The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

กรอบภาระงานใช้งานปี2562

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kruwancomputer, 2019-05-01 02:44:25

กรอบภาระงานใช้งานปี2562

กรอบภาระงานใช้งานปี2562

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 1
www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมัธยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 1

โครงสรา งการบรหิ ารโรงเรียนมธั ยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562
ผรู บั ใบอนุญาต

นายนคิ ม เชาวก ิตตโิ สภณ

กรรมการหัวหนาฝายโภชนาการ กรรมการหวั หนาฝายบรหิ าร
กรรมการเหรญั ญิก นายแพทยธ านี ลิ้มทอง

นายสมศักด์ิ นนทิสกลุ

ผูจัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชัชวาล วิโรจนศ ศิธร

ผอู าํ นวยการโรงเรียน/ฝา ยบริหารงานทว่ั ไป
นายอนุชา เสนาธรรม

รอง ผอ. รอง ผอ. รอง ผอ.
ฝา ยปกครอง ฝายบริหารงานบคุ คล ฝายวชิ าการ
นายวสุไชย ชวู งศ นางลั่นทม สมประสงค นายเอนก สคุ ณากลุ

หวั หนา กจิ การนกั เรยี น
นายวสันต มูลฟู

หวั หนา วิชาการอนุบาล หัวหนา วชิ าการประถมศกึ ษา หัวหนา วิชาการ ม.ตน หัวหนาวิชาการ ม.ปลาย
นางเพ็ญนภา มะโนคํา นางกลุ ศกาญจ เจตตวัน นางอรพนิ ศรปี รชั ญ
นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง

ครผู สู อน

นักเรยี น

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 2

โครงสรางการบรหิ ารโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา ฝา ยอนุบาล

กรรมการหัวหนา ฝา ยโภชนาการ ผรู บั ใบอนุญาต กรรมการหวั หนา ฝา ยบรหิ าร
กรรมการเหรญั ญกิ นายนคิ ม เชาวก ิตติโสภณ นายแพทยธ านี ลม้ิ ทอง
ผูจัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายสมศกั ดิ์ นนทสิ กุล นายชัชวาล วโิ รจนศศิธร

ผอู ํานวยการโรงเรยี น/ฝา ยบรหิ ารงานทว่ั ไป
นายอนุชา เสนาธรรม

รอง ผอ. รอง ผอ. รอง ผอ.
ฝา ยปกครอง ฝา ยบรหิ ารงานบคุ คล ฝา ยวชิ าการ
นายวสไุ ชย ชวู งศ นางล่ันทม สมประสงค นายเอนก สคุ ณากุล

งานหลกั สูตร หวั หนา กิจการนักเรยี น
นายวสนั ต มูลฟู

หัวหนาระดบั ชั้นปฐมวัย
นางสาวชาลิสา อินทรวง

งานการเรยี นการสอน งานนเิ ทศการสอน งานสงเสริมวิชาการ งานทะเบยี นวัดผล

งานพัสดุ งานประกนั คุณภาพ งานขอมูลสารสนเทศ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 3

ภาระงานฝายอนุบาล ประจาํ ปการศึกษา 2562

ที่ ตาํ แหนงงาน ภาระงาน ผูรับผิดชอบ
1 รองผูอ าํ นวยการฝาย 1.1 ประชุมวางแผนท้งั ระยะสน้ั และระยะยาวให นายเอนก สคุ ณากุล
วิชาการ สอดคลองกบั งบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรียน
1.2 สงเสริมและสนับสนุนในการพฒั นาบคุ ลากร ใหมี
ประสทิ ธภิ าพ
1.3 นเิ ทศติดตามและประเมนิ ผลในการดาํ เนนิ งานอยา ง
เปน ระบบ
1.4 ประสานงานในการปฏิบตั หิ นา ทผี่ ูท่เี ก่ยี วของทงั้
ภายในและภายนอกใหเ กิดประสิทธภิ าพสงู สดุ
1.5 จดั การขอมูลสารสนเทศ อยางเปนระบบ และทนั ตอ
การใชงาน
2 หัวหนา ระดับชัน้ 2.1 เปนกรรมการจัดครทู ปี่ รึกษาในระดบั ชนั้ /รวมจดั นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง
ตารางสอน
2.2 เปน ผูป ระสานงานระหวางกลมุ บริหารกิจการนกั เรียน
กบั ครูทปี่ รึกษาในระดับช้ัน
2.3 ดําเนนิ การแกปญหานกั เรียนรวมกนั ในกรณที คี่ รทู ่ี
ปรึกษาไมส ามารถดาํ เนนิ การได
2.4 ดาํ เนนิ การปกครองนกั เรยี นในระดบั ชนั้ ท่ีรับผิดชอบ
รวมกับคณะครทู ี่ปรึกษาใหเปน ไปตามแผนงานและ
โครงการทว่ี างไว
2.5 ติดตอ ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ เพอ่ื ขอความ
รวมมอื กับผปู กครองนกั เรียน ชมุ ชน และหนวยงาน
ภายนอกในอนั ท่ีจะกอ ใหเ กิดผลดีตอ นกั เรยี นในระดบั ชั้นที่
รับผดิ ชอบ
2.6 ดแู ล สวัสดกิ ารของนกั เรยี นในระดับชัน้
2.7 ควบคุมดูแลเก่ยี วกบั ความประพฤติ และระเบยี บ
วินยั ของนักเรยี น หาทางปองกนั มใิ หนักเรียนประพฤติ
หรือกระทาํ ผิดระเบียบ
2.8 เสรมิ สรางขวัญและกําลงั ใจใหกบั ครแู ละนักเรยี นท่ี
ประกอบคณุ งามความดี
2.9 จัดกิจกรรมเพ่อื สงเสริมและพัฒนาดา นคณุ ธรรม
จริยธรรมใหกับนกั เรยี นในระดับชน้ั
2.10 จัดประชุมปรึกษาหารอื รว มกบั ครูในระดบั เพอ่ื
เตรียมการปฏบิ ตั งิ านแกไ ขปญหาของระดบั ชั้น
2.11 จัดประชมุ อบรมนักเรยี นในระดับชน้ั ประจาํ
สัปดาห
2.12 ประเมินผลการปฏบิ ัตงิ านของครใู นระดบั
2.13 จัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรยี นใหมปี ระสทิ ธภิ าพ
2.14 รับสงตอนักเรยี นจากครทู ปี่ รึกษาตามระบบการดแู ล

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 4

ชว ยเหลอื นักเรยี น
2.15 ใหก ารบรกิ ารดานการใหคาํ ปรึกษา และชวยเหลือ
แกนกั เรียน ผปู กครอง เก่ยี วกบั พัฒนาการของเดก็ แตล ะ
ชว งวยั
2.16 ดําเนนิ การ ประสานงานกับฝา ยอน่ื ๆ เพื่อให
นักเรยี นไดร บั ประโยชนจากกระบวนการแนะแนว
2.17 บันทึกขอมูลสถิติตาง ๆ ในสว นที่เก่ยี วขอ งกบั
พฤตกิ รรมของนักเรียนเพอ่ื เปนขอมลู ในการ ปอ งกันและ
แกไ ขปญหาตอ ไป
2.18 ปฏิบัติหนา ทอี่ ื่น ๆ ตามทีไ่ ดร ับมอบหมาย
2.19 ประสานงานครปู ระจําช้นั และผปู กครองในการ
ตดิ ตามชําระคา ธรรมเนียมการเรียน
3 งานหลกั สตู ร 3.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสาร ขอมูลหลกั สูตร นายเอนก สุคณากุล
4 งานการเรยี นการ 3.2 วิเคราะหสภาพแวดลอ ม และประเมนิ สถานภาพของ นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง
สถานศกึ ษา เพ่ือกาํ หนดวสิ ยั ทัศน ภารกจิ วิชาการ
สอน 3.3 ศึกษาวเิ คราะหม าตรฐานการเรยี นรู ตวั ชี้วดั
3.4 ประสานงานและจดั ทาํ โครงสรางของหลกั สูตร
สถานศึกษาใหส อดคลอ งกบั หลกั สตู รแกนกลางการจัด
การศกึ ษาปฐมวยั
3.5 กํากบั ตดิ ตามใหคณุ ครูนําหลักสูตรไปใช
3.6 ประเมินการใชหลักสูตรเพอื่ นําขอมูลมาปรับปรงุ
หลักสูตรใหม ีคุณภาพ
3.7 ปรบั ปรงุ และพฒั นาหลักสูตร
3.8 จัดทําสารสนเทศเพือ่ เปน ขอมลู ในการบรหิ ารจดั การ
หลักสูตร
4.1 จัดทําหนวยการเรียนรูและแผนการจดั ประสบการณ นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง
นางสาวโสภาวรรณ วงคเ มทา
ใหสอดคลอ งกบั หลกั สตู รการจดั การศกึ ษาปฐมวัย

พทุ ธศกั ราช 2562

4.2 จดั ทําแผนการจัดประสบการณและบันทกึ หลังการจดั

ประสบการณ

4.3 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแ ละจัดกระบวนการจัด

กิจกรรม

4.4 จดั ตารางสอน

5 งานนเิ ทศการสอน 5.1 จดั ทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทนิ นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง
ปฏิบัตงิ าน นางสาวโสภาวรรณ วงคเมทา
5.2 จดั ระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรยี นการ
สอนภายใน www.mtslampang.ac.th
5.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการ

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 5

สอนในรปู แบบหลากหลายและเหมาะสมกบั สถานศกึ ษา

5.4 ประสานงานใหแตละระดับชั้นมกี ารนิเทศการสอน

แบบกลั ยาณมิตร

5.5 กาํ กบั ตดิ ตาม การดําเนินงานของบคุ ลากรในกลุม

งาน

5.6 ใหขอ เสนอแนะ และขอคดิ เห็นในการพัฒนางานของ

สถานศึกษา

5.7 นิเทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการ

ปฏิบตั ิงานเมือ่ สนิ้ ภาคการศึกษาและสิ้นปการศกึ ษา

5.8 ปฏิบัติงานอน่ื ๆ ตามท่ีไดร ับมอบหมาย
6 งานสง เสริมวิชาการ 6.1 การจัดปา ยนเิ ทศ นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง
7 งานทะเบยี นวดั ผล นางสาวโสภาวรรณ วงคเ มทา
6.2 สนบั สนนุ การจัดทาํ ส่อื การเรยี นการสอน

6.3 จัดชุมนมุ สง เสรมิ วิชาการ

6.4 สงเสริมและพฒั นาแหลงเรียนรแู ละบรรยากาศการ

เรียนรู

6.5 สง เสริมสนบั สนนุ นกั เรียนเขา รวมการแขง ขันตา ง ๆ
7.1 จัดทาํ แผนงาน โครงการ กิจกรรม และปฏิทิน นางสาวชาลิสา อนิ ทรวง
ปฏบิ ตั งิ านของงานวดั ผล และประเมินผลทางการศกึ ษา นางสาวโสภาวรรณ วงคเมทา
7.2 กําหนดระเบียบและแนวปฏบิ ตั ิเกี่ยวกับการวัดผลและ
ประเมนิ ผลของสถานศกึ ษา
7.3 ใหค วามรเู กีย่ วกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียน
แกค รู นักเรยี น และผปู กครอง
7.4 พัฒนาเครอ่ื งมือวัดและประเมนิ ผลใหไดม าตรฐาน
7.5 ประสานงานจดั ทํา จัดเก็บแบบประเมินพัฒนาการ
และดําเนนิ การประเมินพัฒนาการ
7.6 ตรวจสอบและรวบรวมแบบบันทึกเวลาเรยี นและ
ประเมินผลการเรยี นของระดับชั้น
7.7 ประสานงานกับครทู ่ปี รกึ ษาในการรายงานผลการจดั
ประสบการณใหผปู กครองนักเรียนรับทราบ
7.8 ดูแลและประสานงานกบั ครผู สู อนและครทู ่ปี รึกษาใน
การสรุปผลการประเมินคุณลักษณะอนั พงึ ประสงค
7.9 ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามท่ไี ดร ับมอบหมาย

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 6

โครงสรา งการบรหิ ารโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ฝายวิชาการ
ผรู บั ใบอนุญาต

นายนคิ ม เชาวก ิตติโสภณ

กรรมการหัวหนา ฝา ยโภชนาการ กรรมการหัวหนา ฝา ยบรหิ าร
กรรมการเหรญั ญกิ นายแพทยธานี ลมิ้ ทอง

นายสมศักด์ิ นนทสิ กุล ผจู ัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วโิ รจนศศิธร

ผอู ํานวยการโรงเรยี น/ฝา ยบริหารงานท่วั ไป เลขาฝา ยวิชาการ
นายอนุชา เสนาธรรม นางอารศิ า ขดั ทะเสมา

รองผอู ํานวยการฝา ยวิชาการ
นายเอนก สุคณากุล

หัวหนา ระดบั ชนั้ ประถมศกึ ษา หวั หนาระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาตอนตน หัวหนา ระดบั ชั้นมัธยมศกึ ษาตอนปลาย
นางเพญ็ นภา มะโนคํา นางกลุ ศกาญจ เจตตวัน นางอรพนิ ศรีปรัชญ

