The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

มนตราอธิษฐาน 21 วัน

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by blakeley.ada, 2021-10-20 02:37:07

มนตราอธิษฐาน 21 วัน

มนตราอธิษฐาน 21 วัน

# เ ค รื่ อ ง ร า ง จู น จิ ต ลิ ขิ ต อ น า ค ต

มนตราอธิษฐาน
21 วัน

COACH TAN TRANCE MASTER

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น

จิ ต ใ ต้ สำ นึ ก แ ล ะ ก า ร ข อ ยื ม พ ลั ง
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

• ก้อนหินวิเศษ – พลังงานศักดิ์สิทธิ์และปาฏิหาริย์ แท้จริง
กำเนิดจากเบื้องบน สนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือ
อันยิ่งใหญ่ที่ถูกเรียกเป็นชื่อต่างๆ ตามแต่ความเชื่อแต่ละท้อง
ถิ่น ผ่านมายังโลกทางกายภาพที่เราอยู่ทางพลังงานไฟฟ้าใน
ดวงจิตเราที่เข้มข้นที่สุด คือ ศรัทธา ลงไปยังรูปลักษณ์
กายภาพต่างๆ เช่น ก้อนหิน พระเครื่อง หรือ เครื่องราง
• ศาสตร์ HEALING ต่างๆ การหยั่งรู้ อาศัยร่างเราเป็นแค่สื่อ
กลาง ( MEDIAN ) ดังนั้นหากเราเชื่อในสิ่งที่วิทยาศาสตร์ทาง
จิตนี้พยายามอธิบาย เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงกับร่างทรง ที่มี
ทั้งคนที่สื่อได้จริง และสื่อไม่จริง เพราะในเมื่อเราจุติในภพภูมิที่
ดีกว่า เราทำบุญได้บริสุทธิ์กว่า และจะมีใครที่รักและมีแรง
ปรารถนาอยากให้ตัวเราได้ดี และมีศรัทธาในตัวเราเองได้
มากกว่าตัวเรา
ดังนั้นหากฝึกจิตได้ถูกต้อง ปลอดล๊อคศักยภาพจิตใต้สำนึกบน
พื้นฐานของความเชื่อในศักยภาพของตัวเองที่บริสุทธิ์ บนพื้น
ฐานของความรัก และศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่คุณยึด
เหนี่ยวเป็นหลักชัยในชีวิตคุณ คุณจะศักดิ์สิทธิ์กว่าร่างทรง!

1

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น
จิ ต ใ ต้ สำ นึ ก แ ล ะ ก า ร ข อ ยื ม พ ลั ง

สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์

• ทำให้คนอื่นได้ไหม? - คอร์สนี้เป็นการฝึกเบื้องต้น ทำชีวิต
ตัวเองให้ดีก่อน อย่าไปก้าวล่วงพลังงานใคร หากยังคุม
พลังงานตัวเองไม่ได้ ต่อเมื่อคุณทำแล้วมีผลลัพธ์ชัดเจน พิสูจน์
แล้วว่าใช่ คุณเชื่อและศรัทธาได้อย่างหมดหัวใจ อยากนำศาสตร์
นี้ไปช่วยผู้อื่น ค่อยติดต่อทีมแอดมินในส่วนคอร์สชั้นสูงต่อไป
ได้
• ปี่ เซี่ยะ / เครื่องราง เช่นกัน เมื่อเบิกเนตรมาเป็นของของเรา
แล้ว ไม่ควรยกให้คนอื่น ควรเลี้ยงดูเค้าอย่างดีตลอดไป หาก
เกิดการแตกร้าวใดๆ ถือว่าเค้ารับเคราะห์บางอย่างแทนเรา ให้
นำไปฝัง เชิญดวงจิตเทพกลับสวรรค์แล้วบูชาองค์ใหม่มาเบิก
เนตรใหม่ได้ต่อไป

2

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น
ก า ร อ ธิ ษ ฐ า น จิ ต ใ ห้ ไ ด้ ผ ล

• อยู่ที่ความนิ่งของจิต “หยุดคิดเรื่องอื่นให้ได้” และต้องให้เห็น
ภาพที่เราต้องการให้ชัด จึงให้ขอทีละเรื่อง
• ถ้านิ่งไม่ได้ ยังไม่ต้องเริ่มอธิษฐาน ให้ใช้เทคนิคตามที่โค้ชสอน
ในไลฟ์
• อยู่ที่การจูนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปิดรับพลังงานเรา และขอจูน
บารมีท่านเข้ามาเกื้อกูลให้เราได้สมหวัง เพื่อประโยชน์สูงสุด คือ
นำไปช่วยเหลือผู้อื่ นต่อไป

3

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น
ก า ร เ ลื อ ก เ ค รื่ อ ง ร า ง

• การเลือกวัตถุดิบ มวลสาร
• พลังงานที่สะสมมา ถ้าไม่แน่ใจให้ล้างพลังงาน เช่น ล้างด้วย
แสง ล้างด้วยเกลือ ฯลฯ (หลักการเดียวกันกับการอาบน้ำมนต์ )
แล้วอัญเชิญพลังงานดีๆ ลงมาจุติในรูปลักษณ์นี้
• ตัวผู้บูชาเอง ขึ้นอยู่กับ ศรัทธา และการเชื่อมโยง การเบิก
เนตรน้อง การเชื่อมโยงน้อง การให้ค่าน้อง โดยดูแล พูดถึง
บ่อยๆ จะสามารถเชื่อมโยงพลังงานเรากับพลังงานดีๆของน้อง
และสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง (และความสุข สุขภาพ
อิสรภาพ เป็นอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟือในทุกด้าน
เป็นอาณาจักรแห่งจิตเดิมแท้ หรือ ตัวตนเบื้องบนของเรา หรือ
อาณาจักรแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าที่จิตใต้สำนึกของเราเชื่อม
โยงอยู่นั่นเอง)

4

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น

ม น ต ร า อ ธิ ษ ฐ า น 2 1 วั น

• แต่ละวันจะนำพาไปสู่การภาวนาเพื่อการตื่นรู้ พัฒนาการก้าว
เดินเข้าใกล้การเชื่อมโยงกับสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้น
ให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อปลดล๊อคจิตใต้สำนึกให้สามารถดึง
ปัญญา การหยั่งรู้ การตัดสินใจที่ถูกต้องมาใช้ได้อย่างไม่มีขีด
จำกัด เพื่อนำมาซึ่งการสมปรารถนาในทุกสิ่งให้บรรลุความ
ต้องการสูงสุด คือ การนำไปแบ่งปันผู้อื่นด้วยความรักที่ไม่มีข้อ
จำกัดเช่นเดียวกัน
• แต่ละวันจะมีบทเรียน ให้เรียนช่วงเช้า ที่คุณต้องทำทุกบท
เรียนซ้ำๆ ย้ำๆเป็นเวลา 3 วัน ให้ฝังลงในระดับจิตใต้สำนึก และ
ช่วงเย็นจะเป็นบทภาวนาอธิษฐานจิตให้ใช้ในการทำ SELF-
TRANCE ด้วยตัวเอง วันละ 1 บทภาษาจักรวาล หลังจากสวด
บทบูชาปี่ เซี่ยะแล้วในช่วงเย็น
• ระหว่างทำมนตราให้สวมน้องปี่ เซี่ยะที่เป็นจี้ด้วยทุกครั้ง
• ในภาพที่เห็นระหว่างทำมนตรา คุณจะเห็นน้องปี่ เซี่ยอยู่กับคุณ
ทุกที่ น้องจะเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึกของคุณที่เก็บพลังงาน
ที่ดีในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ไว้ และ เป็นสื่อ
เชื่อมโยงคุณและพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ สนาม
พลังงานแห่งนั้น เมื่อคุณกลับมายังโลกกายภาพที่เราใช้ชีวิตอยู่
น้องจึงสามารถช่วยดึงดูดเรื่องดีๆ โชคลาภ การเงิน คนดีๆเข้า
มาช่วยเหลือคุณได้ในทุกวันอย่างไม่มีขีดจำกัด

5

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น
ม น ต ร า อ ธิ ษ ฐ า น 2 1 วั น

