The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย ครูสมพร พรมหมื่นไวย์

รายงานวจิ ยั ในชน้ั เรียน
เรอ่ื ง การพัฒนาชดุ กิจกรรมการอ่านจับใจความ

เพอื่ ส่งเสริมการอ่านโดยใชเ้ ทคนคิ 5W 1H
ของนกั เรยี นชน้ั ประถมศึกษาปีท่ี 5

นางสมพร พรมหมื่นไวย์
ตำแหน่ง ครู วทิ ยฐานะชำนาญการพิเศษ

โรงเรยี นศรแี ก้งครอ้
สำนักงานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาชยั ภมู ิ เขต 2

สำนักงานการศึกษาขั้นพนื้ ฐาน

รายงานวจิ ัยในชัน้ เรยี น

เรื่อง การพัฒนาชดุ กิจกรรมการอา่ นจับใจความเพอื่ สง่ เสรมิ การอา่ นโดยใชเ้ ทคนิค
5 W 1 H ของนักเรียนชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

นางสมพร พรมหม่ืนไวย์
ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะชำนาญการพเิ ศษ

ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564
โรงเรียนศรแี กง้ ครอ้

สำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศึกษาประถมศกึ ษาชัยภมู ิ เขต 2
สำนักงานการศกึ ษาขั้นพ้นื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

คำนำ

รายงานวจิ ัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความเพื่อส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคนิค
5W1H ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ี่ 5 โรงเรียนศรีแก้งคร้อ รายงานวิจัยชัน้ เรียนครั้งนี้เกิดจากผู้วิจัยไดค้ ้นพบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และผู้วิจัยได้แสวงหาข้อมูลและวิธีการที่คาดว่าจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นชั้นเรียน อีกท้ัง
สามารถชว่ ยพฒั นาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพได้และยงั ชว่ ยพัฒนาวิชาชพี ครูให้มีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน ตาม
มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา ข้อ 7.7 ของมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ว่า ครูมีการศึกษา วิจัย
และพฒั นาการจัดการเรียนรู้ในวิชาทตี่ นรับผิดชอบและใช้ผลในการปรบั การสอนของครู

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ประภาส กองจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อ นายประยูร ศิริคุณ
นายปรีชา น้อยปัญญา และนายจำรัส คูณแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้งคร้อที่ส่งเสริมและอำนวยความ
สะดวกให้ครูได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียนคณะครูประจำสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ใหค้ ำแนะนำ ใหค้ วามรู้ ขอ้ คดิ เห็นทม่ี ปี ระโยชน์ตอ่ การศึกษาวิจยั ในครง้ั นี้เป็น
อย่างดแี ละขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ของโรงเรียนศรีแกง้ คร้อทุกคนที่ให้ความรว่ มมือเปน็ อย่างดีใน
การวจิ ัยและเกบ็ ขอ้ มลู ที่ใชใ้ นการศึกษาวิจัยคร้งั นีจ้ นกระท่ังการศึกษาวจิ ัยครั้งนี้เสรจ็ สมบูรณ์

นางสมพร พรมหมน่ื ไวย์
ผูว้ จิ ยั

สารบญั หนา้

เรอ่ื ง ข
คำนำ 1
สารบญั 1
1. ชื่อเรือ่ งวิจัย 1
2. ชอ่ื ผวู้ ิจยั 1
3. ปที ่คี ำการวจิ ัย 2
4. ความเปน็ มาและความสำคญั ของปญั หา 2
5. วตั ถุประสงค์ของการวจิ ยั 2
6. สมมติฐานของการวจิ ัย 2
7. ตัวแปรท่ศี กึ ษา 3
8. ประโยชนท์ ี่ไดร้ บั จากการวิจยั 3
9. ขอบเขตของการวิจัย 3
10. ระยะเวลาทีใ่ ช้ในการวจิ ัย 4
11. วธิ ีดำเนนิ การวจิ ัย 4
12. เครอ่ื งมือที่ใชใ้ นการวิจยั 4
13. การวเิ คราะห์ขอ้ มลู 5
14. ผลการวิจัย 5
15. สรปุ และอภิปรายผล 6
16. ข้อเสนอแนะ 7
เอกสารอ้างอิง 8
ภาคผนวก 12
18
ภาคผนวก ก แผนการจดั การเรียนรู้
ภาคผนวก ข ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนคิ 5W1H 27
ภาคผนวก ค แบบทดสอบความสามารถการอา่ นจบั ใจความ
ภาคผนวก ง แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี ่อชุดกิจกรรมการอ่านจบั ใจความ โดยใช้

เทคนคิ 5W1H

1

ช่อื วจิ ัย เรือ่ ง การพัฒนาชุดกจิ กรรมการอา่ นจบั ใจความเพ่ือส่งเสรมิ การอ่านโดยใช้เทคนิค 5W1H ของนักเรียน

ช้นั ประถมศึกษาปีท่ี 5

ชอ่ื ผู้วิจยั นางสมพร พรมหมน่ื ไวย์

ปีที่ทำวิจัย 2564

ความเป็นมาและความสำคัญของปญั หา

การอ่านมคี วามสำคัญต่อชีวิตมนษุ ย์ต้ังแต่เกิดจนโตและจนกระทั่งถึงวัยชรา การอา่ นทำให้รู้ข่าวสารข้อมูล
ต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันเป็นโลกของข้อมูลต่างๆทั่วโลกทำให้ผู้อ่านมีความสุข มีความหวังและมีความอยากรู้
อยากเห็น อนั เปน็ ความต้องการของมนุษยท์ ุกคน การอา่ นมปี ระโยชน์ในการพฒั นาตนเองคือพฒั นาการศกึ ษา
พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และมีความอยากรู้อยากเห็น
การที่จะพัฒนาประเทศเจริงเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่างๆ
ก็ได้มาจากการอ่านน่ันเอง (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์, 2542, น.11) สอดคล้องกับแนวคิดของ (กรมวิชาการ2541, น
.24) ทุกครั้งที่อ่านจะมีจุดมุ่งหมาย ที่แตกตางกันไป อาทิ อ่านเพื่อความรู้่ อ่านเพื่อความเข้าใจ อ่านเพื่อแสดง
ความคิดเห็น อ่านเพื่อวิจารณ์ อ่านเพื่อทดสอบความเข้าใจ (วัฒนา คัชมาต.2544, น.88) และกานต์มณี
ศักดิ์เจรญิ (2546, น.90-92) ทุกครั้งทีอ่ านต้องมีการตังจุดมุง่ หมายในการอ่านควรแปลงหัวเร่ืองเป็นคำถามเป็นคำ
ให้ติดเป็นนิสัยโดยการตั้งคำถามแบบเปิดว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร (สมพร จารุนัฎ2549., น.46-42)
และขณะที่อ่านจับใจความควรจำแนก แยกแยะองค์ประกอบ ของสิงหนึ่งสิ่งใดออกเป็นส่วน ๆ เพื่อค้นหาว่าทำ
มาจากอะไร ประกอบขึ้นมาไดอ้ ยา่ งไร เช่อื มโยงกันอย่างไร (เกรยี งศกั ดิ์ เจรญิ วงศศ์ กั ด.ิ 2546, น.2)
การอ่านจับใจความนับว่าเป็่นหัวใจของการอ่าน การจับใจความอยางมีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้อ่าน
รู้และเข้าใจ เรื่องราวต่างๆท่ีอ่านได้ ผู้อ่านจึงสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองดังที่ ศิริวรรณ เสนา (2541,
น.40) กล่าวว่า ความเข้าใจในการอ่านถือเป็นหัวใจสำคัญของการอ่านเพราะว่า ถ้าผู้อ่านไม่สามารถ เข้าใจใน
สิงที่อ่าน และไม่สามารถ จับใจความสำคัญของสิ่งที่อ่านได้ ผู้อ่านก็ไม่สามารถที่จะนำสาระความรู้และ
ข้อเสนอไปใช้ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเองได้ การอ่านนั้นถือเป็น การอ่านที่ไม่สมบูรณ์ ดังนั้น
จึงกล่าวสรุปได้ว่าการอ่านมีความสำคัญและจำเป็่นอย่างย่งิ ในการพัฒนาสติ ปัญญา ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ในการดำเนินชีวิต และการอ่านจับใจความที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ผู้อ่านรับรู้ สาระ
เรื่องราวของเรื่องด้วยความเข้าใจและสามารถนำเอาสาระความรู้จากเรื่องที่อ่านมาพัฒนาปรับตนเอง
ให้เข้ากับสถานการณ์การเปลยี่ นแปลงไดอ้ ยางเหมาะสม ทำใหม้ คี ุณภาพชวี ิต ทด่ี ีและอยใู นสงั คม อย่าง มีความส2ขุ
จากปัญหาและความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างชุดกิจกรรมการอ่าน
จับใจความเพื่อส่งเสริมการอ่าน โดยใช้เทคนิค5W1H ซึ่ งประกอบด้วยWho (ใคร) What (อะไร) Where
(ที่ ไหน)When (เมอ่ื ไร)Why (ทำไม)How (อย่างไร) เขา้ มารว่ มใช้ในชุดกิจกรรม การอา่ น จบั ใจความ

2

เพื่อเป็นตัวช้ีวัดในการอ่าน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดทัษะในการ อ่านจับใจความ และ ช่วย
หนึ กั เรยี นมีความเข้าใจในเร่อื งท่ีอ่านมากขน้ึ
วัตถุประสงคข์ องงานวจิ ัย

1.เพื่อพฒั นาความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค5W1H กลุ่มสาระการเรียนร้วู ชิ า ภาษาไทย
ของนักเรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 5

2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค5W1H กลุ่มสาระ
การเรียนรวู้ ชิ าภาษาไทย ของนักเรยี นชัน้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H
กลุ่มสาระการเรยี นรู้วชิ าภาษาไทย ของนักเรยี นชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5
สมมติฐานของการวิจยั

1.นักเรียนมีความสามารถในการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H หลังเรียนมีคะแนนไม่ต่ำ
กวาร้อยละ80 ของคะแนนเต็ม

2.ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนคิ 5W1H มีประสิทธภิ าพตามเกณฑ8์ 0/80
3.นกั เรียนมคี วามพงึ พอใจตอ่ ชุดกจิ กรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค5W1H อยูในระดับมาก
ตัวแปรท่ศี กึ ษา
ตัวแปรต้น

ชุดกิจกรรมการอ่านจบั ใจความโดยใช้เทคนคิ 5W1H
ตัวแปรตาม

1. ความสามารถในการอา่ นจับใจความ
2. ประสทิ ธภิ าพของชดุ กิจกรรม
3. ความพงึ พอใจที่มีตอ่ ชดุ กิจกรรมการอ่านจบั ใจความ
ประโยชน์ทไี่ ด้รับจากการวิจยั
1. นักเรยี นมคี วามสามารถในการอ่านจับใจความหลังจากใช้ชุดกิจกรรม
2. ชุดกิจกรรมการอ่านจบั ใจความโดยใช้เทคนคิ 5W1H มปี ระสทิ ธภิ าพตามเกณฑ์
3. นกั เรยี นมคี วามพงึ พอใจตอ่ ชดุ กิจกรรมการอา่ นจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนิค 5W1H อยู่ในระดบั มาก

