล้ว บริการหอ่ กลับบา้ น 20.-/กลอ่ ง

Bbq Pork499.-อิ่มจุใจกับซี่โครงหมูย่างเน้ือหนาฉ่ำ�
SPARE RIBS COMBINATION

ซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของซิซซ์เล่อร์

จับคู่กบั เมนยู อดฮิต ให้เลือกสร้างสรรค์

ความอร่อยเฉพาะตวั พร้อมเคร่อื งเคียง

ตามชอบในหนึ่งจานใหญ่

ซ่โี ครงหมบู าร์บีควิ
และไก่ยา่ งฮิบาชิ

BBQ Pork Spare
Ribs & Hibachi
Chicken

ซ่โี ครงหมูบาร์บีควิ
และไส้กรอกหมู

BBQ Pork Spare
Ribs & Smoked
Pork Sausage

อร่อยกบั อาหารจานหลกั พรอ้ มรับฟรซี ปุ สลดั พาสตา้ ของหวาน ผลไม้ไม่อ้นั เฉพาะรบั ประทานในรา้ นเท่านัน้
ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่านน้ั ราคาสุทธิรวมภาษแี ล้ว บรกิ ารห่อกลับบ้าน 20.-/กล่อง

BBQ PORK SPARE RIBS COMBINATION

สัง่ BBQ Pork Spare Ribs Combination เลอื กสเตก๊ ทค่ี ณุ ชอบไดอ้ กี 1 ชน้ิ จาก 4 ชนดิ
1ขนั้ ตอนที่ 2ข้นั ตอนท่ี

ซี่โครงหมบู ารบ์ ีควิ ไก่ยา่ งฮบิ าชิ พอรค์ ลอยน์

ไกย่ ่างสไปซี่ ไส้กรอกหมู

COMBINATION

Platterเลือกสรรความอร่อยให้อม่ิ จใุ จในหนึ่งจาน ด้วยเมนู
คคู่ วามอรอ่ ยทคี่ ดั มาจากเมนูยอดฮติ จบั คใู่ นหนึ่งจานใหญ่

เสิรฟ์ พรอ้ มความอรอ่ ยของซอสรสชาติเยีย่ มและ

เครอ่ื งเคยี งทเี่ ขา้ กนั 399.-(เลือกจบั คู่ 2 ชน้ิ )

พอร์คลอยน์ และไสก้ รอกหมู

Pork Loin & Smoked Pork Sausage

ไก่ย่างสไปซี่
และพอร์คลอยน์

Spicy Grilled
Chicken &
Pork Loin

ไก่ยา่ งฮบิ าชิ และปลาชบุ เกล็ดขนมปังทอด

Hibachi Chicken & Crumbed Fish

ไก่ย่างสไปซ่ี 2 ช้นิ

Spicy Grilled
Chicken 2 pieces

อร่อยกับอาหารจานหลกั พร้อมรับฟรซี ปุ สลดั พาสต้า ของหวาน ผลไม้ไมอ่ น้ั เฉพาะรบั ประทานในรา้ นเทา่ นั้น
ภาพประกอบเพื่อการโฆษณาเทา่ น้นั ราคาสทุ ธิรวมภาษแี ลว้ บริการห่อกลบั บ้าน 20.-/กล่อง

COMBINATION ไก่ยา่ งฮิบาชิ พอร์คลอยน์

PLATTER

เลอื กสเตก๊ ทคี่ ุณชอบได้ 2 ชิน้
จากท้ังหมด 5 ชนิด

ปลาชบุ เกลด็ ไกย่ ่างสไปซ่ี ไส้กรอกหมู
ขนมปังทอด

Seafood หลากหลายอาหารทะเล ไม่ว่าจะเป็นกุ้งใหญ่ ปลาแซลมอน
ปลากะพง เนื้อแน่น สดใหม่ ส่งตรงจากท้องทะเล น�ำมา
ปรุงตามสูตรเฉพาะของซิซซ์เล่อร์... ให้คุณเลือกลิ้มรสได้
อรอ่ ยเต็มค�ำ

สเต๊กปลากะพงย่าง
พร้อมกุ้งกราแตง

Grilled Ocean Seabass
with Prawn Gratin

อร่อยสุดค้มุ กับเน้อื ปลากะพงชิน้ โต

และก้งุ ยา่ งกราแตงขนาดเตม็ ค�ำ

เสิรฟ์ พรอ้ มราตาตยู และซอสซีฟดู้ มาโย

449.- 110 กรัม

สเตก๊ ปลากะพงยา่ ง
ซอสซฟี ดู้ มาโย

Grilled Ocean Seabass
with Seafood Mayo
Sauce

เต็มอิ่มกับปลากะพงยา่ งช้นิ โตเต็มค�ำ

เน้ือหวานช่มุ ฉำ่� เสิร์ฟพรอ้ มราตาตยู

และซอสซีฟู้ดมาโย

399.- 140 กรัม

อรอ่ ยกับอาหารจานหลัก พรอ้ มรบั ฟรีซุป สลดั พาสต้า ของหวาน ผลไม้ไม่อั้น เฉพาะรับประทานในร้านเท่านนั้
ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเทา่ นน้ั ราคาสทุ ธิรวมภาษแี ลว้ บริการหอ่ กลับบา้ น 20.-/กล่อง

