The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

คู่มือหวยเงินล้านฉบับล่าสุด

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Jitrawee Wongdee, 2021-11-23 02:58:36

คู่มือหวยเงินล้านฉบับล่าสุด

คู่มือหวยเงินล้านฉบับล่าสุด

คู่มือรวย ด้วยหวยย่กี ๋ี

(ใช้ได้ทกุ เวป ทุกหวย หวยไทย หวยห้นุ หวยย่กี ๋ี)

สตู รท่ที ำให้คุณได้เงนิ จริง และเคลด็ ลับมำกมำย ในกำร
วิเครำะห์ตัวเลข ทงั้ 2 ตัว และ 3 ตัวตรง

คำนวนง่ำย ใช้ได้จริง เรียนครัง้ เดียวใช้ได้ตลอดชีวติ

**เน้น 3 ตัวตรง**

**ไม่ใช่มอื วำงไม่ใช่แอตมิน เป็ นคนท่วั ไปท่ีเรียนรู้จำก

กำรลองผิดลองถูก จนได้สตู ร ท่ีลงตวั **

คำนำ

เช่อื ว่ำหลำยคนสญู เสยี เงนิ มำกมำยจำกกำรเส่ยี งโชค

หนังสอื เล่มนีท้ ำออกมำเพ่อื ให้ ผ้อู ่ำนได้รับประโยชน์สงู สดุ

กำรพนันเป็ นส่งิ ผิดกฏหมำยและอำจทำให้คณุ สญู เสียหลำยอย่ำงมำกมำย
ในชวี ติ หำกคุณเลกิ เล่นได้กด็ ี แต่หำกคณุ เลกิ เล่นไม่ได้ คุณควรจะมีควำมรู้ รู้วิธี
ท่จี ะหำเงินจำกมัน

ทำงผ้เู ขยี นอยำกให้คณุ ศกึ ษำข้อมลู ในหนังสือเล่มนีใ้ ห้ละเอียด และเข้ำใจ
ให้ดีก่อน ก่อนจะตัดสนิ ใจลงทุน

คนท่รี วยจำกกำรเส่ยี งโชคมมี ำกมำย คนท่สี ญู เสยี ก็มีมำกมำยเช่นกนั ขอให้
คณุ ผ้อู ่ำนทกุ ท่ำนโชคดี

หวงั เป็ นอย่ำงย่งิ ว่ำหนังสือเล่มนจี้ ะเป็ นประโยชน์ และทำให้คณุ ม่งั ค่งั ร่ำรวย

หนังสอื เล่มนี้ เหมำะสำหรับคน ท่ตี ้องกำรเรียนรู้สตู รหวย แบบง่ำยๆ ท่เี ล่นได้
จริง ไม่ย่งุ ยำก ไม่มวี ธิ คี ดิ แบบซับซ้อน ง่ำยๆ

เหมำะสำหรับคนท่ชี อบเลขเจำะ 2 ตวั ตรง และ 3 ตัวตรงเท่ำนัน้

ไม่มสี อนสตู รรูด หรือสตู รว่งิ สอนเฉพำะเลข 2 ตัวและ 3 ตัว และสอนวธิ ี
คดิ วิธีวิเครำะห์

เรียนได้ทุกคน สอนตงั้ แต่เร่ิมต้น จนคดิ และวเิ ครำะห์เลขเป็ น

ไม่มสี ูตรไหนในโลกท่แี ม่น 100 เปอร์เซ็นต์

และทำงผ้สู อนไม่ได้กำรันตีว่ำสตู รนีแ้ ม่น 100 เปอร์เซ็นต์

แต่ทกุ สตู รท่สี อนคอื สูตรท่ที ำเงินได้จริง

สำรบัญ
1.รู้จักตัวเลขแต่ละประเภท
2.เลขตวั ตำยตัวแทน
3.สูตรบวกแต้มลบแต้ม
4.นำเบลิ้ นำตองนำเรียง
5.เลขออกบ่อย
6.เลขไหล
7.เลขรอบ
8.วิเครำะห์เลข 3 ตัวตรง
9.ทริกเพ่มิ เติม
10.เติมเงนิ เท่ำไหร่ดี

วิธเี รียน

1. ถ้ำสะดวกปริ๊น ให้ปริ๊นเป็ นเอกสำรออกมำ จะ
ดงู ่ำยขนึ้

2. เรียนจำกบท ท่ี 1 เพ่อื ทำควำมรู้จักกับตวั เลข
แต่ละประเภทก่อน ตัวไหนเรียกว่ำอะไร

3. จำสตู รตวั ตำยตัวแทน จำให้ได้ เลขกลุ่มไหน
อย่ใู นกลุ่มตัวตำยตวั แทนไหน

4. เรียนสตู ร บวกแต้ม ลบแต้ม เรียนฝึ กคิด ให้
คล่อง จนสำมำรถ คิดในใจได้

5. หลงั จำกนัน้ เรียนบทถัดไปตำมลำดับ

**ไม่ต้องรีบร้อนจับสำมตัว ฝึ กสตู ร 2ตัวให้
ชำนำญ แล้วค่อยมำเรียนบทถดั ไป
**หำก ไม่เข้ำใจ บทไหน ให้ทกั ข้อควำมหำครู

ครูจะสอนและอธบิ ำยให้เป็ นข้อๆ

บทท่ี 1.
มำรู้จกั ตัวเลขแต่ละประเภทตวั เลขในกำรเล่นหวย
ก่อน จะ มดี งั นี้
เลข 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
เลขคู่ 0 2 4 6 8
เลขค่ี 1 3 5 7 9
เลขเบลิ้ 00 11 22 33 44 55 66 77 88 99
เลขพ่นี ้อง 01 12 23 34 45 56 67 78 89 09
เลขตอง 000 111 222 333 444 555 666 777 888
999
เลขเรียง 012 123 234 345 456 567 678 789
890 091
เลขตองพเิ ศษ 388 338 177 117 588 558 699
669 355 335