3

ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร
นักเรียนชน้ั ประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564 โรงเรียนศรีแกง้ คร้อ

อำเภอแกง้ คร้อ จังหวดั ชยั ภมู ิ จำนวน 191 คน
2. กลมุ่ ตวั อยา่ ง
นกั เรียนชน้ั ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 /2ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564 โรงเรียนศรีแกง้ ครอ้

อำเภอแกง้ ครอ้ จงั หวดั ชยั ภมู ิ จำนวน 40 คน โดยการเลอื กแบบเจาะจง Purposive( sampling)
ขอบเขตด้านเนอื้ หา

3. เน้ือหาท่ใี ชใ้ นการอ่านจับใจความ กลมุ่ สาระการเรยี นรวู้ ชิ าภาษาไทย ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ 5
ประกอบด้วย 4 ประเภท ไดแ้ ก่

1. การอ่านจบั ใจความ ขา่ ว
2. การอ่านจบั ใจความ สารคดี
3. การอ่านจบั ใจความ เรื่องสน้ั
4. การอา่ นจับใจความ นิทาน
ระยะเวลาทใ่ี ช้ในการวจิ ัย
ดำเนนิ การทดลองในภาคเรยี นท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2564 โดยใช้เวลาในการทดลอง 12 ชั่วโมง
วธิ ดี ำเนนิ การวิจัย
ผูว้ จิ ัยไดด้ ำเนนิ การทดลองสอนกับนกั เรยี นช้นั ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีแก้งครอ้ โดยได้ดำเนินการ
ทดลองและเกบ็ รวบรวมข้อมลู ตามข้ันตอนดงั นี้
1. อธบิ ายและชแ้ี จงกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้ชุดกิจรรมการอา่ นจบั ใจความ กล่มุ สาระการ
เรยี นรู้วชิ าภาษาไทยใหน้ กั เรียนเข้าใจ
2. ดำเนินการสอนโดยใชแ้ ผนการจดั การเรียนรู้การอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค
5W1H กล่มุ สาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ช่ัวโมง รวมเวลา 12 ชั่วโมง
3. เม่ือเสรจ็ ส้ินการสอนในแตล่ ะแผนการจดั การเรยี นรู้ นกั เรยี นทำแบบทดสอบระหว่างเรยี น
4. หลังจากดำเนินการสอนครบทั้ง 4 แผน นกั เรยี นทำการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ
แบบปรนยั ชนดิ เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ขอ้
5. นักเรียนทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค 5W1H
กลมุ่ สาระการเรียนรวู้ ิชาภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปที ี่ 5
6. เก็บรวบรวมข้อมลู ท้ังหมดนำไปประมวลผลและวิเคราะห์

เครือ่ งมอื ที่ใชใ้ นการวิจัย 4

1. แผนการจัดการเรียนรู้การอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค 5W1H จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง

รวม 12 ช่ัวโมง

2. ชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิคW1H5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ชั้น

ประถมศึกษาป่ีที่ 5

3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี 5 เปน็ แบบปรนัยชนดิ เลือกตอบตวั เลอื ก 4 จำนวน 30 ขอ้

4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนคิ 5W1H กลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิชาภาษาไทย ชัน้ ประถมศกึ ษาปที ่ี 5 จำนวน 1 ฉบับ

การวิเคราะห์ขอ้ มลู

การดำเนินการเกบ็ รวบรวมขอ้ มูล ผวู้ ิจยั ไดท้ ำการวเิ คราะหข์ ้อมลู ดังน้ี

1.วเิ คราะหค์ วามสามารถในการอา่ นจับใจความ โดยใช้เทคนคิ W1H5 โดยใชค้ า่ ร้อยละ

(Percentage)

2. วเิ คราะห์ ประสิ ทธิภาพของชุดกจิ กรรมการอ่านจบั ใจความ โดยใช้คา่ ร้อยละ

(Percentage) DP

3. วิเคราะหแ์ บบสอบถามความพงึ พอใจท่ีมีตอชุดกิจกรรมการอา่ นจบั ใจความ โดยใช้

เทคนคิ 5W1H โดยใช้คา่ เฉล่ีย (X ) สวนเบย่ี งเบนมาตรฐาน(S.D)

4. สรปุ ผลและอภปิ รายผลโดยใชต้ าราง และการพรรณนา

ผลการวิจยั
จากการวจิ ยั สรปุ ผลได้ดังน้ี
1. จากการศกึ ษาความสามารถในการอ่านจบั ใจความโดยใช้เทคนิค5W1H พบวา่ นกั เรียน มี

คะแนนไม่ต่ำกวาร้อยละ80 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 คน คิด
เปน็ รอ้ ยละ18.75

2. จากการศกึ ษาประสทิ ธิภาพของชดุ กิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใชเ้ ทคนคิ W1H5 พบว่า
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 = 84/87.50

3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรยี นท่ีมีต่อชุดกจิ กรรมการอา่ นจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนคิ
5W1H พบว่า ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.34 S. . = 0.58) เมอื่ พิจารณาเป็นรายด้าน เรยี งลำดับจากมาก
ไปน้อย พบว่าด้านชุดกจิ กรรมการอ่านจับใจความ ( X = 4.38 S.D. = 0.59) และ ด้านประโยชนท์ ไ่ี ด้รับ (X= 4.30
S.D. = 0.52)

5
สรุปและอภปิ รายผล

จากการวจิ ยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั น้ี
1.จากการศึกษาความสามารถในการอ่านจบั ใจความโดยใช้เทคนิค5W1H พบว่า นักเรียน มี
คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 81.25 และมีนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 4 คน คิด
เปน็ รอ้ ยละ18.75 ซ่ึง ทศิ นา แขมณี (2547, น.51,60) ได้กล่าวถึงการสอนการอา่ นจับใจความว่าทฤษฎีการเรียนรู้
ของ Thorndike กล่าวว่า ผู้มีสติปัญญาดีจะสามารถรับรูแ้ ละอ่านจับใจความได้ในเวลาอันรวดเร็ว การให้นักเรียน
ไดร้ ับการฝึกฝนบอ่ ยๆ เป็นวธิ ีการทจี่ ะช่วยให้นกั เรียนมีทักษะในการอา่ นจับใจความไดด้ ขี ้ึน
2. จากการศึกษาประสิทธิภาพของชุดกจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค5 W1H พบว่า
ประสทิ ธิภาพของชุดกิจกรรม E1/E2 = 84/87.50 จากการตรวจสอบดชั นีความสอดคล้องของ ผู้เชี่ยวชาญจำนวน
3 ทา่ น มี ค่า IOC เท่ากับ 0.67 – 1.00 ผา่ นเกณฑ์ 0.5 ตามท่ีกำหนดไวซ้ ึ่งสอดคล้องกบงานวจิ ัยของภคณัฐ เกษม
สุข 2553(, น.บทคัดย่อ) ศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวก
หกใบ และเทคนคิ การตั้งคำถาม5W1H กลุ่มสาระการเรยี นร้ภู าษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบวา่ 1) ผลการสรา้ ง
และหาประสิทธิภาพ ของแบบฝีกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิคการคิดแบบหมวกหกใบ และ
เทคนิคการตั้งคำถาม 5W1H กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพในด้านความ
เที่ยงตรงสงู เชื่อถอื ได้เนือ่ งจากมคี ่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของแต่ละข้อรายการในแบบประเมินตั้งแต่0.80 ข้ึน
ไป และมีค่าประสิทธิภาพE1/E2() เฉลี่ยรวม เท่ากับ 86.62/86.05 โดยมีค่าประสิทธภิ าพของกระบวนการเทา่ กบั
86.62 และมคี าประสิทธภิ าพของผลลัพธ์เท่ากับ 86.05 สงู กว่าเกณฑ์มาตรฐาน80/80 ตามสมมติฐานท่ตี ั้งไว้
3. จากการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค5W1H
พบว่า ในภาพรวมอยูในระดับมาก( X = 4.34 S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้ น เรียงลำดับจากมากไปน้อย
พบว่าด้านชุดกิจกรรมการอ่านจับใจความ( X = 4.38 S.D. = 0.59) และ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ(X= 4.30 S.D. =
0.52) ซ่ึงสอดคลอ้ งกบงานวิจยั ของฐิตารยี ์ เกิดสมกาล (2555, น.บทคดั ย่อ) ได้ศกึ ษาความสามารถในการอ่านจับ
ใจความสำคัญและเจตคติต่อวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบรวม
มือเทคนิคSTAD ผลการวิจัย พบวา่ เจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังการจัดการ
เรียนรู้แบบร่วมมอื เทคนคิ STAD สูงกวา่ กอ่ นจดั การเรยี นรู้่อย่างมนี ัยสำคญั ทางสถิติที่ระดบั .01
ข้อเสนอแนะ
1. ครูผู้สอนท่ีนำกิจกรรมการอ่านชุดอ่านจับใจความ โดยใช้เทคนิค5 W1Hไปใช้ในการเรียนการสอน ควร
มีความเข้าใจในพ้ืนฐานการอ่านของนักเรียนเพราะนักเรียนแต่ละคนจะมีพื้นฐาน ที่แตกต่างกัน ดังน้ันครูผู้สอนจงึ
ควรเลอื กเนอื้ หาของบทอา่ นทม่ี ีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับช้ันเรยี นและศักยภาพของนักเรียน
2. ควรมีการศึกษาเปรยี บเทยี บความสามารถในการอา่ นจับใจความ โดยใช้เทคนคิ 5W1H กับวธิ ีั
สอนตามรูปแบบอ่นื เพื่อศึกษาว่าผลทไ่ี ดร้ บั มีความแตกตา่ งอย่างไร

บรรณานุกรม

กรมวิชาการ. (2546). การจัดการเรยี นรกู้ ลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลกั สตู รการศกึ ษา
ข้นั พนื้ ฐาน.กรงุ เทพฯ : ครุ สุ ภาลาดพรา้ ว.

กอบกาญจน์ วงศ์วสิ ิทธิ.(2551). ทกั ษะภาษาเพ่ือการสื่อสาร.กรุงเทพฯ: โอเดยี นสโตร.์
กานต์มณี ศักดเ์ิ จรญิ . (2546). ปกิณกะการอ่านหนงั สือสำหรบั เด็ก.กรงุ เทพฯ : บรรณกิจ.
เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ์ศักดิ์.(2546). การคดิ เชงิ วิเคราะห์.กรุงเทพฯ : ซคั เซส มีเดีย.

จติ รลดา ไมตรีจิตต์. (2549). การศกึ ษานิสยั รกั การอา่ นของนักเรียนช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 6
(วิทยานิพนธด์ ุษฎีบัณฑิต).กรุงเทพฯ: บณั ฑิตวทิ ยาลัยมหาวิทยาลัยศรนี ครินทรวโิ รฒ.

