The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ครูสายลม ไพศาลธรรม การพัฒนาการอ่านคำพื้นฐาน ป.1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

ครูสายลม ไพศาลธรรม การพัฒนาการอ่านคำพื้นฐาน ป.1

ครูสายลม ไพศาลธรรม การพัฒนาการอ่านคำพื้นฐาน ป.1

รายงานวจิ ัยในชั้นเรียน
เรื่อง รายงานการพฒั นาการอา่ นคาพน้ื ฐาน

ชั้นประถมศึกษาปที ี่ ๑/๔
ภาคเรียนที่ ๒ ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓

จดั ทาโดย
นางสายลม ไพศาลธรรม

ง นศรีแก้งครอ้

สำน งาน นา า าชยั ภมู ิ ๒

สานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการคานา ศรแี ก้งครอ้ าน
แ ี
สา
ำแ ะ ำ ำ

ะำ ศรีแกง้ ครอ้ ประภาส กองจันทร์ และ รองผอู้ านวยการ

โรงเรียนศรแี ก้งคร้อ นายจารสั คูณแกว้ ทีส่ งเสริมและอานวยความสะดวกให้ครไู ด้จัดทาวจิ ยั ในชน้ั เรียน

คณะครปู ระจา สายชน้ั คณะครูกลุมสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทก่ี รณุ าใหค้ วามอนุเคราะหใ์ ห้คาแนะนา ใหค้ วามรู้

ขอ้ คดิ เหน็ ที่มี ประโยชน์ตอการศึกษาวจิ ัยในครง้ั น้ีเป็นอยางดี แ ะ ะ ๑/๔

ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ศรแี กง้ ครอ้ มรวม ง แ ะ

ะ สี้ าเร็จ

ยลม ไพศาลธรรม

สารบัญ หนา้

เรื่อง ข
คานา
สารบัญ ค

๑. ชือ่ เร่ืองวิจยั ๑
๒. ชอ่ื ผ้วู ิจยั ๒
๓. ปที ท่ี าการวจิ ยั ๒
๔. ความเปน็ มาและความสาคญั ของปญั หา ๒
๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๒
๖. ตัวแปรท่ศี ึกษา ๒
๗. ประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการวิจยั ๒
๘. ขอบเขตของการวจิ ัย ๒
๙. ระยะเวลาที่ใชใ้ นการวจิ ยั ๒
๑๐. วิธีดาเนินการวจิ ยั ๓
๑๑. เครื่องมือที่ใชใ้ นการวิจัย ๓
๑๒. การวเิ คราะห์ข้อมูล ๓
๑๓. ผลการวจิ ยั ๕
๑๔. ขอ้ เสนอแนะ ๖
ภาคผนวก ๑๐

- ตารางสรุปการประเมนิ ผลการอานคาพื้นฐาน
- ชดุ เสริมทกั ษะการอานสะกดคา

รายงานการพฒั นาการอ่านคาพน้ื ฐาน ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี ๑/๔
นางสายลม ไพศาลธรรม
ะภ

ภ ค มำ แะำ ทาย มี ะ ำเ แก

การ การพดู การอ และการ แ ะ ะ ะ ะ แ ะ ำ สงผลตอ

ะ นๆ ำ ภ

แ ะ เสริมสา ะ

ะ ท่ี ๑/๔ ศรแี ก้งครอ้ ภ ๒ ๒๕๖๓ ำ ๓๒

ำแ ทักษะการการอานและการเขียนคาพืน้ ฐาน ำ ๑ รม ในทุกๆวันเปน็ การบา้ น แลว้ มาอานให้ครฟู งั

ทีละคน โ ะแ กอนและหลงั ฝึกทากจิ กรรม

แ ทกั ษะการ ข ทกั ษะการการอานและการเขยี นคาพ้นื ฐาน

ำ๑ รมในทุกๆวนั นนั้ ทาให้ นกั เรียน ะ าปีท่ี ๑/๔ อานคาพื้นฐานไดด้ ขึ นึ้

แะ ำ ะ อาน ยี น ำ

มื่ แ ำ

รายงานวจิ ยั ในชัน้ เรียน

รายงานการพัฒนาการอ่านคาพนื้ ฐาน ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ ๑/๔

วา สำ า
ภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติไทยที่จาเป็นในการสื่อสารของมนุษย์การส่ือสารของมนษุ ยใ์ ชท้ กั ษะสาคัญ