ซาบะยา่ งเทอรยิ ากิ ก้งุ อะเคดามะเทมปรุ ะ

Teriyaki Saba Akadama Tempura
Jumbo Prawns
ปลาซาบะชนิ้ ใหญท่ าซอสเทอรยิ ากิ
กงุ้ ตัวโตเน้ือแน่น
รสหวานละมนุ ยา่ งสกุ ก�ำ ลงั ดเี สริ ฟ์
ชบุ แปง้ สูตรพเิ ศษทอดกรอบ
บนจานร้อนแบบซซิ ซ์เล่อร์
399.-
359.-

แซลมอนเทอริยากิ ปลาชบุ เกล็ดขนมปงั ทอด

Teriyaki Salmon Crumbed Fish

แซลมอนย่างซอสเทอริยากิ ช้ินหนาเตม็ ค�ำ อร่อยกับปลาชุบเกล็ดขนมปงั ทอดชน้ิ โต
ทอดจนเหลอื งทองกรอบ
เพม่ิ รสอรอ่ ยใหเ้ ขม้ ขน้ ขน้ึ ดว้ ยซอสเทอรยิ ากิ ทานคกู่ บั ซอสคอ็ กเทล อรอ่ ยคมุ้ ทกุ ค�ำ

แบบแยกเสิร์ฟเพมิ่ พร้อมผักยา่ ง ซลั ซา่ และ 299.-

เครอ่ื งเคยี งหลากหลายทเ่ี ลอื กเองได้ ฟชิ เชอร์แมน แพลตเตอร์

599.- Fisherman’s Platter

สเต๊กปลาแซลมอน อร่อยเตม็ อิ่มกบั อาหารทะเล
ชุปแป้งทอดจนสเี หลอื งทอง
Grilled Salmon ท้ังกุ้งอะเคดามะเทมปรุ ะ
และปลาชบุ เกล็ดขนมปงั ทอด
สเต๊กปลาแซลมอนช้นิ หนาจาก
นอร์เวย์ ย่างสุกกำ�ลังดีเสริ ฟ์ 449.-
พร้อมกบั ผักย่าง ซลั ซ่าและ
เครอ่ื งเคยี งทีเ่ ลอื กเองได้
เพ่ิมความอรอ่ ยมากขน้ึ ดว้ ย

นำ้�จมิ้ ซฟี ดู้ รสจัดจา้ น

599.-

Pork อรอ่ ยกบั เมนหู มจู ากวตั ถดุ บิ ชน้ั ดที ค่ี ดั สรร
จากเนอ้ื หมคู ณุ ภาพ ปรงุ รสอยา่ งพถิ พี ถิ นั
ด้วยเคร่ืองเทศหลากหลาย เสิร์ฟพร้อม
ซอสสตู รเฉพาะของซซิ ซ์เลอ่ ร์

ขาหมูเยอรมนั ทอด
และไส้กรอกหมู

Pork Knuckle
& 2 Smoked Pork Sausage
สำ�หรับ 2 ทา่ น (2 Persons)

คดั สรรขาหมูสว่ นทีด่ ีทีส่ ุด ทอดจนเหลืองกรอบ

เสริ ์ฟคกู่ บั ไส้กรอกรมควันเน้ือแนน่ ๆ อรอ่ ยกรอบ

เต็มคำ�

699.-

ราคาปกติ 799.-

ซโ่ี ครงหมบู ารบ์ คี วิ

BBQ Pork Spare Ribs

สัมผสั กลิน่ ยา่ งหอมกรนุ่ ห่ันคำ�ไหนเนอ้ื
ก็รอ่ นนุ่ม ช่มุ ฉ�ำ่ ไมต่ ิดกระดกู ปรงุ อย่าง

569.-พิถีพิถนั จนเครื่องเทศซมึ ซาบถงึ เนือ้ ใน

Half Rack

799.-Full Rack

อรอ่ ยกบั อาหารจานหลัก พรอ้ มรบั ฟรีซปุ สลัด พาสตา้ ของหวาน ผลไม้ไม่อ้ัน เฉพาะรบั ประทานในรา้ นเทา่ น้นั
ภาพประกอบเพ่อื การโฆษณาเทา่ นน้ั ราคาสทุ ธริ วมภาษแี ล้ว บรกิ ารหอ่ กลบั บา้ น 20.-/กลอ่ ง