ฉวีวรรณ คูหาภนิ นั ท์. (2542). หนงั สอื สำหรบั เด็ก.กรุงเทพฯ:

ชุมพล ศรีทองกลู (2544).. มกราคม). ครูกับการจัดกระบวนการเรยี นรู้.วชิ าการ,4 (1), น.2-6.
ฐิตารีย์ เกดิ สมกาล. (2555). การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญและเจตคตติ ่อ

วิชาภาษาไทย ของนกั เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่ีไดร้ ับการจัดการเรียนรแู้ บบร่วมมือ เทคนิค STAD.
(วิทยานิพนธม์ หาบัณฑติ ). มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครศรีธรรมราช.
ณภทั ร พทุ ธสรณ์.(2551). การศึกษาผลสมั ฤทธ์ทิ างการเรยี นวิทยาศาสตรแ์ ละความคดิ สร้างสรรคท์ างวทิ ยาศาสตร์
ของนักเรยี นระดับประกาศนียบตั รวิชาชพี ปีที่ 2ที่ ได้รับการจัดการเรยี นรูด้ ้วยชุดกจิ กรรมการต์ นู
วทิ ยาศาสตร์.(วทิ ยานิพนธ์มหาบณั ฑติ ). มหาวทิ ยาลยั ศรีนครินทรวโิ รฒ.ด่านสทุ ธาการพมิ พ์.
ทิศนา แขมมณี.(2550). องค์ความรู้ เพื่อกระบวนการจดั การเรยี นรู้ ทม่ี ปี ระสทิ ธภิ าพ.(พิมพ์ครั้งที่ 3).กรุงเทพฯ:
จฬุ าลงกรณม์ หาวิทยาลยั .
นภาวรรณ ขาวผอ่ ง. (2557). ผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจบั ใจความด้วยการจดั การเรียนรู้ แบบรว่ มมือ

(ซี ไอ อาร์ ซี) ผสานวิธคี ดิ ไตร่ตรอง 3 นาที สำหรบั นกั เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
(วทิ ยานิพนธ์มหาบัณฑติ ). มหาวทิ ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญั บุรี.
พรนภิ า บรรจงมณ.ี (2548). การใช้ เทคนิค เอส คิว โฟร์ อาร์ เพอ่ื ส่งเสริมความเข้าใจในการอา่ น
ภาษาองั กฤษและการคดิ ไตร่ตรองของผ้เู รียน.(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต). เชียงใหม่: บัณฑิตวทิ ยาลัย
มหาวทิ ยาลัยเชียงใหม่.
วฒั นา คัชมาต(2544).. การใช้ภาษาไทย. เพชรบูรณ์ : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศกึ ษา
วทิ ยาลัยครูเพชรบรุ ี
ศรรี ัตน์ เจิงกลนิ่ จันทร์. (2544)การอา่ นและการสรา้ งนสิ ัยรกั การอ่าน.กรุงเทพฯ :ไทยวฒั นาพานิช.
ศิรวิ รรณ เสนา. (2541)การศึกษาคณุ ลักษณะของเนื้อความสำหรบั ฝึกคัดลายมือที่ส่งผลต่อ
พฒั นาการดา้ นลายมอื และความเขา้ ใจในการอ่านของนักเรยี นชน้ั ประถมศึกษาปี. ที่ 4
(วทิ ยานิพนธม์ หาบัณฑติ ). กรงุ เทพฯ:บณั ฑิตวทิ ยาลยั มหาวิทยาลัย ศรนี ครนิ ทรวโิ รฒ.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แผนการจดั การเรียนรู้

9

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลมุ่ สาระการเรียนรภุ้ าษาไทย ชน้ั ประถมศึกษาปที ี่ 5

เรือ่ ง การอา่ นจับใจความขา่ ว โดยใช้เทคนิค 5W1H เวลา 3 ชัว่ โมง

สอนวันท.่ี ................... เดอื น.................... พ.ศ....................

______________________________________________________________________________

มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่1 การอ่าน

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอา่ นสร้างความร้สู กึ และความคดิ ไปใชต้ ัดสินใจแก้ปัญหา

และสรา้ งวิสยั ทัศน์ในการดําเนินชีวติ และมนี ิสัยรักการอา่ น

ตัวชว้ี ดั

ท1.1 ป.5/3 อ่านเรื่องสัน้ ๆ อย่างหลากหลาย โดยจบั เวลาแลว้ ถามเกีย่ วกับเร่ืองทอ่ี า่ น

ท1.1 ป.5/4 แยกข้อเท็จจรงิ และข้อคิดเห็นจากเรือ่ งที่อ่าน

ท1.1 ป.5/5 อธิบายการนาํ ความรแู้ ละข้อคิดจากเร่ืองที่อ่านไปตดั สนิ ใจแกป้ ญั หาในการดําเนินชวี ติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ออกเสียงคาํ ศัพท์และประโยคได้

2. อ่านออกเสียงบทอา่ นได้

3. จับใจความสําคญั และตอบคาํ ถามจากเร่ืองได้

4. ทําแบบทดสอบหลังเรยี นได้

สาระการเรยี นรู้

1. ข่าวเดก็ ขวบเศษติดในรถกระบะ เผลอกดล็อกกู้ภัยเร่งช่วย

2. ขา่ วพอ่ ค้าปลาซงิ่ ปิกอัพแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจ็บอื้อ!!

3. ข่าวเตือนระวังโรค – อันตรายทมี่ ากับน้ำท่วม

ภาระ/ชิ้นงาน

การทําแบบทดสอบหลงั เรยี นของนักเรยี นเปน็ รายบคุ คล

กจิ กรรมการเรยี นการสอน

ชั่วโมงที่1

ขัน้ นํา

1. ครชู ้ีแจงจดุ ประสงค์การเรียน ชดุ กจิ กรรมการอา่ นจบั ใจความ โดยใชเ้ ทคนคิ 5W1H ชดุ ท1่ี การอ่านจับ

ใจความขา่ ว

2. ครูอธิบายส่วนประกอบเทคนิค5W1H

ขน้ั สอน 10

1. แจกขา่ ว “เด็กขวบเศษติดในรถกระบะเผลอกดลอ็ คกู้ภยั เร่งชว่ ย” ใหน้ กั เรยี นแต่ละคน

2. ใหน้ กั เรียนอ่านออกเสียงข่าว “เดก็ ขวบเศษตดิ ในรถกระบะเผลอกดลอ็ คกู้ภยั เร่งช่วย”

3. หากนักเรยี นอ่านไม่ได้ครเู ป็นผอู้ า่ นนํา และช่วยแนะนําคาํ ทน่ี ักเรียนอ่านไม่ได้

4. เมอื่ นักเรียนอ่านคล่องแล้วครถู ามเพอื่ นําเข้าสู่การเรยี นรู้ โดยใชเ้ ทคนิค5W1H ซงึ่ ประกอบดว้ ย Who

(ใคร) What (อะไร) Where (ทไ่ี หน) When (เมือ่ ไร) Why (ทําไม) How (อยางไร)

- ใครเป็นคนช่วยเดก็

- เด็กชายทาํ อะไรจงึ ตดิ อยใู นรถกระบะ

- เหตกุ ารณน์ เี้ กิดขึน้ ท่ไี หน

- เหตุการณน์ เ้ี กดิ ขึน้ เม่ือเวลาใด

- เพราะเหตุใดเด็กชายทตี่ ิดอยใู นรถกระบะจึงมีอาการอ่อนเพลีย

- ใชว้ ธิ ีการอยางไรในการชว่ ยเหลือเดก็ ท่ีตดิ อยูในรถกระบะ

5. นกั เรยี นหาคาํ ตอบจากประเด็นคาํ ถามของเร่ืองที่อา่ น

ชวั่ โมงที่2

ขั้นสอน

1. แจกขา่ ว “พ่อคา้ ปลาซ่งิ ปกิ อพั แหกโคง้ ประสานงารถตร.เจบ็ อ้อื !!” ให้นักเรียนแต่ละคน

2. ใหน้ ักเรยี นอา่ นออกเสยี งข่าว “พ่อค้าปลาซิ่งปิกอัพแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจ็บอื้อ!!”

3. หากนกั เรยี นอา่ นไม่ได้ครเู ป็นผ้อู า่ นนํา และชว่ ยแนะนําคําท่ีนักเรียนอ่านไม่ได้

4. ครใู ห้นักเรียนแสดงความคิดเหน็ ในหัวขอ้ ต่อไปน้ี

ใคร : …………………………………………..

อะไร : …………………………………………..

ที่ไหน : …………………………………………..

เมื่อไร : …………………………………………..

ทําไม : …………………………………………..

อยางไร : …………………………………………..

5. ครอู ธบิ ายลกั ษณะแนวในการตอบคําถาม

ช่วั โมงท่ี 3

1. แจกขา่ ว “เตือนระวงั โรค – อันตรายท่ีมากับน้ำท่วม” ใหน้ กั เรยี นแตล่ ะคน

2. ให้นักเรยี นอา่ นออกเสียงข่าว “เตอื นระวงั โรค – อันตรายที่มากับน้ำท่วม”

3. หากนักเรียนอา่ นไม่ได้ครเู ปน็ ผอู้ า่ นนํา และช่วยแนะนําคําทน่ี ักเรียนอา่ นไม่ได้

11

4. นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรยี นชดุ ที1่ การอา่ นจบั ใจความข่าว “เตือนระวงั โรค – อนั ตรายท่มี ากับน้ำ
ท่วม” จาํ นวน 10 ข้อ

5. ครูและนกั เรยี นรว่ มกันเฉลยคําตอบทถี่ ูกต้อง
สื่อการเรยี นรู้

1. ขา่ ว เดก็ ขวบเศษติดในรถกระบะ เผลอกดล็อกกู้ภัยเร่งช่วย
2. ข่าว พ่อค้าปลาซิ่งปกิ อัพแหกโคง้ ประสานงารถตร.เจ็บอ้อื !!
3. ขา่ ว เตอื นระวังโรค – อันตรายทม่ี ากับน้ำทว่ ม
4. แบบทดสอบหลงั เรียน
การวัดและประเมินผล
1. เครอ่ื งมือวัดและประเมินผล

- แบบทดสอบหลังเรยี น จาํ นวน 10 ข้อ
2. วธิ กี ารวัดและประเมนิ ผล

- จากการทําแบบทดสอบหลงั เรยี น
บันทึกผลหลงั กระบวนการจัดการเรยี นรู้

ผลการเรียนรู้ที่เกดิ ข้ึนกบั ผู้เรียน
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................... .....................................................................

ปญั หา / อุปสรรค
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... ....................................................................

ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
............................................................................................................................. .......................................................
.................................................................................................................................................... ................................
................................................................................................... ...............................................................................

ลงชือ่ ..................................................
(นางสมพร พรมหมน่ื ไวย์)
ครผู ้สู อน
………./………./……….