หลายทกั ษะทจ่ี าเป็น ได้แก่ การฟัง การอ่าน การเขียนและการพดู แต่ในปจั จุบนั วชิ าภาษาไทย จะประสบกับปัญหา
นกั เรยี นขาดทักษะการอา่ น ซึ่งเป็นทกั ษะที่มีความสาคัญและไม่ไดร้ ับการสง่ เสรมิ อย่างต่อเนื่อง นกั เรียนไมส่ ามารถอ่าน
ไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งและแมน่ ยา จากการสงั เกตของครูผูส้ อนภาษาไทยในระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปีที่ ๑/๔ นกั เรียนบางสว่ น
ยงั อ่านสคาไดไ้ มถ่ ูกตอ้ ง

สาเหตุดงั กล่าวทาให้นักเรียนเกดิ ความเบื่อหน่ายต่อการเรยี นวชิ าภาษาไทยในระดบั ชน้ั ของตนเองและ
ระดับชน้ั ทส่ี งู ข้ึน จงึ ทาให้มีการจัดทาวิจัยในช้นั เรียน เรอ่ื ง การสง่ เสรมิ ทักษะการอ่านสะกดคาของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที ่ี ๑/๔ ข้นึ

ะ อานคา ถกู ต้อง

แ ะ ๑/๔ ำ ๓๒
ำนอาน และการเขยี นคาพืน้ ฐาน ภ

ะ ๑/๔ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ำ ๓๒ จัด ำแ ทักษะการอานคาและการเขียน

คาพน้ื ฐาน ำ จานวน ๓๔ ชุด แ ะ แ ำ แ ะ ะแ ะ ำ ม

อานและการเขยี นคาพ้นื ฐาน เร่ิมจากงายไปหายาก มีความถูกต้องยิ่ง

น า วา อานและเขียนคาพนื้ ฐาน ย่งิ ชนึ้
๑. ำ ะ ำ อานและการเขียนคา
๒.

แ อานและเขียนคาพื้นฐาน
อานและเขียนคาพ้นื ฐาน ขนึ้ น ภ ะ ๑/๔

๑. ะ ะ ๑/๔ ภาคเรยี นที่ ๒ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓ ำ ๓๒
๒. ภ
อานและเขยี นคาพื้นฐาน ะ ะ ๑ ำ ๓๔

ะะ ำ

วน น ภ แะ ะแ แ ญั หา า
ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ -
.๑/๔ ำ ๓๒ คน ำ าร
๑-๒๓ ธ.ค.๖๓ - ะแ
อานกอนใช้แบบฝึก
๔-๗ ม.ค. ๖๓ -

- ทดสอบ อานและการเขยี น ะ ะ ชุดกจิ กรรม
ตางๆ
๑๑ม.ค.๖๔-๒๕ก.พ.๖๔

๑-๗ ม.ี ค..๖๔ -
-
แะ ะ
- ำ

ง นาว
๑. มแ ทกั ษะการอานและการเขยี น ำ ๓๔

๒. แ ะ

๓. การสังเกต คารตรวจแบบฝกึ ะแ

าว า

ำ าก ๓๒ อานและการเขียนคาพนื้ ฐาน
๑. แ ะการอานและการเขยี นคาพืน้ ฐาน ำ ๓๔

ะ จากคัดคาตามพจนานกุ รม ข้อความ ๆ เนือ้ หาสั้นๆ ยังเน้ือหาท่ีเพิ่มขน้ึ

ทาการทดสอบจานวน ๒ คร้งั คอื คร้ังที่ ๑ กอนทากิจกรรม และคร้ังท่ี ๒ หลังทากิจกรรม ผลเปน็ ดังน้ี

อานคาพืน้ ฐานทก่ี าหนดให้ ได้ถกู ต้อง
ยังอานและเขียนคาพนื้ ฐาน ไดย้ งั ไมคลอง

สรปุ ผลการวจิ ัย

า า า สงั เกตผลงานนกั เรยี น า า ำ ว ะ อานและการ

เขียนคาพืน้ ฐาน ำ ๓๔ นน น า ๑/๔ น งแรกกอ่ นการใช้

ชุดกจิ กรรมคะแนนการอ่านเฉลี่ย ๕.๐๓ และหลังการใช้ชุดกจิ กรรมคะแนนการอ่านเฉลย่ี ๗.๐๓ นักเรียน