หัวหนสาระภาษาไทย หวั หนา สาระคณติ ศาสตร หวั หนา สาระวทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
นายพีระพนั ธ ตันวงศ นางสุวรรณา วีเกต
นายศุภกร สังวังเลาว
หวั หนาสาระสังคมศกึ ษาศาสนาและวัฒนธรรม หวั หนา สาระสขุ พลศึกษา หวั หนาสาระศลิ ปะ
นายกิตติศักด์ิ เกงโทน นางสาววัลลี แซพ าน
นางธญั ญารัตน เสยี งหวาน หวั หนากลมุ สาระภาษาอังกฤษ หัวหนา กลุม สาระภาษาจีน
หัวหนา สาระการงานอาชพี ฯ นางสาวพรรณทพิ ยภ า ปาลวฒั น นางสาวธัญญารัตน ตุงใย

นายอศั วิน ขดั ชุม แสง

งานหลักสูตร งานการเรยี นการสอน งานนเิ ทศการสอน งานสง เสริมวิชาการ งานทะเบยี นวัดผล

งานแนะแนว งานหอ งสมุด งานแผนงาน งานประกนั คณุ ภาพ งานพสั ดุ
งานสารสนเทศ
งานประชาสมั พนั ธ กจิ กรรม/โครงการ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 7

ภาระงานฝา ยวชิ าการ ประจําปก ารศกึ ษา 2562

ที่ ตาํ แหนง งาน ภาระงาน ผรู ับผดิ ชอบ
1 รองผูอ ํานวยการฝาย 1.1 ประชมุ วางแผนท้ังระยะสัน้ และระยะยาวใหส อดคลอง นายเอนก สคุ ณากลุ
วชิ าการ กับงบประมาณตามแผนพัฒนาโรงเรยี น
1.2 สงเสริมและสนบั สนุนในการพัฒนาบคุ ลากร ใหมี
ประสิทธิภาพ
1.3 นเิ ทศติดตามและประเมินผลในการดําเนนิ งานอยา งเปน
ระบบ
1.4 ประสานงานในการปฏบิ ตั ิหนา ท่ผี ูที่เกยี่ วของท้งั ภายใน
และภายนอกใหเ กิดประสิทธิภาพสูงสดุ
1.5 จดั การขอมูลสารสนเทศ อยา งเปน ระบบ และทนั ตอการ
ใชง าน
2 หวั หนา ระดบั ชน้ั 2.1 เปนกรรมการจดั ครทู ี่ปรกึ ษาในระดับช้ัน/รว มจดั นางเพ็ญนภา มะโนคํา
ตารางสอน นางกุลศกาญจ เจตตะวัน
2.2 เปนผปู ระสานงานระหวางกลมุ บริหารกจิ การนักเรียนกบั นางอรพนิ ศรปี รัชญ
ครูท่ีปรกึ ษาในระดบั ชั้น
2.3 ดาํ เนนิ การแกป ญหานักเรยี น ในกรณีทคี่ รทู ่ีปรึกษาไม
สามารถดําเนนิ การได
2.4 ดําเนนิ การปกครองนกั เรียนในระดบั ชนั้ ทร่ี บั ผิดชอบ
รวมกับคณะครทู ่ปี รกึ ษาใหเปนไปตามแผนงานและโครงการที่
วางไว
2.5 ติดตอ ประสานงานกับหนว ยงานตาง ๆ เพ่ือขอความ
รว มมอื กับผูปกครองนักเรียน ชุมชน และหนว ยงานภายนอก
ในอันท่จี ะกอ ใหเ กดิ ผลดีตอนักเรียนในระดบั ชน้ั ทีร่ บั ผิดชอบ
2.6 ดูแลสวสั ดิการของนกั เรียนในระดับช้ัน
2.7 ควบคมุ ดูแลเกีย่ วกบั ความประพฤติ และระเบยี บวนิ ยั
ของนกั เรียน หาทางปอ งกนั มิใหน ักเรียนประพฤตหิ รือ
กระทําผิดระเบียบ
2.8 เสริมสรางขวัญและกําลังใจใหก บั ครแู ละนักเรยี นที่
ประกอบคุณงามความดี
2.9 จัดกจิ กรรมเพื่อสง เสรมิ และพฒั นาดานคณุ ธรรม
จริยธรรมใหกับนักเรียนในระดับช้ัน
2.10 จัดประชมุ ปรึกษาหารือรวมกับครใู นระดับ เพื่อ
เตรียมการปฏบิ ัติงานแกไ ขปญหาของระดบั ชั้น
2.11 จัดประชมุ อบรมนกั เรียนในระดบั ชนั้ ประจาํ สัปดาห
2.12 ประเมินผลการปฏบิ ัตงิ านของครใู นระดบั
2.13 จดั ระบบดแู ลชว ยเหลือนักเรียนใหม ปี ระสิทธิภาพ
2.14 รบั สงตอนกั เรยี นจากครทู ่ปี รกึ ษาตามระบบการดูแล
ชว ยเหลือนักเรียน
2.15 ใหการบริการดานการใหคาํ ปรึกษา และชว ยเหลือแก

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปการศึกษา 2562 หนา 8

นกั เรยี น ผูป กครอง ในดา นการเรยี นการประกอบอาชพี
ทนุ การศึกษา การพฒั นาทักษะชีวติ และสงั คม การเยีย่ มบาน
นักเรยี น หรอื ดา นอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม
2.16 ดําเนินการ ประสานงานกบั ฝา ยอ่ืน ๆ เพื่อใหนกั เรียน
ไดรับประโยชนจากกระบวนการแนะแนว
2.17 ดแู ล และควบคมุ พฤตกิ รรมการมาสายของนักเรียน
2.18 บันทึกขอมลู สถติ ติ า ง ๆ ในสว นทเ่ี กย่ี วขอ งกบั พฤติกรรม
ของนักเรียนเพ่อื เปน ขอ มลู ในการปอ งกันและแกไ ขปญหา
ตอ ไป
2.19 ปฏบิ ัตหิ นา ทีอ่ น่ื ๆ ตามทไ่ี ดรับมอบหมาย
2.20 ประสานงานครปู ระจําชน้ั และผปู กครองในการตดิ ตาม
ชาํ ระคา ธรรมเนียมการเรียน
3 งานหลกั สตู ร 3.1 ศกึ ษา วเิ คราะหเอกสาร ขอมูลหลักสูตร นายเอนก สคุ ณากลุ
4 งานการเรยี นการ 3.2 วิเคราะหส ภาพแวดลอม และประเมินสถานภาพของ นายพีระพนั ธ ตนั วงศ
สถานศกึ ษา เพ่อื กําหนดวสิ ยั ทัศน ภารกิจ นางสวุ รรณา วเี กต
สอน 3.3 ศกึ ษาวเิ คราะหม าตรฐานการเรยี นรู ตัวช้วี ดั นายศภุ กร สงั วังเลาว
5 งานนิเทศการสอน 3.4 ประสานงานและจัดทาํ โครงสรา งของหลกั สูตร นางธญั ญารัตน เสียงหวาน
สถานศกึ ษาใหสอดคลอ งกบั หลกั สูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน นายกติ ตศิ กั ด์ิ เกงโทน
พน้ื ฐาน นางสาววลั ลี แซพ าน
3.5 กํากับติดตามใหครนู ําหลกั สตู รไปใช นายอัศวนิ ขัดชุมแสง
3.6 ประเมินการใชหลักสูตรเพือ่ นําขอ มูลมาปรับปรงุ หลักสตู ร นางสาวพรรณทิพยภ า ปาลวฒั น
ใหม คี ณุ ภาพ นางสาวธญั ญารตั น ตงุ ใย
3.7 ปรับปรงุ และพฒั นาหลักสูตร
3.8 จัดทําสารสนเทศเพอ่ื เปน ขอ มลู ในการบริหารจดั การ
หลกั สตู ร
4.1 จดั ทาํ ประมวลการสอนรายวิชา นางเพ็ญนภา มะโนคํา
นางกลุ ศกาญจ เจตตะวัน
4.2 จัดทําแผนการเรยี นรูและบนั ทกึ หลังการสอน นางอรพนิ ศรปี รชั ญ
4.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรูและจดั กระบวนการเรียนรู นายพีระพนั ธ ตนั วงศ
4.4 จดั ตารางสอน,ตารางเรียน,ตารางการใชห อง,แหลง การ นางสุวรรณา วีเกต
เรียนรู นายศุภกร สงั วงั เลาว
นางธัญญารตั น เสยี งหวาน
4.5 ประสานหวั หนา กลุมสาระการเรียนรูเพื่อการบริหาร นายกติ ติศกั ดิ์ เกงโทน
จดั การกลุมสาระ/งานพฒั นากลมุ สาระการเรียนรแู ละ นางสาววัลลี แซพ าน
กจิ กรรมพัฒนาผูเ รียน

นายอศั วนิ ขัดชุมแสง
นางสาวพรรณทพิ ยภ า ปาลวัฒน
นางสาวธญั ญารตั น ตงุ ใย
5.1 จดั ทําแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและปฏทิ ินปฏิบตั ิงาน นายพรี ะพนั ธ ตันวงศ
นางสวุ รรณา วีเกต
5.2 จดั ระบบการนิเทศงานวชิ าการ และการเรียนการสอน นายศภุ กร สังวังเลาว
ภายใน นางธัญญารัตน เสียงหวาน

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา ปการศึกษา 2562 หนา 9

5.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอน นายกิตติศกั ดิ์ เกงโทน
นางสาววลั ลี แซพ าน
ในรูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกบั สถานศึกษา นายอัศวิน ขัดชมุ แสง
5.4 ประสานงานใหก ลุม สาระการเรยี นรูมกี ารนเิ ทศการสอน นางสาวพรรณทิพยภา ปาลวัฒน
แบบกลั ยาณมิตร นางสาวธญั ญารัตน ตุงใย
5.5 กํากบั ติดตาม การดําเนินงานของบุคลากรในกลุมงาน

5.6 ใหขอ เสนอแนะ และขอคิดเหน็ ในการพฒั นางานของ

สถานศกึ ษา

5.7 นเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏิบัติงาน

เมือ่ สิ้นภาคเรยี นและส้ินปการศึกษา

5.8 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร บั มอบหมาย
6 งานสง เสริมวิชาการ 6.1 การจัดปายนิเทศ นางเพญ็ นภา มะโนคํา
นางกุลศกาญจ เจตตะวัน
6.2 สนับสนนุ การจัดทาํ สอ่ื การเรยี นการสอน นางอรพนิ ศรีปรัชญ
6.3 จัดชมุ นมุ สง เสรมิ วชิ าการ

6.4 สงเสริมและพฒั นาแหลง เรยี นรูและบรรยากาศการเรียนรู

6.5 สงเสรมิ สนับสนนุ นกั เรยี นเขา รวมการแขง ขันตาง ๆ

7 งานทะเบียนวัดผล 7.1 จดั ทาํ แผนงาน โครงการ กจิ กรรม และปฏิทนิ นางจรุณลกั ษณ จนั ทราประสทิ ธิ์
ปฏิบตั งิ านของงานวดั ผล และประเมนิ ผลทางการศกึ ษา นางวรรณวิภา ยอดขะจา
7.2 กาํ หนดระเบยี บและแนวปฏิบตั ิเก่ยี วกบั การวัดผลและ นางศิรินนั ท ขดั ชุมแสง
ประเมินผลของสถานศึกษา หัวหนาระดับชน้ั
7.3 ใหความรเู กีย่ วกบั งานวัดผลและประเมนิ ผลการเรยี นแก
ครู นกั เรยี น และผปู กครอง
7.4 พัฒนาเคร่ืองมือวดั และประเมินผลใหไดมาตรฐาน
7.5 ประสานงานจัดทาํ จัดเกบ็ ขอสอบ และดาํ เนินการในการ
จดั สอบใหเ ปน ไปตามระเบยี บวาดวยการวดั ผลและ
ประเมนิ ผลทางการศึกษา
7.6 ดําเนินการเก่ียวกบั งานวัดผลและประเมินผลการเรยี น
ตามระเบียบวา ดว ยการวดั ผลประเมินผลการเรยี นและตาม
แนวปฏิบัติของสถานศกึ ษา
7.7 จัดทาํ ตารางสอบและตารางการสอบแกตวั
7.8 สาํ รวจรายช่อื นกั เรยี นท่ีมีเวลาเรียนไมค รบเสนอตอ
ผูบรหิ ารสถานศึกษา และประกาศรายชอื่ นักเรยี นทไี่ มม ีสทิ ธ์ิ
สอบ
7.9 ดาํ เนนิ การเก่ยี วกบั นกั เรียนท่ไี มม ีสิทธิสอบ หรือมีผลการ
เรยี นไมผ านเกณฑ
7.10 ตรวจสอบและรวบรวมแบบบนั ทกึ เวลาเรยี นและ
ประเมนิ ผลการเรยี นของกลมุ สาระฯ
7.11 จัดทาํ ระบบฐานขอ มูลการวดั ผลประเมนิ ผลทางการ
เรยี น

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมัธยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 10