ภาคผนวก ข
ชดุ กิจกรรมการอ่านจับใจความ

โดยใช้เทคนิค5W1H

ชดุ กิจกรรมการอ่านจบั ใจความ
โดยใชเ้ ทคนิค 5W1H

นางสมพร พรมหมืน่ ไวย์
ครูชำนาญการพิเศษ

คำนำ
ชุดกิจกรรมการอา่ นจบั ใจความ โดยใช้เทคนิค5W1H ชดุ น้ีจดั ทาํ ขึ้นเพื่อเปน็ เครอ่ื งมอื ในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านจบั ใจความให้กับนักเรยี นโรงเรียนศรีแก้งครอ้ สำนกั งานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชยั ภมู ิ เขต 2 ชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ 5 การอ่านจบั ใจความเป็นการอ่าน
ขั้นพ้ืนฐานทส่ี าํ คัญของมนุษยใ์ นการรบั สาร การอ่านจบั ใจความท่ีมปี ระสิทธิภาพจะชว่ ยให้ผอู้ ่านรับรู้
สาระเรือ่ งราวของเร่อื งท่ีอ่านดว้ ยความเข้าใจและสามารถนาํ ความรู้จากเรื่องท่ีอ่านมาพฒั นาตนเองได้
อยา่ งเหมาะสม ชดุ กิจกรรมการอา่ นจับใจความ มีทงั้ หมด 4 ชุดกิจกรรม
ชดุ ที่ 1 การอ่านจับใจความข่าว
ชุดที่ 2 การอา่ นจับใจความสารคดี
ชุดที่ 3 การอา่ นจับใจความเร่อื งส้นั
ชุดที่ 4 การอา่ นจับใจความนทิ าน
ชุดกจิ กรรมแตล่ ะชุดจะมีแผนการจัดการเรียนรู้เป็นคู่มอื ในการฝกึ ซึง่ เป็นการจดั การเรียน
การสอน โดยใชแ้ นวการจัดการเรียนรแู้ บบ 5W1H คือ
1. Who (ใคร)
2. What (อะไร)
3. Where (ทไี่ หน)
4. When (เมือ่ ไร)
5. Why (ทําไม)
6. How (อยางไร)
ผ้จู ดั ทาํ หวงั วา่ ชดุ กิจกรรมการอ่านจบั ใจความ โดยใช้เทคนคิ 5W1H ชดุ นจ้ี ะเป็นแนวทาง
ในการจัดกระบวนการสอนใหน้ กั เรยี นมีความสามารถในการอา่ นจับใจความ และเพ่ือเป็นการ ส่งเสรมิ
การอา่ น พร้อมท้ังเสริมสร้างประสบการณใ์ นการเรียนรแู้ ละทัศนคตทิ ่ีดใี นการเรียนวชิ า ภาษาไทยของ
นักเรียน

นางสมพร พรมหมื่นไวย์

ใบความรู้ท่ี 1

การอา่ นจับใจความ

การอ่านจับใจความ คือการอ่านเพื่อเก็บสาระสําคัญของเรื่องที่อ่าน เช่น เก็บ
จุดมุ่งหมายสําคัญของเรื่อง เก็บเนื้อเรื่องที่สําคัญเก็บความรู้หรือข้อมูลที่น่าสนใจ ตลอดจน
แนวความคดิ หรือทศั นะของผ้เู ขียน

ใจความสําคัญคือสิ่งที่เป็นสาระสําคัญที่สุดของเรื่อง ใจความสําคัญส่วนมากจะมี
ลักษณะ เปน็ ประโยค ซ่งึ อาจปรากฏอยูในส่วนใดสว่ นหน่ึงของย่อหนา้ จุดท่ีพบใจความสําคัญ
ของเรื่องใน แต่ละย่อหน้ามากที่สุดคือประโยคที่อยูตอนต้นย่อหน้า เพราะผู้เขียนมักบอก
ประเด็นสําคัญไว้กอ่ น แล้วจึงขยายรายละเอียดใหช้ ัดเจน รองลงมา คือประโยคตอนท้ายยอ่
หน้าโดยผู้เขียนจะบอก รายละเอียดหรือประเด็นย่อยก่อน แล้วจึงสรุปด้วยประโยคที่เป็น
ประเดน็ ภายหลงั
ขน้ั ตอนการอ่านจบั ใจความสําคญั

1. อ่านผ่าน ๆ โดยตลอด เพื่อให้รู้ว่าเรื่องนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไรบ้าง จุดใดที่เห็นว่า
เปน็ จดุ สาํ คัญของเรือ่ ง

2. อ่านโดยละเอียดอีกครั้ง ทําความเข้าใจให้ชัดเจนและเห็นความสัมพันธ์ความคดิ
ตา่ ง ๆ ในเร่อื งโดยอาจมกี ารขดี เส้นใต้ขอ้ ความทเี่ หน็ ว่าสําคัญไวด้ ว้ ยก็ได้

3. อ่านซา้ํ เฉพาะตอนที่ไมเ่ ขา้ ใจ และตรวจสอบความเข้าใจในบางแหง่ ใหแ้ น่นอน
4. ทดสอบความเข้าใจด้วยการตอบคําถามสั้น ๆ เกี่ยวกับประเด็นของเรื่องและ
ใจความสาํ คัญเช่น ถามว่า ใคร ทาํ อะไร ท่ีไหน เม่อื ไร อย่างไร ทาํ ไม เป็นต้น
5. เรียบเรียงใจความสําคัญด้วยภาษาของตนเองที่เห็นว่าจะทําความเข้าใจเรื่องได้
ชัดเจนถูกต้องที่สุด ความสําคัญของการอ่านจับใจความคือ การอ่านที่ผู้อ่านต้องทําความ
เข้าใจในเนื้อเรือ่ งและได้รบั ความรู้จากเนื้อเรื่องท่ีอ่าน จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทัง้ ความรู้และ
ความบันเทิงในการที่จะทําให้ผู้อ่านสามารถพัฒนาทักษะทางภาษาได้เป็นอย่างดีเพื่อใช้การ
อ่านเปน็ เคร่ืองมอื ในการแสวงหาความรู้ไปใชใ้ นวชิ าอ่ืนๆและในชวี ติ ประจําวนั ได้

ใบความรู้ท่ี 2
การอา่ นจับใจความโดยใช้เทคนิค5W1H

การอ่านจับใจความให้บรรลจุ ดุ ประสงค์ผู้อา่ นควรต้ังจุดม่งุ หมายในการอ่านเพือ่ เป็น
แนวทางในการกำหนดวิธอี ่านและจับใจความหรอื หาคาํ ตอบได้รวดเรว็ ขนึ้ โดยจบั ใจความให้ไดว้ า่
ใคร อะไร ทไ่ี หน เม่ือไร ทําไม อย่างไร แลว้ นาํ มาสรปุ เป็นใจความสาํ คัญ
การอ่านจบั ใจความโดยใชเ้ ทคนคิ 5W1H มสี ่วนประกอบดังน้ี

1. Who (ใคร) คอื บคุ คลสาํ คัญเปน็ ตัวประกอบหรอื เปน็ ผ้ทู เ่ี ก่ียวข้องทจ่ี ะไดร้ บั ผล ที่
เกี่ยวข้องโดยจะไดร้ บั ผลกระทบทัง้ ดา้ นบวกและดา้ นลบ

- ใครอยใู นเหตกุ ารณบ์ ้าง
- ใครน่าจะเปน็ คนท่ที าํ ใหส้ ถานการณ์นเี้ กดิ มากทสี่ ุด
2. What (อะไร) คอื ปัญหาสาเหตทุ ่เี กิดขึ้น
- เกิดอะไรข้นึ บา้ ง
- มอี ะไรเกยี่ วข้องกบเหตุการณน์ ้ี
3. Where (ท่ไี หน) คอื สถานท่หี รอื ตาํ แหนง่ ที่เกิดเหตุ
- เรอื่ งนเ้ี กิดทีไ่ หน
- เหตกุ ารณ์้นาี่ จะเกดิ ข้นึ ท่ใี ดมากทสี่ ุด
4. When (เมอ่ื ไร) คอื เวลาท่เี หตกุ ารณ์นนั้ ไดเ้ กดิ ขนึ้ หรอื จะเกดิ ขึ้น
- เหตกุ ารณ์น้ีนา่ จะเกดิ ขน้ึ เมือ่ ไร
- เวลาใดบ้างท่สี ถานการณเ์ ช่นนจี้ ะเกิดขน้ึ ได้
5. Why (ทาํ ไม) คอื สาเหตุหรอื มูลเหตทุ ท่ี ําใหเ้ กิดข้นึ ได้
- เหตใุ ดตอ้ งเป็นคนนเ้ี ปน็ เวลานเ้ี ปน็ สถานที่นี้
- เพราะเหตุใดเหตุการณจ์ งึ เกดิ ขนึ้
6. How (อยา่ งไร) คอื รายละเอยี ดของส่ิงท่เี กดิ ข้ึนแล้วหรอื กาลงั จะเกดิ ขน้ึ ว่ามคี วามเปน็ ไป
ไดใ้ นลักษณะใด
- เขาทําส่งิ นีไ้ ดอ้ ย่างไร
- ลําดบั เหตุการณ์น้ีดวู ่าเกดิ ขึ้นไดอ้ ย่างไรบ้าง

ชุดกิจกรรมที่ 1
การอา่ นจบั ใจความขา่ ว

ข่าวที่ 1

เด็กขวบเศษตดิ ในรถกระบะ เผลอกดลอ็ กกภู้ ัยเร่งชว่ ย

อุทาหรณ์!เกิดเหตุเด็กวัยขวบเศษติดอยู่ในรถกระบะนานกว่า 1ชั่วโมงเหตุแอบขึ้นไปเล่น
บนรถแล้วกดล็อคประตูจนเปิดไม่ออกกูภ้ ยั เร่งช่วยกวา่ 20นาทีแตเ่ ปิดไม่ไดจ้ นตาของเด็กตัดสินใจ
ทุบกระจกหลังแลว้ ดึงตัวเด็กออกมาได้อย่างปลอดภยั

จนั ทรท์ ี่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 14.34 น.
เมื่อเวลา11.00น.วันที่ 19 ธ.ค.ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ ศรีราชา ได้รับแจ้งจาก
นางวรญั ญา นามศรนี วล อายุ28 ปี อยหู่ มูบ่ ้านธนาวัลยเ์ พลส ซอย16 บ้านเลขที่286/198 หมู่5 ต.
บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่า บุตรชายอายุขวบเศษ ติดอยู่ในรถกระบะซึ่งจอดอยู่ภายในบ้าน
นานกว่า 1 ชม.แล้ว หลังรับแจ้งจึงประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเพียวเยี้ยงไท้ศรีราชา ไป
ตรวจสอบช่วยเหลือ พบที่เกิดเหตุเด็กติดอยู่ในรถกระบะอีซุซุสีเงิน 4ประตู ทะเบียน ษษ-3653
กทม. จึงได้ช่วยกันพยายามที่จะใช้เครื่องมือเปิดประตูรถกระบะดังกล่าวนานกว่า20นาที แต่ก็ไม่
สามารถเปดิ ประตูรถได้
กระทั่งนายไพบูลย์ แจ้งสุข อายุ51ปี ซึ่งเป็นตาของน้องออม ด.ช.วัยปีเศษที่ติดอยู่ในรถ
เห็นว่าเด็กขาดอากาศมานาน เนื่องจากประตูปิดสนิททั้ง4บาน และมีอาการอ่อนเพลียกลัวว่าจะ
ขาดอากาศหายใจจึงได้ตัดสินใจใช้ฆ้อนทุบกระจกด้านหลังฝั่งผู้โดยสารจนแตก และล้วงเปิดล็อค
ประตูออกนำตัวเด็กออกมา ขณะที่น้องออมมีท่าทางอ่อนเพลีย เพราะติดอยู่ในรถนานเป็นชั่วโมง
และอยู่ในอาการตกใจ จากการสอบถามผู้เป็นตาทราบว่า ได้ล้างรถและเปิดประตูฝั่งผู้โดยสารไว้
แต่ด้วยความซุกซนของน้องออมที่ชอบนั่งรถ จึงแอบเข้าไปในรถแล้วปิดประตูรถไปนั่งเล่นฝ่ัง
คนขบั และคงกดล็อกประตูท่ดี า้ นขา้ งประตูคนขับจนเปดิ ไม่ออกดังกล่าว

ที่มา : https://d.dailynews.co.th/regional/543689/

ขา่ วที่ 2

พ่อค้าปลาซิง่ ปกิ อัพแหกโค้ง ประสานงารถตร.เจบ็ อื้อ!!