เฟรนช์คทั พอรค์ ชอ้ ป

French Cut
Pork Chop

คดั สรรเนือ้ หมูสันนอก
ติดกระดกู ย่างจนสกุ กำ�ลงั ดี
เสริ ์ฟพร้อมซอสพริกไทย
หอมกลน่ิ สมุนไพรถงึ จมกู

499.-

บาร์บีควิ พอรค์ บอสตัน

Barbecue Pork Boston

อรอ่ ยกับสนั คอหมูนมุ่ ๆ พร้อม
ซอสบารบ์ ีควิ เข้มข้นเขา้ เน้ือ
ให้รสเผ็ดรอ้ นของเคร่อื งเทศ
และพริกปาปรกิ ้า ทีช่ ว่ ยเพิม่ รสชาติ
ให้อร่อยย่ิงข้ึน

399.-

พอรค์ ลอยน์

Pork Loin

ผสานความอรอ่ ยชวนล้มิ ลอง
กับเนือ้ หมูสันนอก หมักจนเข้าเน้อื
รสเขม้ ขน้ กลมกล่อมเสิร์ฟ
พรอ้ มน�้ำ จ้มิ แจว่ และข้าวเหนียว

345.-

Chickenเมนูสเต๊กชิ้นโตจากเนื้อไก่คุณภาพ
หมักเครื่องเทศและซอสสูตรเฉพาะ
จนฉ่ำ�เข้าเนื้อ ก่อนย่างจนสุกหอม
ก�ำ ลงั ดเี สริ ฟ์ พรอ้ มเครอ่ื งเคยี งอยา่ งดี

ไกย่ ่างเซาท์เวสต์

Southwest Grilled
Chicken

ไก่ยา่ งชนิ้ ใหญค่ ัดเน้อื อกชั้นดี
ทาซอสบารบ์ ีคิวรสเข้ม เผด็ นิดๆ
ดว้ ยผงปาปรกิ ้า พร้อมเบคอน
ยา่ งจนกรอบและสวิสชีสแผน่ ใหญ่
โรยหนา้ ด้วยซอสซลั ซา่ รสจดั จ้าน

399-

อรอ่ ยกบั อาหารจานหลัก พรอ้ มรบั ฟรซี ปุ สลัด พาสตา้ ของหวาน ผลไม้ไม่อัน้ เฉพาะรบั ประทานในรา้ นเทา่ นนั้
ภาพประกอบเพอื่ การโฆษณาเทา่ นัน้ ราคาสทุ ธริ วมภาษีแลว้ บริการหอ่ กลับบา้ น 20.-/กล่อง

ไก่ยา่ งสไปซบี่ าร์บคี ิว

Hot Spicy BBQ Chicken

อรอ่ ยกับความนุม่ ละมุนของเนอื้ สะโพกไก่
คดั พิเศษ หมกั เครือ่ งเทศจนเผ็ดรอ้ นเข้าเนือ้
ย่างจนเหลอื ง หอมเสริ ฟ์ พร้อมซอสสวที ชลิ ล่ี
สูตรเฉพาะของซซิ ซเ์ ล่อร์

299-

ไกย่ ่างฮบิ าชิ

Hibachi Chicken

ลม้ิ ลองเนื้ออกไก่ช้ินหนานมุ่
หมักเคร่ืองเทศจนเข้าเนื้อ
ให้รสเผด็ นิดๆ ยา่ งจนเหลืองหอม
ทาซอสฮบิ าชสิ ไตล์ญ่ีป่นุ
เสิร์ฟพร้อมสับปะรดหวานฉ�่ำ

339-

ไก่ยา่ งสไปซ่ี

Spicy Grilled Chicken

อรอ่ ยนุ่มกบั เนื้อไก่คัดพเิ ศษ ย่างจนเหลืองหอม
ชุ่มซอส หนั่ ค�ำ ไหนก็สมั ผัสไดถ้ งึ ความชุ่มฉ่�ำ
ของเน้อื ใน โรยหนา้ ด้วยพรกิ เวสเทริ ์นสไตล์
เพมิ่ ความจัดจ้านใหอ้ รอ่ ยยิง่ ขึ้น

299-

Burgers บีฟ เบอรเ์ กอร์
เบอรเ์ กอรเ์ นอ้ื น�ำ เขา้ อยา่ งดจี ากประเทศออสเตรเลยี
เคลา้ เครอ่ื งเทศกอ่ นหมกั ดว้ ยบารบ์ คี วิ ซอสรสเขม้ ขน้ (น�ำ เข้าจากออสเตรเลีย)
ย่างจนสกุ หอมฉ�ำ่ ก�ำ ลงั ดี
Beef Burger