7.12 รวบรวมผลการเรียนทกุ รายวิชาของนักเรียน และบันทกึ
ผลในแบบรายงานการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนรายบคุ คล
(ปพ.6)
7.13 ดําเนนิ การประกาศผลการสอบปลายภาคและการสอบ
แกต วั
7.14 ประสานงานกบั ครูทปี่ รกึ ษาในการรายงานผลการเรียน
ใหผปู กครองนกั เรียนรับทราบ
7.15 จัดทาํ ขอมลู สถิติ ผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี นของ
นกั เรียนแยกตามระดับชัน้ และกลมุ สาระการเรียนรเู พื่อเปน
ขอมูลในการประชาสมั พันธแ ละการพฒั นา
7.16 ดแู ลและประสานงานกับครผู ูสอนและครทู ี่ปรกึ ษาใน
การสรปุ ผลการประเมนิ คณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค การ
ประเมนิ การอาน การคดิ วิเคราะห และการเขียนสื่อความ
การประเมินกจิ กรรมสาธารณประโยชนข องนกั เรยี น
7.17 จัดทาํ หลกั ฐานผลการเรียนของนักเรยี นทกุ ระดบั ชน้ั
และรายงานผลการเรียนของนกั เรียนสง หนว ยงานทเี่ ก่ยี วขอ ง
7.18 จัดทําและตรวจสอบคา GPA และ PR ของนกั เรยี น
7.19 จัดเทยี บโอนความรู ทักษะ ประสบการณ และผลการ
เรยี นจากสถานศกึ ษาอ่ืน ตามแนวทางทหี่ นว ยงานตนสงั กัด
กําหนด
7.20 ตดิ ตามประเมนิ ผล และสรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ของงานวดั ผลและประเมนิ ผลการเรยี น
7.21 ปฏบิ ตั งิ านอืน่ ๆ ตามทไี่ ดร บั มอบหมาย
8 งานแนะแนว 8.1 งานเกบ็ รวบรวมขอ มูล นางอรพนิ ศรีปรชั ญ
8.2 งานสารสนเทศ นางสาววัชรี คาํ แกว
8.3 งานใหคาํ ปรกึ ษา
8.4 งานจดั วางตวั บุคคลหรือกิจกรรมสงเสรมิ ชว ยเหลอื
นกั เรียน
8.5 งานติดตามประเมินผล
9 งานหองสมุด 9.1 สนบั สนนุ ในการศกึ ษาคน ควา หาความรเู พิ่มเติม นายดาํ รง ไชยมงคล
นอกเหนอื จากตําราเรียนและการเรยี นการสอน
9.2 สง เสรมิ ใหหอ งสมุดเปน แหลงวชิ าการทสี่ มบรู ณแ ละมี
ประสิทธภิ าพ
9.3 การใหบ รกิ ารแกค รู ผปู กครอง นักเรียนใหบ ริการ
9.4 จดั เก็บขอมูลการใหบริการ การประชาสมั พนั ธงานของ
หองสมุดใหเ กิดประสิทธภิ าพ
9.5 จดั หาและสนับสนนุ การใหบรกิ าร การคนควาทาง
อินเตอรเ น็ต
10 งานวิจยั เพือ่ พัฒนา 10.1 งานสงเสรมิ และสนบั สนนุ ใหค รูทําวจิ ัยในช้นั เรียน
คุณภาพการศกึ ษา 10.2งานสง เสรมิ สนบั สนนุ ใหค รทู าํ วจิ ยั ทางการศกึ ษาและ
และประกนั คณุ ภาพ เผยแพรง านวิจยั

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 11

การศกึ ษา 10.3 งานประกนั คณุ ภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
10.4 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
10.5 การประเมนิ ผลการดําเนนิ งานแผนงานและประกนั
คณุ ภาพ
10.6 ปฏิบัติหนาที่ตามทีไ่ ดรับมอบหมายจากหวั หนา
สถานศกึ ษา
11 งานประกนั คุณภาพ 1. นักเรียนระดบั ช้ัน ป.1 ทกุ คนอานออกเขียนได -ครปู ระจาํ ชั้น ,ครูระดับชัน้ กลุม-
(คณุ ภาพดานผเู รยี น) 2. นักเรยี นระดับช้นั ป.2 –ป.3 อานคลองเขียนคลอง และ สาระภาษาไทย
การคดิ คาํ นวณ มีผลสมั ฤทธ์ิ NT ระดับดมี าก -กลุม สาระองั กฤษ-จนี
3. นักเรียน ป.4 ถึง ป.6 ส่ือสารภาษาอังกฤษ-จนี ได รอยละ -กลุมสาระไทย /คณิต/วิทย
80 -ฝายปกครอง
4. ผลการสอบทุกระดับชน้ั O-Net เพ่มิ ข้ึนรอยละ 5 -กลมุ สาระสงั คม
5. นกั เรยี นมคี ณุ ธรรม จริยธรรมตามจดุ เนน ของ
กระทรวงศึกษาธิการและจดุ เนน ของโรงเรยี นไดแก มวี นิ ยั
ซอื่ สตั ย รับผดิ ชอบและมจี ติ สาธารณะ -ครแู นะแนว
6. นักเรยี น ป.1ถึง ม.6 มีทักษะชวี ติ รูเทา ทันส่อื IT และสง่ิ ไม -กลมุ สาระการงานอาชีพและ
พึงประสงค เทคโนโลยี

12 งานประกนั คณุ ภาพ 1.มีเปาหมาย วสิ ยั ทศั น พันธกิจ กลยทุ ธ มแี ผนพัฒนา -ฝา ยแผนงานและงบประมาณ
(คุณภาพการบรหิ าร คุณภาพจัดการศึกษาแผนปฏิบตั กิ ารประจําป
และการจดั การ) 2.มีการปฏริ ปู การศึกษาพรอ มทัง้ จดั หาทรัพยากร จดั สรร -ฝา ยแผนงานทกุ ฝาย
งบประมาณ มอบหมายงานใหผ รู ับผดิ ชอบดาํ เนินงานใหบรรลุ
เปาหมายมกี ารสังเกต ตดิ ตาม ประเมนิ ผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน
13 งานประกนั คุณภาพ 1.มแี ผนการจัดการเรยี นรู ครูผูสอน
(ครผู สู อน) 2.มนี วตั กรรมการจดั การเรียนรู
3.มีส่อื การจดั กจิ กรรมการเรียนร(ู IT)
4. มงี านวจิ ัยในช้นั เรียน ภาคเรียนละ 1เรื่อง
5.ส่อื สารภาษาอังกฤษ-จนี (TOEIC 550 ข้นึ ไป) S H K
14 งานขอ มลู สารสนเทศ 1.ผลการเรยี นของภาคเรียน -หวั หนาระดบั
ของฝายวิชาการ 2.ผลการทดสอบตางๆ -งานแนะแนว
O-Net -งานวัดประเมินผล
NT -งานทะเบยี น
RT -กลมุ สาระเทคโนฯ
GPA -กองเลขาฯ
3.รวบรวมผลงานชิ้นงานครู นกั เรยี น

15 สอ่ื / วัสด/ุ อปุ กรณ 1.Smart TV -หวั หนา ระดับชน้ั
2.คอมพิวเตอร
3.ปริน้ เตอร

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมัธยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 12

โครงการฝายวชิ าการ ประจาํ ปการศกึ ษา 2562

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการแขง ขนั ทักษะวิชาการ 160,000 นางเพ็ญนภา มะโนคาํ
2 โครงการจดั ซื้อวสั ดสุ ิ้นเปลอื งวิชาการ 600,000 นางเพญ็ นภา มะโนคํา
3 โครงการเรียนภาคฤดูรอน 600,000 นางเพ็ญนภา มะโนคาํ
4 กจิ กรรมทศั นศกึ ษาระดับประถมศกึ ษา 96,000 นางเพ็ญนภา มะโนคาํ
5 กจิ กรรมทศั นศกึ ษาระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน 110,000 นางกลุ ศกาญจ เจตตะวนั
6 กจิ กรรมทัศนศึกษาระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย 92,250 นางอรพนิ ศรีปรชั ญ
7 สอนปรบั พืน้ ฐานนกั เรยี นใหม 280,000 นางอรพนิ ศรปี รชั ญ
8 เขา คายพักแรมลูกเสอื -เนตรนารี 210,000 นางเพ็ญนภา มะโนคํา
9 Day Camp (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผเู รียน) 20,000 นางอรพนิ ศรปี รัชญ
10 พฒั นาส่อื นวตั กรรมวิชาการ(วนั วิชาการ) 100,000 นายเอนก สุคณากุล
11 สง เสริมวชิ าการโดยใชส่อื เทคโนโลยีสารสนเทศ 22,000 นายเอนก สุคณากุล
12 พฒั นาระบบการบรหิ ารโรงเรียน 400,000 นายเอนก สุคณากุล

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปการศึกษา 2562 หนา 13

โครงสรางการบรหิ ารโรงเรียนมัธยมวทิ ยา กลุม สาระการเรยี นรภู าษาไทย
ผรู บั ใบอนุญาต

นายนิคม เชาวกิตตโิ สภณ

กรรมการหวั หนาฝา ยโภชนาการ กรรมการ กรรมการหัวหนาฝายบริหาร
เหรญั ญิก นายแพทยธ านี ลม้ิ ทอง

นายสมศกั ดิ์ นนทิสกลุ

ผจู ดั การ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วโิ รจนศศิธร

ผอู ํานวยการโรงเรยี น/ฝา ยบรหิ ารงานท่ัวไป
นายอนุชา เสนาธรรม

รองผูอ าํ นวยการฝายวิชาการ
นายเอนก สุคณากุล

หวั หนา กลมุ สาระการเรียนรภู าษาไทย เลขากลุมสาระการเรยี นรภู าษาไทย
นายพีระพันธ ตันวงศ นางสาวพสั ตราภรณ มงิ่ เมอื ง

ระดบั ช้ันประถมศึกษา ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษา ระดบั ช้ันมัธยมศกึ ษา
ตอนตน ตอนปลาย
นางสาวจฑุ ามาศ แปงปอ
ระดับประถมศกึ ษาปท ี่ 1 นางนชุ นนั ท หมายมัน่ นางเยาวเรศ ล่าํ โต
นางสาวนภาภรณ คาํ ตนั ระดับมธั ยมศกึ ษาปท่ี 1 ระดบั มัธยมศกึ ษาปท ี่ 3,4
สมบตั ริ ะดบั ประถมศกึ ษาปท ่ี นางสดุ ชดาพร มูลเทพ นายพีระพันธ ตนั วงศ
นางนพวรรณ ใจตรง ระดับมัธยมศึกษาปท ่ี 2 ระดบั มธั ยมศกึ ษาปท่ี 5,6
ระดบั ประถมศกึ ษาปท ่ี 3
นางบวั หลนั ผา นภพ งานพัสดุ www.mtslampang.ac.th
ระดับประถมศึกษาปท ่ี 3
นายดํารง ไชยมงคล งานสารสนเทศ
ระดบั ประถมศึกษาปท่ี 4,5
นางสาวพสั ตราภรณ มิง่ เมือง งานประกันคุณภาพ

ระดับประถมศกึ ษาปท ่ี 6

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 14

ภาระงานกลุม สาระการเรยี นรภู าษาไทย ประจาํ ปการศกึ ษา 2562

ที่ ตําแหนงงาน ภาระงาน ผรู ับผดิ ชอบ
1 งานหลกั สตู ร 1.1 ศกึ ษา วเิ คราะหเ อกสาร ขอมูลหลกั สตู ร นายพีระพนั ธ ตนั วงศ
2 งานการเรียนการสอน 1.2 วิเคราะหส ภาพแวดลอม และประเมนิ สถานภาพ นางเยาวเรศ ลํา่ โต
ของสถานศึกษา เพอื่ กําหนดวิสัยทัศน ภารกจิ
1.3 ศึกษาวเิ คราะหมาตรฐานการเรยี นรู ตัวช้ีวัด
1.4 ประสานงานและจัดทําโครงสรางของหลกั สูตร
สถานศึกษาใหสอดคลองกับหลกั สูตรแกนกลาง
การศึกษาข้นั พ้ืนฐาน
1.5 กาํ กบั ติดตามใหครนู าํ หลักสูตรไปใช
1.6 ประเมินการใชห ลกั สูตรเพื่อนําขอ มูลมาปรับปรงุ
หลกั สตู รใหมีคณุ ภาพ
1.7 ปรบั ปรุงและพัฒนาหลักสตู ร
1.8 จัดทําสารสนเทศเพอ่ื เปนขอมลู ในการบรหิ ารจัดการ
หลักสูตร
2.1.1 จดั ทําประมวลการสอนรายวิชา นายพรี ะพนั ธ ตนั วงศ
2.1.2 จัดทาํ แผนการเรียนรูและบันทกึ หลงั การสอน นางเยาวเรศ ลํา่ โต
นางสาวพัสตราภรณ มิ่งเมือง
2.1.3 ออกแบบกระบวนการเรยี นรแู ละจดั กระบวนการ นางบวั หลัน ผา นภพ
เรียนรู

2.1.4 จดั ตารางสอน

2.1.5 ประสานหวั หนา กลุมสาระการเรยี นรเู พอื่ การ
บรหิ ารจัดการกลุมสาระ
2.1.6 STEM / STREM Ed.
2.1.7 หลกั สูตร Waldorf , Montessori , High Scope
2.1.8 Brain Based Learning : BBL
2.1.9 Project Based Learning : PBL

2.2.1 จดั ทําแผนการเรยี นรแู ละบนั ทกึ หลงั การสอน นายดํารง ไชยมงคล
2.2.2 ออกแบบกระบวนการเรียนรูและจดั กระบวนการ นางนชุ นนั ท หมายม่นั
เรยี นรู นางสาวจฑุ ามาศ แปงปอ
2.2.3 ประสานหัวหนากลมุ สาระการเรียนรเู พอื่ การ นางสุดชดาพร มูลเทพ
บรหิ ารจัดการกลมุ สาระการเรียนรู นางสาวนภาภรณ คําตันสมบัติ
2.2.4 STEM / STREM Ed. นางนพวรรณ ใจตรง
2.2.5 Brain Based Learning : BBL
2.2.6 Project Based Learning : PBL

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวิทยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 15