อบุ ตั ิเหตุกระบะขนปลาพ่อค้าเร่แหกโค้ง ข้ามเลนพุง่ ชนประสานงารถตำรวจตราโล่ ตำรวจเจบ็ 3 คู่กรณี
เจ็บ 2 ชาวบ้านน่งั เลน่ นอกจากบา้ นริมถนนถกู ลูกหลงไปอกี คน คาดสาเหตุหลบั ใน หรืออาจไม่ชำนาญทาง

อาทติ ยท์ ่ี 4 ธันวาคม 2559 เวลา 20.35 น.
เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. ร.ต.ท.หญิง ชนกกานต์ แขวงนคร รอง สว.(สอบสวน) สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ได้รับแจ้งเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนกับรถยนต์ตราโล่ตำรวจมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย ที่บริเวณทางโค้งถนนสาย
สองพน่ี ้อง-ลาดบัวหลวง บา้ นหวายสอ หมู่ 2 ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพ่นี อ้ ง จึงรุดไปตรวจสอบ ในท่ีเกิดเหตุพบ
รถกระบะ 4 ประตู ตราโลต่ ำรวจ สภ.บางตาเถร ยห่ี อ้ โตโยต้า รุ่นวโี ก้ ทะเบยี นฆห-7184 กรงุ เทพมหานคร สภาพ
ด้านหน้าพังเสียหายยับเยิน ห่างไปประมาณ 10 เมตร พบรถกระบะโตโยต้า สีขาว ทะเบียน บบ-6049นนทบุรี
จอดขวางอยู่กลางถนน สภาพดา้ นหน้าพังเสียหายเช่นกัน ส่วนกระบะด้านท้ายบรรทุกปลาสดและปลาแห้งนานา
ชนิด หล่นกระจัดกระจายไปทั่วพื้นถนน มีผู้บาดเจ็บทั้งหมดรวม 6 คน เจ้าหน้าที่กู้ภัยสองพี่น้องนำตัวส่ง รพ.
สมเดจ็ พระสงั ฆราชองค์ที่ 17 ไปก่อนหน้าน้ี
สอบสวน ร.ต.อ.ประยรู สงา่ กูล รองสวป.สภ.บางตาเถร ใหก้ ารว่า กอ่ นเกิดเหตุพร้อมด้วย ด.ต.ประเสริฐ
ธัญญะเจริญ ผบ.หมู่ งาน ปป. และส.ต.ต.ณัชรภมู ิ แสนใจ ผบ.หมงู่ าน ปป. ทำหนา้ ท่ีพลขบั เดินทางมารับผลการ
ตรวจปสั สาวะของผ้ตู อ้ งหาคดยี าเสพติดท่ีห้องธุรการ รพ.สมเดจ็ พระสังฆราชองคท์ ี่ 17 ในระหว่างทางเม่อื มาถึงท่ี
เกดิ เหตุซงึ่ เป็นทางโคง้ รถกระบะคู่กรณีท่ีมีนายบันลือชยั ทองลอยอายุ 23 ปี ซง่ึ เป็นผ้ขู ับขี่ มาพรอ้ มด้วยน.ส.พัชริ
นทร์ นิสา อายุ 25 ปี ภรรยา ซ่ึงมอี าชพี เป็นพ่อคา้ ปลาเร่ขายตามตลาดนัดต่างๆ ขบั มาด้วยความเร็วสูง แหกโค้ง
กนิ เลนขา้ มมาพุ่งชนประสานงากบั รถตำรวจอยา่ งจัง สง่ ผลใหม้ ีผูไ้ ดร้ บั บาดเจ็บ หวั แตก แขน และขาหัก โดยเป็น
ตำรวจ 3 นาย รถคู่กรณี 2 ราย และชาวบ้านคอื นายเสน่ห์ จณิ บุตร อายุ 72 ปี ซง่ึ นั่งอยู่นอกชานบา้ นรมิ ถนนถูก
ลังใส่ปลากระเด็นเขา้ มาทับไดร้ ับบาดเจบ็ อกี คน
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเบื้องต้น คาดว่านายบันลือชัย
คนขบั รถกระบะ อาจจะหลบั ใน หรอื ไม่ชำนาญเส้นทางซ่ึงจะตอ้ งสอบสวนหาข้อเทจ็ จริงต่อไป.

ทมี่ า : https://d.dailynews.co.th/regional/540696/

ข่าวที่ 3

เตอื นระวังโรค - อนั ตรายทีม่ ากับนาํ้ ท่วม

นักวิชาการม.วลัยลักษณ์เตือนประชาชนระวังโรคและอันตรายที่มากับน้ำท่วม แนะดื่มน้ํา
บรรจุขวดปิดสนิทนํ้าต้มสุก ตรวจวันหมดอายุอาหารกระป๋อง สวมรองเท้าบู๊ทเวลาลุยนํ้า ห้ามเด็ก
ลงเลน่ นา้ํ และติดตามขา่ วสาร เพอ่ื ระวัง – ป้องกนั อยา่ งใกลช้ ดิ

เมื่อวันท่ี 5 ธ.ค. ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัย
วลยั ลักษณ(์ มวล.) จงั หวัดนครศรธี รรมราช กลา่ ววา่ ขณะนเ้ี กดิ น้ําทว่ มในหลายจังหวัดของภาคใต้ ทํา
ให้สภาพการดํารงชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไปและมีความเสี่ยงจากโรคต่าง ๆ ที่มากับน้ำท่วม
รวมถงึ ความไม่ปลอดภยั ในชีวติ และทรัพย์สินดังน้ัน ตนจึงขอแนะนําการป้องกันโรคเบอ้ื งตน้ เชน่ โรค
ท้องร่วงสามารถป้องกนได้ัโดยการดื่มนํ้าสะอาดที่บรรจุจากขวดปิดสนิทหรือต้มนํ้าให้สุกก่อนด่ืม
รวมทั้งรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ถ้าเป็นอาหารสําเร็จรูปเช่น อาหารกระป๋อง ควรตรวจดูวัน
หมดอายุและล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารทกุ คร้ัง ไม่ควรถ่ายอุจจาระ ลงนํ้า ควรถ่ายใน
ส้วม หรือถ่ายในถุงพลาสติกแล้วโรยปูนขาวและมัดปากถุงให้แน่นรอการกำจัดต่อไป ไม่ควรทิ้งขยะ
ลงนํ้า ควรเกบ็ รวบรวมลงถุงพลาสตกิ เพอ่ื รอการกำจัดหลังนํา้ ลด

ผศ.ดร.วาริทกลา่ วต่อไปว่า นอกจากนี้ยงั อาจจะเกิดโรคฉ่ีหนูโรคน้ํากัดเท้าและโรคอื่นๆ ที่มา
กับน้ำท่วม ดังนั้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินลุยนํ้า หากจําเป็นควรสวมรองเท้าบู๊ทและ ห้าม
ไม่ให้เด็กลงเล่นนํ้าที่ท่วมขังเพราะนอกจากอันตรายจากการจมนํ้าแล้วยังมีความเสี่ยงจากการได้รับ
เชื้อโรคที่อยู่ในนํ้าท่ีท่วมขังรวมถึงต้องเฝ้าระวังสัตว์มีพิษต่าง ๆ ที่มากับน้ำ และหากเกิดนํ้าท่วมใน
บ้านควรปลดคัทเอาท์ทันทีเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่สําคัญควรหลีกเลี่ยงการใช้
ยานพาหนะสัญจรบริเวณที่มีนํ้าไหลเชี่ยว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุควรติดตามการพยากรณ์อากาศและ
ขา่ วสารอยูเสมอ่ เพ่ือเป็นการเฝา้ ระวงั ปอ้ งกันอยา่ งใกล้ชิด่

ที่มา : หนงั สือพมิ พ์เดลินวิ สฉ์ บับวนั ที่5ธนั วาคม พ.ศ. 2559

ภาคผนวก ค
แบบทดสอบวัดความสามารถ

ในการอา่ นจบั ใจความ

18
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอา่ นจับใจความ
โรงเรยี นศรแี กง้ คร้อ อ.แกง้ ครอ้ สำนกั งานเขตพ้นื ท่ีการศกึ ษาประถมศึกษาชัยภมู ิ เขต 2
............................................................................
คําชแ้ี จง
1. แบบทดสอบฉบบั น้ีเปน็ แบบทดสอบปรนยั ชนิดเลอื กตอบ 4 ตัวเลอื ก
2. ขอ้ สอบมีทั้งหมด 30 ข้อข้อละ 1 คะแนน ใช้เวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที
3. ให้นกั เรยี นอา่ นข้อคาํ ถามและคาํ ตอบใหล้ ะเอยี ดแลว้ ทําเครอื่ งหมายกากบาท X ทับหน้าข้อคาํ ตอบ ที่
ถกู ต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว

อ่านขา่ วต่อไปนี้แลว้ ตอบคําถามข้อ1 – 8

สวนสัตว์มะกนั จาํ เปน็ ตอ้ งยงิ กอริลลาตายหลังเด็กพลัดตก

สํานักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองซินซินเนติรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ว่า
นายเธนเมย์นาร์ด ผู้อํานวยการสวนสตั ว์ซินซินเนติเผยเม่ือวันเสาร์ว่าเจ้าหน้าที่จําเปน็ ต้องยิงสังหารกอริลลาเพศผู้วัย
17 ปี ชื่อ“ฮารามเบ” หลังเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อมีเด็กชายวัย 4 ขวบ พลัดตกจากที่กั้นสูงเกือบ 4 เมตร ลงไป
ในคูน้ำท่มี กี ารขุดไว้รอบพ้ืนที่อาศยั ของกอริลล่า จากน้ันฮารามเบซึ่งเป็นกอริลลาตัวใหญ่ที่มีน้ำหนักมากถึง 180
กิโลกรัมนําเด็กชายขึ้นมาจากคูนํ้าและลากไปมาอยู่นานราว 10 นาที แม้ฮารามเบยังไม่ได้ทําอันตรายกับเด็กชายแต่
จากรูปการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เจ้าหน้าที่ประเมินว่า เด็กชายกำลังทําให้กอริลลาตกอยู่ในภาวะ “ตื่นตระหนก” ซึ่งอาจ
เป็นอันตรายต่อหนูน้อย จึงตัดสินใจยิงฮารามเบตายเพื่อช่วยชีวิตเด็กชายซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาลเด็ก
ซินซินเนติและอาการดีขึ้นเป็นลําดับ แล้วทั้งนี้เมย์นาร์ดให้เหตุผลของการไม่ใช้ยาสลบว่าต้องใช้เวลานานยาจึงจะ
ออกฤทธิ์ อย่างไรก่็ตามเหตุการณ์คร้ังน้ไี ดส้ ร้างบทเรยี นอันเลวรา้ ยให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเกย่ี วข้อง เนือ่ งจากฮารามเบ เพ่ิงเข้า
มาเป็น“ครอบครัว” ของทางสวนสัตว์ได้เพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งผู้บริหารของสวนสัตว์ที่ปัจจุบันเลี้ยงกอริลลาไว้11 ตัว
ยืนยันจะเร่งหามาตรการป้องกันที่ดีข้ึนโดยเร็ว ขณะที่เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับเสียงวิจารณ์ที่หลากหลายจากสังคม
ออนไลนซ์ ่ึงสว่ นใหญ่ต้งั คําถามว่า ผ้ปู กครองของเดก็ ชายสมควรร่วมแสดง “ความรบั ผดิ ชอบ” ดว้ ยหรอื ไม่

ทีม่ า : หนงั สอื พมิ พ์เดลนิ วิ ส์ฉบบั วันอาทติ ย์ที่29 พฤษภาคม 2559

19

1. ฮารามเบ เปน็ ชอื่ ของใคร (Who)

ก. เดก็ ชายทพี่ ลัดตกลงไปในน้ำ ข. ผู้อํานวยการสวนสตั ว์

ค. เจา้ หน้าทผ่ี ยู้ งิ สังหารกอริลลา ง. กอริลลาเพศผู้ท่เี สียชวี ติ

2. ฮารามเบทําอะไรกับเด็กชายทตี่ กลงไปในคนู ้ำ(What)

ก. หวาดกลัวเดก็ ชายเพราะคิดว่าจะมาทาํ รา้ ย ข. ดมกลนิ่ เด็กชายว่าเปน็ พวกเดียวกันหรอื ไม่

ค. เลน่ และหยอกล้อกับเดก็ ชายอย่างสนุกสนาน ง. นําเด็กชายขน้ึ มาจากคนู ้ำและลากไปมา

3. ข่าวขา้ งต้นไม่เกีย่ วข้องกับสถานทีใ่ ดั (Where)

ก. รฐั โอไฮโอ ข. ประเทศสหรฐั อเมริกา ค. สวนสตั ว์ซนิ ซินเนติ ง. ประเทศแคนนาดา

4. ข่าวข้างตน้ เกดิ ขนึ้ เม่ือใด (When)

ก. 29 ม.ค. 59 ข. 29 มี.ค. 59

ค. 29 พ.ค. 59 ง. 29 ก.ค. 59

5. ทาํ ไมเจ้าหน้าท่ีจึงไม่ใช้ยาสลบกับกอริลลา(Why)

ก. ยาสลบใช้กับสัตว์ไม่ได้ ข. ยาสลบใชก้ ับคนเพยี งเทา่ น้ัน

ค. ยาสลบใช้เวลานานจงึ จะออกฤทธิ์ ง. ยาสลบมีฤทธร์ิ า้ ยแรงเกนิ ไป

6. ถ้านกั เรียนเป็นผูป้ กครองจะมีวิธีการป้องกันอย่างไรเพ่ือไมใ่ ห้เกิดเหตุการณ์กบั เด็กชายดงั กล่าว (How)

ก. ไม่ให้เด็กชายเข้าชมสวนสตั ว์ ข. ฝากเด็กชายไว้กับเจ้าหน้าท่ี

ค. ดแู ลเด็กชายไม่ให้คลาดสายตา ง. ฝากเดก็ ชายให้อยู่ในความดูแลของคนอ่นื

7. จากขา่ วข้างตน้ ได้สรา้ งบทเรยี นให้กับบุคคลใดมากที่สดุ (Who)

ก. เดก็ ชาย ข. ผู้ปกครองของเดก็ ชาย ค. เจ้าหน้าที่ ง. ผ้อู ํานวยการสวนสัตว์

8. หากนกั เรยี นเป็นผูอ้ ํานวยการสวนสัตว์จะมีวิธีการอยางไรเพอ่ื ไม่ให้เกดิ เหตุการณแ์ บบนอีก(How)

ก. ไมอ่ นุญาตให้เด็กเข้าชมสวนสตั ว์ ข. ใหผ้ ู้ปกครองฝากเด็กไว้กับเจ้าหน้าที่

ค. ปดิ ใหบ้ ริการเขา้ ชมสวนสัตว์ ง. ตดิ ป้ายคาํ เตือนให้ผู้ปกครองดแู ลบตุ รหลานให้ดๆี

20

อ่านสารคดีต่อไปนแี้ ล้วตอบคําถามข้อ 9– 16

วานลิ ลา
วานิลลาเปน็ ไมเ้ ลื้อย ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) พนั ธ์ุท่ปี ลกู เป็นเชงิ การคา้ มีชื่อวิทยาศาสตร์
วา่ Vanilla fragans มีถน่ิ กำเนดิ อยู่ทางภาคใตข่้ องประเทศเมก็ ซิโก ในอเมริกากลาง การใชป้ ระโยชน์จาก
วานิลลา ไดเ้ ผยแพร่ไปในทวีปยโุ รปและอเมริกาจนเปน็ ทีน่ ยิ มอย่างมาก เช่น นาํ มาแต่งกลน่ิ ไอศกรมี
เคร่อื งดื่ม ขนมเค้ก คสั ตาร์ดพดุ ด้งิ และขนมหวานอืน่ ๆนอกจากน้ียังใชใ้ นการแต่งกล่นิ นํ้าหอม และทํายา
อกี ด้วย
กล่นิ หอมจากฝักวานิลลา เปน็ กลนิ่ ของสารประกอบ ซึง่ เปน็ สารหอมหลาย ๆ ชนิดเกิดขนึ้ ใน
ระหว่างการบม่ ฝักวานลิ ลา สารท่พี บมาก คือวานลิ ลิน(vanillin) จากการคน้ ควา้ ด้านเคมีแมจ้ ะพบว่า
ตน้ ทนุ การสงั เคราะห์วานลิ ลนิ ราคาถูกกวา่ วานลิ ลาธรรมชาตมิ าก แตว่ านิลลนิ ท่ีไดจ้ ากธรรมชาตมิ ีสารหอม
อ่นื ๆปนอยู่ทําให้มีกลิ่นหอมกวา่ วานิลลินท่ไี ด้จากการสงั เคราะห์มีการปลูกวานลิ ลาในประเทศ เมก็ ซโิ ก
และในแถบอเมรกิ ากลาง แตเ่ มือ่ นําวานิลลาไปปลูกในประเทศอื่นกลับไม่ประสบความสาํ เร็จ เพราะการ
ถ่ายละอองเรณูของดอกวานลิ ลาเกิดได้ยากตามธรรมชาตติ ่อมามีการค้นพบ การถ่ายละอองเรณูเทียม ทํา
ให้ประเทศเมก็ ซโิ ก ไม่สามารถเป็นผูผ้ กู ขาดการผลติ ไดต้ ่อไป จึงไดม้ กี าร ปลูกวานลิ ลาในเกาะรอูเนยี ง
เกาะมาดากสการ์ัหมูเ่ กาะคอโมโรส สว่ นในประเทศเขตร้อน มกี ารปลูกใน ประเทศอนิ โดนีเซียศรีลังกา
อินเดยี ตาฮติ แิ ต่คณุ ภาพของวานลิ ลาที่ผลิตได้จากประเทศเขตรอ้ น ผลผลิตจะต่าํ กวา่ จากเกาะมาดากัสการ์
หมเู่ กาะคอโมโรส และเกาะเรอนู ยี ง และราคาก็ต่างกนั ด้วย กลา่ วคอื ฝกั วานิลลาจากเกาะมาดากัสการ์
ราคากโิ ลกรมั ละ 2,000 บาท แต่จากอินโดนเี ซยี ราคา กโิ ลกรัมละ1,500 บาท

ทีม่ า : http://www.sarakadee.com/2013/07/15/vanilla/

9. วานลิ ลา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไร (What)

ก. Orchidaceas ข. Vanillin

ค. Vanelle fragans ง. Vanilla fragans

10. วานลิ ลา มีถ่ินกำเนิดมาจากทไี่ หน (Where)

ก. สงิ คโปร์ ข. เม็กซิโก ค. อนิ โดนีเซยี ง. ไทย

11. เพราะเหตุใดวานิลลาจากเกาะมาดากัสการ์ราคาสูงกว่าวานลิ ลาจากอินโดนีเซีย (Why)

ก. อินโดนีเซียอยใู่ นเขตร้อนจงึ ทําใหผ้ ลผลติ ทไี่ ดต้ กต่ํา

ข. เกาะมาดากสั การไ์ ดร้ บั การนยิ มมากกว่าประเทศอนิ โดนีเซยี

ค. อินโดนเี ซยี ไม่สามารถทําการถ่ายละอองเรณเู ทียมได้

ง. อนิ โดนเี ซยี อยู่ในเขตอากาศหนาวจงึ ทําให้ผลผลติ ทีไ่ ดต้ กตํ่า

21

12.วานิลลามปี ระโยชนอ์ ย่างไร (How)

ก. ใชใ้ นการรักษาโรค ข. ใช้ในการแต่งกล่นิ ไอศกรีม

ค. ใชใ้ นการพอกหนา้ ขาว ง. ใช้ในการทาํ น้ำยาหมักผม

13. สารวานลิ ลาท่พี บจากการค้นคว้าดา้ นเคมมี ีช่ือเรียกว่าอะไร (What)

ก. วานิลลนิ ข. วานลิ า ค. วานลิ ลา ง. วานลิ ิน

14. ทาํ ไมวานลิ ลาจงึ ไมส่ ามารถนําไปปลูกในประเทศอ่ืนได้(Why)

ก. เพราะ ประเทศอนื่ ไม่รู้วิธกี ารปลกู ดอกวานลิ ลา

ข. เพราะ ประเทศอนื่ ไม่นิยมปลกู ดอกวานลิ ลา

ค. เพราะ การถ่ายละอองเรณูของดอกวานลิ ลาเกดิ ไดย้ าก

ง. เพราะ อยู่ในเขตพื้นที่ร้อนจดั จึงทาํ ใหด้ อกวานิลลาไมม่ กี ล่ินหอม

15. ข้อใดกลา่ วถกู ต้อง (How)

ก. วานิลลาเป็นไม้ยนื ตน้ ในวงศ์กล้วยไม้(Orchidaceae)

ข. วานิลลามถี นิ่ กำเนิดอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเม็กซิโก