• ระหว่างการเดินทาง เป็นปรกติที่จะมีวันที่เรามีความสุขมาก
อยากทำมนตรามากๆ หรือ วันที่เรางงๆ หรือ วันที่เราขี้เกียจ
ขอเพียงคุณรับรู้ เท่าทันอารมณ์ในวันนั้นๆ แล้วให้นึกถึง
ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่รอท่านอยู่ โค้ชรับรองว่าในแต่ละวันคุณจะ
เหมือนค่อยๆ ได้ไต่บันไดวิเศษขึ้นไปสู่ดินแดงอันศักดิ์สิทธิ์และ
เชื่อมโยงพลังงานดีๆ เหล่านั้นให้มาช่วยพัฒนาศักยภาพเรา
อย่างไม่มีขีดจำกัด
หากพร้อมแล้ว ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้ค้นพบเส้น
ทางใหม่ที่จะนำชีวิตท่านไปสู่บทใหม่ที่ดีกว่า และขอต้อนรับท่านผู้
ที่ตั้งใจฝึกฝนทุกท่านสู่ภาวะการณ์เกิด ความมั่งคั่ง สมหวัง
ปาฎิหาร์ย มหัศจรรย์ หรือ โชคดี แบบเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดใน
ทุกวันของชีวิตท่านนับจากนี้ไปค่ะ

6

ส รุ ป เ นื้ อ ห า ใ น บ ท เ รี ย น
ม น ต ร า อ ธิ ษ ฐ า น 2 1 วั น

คุณงามความดีใดที่ได้จาก E-BOOK เล่มนี้ โค้ชขออุทิศให้แก่
ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชา และแบ่งปันอย่างไม่มีข้อจำกัดแด่
ศิษย์คนนี้ คุณพ่อ คุณแม่ บรรพบุรษและครอบครัวที่เป็น
ดินแดงแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของโค้ชนับแต่วินาทีที่ได้
มาจุติ ทุกดวงจิตและทุกพลังงานที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และ
ท่านผู้อ่าน ที่ให้โอกาสให้โค้ชได้ทำประโยชน์ต่อผู้อื่นตามที่ได้ตั้ง
เจตนารมย์ไว้

ลิขสิทธิ์เป็นของบริษัท DR.THO EXPERT จำกัด อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามทำซํ้า
คัดลอก ดัดแปลง หรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆ ห้ามจำหน่าย ลอกเลียนแบบ
ส่วนใดส่วนหนึ่งรวมทั้งจัดเก็บ ถ่ายทอด ส่งต่อหรือแชร์หรือสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
ไม่ว่ารูปแบบใดหรือวิธีการใดๆ โดยถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย – สนใจนำไป
ใช้จำนวนมากกรุณาติดต่อบริษัท DR.THO EXPERT จำกัดเท่านั้น

7

ม น ต ร า อ ธิ ษ ฐ า น 2 1 วั น

**ระหว่างทำมนตราให้สวมน้องปี่ เซี่ยะที่เป็นจี้ด้วยทุกครั้ง โดยในภาพที่เห็นระหว่างทำมน
ตรา คุณจะเห็นน้องอยู่กับคุณทุกที่ น้องจะเป็นตัวแทนของจิตใต้สำนึกของคุณที่เก็บ
พลังงานที่ดีในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ไว้ และ เป็นสื่อเชื่อมโยงคุณและ
พลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ สนามพลังงานแห่งนั้น
เมื่อคุณกลับมายังโลกกายภาพที่เราใช้ชีวิตอยู่ น้องจึงสามารถช่วยดึงดูดเรื่องดีๆ โชค
ลาภ การเงิน คนดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณได้ในทุกวันอย่างไม่มีขีดจำกัด**

วันที่ 1-2-3
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ “มนตราอธิษฐาน” ค่ะ
มีประโยคหนึ่งที่โค้ชชอบมาก จนกลายมาเป็นคติประจำตัวโค้ช
คือ
“เมื่อคุณตระหนักถึงการขอบคุณที่แท้จริง ความกลัวจะ
สาบสูญ และความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อันไม่รู้จบจักปรากฏ
ตลอดไป”
โค้ชโชคดีเหลือเกินที่ถูกเลี้ยงดูมาแบบให้มีความสุขได้ง่ายๆ
ตั้งแต่เด็ก แค่ได้กินของอร่อย ได้ไปเที่ยวห้างข้างบ้าน ไปในที่
แปลกๆ โค้ชก็มีความสุขแล้ว เดิมยังไม่ได้เรียนทางนี้ก็ไม่รู้ถึง
ความเชื่อมโยง แต่มีสิ่งหนึ่งที่ประหลาดหากย้อนคิดดูนั่นคือ ไม่
ว่าจะประสบเคราะห์กรรมอะไร อย่างไร โค้ชเป็นคนที่มักจะมีเงิน
จากไหนไม่รู้ หลั่งไหลเข้ามาใหม่เสมอ เมื่อโตขึ้นเริ่มทำธุรกิจก็
ประสบความสำเร็จง่ายกว่าคนอื่นๆ ยิ่งให้คำปรึกษาคนอื่นแล้ว
ยิ่งไม่ต้องพูดถึง สามารถทำให้คนทำเงินมากขึ้นป็นสิบเป็นร้อย
เท่าได้แบบที่หลายคนยังงง ว่าโค้ชคิดไอเดียแบบนี้ได้อย่างไร

8

โค้ชก็ตอบวันนี้เลยว่าโค้ชก็ไม่รู้ บางครั้งความคิด คำพูด เมื่อ
พูดออกไป โค้ชยังมานั่งแปลกใจว่าคำพูดดีๆ แบบนี้ออกจาก
ปากเราได้อย่างไร สุดท้ายก็เข้าใจเมื่ออยากศึกษาศาสตร์ด้านนี้
ว่าแท้จริงแล้ว ทุกอย่างคือพลังงาน และเมื่อเราสามารถเชื่อม
โยงพลังงานกับแหล่งพลังงานแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้แล้ว
การใช้ชีวิตในแต่ละวันของเรา จะเป็นไปแบบเหมือนอัตโนมัติ จะ
เบาสบายไปตามโฟล์วของพลังงานที่เราเชื่อมโยง
คำถาม คือ แล้วจะเชื่อมโยงอย่างไร.... แท้จริงเราทุกคนเชื่อม
โยงกับสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง (และความสุข สุขภาพ
อิสรภาพ) อยู่แล้วในสภาวะจิตหนึ่ง
แต่เมื่อเรารับข้อมูลภายนอกมากขึ้น ยอมให้คนอื่นมาตัดสินเรา
มากขึ้น ความกลัวก็โตขึ้นจนบดบังทุกสิ่ง ขาดศรัทธาในตนเอง
ภาวะการณ์เชื่อมโยงสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นหายไป
จากจิตใต้สำนึกของเรา
มนุษย์เราจึงแสวงหาวัตถุ หรือ เครื่องรางที่จะนำการเชื่อมโยง
นั้นกลับมาในรูปแบบปาฎิหาร์ย ลาภลอยก้อนโต การงานสำเร็จ
ความรัก สุขภาพที่ดี แต่ไฉน จึงมีบางคนเท่านั้นที่บูชาแล้ว
สำเร็จ ซึ่งแน่นอน เป็นคนส่วนน้อย
ทั้งนี้ก็เพราะสิ่งสำคัญอันดับ1นั้นไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางเพียง
อย่างเดียว แต่เป็นจิตของผู้บูชาว่ามีศรัทธาและเข้าใจถึงการ
เชื่อมโยงได้ขนาดไหน
21 วันนี้ มนตราอธิษฐาน จะสร้างทางเลือกใหม่ให้ชีวิตคุณ
ดึงดูดความมั่งคั่งไม่รู้จบจากการเชื่อมโยงภายในผ่าน
เครื่องรางของโค้ช แบบที่ไม่มีใครกล้าบอกความลับนี้กับคุณมา
ก่อน

9

เราใช้ชีวิตอยู่ใน โลกกายภาพ นี้ ที่ทุกอย่างมีจำกัด จึงเกิดการ
เปรียบเทียบ เกิดพลังงานของการขาดแคลนตลอดเวลา เกิด
การไปโฟกัสกับสิ่งที่ขาด หรือ สิ่งที่ลบตลอดเวลา
แต่ความสำเร็จโดยไม่ต้องใช้เวลา หรือบางคนเรียกปาฏิหาริย์
นั้น เกิดขึ้นจากการดึงดูดในโลกทางจิตวิญญาณ ที่แท้จริงแล้ว
ทุกอย่างล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่ง เมื่อไม่มีเค้า ไม่มีเรา จึงไม่มีการ
เปรียบเทียบ และทรัพยากรทุกสิ่งมีไม่จำกัด
จึงไม่แปลกที่บางคนจะสามารถได้ทุกอย่างที่ปรารถนา ราวกับมี
ยักษ์ในตะเกียง แต่การที่จะทำอย่างนั้นได้ สำคัญที่คุณต้อง วาง
หลักการ และเหตุผล ทุกสิ่งทางโลกกายภาพลง แล้วเปิดใจรับ
มุมมองใหม่ๆ เพราะทุกสิ่งที่มีในโลกกายภาพนั้น ไม่เติบโตมาก
พอ ที่จะพิสูจน์พลังงานที่ปราณีตและละเอียดระดับนี้ได้
โปรดจำไว้ว่า 21 วันนับจากนี้ คุณต้องวางทุกสิ่งลง ไม่มีอะไร
ต้องพิสูจน์ ไม่มีอะไรที่ต้องสงสัย เมื่อเราเปิดรับอย่างเต็มที่
เท่านั้น เราจึงจะมองเห็น อย่างที่นักปราชญ์ท่านนึงพูดไว้ว่า
“ศรัทธาสร้างปาฏิหาริย์”