ท่ี ตาํ แหนง งาน ภาระงาน ผูรับผดิ ชอบ
3 งานนเิ ทศการสอน 3.1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและปฏิทินปฏบิ ตั งิ าน นายพีระพนั ธ ตันวงศ
4 งานประกนั คุณภาพ 3.2 จัดระบบการนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอน นางสดุ ชดาพร มูลเทพ
ภายใน นางสาวจฑุ ามาศ แปงปอ
และมาตรฐาน
การศึกษากลมุ สาระ 3.3 ประสานงานการนิเทศงานวชิ าการและการเรยี นการสอนใน
การเรียนรู
รปู แบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึ ษา

3.4 ประสานงานใหก ลมุ สาระการเรยี นรูมีการนเิ ทศการสอนแบบ

กลั ยาณมติ ร

3.5 กาํ กบั ตดิ ตาม การดําเนนิ งานของบคุ ลากรในกลมุ งาน

3.6 ใหข อเสนอแนะ และขอ คิดเหน็ ในการพฒั นางานของ

สถานศึกษา

3.7 นิเทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏิบัตงิ าน

เม่ือส้ินภาคเรียนและสิ้นปก ารศึกษา

3.8 Professional Learning Community : PLC

3.9 เผยแพรผลงานทางวชิ าการของครูในกลมุ สาระการเรียนรู

และนักเรียน

3.10 ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท่ีไดร บั มอบหมาย
1. นักเรยี นระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1-6 อา นออกเขียนได รอย นางสุดชดาพร มลู เทพ
ละ 100 และอานคลอ งเขยี น สวยมากกวารอ ยละ 70 จากผล
การทดสอบทักษะทางภาษาไทยภายในสถานศึกษา
2. นกั เรยี นระดับชั้นมธั ยมศึกษาปท ่ี 1-6 มที กั ษะการอาน คดิ
วิเคราะห และประเมนิ คาจากวรรณคดวี รรณกรรมหรอื เรอื่ งที่
อา นไดร อยละ 70 จากผลการทดสอบทักษะทางภาษาไทยภายใน
สถานศกึ ษา
3. นกั เรยี นทกุ ระดับชัน้ มีผลงานจากการเขารว มกจิ กรรมแขงขัน
ทกั ษะวชิ าการระดบั กลุมการศึกษาเอกชน ระดบั เขตพนื้ ท่ี
การศึกษา ระดับจังหวัด ระดบั ภูมิภาค และระดบั ประเทศ
เปน ท่ีประจกั ษ

5 งานพสั ดกุ ลุมสาระการ 1. จดั ทําทะเบยี นควบคมุ พัสดคุ รภุ ัณฑข องกลุม สาระการเรียนรู นางสาวจุฑามาศ แปงปอ
เรียนรู ใหเปน หมวดหมอู ยา งเปน ระบบและงายตอ การตรวจสอบ
2. ซอ มแซมบาํ รุงรกั ษาพัสดคุ รุภัณฑใ หอ ยใู นสภาพใชงานไดเ สมอ
ควบคุมการยืม การสงคืน และการชดใชพ สั ดุครุภัณฑข องผทู ีย่ ืม
ในกรณีเกดิ ความเสยี หาย
3. สํารวจพสั ดุครภุ ัณฑที่คงเหลอื ในแตละรายป และจัดทาํ
รายงานเสนอในที่ประชมุ กลุม สาระการเรยี นรูและผูบรหิ ารตาม
ขั้นตอน
4. แนะนาํ วิธกี ารใช การทํานบุ าํ รุงและการปรับซอมแกค รู

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 16

บคุ ลากรกลุม สาระการเรยี นรู
5. ปฏบิ ตั ิงานอนื่ ๆ ท่เี กย่ี วของกับพสั ดคุ รภุ ัณฑ หรอื ทไี่ ดรบั

มอบหมายจากหัวหนา กลมุ สาระการเรียนรแู ละผูบริหาร

สถานศึกษามอบหมาย

6 งานสารสนเทศกลุม 1.วางแผน และพฒั นางานสารสนเทศขอ มูลดานบุคลากร สื่อและ นางสาวพัสตราภรณ มง่ิ
สาระการเรยี นรู เทคโนโลยี นําเสนอและเผยแพร ขอมูลสารสนเทศ เพอ่ื การ เมอื ง
บรหิ าร การบริการและประชาสมั พันธ บนเว็บไซตแ ละสอ่ื
ประชาสัมพนั ธของกลมุ สาระการเรียนรใู หเปน ปจ จบุ นั
2.จดั ขอ มูลของกลมุ สาระการเรียนรใู หเ ปน ปจ จุบันเพื่อใชในการ
บริหาร จดั การภายในสถานศกึ ษาใหสอดคลองกบั ระบบ
ฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศกึ ษา
3. พัฒนาบคุ ลากรผูร บั ผิดชอบระบบเครอื ขายขอมูลสารสนเทศ
ใหม คี วามรคู วามสามารถ และทกั ษะในการปฏิบตั ิภารกิจ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 17

โครงการกลมุ สาระภาษาไทย ประจาํ ปการศกึ ษา 2562

ที่ โครงการ / กจิ กรรม งบประมาณ ผรู ับผดิ ชอบ หมายเหตุ
1 โครงการเปดโลกการอา น สานวฒั นธรรมการเรยี นรู 35,000 นางเยาวเรศ ล่าํ โต,
นางนุชนนั ท หมายม่นั ,
นางสดุ ชดาพร มูลเทพ
2 สง เสรมิ การอา น – การเขยี นภาษาไทย (คลนิ ิกภาษา) 7,000 นางบวั หลัน ผานภพ,
นางนพวรรณ ใจตรง,
นางสาวนภาภรณ คําตนั สมบัติ
3 พฒั นาคุณภาพการสอนการอา น – การเขียนภาษาไทย 48,000 นางสาวพัสตราภรณ ม่งิ เมือง,
นางสาวจุฑามาศ แปงปอ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 18

โครงสรา งการบรหิ ารโรงเรียนมัธยมวิทยา กลมุ สาระการเรยี นรคู ณิตศาสตร
ผรู บั ใบอนุญาต

นายนคิ ม เชาวกิตติโสภณ

กรรมการหัวหนา ฝา ยโภชนาการ กรรมการหัวหนา ฝา ยบริหาร
กรรมการเหรญั ญิก นายแพทยธ านี ล้มิ ทอง

นายสมศักดิ์ นนทิสกุล ผูจัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วโิ รจนศ ศธิ ร

ผูอาํ นวยการโรงเรียน/ฝายบรหิ ารงานทวั่ ไป
นายอนชุ า เสนาธรรม

รองผอู ํานวยการฝา ยวิชาการ เลขากลุมสาระคณิตศาสตร
นายเอนก สคุ ณากุล นายเจตนพิ ัทธ์ิ กง่ิ นาระ

หวั หนากลุม สาระคณิตศาสตร
นางสุวรรณา วีเกต

นางสาวทัศนยี  ปอมา นางวรี ะพันธ วงคศ ิริ นายเจตนพิ ทั ธิ์ ก่ิงนาระ
ระดับประถมศกึ ษาปท ี่ 1 ระดบั มัธยมศึกษาปท ่ี 1 ระดบั มัธยมศึกษาปท่ี 4 , 5
นางสาวนุชนาถ ชมุ แกว นายดิฐษยนัส ชนะชยั นางสวุ รรณา วเี กตระดบั
ระดบั ประถมศึกษาปท่ี 4 ระดบั มัธยมศกึ ษาปท ี่ 2 , 4
นางเพ็ญนภา มโนคํา นางสุดชดาพร มูลเทพ มธั ยมศึกษาปท ี่ 3,6
ระดบั ประถมศึกษาปท่ี 5 ระดบั มธั ยมศกึ ษาปท่ี 2 งานพัสดุ
นายณฐั ฐา ธรรมสทิ ธิ์ระดบั
นางปราณี สอดสี งานสารสนเทศ
ระดบั ประถมศึกษาปท ี่ 6 มธั ยมศึกษาปที่ 3
งานประกันคุณภาพ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวิทยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 19

ภาระกลุม สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประจําปก ารศกึ ษา 2562

ที่ ตําแหนง งาน ภาระงาน ผรู ับผดิ ชอบ
1 งานหลักสูตร 1.1 ศึกษา วิเคราะหเ อกสาร ขอมูลหลักสูตร นางสวุ รรณา วเี กต
2 งานการเรียนการสอน 1.2 วเิ คราะหสภาพแวดลอม และประเมนิ สถานภาพของสถานศกึ ษา เพื่อ
กาํ หนดวิสยั ทัศน ภารกจิ
1.3 ศกึ ษาวิเคราะหมาตรฐานการเรยี นรู ตัวช้วี ดั
1.4 ประสานงานและจัดทาํ โครงสรางของหลกั สูตรสถานศึกษาให
สอดคลอ งกบั หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขน้ั พน้ื ฐาน
1.5 กาํ กับติดตามใหค รนู าํ หลกั สตู รไปใช
1.6 ประเมินการใชห ลักสูตรเพ่อื นาํ ขอมูลมาปรบั ปรงุ หลกั สูตรใหม ีคุณภาพ
1.7 ปรับปรงุ และพฒั นาหลักสตู ร
1.8 จัดทําสารสนเทศเพ่อื เปน ขอ มลู ในการบรหิ ารจดั การหลกั สูตร
2.1.1 จดั ทําประมวลการสอนรายวชิ า นางสุวรรณา วีเกต

2.1.2 จดั ทําแผนการเรยี นรแู ละบนั ทึกหลงั การสอน

2.1.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรูแ ละจดั กระบวนการเรียนรู

2.1.4 จัดตารางสอน

2.1.5 ประสานหัวหนา กลุมสาระการเรียนรเู พอ่ื การบริหารจดั การกลุม
สาระ
2.1.6 STEM / STREM Ed.
2.1.7 หลักสูตร Waldorf , Montessori , High Scope
2.1.8 Brain Based Learning : BBL
2.1.9 Project Based Learning : PBL
2.2.1 จัดทําแผนการเรียนรูและบนั ทึกหลังการสอน นางสาวทศั นีย ปอมา

2.2.2 ออกแบบกระบวนการเรียนรูแ ละจัดกระบวนการเรียนรู นางสาวนชุ นาถ ชมุ แกว

2.2.3 ประสานหัวหนากลมุ สาระการเรียนรูเ พอ่ื การบริหารจดั การกลุม นางเพ็ญนภา มโนคํา
สาระ นางปราณี สอดสี
นางวีระพนั ธ วงคศ ริ ิ
2.2.4 STEM / STREM Ed. นายณฐั ฐา ธรรมสิทธิ์
2.2.5 Brain Based Learning : BBL นายดิฐษย นัส ชนะชัย
2.2.6 Project Based Learning : PBL

นายเจตนิพัทธิ์ กิ่งนาระ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 20

ที่ ตําแหนง งาน ภาระงาน ผรู ับผดิ ชอบ
3 งานนเิ ทศการสอน 3.1 จัดทาํ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและปฏทิ ินปฏบิ ตั งิ าน นางสวุ รรณา วีเกต

3.2 จดั ระบบการนเิ ทศงานวิชาการ และการเรยี นการสอน

ภายใน

3.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรยี นการสอนใน

รูปแบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึ ษา

3.4 ประสานงานใหก ลมุ สาระการเรียนรูม กี ารนิเทศการสอนแบบ

กัลยาณมิตร

3.5 กํากบั ตดิ ตาม การดําเนนิ งานของบคุ ลากรในกลุมงาน

3.6 ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเหน็ ในการพัฒนางานของ

สถานศกึ ษา

3.7 นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการปฏบิ ัตงิ าน

เมอ่ื สนิ้ ภาคเรียนและสิ้นปก ารศึกษา

3.8 Professional Learning Community : PLC

3.9 เผยแพรผ ลงานทางวชิ าการของครใู นกลุมสาระ และนักเรียน

4 งานประกนั คณุ ภาพ 3.10 ปฏบิ ตั งิ านอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบั มอบหมาย ปอมา
และมาตรฐาน 4.1 นกั เรียนระดบั ชัน้ ประถมศกึ ษาปท ี่ 4 - มธั ยมศึกษาปท ่ี 6 นางสาวทศั นีย
การศกึ ษากลุม สาระ รอ ยละ 70 จากผลการทดสอบทกั ษะทางทางคณิตศาสตรภ ายใน
การเรียนรู สถานศึกษา
4.2 นักเรียนทกุ ระดบั ช้นั มผี ลงานจากการเขารว มกจิ กรรม
แขง ขนั ทกั ษะวิชาการระดับกลมุ การศกึ ษาเอกชน ระดับเขต
พ้นื ท่ีการศึกษา ระดบั จงั หวัด ระดบั ภูมิภาค และ
ระดบั ประเทศเปนทป่ี ระจักษ
5 งานพสั ดุกลมุ สาระการ 5.1 จดั ทําทะเบียนควบคุมพัสดุครภุ ัณฑข องกลมุ สาระการเรียนรู นายดฐิ ษย นสั ชนะชยั
เรียนรู ใหเ ปน หมวดหมอู ยา งเปน ระบบและงา ยตอ การตรวจสอบ
5.2 ซอมแซมบาํ รงุ รักษาพสั ดุครุภัณฑใ หอ ยูใ นสภาพใชงานได
เสมอ ควบคมุ การยมื การสงคืน และการชดใชพ ัสดุครภุ ณั ฑของ
ผทู ่ียืมในกรณเี กดิ ความเสียหาย
5.3 สํารวจพัสดุครุภณั ฑท่ีคงเหลอื ในแตละรายป และจดั ทํา
รายงานเสนอในท่ปี ระชมุ กลุมสาระการเรยี นรแู ละผบู ริหารตาม
ข้ันตอน
5.4 แนะนาํ วธิ ีการใช การทาํ นบุ าํ รุงและการปรับซอมแกค รู
บุคลากรกลมุ สาระการเรียนรู
5.5 ปฏิบตั ิงานอนื่ ๆ ท่เี กี่ยวของกบั พสั ดคุ รภุ ัณฑ หรอื ท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนากลมุ สาระการเรยี นรูแ ละผูบรหิ าร
สถานศกึ ษามอบหมาย