เมนูเบอร์เกอร์เน้อื บด
น�ำ เข้าจากออสเตรเลีย ยา่ งรอ้ นๆ
พร้อมขนมปงั ชีสกรอบนุม่
อร่อยเต็มๆ คำ�

349.- 150 กรัม

บาร์บีคิว เบคอน ชีส 30.-เพมิ่ เบคอนทอด :
ดลี กั ซเ์ บอรเ์ กอร์ 30.-เพ่ิมสวิสชสี :

(น�ำ เขา้ จากออสเตรเลยี ) อร่อยกับอาหารจานหลกั พร้อมรับฟรซี ปุ สลดั พาสตา้ ของหวาน ผลไมไ้ ม่อัน้ เฉพาะรับประทานในรา้ นเท่านัน้
ภาพประกอบเพือ่ การโฆษณาเทา่ นนั้ ราคาสทุ ธริ วมภาษแี ล้ว บริการหอ่ กลบั บ้าน 20.-/กลอ่ ง
BBQ Bacon Cheese
Deluxe Burger

อร่อยเต็มคำ�กับเบอร์เกอรเ์ นื้อบด นำ�เข้า
จากออสเตรเลีย ทาซอสบารบ์ ีคิว รสเขม้ ข้น
เบคอนกรอบๆ และสวิสชีส พร้อมขนมปังชีส
กรอบน่มุ ทอ่ี รอ่ ย ตง้ั แต่แรกเหน็

399- 150 กรัม

ATsiaasnte HCehoaiclethyเมนสู รา้ งสรรคผ์ สมผสาน ออมนเิ คอรร์ ่ี สเต๊ก กับ
สปาเกตตี กะเพรา
ความอรอ่ ยแบบไทยและสากล
ยา่ งจนสกุ ก�ำ ลงั ดี หอมกลน่ิ Omni Curry Steak with
สมนุ ไพร เสริ ฟ์ พรอ้ มผกั สด Krapao Spaghetti
เครอ่ื งเคยี งและน�ำ้ จม้ิ แจว่ ตอบโจทยค์ วามอม่ิ อรอ่ ยทางเลอื กใหม่
รสจดั จา้ น เพอ่ื คนรกั สขุ ภาพดว้ ย 2 เมนใู หมล่ า่ สดุ อรอ่ ยเพ่อื สุขภาพจากสเต๊กที่ท�ำ จาก

สเตก๊ ไกซ่ ิซซเ์ ล่อร์ ทท่ี �ำ จากโปรตนี พชื 100 % โปรตีนพืชออมนิ เคอร์รี่ เสิร์ฟพร้อม
สปาเกตตีผัดกะเพรารสเขม้
Grilled Chicken บียอร์น คาราเมลไลซ์
ออนเนย่ี น เบอรเ์ กอร์ 329.-
สเต๊กไก่ยา่ งหนงั กรอบ นุ่มใน และสไปซ่ีโคลสลอร์
เสิร์ฟพร้อมนำ้�จิ้มแจ่ว ย�ำ มะมว่ ง

และข้าวเหนียวน่มุ รอ้ นๆ

339.- Beyond Caramelized
Onion Burger with
Spicy Coleslaw

อร่อยเต็มคำ�กับเบอร์เกอร์เพื่อ

คนรักสขุ ภาพ ครบครันดว้ ยโปรตนี

คุณภาพสูงจากพชื เสิรฟ์ พรอ้ ม

โคลสลอรร์ สจัดจ้าน

399.-

สเตก๊ สนั คอหมูย่างซิซซ์เล่อร์

Grilled Pork Neck

สันคอหมยู ่างจนหอม ทานค่ยู �ำ มะมว่ ง น้ำ�จม้ิ
แจ่วและขา้ วเหนยี วร้อนๆ

อรอ่ ยจนคำ�สดุ ทา้ ย

399.-

Kid’s(ส�ำ หรับเด็กอายไุ ม่เกิน12ป/ี เสิร์ฟความอร่อยให้คุณหนูด้วยเมนูยอดฮิตไซส์จูเนียร์
ขนาดพอดที าน อม่ิ อรอ่ ยไดค้ รบแตม่ คี ณุ คา่ จากสารอาหาร
ครบถว้ น

MENU

1 จาน ต่อเดก็ 1 คน)

ไส้กรอกหมู จูเนียร์

Junior Sausage

ไสก้ รอกกับหนูๆ เป็นเมนูคู่กนั มานาน
แถมมเี ฟรนชฟ์ รายส์ และชสี โทสต์
นุม่ ๆ อรอ่ ยหอมมัน