บทท่ี 2.เลขตัวตำยตัวแทน**สำคัญจำให้ได้
เลขตวั ตำยตัวแทนคือเลขท่ีมกั จะออกตำมกนั มำในรอบ
ถดั ไป เปรียบเสมือนตัวตำยตัวแทนของกนั และกัน

โดยแยกเป็ นกล่มุ ๆ กลุ่มใครกล่มุ มัน
เลขตัวตำยตัวแทนประกอบด้วย (กลบั ตวั เลขด้วย)

กลุ่มท่ี 1 27 25 57 23
กลมุ่ ที่ 2 38 35 58
กลุ่มที่3 09 19 10
กลุ่มท่ี4 24 26 46
กลุ่มท่ี5 08 03 33 88 83
กล่มุ ที่6 17 13 18

*ส่วน 83 จะอยู่ 2 กลุ่มเลย เลขกจ็ ะเยอะหน่อยก็แทงทงั้ 2กล่มุ *

จำเลขกล่มุ ใครกล่มุ มัน ถ้ำหวยงวดก่อนมีเลขตัวไหน ในกล่มุ มำ ให้แทงเลขใน
กล่มุ ตวั เองตำม

เช่น ถ้ำหวยออก 825-41 หวยในกล่มุ คือ 25 เป็ นเลขตัวตำยตัวแทนในกล่มุ
ท่ี 1 ใช่ไหม รอบต่อไปก็เอำเลขในกล่มุ เดยี วกนั ไปแทง 27-23-75-25

เลขกล่มุ นีส้ ำคญั ออกบ่อย มนั จะมำตำมหลงั กันมำ

ตัวอย่ำง ท่1ี สมมุตหิ วยออกแบบนี้
รอบท่ี 13 135 – 73
รอบท่ี 14 ก็ควรจะเล่น 38-58-53
เพรำะ เลข 35 อยู่ในกลุ่มตัวตำยตวั แทน 35-38-58
เช่น

รอบท่ี 69 หวยออก 757 – 85
รอบท่ี 70 หวยออก 472 – 11(มำ 57 ออก 72)

***เลข 2 ตวั นีอ้ ยู่ในกลุ่มตวั ตำยตวั แทนกลุ่มเดยี วกนั
มันก็จะออกตำมหลังกันมำ ซ่ึงถำมว่ำออกทกุ รอบไหม
ไม่ทุกรอบ แต่ออกบ่อย***

ตัวอย่ำงท่ี 2

รอบท่ี 57 หวยออก 252 – 51
รอบท่ี 58 หวยออก 275 – 03 (มำ 52 ออก 75)
รอบท่ี 59 หวยออก 424 – 38 (มำ 03 ออก 38)
รอบท่ี 60 หวยออก 835 – 35 (มำ 38 ออก 35)

สำหรับคนท่เี รียนหลำยรอบแล้วกย็ งั ไม่เข้ำใจอย่ำงอ่นื เอำ
แค่นีก้ ็ได้ แค่ตำมดูเลขในกลุ่มนี้ แล้วแทงตำม แค่นีก้ ไ็ ด้เงนิ
แล้ว แต่ถ้ำอยำกได้ชวั ร์ขึน้ ก็มำเรียนบทต่อไปกนั

บทท่ี 3. *สูตรบวกแต้มลดแต้ม*
เป็ นสตู รคำนวนเลข 2 ตัว แตก ใช้คำนวนทุกรอบ
บวกแต้มลดแต้มคอื สตู รท่ีง่ำยมำกๆๆ แค่
บวก 1 และ ลบ1
โดยบวกทัง้ 2 ตวั บน 2ตวั ล่ำง และลบทงั้ 2 ตวั บน
และ 2 ตวั ล่ำง
วธิ ที ำคอื ใช้เลขท้ำยสองตัวบนและสองตัวล่ำงของ
รอบท่แี ล้วท่เี พ่งิ ออกไป มำบวก 1 แต้ม และลบ 1
แต้ม ทงั้ ด้ำนหน้ำและด้ำนหลงั

บทนีค้ ือสูตร เป็ นบทท่สี ำคญั ท่สี ุดใช้ทกุ รอบ ฝึ กบวก
ลบ จนชนิ จนสำมำรถ บวกลบในใจได้ ฝึ กจนกว่ำจะ
เก่ง แล้วค่อยไปท่ี บทอ่นื ห้ำมข้ำม
เด็ดขำด!!!!!

ตวั อย่ำงดังนี้
สมมุตหิ วยออก 328 – 48

เอำ 2 ตวั บน คิดก่อน สองตัวบนคือ 28
บวก 1 แต้ม จะได้ 28+1=29

82+1=83
ลบ 1 แต้ม จะได้ 28-1 =27

82-1=81
จำกนัน้ เอำเลข 2 ตวั ล่ำงมำคิด สองตวั ล่ำงคือ 48
บวก 1 แต้ม จะได้ 48 + 1= 49

84 + 1= 85
ลบ 1 แต้ม จะได้ 48 – 1 = 47

84 – 1 = 83
จะได้เลข 2 ตัวดงั นี้ 29 – 83 – 27 – 81 – 49 – 85 – 47 – 83

สำมำรถเอำเลขชุดนีไ้ ปแทง 2 ตวั ได้เลย แบบนีค้ ือเจำะ2 ตัว เวลำแทงก็
แทงทงั้ บนและล่ำงด้วย กลับเลขด้วย

กรณีท่เี ป็ นเลขเบลิ้ หวยท่คี ำนวนได้ตวั เลขกจ็ ะ
น้อยลง
ตวั อย่ำงเช่น
หวยออก 122 – 44
22+1 =23
22-1 =21
44+1=45
44-1=43
ก็จะได้เลข บวกลบแค่นี้

ไปดตู วั อย่ำงอ่ืนต่อ

กรณีท่หี วยออกเลข 0 คดิ ยงั ไง ??