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันที่ 1-3 นี้ คือ

ให้คุณจินตนาการถึงภาพสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง (และ
ความสุข สุขภาพ อิสรภาพ) ว่ามีหน้าตาอย่างไร?
อาจจะเป็นแสงสีขาวในขอบจักรวาลอันไกลโพ้น อาจจะเป็นทุ่ง
หญ้าเขียวขจี หรืออาจจะเป็นที่สงบบางที่ที่คุณคุ้นเคย แต่ละคน
จะมองเห็นภาพกายภาพของแหล่งพลังงานนี้ไม่เหมือนกัน แล้ว
แต่จิตใต้สำนึกหรือจิตเดิมแท้ของแต่ละคน เมื่อเห็นภาพแล้ว ให้
คุณลองมองเข้าไปในสนามพลังงานแห่งนั้นให้ละเอียด

10

• คุณเห็นอะไรบ้าง
• คุณรู้สึกอย่างไรเมื่อกลับเข้าไปอยู่ในนั้น
• คุณเห็นน้องปี่ เซี่ยะของคุณอยู่ที่นั่นหรือไม่ น้องทำอะไรอยู่
• คุณมองลงไปที่ตัวเองที่อยู่ในสนามพลังงานนี้ เห็นเป็นใคร
คุณเปลี่ยนเป็น ไอดอลหรือคนที่คุณอยากจะเป็นหรือไม่ คนๆ
นั้นคือใคร
ค่อยๆใช้เวลาในวันนี้ค่อยๆ คิด จินตนาการสบายๆ แล้วมาจด
บันทึกช่วงเย็น
ขอให้ความรู้สึกดีๆ ตอนที่คุณกลับเข้าไปอยู่ในสนามพลังงาน
แห่งความมั่งคั่ง (และความสุข สุขภาพ อิสรภาพ) นั้น อยู่กับ
คุณทั้งวัน ให้วันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะ
*** ในช่วงเช้าทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณทำบทเรียนนี้ซ้ำๆ ติดต่อ
กัน 3 วัน ภาพของแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกัน แล้วแต่จิตเดิม
แท้ของท่าน และภาพที่ได้ในแต่ละวันสามารถเปลี่ยนไปได้ ให้
ปล่อยไปตามธรรมชาติ สบายๆ ไม่ต้องฝีน***

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันที่ 1-3 นี้ คือ

เมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาแห่ความสุข ความร่าเริง หัวเราะ มีเป้า
หมายชัดเจน คุณจะสามารถเชื่อมโยงและรับรู้ว่า ทุกสิ่งทุก
อย่างอยู่ตรงนั้นแล้ว คุณแค่อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมน
ตราอธิษฐาน

11

1. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
2. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ
3. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้
4. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
5. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆ นำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น
6. ท่องมนตราซ้ำๆประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่ 1: “ฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการจากสนามพลังงานแห่ง
ความมั่งคั่งที่ล้อมรอบตัวชั้น “
วันที่ 2: “ฉันอนุญาตให้เหล่าเทพได้ทำงานผ่านความตั้งใจฉัน
จนได้สิ่งที่ต้องการอย่างง่ายดายอัศจรรย์”
วันที่ 3: “ฉันตื่นรู้ทุกปัจจุบันขณะและเชื่อมโยงสนามพลังงาน
ทวยเทพและความมั่งคั่งได้อย่างอัศจรรย์“
7. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจเข้า
ออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
8. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
9. ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณ
อีกครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้
เลย

12

*** ในช่วงเย็นทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณเปลี่ยนคำภาวนาของ
มนตราแต่ละวัน ตามที่ระบุไว้ด้านบน 1 วัน 1 มนตราเท่านั้น ไม่
จำเป็นต้องทำซ้ำ ****

วันที่ 3-4-5

คนทั่วไป มักใช้ชีวิตภายใต้ข้ออ้าง ข้อแก้ตัว จึงไม่มั่งคั่ง ไม่อุดม
สมบูรณ์ ไม่ได้ในสิ่งที่หวัง เพราะเขาใช้ชีวิตแบบไม่ซื่อตรง ขาด
ความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา จิตใต้สำนึกจะมองว่าคนๆ นั้น
เป็นคนที่อะไรก็ได้ ตามสิ่งที่เค้าทำมาตลอดชีวิต
ดังนั้นเวลาที่คุณส่งความปรารถนาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอเชื่อมต่อ
ต่อสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง เค้าจึงไม่ได้ส่งสิ่งที่คุณขอ
มาให้ เพราะเค้ามองว่าไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องให้หรอก เหมือน
ที่คุณมักพูดกับตัวเองบ่อยๆ เวลาที่มีข้ออ้าง หรือ ข้อแก้ตัว
จิตใต้สำนึกเค้าจดจำทุกคำพูดและการกระทำที่คุณทำบ่อยๆ จน
กลายเป็นภาพจำว่า ไม่จำเป็นต้องให้ในสิ่งที่คุณขอก็ได้ ไม่ใช่
เรื่องใหญ่ เหมือนที่คุณมักมีข้ออ้าง
คุณกำลังทำตัวเองให้ไม่กล้าหาญพอที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนา
ภายในตัวเองจากหลุมดำที่เป็นอยู่ จึงไม่สามารถพัฒนาตนเอง
ให้เปิดพื้นที่ความเป็นไปได้ใหม่ๆ จากโลกทางจิตวิญญาณ เพื่อ
ขยายออกสู่โลกกายภาพภายนอกได้
เพราะเหตุนี้เอง คุณจึงมักได้ยิน คนโบราณพูดติดปากกันมาว่า
คนที่จะอธิษฐานได้ตามนั้นต้องเป็นคนมีสัจจะ

13

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันนี้ คือ


เขียน 5 สิ่งที่คุณจะทำในวันนี้อย่างแน่นอนลงไปในกระดาษที่
คุณจะพกติดตัวในกระเป๋าไปด้วยได้
อ่าน 5 สิ่งที่คุณจะทำนั้นให้น้องปี่ เซี่ยะฟัง อธิษฐานจิตว่าในวันนี้
มุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จให้ได้ หากสำเร็จขอเปลี่ยนดวงจิตนี้ให้
กลายเป็นดวงจิตที่ตั้งมั่นในสัจจะ ให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ ให้
เรียกเงินเรียกทองได้วาจาศักดิ์สิทธิ์ตามปรารถนา
ในระหว่างวัน เมื่อทำภารกิจใดสำเร็จให้ติ๊กแต่ละรายการนั้นออก
จุดสำคัญคือ ทุกอย่างต้องเป็นตามที่เขียนเท่านั้น เช่น เขียนว่า
จะหยอดตู้บริจาคให้เด็กพิการ 5 บาท ก็ต้องนำเงิน 5 บาท
เท่านั้น 10 บาทก็ไม่ได้นะ และนำเงินหยอดใส่ตู้เด็กพิการเท่านั้น
หยอดตู้ค่าน้ำค่าไฟ หรือ ตู้อื่นๆ ก็ไม่ได้
หากคุณเขียนว่าคุณจะดื่มลาเต้ ปรากฏร้านกาแฟลาเต้หมด จะ
เปลี่ยนไปดื่มอย่างอื่นไม่ได้นะคะ คุณต้องไปหาร้านอื่นที่มีลาเต้
เท่านั้น
ตกเย็นให้สำรวจว่าทำได้ครบตามนั้นหรือไม่
ถ้าทำได้ครบแล้ว: ให้จดบันทึก เรื่องราวอัศจรรย์ หรือเรื่องราว
แปลกประหลาด ที่เกิดขึ้นระหว่างทำภารกิจ
ถ้าไม่ ยังไม่ต้องเริ่มสวดมนตราของวันนี้

14

แต่ให้คุณนำกระดาษมาเขียนของวันถัดไป แล้วทำไปเรื่อยๆ
จนกว่าจะครบทั้ง 5 อย่าง
สังเกตความรู้สึกตนเอง เมื่อได้ขีดฆ่าภารกิจสุดท้ายหมายเลข 5
ทิ้ง คุณรู้สึกอย่างไร จับความรู้สึกดีนี้ให้ได้
*** ในช่วงเช้าทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณทำบทเรียนนี้ซ้ำๆ
ติดต่อกัน 3 วัน อาจจะเป็นรายการเดิม หรือเปล่าไปเรื่อยๆ
ก็ได้ แต่ต้องทำให้ครบ และถูกต้องตามที่เขียนไว้ทุก
ประการ***