ค. วานิลลาสามารถนํามาแตง่ กลนิ่ นํ้าหอม และทํานํ้ายาหมักผม

ง. ตน้ ทุนการสังเคราะหว์ านิลลินราคาแพงกวาวานลิ ลาธรรมชาติมาก

16. ข้อใดกลา่ วไม่ถูกต้อง (How)

ก. มีการปลูกวานิลลาในประเทศเม็กซิโก และประเทศในแถบอเมริกากลาง

ข. วานลิ ลาทีผ่ ลิตได้จากประเทศเขตร้อน ผลผลติ จะต่าํ กว่าจากเกาะมาดากัสการ์

ค. วานลิ ลาเป็นไม้เล้ือย ในวงศก์ ลว้ ยไม้(Orchidaceae) พันธ์ุทป่ี ลกู เป็นเชงิ การค้า

ง. ฝกั วานลิ ลาจากเกาะมาดากัสการ์มรี าคาแพงมาก คือกิโลกรัมละ 1,500 บาท

อา่ นเรื่องสน้ั ต่อไปน้แี ล้วตอบคําถามข้อ17 – 23

ประตทู ไ่ี ม่เคยปดิ

หญิงสาววัยรุ่นทะเลาะกับแม่อย่างรุนแรง ทําให้เธอตัดสินใจหนีออกจากบ้าน ซึ่งเป็นการตัดสินใจด้วย
อารมณช์ ่ัววูบแตก่ ็มากล้นด้วยทิฐิ ความหวิ ทาํ ใหเ้ ธอตดั สนิ ใจใช้ชีวิตด้วยการเปน็ หญิงบริการและนอนตามข้างถนน
เธอยดึ อาชพี นี้เรอื่ ยมา จากวันเปน็ เดอื น จากเดือนเป็นปจี ากปีเปน็ หลาย ๆ ปจี ากเดก็ หญงิ กลายเป็นหญิงสาว แล้ว
วัยของเธอก็ร่วงโรยลงไปตามกาลเวลา เช่นเดียวกับแม่ซึ่งอยู่ในวัยชรามาก เมื่อพ่อตายไปด้วยโรคชรา แม่จึง
ตัดสินใจออกเดินทางตามหาลูกสาว เมื่อรู้ข่าวว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนแม่ก็จะตามไปถึงที่นั่นแต่ก็คลาดกันทุกครั้งไป
จนแม่เริ่มท้อในที่สดุ แม่จึงเดินเข้าไปในศูนย์ช่วยเหลือเรง่ ด่วนเพ่ือขอความช่วยเหลือแมบ่ อกกับเจา้ หน้าที่วา่ ฉันขอ
ติดประกาศตามหาคนได้หรอื ไม่ เจ้าหนา้ ท่อี นญุ าต แม่จึงใช้รปู ในอดีตของเธอซึง่ ถงึ วนั น้กี ็แก่มากแล้วติดประกาศ

22

พร้อมเขยี นใต้รปู วา่ กลบั บ้านเถอะลกู แมใ่ ห้อภัยแล้ว เมอื่ หญงิ ชราพน้ ไปไม่นานลูกสาวก็เข้ามาในศนู ย์ ทั้งสองคน
คลาดกนั เพยี งเสน้ ยาแดง หญิงสาวเหน็ รูปที่ติดประกาศจึงเดินเขา้ ไปดูด้วยความรสู้ กึ คนุ้ เคย และยิ่งเธอเพ่งพิศ ดู
รปู น้นั ทําให้เธอมันใจวา่ นั่นคอื “แม่” หญงิ สาวหยดุ คิดและบอกกับตัวเองว่า ความเลวรา้ ยทกุ สง่ิ ทุกอยา่ ง แมใ่ ห้อภัย
หมดแลว้ เธอตา่ งหากท่ถี ือทฐิ ิอยูค่ ิดเชน่ นั้นเธอจึงตัดสินใจกลับบา้ น เมอื่ มาถงึ บ้านกเ็ ปน็ เวลาดกึ มากแล้วความลังเล
กเ็ กดิ ข้นึ เธอจะเคาะประตูดหี รือไมป่ ่านนี้แม่คงนอนหลับแล้ว แตท่ ่สี ุดเธอก็ตดั สินใจเคาะประตูปรากฏวา่ ประตูนั้น
ไม่ไดล้ ็อค มนั ค่อย ๆ แงม้ เปิดออก ถึงตอนน้นั หญงิ สาวรีบวิง่ ขึ้นไปที่ห้องนอนของแม่ เพราะเกรงวา่ ดึกด่นื ปา่ นนแ้ี ต่
บ้านไม่ไดล้ ็อกเกรงว่าแม่จะเป็นอนั ตรายจากโจรผรู้ า้ ยหรือไม่ แต่เมื่อไปถึงหอ้ งนอนของแมก่ ็ปรากฏว่าแม่ยังหลบั
สบายดีความสงสัยของเธอได้รบั คาํ ตอบจากผู้เปน็ แม่ส้ัน ๆ ว่านบั ตัง้ แต่วันท่ีลกู ออกจากบ้านไป ประตูบ้านก็ไมเ่ คย
ปดิ ล็อกอกี เลย

ท่มี า : http://www.kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=5019

17. จากเร่อื งสัน้ ใครเป็นผู้ทม่ี ีทฐิ ิ(Who)

ก. พอ่ ของหญิงสาว ข. แมข่ องหญงิ สาว

ค. หญิงสาววยั รุน่ ง. ลูกของหญงิ สาว

18. สาเหตทุ ที่ ําให้หญิงสาวออกจากบ้านคืออะไร

ก. ต้องการไปเรียนต่อ ข. ทะเลาะกับแม่

ค. มคี รอบครวั ใหม่ ง. ตอ้ งการหางานทํา

19. หญงิ สาวได้เห็นรปู แมต่ ดิ ประกาศทีไ่ หน (Where)

ก. ศูนย์ชว่ ยเหลือคนชรา ข. ศูนย์บา้ นพกั คนชรา

ค. ศนู ยช์ ่วยเหลือเร่งด่วน ง. ศนู ยช์ ่วยเหลอื ผู้ประสบภยั

20. หญิงสาวตดั สนิ ใจออกจากบ้านเมื่อใด (When)

ก. ตอนวยั ร่นุ ข. ตอนเป็นเดก็

ค. ตอนพ่อตายไป ง. ตอนต้องการทาํ งาน

21. ทําไมหญิงสาวจึงตัดสนิ ใจใชช้ ีวิตเป็นหญิงบรกิ าร(Why)

ก. ใจรัก ข. ความหวิ โหย ค. โดนบงั คับ ง. ทําตามเพ่ือน

23

22. หญิงชราตดิ ปา้ ยประกาศพร้อมเขยี นข้อความว่าอย่างไร (How)

ก. กลับบา้ นเถอะลูกแมต่ ้องการคนดแู ล ข. กลบั บา้ นเถอะลกู แม่อยากกอดลกู

ค. กลบั บ้านเถอะลูกทุกคนรออยู่ท่บี า้ น ง. กลับบา้ นเถอะลูกแม่ให้อภัยแลว้

23. คํากลา่ วของหญงิ ชราข้อใดถูกต้อง (How)

ก. นับจากลูกออกจากบ้าน แม่ได้ตามหาลูกมาตลอด

ข. นับจากลกู ออกจากบา้ น แม่เปน็ ห่วงลกู มากเลยนะ

ค. นับจากลูกออกจากบ้าน แม่ไม่เคยปิดล็อคประตูบ้าน

ง. นบั จากลูกออกจากบา้ น แม่ไมเ่ คยหลับสนทิ เลยสกั คนื

อา่ นนทิ านต่อไปนแ้ี ลว้ ตอบคําถามข้อ24 – 30

ดาบวิเศษ

กาลคร้ังหนง่ึ นานมาแล้วท่ีหมู่บา้ นแหง่ หน่งึ ชาวบา้ นส่วนมากยากจนต้องทาํ งานตลอดวัน เพื่อเลย้ี งชีพใน
บรรดาชาวบ้านเหลา่ นมคี้ รอบครัวของตาเพ่มิ และยายน้อยรวมอยู่ดว้ ย สองตายายคูน่ อี้ ยู่กินกนั มานานแต่ไม่มลี กู
เพิง่ จะมีตอนอายุมากแลว้ เม่ือคลอดลูกได้ไมน่ านยายน้อยก็ด่วนจากไป ทงิ้ ลูกอยู่กับตาเพ่ิมเพียงลาํ พังสองคน
ตาเพิม่ รักและเอ็นดลู ูกที่มีเพียงคนเดียว ทั้งน้แี กยงั เชอื่ ว่าลกู แกเทวดาส่งมาเกดิ จงึ อดดใี จไม่ได้เมื่อจะไปท่ใี ดกม็ ัก
พาลูกไปด้วยเสมอ ผู้ใดพบเห็นกม็ กั จะชมเชยลูกแก “เดก็ คนนี้น่ารักนา่ ชงั จรงิ ๆ” ตาเพิ่มไดล้ กู นา่ รักเช่นนท้ี ําให้แก
ลืมความเศรา้ เสียใจทภี่ รรยาได้ตายไป เดก็ น้อยเล้ยี งง่ายไม่งอแงกวนใจพ่อเหมือนเช่นเด็กอ่นื ๆ สองพ่อลูกจงึ อยู่
ด้วยกนั อยา่ งมคี วามสุขตลอดมา แตแ่ ลว้ วันหนึ่งตาเพ่ิมออกไปทําสวนแตเ่ ช้าและผกู เปลให้ลกู นอนใตต้ ้นไม้ใหญ่
เหมอื นทุกวัน เหตกุ ารณ์แปลกประหลาดกเ็ กิดข้ึนเม่ือตาเพ่ิมกลับจากทาํ สวนแกจะอมุ้ ลูกขนึ้ กเ็ ห็นแมงปอ่ งตัวใหญ่
นอนอยูในเปลกบั ลูกด้วย จึงอุทานขน้ึ ว่า “แย่แล้วเราจะทํายังไงดี” แกจงึ ค่อย ๆ เดนิ ไปหยบิ ไม้มาหมายจะตแี มง
ป่องใหต้ าย แต่ก่อนทแี่ กจะตีแมงปอ่ งน้ัน พลนั เกดิ ลมพายพุ ัดแลว้ ก็มีเสียงอันดังกอ้ งออกมาจากท้องฟ้าว่า“อย่า
กลวั เราไปเลยเราไมท่ ําอะไรท่านหรอก เราเห็นท่านเป็นคนดมี ีเมตตา จงึ มาชว่ ยคมุ้ ครองลูกของทา่ น” ตาเพิ่มจึงนั่ง
ลงพร้อมท้งั ประนมมือไหวเ้ ทวดา พรอ้ มทง้ั ย่นื ดาบศักด์ิสิทธิ์ให้ตาเพม่ิ มอบให้กบเด็กน้อยเปน็ อาวธุ ตดิ กายไวเ้ มอื่ โต
ขน้ึ ทั้งยงั กำชบั ว่า “ดาบท่ใี ห้เป็นดาบวิเศษ สามารถใหท้ ุกสงิ่ ตามที่ร้องขอ มีข้อแมค้ ือผูท้ ่ีจะใช้ดาบน้ีต้องเปน็ คนดีมี
คณุ ธรรม ทาํ แต่ความดีถ้าเอาดาบวเิ ศษนไ้ี ปใช้ในทางทีผ่ ิดดาบนจี้ ะกลายเปน็ งูใหญร่ ัดบุคคลนั้นตาย”