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 21

6 งานสารสนเทศกลมุ 6.1 วางแผน และพฒั นางานสารสนเทศขอมลู ดานบุคลากร สื่อ นายเจตนพิ ัทธ์ิ กิ่งนาระ
สาระการเรียนรู และเทคโนโลยี นาํ เสนอและเผยแพร ขอ มูลสารสนเทศ เพื่อการ
บริหาร การบริการและประชาสัมพันธ บนเวบ็ ไซตและส่ือ
ประชาสมั พนั ธของกลุม สาระการเรียนรใู หเ ปน ปจ จุบัน
6.2 จดั ขอ มูลของกลุมสาระการเรียนรใู หเปนปจ จุบันเพ่ือใชใน
การบรหิ าร จัดการภายในสถานศกึ ษาใหส อดคลอ งกบั ระบบ
ฐานขอมลู ของเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษา
6.3 พฒั นาบคุ ลากรผูรบั ผิดชอบระบบเครือขา ยขอมลู สารสนเทศ
ใหมคี วามรูความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติภารกิจ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวิทยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 22

โครงการกลมุ สาระการเรียนรูคณิตศาสตร ประจาํ ปการศกึ ษา 2562

ที่ โครงการ / กจิ กรรม งบประมาณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ
1 คายคณิตศาสตร 25,000 นางสุวรรณา วเี กต
นายณัฐฐา ธรรมสทิ ธ์ิ
- นักเรียนช้นั มัธยมศึกษาปท ี่ 1-6 จํานวน 200 คน

2 โครงงานคณติ ศาสตร 2,000 นางสุวรรณา วีเกต
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท ่ี 1-6 นายดฐิ ษยนสั ชนะชยั
นายเจตนิพทั ธ์ิ กงิ่ นาระ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 23

โครงสรางฝา ยบริหารโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา กลุมสาระการเรยี นรูวิทยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี

กรรมการหวั หนาฝายโภชนาการ ผูรบั ใบอนุญาต กรรมการหัวหนาฝายบริหาร
กรรมการเหรัญญกิ นายนคิ ม เชาวกิตติโสภณ นายแพทยธ านี ลิม้ ทอง
ผจู ดั การ/ฝายแผนงานงบประมาณ
นายสมศกั ด์ิ นนทิสกลุ นายชชั วาล วิโรจนศศธิ ร

ผูอํานวยการโรงเรียน/ฝายบริหารงานทั่วไป
นายอนชุ า เสนาธรรม

รองผอู าํ นวยการฝา ยวิชาการ
นายเอนก สคุ ณากุล

หัวหนากลมุ สาระการเรียนรวู ทิ ยาศาสตรและ เลขานุการกลมุ สาระฯ
เทคโนโลยี นางสาวทศั นีย ทะวิวงศ


ระดับชั้นประถมศึกษา ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษา ระดบั ช้นั มธั ยมศึกษาตอน

นางสาวศริ ินทร ปรยิ อดุ มทรพั ย นางสาวทศั นยี  ทะวิวงศ นางเหมอื นฤทัย ตามสมยั
ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปท่ี 1 -3 ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปท ี่ 1 ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาปท่ี 4 - 6

นางสงั เวียร วะเท นางสมพร เอกบตุ ร นายประดิษฐ ประดบั ศรี
ระดบั ชั้นประถมศกึ ษาปที่ 4 - 6 ระดบั ช้ันมธั ยมศึกษาปที่ 2 ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปท่ี 4 - 6

นางสาวณัฐนรี นรุ าช นางธดิ า ปอตะมา นายศกั รินทร หมเู ทพ
ระดับชนั้ ประถมศึกษาปท ี่ 1 - 3 ระดับชนั้ มธั ยมศึกษาปที่ 3 ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปท ี่ 4 - 6

งานพัสดุ งานประกนั คณุ ภาพ งานสารสนเทศ นางสาวพมิ ประภา ธหิ มนื่
ระดบั ชนั้ มธั ยมศกึ ษาปท่ี 4 - 6

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปการศึกษา 2562 หนา 24

ภาระงานกลุมสาระการเรียนรวู ทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ประจําปก ารศึกษา 2562

ที่ ตําแหนงงาน ภาระงาน ผูร บั ผดิ ชอบ
1 งานหลกั สตู ร 1.1 ศกึ ษาและวเิ คราะหเ อกสาร ขอ มูลหลักสตู ร นายศุภกร สงั วังเลาว
1.2 ศกึ ษาและวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูและตวั ชี้วดั (หวั หนา กลมุ สาระฯ)
1.3 ประสานงานและจดั ทาํ โครงสรางหลักสตู ร
สถานศึกษา
1.4 จดั ทาํ ขอ มูลสารสนเทศและเผยแพรในเว็ปไซตของ
กลมุ สาระฯ
2. งานการเรียนการสอน 2.1 จดั ทาํ ประมวลภาพรายวิชา นายศุภกร สังวังเลาว
2.2 จัดทาํ แผนการเรยี นรแู ละบันทึกหลงั การสอน นางเหมือนฤทยั ตามสมยั
2.3 ออกแบบกระบวนการเรยี นรู นายศกั รินทร หมเู ทพ
2.4 STEM+ นางสาวพิมประภา ธิหมนื่
2.5 Brain Based Learning : BBL นางสาวศิรินทร ปรยิ อดุ มทรัพย
2.6 Project Based Learning : PBL นางสังเวียร วะเท
นายประดษิ ฐ ประดับศรี
3. งานนิเทศการสอน 3.1 จดั ทาํ แผนงาน / โครงการ / กิจกรรมของกลุมสาระ นางสาวณัฐนรี นรุ าช
ฯ นางสาวทัศนยี  ทะววิ งศ
3.2จดั ระบบการนิเทศงานวชิ าการภายในกลุมสาระฯ นางสมพร เอกบตุ ร
3.3 กาํ กับ ตดิ ตาม การดําเนนิ งานของบุคลากรในกลมุ นางธดิ า ปอ ตะมา
สาระการเรยี นรู
3.4 Professional Learning Community : PLC
4. งานพัสดุ 4.1 จัดหาพัสดุ อุปกรณ ในการเรยี นการสอน นายศกั รินทร หมเู ทพ
วิทยาศาสตร นางเหมอื นฤทยั ตามสมัย
5. งานสารสนเทศและ 5.1จัดทําขอ มูลสารสนเทศและเผยแพรใ นเว็ปไซตของ นายศภุ กร สังวังเลาว
เทคโนโลยี กลมุ สาระฯ
5.2 รวบรวมขอมลู จัดทําขอ มูล ผลงานของกลุมสาระฯ
6. งานประกนั คุณภาพ 6.1นักเรยี นมีเจตคติตอการเรยี นวิชาวิทยาศาสตร นายศุภกร สังวงั เลาว
ภายในกลมุ สาระการ รอ ยละ100
เรยี นรวู ทิ ยาศาสตรและ 6.2นักเรยี นมีทกั ษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี รอ ยละ80
6.3นกั เรียนสามารถสรางผลงาน/โครงงานวิทยาศาสตร
และมีความพรอมในการเขา รวมการแขงขัน รอยละ80
6.4นกั เรยี นสามารถทางดานวิชาการและมีความพรอม
ในการเขารวมการแขง ขนั รอ ยละ80
5.นกั เรียนสามารถทาํ งานรว มกบั ผอู ื่นได / มีจิตอาสา
รอ ยละ100

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 25

โครงการกลมุ สาระการเรยี นรวู ทิ ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2562

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผรู บั ผดิ ชอบ
1. โครงการคา ยวิทยาศาสตร 70,000 1.ครเู หมอื นฤทัย ตามสมัย
2.ครพู ิมประภา ธิหม่ืน
2. โครงการสอนเสริมพัฒนาศักยภาพ 300,000 3.ครูณัฐนรี นรุ าช
ทางดานวิทยาศาสตรแ ละคณิตศาสตร 50,000 1.ครูประดษิ ฐ ประดับศรี
50,000 2.ครศู ภุ กร สงั วังเลาว
3. โครงการสงิ่ ประดษิ ฐสูนวตั กรรม 1.ครูศักรินทร หมูเทพ
4. โครงการจดั ซอ้ื อปุ กรณวิทยาศาสตร - 2.ครูศุภกร สังวงั เลาว
5. โครงการอบรมครูออนไลนต าม 1.ครเู หมือนฤทยั ตามสมยั
1.ครศู ุภกร สงั วังเลาว
หลักสตู รของ สสวท.

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 26

โครงสรา งฝายบริหารโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา กลุม สาระการเรียนรูสังคมศึกษาศาสนาและวฒั นธรรม

ผูร ับใบอนุญาต
นายนคิ ม เชาวกิตตโิ สภณ

กรรมการหัวหนา ฝา ยโภชนาการ กรรมการหวั หนา ฝายบรหิ าร
กรรมการเหรัญญกิ นายแพทยธานี ล้มิ ทอง

นายสมศักดิ์ นนทสิ กลุ ผูจัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วโิ รจนศศิธร

ผอู ํานวยการโรงเรยี น/ฝายบรหิ ารงานทั่วไป
นายอนุชา เสนาธรรม

รองผอู ํานวยการฝา ยวชิ าการ
นายเอนก สคุ ณากุล

หวั หนากลุม สาระการเรียนรูส งั คมฯ เลขากลมุ สาระการเรียนรูสงั คมฯ
นางธัญญารตั น เสียงหวาน นางกุลศกาญจ เจตตวนั

ระดับชนั้ ประถมศกึ ษา ระดบั ชน้ั มัธยมศึกษาตอนตน ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย

นางสาวพลอยเพชร โยธา นางธัญญารัตน เสยี งหวาน ระดบั นางเพ็ญศรี หยง กจิ
ระดับประถมศกึ ษาปที่ 3 มธั ยมศึกษาปที่ 1 ระดับมัธยมศึกษาปท ่ี 4-6
นายประชัน อินยะ นางธัญญารัตน เสียงหวานระดบั
นายประชัน อินยะ ระดบั มัธยมศกึ ษาปท่ี 2
ระดับประถมศกึ ษาปท่ี 4-6 มัธยมศกึ ษาปท ่ี 4
นางสาวโสพศิ จาแสน นางกุญศกาญจ เจตตวัน งานพสั ดุ
ระดับประถมศึกษาปท่ี 4-6 ระดบั มัธยมศึกษาปท ี่ 1,3
งานสารสนเทศ
งานประกนั คณุ ภาพ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 27

ภาระงานกลุม สาระการเรยี นรสู ังคมฯ ประจําปการศกึ ษา 2562

ท่ี ตําแหนง งาน ภาระงาน ผูรบั ผดิ ชอบ
1 งานหลักสตู ร 1.1 ศกึ ษา วิเคราะหเ อกสาร ขอมลู หลักสตู ร นางธญั ญารตั น เสยี งหวาน
2 งานการเรยี นการสอน 1.2 วิเคราะหส ภาพแวดลอ ม และประเมนิ สถานภาพ นางกุลศกาญจ เจตตวนั
ของสถานศกึ ษา เพ่อื กาํ หนดวสิ ยั ทัศน ภารกิจ
1.3 ศกึ ษาวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรู ตวั ชว้ี ดั
1.4 ประสานงานและจัดทําโครงสรางของหลักสตู ร
สถานศกึ ษาใหส อดคลอ งกบั หลกั สตู รแกนกลาง
การศกึ ษาขั้นพน้ื ฐาน
1.5 กํากับตดิ ตามใหครูนําหลักสูตรไปใช
1.6 ประเมนิ การใชห ลกั สูตรเพอื่ นาํ ขอมลู มาปรบั ปรงุ
หลกั สูตรใหมีคุณภาพ
1.7 ปรบั ปรุงและพัฒนาหลกั สตู ร
1.8 จดั ทําสารสนเทศเพือ่ เปนขอมูลในการบรหิ าร
จัดการหลกั สูตร
2.1.1 จัดทําประมวลการสอนรายวชิ า นางธญั ญารัตน เสยี งหวาน
2.1.2 จัดทําแผนการเรียนรูและบันทึกหลงั การสอน นางกลุ ศกาญจ เจตตวนั

2.1.3 ออกแบบกระบวนการเรยี นรูแ ละจดั กระบวนการ

เรยี นรู

2.1.4 จดั ตารางสอน/จดั สอนแทน

2.1.5 ประสานหวั หนา กลมุ สาระการเรียนรเู พื่อการ
บรหิ ารจัดการกลุมสาระ
2.1.6 STEM / STREM Ed.
2.1.7 หลกั สูตร Waldorf , Montessori , High
Scope
2.1.8 Brain Based Learning : BBL
2.1.9 Project Based Learning : PBL
2.2.1 จดั ทาํ แผนการเรียนรแู ละบันทกึ หลังการสอน นางสาวพลอยเพชร โยธา
นางโสพิศ จาแสน
2.2.2 ออกแบบกระบวนการเรยี นรแู ละจดั กระบวนการ นายประชนั อินยะ
เรยี นรู นางกลุ ศกาญจน เจตตวนั
2.2.3 ประสานหวั หนากลมุ สาระการเรียนรเู พ่ือการ นางธัญญารัตน เสียงหวาน
บรหิ ารจัดการกลมุ สาระ นางเพญ็ ศรี หยงกิจ
2.2.4 STEM / STREM Ed.
2.2.5 Brain Based Learning : BBL
2.2.6 Project Based Learning : PBL