เช่น หวยเลขออก 351 – 20

คำนวนเลข 2 ตวั บน คอื 51

บวกแต้ม จะได้ 51+1 = 52

ลบแต้ม จะได้ 15+1 = 16
51-1 = 50

15-1 = 14
คำนวนเลข 2 ตวั บน คอื 20

บวกแต้ม จะได้ 20+1 = 21

ลบแต้ม จะได้ 02+1 = 03
20-1 = 19

02-1 = 01

ปกติถ้ำเลขท่วั ไป เรำจะคำนวนออกมำได้ 4 ตวั แบบนีแ้ ต่ถ้ำรอบ
ไหนสองตวั บน สองตัวล่ำงมีเลข 0 ไม่ว่ำจะเป็ น 04/40 01/10
หรือ 0 อะไรถ้ำ มี 0 อยู่ ให้แทนตำแหน่ง 0 ด้วยเลข 9

แทนยังไง อย่ำงหวยรอบนีค้ อื 20 กเ็ อำ 9 ไปแทน จะได้เป็ น 29

แล้วทำไมต้องเปล่ยี น
ปกติเวลำ เรำนับเลข
จะเร่ิมจำก 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ถูกไหมค่ะ
ท่นี ีเ้ หน็ ไหม หน้ำเลข 0 ไม่มอี ะไรอยู่ มันกจ็ ะวนเลขกลับไปท่ี
เลข 9 แบบนี้

123456789 0123456789

ทุกอันท่ี มี 2ตัวบน หรือ ล่ำง มีเลข 0 จะตำแหน่งไหน
กใ็ ห้เปล่ยี นจำก 0 เป็ น 9 แทน
01/10 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 19
02/20 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 29

03/30 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 39
04/40 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 49
05/50 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 59
06/60 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 69
07/70 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 79
08/89 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 89
09/90 เปล่ยี นจำก0 เป็ น 9 จะได้ 99
เท่ำกับว่ำสตู ร ท่บี วกลบและมีเลข 0 จะได้เลข
มำกกว่ำตัวอ่นื มำหน่ึงตวั จะเป็ น 5 ตวั

โอเคไหมค่ะ มใี ครงงไหม ถ้ำ งง ทกั ถำมครูเพ่มิ
ถ้ำได้แล้ว ไปฝึ กสตู รตัวตำยตวั แทนแล้วทำแบบฝี กหัด
กันค่ะ

แบบฝึ กหดั สตู รบวกแต้มลดแต้ม

มำลองคำนวนกันค่ะ
รอบท่ี 13 ออก 156 - 29
2 ตัว บน คอื ………
บวกแต้ม จะได้ ……………..=……………

……………..=……………
ลบแต้ม จะได้ ……………..=…………..

……………..=……………
2 ตวั ล่ำง คอื ……….
บวกแต้ม จะได้ ……………..=……………

……………..=……………
ลบแต้ม จะได้ ……………..=…………..

……………..=……………

จะได้เลข 2 ตัว คือ.....................................................
ลองอกี สกั รอบค่ะ
รอบท่ี 8 387 - 06

2 ตัว บน คือ………
บวกแต้ม จะได้ ……………..=……………

……………..=……………
ลบแต้ม จะได้ ……………..=…………..

……………..=……………
2 ตัวล่ำง คอื ……….
บวกแต้ม จะได้ ……………..=……………

……………..=……………
ลบแต้ม จะได้ ……………..=…………..

……………..=……………

จะได้เลข 2 ตัว คือ.....................................................

ลองอกี สักรอบนะค่ะ จะได้คล่องๆ สูตรนีส้ ำคัญต้อง
ใช้ตลอด
รอบท่ี 9 ออก 187 - 44

2 ตัว บน คือ………
บวกแต้ม จะได้ ……………..=……………

……………..=……………
ลบแต้ม จะได้ ……………..=…………..

……………..=……………
2 ตวั ล่ำง คือ……….
บวกแต้ม จะได้ ……………..=……………

……………..=……………
ลบแต้ม จะได้ ……………..=…………..

……………..=……………

จะได้เลข 2 ตวั คือ.....................................................

ถำม/ตอบ

ถำม จะใช้สูตรไหนดี ระหว่ำงตัวตำยตวั แทนและ บวกแต้ม
ลบแต้ม?
ตอบ สำหรับคนไม่ชอบคดิ อะไรมำกไม่ชอบคำนวน ใช่แค่
ตัวตำยตวั แทนก็ได้ เข้ำบ่อย มำบ่อย แต่ก็ไม่ได้เข้ำทกุ รอบ
มองดีๆก่อนเล่น

ถำม ถ้ำใช้สูตรบวกแต้มลบแต้ม ยงั ต้องใช้สตู รตัวตำยตัว
แทนอีกไหม?
ตอบ ใช้คู่กนั ได้เลย แต่ถ้ำคิดว่ำเลขเยอะไป ค่อยๆตัดตัวท่ี
ไม่ใช่ออกไปได้ จะเหน็ ภำพได้ชัดเจนขึน้ เม่ือเรียนบทสำม
ตัวแตกแล้ว

ทงั้ 2 สตู รนีค้ อื กำรเจำะเลข 2 ตัวแตก ถ้ำเข้ำใจดีแล้ว
ชำนำญแล้ว มำเรียนต่อท่ีบท ต่อไป

บทท่ี 4. เลขนำเบลิ้ ตอง เรียง

เลขนำตอง นำเบลิ้ นำเรียง

คือ ถ้ำคุณเหน็ เลขเหล่ำนีม้ ำ โอกำสท่รี อบต่อไปจะออก ตอง
เบลิ้ หรือเรียง จะสูงมำก หรือภำยใน 5 รอบ จะออกเบลิ้ ตอง
หรือเรียงได้