สามารถอ่านมคี ะแนนการอ่านเฉลีย่ เพม่ิ ขึ้นรอ้ ยละ 2.00 และคะแนนการเขียนกอ่ นใช้ชุดกจิ กรรมคะแนนเฉลย่ี

๓.๕๖ หลงั การใช้ชุดกิจกรรมเฉล่ยี ๖.๙๐ คะแนนเฉลยี่ การเขียนคาพืน้ ฐานเพ่มิ ขึ้นรอ้ ยละ ๓.๓๔

ส ง นวา น น นา าน า อานและการเขียนคาพนื้ ฐาน เพมิ่ ข้ึน

น น นบางส่วน ดา้ นการอ่านและการเขยี นยังไม่พัฒนาขนึ้ ตอ้ งมีการพัฒนาอย่างต่อเนอ่ื ง
ตอ่ ไป ง ง า ว า น า

า ส งดว้ ยการชมเชยและเดินดูเปน็ รายบคุ ลบอ่ ยๆ ช่ว น น
ำ ง ำผลงานออกมาได้ดยี ่ิงขน้ึ

แะ ะ อานและการเขยี นคาพน้ื ฐาน ำ ๓๔
๑. แ

๒. ำ ทีย่ งั อานเขยี นไมได้และ
หแ

๓. ำ ำ ำำ ทา กิจกรรม ๆ

แะ

ภาคผนวก

ตารางการใหค้ ะแนนการอ่านคาพื้นฐาน ช้นั ประถมศึกษาปีที่ ๑/๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ท่ี ชื่อ-สกลุ ก่อนใช้ หลงั ใช้

๑ เดก็ ชายกันต์ธีร์กร กญั ญาเขยี ว ๖ ๙
๒ เดก็ ชายปวรรตั น์ ประจนั ทะศรี ๕ ๗
๓ เด็กหญงิ วรทั ยา ชบี ญุ สง ๓ ๔
๔ เดก็ ชายจักรพรรดิ พนั มหาสขุ ๖ ๗
๕ เดก็ หญงิ ชตุ ิกาญจน์ สุนทะวงค์ ๕ ๖
๖ เด็กหญงิ ณฐั นนั ท์ จนั ทร์หนองแวง ๗ ๘
๗ เดก็ หญิงณัชชนม์ ชานาญ ๘ ๑๐
๘ เด็กหญิงญาณศิ า นลิ บรรพต ๔ ๕
๙ เด็กหญิงจริ ญั ญา พานอน้ ๗ ๙
๑๐ เดก็ ชายคณพศ สิงทอน ๓ ๔
๑๑ เด็กชายภทั รดนัย ชาญเขวา้ ๔ ๖
๑๒ เดก็ ชายธนกฤต แกว้ หนองแดง ๓ ๖
๑๓ เด็กชายภมู ริ นิ ทร์ ฟองฟงุ้ ๒ ๓
๑๔ เดก็ ชายบรรพกร หนูคลองแคล้ว ๓ ๕
๑๕ เดก็ ชายภมู วิชยั คามา ๖ ๙
๑๖ เดก็ ชายธีรภทั ร แสนตุ้ย ๕ ๘
๑๗ เด็กชายจติ ตพิ ัฒน์ ยนิ ดีมาก ๕ ๗
๑๘ เด็กหญงิ สนุ ิสา มะโนคา ๓ ๕
๑๙ เดก็ หญิงภัชรภรณ์ หมัน่ จารญู ๕ ๘
๒๐ เดก็ หญิงพันธติ รา หม่นั จารญู ๖ ๘
๒๑ เดก็ หญงิ ณัฐณิชา ประจากลาง ๖ ๙
๒๒ เดก็ ชายธนภูมิ พ้นื ดอนเค็ง ๗ ๙
๒๓ เดก็ ชายนาราภทั ร ทองดีนอก ๘ ๑๐
๒๔ เด็กชายธาดา อนิ ตะ๊ กัน ๖ ๘
๒๕ เดก็ ชายกิตตศิ กั ดิ์ ทองมวง ๒ ๓
๒๖ ด.ช.ปยิ ะวฒั น์ วัฒนากลาง ๒ ๓
๒๗ เด็กหญิงสรุ ียม์ าศ ตอสกลุ ๗ ๙
๒๘ ด.ญ.ปญั ญพฒั น์ ลาดกาน ๘ ๑๐
๒๙ เดก็ หญิงกานต์ชนติ รักท้วม ๕ ๘
๓๐ ด.ญ.ชรินทรภ์ รณ์ อาจอารณั ๕ ๗
๓๑ เดก็ ชายกฤตพัส วุฒิรัตน์ ๕ ๘
๓๒ ด.ญ. ขา้ วหอม เขงิ ภูเขียว ๔ ๗
๑๖๑ ๒๒๕
รวม ๕.๐๓ ๗.๐๓
เฉล่ยี