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐาน

เมื่อเราอยู่ในช่วงเวลาแห่งความสุข รู้สึกได้ถึงชัยชนะแรก รู้สึก
ได้ถึงความกล้าหาญและการยกระดับจิตขึ้นด้วยการมีสัจจะ
คุณจะสามารถเชื่อมโยงและรับรู้ถึงพลังอำนาจของการตั้งจิต
อันแน่วแน่
คุณแค่อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความอุดมสมบูรณ์ทั้ง
หลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตราอธิษฐาน
1. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
2. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ

15

3. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้
4. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
5. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆนำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น
6. ท่องมนตราซ้ำๆประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่ 4: “ฉันทำทุกอย่างที่ฉันต้องการได้สำเร็จทุกครั้ง “
วันที่ 5: “ฉันใช้ชีวิตด้วยใจที่เบาสบายเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วน
ดี “
วันที่ 6: “ฉันทำน้อยได้มากทุกครั้ง “
7. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจเข้า
ออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
8. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย

16

วันที่ 7-8-9

เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกทางกายภาพของเราได้อย่าง
ง่ายดาย และทันควัน เมื่อคุณเปลี่ยน “ความคิด” ดังนั้นความ
ท้าทายที่วันนี้โลกกายภาพของคุณยังไม่เป็นแบบที่คุณหวังก็
เพราะความคิดคุณยังเป็นแบบเดิมๆ และยังไม่เติบโตมากพอที่
จะเชื่อมโยงกับสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้น
ได้
คนเราชอบหลอกตัวเองว่าชั้นเป็นคนมีเหตุผล ใช้ชีวิตบนตรรกะ
และความจริงที่พิสูจน์ได้ แท้จริงแล้ว ความจริงที่เราเชื่อ ก็ล้วน
แต่ผ่านการเติมแต่งจากภาพจำต่างๆ เป็นความจริงในมุมมอง
ของเราเองทั้งนั้น ซึ่งไม่ต่างอะไรจากจินตนาการเลย
ความเชื่อ ความมั่งคั่ง ความสุข และการสมปรารถนาทั้งมวลนั้น
เกิดขึ้นจาก ความคิด ซึ่งต้องเป็นความคิดที่มีพลังงานเข้มข้น
มากพอที่จะเข้าไปจูนกับคลื่ นความถี่ของสนามพลังงานแห่ง
ความมั่งคั่ง ได้ เพื่อให้สมองของคุณเหมือนเครื่องรับโทรทัศน์
ที่เมื่อรับคลื่นความถี่ความมั่งคั่งได้ ภาพความมั่งคั่งก็ปรากฏ
ขึ้นในสมองคุณ ความคิดคุณจะหลั่งไหลมาจากไหนไม่รู้ พอ
ลงมือทำก็ปรากฎเงินทองไหลมาเทมา เวลาเจรจากับผู้คน คำ
พูดก็ออกมาจากส่วนไหนของสมองก็ไม่รู้ ผู้คนที่ได้ยินก็ต่างเอา
เงินเอาทองมาให้ จนภาพความมั่งคั่งนั้นพลันปรากฏขึ้นในขีวิต
คุณจริงๆ
จากที่โค้ชเล่ามา คุณจะเห็น คำ 3 คำที่ นิรมิตชีวิตใหม่ให้กับคุณ
นั่นคือ

17

1. ความคิด เห็นภาพความสำเร็จ เห็นดินแดนสนามพลังงาน
แห่งความมั่งคั่ง ชัดเจน คิดซ้ำๆย้ำๆจนเข้มข้นมากจนกลาย
เป็น ศรัทธา หรือที่สุดโต่งก็คือ ความงมงาย เชื่อทั้งๆที่ไม่ควร
เชื่อ เชื่อแบบไม่มีเหตุผล และใครมาท้วงก็ไม่สนใจ (แต่ต้อง
งมงายในสิ่งที่ดีนะคะ)
2. การตระหนักรู้ และตื่นรู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่สำเร็จเพราะอะไร
และเราต้องการจะไปที่ใด ต้องการอะไรจริงๆ ปัจจุบันเราคือคน
ใหม่ เราคือเครื่องรับโทรทัศน์ที่จูนได้สำเร็จแล้ว จากนี้ไป ชีวิต
เราจะไม่มีวันเป็นเหมือนเดิม
3. ความตั้งใจ หรือ โฟกัส ในภาพความสำเร็จจากการทำกิจการ
บางอย่างที่คุณเห็น จากนั้นก็ทำให้สุดกำลัง ทุ่มเท ทั้งชีวิตและ
จิตใจให้มัน
เมื่อคุณมี 3 อย่างนี้ ร่วมกับการทำทรานซ์ และมนตราอธิษฐาน
จิต คุณยินยอมให้สนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งที่เป็นต้น
กำเนิดของความอุดมสมบูรณ์ หรือ จักรวาล เชื่อมโยงกับคุณ
ขอให้คุณเชื่อมั่นในพลังจิตใต้สำนึกของคุณที่เป็นตัวเชื่อมโยง
และส่งคลื่นพลังงานนี้ออกไป สร้างความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต
ของคุณ จากต้นกำเนิดที่ไม่สิ้นสุดนี้

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันนี้ คือเขียนเป้าหมายให้ชัดเจนว่า คุณต้องการอะไรในชีวิต แบ่งออก
เป็น 4 ด้าน
1. ความมั่งคั่ง
2. ความรัก ครอบครัว
3. สุขภาพ
4.ด้านจิตวิญญาณ การช่วยเหลือผู้อื่น ทำบุญ การปฎิบัติธรรม

18

เขียนให้ครบลงในกระดาษ ใช้เวลาได้นานเท่าที่คุณต้องการ
จากนั้นออกไปใช้ชีวิตประจำวัน ใช้เวลาระหว่างวันใคร่ครวญให้
มั่นใจ เชื้อเชิญให้อารมณ์ปิติได้เข้ามาเยี่ยมเยียนคุณเมื่อคุณ
เห็นตัวเองอยู่ในภาพความสำเร็จของเป้าหมายทั้ง 4 ด้านนี้
*** ในช่วงเช้าทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณทำบทเรียนนี้ซ้ำๆ
ติดต่อกัน 3 วัน ภาพของแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกัน แล้วแต่
จิตเดิมแท้ของท่าน และภาพที่ได้ในแต่ละวันสามารถเป็น
ภาพเดิม หรือเปลี่ยนไปได้ ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติ สบายๆ
ไม่ต้องฝีน ***

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐาน

ช่วงเย็นเมื่อคุณเสร็จจากภารกิจประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกาย
ให้สะอาด ผ่อนคลายดีแล้ว
ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบาย เพื่อกลับไปที่จิตของคุณ และเริ่ม
เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบน ปล่อยวางความคิด และสังเกตลม
หายใจเข้าออก ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ผ่อนคลายร่างกาย และ
ทำจิตใจให้สงบมากขึ้น อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตรา
อธิษฐาน
1. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
2. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ

19

3. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้
4. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
5. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆนำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น
6. ท่องมนตราซ้ำๆ ประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่7: “จิตใต้สำนึกฉันบรรจุความมั่งคั่งและเชื่อมโยงกับความ
จริงอันสูงสุด “
วันที่8: “ ฉันตื่นรู้ว่ามีหนทางที่ทำให้ฉันไปถึงเป้าหมายชีวิตของ
ฉันได้เสมอบัดนี้“
วันที่9: “ฉันดูแลสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง และสนาม
พลังงานแห่งความมั่งคั่งก็ดูแลชั้น“
7. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจเข้า
ออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
8. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย

20

วันที่ 10-11-12

พลังงานถ่ายทอดได้ หากคุณไม่เคยมีประสบการณ์ได้แตะความ
มั่งคั่งตามที่คุณปรารถนา มันไม่ได้หมายความมว่าสิ่งนั้นจะไม่
สามารถเกิดขึ้นกับคุณได้ จิตใต้สำนึกนั้นเต็มไปด้วยพลังงานที่
มีศักยภาพ สะสมมาอย่างเข้มข้นข้ามภพข้ามชาติ เป็นพลังงาน
ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อจิตใต้สำนึกเชื่อมโยงกัลป์สนาม
พลังงานแห่งความมั่งคั่งนี้ได้ การเข้าถึงศักยภาพนี้ คือการที่
คุณจะสามารถเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงความน่าอัศจรรย์นั้น
แท้จริงแล้ว คุณจะสำเร็จได้เท่ากับคนที่คุณอยู่ด้วยเป็นประจำ
หากวันนี้เพื่อนๆ หรือ คนรอบกายคุณยังไม่ได้มีรายได้มากพอ
แบบที่คุณตั้งเป้าหมายไว้ แล้วจะมีทางลัดที่จะทำให้เรา สามารถ
ไปอยู่ในวงล้อมของเศรษฐีได้หรือไม่ คำตอบก็คือ มีค่ะ และไม่
ยากเลย เมื่อคุณลองปฎิบัติตามแบบฝึกหัดที่โค้ชให้ในวันนี้ คุณ
จะเริ่มแปลกใจที่มีเพื่อนใหม่ ค่อยๆเข้ามาในชีวิตคุณเรื่อยๆ
แถมเป็นคนมีระดับ หรือ มีความรู้ในเรื่องที่คุณอยากรู้เสียด้วย