เลขนำตอง นำเบลิ้ นำเรียง มดี งั นี้ (6กลับ)
913 918 358 958 578 969 856
แต่ตัวเลขท่จี ะเด่นสุด จะมี 2 เลข ดงั นี้
931 และ 819 ถ้ำเหน็ 2 ตัวนมี้ ำเม่อื ไหร่โอกำสสูงมำก
ท่จี ะขึน้ ตอง เบลิ้ เรียง แล้วส่วนใหญ่จะเป็ นตอง
ตวั อย่ำง
หวยออก 913-45
รอบต่อไป กค็ วรเล่น ตอง เบลิ้ เรียง ส่วนใหญ่จะมำ
ภำยใน 5 รอบ

5. เลขออกบ่อย

เลขออกบ่อยคอื เลขท่ีมำแทบทุกวัน บำงวนั ก็มำหลำยรอบ
ซ่งึ ใช้ได้ผลดใี นกำรวเิ ครำะห์ เลข 3 ตวั แตก

เลขออกบ่อยมีดงั นี้

275 958 358 378 159
059 246 815 083 369
258 248 278 175 458
169 457 469 856 965

ฝึ กสงั เกตุตงั้ แต่รอบท่ี 1 จนถึงรอบปัจจุบนั มีเลขเหล่ำนี้

ออกไปหรือยงั หำกยงั ก็มีโอกำสสูงท่จี ะมำ 3 ตวั แตก

บทท่ี 6 . เลขไหล
เลขไหลคือ เลขท่มี ำต่อเน่ือง มำตดิ กันหลำยๆรอบม
มำอย่ำงน้อย 2 รอบขนึ้ ไป เรียกเลขไหล
ให้เรำสงั เกตุว่ำเลขไหนไหล แล้วเม่ือไหร่ท่เี ลขไหล
นัน้ หำยไป ให้เอำเลขนัน้ มำใช้แทงในรอบถดั ไป
เช่น
หวยออก
งวดท่1ี 123 – 45 2 มำ
งวดท่2ี 426 – 60 2 มำ
งวดท่3ี 275 – 89 2 มำ
*แบบนีเ้ รียกว่ำไหล 2*
มำตดิ กนั 2 รอบขนึ้ ไป เรียกว่ำไหล

ตัวอย่ำงต่อไป
งวดท่ี 1 413 – 77 มำ4 มำ 1
งวดท่ี 2 214 – 65 มำ4 มำ1
งวดท่ี 3 483 – 19 มำ4 มำ1
แบบนีเ้ รียกไหล ทัง้ 4 และ 1 คอื ไหล 2 ตวั เลย

ตวั อย่ำงต่อไป
งวดท่ี 1 011 – 23 มำเบลิ้ 11
งวดท่ี 2 455 – 57 มำเบลิ้ 55
งวดท่ี 3 484 – 99 มำเบลิ้ 99
แบบนีเ้ รำเรียกว่ำ ไหลเบลิ้

ตวั อย่ำงต่อไป
งวดท่1ี 245 – 18 เลขพ่นี ้อง 45
งวดท่2ี 723 – 06 เลขพ่นี ้อง23
งวดท่3ี 849 – 78 เลขพ่นี ้อง78
แบบนีเ้ รียกว่ำไหลพ่นี ้อง

ตวั อย่ำงต่อไป
งวดท่ี 1 475 – 42 มำ75
งวดท่ี 2 657 – 33 มำ57
งวดท่ี 3 803 – 57 มำ57
แบบนีเ้ รียกไหล 57

ทนี ีม้ ำถึงตอนสำคัญ ท่เี รำรอคอย คอื เลขไหลหำย
หำยยงั ไงมำดู
ตวั อย่ำง
งวดท่ี 1 183 – 28 3 มำ
งวดท่ี 2 375 - 18 3 มำ
งวดท่ี 3 930 - 06 3 มำ
งวดท่ี 5 246 - 25 3 หำย
แบบนีเ้ รียกว่ำไหล 3 หำย
ไอ้เลขไหลท่ีหำยน่ีแหละ!!!

คือโอกำสทอง ของเรำเลย เม่อื ไหลตัวไหนหำยไป
รอบต่อไป โอกำสท่ีมนั จะกลับมำคือสงู มำก

แบบนีเ้ รำจะได้ตวั เก็งเลย หน่งึ ตวั คอื เอำเลขท่หี ำยตัง้
เป็ นตัวหลักไว้เลย

รอบต่อไป โอกำสมำเลข 3 80-90 เปอร์เซ็น

บทนีส้ ำคญั มำก ฝึ กดจู ำกผลหวยงวดเก่ำๆ อะไร
ไหลมำ แล้วอะไรหำยไป

เลขไหล คอื เลขท่มี ำตดิ กัน 2 รอบขนึ้ ไป แบบนีเ้ รียก
เลขไหล

ถ้ำออกติดกนั เกนิ 2 รอบ เช่น ออกแต่เลข 3 มำ
5รอบ แล้ว แบบนีเ้ รำเรียกมันว่ำ ไหลยำว

ถ้ำออก 2 รอบ กเ็ รียกไหลสนั้

จะไหลสนั้ ไหลยำวมันก็คือไหล มนั คอื ตัวเดด็

บทท่ี 7.เลขรอบ
เลขรอบคือ เลขรอบท่หี วยออก
จะใช้สำหรับหวยย่กี ๋ี หวยไทย หวยลำว ฮำนอย หุ้น
ข้ำมบทนีไ้ ป โดยจะออกตงั้ แต่รอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 88
รอบ