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 28

ที่ ตาํ แหนง งาน ภาระงาน ผูรบั ผิดชอบ
3 งานนเิ ทศการสอน 3.1 จัดทาํ แผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและปฏทิ นิ ปฏบิ ตั งิ าน นางธัญญารตั น เสยี งหวาน

4 งานประกนั คุณภาพ 3.2 จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
5 งานสารสนเทศ
6 งานพัสดุ ภายใน

3.3 ประสานงานการนิเทศงานวิชาการและการเรยี นการสอนใน

รปู แบบหลากหลายและเหมาะสมกับสถานศกึ ษา

3.4 ประสานงานใหกลุมสาระการเรยี นรูม กี ารนิเทศการสอนแบบ

กลั ยาณมิตร

3.5 กํากับ ตดิ ตาม การดําเนนิ งานของบุคลากรในกลมุ งานสาระ

การเรยี นรู

3.6 ใหขอเสนอแนะ และขอคิดเห็นในการพฒั นางานของ

สถานศกึ ษา

3.7 นเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงานผลการปฏบิ ัติงาน

เม่ือสิ้นภาคเรยี นและส้นิ ปก ารศกึ ษา

3.8 Professional Learning Community : PLC

3.9 เผยแพรผ ลงานทางวิชาการของครใู นกลมุ สาระ และนกั เรียน

3.10 ปฏิบตั ิงานอน่ื ๆ ตามท่ีไดร ับมอบหมาย นางธัญญารตั น เสียงหวาน
4.1จัดกจิ กรรมสวดมนตห มูทํานองสรภญั ญะทุกวนั ตงั้ แตเวลา นางธัญญารตั น เสียงหวาน
8.00 - 8.20 ครใู นกลมุ สาระ
4.2 สงนักเรยี นเขารว มแขงขนั สวดมนตห มทู าํ นองสรภัญญะ

4.3 อบรมคณุ ธรรมจริยธรรมนกั เรยี นในเร่อื ง มรรยาทไทย การ

มีสมั มาคารวะ การดํารงชีวติ

5.1 รวบรวบขอมลู ของกลมุ สาระ ครปู ระชนั อินยะ

5.2 จัดนาํ ขอ มลู ลงเวปไซดของโรงเรียน

5.3 ติดตามลงกจิ กรรมของกลุมสาระอยา งสมา่ํ เสมอ

6.1 ตรวจสอบวสั ดอุ ุปกรณในกลุม สาระ นางโสพศิ จาแสน

6.2 ทําการบนั ทกึ วสั ดุ

6.3 จัดทําสมุดเบกิ -ยืมวสั ดุ

6.4 ตรวจสอบวสั ดอุ ยา งสมํ่าเสมอ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมัธยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 29

โครงการกลุมสาระการเรยี นรูสังคมศึกษาฯ ประจําปการศึกษา 2562

ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผรู ับผิดชอบ หมายเหตุ
1 โครงการกจิ กรรมวนั สําคัญ
- กจิ กรรมสวดมนตหมทู ํานองสรภัญญะ 1,000 - นางธญั ญารตั น เสียงหวาน
- กจิ กรรมวนั แมแหงชาติ 16,500 - นางเพญ็ ศรี หยงกจิ
- กจิ กรรมวนั เฉลิมพระชนมพรรษารชั กาลที่ 10 6,500- นางสาวพลอยเพชร โยธา
- กิจกรรมแหเทียนพรรษา 5,000 - นายประชนั อินยะ
- กิจกรรมวันชาติ 12,000- นางสาวโสพิศ จา แสน
- กจิ กรรมจดั บอรดวนั สาํ คญั 1,500 - นางกลุ ศกาญจน เจตตวนั

2 โครงการเขาคา ยสงั คม 15,000- นางกลุ ศกาญจน เจตตวัน

3 โครงการโครงการผลติ ส่ือโครงสรา งฉากประกอบการ 5,000- นางกุลศกาญจน เจตตวนั
เลา นทิ าน 4,000- นายประชัน อนิ ยะ

4 โครงการ เดก็ ไทยไมไกลวัด

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปการศึกษา 2562 หนา 30

โครงสรา งฝายบริหารโรงเรียนมัธยมวิทยา กลุมสาระการเรยี นรูสุขศกึ ษาและพลศึกษา
ผรู ับใบอนญุ าต

นายนิคม เชาวก ิตตโิ สภณ

กรรมการหวั หนา ฝา ยโภชนาการ กรรมการหวั หนา ฝา ยบรหิ าร
กรรมการเหรัญญิก นายแพทยธานี ล้ิมทอง

นายสมศกั ด์ิ นนทสิ กุล ผูจ ัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วิโรจนศศธิ ร

ผอู ํานวยการโรงเรียน/ฝายบรหิ ารงานทว่ั ไป
นายอนชุ า เสนาธรรม

รองผอู ํานวยการฝา ยวิชาการ
นายเอนก สคุ ณากลุ

หวั หนา กลุมสาระสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา เลขากลมุ สาระสขุ ศกึ ษาและพลศึกษา
นายกิตติศกั ด์ิ เกง โทน นางสาวรชั นก โสอนิ

ระดับชัน้ เนอสเซอร-ี่ อนบุ าล ระดบั ชัน้ ประถมศึกษา ระดับชนั้ มัธยมศึกษาตอนตน ระดบั ชั้นมธั ยมศึกษาตอน
นายศราวฒุ ิ โทะนาบุตร นางสาวรชั นก โสอนิ นายกิตตศิ ักด์ิ เกง โทน นายกิตติศักดิ์ เกง โทน
ระดับชัน้ เนอสเซอรี่-อนุบาล3 ระดบั ช้นั ประถมศึกษาปท่ี1-3 ระดบั ชัน้ มัธยมศกึ ษาปท1ี่ ระดบั ช้นั มัธยมศึกษาปท ่ี4-
นายภูมทิ ัศน รกั ษาลาํ้ นายศราวุฒิ โทะ นาบุตร นายวสไุ ชย ชวู ศ
ระดบั ชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี1-3 ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปท2่ี
ระดบั ช้ันอนุบาล3 นายภูมทิ ัศน รักษาลํา้ นายบญุ ญฤทธิ์ สมศกั ดิ๋
ระดับชัน้ ประถมศกึ ษาปท่ี1-5 ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที่3
นายบญุ ญฤทธิ์ สมศักด๋ิ
ระดบั ช้ันประถมศึกษาปที่5-6 งานประกนั คณุ ภาพ

งานสารสนเทศ งานพัสดุ www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 31

ภาระงานกลุมสาระการเรยี นรูสุขศกึ ษาและพลศึกษา

ท่ี ตาํ แหนงงาน ภาระงาน ผรู บั ผดิ ชอบ
1 งานการเรียนการสอน 1.1จดั ทําประมวลการสอนรายวิชา นายกติ ติศกั ดิ์ เกง โทน
1.2 จดั ทําแผนการเรียนรแู ละบนั ทกึ หลังการสอน
1.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรแู ละจดั กระบวนการ
เรียนรู
1.4 จัดตารางสอน
1.5 ประสานหัวหนา กลมุ สาระการเรียนรูเ พ่ือการบริหาร
จดั การกลมุ สาระการเรยี นรูสุขศึกษาและพลศกึ ษา
1.6 จดั ทําแผนการเรยี นรแู ละบันทึกหลงั การสอน นายบญุ ญฤทธ์ิ สมศักดิ์
1.7 ออกแบบกระบวนการเรยี นรแู ละจัดกระบวนการเรยี นรู นายศราวุฒิ โทะนาบุตร
1.8 ประสานงานหัวหนา กลมุ สาระเพื่อบริหารจดั การกลุม นางสาวรชั นก โสอิน
สาระ
2 งานนิเทศการสอน 2.1 จดั ทําแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและปฏิทนิ ปฏิบัตงิ าน นายกิตติศักดิ์ เกงโทน
2.2 จดั ระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายใน
2.3 ประสานงานการนเิ ทศงานวชิ าการและการเรยี นการ
สอนในรปู แบบหลากหลายและเหมาะสมกบั สถานศกึ ษา
2.4 ประสานงานใหกลุมสาระการเรยี นรมู กี ารนิเทศการ
สอนแบบกัลยาณมติ ร
2.5 กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของบคุ ลากรในกลมุ สาระ
การเรียนรู
2.6 ใหข อ เสนอแนะ และขอคดิ เหน็ ในการพัฒนางานของ
สถานศกึ ษา
2.7 นเิ ทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงาผลการปฏบิ ัติงาน
ในสิ้นภาคเรียนและสน้ิ ปการศกึ ษา
2.8 Professional Learning Community :PCL
2.9 เผยแพรผ ลงานทางวชิ าการของครูในกลมุ สาระการ
เรยี นรูและนักเรียน
2.10 ปฏบิ ตั ิงานอ่นื ๆ ตามท่ไี ดรับมอบหมาย

3 งานประกนั คณุ ภาพ 3.1 สรา งทีมกฬี าประเภทตา ง ๆเขารว มการแขง ขันกับงาน นายกติ ตศิ ักดิ์ เกง โทน
ของกลมุ สาระการ งานฝา ยนอก นายบุญญฤทธิ์ สมศักดิ์
เรียนรู 3.2สนับสนนุ นักเรียนทม่ี คี วามสามารถดานกีฬาใหเ ขารวม นายศราวุฒิ โทะ นาบตุ ร
การแขงขนั นางสาวรัชนก โสอนิ
3.3 ไดร บั รางวลั ในการเขา รว มการแขง ขนั

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 32

4 งานพัสดุ 4.1 ตรวจเช็คอุปกรณก ฬี าภายใน นายบุญญฤทธิ์ สมศักด์ิ
4.2 ลงบญั ชีอปุ กรณกฬี าทุกประเภทกีฬา
4.3 จัดทําสมดุ การเบิกจายอุปกรณก ีฬาใหกับครภู ายในกลุม
สาระการเรยี นรู
4.4 จดั ทําสมดุ การยมื -คืน อุปกรณก ฬี าใหก ับนักเรียน
4.5 จัดเก็บอุปกรณก ีฬาใหเปนระเบยี บเรียบรอย
5 สารสนเทศ 5.1 รวบรวมจัดเก็บกิจกรรมภายในกลมุ สาระ นางสาวรชั นก โสอิน
5.2 คัดเลอื กกิจกรรมตาง ๆทีก่ ลมุ สาระไดเขารว มลงในเว็ป
ไซดโ รงเรยี น
5.3 สรปุ ผลงานของกลมุ สาระลงในเว็ปไซดของโรงเรียนเพอื่
ตรวจสอบ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 33

โครงการกลุมสาระการเรียนรูสขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ประจาํ ปการศกึ ษา 2562

ที่ โครงการ / กจิ กรรม งบประมาณ ผูรับผดิ ชอบ หมายเหตุ
1 กจิ กรรมเทควนั โดนกั เรียนช้ัน อ.3 - ป.5 270,000 นางสาวรัชนก โสอิน
2 จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน
30,000 นายศราวุฒิ โทะ นาบตุ ร

3 พฒั นาการเรียนการสอนสุขศกึ ษาและพลศกึ ษา 30,000 นายกิตตศิ ักด์ิ เกงโทน

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 34

โครงสรางฝา ยบรหิ ารโรงเรยี นมัธยมวทิ ยา กลมุ สาระการเรียนรูศลิ ปะ
ผูรบั ใบอนุญาต

นายนิคม เชาวกิตติโสภณ

กรรมการหวั หนาฝายโภชนาการ กรรมการหวั หนาฝา ยบรหิ าร
กรรมการเหรญั ญกิ นายแพทยธ านี ล้ิมทอง

นายสมศกั ด์ิ นนทสิ กุล ผจู ดั การ/ฝายแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วิโรจนศ ศิธร

ผอู าํ นวยการโรงเรยี น/ฝา ยบรหิ ารงานท่วั ไป
นายอนุชา เสนาธรรม

รองผอู ํานวยการฝายวิชาการ
นายเอนก สคุ ณากุล

ระดบั ชน้ั ประถมศึกษา หัวหนา กลมุ สาระการเรียนรศู ลิ ปะ เลขากลมุ สาระการเรยี นรศู ิลปะ
นางสาววัลลี แซพ าน นายพชิ ฌา ตะเอย
ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาตอนตน
ระดับชัน้ มธั ยมศึกษาตอนปลาย
นางสาววรานิษฐ เรอื งดิลกทวีสนิ นางสาววลั ลี แซพ าน นางศริ ิพร อินถาบุตร
ระดับช้นั ประถมศึกษาปท ่ี 1 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1-2
นายธนโชติ รตั นพรไพศาล ระดบั ชน้ั มัธยมศกึ ษาปท ี่ 4-6
ระดับชน้ั ประถมศกึ ษาปท่ี 1-3 นายพชิ ฌา ตะเอย งานประกนั คณุ ภาพ
นายเสกศักดิ์ อนิ ปญญา ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปท ่ี 2-3 งานพัสดุ
ระดบั ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 งานสารสนเทศ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมัธยมวิทยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 35