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันนี้ คือ

เตรียมพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ของคุณไว้ นั่งหลับตาแล้วทบทวนถึง
ภาพความสำเร็จทั้ง 4 ด้านของคุณ จากนั้นให้นึกภาพความ
สำเร็จเรื่องเดียวที่คุณต้องการมากที่สุดในเวลานี้ ดึงให้เห็นภาพ
ตัวเองอยู่ในนั้น ชัดเจน ภาพชัดเจน ตัวคุณรู้สึกเบา สดชื่น
โปร่ง โล่ง สบาย

21

จากนั้นให้คิดถึง คนที่คุณคิดว่าเค้าคือ ตัวอย่าง ของคนสำเร็จ
ในด้านที่คุณเลือกไว้ ขอให้เป็นคนสำเร็จในด้านนั้น และ มีความ
สุขมาก เป็นคนที่คุณอยากเป็นแบบเค้า
ให้ เสิร์ช ภาพเค้า มาเก็บไว้ในมือถือ ให้คุณเสิร์ชประวัติเค้า เรื่อง
ต่างๆ ข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับเค้ามาอ่านให้หมด ดูสิว่าเค้าเคยล้ม
เหลวเหมือนเราหรือไม่ หรือ แย่กว่า แล้วเค้ารอดมาได้อย่างไร
เค้าพลิกชีวิตขึ้นมาได้อย่างไร
จำที่โค้ชบอกคุณเสมอได้หรือไม่ เราต้องย่อเพื่อกระโดดให้สูง
กว่า สิ่งนี้คือสัจธรรม และ ทุกคนสำเร็จผ่านมาเสมอ
จากนั้นลองดูสิว่าเค้าเดิน นั่ง พูด อย่างไร วันนี้ทั้งวันให้ท่าน
ลองเลียนแบบการเดิน นั่ง พูด การแต่งกายของเค้า
เราอาศัยในโลกแห่งกายภาพ เมื่อลักษณะทางกายภาพคุณ
เปลี่ยน พลังงานในร่างกายคุณจะเปลี่ยนไป จิตใต้สำนึกของ
คุณจะแผ่พลังงานอีกแบบหนึ่งออกมาที่เชื่อมโยง พลังงานใหม่
ของคุณกับเป้าหมายที่คุณกำลังคิดอยู่
แน่นอน คือเรื่องของคนสำเร็จที่คุณเลือกมา และเมื่อคุณ
จำลองแบบนี้เรื่อยๆ จนชิน คุณจะแปลกใจที่ความคิดคุณจะเริ่ม
เหมือนคนนั้นที่คุณชอบ จากนั้นทุกสิ่งที่คุณทำ เสมือนคุณเชื้อ
เชิญวิญญาณแห่งเค้าเข้ามาสถิตในจิตคุณ ความสำเร็จแบบ
เดียวกันจะค่อยๆ ก่อตัวขึ้น โดยพลัน ขอให้เป็นวันที่มีความสุข
กับการเป็น รู้สึก และคิด แบบ IDOL ของคุณนะคะ
*** ในช่วงเช้าทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณทำบทเรียนนี้ซ้ำๆ
ติดต่อกัน 3 วัน โดยเปลี่ยนคนไปเรื่อยๆ คุณจะได้ 3
IDOL***

22

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐาน

ช่วงเย็นเมื่อคุณเสร็จจากภารกิจประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกาย
ให้สะอาด ผ่อนคลายดีแล้ว
ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบาย เพื่อกลับไปที่จิตของคุณ และเริ่ม
เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบน ปล่อยวางความคิด และสังเกตลม
หายใจเข้าออก ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ผ่อนคลายร่างกาย และ
ทำจิตใจให้สงบมากขึ้น อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตรา
อธิษฐาน

9. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
10. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ
11. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้
12. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
13. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆ นำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น

23

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐาน

ช่วงเย็นเมื่อคุณเสร็จจากภารกิจประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกาย
ให้สะอาด ผ่อนคลายดีแล้ว
ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบาย เพื่อกลับไปที่จิตของคุณ และเริ่ม
เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบน ปล่อยวางความคิด และสังเกตลม
หายใจเข้าออก ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ผ่อนคลายร่างกาย และ
ทำจิตใจให้สงบมากขึ้น อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตรา
อธิษฐาน

9. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
10. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ
11. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้
12. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
13. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆ นำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น

24

14. ท่องมนตราซ้ำๆ ประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่ 10: “บัดนี้ฉันเชื่อมโยงกับจิตแห่งปัญญาเดียวกันกับ....
(ชื่อไอดอลของคุณในวันนี้) “
วันที่ 11: “บัดนี้ฉันเชื่อมโยงกับจิตแห่งปัญญาเดียวกันกับ....
(ชื่อไอดอลของคุณในวันนี้) “
วันที่ 12: “บัดนี้ฉันเชื่อมโยงกับจิตแห่งปัญญาเดียวกันกับ....
(ชื่อไอดอลของคุณในวันนี้) “
15. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจเข้า
ออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
16. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย

25

วันที่ 13-14-15การเดินทางเชื่อมโยงกับความมั่งคั่ง และ ความสำเร็จอย่างไร
ทำไมบุคคลผู้ประสบความสำเร็จมากมายทั้งในซีกโลกตะวันตก
และตะวันออกจึงให้เวลากับการฝึกสมาธิในแต่ละวัน แม้กระทั่ง
คนที่ไม่รู้จักการนั่งสมาธิ ยังมีการทำโยคะที่จดจ่ออยู่กับลม
หายใจ หรือ ออกกำลังกายที่ได้ปล่อยความคิดให้อิสระ เริ่มการ
เดินทางภายใน
ก็เพราะบุคคลผู้ปราชเปรื่องอันเป็นคนกลุ่มน้อยของโลกกลุ่มนี้
รู้ดีว่า ความมั่งคั่งและความสำเร็จไม่ได้เกิดจากภายนอก แต่
เกิดจากภายใน แล้วจึงสะท้อนออกมาเป็นการกระทำ ที่ส่งผลให้
เกิดความสำเร็จตามมา
คุณสามารถเปลี่ยนความจริงของโลกกายภาพที่คุณอาศัยอยู่
ได้อย่างง่ายดาย เพียงลัดมือ แค่คุณเริ่มเข้าถึง เข้าใจพลังงาน
ต่างๆ ที่มีอยู่ในธรรมชาติ ให้เค้าเชื่อมต่อ เชื่อมโยงกับพลังงาน
แห่งจิตใต้สำนึกของคุณ แล้วปล่อยให้พลังงานแห่งความมั่งคั่ง
อุดมสมบูรณ์ และปัญญาที่ไม่มีขีดจำกัดนั้นได้ เดินทางเข้าสู่จิต
ของคุณ ให้คุณได้เพลิดเพลินกับภาพ ความสำเร็จที่ไม่มีขีด
จำกัดนั้น
ทันทีที่คุณเชื่อมโยงกับสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง ที่ที่สิ่ง
สูงสุดเบื้องบนอาศัยอยู่ คุณจะเจอกระแสพลังงานที่บริสุทธิ์กว่า
งดงามและเต็มไปด้วยความรักแบบไม่มีขีดจำกัด คุณจะได้ใช้
ชีวิตที่รับรู้ถึงความจริงแท้ที่บริสุทธิ์และเข้าสู่สนามพลังงาน
แห่งความมั่งคั่งของจักรวาลอย่างเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งสถิตอยู่ ณ
ช่องว่าง ของความคิดที่ว่างเปล่า หรือ เกิดขึ้นในชั่วขณะที่คุณ
ไม่คิด

26

และตรงนี้เอง คือแหล่งกำเนิดของความคิดที่สร้างความมั่งคั่ง
และสรรสร้างโลก แหล่งกำเนิดของทุกความเป็นไปได้
จิตใต้สำนึกของคุณจะค่อยๆ คลาย และลบภาพลบๆ ภาพอดีต
ความคิดผิดๆ ที่ทำให้คุณติดขัด ที่ยึดถือมาจากภายนอก ให้
ค่อยๆ หลุดออกไป และชีวิตกระโดดขึ้นสูงตามภาพความสำเร็จ
ที่คุณตั้งไว้อย่างไม่มีขีดจำกัด