Huay
1: 06:00 359 – 94 รอบท่1ี

2: 06:15 741 – 52 รอบท่ี 2

3: 06:30 183 – 12 รอบท่ี 3

4: 06:45 095 – 89 รอบท่ี 4

5: 07:00 650 – 61 รอบท่ี 5

เลขข้ำงหน้ำ ก็คือเลขรอบ มีตงั้ แต่รอบท่ี 1-88

*ข้อสงั เกต*ุ รอบ ท่เี ป็ นเลขเบิล้ มกั จะออกเบิล้ ตองเรียง
รอบเบิล้ จะมี รอบ 11 – 22 - 33 – 44 – 55 – 66 – 77 - 88

แล้ว เลขท่เี ท่ำไหร่มักจะออกหวยเบลิ้ ตองเรียงตำมเลขรอบมัน

ยกตวั อย่ำงเช่น
รอบท่ี 17 ชอบออก 177-117-111-777-11-77-17
รอบท่ี 22 ชอบออก 222-22- 021-123-234
รอบท่ี 35 ชอบออก 345
รอบท่ี 45 ชอบออก 345 456
รอบท่ี 78 ชอบออก 678 789
รอบท่ี 33 ชอบออก 333-388-338-355-335-33-88 123-234-345
พอจะนกึ ภำพออกไหม เลขมนั อย่ทู ่เี ลขรอบไหน ก็มกั ออกตองเบลิ้
เรียงเลขท่มี ตี ัวมันอยู่

อย่ำงรอบท่ี 33 ถ้ำเป็ นเรียง ก็จะชอบออก 123 234 345

คือต้องมีเลข 3 ตดิ อย่ดู ้วย
หรืออย่ำงเช่นรอบท่ี 44 กจ็ ะชอบออก 444-44-499-944
ถ้ำเป็ นเรียงกจ็ ะเรียง 234-345-456 จะมี เลข 4 ตดิ อยู่

รอบ 55 ก็จะชอบออก 555-55 355-335-588-558
ถ้ำเรียงก็จะเรียง 345-456-567

ถำมว่ำเป็ นแบบนีท้ ุกครัง้ ไหม? ไม่ทกุ ครัง้ แต่บ่อย

เป็ นทริกท่ชี ่วยให้เรำพิจำรณำเลข 3 ตวั ได้ง่ำยขึน้

เม่อื เรำคำนวนตวั เลขได้เลข 2 ตวั แล้ว เรำสำมำรถเอำมำจบั เป็ น
3 ตวั แตกได้ ตำมเลขออกบ่อย(สตู รคำนวน2ตวั มีสอนในบท
ถัดไป)

**เลขออกบ่อยตัวอย่ำงท่1ี **
สมมตุ ิว่ำเรำคำนวนเลข 2 ตวั มำได้ 26
เช่น เรำคำนวน เลข 2 ตัวตำมสตู รได้ เลข 26
รอบนีก้ ็จะมโี อกำส ออก 426 ได้
426 ก็คือเลขในกลุ่มออกบ่อย

**เลขออกบ่อยตวั อย่ำงท่2ี **
เช่น เรำคำนวน เลข 2 ตัวตำมสูตรได้ เลข 72
รอบนีก้ จ็ ะมีโอกำส ออก 572 ได้
572 ก็คือเลขในกลุ่มออกบ่อย

บทท่ี 8.วเิ ครำะห์เลข 3 ตัวตรง
บทท่ที กุ คนอยำกได้

กำรจบั 3 ตวั แตกไม่มีอะไรมำกเลย กแ็ ค่เอำ
เลขท่คี ำนวน 2 ตวั ได้
จำกสตู รบวกลบ หรือเลข 2 ตัวจำกเลขตวั ตำยตวั
แทน
มำผกู กับเลขไหล หรือเลขท่อี อกบ่อย เลขเรียง เลข
ตอง หรือเลขรอบ ให้มันมคี วำมสัมพนั ธ์กัน
เช่อื มโยงกัน

เช่น เรำคำนวนหวย 2ตวั ได้ เลข 26
เรำก็เอำ 26 มำพิจำรณำดูว่ำ มันเข้ำกับเลขไหลท่ี
หำยไปไหม หรือเลขท่ีกำลงั ไหลอยู่ไหม
อย่ำงเช่น หวย ไหล เลข 7 อยู่ 26เม่อื รวมกับ 7

กจ็ ะได้ 267 หรือ
ถ้ำไหลหำยคอื 9 เรำกเ็ อำ เลข26มำรวมกนั ก็จะได้
926

ตวั อย่ำงกำรวิเครำะห์ 3 ตวั ตรง เช่นสมมตุ วิ ่ำ
รอบท่ี 36 หวยออก 138 - 28

1.คำนวนตำมสูตรบวกลบจะได้ 37 39 28 48 18 27 38 29
2.เลขตวั ตำยตวั แทนจะได้ 35 58
3.รอบท่ีจะเล่นต่อไปคือรอบท่ี 37
4.สมมุติเลขไหลหำยคือ 9
เรำกเ็ อำเลขท่คี ำนวนได้มำวิเครำะห์ว่ำเลขจะมีโอกำสออกอะไร
ได้บ้ำง โดยเร่ิมวเิ ครำะห์ไปทีละตวั

ตวั แรกคำนวนได้ 37 ทีนีก้ ็มำดูว่ำ
เลขออกบ่อยของ 37 มีไหม มีคอื 378 เรำกจ็ ดไว้ก่อน1หำง
เลขรอบ 37 มีโอกำสเบลิ้ ไหม เช่น 377 – 337 เรำก็จดไว้อกี
(เบลิ้ ไหมกพ็ ิจำรณำจำกรอบก่อนหน้ำนีว้ ่ำเลขไหลมี 7 มี 3 ไหล
มำไหม หรือก่อนหน้ำนีม้ เี ลขนำเบิล้ นำตองมำ)
เลขไหลหำยมีไหม สมมตุ ิ ไหล 9 ก็จะได้ 937
...................................................................................................