ภาระกลมุ สาระการเรยี นรูศิลปะ ประจําปการศกึ ษา 2562

ท่ี ตาํ แหนงงาน ภาระงาน ผรู ับผดิ ชอบ
1 งานหลกั สตู ร 1.1 ศึกษา วิเคราะหเอกสาร ขอมูลหลกั สตู ร นางสาววัลลี แซพาน
1.2 วเิ คราะหส ภาพแวดลอม และประเมนิ สถานภาพของ
สถานศึกษา เพ่อื กําหนดวสิ ยั ทัศน ภารกิจ
1.3 ศึกษาวิเคราะหม าตรฐานการเรยี นรู ตวั ชวี้ ัด
1.4 ประสานงานและจดั ทําโครงสรางหลักสตู รสถานศึกษาให
สอดคลอ งกับหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขัน้ พ้ืนฐาน
1.5 กํากับตดิ ตามใหครนู าํ หลกั สตู รไปใช
1.6 ประเมนิ การใชหลักสตู รไปใช
1.7 ปรับปรงุ และพฒั นาหลักสูตร
1.8 จดั ทําสารสนเทศเพือ่ เปน ขอมูลในการบริหารการจัดการ
หลักสูตร
2 งานการเรียนการ 2.1.1 จัดทําประมวลการสอนรายวิชา นางสาววลั ลี แซพาน
สอน 2.1.2 จัดทําแผนการเรยี นรแู ละบันทึกหลงั การสอน นางสาววลั ลี แซพาน
2.1.3 ออกแบบกระบวนการเรยี นรแู ละจดั กระบวนการเรียนรู นายพชิ ฌา ตะเอย
2.1.4 จัดตารางสอน นางศิริพร อินถาบุตร
2.1.5 ประสานหัวหนา กลุมสาระการเรียนรูเพ่อื การบรหิ ารจดั การ นายธนโชติ รตั นพรไพศาล
กลมุ สาระการเรยี นรู นายเสกศกั ด์ิ อนิ ปญญา
2.1.6 จดั ทําแผนการเรียนรแู ละบันทึกการสอน นางสาววรานิษฐ เรอื งดลิ กทวสี นิ
2.1.7 ออกแบบกระบวนการเรยี นรแู ละจัดกระบวนการเรยี นรู
2.1.8 ประสานหวั หนากลุมสาระเพือ่ บริหารจัดการกลุมสาระ
3 งานนเิ ทศการสอน 3.1 จัดทําแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและปฏทิ ินปฏิบตั ิงาน นางสาววลั ลี แซพาน
3.2 จัดระบบการนิเทศงานวชิ าการ และการเรยี นการสอนภายใน
3.3 ประสานงานการนิเทศงานวชิ าการและการเรยี นการสอนใน
รปู แบบหลากหลายและเหมาะสมกบั สถานศึกษา
3.4 ประสานงานใหก ลุมสาระการเรียนรูม ีการนเิ ทศการสอนแบบ
กลั ยาณมติ ร
3.5 กาํ กบั ตดิ ตาม การดําเนินงานของบุคลากรในกลมุ สาระการ
เรยี นรู
3.6 ใหขอ เสนอแนะ และขอคิดเห็นในการพัฒนางานของ
สถานศึกษา
3.7 นิเทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงาผลการปฏบิ ตั ิงานในสนิ้
ภาคเรียนและส้ินปการศกึ ษา
3.8 Professional Learning Community : PLC
3.9 เผยแพรผลงานทางวิชาการของครใู นกลุมสาระ และนักเรยี น
3.10 ปฏบิ ัตงิ านอนื่ ๆ ตามท่ไี ดร บั มอบหมาย

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 36

4 งานสารสนเทศ 4.1 ตรวจสอบตารางงานของกลุมสาระการเรยี นรู ท้งั งานภายใน นางสาววลั ลี แซพ าน
และ ภายนอกโรงเรยี น นายพชิ ฌา ตะเอย
4.2 รวบรวมเก็บขอ มลู ทัง้ เรื่องวชิ าการและภาพกิจกรรมตาง ๆ
ของกลุมสาระการเรียนรู
4.3 ทาํ การเผยแพรข อมลู เอกสาร และภาพกิจกรรมของกลุมสาระ
ศิลปะลงในเว็ปไซดของโรงเรยี น
4.3 ติดตามและเผยแพรงานกจิ กรรมตา งๆลงเวป็ ไซดของกลุม
สาระอยา งสมํา่ เสมอ
5 งานพัสดุ 5.1 ตรวจสอบรายการเคร่อื งดนตรี วสั ดเุ คร่ืองดนตรี วัสดศุ ิลปะ นางสาววัลลี แซพาน (ดุริยางค)
วัสดุนาฏศิลปท ัง้ หมด นายพิชฌา ตะเอย (ศลิ ปะ)
5.2 จัดทํารปู เลมขอมูลเครือ่ งดนตรีหรอื วสั ดุศลิ ปะจําแนกตามป นางศริ พิ ร อินถาบตุ ร (นาฏศิลป)
การศกึ ษา นายธนโชติ รัตนพรไพศาล
5.3 ติดตามการชํารดุ ของเคร่ืองดนตรหี รือวัสดุตา ง ๆของกลุม (สากล)
สาระศิลปะ นายเสกศกั ด์ิ อินปญญา
(ดนตรีไทย)

6 งานประกนั 6.1 ดุรยิ างค - สง นกั เรียนเขาแขงขันทกั ษะดนตรี รว มกจิ กรรม นางสาววัลลี แซพาน
คณุ ภาพของกลุม ภายในและภายนอกโรงเรยี นเพ่อื เปนการประชาสมั พนั ธโ รงเรียน (ดรุ ยิ างค)
สาระศิลปะการ 6.2 ดนตรีสากล – สง นกั เรยี นเขารว มแขง ขนั ทักษะดนตรี นายพิชฌา ตะ เอย (ศิลปะ)
เรียนรู รว มกิจกรรมภายในและภายนอกโรงเรยี นเพอื่ เปน การ นางศิริพร อินถาบุตร
ประชาสัมพนั ธโรงเรียน (นาฏศลิ ป)
6.3 ดนตรีไทย – สงนักเรียนเขา รวมแขงขนั ทกั ษะดนตรี นายธนโชติ รัตนพรไพศาล
รว มกจิ กรรมภายในและภายนอกโรงเรียนเพ่ือเปน การ (สากล)
ประชาสมั พนั ธโรงเรียนและเปน การอนรุ ักษด นตรพี นื้ บาน นายเสกศักดิ์ อนิ ปญญา (ไทย)
6,4 ศิลปะ - สงนกั เรียนเขารวมแขงขันทกั ษะดานทศั นศิลป
รวมกจิ กรรมภายในและภายนอกโรงเรยี นเพือ่ เปนการ
ประชาสัมพนั ธโรงเรยี น
6.5 นาฏศลิ ป - สงนักเรยี นเขารว มแขง ขันทักษะนาฏศลิ ป
รวมกจิ กรรมภายในและภายนอกโรงเรยี นเพ่ือเปนการ
ประชาสัมพนั ธโรงเรียน สง เสริมใหน กั เรียนเห็นคณุ คา ของ
วัฒนธรรมไทยและเปนการอนรุ กั ษน าฏศิลปไ ทยใหสืบตอ ไป

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 37

โครงการของกลมุ สาระการเรยี นรศู ิลปะ

โครงการ / กจิ กรรม ผรู ับผิดชอบโครงการ งบประมาณ
1.โครงการเสริมสรา งทกั ษะการเลนวงดุริยางค ครวู ัลลี 100,000
2.วงดนตรีลกู ทุงสานฝน ครูวลั ลี 25,000
3.เขา คา ยปรับพ้นื ฐานนกั เรียนดุริยางค ครูวัลลี 35,000
4.โครงการสนับสนุนคา ธรรมเนยี มการศกึ ษาและ ครูวลั ลี 140,000
คาธรรมเนียมอนื่ ๆดรุ ิยางค ครธู นโชติ 20,000
5. โครงการเสริมทักษะการเลนวงดนตรีสากล 30,000
6.โครงการอนุรกั ษดนตรไี ทยและดนตรพี ืน้ บาน ครเู สกศักดิ์ 10,000
7.โครงการ เสริมทกั ษะศลิ ปะ (ทศั นศิลป) ครพู ชิ ฌา 30,000
8.โครงการอนุรกั ษส ืบสานนาฏศลิ ปไ ทย ครศู ริ พิ ร

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 38

โครงสรางฝา ยบรหิ ารโรงเรียนมัธยมวทิ ยา กลุมสาระการเรยี นรูก ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผูร บั ใบอนุญาต
นายนิคม เชาวก ิตติโสภณ

กรรมการหวั หนาฝายโภชนาการ กรรมการหวั หนาฝา ยบรหิ าร
กรรมการเหรญั ญิก นายแพทยธ านี ลิ้มทอง

นายสมศักด์ิ นนทสิ กุล ผจู ัดการ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วิโรจนศศิธร

ผอู ํานวยการโรงเรียน/ฝายบรหิ ารงานท่วั ไป
นายอนชุ า เสนาธรรม

รองผูอ าํ นวยการฝา ยวชิ าการ เลขากลมุ สาระการเรยี นรูการงานอาชพี และ
นายอเนก สคุ ณากุล เทคโนโลยี

หัวหนา กลุมสาระการงานอาชพี และเทคโนโลยี นางสาวกนกกร คาํ แดง
นายอัศวนิ ขดั ชมุ แสง

ระดับชนั้ ประถมศึกษา ระดับช้ันมธั ยมศึกษาตอนตน ระดับช้นั มธั ยมศึกษาตอนปลาย

นางอารญา ชาญจนั ทรโสภี นายอัศวนิ ขัดชุมแสง นางสาวบัวบาน มีเสยี ง
ระดบั ชั้นประถมศกึ ษาปท่ี 1-3 ระดบั ชน้ั มธั ยมศึกษาปท ่ี 1-3 ระดบั ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที่ 4-6
นางจรณุ ลกั ษณ จนั ทราประสทิ ธิ์ นายภานุมาศ อานุภาพยรรยง
ระดับช้ันประถมศกึ ษาปท่ี 4-6 นางสาวกนกกร คําแดง ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปท่ี 4-6
ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปท ี่ 1-3
นายนิรตุ ปนทะเลศิ งานประกันคุณภาพ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ 3-4 นายทวีพงษ ยะสทุ ธิ งานพัสดุ
ระดบั ชัน้ มัธยมศึกษาปท ่ี 1
นายพรี ะพงษ สืบคดิ www.mtslampang.ac.th
ระดบั ช้ันประถมศกึ ษาปท ่ี 5-6 งานสารสนเทศ

นางปราณี มาลยั ทอง
ระดับช้นั ประถมศกึ ษาปท่ี 1-3

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 39

ภาระกลมุ สาระการเรยี นรูการงานอาชพี และเทคโนโลยี ประจําปก ารศึกษา 2562

ท่ี ตาํ แหนงงาน ภาระงาน ผูร บั ผิดชอบ
1 งานหลักสูตร 1.1 ศกึ ษา วเิ คราะหเอกสาร ขอมูลหลักสูตร นายอศั วิน ขดั ชมุ แสง
1.2 วเิ คราะหส ภาพแวดลอม และประเมนิ สถานภาพของ
1.3 สถานศึกษา เพ่ือกําหนดวสิ ยั ทัศน ภารกิจ
1.4 ศึกษาวเิ คราะหม าตรฐานการเรยี นรู ตัวชว้ี ดั
1.5 ประสานงานและจดั ทาํ โครงสรางหลกั สตู รสถานศึกษาให
สอดคลอ งกับหลักสูตรแกนกลางการศกึ ษาขนั้ พ้ืนฐาน
1.6 กาํ กับติดตามใหคุณครนู ําหลกั สตู รไปใช
1.7 ประเมินการใชห ลกั สูตรไปใช
ปรับปรงุ และพัฒนาหลักสูตร
1.8 จัดทําสารสนเทศเพื่อเปน ขอมลู ในการบริหารการจัดการ
หลักสูตร
2 งานการเรยี นการสอน 2.1 จัดทาํ ประมวลการสอนรายวิชา นายอัศวนิ ขดั ชุมแสง
2.2 จัดทําแผนการเรยี นรูและบนั ทึกหลังการสอน นางอารญา ชาญจนั ทรโสภี
2.3 ออกแบบกระบวนการเรียนรูและจดั กระบวนการเรยี นรู นางจรุณลกั ษณ จันทราประสิทธ์ิ
2.4 จัดตารางสอน นายนิรุต ปนทะเลศิ
2.5 ประสานหัวหนากลมุ สาระการเรยี นรเู พอื่ การบรหิ าร นายพรี ะพงษ สบื คดิ
จัดการกลุมสาระการเรียนรู นางปราณี มาลัยทอง
2.6 จัดทาํ แผนการเรยี นรูแ ละบันทึกการสอน นางสาวกนกกร คาํ แดง
2.7 ออกแบบกระบวนการเรยี นรูและจัดกระบวนการเรียนรู นายทวพี งษ ยะสุทธิ
2.7 ประสานงานหวั หนากลมุ สาระเพือ่ บรหิ ารจดั การกลมุ นางสาวบัวบาน มีเสียง
สาระการเรยี นรู นายภานุมาศ อานภุ าพยรรยง
3 งานนเิ ทศการสอน 3.1 จดั ทําแผนงาน/โครงการ/กจิ กรรมและปฏิทินปฏิบตั งิ าน นายอศั วนิ ขดั ชมุ แสง
3.2 จัดระบบการนเิ ทศงานวชิ าการ และการเรียนการสอน
ภายใน
3.3 ประสานงานการนเิ ทศงานวิชาการและการเรียนการ
สอนในรปู แบบหลากหลายและเหมาะสมกบั สถานศึกษา
3.4 ประสานงานใหก ลุมสาระการเรยี นรมู กี ารนเิ ทศการสอน
แบบกลั ยาณมติ ร
3.5 กาํ กับ ตดิ ตาม การดําเนินงานของบุคลากรในกลมุ สาระ
การเรียนรู
3.6 ใหขอ เสนอแนะ และขอ คิดเหน็ ในการพัฒนางานของ
สถานศึกษา
3.7 นิเทศ ติดตาม ประเมนิ ผล และรายงาผลการปฏบิ ตั ิงาน
ในส้ินภาคเรยี นและสิ้นปการศึกษา
3.8 Professional Learning Community :PLC
3.9 เผยแพรผ ลงานทางวชิ าการของครูในกลุมสาระการเรียนรู
และนักเรยี น
3.10 ปฏิบัติงานอ่นื ๆ ตามท่ไี ดรับมอบหมาย