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันนี้ คือ

การไม่คิด จะเกิดขึ้นได้ เมื่อคุณรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลาย ไม่
คาดหวัง ปราศจากการถูกตัดสิน
เป็นตัวคุณที่อิสระ เรียบง่าย จริงแท้ และรู่สึกทรงพลังมาก
พอที่จะควบคุมชีวิตตนเองได้ คุณจึงหาญกล้าที่จะควบคุมความ
คิดตัวเองให้หยุดลง และอยู่แต่กับความว่างเปล่า ณ กาลเวลา
ปัจจุบัน
เช้าวันนี้ขอให้คุณนึกถึงเหตุการณ์ในชีวิตของคุณ ที่ทำให้คุณ
รู้สึกได้ถึงการมีอิสระ จิตเบาสบาย เป็นตัวของตัวคุณเองได้
อย่างง่ายดาย
เขียนบันทึกออกมา จับความรู้สึกระหว่างคิดถึงเหตุการณ์นั้น
คุณรู้สึกอย่างไร จากนั้นค่อยๆ แกะออกมาอย่างประณีตว่า ใน
สภาวะแบบใด ที่คุณจะรู้สึกอิสระ และจิตเบาสบายที่สุด
***ในช่วงเช้าทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณทำบทเรียนนี้ซ้ำๆ
ติดต่อกัน 3 วัน ภาพเหตุการณ์ของแต่ละคนจะได้ไม่เหมือน
กัน และให้นึกถึงทั้งหมด 1 เหตุการณ์ต่อวัน รวมทั้งหมด 3
เหตุการณ์ ให้ปล่อยไปตามธรรมชาติ สบายๆ ไม่ต้องฝีน***

27

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐานช่วงเย็นเมื่อคุณเสร็จจากภารกิจประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกาย
ให้สะอาด ผ่อนคลายดีแล้ว
ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบาย เพื่อกลับไปที่จิตของคุณ และเริ่ม
เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบน ปล่อยวางความคิด และสังเกตลม
หายใจเข้าออก ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ผ่อนคลายร่างกาย และ
ทำจิตใจให้สงบมากขึ้น อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตรา
อธิษฐาน
17. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
18. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ
19. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้
20. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
21. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆนำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น

28

22. ท่องมนตราซ้ำๆประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่ 13: “ฉันคือสนามพลังงานแห่งความเป็นไปได้ทั้งมวล”
วันที่ 14: “ฉันเกิดความคิดความมั่งคั่งตลอดเวลา ทุกอย่าง
สำเร็จอัศจรรย์เหนือมนุษย์และกาลเวลา”
วันที่ 15: “ฉันตื่นรู้ถึงศักยภาพของฉัน ที่ทำและมีได้ในทุกสิ่งที่
ฉันต้องการ”
23. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจ
เข้าออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
24. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย

วันที่ 16-17-18

โค้ชเป็นคนคนหนึ่งที่ในโลกกายภาพนี้ โค้ชเลี้ยงชีวิตด้วยความรู้
ทางวิทยาศาสตร์ แต่วันหนึ่งค้นพบว่า ความรู้และการเชื่อมต่อ
ทางจิตวิญญาณนี้ เสมือนน้ำพุศักด์สิทธิ์ที่บันดาล ความมั่งคั่ง
โชคดีได้อย่างไม่มีขีดจำกัด หลายท่านเคยได้เรียนรู้แล้วว่าทำไม
เราจึงต้องอธิษฐานจิตขอทรัพย์สมบัติ ความสำเร็จ ความรัก
และความปรารถนาต่างๆ กับเทพ หรือเทวดา
คนที่ไม่เคยได้โชคลาภ ความมั่งคั่ง หรือ ความโชคดีเลยก็บอก
ว่าเป็นเรื่องงมงาย แท้จริงแล้วคนเหล่านั้นไม่เคยสัมผัสกับ
ผลลัพธ์อันน่ามหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจริงกับผู้คนจำนวนมาก

29

แต่เค้าถูกบังและไม่สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานแห่งปาฏิหาริย์
เหล่านั้นได้ ด้วยการปิดกั้นจิตใต้สำนึกเค้าจากความเชื่อ และ
ศรัทธา ผ่านการดูแคลนผู้อื่นว่า งมงาย และใช้การตั้งคำถาม
อย่างมีหลักการที่แท้จริงแล้วเป็นเพียงเปลือกในโลกแห่ง
กายภาพที่ทุกอย่างมีจำกัด คนผู้น่าสงสารเหล่านั้นจึงใช้ชีวิต
ด้วยความลำบาก เค้นศักยภาพทุกหยดออกมา เพื่อจะพบว่า
การไปถึงความฝันของตนนั้นช่างเลือนลางเหลือเกิน
ต่างกับผู้ประสบความสำเร็จทั่วโลก ที่ค้นพบประตูทางเข้าสู่การ
เชื่อมโยงสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แห่งนี้
ทั้งด้วยความบังเอิญ และด้วยการฝึกฝนอย่างหนักทางจิต
วิญญาณ เหมือนที่พวกเราทุกคนถูกโค้ชให้ฝึกอย่างเข้มงวดใน
คอร์ส ซึ่งนอกจากศรัทธาและการลงมือทำอย่างจริงจัง แล้ว
สิ่งสำคัญที่สุดที่เป็นกุญแจไขไปสู่ประตูแห่งสนามพลังงานนี้
คือ การหมุนเวียนของพลังงาน
ถ้าจะให้เห็นภาพให้ชัด พลังงานหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในการเป็น
สื่อกับองค์เทพต่างๆ มานานนับแสนๆ ล้านๆ ปี ก็คือ “น้ำ”
ศาสตร์ทางฮวงจุ้ยถือมากเรื่องการมีน้ำนิ่งอยู่หน้าบ้าน หรือ
กระทั่งผู้บูชาองค์เทพนาคาต่างๆ
การให้ท่านอยู่ในน้ำนิ่ง ก็นำมาซึ่งความอัปมงคลแทนความ
มั่งคั่งเสียอีก เพราะน้ำนิ่ง หรือพลังงานที่นิ่งนั้น ไม่สามารถ
แลกเปลี่ยนพลังงานอะไรได้เลย กระทั่งการกรวดหรือหยาดน้ำ
หลังทำบุญ ก็ยังต้องมีการเคลื่อนที่ของน้ำ ไม่มสามารถใช้แค่
การจุ่มนิ้วลงในน้ำนิ่งๆ ได้ การบูชาเทพทางฮินดูต่างๆ ก็ใช้น้ำ
ไหลเช่น แม่น้ำคงคา องค์นาคาเองก็แม่น้ำโขงที่ไหลเชี่ยว มี
พลังงานมากมายหมุนวน

30

กระทั่งน้องปี่ เซี่ยะของคุณเอง โค้ชก็ยังให้เริ่มการมาจุติด้วย
การใช้น้ำเป็นสื่อเบิกเนตรในตอนแรก
ในหลักการเดียวกัน พลังงานของจิตใต้สำนึกเรานั้นหาก
สามารถปลดล็อคได้แล้ว จะยิ่งมีพลังงานเหนือกว่าสื่อต่างๆ
หรือธาตุใดๆ เป็นแสนเป็นล้านเท่า แต่ขณะเดียวกัน การไม่
เคลื่อนที่ของพลังงานทางจิต หรือการไม่แบ่งปันพลังงานที่ดี
นั้น ย่อมไม่สามารถแลกเปลี่ยนอะไรได้เลย จึงไม่สามารถเข้าสู่
ประตูแห่งสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งได้
พลังงานที่อยู่นิ่งๆ ไม่อาจนำพาพลังงานที่ทรงพลังกว่าย้อน
ไหลกลับมาสู่คุณได้ และใช่ค่ะ นี่คือ หลักแห่งการแบ่งปัน ที่โค้ช
ย้ำเสมอว่าทุกครั้งที่เรา อธิษฐานจิต หรือ ขอพรจากเหล่าเทพ
อย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานว่า เพื่อให้ได้เกิดการแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้
อื่น และทำนุบำรุงศาสนาที่ท่านนับถือ นั่นคือการแบ่งปัน
ให้ฝึกแบ่งปันตั้งแต่วันนี้ เพราะผู้มั่งคั่งเท่านั้นจึงแบ่งปันได้
ทันทีที่คุณแบ่งปัน จิตใต้สำนึกจะเริ่มบันทึกทันทีว่าคุณคือผู้
มั่งคั่ง และสนามพลังงานของคุณจะเริ่มหมุนวนแลกเปลี่ยนกับ
พลังงานที่ทรงพลังกว่าเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณ
อย่ายอมให้ผู้พิทักษ์ หรือ ดวงจิตเดิมที่ กลัว การถูกตัดสิน และ
กลัวการถูกปฎิเสธ ขัดขวางท่านจากการแบ่งปัน
ตัวตนเดิมๆของคุณ จะอยู่ในที่เดิมๆ ให้คุณมีความคิดแบบ
เดิมๆ ว่าคุณเป็นได้แค่เท่านี้ แบบนี้ และแน่นอน ชีวิตคุณจึงจบ
ด้วยการล้มเหลวแบบเดิมๆ เพราะพลังงานที่อยู่นิ่ง ไม่อาจแลก
เปลี่ยน หรือเชื่อมโยงสัมผัสกับความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้