ผา่ นไปหลายปีเด็กน้อยเติบใหญ่เป็นหนุ่มฉกรรจ์มีสตปิ ัญญาเป็นเลศิ เขาช่วยพอ่ ทํางานท่สี วน ทุกวันโดยไม่
เกี่ยงงานหนกั เบา และไม่หวังพึง่ ดาบศกั ด์ิสิทธิ์ที่ไดม้ า เขาบอกกับตัวเองว่า “เกิดเป็นคนทั้งทีอย่าอาศัยโชคชว่ ยทํา
ด้วยตนเองเปน็ ดที ี่สดุ ไมต่ อ้ งขอความช่วยเหลอื จากผอู้ ่ืน”และด้วยคตทิ ่ีเขายึดถือน้ที ําให้คนในหมบู่ า้ นยกย่องเขา”

24

หลายปีผ่านไปเกิดเหตุฝนแล้งไม่มีนํ้าทั้งเมือง เรือกสวนไร่นา พืชผลทางการเกษตรเสียหาย สัตว์และ
ผคู้ นล้มตายเปน็ จาํ นวนมาก พระราชาผคู้ รองนครไมส่ ามารถหาทางแก้ไขได้ ประกาศหาคนชว่ ยโดยมขี อ้ แม้วา่ ถ้า
ผู้ใดสามารถแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดพระองค์จะให้ผู้น้ันอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาเป็นส่ิงตอบ
แทน มีประชาชนมากมาย เจ้าชายจากเมืองต่าง ๆ นักบวช ต่างมาสมัครเป็นจํานวนมาก ทุกคนต่างคิดว่า
เหตุการณ์นี้เป็นการกระทําของภูตผีปีศาจ ไม่ใช่เหตุจากธรรมชาติแต่ทุกคนก็ไม่สามารถแก้ไขได้นานวนั ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนมากข้ึน พระราชาใหม้ หาดเล็กออกป่าวประกาศรอบเมืองทุกหมู่บ้านเพื่อหาคนมีฝีมือมาแก้ไข
สิ่งทเ่ี กิดข้นึ

“กระจองงอง ๆ เจ้าข้าเอย ใครเป็นคนดีมีฝีมือให้ไปอาสาเพื่อช่วยบ้านเมืองให้พ้นจากภัยแล้งด้วยเถิด”
ชายหนุ่มได้ทราบเรื่องจึงอาสาพร้อมนําดาบไปด้วยเมื่อเข้าเฝ้าพระราชากล่าวกับเขาว่า “เจ้าแน่ใจ หรือว่าจะช่วย
ไดเ้ พราะผ้คู นท่อี าสามาแกไ้ ขต่างก็ผดิ หวงั กลับไปทุกคน ขนาดผู้ทีม่ ีวิชาแก่กลา้ ยงั ถอย กลบั ไปเลย”

“ขา้ พเจ้ามน่ั ใจพะยะค่ะ” ชายหนมุ่ ตอบและทูลวา่ เขาขอเวลา 2 วนั โดยขอให้พระราชาสรา้ ง
ศาลเพียงตาและเครื่องเซ่นไหว้อาหารคาวหวาน ชายหนุ่มแตง่ กายด้วยสีขาว น่ังทําพิธีพร้อมท้ังนําดาบ ออกมาจุ่ม
ในแม่นํ้าที่แห้งขอด ทันใดนั้นก็เกิดแสงแปลบและฟ้าผ่าลงกลางแม่นํ้า นํ้าผุดขึ้นจากรอยแตก ของพื้นเกิดเป็น
แม่น้าํ ใหญช่ ายหนุ่มวักน้าํ ข้ึนดื่มนํ้าน้ันจืดสนิทเขาจึงกลับไปทลู พระราชาและลากลับ โดยไม่หวงั รางวัลใด ๆ ท้ังสิ้น
แต่พระราชาไม่ทรงยินยอม เมื่อกล่าววาจาไปแล้วท่านก็รักษาคําพูด พระองค์ยังคงที่จะพระราชทานรางวัลให้
“เป็นบุญของข้าที่ได้สนองคุณแผ่นดินการกระทําครั้งนี้ข้าทําโดยไม่หวังผลใด ๆ ตอบแทนเพื่อความสงบสุขของ
บ้านเมอื ง” แต่พระราชากล่าวว่า “เจ้าเป็นคนดมี ีความสามารถ ขออย่าได้ขัด ประสงค์ข่ องเราเลย” แล้วจึงหันไป
สั่งอํามาตย์ให้เตรียมจัดพิธีอภิเษกสมรสขึ้น ชายหนุ่มไม่สามารถเลี่ยงได้จึง ตอบตกลงตามพระประสงค์ของ
พระราชาทุกประการ

จากนั้นไม่นานชายหนุ่มจึงอภิเษกสมรสกับพระราชธิดาและได้ทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งตอบแทน เขารับบิดา
มาอยดู ้วยกนั อยา่ งมคี วามสขุ สืบไป

ท่มี า : นิทานดาบวิเศษโดย สิริพร ทาชาติ
http://siriphron.blogspot.com/2013/08/blog-post_6.html

24.ใครเปน็ ผมู้ อบดาบศักด์ิสทิ ธิใ์ ห้แกช่ ายหนมุ่ (Who) 25

ก. เทวดา ข. พระราชา ค. ตาเพิ่ม ง. ยายน้อย

25. อะไรเปน็ สาเหตใุ หช้ ายหนุ่มได้อภิเษกสมรสกับพระราชธิดา(What)

ก. ชายหนมุ่ สามารถแก้ไขเหตุฝนแลง้ ได้

ข. ชายหนุ่มกับพระราชธิดารักใคร่กันมานานแลว้

ค. ชายหนมุ่ ทลู ขอพระราชาเพราะหลงรักพระราชธิดา

ง. พระราชาได้รบั ปากกับตาเพ่ิมไวต้่ ั้งแตท่ ั้งสองเปน็ เด็ก

26.ชายหนุ่มใหพ้ ระราชาสร้างศาลเพยี งตาไวท้ ่ีไหน (Where)

ก. บ้านของตาเพ่ิม ข. หนา้ พระราชวงั

ค. ข้างแมน่ า้ํ ท่แี ห้งขอด ง. ท้ายหมบู่ ้าน

27. เหตกุ ารณส์ าํ คัญของเรอื่ งเกดิ ขึน้ เมื่อใด (When)

ก. ตอนยายน้อยเสยี ชวี ิต ข. ตอนพระราชาให้รางวลั ชายหนมุ่

ค. เกิดเหตฝุ นแลง้ ไม่มนี ํา้ ท้ังเมือง ง. ชายหน่มุ อภิเษกสมรสกับพระราชธิดา

28. ทาํ ไมเทวดาจึงยกดาบศักดิ์สทิ ธใ์ิ ห้ตาเพิ่มเพ่ือมอบให้กับชายหนุ่ม (When)

ก. เทวดาเห็นตาเพิ่มเปน็ คนดีจงึ ยื่นดาบศกั ดิ์สิทธใิ์ ห้

ข. ตาเพ่ิมมีความอยากได้จึงขอดาบศักด์ิสิทธจ์ิ ากเทวดา

ค. ชายหนุ่มเคยชว่ ยเหลอื เทวดามาก่อนจึงได้รบั ดาบศักด์ิสิทธ์ิ

ง. ยายนอ้ ยขอความเหน็ ใจจากเทวดาใหม้ อบดาบศกั ดิ์สิทธแ์ิ กล่ ูกชาย

29. พระราชาทําอย่างไรจึงมีประชาชนมากมายมาสมัครช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได(้ How)

ก. พระองคจ์ ะให้ผู้น้ันเปน็ พระราชาแทน

ข. พระองค์จะให้ผนู้ ้ันอภิเษกสมรสกับพระราชธิดา

ค. พระองค์จะใหผ้ ูน้ ั้นเปน็ เจ้าของดาบศักดิ์สิทธิ์

ง. พระองคจ์ ะยกทรัพย์สมบตั ิเปน็ การตอบแทน

30. จากนิทานข้างตน้ ข้อใดกลา่ วไม่ถกู ต้อง (How)

ก. เมื่อคลอดลกู ได้ไมน่ านยายนอ้ ยก็ด่วนจากลูกชายไป

ข. ตาเพิ่มเหน็ แมงป่องตัวใหญ่นอนอยใู นเปลกับลูกด้วยจงึ คิดจะตีแมงปอ่ งให้ตาย

ค. ชายหนมุ่ เปน็ ผมู้ สี ติปัญญาดีชว่ ยพ่อทาํ งานท่สี วนทกุ วันโดยไมเ่ ก่ยี งงานหนักเบา

ง. ถ้าผูใ้ ดสามารถแกไ้ ขความเดือดรอ้ นได้พระราชาจะยกบา้ นเมอื งให้เปน็ สิง่ ตอบแทน

**************************************************

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความพึงพอใจทีม่ ีตอ่
ชดุ กิจกรรมการอ่านจบั ใจความ

โดยใช้เทคนิค5W1H

แบบสอบถามความพงึ พอใจ 27

การใช้ชดุ กิจกรรมการอา่ นจบั ใจความ โดยใชเ้ ทคนคิ 5W1H
สาํ หรับนักเรยี นช้ันประถมศึกษาปีที่ 5

คาํ ช้ีแจง ให้นักเรยี นทาํ เคร่อื งหมาย (/ ) ลงในช่อง “ระดับความพงึ พอใจ”

ข้อคําถาม ระดับความพึงพอใจ
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ ย น้อยทีส่ ดุ
ดา้ นชดุ กจิ กรรมการอา่ นจบั ใจความ
1. ชุดกจิ กรรมการอา่ นจบั ใจความเขา้ ใจง่าย

2. ทําใหน้ ักเรียนมีความสามารถในการอ่านจบั ใจความ
เพม่ิ ข้นึ
3. ชดุ กิจกรรมการอ่านจบั ใจความมีความน่าสนใจและ
กระตนุ้ ให้นักเรยี นเกิดการเรียนรู้
4. ชดุ กจิ กรรมมเี น้ือหาเหมาะกบั ผเู้ รยี น

5. ชุดกิจกรรมเหมาะสมกบั เวลา

ด้านประโยชนท์ ่ไี ด้รบั
6. ช่วยให้พัฒนาทกั ษะการอา่ นให้ดขี นึ้

7. ชว่ ยให้นักเรียนสร้างความรู้ความเข้าใจได้ดว้ ยตนเอง
8. สามารถอ่านหนงั สือไดห้ ลากหลายประเภท
9. สามารถนาํ ไปปรับใช้ในการเรียนวชิ าอ่นื ได้
10. เกดิ ความสนใจในการเรียนวชิ าภาษาไทย

ขอ้ เสนอแนะเพมิ่ เติม

………………………………………………………………………………………………………
………..……………………………………………………………………………………………


Click to View FlipBook Version