The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ครูสายลม ไพศาลธรรม การพัฒนาการคัดลายมือโดยการใช้แบบฝึกบรรทัด 5 เส้น ป.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ครูสายลม ไพศาลธรรม การพัฒนาการคัดลายมือโดยการใช้แบบฝึกบรรทัด 5 เส้น ป.1

ครูสายลม ไพศาลธรรม การพัฒนาการคัดลายมือโดยการใช้แบบฝึกบรรทัด 5 เส้น ป.1

รายงานวิจัยในชนั้ เรยี น
เร่อื ง รายงานผลการพฒั นาการคัดลายมือโดยการใชแ้ บบฝึกบรรทัด ๕เสน้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑/๔
ภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

จดั ทาโดย
นางสายลม ไพศาลธรรม

ง นศรีแก้งครอ้

สำน งาน นา า าชัยภมู ิ ๒

สานกั งานการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน

กระทรวงศกึ ษาธิการคานา ศรแี ก้งครอ้ าน
แ ี
สา
ำแ ะ ำ ำ

ะำ ศรีแกง้ ครอ้ ประภาส กองจันทร์ และ รองผอู้ านวยการ

โรงเรียนศรแี ก้งคร้อ นายจารสั คูแแกว้ ทีส่ งเสริมและอานวยความสะดวกให้ครไู ด้จัดทาวจิ ยั ในชน้ั เรียน

คแะครปู ระจา สายชน้ั คแะครูกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทก่ี รแุ าใหค้ วามอนุเคราะหใ์ ห้คาแนะนา ใหค้ วามรู้

ขอ้ คดิ เหน็ ที่มี ประโยชน์ตอการศึกษาวจิ ัยในครง้ั น้ีเป็นอยางดี แ ะ ะ ๑/๔

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ศรแี กง้ ครอ้ มรวม ง แ ะ

ะ สี้ าเร็จ

ยลม ไพศาลธรรม

สารบญั ข

เรอื่ ง หนา้
คานา ก
สารบญั ข

๑. ช่ือเร่อื งวิจัย ค
๒. ชอื่ ผวู้ จิ ยั ๑
๓. ปีทีท่ าการวิจยั ๑
๔. ความเปน็ มาและความสาคญั ของปัญหา ๒
๕. วตั ถปุ ระสงค์ของการวิจยั ๒
๖. ตัวแปรท่ีศึกษา ๒
๗. ประโยชน์ท่ไี ด้รับจากการวิจัย ๒
๘. ขอบเขตของการวจิ ยั ๒
๙. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ๒
๑๐. วิธีดาเนินการวิจัย ๒
๑๑. เคร่อื งมือท่ใี ชใ้ นการวจิ ยั ๒
๑๒. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ๓
๑๓. ผลการวิจัย ๓
๑๔. ขอ้ เสนอแนะ ๓
ภาคผนวก ๕
- ชุดฝึกทักษะการคัดลายมือ ๑๐รายงานผลการพัฒนาการคัดลายมือโดยการใชแ้ บบฝกึ บรรทัด ๕เส้น
ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที ่ี ๑/๔

นางสายลม ไพศาลธรรม

ะภ

ภ ค มำ แะำ ทาย มี ะ ำเ แก

การ การพูด การอ และการ ะ เขียนการคดั ลายมือ ะ ะ ะ การ

เขียนทบั ศัพทภ์ าษาปาก ภาษาทางคอมพวิ เตอร์ตางๆ การเขียนแบบอักษรแบบการต์ นู สงผลตอการเขยี นคาผิดไปจากเดมิ

คนทพ่ี บเหน็ อานเข้าใจยาก และเพ่ือเปน็ การอนรุ ักษค์ วามเปน็ ไทย สงเสรมิ ให้นักเรยี นเกิดความตระหนักในความสวยงาม

ของภาษาที่เปน็ เอกลกั ษแป์ ระจาชาตไิ ทย

แ ะ เสริมสา ะ

ะ ท่ี ๑/๔ ศรีแกง้ คร้อ ภ ๑ ๒๕๖๓ ำ ๓๒

ำแ ทักษะการคัดลายมือโดยใช้บรรทัด ๕ เส้น ำ ๑ รม โ ะแ กอนและหลังฝกึ
ทากิจกรรม

แ ทักษะการคัดลายมือโดยใช้บรรทดั ๕ เสน้ ข

ะ าปีท่ี ๑/๔ คดั ลายมือ ดีขึน้

แะ ำ ะ เขยี น ียน ำ

แำ

รายงานวจิ ัยในชั้นเรยี น

รายงานผลการพัฒนาการคดั ลายมือโดยการใช้แบบฝึกบรรทัด ๕ เสน้ ระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปีที่๑/๔