31

ทั้งๆ ที่ที่สนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้น ได้รายล้อมอยู่รอบ
ตัวคุณแล้ว นับตั้งแต่เราร่ายมนตราบทแรกๆ ให้ฝังลงไปยัง
จิตใต้สำนึก
ณ ที่นี่ ตอนนี้ คุณจงอนุญาตให้ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นั้นได้
ไหลเข้าจูนกับจิตใต้สำนึกของท่านเป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน
จงกล้าหาญ และ ลุกขึ้นมาแบ่งปัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆ แนวคิด
ใหม่ๆ หรือแรงบันดาลใจต่างๆที่คุณได้มาจากคอร์สนี้ ที่จะช่วย
ให้คนรอบตัวคุณ มีพลังขึ้นมา ได้ประสบความสำเร็จ
ยิ่งคุณช่วยให้ผู้คนประสบความสำเร็จมากขึ้นเท่าไร จิตใต้สำนึก
ของคุณจะยิ่งจูนและเชื่อมโยงกับสนามพลังงานแห่งความ
มั่งคั่งได้แนบแน่นมากขึ้นเท่านั้น ผลลัพธ์คือ ความรู้และ
ปัญญาสร้างความมั่งคั่ง หรือการหยั่งรู้ ความโชคดีในระดับที่
คุณสั่งได้ต่างยิ่งหลั่งไหลเข้ามาสู่ชีวิตคุณ

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันนี้ คือ

แบ่งปัน ข้อคิด เรื่องเล่าดีๆ หรือ อาจจะเป็นประโยคใดประโยค
หนึ่งที่คุณเลือกอย่างประณีตจากคอร์สนี้ แบ่งปันให้ผู้คนที่คุณ
รัก และได้คุยด้วยในวันนี้ ยิ่งหากเค้าสนใจเชื่อมโยงกับปัญหา
ในชีวิตเค้า และคุณสามารถแนะนำเค้า จนเค้าสามารถนำไปใช้
ต่อได้ มีความสบายใจมากขึ้น มีกำลังใจมากขึ้น ยิ่งเป็นการแบ่ง
ปันที่ทรงคุณค่า

32

*** ในช่วงเช้าทุกวันของ 3 วันนี้ ให้คุณทำบทเรียนนี้ซ้ำๆ
ติดต่อกัน 3 วัน แต่ละวันแบ่งปันให้ได้อย่างน้อย 1-2 คน ไม่
ช้ำกัน คุณอาจจะอยากโทรหาเพื่อนรักที่อยู่ไกลกันเหลือเกิน
และเมื่อโทรไปแล้ว เจอว่าเค้ากำลังมีความทุกข์ที่เรื่องที่คุณ
แบ่งปันช่วยเค้าได้พอดี จงจำไว้เถิดว่าไม่มีอะไรบังเอิญใน
โลกใบนี้ ขออนุโมทนาบุญ และให้คุณเจริญในทุกเส้นทางที่
ปรารถนาเทอญ*****

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐาน

ช่วงเย็นเมื่อคุณเสร็จจากภารกิจประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกาย
ให้สะอาด ผ่อนคลายดีแล้ว
ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบาย เพื่อกลับไปที่จิตของคุณ และเริ่ม
เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบน ปล่อยวางความคิด และสังเกตลม
หายใจเข้าออก ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ผ่อนคลายร่างกาย และ
ทำจิตใจให้สงบมากขึ้น อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตรา
อธิษฐาน
25. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆหลับตาลง
26. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ
27. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้

33

28. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
29. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆ นำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น
30. ท่องมนตราซ้ำๆ ประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่ 16: “ฉันอนุญาตให้พลังงานแห่งความมั่งคั่งและอุดม
สมบูรณ์ทั้งมวลไหลผ่านเข้ามาสู่ฉัน”
วันที่ 17: “จิตใต้สำนึกฉันมีพื้นที่กว้างใหญ่ให้ทุกพลังงานที่ดีที่
ฉันปรารถนาได้เชื่อมโยง ”
วันที่ 18: “ฉันถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นแสงสว่างให้ผู้คน”
31. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจเข้า
ออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
32. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย

34

วันที่ 19-20-21

ชั้นคือ ผู้สร้างทุกสิ่งในชีวิตชั้นเอง
ยินดีกับการเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะ
บัดนี้ คุณได้กล้าหาญลุกขึ้นมาทำ สิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต
คุณได้กล้าหาญพอที่จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแทรคเส้นทางชีวิตเดิมๆ
และทำการเชื่อมโยงจิตใต้สำนึกเรากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กับสนาม
พลังงานแห่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ไม่มีขีดจำกัด เพื่อให้เกิด
บทใหม่ของชีวิตใหม่ของคุณที่นำมาซึ่งความมั่งคั่ง ความสุข
สมปรารถนา อย่างไม่มีขีดจำกัด
โค้ชเชื่อว่าการเดินทางมาจนถึงช่วงนี้ คุณจะสามารถมีจิตที่
ละเอียดขึ้นจนสามารถบันทึกรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่วัน
ที่รับน้องปี่ เซี่ยะมาวันแรก จนถึงวันนี้ ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลง
อะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้าง
และแน่นอนการเดินทางมาถึงจุดนี้ คุณคงรู้ดีในจิตลึกๆแล้วว่า
คุณสามารถเป็นอะไรก็ได้ ทำอะไรก็ได้ และมีอะไรก็ได้ที่คุณอยาก
มี ตราบใดที่คุณสามารถรักษากระแสพลังงานแห่งความรัก
การแบ่งปัน ความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์นี้ ให้เชื่อมโยงต่อ
จิตใต้สำนึกของคุณได้
ใน 3 วันสุดท้ายนี้ โค้ชจะมาชวนคุณ มาเขียนลิขิตชีวิตตัวเอง
ด้วยมือคุณเอง ด้วยพลังงานแห่งความปรารถนาดีของโค้ช
ด้วยพลังงานแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ของคุณ และ
พลังงานแห่งอาณาจักรความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อันเหลือเฟือ
คุณคู่ควรกับ ความดีงาม ความสวยงาม ความสะดวกสบาย
หรูหรา อิสรภาพทั้งทางด้านการเงินและเวลา มีชีวิตที่ช่วยเหลือ
แบ่งปันตามที่คุณต้องการจากนี้และตลอดไป

35

ช่วงเช้า: บทเรียนในวันนี้ คือ

วันที่ 19

1. เขียนคำต้อนรับเงิน (ห้ามใช้คำว่า “ไม่” ในประโยค) แล้ว
อ่านออกเสียงดังๆ 3 ครั้ง

ตัวอย่างเช่น

ฉัน (ชื่อ นามสกุล) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ขอเริ่มความสัมพันธ์
ใหม่ที่ดีกับเงิน

เงินคือ จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์ มีคุณค่า มีประโยชน์
สร้างความพึงพอใจ และทำให้ฉันมีชีวิตที่ดีขึ้น ฉันคู่ควรกับเงิน
ที่นำสิ่งดีๆ มาสู่ชีวิตฉันมากมาย ความมั่งคั่งร่ำรวย เข้าสู่
พลังงานและชีวิตฉัน รวมทั้งทุกคนที่ใกล้ชิดฉัน

เงินคือเพื่อนรักของฉัน เคียงคู่อยู่กับฉันตลอดเวลาที่นี่ และ
ตอนนี้ ทุกบาทที่จ่ายออกไป ทำให้ฉันได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็นสิบ
เป็นร้อยเท่าตลอดเวลา

ขออำนาจแห่งน้อง.......(ปี่ เซียะ) จงแจ้งแด่ดวงจิตใต้สำนึกของ
ฉัน หากเขาเคยมีปัญหาเรื่องการเงิน และทรัพย์สิน ขอให้
จิตใต้สำนึกจงอนุญาตให้ฉันได้มีชีวิตที่ต่างออกไปจากเดิม
มั่งคั่งอัศจรรย์ เพื่อส่งต่อความดีให้ผู้อื่นต่อๆ ไป