จำกนัน้ ก็วเิ ครำะห์ ตัวถดั ไป เรำคำนวนได้ 39
เลขออกบ่อยของ 39 มไี หม มีคอื 396
เลขรอบ 37 รวมกันกจ็ ะได้ 937
เลขไหลมไี หม สมมตุ ิ ไหล 9 ก็จะได้ 937
...................................................................................................

วเิ ครำะห์ ตวั ถัดไป คำนวนได้ 28
เลขออกบ่อยของ 28 มีไหม มีคอื 258
เลขรอบ 37 รวมกันกจ็ ะได้ 37รวมกบั 28 ไม่เข้ำ 3 ตัวเป็ น4ตวั
มนั เกิน กค็ อื รวมกันแล้วไม่เข้ำ เรำกต็ ัดไป
เลขไหลมีไหม สมมตุ ิ ไหล 9 กจ็ ะได้ 928
...................................................................................................
วิเครำะห์ ตวั ถดั ไป คำนวนได้ 48
เลขออกบ่อยของ 48 มีไหม มีคอื 458
เลขรอบ 37 รวมกันก็จะได้ 37รวมกับ 48 ไม่เข้ำ 3 ตัว
เลขไหลมีไหม สมมุติ ไหล 9 ก็จะได้ 948
......................................................................................
วิเครำะห์ ตัวถดั ไป คำนวนได้ 18
เลขออกบ่อยของ 18 มีไหม มีคอื 185
เลขรอบ 37 รวมกนั กจ็ ะได้ 37รวมกับ 48 ไม่เข้ำ 3 ตวั
เลขไหลมไี หม สมมตุ ิ ไหล 9 ก็จะได้ 918

...................................................................................................
วิเครำะห์ ตัวถดั ไป คำนวนได้ 27
เลขออกบ่อยของ 27 มไี หม มีคอื 275
เลขรอบ 37 รวมกนั ก็จะได้ 327
เลขไหลมไี หม สมมตุ ิ ไหล 9 ก็จะได้ 927
...................................................................................................
วเิ ครำะห์ ตัวถัดไป คำนวนได้ 38
เลขออกบ่อยของ 38 มีไหม มคี อื 538 338 883 783
เลขรอบ 37 รวมกันก็จะได้ 738
เลขไหลมีไหม สมมุติ ไหล 9 กจ็ ะได้ 938
......................................................................................
วเิ ครำะห์ ตวั ถัดไป คำนวนได้ 29
เลขออกบ่อยของ 29 มไี หม มีคอื 629
เลขรอบ 37 รวมกนั กจ็ ะได้ 37 รวมกับ 29 ไม่เข้ำ 3 ตวั
เลขไหลมไี หม สมมุติ ไหล 9 กจ็ ะได้ 992 229

...................................................................................................
วเิ ครำะห์ ตัวถัดไป คำนวนได้ 35
เลขออกบ่อยของ 35 มไี หม มคี ือ 835 435 335 553
เลขรอบ 37 รวมกันก็จะได้ 735
เลขไหลมีไหม สมมุติ ไหล 9 ก็จะได้ 935
...................................................................................................
วเิ ครำะห์ ตัวถัดไป คำนวนได้ 58
เลขออกบ่อยของ 58 มีไหม มีคอื 538 558 885 985 185 085
เลขรอบ 37 รวมกันกจ็ ะได้ 37 รวมกับ 58 ไม่เข้ำ 3 ตวั
เลขไหลมีไหม สมมตุ ิ ไหล 9 กจ็ ะได้ 958

วิเครำะห์จนครบทุกตวั ได้มำก่เี ลข กเ็ อำมำแทงได้
เลยหรือ ถ้ำมันเยอะมำกเกนิ ไป สมมุติวิเครำะห์
มำแล้วได้มำ 20 เลข เยอะมำกแทงกันตำยพอดใี ช่
ไหม เรำก็มำพจิ ำรณำต่อ ว่ำควรตัดตัวไหนออกดี

ตวั ไหนมันเข้ำสุด โดยให้เอำตวั ท่ีเลขไหลหำยเป็ น
หลกั ตัวไหนไหลหำยตวั นัน้ เอำเป็ นหลักไว้เลย ตวั
อ่นื ก็ให้เป็ นตัวสำรองไป

ยกตวั อย่ำง กำรดูเลข 3 ตัว

หวยลำว งวดวันท่ี 8/11/64
วิธีคำนวนหวย จะหวยห้นุ หวยไทย หวยไหนใช้วิธี
เดยี วกันหมด เอำผลย้อนหลงั อย่ำงน้อย 4 งวด มำดู
หวยลำว
วันท่ี 28/10/64 605 – 46 5มำ เรียกว่ำ 5ไหล
วันท่ี 01/11/64 851 – 18 5 ไหล
วนั ท่ี 3/11/64 659 – 96 5 ไหล
วนั ท่ี 5/11/64 068 – 90 5 หำย
**ทนี ีม้ ำวเิ ครำะห์กัน**
เหน็ ไหมว่ำ 5 หำยไป ตำมสตู รเลขไหลว่ำไงค่ะ อะไร
หำยให้ตำมเลขนัน้
เอำ 5 เป็ นหลัก ตงั้ 5 ไว้เลย 1 ตวั
จำกนัน้ ไปคิดสูตร

1.ข้ันแรกดูก่อนมเี ลขตัวตายตัวแทนไหม มี 09
จด ไว้ก่อน มี 09 ตาม 01/19
2.มาคานวนสูตรบวกแต้มลดแต้ม

68+1=69
86+1=87
86-1=85
68-1=67
09+1=10
90+1=91
09-1=08
90-1=89
มำทนี ีจ้ ะได้เลขทงั้ หมดคือ 69/87/85/67/01/19/08/89