199.-

ฟชิ แอนด์ ชิปส์ จเู นียร์

Junior Fish & Chips

อรอ่ ยพรอ้ มความสนกุ กับปลาชบุ เกลด็

ขนมปงั ทอด เสริ ฟ์ พรอ้ มเฟรนชฟ์ รายส์

ที่คณุ หนูๆ โปรดปราน

199.-

สลดั จูเนยี ร์

Junior Salad

สลดั ผักสดกรอบทเ่ี ด็กๆ ติดใจ

119.-

สเตก๊ เน้อื บด เทอริยากจิ เู นยี ร์ นกั เกต็ ไก่ จูเนยี ร์

Junior Chopped Steak Junior Chicken
Nuggets
เมนูสดุ ประทบั ใจกบั สเตก็ เนอ้ื บดเทอริยากิ
นกั เก็ตไก่ทอ่ี ดั แนน่ ดว้ ยเน้อื ไก่
ตกแตง่ สดุ น่ารักสำ�หรับคุณหนูๆ เสิร์ฟพรอ้ ม เน้นๆ เสิร์ฟค่กู บั ซอสมะเขอื เทศ
เฟรนชฟ์ รายสแ์ สนอรอ่ ย
เฟรนชฟ์ รายส์ แสนอรอ่ ย
199.-
239.-

อร่อยกับอาหารจานหลกั พร้อมรบั ฟรีซุป สลัด พาสต้า ของหวาน ผลไม้ไมอ่ นั้ เฉพาะรับประทานในร้านเท่านนั้
ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเท่านั้น ราคาสุทธริ วมภาษแี ลว้ บรกิ ารหอ่ กลับบา้ น 20.-/กลอ่ ง

THE GOURMET จนั ทร-์ ศกุ ร์ 209.-*
ราคาปกติ 299.-**
Lunch 10:00-17:00 น.
* ไม่สามารถใช้รว่ มกบั สว่ นลดจากบตั รสมาชิก หรือ
ยกเวน้ วนั หยดุ ราชการ คปู องสว่ นลดอื่นเพ่ิมไดแ้ ละขอสงวนสิทธ์กิ �ำ หนด
และวนั หยดุ นกั ขตั ฤกษ์ เคร่อื งเคียงตามรปู

ปลาชบุ เกลด็ ขนมปงั ทอด สเตก๊ ไก่ยา่ งเทอริยากิ

Crumbed Fish Teriyaki Chicken

ขา้ วหนา้ สเตก๊ เนื้อบด
ออสเตรเลยี

Australian Chopped

Steak Rice Bowl

ฟรี!

สลัดบาร์ไม่อน้ั

อม่ิ อรอ่ ยกับซปุ สลดั พาสต้า และของหวานไม่อ้นั

อรอ่ ยกบั อาหารจานหลกั พร้อมรบั ฟรซี ุป สลัด พาสต้า ของหวาน ผลไม้ไม่อ้ัน เฉพาะรับประทานในร้านเทา่ นั้น
ภาพประกอบเพ่ือการโฆษณาเทา่ นัน้ ราคาสุทธิรวมภาษีแล้ว บริการห่อกลับบ้าน 20.-/กลอ่ ง

249.-* สเต๊กไก่น�ำ้ ตก
ราคาปกติ 299.-**
Chicken Namtok

ข้าวหน้าปลาซาบะยา่ ง ข้าวหน้าหมสู ไลซ์
ซอสอนุ างิ สไตลญ์ ่ปี ุ่น ไขอ่ อนเซน็

Grilled Saba with Niku Meshi Rice Bowl

Unagi Sauce Rice Bowl with Poached Egg

ข้าวหนา้ หมสู ไลซ์ ไกย่ า่ ง
สไตลญ์ ีป่ ุ่น ไข่ออนเซ็น

Niku Meshi and Chicken

Rice Bowl with

Poached Egg

** วนั จนั ทร์-ศกุ ร์ 17.01 - 21.00 น. วันเสาร-์ อาทิตย์ 10.00-21.00 น. และ +30เพมิ่ โค้กรฟี ลิ เลมอนโซดา +50เพ่มิ ชามะนาว
วนั หยดุ ราชการ หรือ วนั หยุดนักขตั ฤกษ์ ขอสงวนสทิ ธข์ิ ายราคาปกติ

МОРЕПРОДУКТЫ

SEAFOOD

Широкий ассортимент
фирменных блюд из свежих

морепродуктов от Sizzler,
каждое из которых имеет

уникальный вкус

Grilled Ocean Seabass
with Shrimp Gratin

Сибас гриль
с гратеном
из креветок

Аппетитное блюдо
из крупного сибаса
и гратена из креветок гриль.
Подается с рататуем
и майонезным соусом.

449 бат (110 г)

Grilled Ocean Seabass
with Seafood Mayo
Sauce

Сибас гриль
с соусом из
морепродуктов
и майонеза

Сочный крупный сибас
гриль с приятным вкусом.
Подается с рататуем
и майонезным соусом.