36

2. ให้คุณไปอยู่ในที่ที่หรูหรา และสะดวกสบาย เป็นพลังงานที่ดี
สำหรับคุณ เช่น การไปเดินรับพลังงานในห้างหรูที่คุณชอบ
การไปนั่งจิบชาในเลานจ์โรงแรมหรู หรือ อาจจะเป็นการนอน
อ่านหนังสือเล่มโปรด ฟังเสียงนกร้องในสวน การได้นอนดูซีรีย์
ที่ชอบ เปิดแอร์เย็นๆ (ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน เป็นที่ใดก็ได้ ที่เมื่อ
คุณอยู่แล้ว คุณลืมเวลาไป เพราะคุณรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย
และเป็นอิสระจากทุกสิ่ง)
วันที่ 20
1. เขียนคำต้อนรับความรักและความสุขที่ดีงาม (ห้ามใช้คำว่า
“ไม่” ในประโยค) แล้วอ่านออกเสียงดังๆ 3 ครั้ง
2. ให้คุณไปอยู่ในที่ที่หรูหรา และสะดวกสบาย เป็นพลังงานที่ดี
สำหรับคุณในด้านความรัก หรือ ความสุข เช่น การไปดูหนังกับ
คนรัก พากันไปทานของอร่อยๆ หรือ การไปทำบุญในวัดที่ชอบ
คนเดียว การไปทำในสิ่งที่มีความสุขอย่างเรียบง่าย ที่เมื่อคุณ
อยู่แล้ว คุณลืมเวลาไป เพราะคุณรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และเป็น
อิสระจากทุกสิ่ง
วันที่ 21
1. เขียนคำต้อนรับสุขภาพที่ดี แข็งแรง และอารมณ์ที่ร่าเริง
แจ่มใส (ห้ามใช้คำว่า “ไม่” ในประโยค) แล้วอ่านออกเสียงดังๆ
3 ครั้ง
2. ให้คุณไปอยู่ในที่ที่หรูหรา และสะดวกสบาย เป็นพลังงานที่ดี
สำหรับคุณในด้านสุขภาพ เช่น ไปทดลองใช้ฟิตเนสหรู ไปสปา
ไปนอนในถ้ำเกลือ อบซาวน่า ว่ายน้ำ หรือออกกำลังกายในที่
ใหม่ๆ ที่สวยงาม ที่เมื่อคุณอยู่แล้ว คุณลืมเวลาไป เพราะคุณ
รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และเป็นอิสระจากทุกสิ่ง

37

***เมื่อทำบทเรียนนี้แล้วให้คุณจดบันทึกความรู้สึก มั่งคั่ง
เหลือเฟือที่คุณรู้สึกในแต่ละวัน ให้จบวันด้วยความรู้สึกว่า
คุณคู่ควรเหลือเกินกับสถานที่ดีๆ พลังงานดีๆ ความรักดีๆ
เหล่านี้ และคุณสามารถกลับเข้ามาที่นี่อีกเมื่อใดก็ได้ที่
ต้องการ เพราะบัดนี้คุณมีอิสระภาพทั้งทางด้านการเงินและ
เวลา***

ช่วงเย็น: มนตราอธิษฐาน

ช่วงเย็นเมื่อคุณเสร็จจากภารกิจประจำวัน อาบน้ำชำระร่างกาย
ให้สะอาด ผ่อนคลายดีแล้ว
ขอให้คุณนั่งในท่าที่สบาย เพื่อกลับไปที่จิตของคุณ และเริ่ม
เชื่อมโยงกับอำนาจเบื้องบน ปล่อยวางความคิด และสังเกตลม
หายใจเข้าออก ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก ผ่อนคลายร่างกาย และ
ทำจิตใจให้สงบมากขึ้น อนุญาตให้ความมั่งคั่ง ความสุข ความ
อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายในจักรวาลนี้ไหลผ่านตัวเราผ่านมนตรา
อธิษฐาน
33. จัดท่านั่งให้สบาย หงายมือลงบนตักเพื่อเป็นจุดเชื่อมโยง
ค่อยๆ หลับตาลง
34. อยู่กับลมหายใจเข้า-ออก.... เข้าผ่อนคลาย ออกเบาสบาย
หายใจเข้าออกจนรู้สึกตัวเบาขึ้นเรื่อยๆ
35. ตอนนี้คุณปล่อยความคิดทั้งหมดทิ้งไปแล้ว ให้คุณเข้าไป
เชื่อมต่อภายในใจอันเงียบสงบของคุณ ที่ที่คุณจะสามารถเชื่อม
ต่อไปยังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่งนั้นได้

38

36. คุณเห็นภาพดินแดนศักดิ์สิทธิ์นั้นชัดเจน ความรู้สึกชัดเจน
37. ในภาพนั้น คุณเห็นคุณค่อยๆ นำมือไปจับ น้องปี่ เซี่ยะ ที่คอ
ตนเอง รู้สึกถึงการผ่อนคลายล้ำลึกมากขึ้น
38. ท่องมนตราซ้ำๆประมาณ 5 นาที ว่า
วันที่ 19: “ฉันมองเห็นวิธีนำสิ่งที่ฉันต้องการสู่ชีวิตฉันอย่าง
ชัดเจน”
จบด้วยประโยค “โอม” ลากเสียงยาวจนรู้สึกได้ถึงการสั่น
สะเทือนในร่างกาย
วันที่ 20: “ฉันทำทุกอย่างด้วยความสุขทุกวินาที เพราะชั้นตื่นรู้
และเป็นอิสระจากความคาดหวัง”
จบด้วยประโยค “โอม” ลากเสียงยาวจนรู้สึกได้ถึงการสั่น
สะเทือนในร่างกาย
วันที่ 21: “เมื่อฉันตระหนักถึงการเชื่อมต่อกับเหล่าเทพ ปล่อย
วางการจัดการชีวิตลง
ท่านจึงนำความมั่งคั่งอันไม่สิ้นสุดมาสู่ฉัน”
จบด้วยประโยค “โอม” ลากเสียงยาวจนรู้สึกได้ถึงการสั่น
สะเทือนในร่างกาย
39. หากคุณเผลอคิดเรื่องอื่น ให้รีบกลับมาที่เดิม ที่ลมหายใจ
เข้าออก ภาวะความสงบสุขสูงที่สุดของคุณ
40. เมื่อครบเวลาแล้ว กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกช้าๆ
ลึกๆ หลังจากนั้น ลืมตา
ท่องมนตรานี้อีก 3 รอบ ให้มนตรานี้ไหลเวียนอยู่ในตัวคุณอีก
ครู่หนึ่ง เท่าที่คุณจะพอใจ และเข้านอนไปกับบทภาวนานี้ได้เลย

39

เมื่อการเดินทางมาถึงตรงนี้ ขอให้คุณนำสมุดบันทึกที่บันทึก
เรื่องราวต่างๆ ไว้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มาเปิดดูอีกครั้ง และ
จดลงในหน้าสุดท้ายว่า คุณเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
ระหว่างการทำมนตราอธิษฐานครั้งนี้
โค้ชขอแสดงความยินดีกับทุกความสำเร็จ และความก้าวหน้าที่
เกิดขึ้น และอย่าลืมแบ่งบางส่วนทำบุญ และอุทิศให้แก่ดวงจิต
ของน้องปี่ เซียะ และดวงจิตเทพที่คุ้มครองและคอยช่วยเหลือ
คุณด้วยนะคะ
สิ่งที่สำคัญคือ บัดนี้ ประตูแห่งสนามพลังงานแห่งความมั่งคั่ง
และอุดมสมบูรณ์ได้เปิดขึ้นแล้ว คุณรู้วิธีที่จะเข้าไปจูน
จิตใต้สำนึก เพื่อดึงพลังงานดีๆเหล่านั้นมาใช้ และการเดินทางนี้
ไม่ได้มาถึงจุดสิ้นสุด แต่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น
คุณสามารถเป็นและมีในทุกสิ่งที่ต้องการได้ อย่างไม่มีขีดจำกัด
ขอเพียงหมั่นฝึกฝน และรักษาพลังงานดีๆ เหล่านี้ไว้
ขอพลังแห่งพระรัตนตรัยอันศักดิ์สิทธิ์ เหล่าเทพเทวาต่างๆ และ
พลังงานบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าปี่ เซี่ยะที่ดูแลยุคที่ 8 อัน
เรืองรองนี้ จงประสิทธิ์ประสาทพรให้คุณๆ ที่รักของโค้ชทุกท่าน
จงมีแต่ความสุข ความเจริญ สมปรารถนาทุกประการด้วยพลัง
แห่งจิตใต้สำนึกของท่าน ตลอดไป....
รัก
โค้ชตาล TRANCE MASTER

40


Click to View FlipBook Version