วา สำ า ำ ย์ ะ
ภ ภ ะำ

แ ภ ะะ ะ คัดลายมือท่ีสวยงาม

แะ เขยี นพยญั ชนะ สระและวรรแยุกต์ แ ะสวยงาม

และ ภ ะ ะ ๑/๔ เขียนพยญั ชนะ สระและวรรแยกุ ต์

ำ ภะ แะะ

สงู ขึ้น ำ ำ รายงานผลการพัฒนาการคัดลายมือโดยการใชแ้ บบฝึกบรรทดั ๕เสน้

ระดบั ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑/๔

ะ คดั ลายมือ ถูกต้องและสวยงามขึ้น

แ ะ ๑/๔ ำ ๓๒
ำนคดั ลายมอื ภ ะ ๑/๔

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ำ ๓๒ จดั ำแ ทักษะการคัดลายมือโดยการใช้บรรทัด ๕ เสน้ ำ ๑
แะ แ ำ
แ ะ ะแ ะ ำ ม เขยี นเร่มิ จากงายไปหา
ยาก มีความถูกต้องและสวยงามย่งิ

น า วา
๑. คดั ลายมือ และสวยงามข้นึ
๒. ำ ะ ำ เขียน
๓. ความภูมิใจและเหน็ ความสาคญั ของการคัดลายมือที่ถกู ต้องแ คัดลายมือโดยการใช้บรรทดั ๕ เสน้
คดั ลายมือให้ถูกต้องและสวยงามขนึ้ น ภ ะ ๑/๔

๑. ะ ะ ๑/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ำ ๓๒ ๑ำ ๑
๒. ภ คดั ลายมอื โดยการใช้บรรทัด ๕ เสน้ ะ ะ


ะะ ำ

วน น า
๑– ๓๑ ก.ค.. ๖๓ -
ภ แะ ะแ แ ญั หา

๓ ส.ค. ๖๓ - .๑/๔ ำ ๓๒ คน

๓-๕ ส.ค. ๖๓ - คดั ลายมือกอนใช้แบบฝกึ ำ าร
ะแ

- สังเกต คัดลายมือ ะ ะ ชุดกิจกรรมตางๆ
๑๐ ส.ค.- ๓๑ต.ค

๑-๗ พ.ย.๖๓ - แะ ะ
-

-ำ

ง นาว ๑
๑. มแ ทักษะการคัดลายมือโดยการใช้บรรทดั ๕ เส้น ำ

๒. แ ะ

๓. การสังเกต คารตรวจแบบฝกึ ะแาว า

ำ าก ๓๒ คดั ลายมือ
๑. แ ะการคัดลายมือโดยการใชบ้ รรทดั ๕ เส้น ำ ๑

ะ จากคดั พยัญชนะ สระ วรรแยกุ ต์ ตัวเลขไทย ขอ้ ความ ๆ เน้ือหาส้นั ๆ ยังเนือ้ หาท่ีเพม่ิ ขนึ้

ทาการทดสอบจานวน ๒ ครงั้ คือครั้งท่ี ๑ กอนทากจิ กรรม และครัง้ ที่ ๒ หลังทากจิ กรรม ผลเป็นดงั น้ี

คัดลายมือ พยัญชนะ สระ วรรแยุกต์ และข้อความอ่ืนๆ ไดถ้ ูกตอ้ งและสวยงามข้นึ
ยงั คัดลายมือ ไดถ้ กู แตยังขาดความสวยงาม

สรุปผลการวจิ ัย ว ะการคัดลายมือ
า า า สังเกตผลงานนักเรียน า า ำ

โดยการใชบ้ รรทดั ๕ เสน้ ำ ๑ นน น า ๑/๔ น งแรกกอ่ นการ
ใช้

ชดุ กิจกรรม และหลังการใชช้ ดุ กจิ กรรม นักเรียนสามารถคัดลายมือได้ถกู ต้องและสวยงามขนึ้
ส ง นวา

น น นา าน า การคดั ลายมือ เพ่ิมขึ้น

น น นบางส่วน ด้านความถูกตอ้ งมกี ารพัฒนาข้ึนแต่ด้านความสวยงามยังต้องมกี ารพฒั นา
อยา่ งต่อเนอ่ื งต่อไป ง ง า ว า น า

า ส งดว้ ยการชมเชยและเดินดเู ป็นรายบุคลบอ่ ยๆ
ชว่ น น ำ ง

ำผลงานออกมาไดถ้ ูกตอ้ งสวยงามย่ิงข้ึน

แะ ะ การคัดลายมือโดยการใชบ้ รรทดั ๕ เสน้ ำ ๑
๑. แ

๒. ำ ำ ำ ทยี่ ังลายมือไมสวย ี้
หแ แะ ำ ทา กิจกรรม ๆ

๓. ำ

ภาคผนวก

แบบฝึกทกั ษะการคดั ลายมือ

โดยใชบ้ รรทดั ๕ เสน้

ช่ือ

ช้นั ป.๑ /๔ เลขท่ี

โรงเรียนศรีแกง้ คร้อเอกสารอา้ งองิ

ครูพมิ พน์ ภิ า จนั ทรบ์ ตุ ร (2546) การสงเสริมทักษะการอานสะกดคาของนกั เรยี น ระดับช้นั ประถมศึกษาปี
ที่ 1/4, สบื คน้ เมอ่ื 2562 จาก https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3BwYXdhbm1vb258Z3g6MTNhYjEwMGVhNzg0YzJiNw


Click to View FlipBook Version