ก็เอำเลขพวกนีม้ ำวเิ ครำะห์69/87/85/67/01/19/08/89
เม่ือกี้ เลขอะไรไหลมำ เลข 5 ตำมสูตรบอกว่ำ เลข
ไหนไหลหำยไป ให้เอำเลขนัน้ ตัง้ เม่ือกเี้ รำตงั้ 5 ไว้ถกู
ไหม
ทีนีเ้ รำกม็ ำเทยี บ จำกสตู รท่คี ดิ ได้
69/87/85/67/01/19/08/89
มีตัวไหนบ้ำงท่ีมีเลข 5 บ้ำง

มตี ัวเดยี วเลย คอื 85 ถูกไหม
น่ีแหละ ตัวเดด็ แบบนีเ้ รียก เดด็ 85
เอำ ตัวนีเ้ ป็ น ตวั เก็ง เป็ นตัวหลัก เป็ นตวั ตัง้

85 แน่นอน 85 อะไรดี?
กม็ ำจบั ลำกเลย ลำก 085 - 985

085/185/285/385/485/585/685/785/985

น่ีคอื เลข 3 ตัวท่ีได้ ก็ เอำไปแทงง
แล้วผลหวยออก 8/11/64 058-10 เข้ำทงั้ 3ตวั 2ตวั
บน/ล่ำง

เลขตวั ตำยตวั แทน กม็ ำบ่อย ไม่ค่อยพลำด มำ09
ตำม 10/19 อันนีก้ ถ็ ูก 2 ตัวล่ำง
มีลูกสิทธ์ ท่ำนนึงเข้ำใจ
เอำ 10+58 เป็ น 1058 เอำไปแทง 4 ตัวกไ็ ด้ 4 ตัวตรง

ตวั อย่ำงหวยไทย

เช่น หวยไทย
งวด 1/07/64 517 – 29 ไหล 5-7
งวด 16/07/64 725 – 70 ไหล 5-7
งวด 1/08/64 261 – 69 5-7 หำย
งวด 16/08/64 750 – 23 มำ 5-7
งวด 1/09/64 475 – 79 ไหลต่อ 5-7
งวด 16/09/64 935 – 90 ไหล 5-7 หำย
งวด 1/10/64 171 – 83
วเิ ครำะห์งวดนี้
เลขไหนหำย เอำเลขนัน้ เป็ นหลกั 7หำย ตำม 7
แล้วหวยมันไหล7 มำทงั้ ปี มันควรออก 77 หรือ ตอง777
แต่ถ้ำไม่ออกตอง มันก็จะมำตองพิเศษแทน ตองพิเศษของ777 ก็
คือ 177/117
ส่วน 2 ตวั ก็ออกตำมสตู ร ตวั ตำยตัวแทน 35 ออก 38

งวด 16/10/64 372 – 38
มำวเิ ครำะห์งวดนีต้ ่อ
72 ตำมสตู ร บวกแต้ม ได้ 73
38 ตำมสูตร ตัวตำยตัวแทน ได้ 03/33/88/38/08
เรำก็ดูว่ำ เลข ตัวท่คี ำนวนได้ มนั สำมำรถมำรวมกันได้ไหม
อะไรรวมกบั 73 ได้บ้ำง กร็ วมดูแล้วเอำไปแทงเป็ นเลข3 ตวั
รวมกนั จะได้ 337/387/037 ก็เอำ 3ตัวนีแ้ ทง
หวยออก 037 – 95 ได้2 บน 3ตวั แตก

คอื สำมตวั มนั คดิ ออกมำได้หลำยเลข หลำยมมุ
เทคนิค 3 ตัว คอื ต้องคดิ คลุมให้หมด
ตวั ไหนมำรวมกนั แล้วมคี วำมเป็ นไปได้ ต้องเอำมำหมด
แล้วค่อยมำเลอื กตัวตดั ท่ไี ม่ใช่ออก หรือแทงหมดทกุ ตัวก็ได้

อย่ำงท่บี อกไป แทง 1 บำท ได้ 850 บำท เรำแทงร้อยเลข ยงั มี

กำไรถูกไหม เล่นหวยต้องรอบคอบ

จุดประสงค์กำรเล่นคอื ได้กำไร ไม่ใช่เอำมนั ส์

ไม่จำเป็ นต้องเจำะเปะ ตวั เดยี วโดดๆ เน้นท่ปี ลอดภยั และกำไร

คนท่ไี ด้เงนิ กำรพนันจริงๆ ถ้ำไม่ใช่คนท่ดี วงเฮงสุดๆ กค็ ือคนท่รี อบคอบ
อย่ำลมื วตั ถุประสงค์ เอำชนะเวปเพ่อื เอำเงิน ไม่ใช่ มำเล่นเพ่ือสนุกแล้วเอำ
เงินให้เค้ำ

ครูไม่ใช่คนเก่งอะไรนะค่ะ ไม่ใช่คิดเปะ ทกุ รอบ เข้ำตลอดไม่ใช่เลย
แต่ครูคดิ ได้ว่ำควรทำยังไง ถึงเอำเงินมันได้ ค่อยๆฝึ กจนชำนำญ แล้วต่อไป
เวลำแทงเลขมนั จะง่ำย หวยมันจะออกหน้ำไหน พลกิ ไปหน้ำไหน เรำแทง
คลมุ ไว้หมดแล้ว มนั กไ็ ม่เกนิ จำกนัน้
ผิดบ้ำงถูกบ้ำง ส่งิ สำคัญสุดคือผลลพั ธ์ ซ่งึ กค็ อื กำไร กำไรจะเป็ นตวั บอก

ถ้ำเรียนไปเยอะๆ ฝึ กจนชนิ จะฝึ กตัดเลขออกทีละตัว
ได้ ฝึ กดูเร่ือยๆ หวยไหนกค็ ดิ แบบนีห้ มด ไทยลำว
นอย หุ้น ย่กี ๋ี