399 бат (140 г)

Teriyaki Saba

Скумбрия
с соусом терияки

Нежная скумбрия
с кисло-сладким соусом
терияки, обжаренная на
гриле до хрустящей корочки.
Подается на шипящей
сковороде.

359 бат

Teriyaki Salmon

Лосось с соусом
терияки

Аппетитное филе лосося на гриле
с соусом терияки, овощами
гриль, соусом сальса
и гарниром на выбор.

599 бат

Grilled Salmon

Лосось гриль

Стейк из норвежского лосося,
идеально прожаренный на
гриле. Подается с овощами
гриль, соусом сальса
и гарниром на выбор. Острый
соус с морепродуктами
дополнит великолепный
вкус блюда.

599 бат

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

Akadama Tempura
Jumbo Prawns

Креветки джамбо
в кляре

Хрустящие креветки
джамбо с коктейльным
соусом

399 бат

Crumbed Fish

Рыба в панировке

Большой кусок панированной
рыбы в хрустящей золотистой
корочке. Подается с коктейльным
соусом. Наслаждение вкусом!

299 бат

РFiыshбeнrmаяanт’аs рPеlaлttкeаr

Рыба в панировке,
хрустящие креветки
джамбо и панированные
кальмары порадуют всех
ценителей рыбы

449 бат

СВИНИНА
PORK
Блюда со свининой готовятся из
отборных продуктов высшего качества
и отличаются превосходным вкусом.
Добавление гармонично подобранных
специй позволяет ощутить
неповторимый колорит блюд.
Подаются с фирменным соусом Sizzler.

BBQ Pork Spare Ribs

Свиные ребрышки барбекю

Маринованные нежные и сочные свиные
ребрышки, пропитанные ароматом дыма,
подаются с фирменным соусом барбекю,
обжаренной на гриле кукурузой
и луковыми кольцами

569Половина порции бат
799Целая Порция
бат

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

ДЛЯ ДВОИХ

Pork Knuckle &
2 Smoked Pork Sausage
(2 Persons)

Свиная рулька
и 2 колбаски

(для двоих)
Аппетитная свиная рулька
с золотистой хрустящей корочкой.
Подается с копченой говяжьей
колбаской. Изумительный вкус!

699 бат

799 бат

French Cut Pork Chop

Отбивная
из свинины
по-французски

Восхитительная свиная
отбивная на косточке,
обжаренная на гриле
до нужной степени
прожарки. Подается
с пряным соусом из зеленого
перца горошком, кукурузой
гриль и луковыми кольцами.

499 бат

Barbecue Pork Boston

Свиная лопатка барбекю

Нежная копченная свиная
лопатка под острым маринадом
с паприкой. С фирменным соусом
барбекю. Великолепный вкус!

399 бат

Pork Loin

Свиная корейка

Маринованная свиная
корейка с нежным вкусом.
Подается с острым тайским
соусом и клейким рисом.

345 бат

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

КУРИЦА

CHICKEN

Большой выбор сочных ароматных
стейков из курицы, маринованных
со специями и фирменным соусом
барбекю и идеально обжаренных
на гриле. Подаются с аппетитным
гарниром.

Southwest Grilled Chicken

Курица гриль
по-американски

Маринованная куриная
грудка гриль под горячим
соусом барбекю,
с расплавленным сыром,
хрустящим беконом
и свежей сальсой.
Бесподобный вкус!

399 бат

Hot & Spicy BBQ Chicken

Острая курица барбекю

Нежная и сочная куриная грудка
гриль с острым соусом барбекю

299 бат

Hibachi Chicken

Курица на
японском гриле

Аппетитная куриная грудка
под фирменным соусом
хибати с ананасом
гриль – удивительно
вкусное сочетание
кулинарных традиций
Востока и Запада

339 бат

Spicy Grilled Chicken

Острая курица гриль

Невероятно нежное куриное бедро
в маринаде с фирменной смесью специй
подается со сладким соусом чили

299 бат

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

АЗИАТСКАЯ Свежие блюда, приготовленные
КУХНЯ по оригинальным рецептам тайской
и международной кухни с использованием
ASIAN TASTE трав, придающих восхитительный аромат.
Сервируются со свежими овощами
и острым тайским соусом.

Grilled Chicken

Курица гриль

Курица гриль с хрустящей
корочкой. Подается с острым
тайским соусом, острым
салатом из манго
и горячим клейким рисом.

339 бат

Grilled Pork Neck

Свиная шейка гриль

Ароматная свиная шейка гриль
в сочетании с острым салатом
из манго, острым тайским
соусом и горячим клейким
рисом. Удовольствие
в каждом кусочке!