ตารางการใหค้ ะแนนการเขียนคาพิน้ ฐาน ช้นั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๑/๔ ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓

ท่ี ชอ่ื -สกลุ ก่อนใช้ หลงั ใช้

๑ เดก็ ชายกันตธ์ รี ก์ ร กัญญาเขยี ว ๕๘
๒ เดก็ ชายปวรรัตน์ ประจันทะศรี ๔๗
๓ เด็กหญิงวรัทยา ชีบุญสง ๒๓
๔ เด็กชายจักรพรรดิ พันมหาสุข ๔๖
๕ เดก็ หญิงชุตกิ าญจน์ สนุ ทะวงค์ ๔๖
๖ เดก็ หญงิ ณัฐนนั ท์ จนั ทรห์ นองแวง ๕๙
๗ เดก็ หญิงณชั ชนม์ ชานาญ ๖ ๑๐
๘ เดก็ หญิงญาณิศา นลิ บรรพต ๔๕
๙ เดก็ หญงิ จริ ัญญา พานอน้ ๕๙
๑๐ เด็กชายคณพศ สงิ ทอน ๓๔
๑๑ เด็กชายภัทรดนยั ชาญเขวา้ ๔๖
๑๒ เด็กชายธนกฤต แกว้ หนองแดง ๓๖
๑๓ เด็กชายภมู ริ ินทร์ ฟองฟุ้ง ๒๓
๑๔ เด็กชายบรรพกร หนูคลองแคลว้ ๓๖
๑๕ เด็กชายภมู วชิ ัย คามา ๗๙
๑๖ เดก็ ชายธีรภทั ร แสนตุ้ย ๖๘
๑๗ เดก็ ชายจิตติพัฒน์ ยนิ ดมี าก ๖๗
๑๘ เดก็ หญิงสุนสิ า มะโนคา ๓๔
๑๙ เดก็ หญงิ ภชั รภรณ์ หมั่นจารญู ๖๘
๒๐ เด็กหญิงพันธิตรา หม่นั จารญู ๖๘
๒๑ เด็กหญงิ ณฐั ณิชา ประจากลาง ๕๙
๒๒ เด็กชายธนภูมิ พืน้ ดอนเค็ง ๕ ๑๐
๒๓ เด็กชายนาราภัทร ทองดนี อก ๘ ๑๐
๒๔ เด็กชายธาดา อินต๊ะกนั ๕๘
๒๕ เดก็ ชายกิตตศิ ักด์ิ ทองมวง ๑๓
๒๖ ด.ช.ปิยะวัฒน์ วัฒนากลาง ๑๓
๒๗ เดก็ หญิงสรุ ียม์ าศ ตอสกลุ ๖๙
๒๘ ด.ญ.ปญั ญพัฒน์ ลาดกาน ๕ ๑๐
๒๙ เดก็ หญงิ กานต์ชนติ รักท้วม ๕๘
๓๐ ด.ญ.ชรินทรภ์ รณ์ อาจอารณั ๕๖
๓๑ เด็กชายกฤตพัส วุฒิรัตน์ ๕๖
๓๒ ด.ญ. ขา้ วหอม เขิงภเู ขยี ว ๕๗
๑๔๔ ๒๒๑
รวม ๓.๕๖ ๖.๙๐
เฉลยี่เอกสารอ้างองิ

ครูพมิ พน์ ภิ า จนั ทรบ์ ตุ ร (2546) การสงเสริมทักษะการอานสะกดคาของนักเรียน ระดับช้นั ประถมศึกษาปี
ที่ 1/4, สบื คน้ เมอ่ื 2562 จาก https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid
=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxub3BwYXdhbm1vb258Z3g6MTNhYjEwMGVhNzg0YzJiNw


Click to View FlipBook Version