****ส่งิ ท่ตี ้องจำ****
1. สตู ร บวกลบต้องแม่น แม่นแบบท่วี ่ำคดิ ในใจได้
เหน็ เลขไหนมำบอกลบได้เลย
2.สูตรตวั ตำยตวั แทน ต้องจำได้
3.เลขไหลต้องดเู ป็ น ตวั ไหนไหล ตวั ไหนหำยเพรำะ
มันคอื โอกำสทอง แล้วมนั พลำดน้อย

มำถงึ ตรงนี้ บำงท่ำนอำจจะคิดว่ำ ทำไมแทงหลำยเลข
จังมันจะค้มุ ไหม???
บอกได้เลยค่ะว่ำค้มุ แน่นอนครูทำแบบนีแ้ หละ คดิ
แบบนี้ วชิ ำม่ัวแบบนีแ้ หละ ไม่เคยเสีย แต่จะได้มำก
ได้น้อยขึน้ อย่กู ับควำมม่นั ใจในรอบนัน้ ๆ

แล้วหวยไม่ต้องแทงทกุ รอบ ไม่ต้องเข้ำทุกรอบเรำ
เลือกได้ จะเข้ำเล่นรอบไหน ไม่มสี ูตรไหนในโลกท่มี นั

จะเข้ำทกุ รอบ เวปหวยเค้ำกม็ ีวธิ ีหนีเลขของเค้ำ
เรำแค่ต้องดักทำงเค้ำให้ทนั รู้เหล่ียมมนั รู้ทนั ก็ได้
เงนิ

คนท่เี ล่นเป็ น เอำเงนิ เป็ น วันนึงเค้ำเล่นไม่ก่รี อบ
เลือกรอบท่ใี ช่ เทสสตู รก่อนเล่น

ไม่ใช่นึกอยำกจะเล่นตอนไหนกเ็ ล่น สตู รไม่เข้ำสัก
รอบแต่ก็ยงั เล่น แบบนัน้ เล่นแบบนักพนัน โอกำส
ชนะแทบไม่มี พอเสียกโ็ มโห อยำกเอำคนื ขำดสติ

เวปมนั อย่ไู ด้เพรำะแบบนี้ เพรำะเล่นไม่เป็ นแล้วขำด
สติ

เพรำะฉะนัน้ เม่ือเลือกเสยี เงนิ มำเรียนกับครูแล้ว
ก็เอำไปให้หมด วิชำท่สี อน ค่อยๆเรียนรู้อย่ำงใจเยน็
รอบคอบ และมสี ติ ไม่เข้ำใจก็ทักมำสอบถำม

ถ้ำคดิ ได้ตำมท่คี รูสอน ทำตำมแบบท่คี รูสอน ได้เงนิ
จริงๆ ครูสำบำนเลย คุณได้เงนิ คณุ จะเอำเงนิ เท่ำไหร่
ต่อวนั

อดทนแล้วเรียนทีละบท เหมอื นเรำเรียนหนังสอื กว่ำ
จะเขยี น ก ไก่ ได้ใช่ไหม คดั ลำยมอื อยู่ก่ีรอบ

อันนีค้ รูลดั 7 ปี จำกประสบกำรณ์หมดแล้ว เอำไปให้
ได้

ยำวเลยครูแก่แล้ว ขบี้ ่นหน่อย

ทนี ีม้ ำดวู ธิ คี ดิ
ถ้ำเรำแทงเลข 3 ตวั แทง 1 บำท ชนะ ได้ 850 บำท
ใช่ไหมค่ะ
หวยมที ัง้ หมด 1000 ประตู
หมำยควำมว่ำเรำสำมำรถ แทงเลขได้ ถงึ 800เลข
โดยท่ยี ังมกี ำไร

ซ่งึ ในควำมเป็ นจริง เรำไม่ได้แทงเยอะขนำดนัน้
ยังมเี ลขท่ซี ำ้ กัน เลขท่เี ป็ นเบลิ้ หรือต่อให้หมดทุก
เลขท่คี ดิ ท่วี เิ ครำะห์ไว้ มนั กย็ ังกำไร

ค่อยๆฝึ กฝน และหม่ันดูตัวเลขทุกวัน
ฝึ กสังเกตไุ ด้ เลขมันจะออกสไตส์เดิมๆ ตัวนีม้ ำ ตวั นี้
ก็จะตำมมำ ทีนีพ้ อดเู ลขเป็ นกค็ ่อยตัดตัวท่ีไม่ใช่ออก
แล้วเน้นหนักไปตัวท่คี วำมน่ำเป็ นสูงสุด

ท่องไว้เสมอว่ำ ใจเย็นๆ สติ ค่อยๆดู เรำทำได้
ครูม่ันใจ ว่ำถ้ำครูทำได้ ทกุ คนก็ทำได้
ซ่งึ ครูเอง สำมำรถทำเงนิ จำก วิธที ่สี อนนี้ มำได้หลำย
ล้ำนบำท แม้ไม่ได้แทงหนัก
บำงวันแทง ตำละบำท สองบำท ก็ได้ถอน 2-3หม่นื
บำงวันม่นั ใจมำก ก็ได้หลำยแสน
ขอแค่ใจเยน็ และมสี ติ และเช่ือม่นั ในสูตร และ
เช่อื ในตวั เอง รับรองทำได้แน่นอน

9.ทริกเพ่มิ เตมิ
ทริก 22 มำ ให้ตำม 21

เม่ือเหน็ 22 มำ ให้ตำม 21 ประมำณ 1-7 รอบ ถ้ำไม่
มำก็หยุด แต่ปกติจะมำ ตงั้ แต่รอบแรกๆ
วธิ เี ล่น รอบ1 รอบ2 แทงลำก ลำกตงั้ แต่ 012-921
แทง 21/12 ล่ำงด้วย แล้วเน้น จำนวนเงนิ ไปท่เี ลขท่ลี ง
ด้วย 21 /12


Click to View FlipBook Version
Previous Book
เล่ม
Next Book
Browine