399 бат

Вкусно и полезно 100%

Healthy Choice растительный
состав
Мясо на основе растительного
белка – прекрасная альтернатива Omni Curry Steak with
обычной говядине и свинине Krapao Spaghetti
и отличный выбор для тех, кто
заботится о здоровье. Вегетарианский стейк
с карри со спагетти
с базиликом

Аппетитный вегетарианский
стейк OmniMeat с карри.
Подается с ароматным спагетти
с базиликом.

329 бат

Beyond Caramelized
Onion Burger with
Spicy Coleslaw
Бургер с вегетарианской
котлетой Beyond Meat
и карамелизированным
луком и острый
салат «Коул слоу»
Восхитительный бургер
с вегетарианской котлетой
для сторонников здорового
питания. Подается с острым
салатом «Коул слоу».

399 бат

เฉพาะ 31 สาขาเทา่ น้นั
1 Siam Center 7 Central Ladpao 13 The Mall Bangkapi 19 Central Eastville 25 The Mall Thapra
14 Central Rama2 20 Central Salaya 26 Zpell @FP Rangsit
2 Central Phuket 8 Central Pinklao 15 The Mall Bangkae 21 Central World 27 Seacon Bangkae
1 6 Future Park Rungsit 22 Central Chaengwattana 28 MBK
3 Central Pattaya 9 Mega Bangna 17 Central Bangna 23 Seacon Square 29 The Riverside Plaza
18 The Mall Ngamwongwan 24 Siam Square One 30 Esplanade Ratchada
4 Royal Garden Plaza Pattaya 10 Central Westgate 31 Major Ekamai

5 Terminal 21 Pattaya 11 Central Rama9

6 Fashion Island 12 Central Rama3

При заказе основного блюда (кроме блюд с соAбllоdйin) eм-оinжmнeоaпlsоiлnьclзuоdвeаuтnьlсimя iсtаeлdаcтh-oбiаcрesомfroбmезthоeгрSаizнzиleчrеbнaиr.й. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включPаiюctтurНeДs Сar.eПfoрrиaзdаvкeаrtзiеsinбgлюpuдrсpoсsоeбsоoйnlдyо. пAоllлpнriиceтеsлinьcнluоdоeпVлAаTч.иTвakаeе-тaсwяaуyсsлeуrгvаicуeпcаhкaоrgвeки20в.-к/оbнoxтейнер – 20 бат.

БУРГЕРЫ Add Bacon : 30.-
Add Cheese : 30.-
BURGERS

Австралийская говядина высшего качества,
маринованная в специях и густом соусе
барбекю. Сочное и ароматное мясо, идеально
приготовленное на гриле.

Beef Burger

Бургер с говядиной

Классический бургер по
специальному рецепту.
Бургер с сочной австралийской
говядиной в фирменной
поджаренной сырной булочке
с салатом ромэн и свежим соусом
сальса.

349 бат 150 г

BBQ Bacon Cheese

Deluxe Burger
Бургер «Делюкс»
с беконом, сыром
и соусом барбекю
Австралийская говядина высшего
качества с аппетитным соусом
барбекю, хрустящим беконом
и расплавленным швейцарским
сыром в фирменной поджаренной
сырной булочке. Подается
со свежим соус1о5м0 сGа. льса.

399 бат 150 г

ДЕТСКОЕ В меню представлены детские порции популярных
МЕНЮ блюд. Размер порции специально рассчитан на
ребенка. Каждое блюдо отличается ярким вкусом
KID’S MENU и прекрасно восстанавливает энергию.

(Для детей до 12 лет/одно блюдо
на одного ребенка)

Junior Sausage

Колбаска для
детей

Свиная колбаска
с картофелем фри
и сырным тостом

199 бат

Junior Fish & Chips

Рыба с картофелем фри
для детей

Аппетитная рыба с картофелем фри

199 бат

Junior Salad

Детский салат

Свежие, хрустящие
и полезные овощи

119 бат

Junior Chopped Steak Junior Chicken

Бифштекс для детей Nuggets

Детям непременно понравится Куриные наггетсы
котлета из австралийской для детей
говядины и вкуснейший
картофель фри Вкусные хрустящие наггетсы
с картофелем фри
239 бат
199 бат

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

ДЛЯ ГУРМАНОВ 209.-*
299.-**
ОБЕД LUNCH
* Скидки, в том числе по клубной карте Sizzler,
С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ не предоставляются. Возможность выбора
гарнира на обед не предусмотрена
С 10:00 до 17:00

* Кроме государственных праздников

Crumbed Fish SizzБеlсeплrат-нбо ар

Рыба в панировке

Супы, салаты, паста, десерты и фрукты
без ограничений

Teriyaki Chicken

Курица с соусом терияки

Australian Chopped Steak
Rice Bowl

+30ДОБАВЬТЕ Кола без Содовая +50ДОБАВЬТЕ Холодный чай с лимоном
ограничений с лимоном

249.-* Chicken Namtok
299.-**
КУРИЦА

Grilled Saba with

Unagi Sauce Rice Bowl

Скумбрия гриль
с рисом с соусом
унаги

Niku Meshi Rice Bowl with
Poached Egg

Niku Meshi and Chicken ** За исключением периода проведения акции
Rice Bowl with Poached с понедельника по пятницу, с 17:01 до 21:00,
Egg с субботы по воскресенье, с 10:00 до 21:00, а также
в государственные праздники, на блюдо действует
стандартная цена.

+30ДОБАВЬТЕ Кола без Содовая +50ДОБАВЬТЕ Холодный чай с лимоном
ограничений с лимоном

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

ПО СРЕДАМ
Особый ужин
спдро1*а6Кз2д:рд10нон:0им0ечйе0ных

Всего от

299 бат

399 бат

* Скидки, в том числе по клубной карте Sizzler,
не предоставляются.

ПО СРЕДАМ

Особый ужин

Ribeye Steak

Стейк рибай

Нежный стейк рибай из отборной
австралийской говядины.
Обжаривается до нужной степени
и подается с луковыми кольцами.

699 бат (225 г)

799 бат

New York Steak

Стейк «Нью-Йорк»

Сочный и нежный сирлоин-стейк
из австралийской говядины.
Готовится на открытом огне.
Обжаривается до нужной степени
и подается с луковыми кольцами.

699 бат (225 г)

799 бат
При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.

Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

ПО СРЕДАМ Spicy Grilled Chicken

Особый ужин & BBQ Pork Spare Ribs

ДЛЯ ДВОИХ Острая курица гриль
и свиные ребрышки
Pork Knuckle & барбекю
2 Smoked Pork Sausage
(2 Persons) 399 бат

Свиная рулька 499 бат
и 2 колбаски

(для двоих)

699 бат

799 бат

Pork Loin Hibachi Chicken

& Crumbed Fish & Crumbed Fish

Свиная корейка Курица на японском
и рыба в панировке гриле и рыба
в панировке
299 бат
299 бат
399 бат
399 бат

ПО СРЕДАМ Australian Chopped

Особый ужин Teriyaki Steak (Well Done)

Spicy Grilled Chicken Рубленый бифштекс из
& Crumbed Fish австралийской говядины
с соусом терияки
Острая курица (полностью прожаренный)
гриль и рыба
в панировке 299 бат 150 г

299 бат 389 бат

399 бат

Pork Loin & Barbecue Pork Boston

Smoked Pork Sausage Свиная лопатка
барбекю
Свиная корейка
и копченая свиная 299 бат
колбаска
399 бат
299 бат

399 бат

При заказе основного блюда (кроме блюд с собой) можно пользоваться салат-баром без ограничений. Изображения имеют рекламный характер.
Все цены включают НДС. При заказе блюд с собой дополнительно оплачивается услуга упаковки в контейнер – 20 бат.

В салат-баре Sizzler представлены полезные
блюда, которые зарядят энергией и подарят
хорошее настроение. Блюда готовятся из
свежих овощей, выращенных в экологически
чистых условиях фермерских хозяйств
Таиланда или импортированных из других
стран. Мы обновляем меню каждые три
месяца и круглый год предлагаем гостям
вкусные блюда из отборных сезонных
продуктов. Кроме того, мы стремимся
разнообразить меню ассортиментом заправок
для салатов, а также сезонными фруктами.

07 2020

ДЛЯ ДВОИХ Spicy Grilled Chicken

Pork Knuckle & & BBQ Pork Spare Ribs
2 Smoked Pork Sausage
(2 Persons) Острая курица гриль
и свиные ребрышки
Свиная рулька барбекю
и 2 колбаски
399 бат
(для двоих)
499 бат
699 бат

799 бат

Pork Loin Hibachi Chicken

& Crumbed Fish & Crumbed Fish

Свиная корейка Курица на японском
и рыба в панировке гриле и рыба
в панировке
299 бат
299 бат
399 бат
399 бат

299.- 299.-

399.- T 389.- T

299.- T 299.- T

399.- T 409.- T

В салат-баре Sizzler представлены полезные
блюда, которые зарядят энергией и подарят
хорошее настроение. Блюда готовятся из
свежих овощей, выращенных в экологически
чистых условиях фермерских хозяйств
Таиланда или импортированных из других
стран. Мы обновляем меню каждые три
месяца и круглый год предлагаем гостям
вкусные блюда из отборных сезонных
продуктов. Кроме того, мы стремимся
разнообразить меню ассортиментом заправок
для салатов, а также сезонными фруктами.

11 2020


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ebook_Novel_Comel_Rahsia_Jambul_Cikgu_Amnah
Next Book
panduan-pks-kimia