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 40

4 งานดูแลรกั ษา 4.1 ดแู ลโนต บุค จํานวน 18 เครอ่ื ง และหองคอมพิวเตอร ครอู ารญา ชาญจนั ทรโสภี
ซอมแซมบาํ รงุ ประถมศกึ ษา ครกู นกกร คําแดง
4.2 ดูแลหอ งคอมพวิ เตอร ตกึ 7 ชนั้ ครอู ัศวิน ขัดชมุ แสง
5 งานประกนั คุณภาพ 4.3 ดแู ลรกั ษาซอ มแซมอุปกรณไอที อเิ ล็กทรอนิกสใน ครูทวพี งษ ยะสุทธิ
กลุมสาระการเรียนรู โรงเรียน ครภู านุมาศ อานุภาพยรรยง
5.1 ผูเรยี นมีประสบการณทางวิชาชพี ทง้ั ดา นทกั ษะความรู ครูธรี ิทธ์ิ ตรธี รรมพนิ จิ
ความสามารถ ไดป ฏิบตั ิจริงจากสถานทฝ่ี ก งาน นางอารญา ชาญจนั ทรโสภี
5.2 ผลงานการแขงขนั นักเรยี น นางจรุณลักษณ จนั ทราประสทิ ธ์ิ
นายนิรตุ ปน ทะเลิศ
นายพีระพงษ สบื คิด
นางปราณี มาลัยทอง
นางสาวกนกกร คําแดง
นายทวพี งษ ยะสทุ ธิ
นางสาวบวั บาน มเี สยี ง
นายภานุมาศ อานภุ าพยรรยง

6 งานสารสนเทศ 6.1 อพั เดทขาวสาร กจิ กรรมและผลงานของกลมุ สาระการ ครูกนกกร คาํ แดง
7 งานพสั ดุ เรียนรู ครูทวีพงษ ยะสทุ ธิ
7.1 ตรวจเชค็ วัสดุอปุ กรณคอมพวิ เตอรแ ละอปุ กรณ IT ครจู รุณลักษณ จนั ทราประสทิ ธ์ิ
7.2 จดั ทาํ บนั ทึกวสั ดอุ ปุ กรณ เปนรายปการศึกษา ครอู ารญา ชาญจันทรโสภี
ครูกนกกร คําแดง
ครูอัศวนิ ขัดชุม แสง
ครทู วีพงษ ยะสุทธิ

ครภู านุมาศ อานภุ าพยรรยง

ครูธีริทธิ์ ตรธี รรมพินจิ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 41

โครงการกลุมสาระการเรียนรกู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจาํ ปก ารศึกษา 2562

ที่ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผรู บั ผิดชอบ หมายเหตุ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอรและเครอ่ื งพิมพ 250,000 ครูอศั วนิ
2 พัฒนาเว็บไซตของโรงเรยี น 20,000 ครูกนกกร
3 จดั ซื้อหมึกพมิ พเคร่อื งพิมพ 70,000 ครอู ารญา
4 ซอมแซมและบาํ รุงรักษาอปุ กรณเทคโนโลยี 100,000 ครูอศั วนิ
5 ศาสตรพระราชา 40,000 ครบู วั บาน
6 จดั ซ้อื กลองถายภาพ 70,000 ครูภานุมาศ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 42

โครงสรางฝา ยบรหิ ารโรงเรยี นมัธยมวิทยา กลุมสาระการเรียนรภู าษาตา งประเทศ (ภาษาองั กฤษ)
ผรู บั ใบอนญุ าต

นายนิคม เชาวก ิตตโิ สภณ

กรรมการหวั หนาฝายโภชนาการ กรรมการหวั หนา ฝา ยบรหิ าร
กรรมการเหรัญญิก นายแพทยธานี ล้มิ ทอง

นายสมศักด์ิ นนทสิ กลุ ผจู ดั การ/ฝา ยแผนงานงบประมาณ
นายชชั วาล วิโรจนศศธิ ร

ผอู าํ นวยการโรงเรียน/ฝา ยบริหารงานทวั่ ไป
นายอนชุ า เสนาธรรม

รองผูอ ํานวยการฝา ยวิชาการ
นายอเนก สุคณากุล

หวั หนา กลมุ สาระภาษาอังกฤษ
นางสาวพรรณทิพยภ า ปาลวัฒน

ระดับชัน้ ประถมศึกษา ระดับชน้ั มัธยมศึกษาตอนตน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นางพิชญช ฎารตั น อนิ ตะ เรือน นางสาวปาริฉัตร นวลอนงค นางสาวนราวัลลภ รัตนวิจิตร
มธั ยมศึกษาปท่ี 4
ประถมศกึ ษาปท ่ี 1-2 มธั ยมศกึ ษาปที่ 1 ครูพมิ พณ ดา จารุบุตร
นางสภุ าภรณ ปกแกว นางสาวภรณทิพา จิตชยั นพคณุ มัธยมศกึ ษาปท ี่ 5
ประถมศึกษาปท ่ี 3-4 นางอารศิ า ขัดทะเสมา
Mr. Dickson Mbala Jenea มัธยมศึกษาปท่ี 2 มธั ยมศึกษาปท ่ี 6
ประถมศกึ ษาปท ่ี 1-3 นางลนั่ ทม สมประสงค งานประกนั คณุ ภาพ
นางสาวพรรณทิพยภา ปาลวฒั น มัธยมศึกษาปท่ี 1-2 งานพสั ดุ
ประถมศกึ ษาปท ่ี 5-6 นายมณฑล ถีนา
มัธยมศึกษาปท ี่ 3 www.mtslampang.ac.th

งานสารสนเทศ

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวิทยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 43

ภาระงานกลมุ สาระการเรยี นรภู าษาตางประเทศ (ภาษาองั กฤษ)

ประจําปการศึกษา 2562

ท่ี ตาํ แหนง งาน ภาระงาน ผูรับผดิ ชอบ หมายเหตุ

1 หัวหนากลุม 1. ทําการสอนตามระดับช้ันท่ไี ดร บั มอบหมาย นางสาวพรรณทิพยภา -
สาระ 2. รวมกับรองผอู ํานวยการฝายวชิ าการ ในการศึกษา ปาลวฒั น
ครผู ูสอน วเิ คราะหการจัดนกั เรยี นเขา เรยี นตามระดบั ชนั้
3. ควบคมุ และติดตามการเรียนการสอนในกลุมสาระการ
เรยี นรู ใหด ําเนินไปตามหลักสูตรของสถานศกึ ษา
4. รวมกบั รองผอู ํานวยการฝายวิชาการจดั อตั รากําลัง จัด
ครูสอนรายวิชาตา ง ๆ จัดการเรยี นการสอนมอบหมายงาม
กิจกรรมการเรียน งานพเิ ศษของกลุมสาระการเรยี นรู ให
ครูในกลุม สาระการเรยี นรปู ฏบิ ัติ
5. จัดใหครกู ลุมสาระการเรียนรทู กุ คน มแี ผนการจัดการ
เรยี นรคู รบทุกวชิ า มีการประเมินผลกอ นเรยี นและหลงั
เรียน จัดสอนซอ มเสริมใหน ักเรียนท่ไี มม ีทักษะพนื้ ฐาน
ควบคมุ ดแู ลและติดตามการเกบ็ คะแนนระหวางเรยี น
คะแนนปลายภาคเรยี น
6. จดั ทําแผนปฏิบัตกิ าร วเิ คราะหน โยบายและมาตรการ
ตา ง ๆ กาํ หนดงบประมาณรายจา ย กาํ หนดงานและ
โครงการ จดั ทาํ สรุประยะเวลาดาํ เนนิ งานตามแผนของ
กลมุ สาระการเรยี นรู ประสานงานดแู ลใหมีการปฏบิ ัตงิ าน
ตามแผนและดําเนนิ งาน ใหม ีการประเมนิ ผลและโครงการ
ตาง ๆ ตามแผนปฏบิ ัตงิ านของกลุมสาระการเรียนรู
7. นิเทศการสอนในกลมุ สาระการเรยี นรู เพ่อื ปรบั ปรุงการ
สอนและการใชอ ปุ กรณเ ปน ส่ือการเรยี นการสอน และ
ตดิ ตามการเรยี นการสอนตามแนวเกณฑมาตรฐานของ
โรงเรยี น
8. ดแู ลดําเนนิ การเรอ่ื งการประเมนิ ผลการเรยี นตาม
หลกั สตู ร ใหเปน ไปตามวธิ กี ารประเมนิ ผลตามระเบยี บและ
ดแู ลควบคุมในเร่อื งการทดสอบ การกาํ หนดแนวทางการ
ออกขอสอบตามตวั ชี้วัด ตดิ ตามดแู ลตรวจสอบความ
ถกู ตอ งของขอ สอบรายวิชาตาง ๆ ในกลุมสาระการเรียนรู
9. ตดิ ตามดแู ลการประเมินผลงาน โครงการ ตาม
แผนปฏิบัติการของกลุมสาระการเรียนรู
10. ติดตามดแู ลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครใู น
กลมุ สาระการเรียนรู และเปนผปู ระเมินผล

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมัธยมวทิ ยา ปก ารศึกษา 2562 หนา 44

ที่ ตาํ แหนง งาน ภาระงาน ผรู ับผดิ ชอบ หมายเหตุ

2 ครูผสู อน 2.1 เปน ครผู ูสอนประจํากลุม สาระการเรียนรูและปฏบิ ตั ิ นางพชิ ญช ฎารัตน อินตะ เรอื น - นางลน่ั ทม
หนาท่ีสอนตามระดับชน้ั ทไี่ ดรับมอบหมาย นางสุภาภรณ ปกแกว สมประสงค
2.2 ศึกษาวิเคราะหหลกั สูตร จัดทําโครงสรางรายวิชา นางลนั่ ทม สมประสงค (รอง
แผนการเรียนรู และศกึ ษาเนอื้ หาวิชาท่สี อน นายมณฑล ถีนา ผูอ ํานวยการ
2.3 จดั ทาํ ขอสอบ ตรวจสอบขอ สอบใหตามระเบียบการจัด นางพิมพณ ดา จารุบุตร ฝา ยบคุ คล)
และประเมนิ ผล นางอารศิ า ขัดทะเสมา - นางอาริศา
ขดั ทะเสมา
2.4 ดูแลการจัดการเรยี นการสอนใหต รงตามหลักสตู ร นางสาวนราวัลลภ -รัตนวจิ ติ ร (เลขานกุ าร
2.5 จดั หาสอื่ พฒั นาส่ือการเรียนการสอน ดูแลหองเรียน นางสาวภรณท ิพา จิตชยั นพคณุ ฝา ย
หองปฏบิ ัติการ Mr. Dickson Mbala Jenea วชิ าการ)
2.6 จัดการเรยี นการสอนใหเสนอนโยบายของโรงเรียน คือ นางสาวปาริฉัตร -
เนนภาษาองั กฤษเพื่อการสอื่ สาร นวลอนงค
2.7 ปฏบิ ัตหิ นาท่ีตามทไ่ี ดร ับมอบหมาย
3. งานสารสนเทศ 3.1 พฒั นางานสารสนเทศของกลุมสาระท้ัง Website นางพิชญชฎารตั น- อินตะ เรือน
Facebook หนังสอื พิมพแ ละวารสารโรงเรยี น
3.2 รวบรวมจดั เกบ็ ระบบสารสนเทศของกลมุ สาระใหเ ปน
ระบบและเปน ปจจบุ ัน
4. งานประกนั 4.1 รายงานขอมูลและประเมินผลนกั เรยี นรอ ยละ 75 สอบ นางสาวนราวลั ลภ- รัตนวจิ ิตร
คุณภาพภายใน ผา นการประเมินโครงการ TOEIC English
Proficiency Test
4.2 รายงานขอมูลและประเมินผลนกั เรยี นรอ ยละ 85
สามารถสอ่ื สารภาษาอังกฤษตามหัวขอทีก่ ําหนดได
5. งานพสั ดุ 5.1 จดั ทาํ ทะเบยี นควบคมุ พัสดุของกลุม สาระการเรียนรู นางสาวปารฉิ ัตร - นวลอนงค
5.2 เบกิ จา ยพัสดุใหกับกลมุ สาระและควบคมุ การใชง านให
ถกู ตอ ง
5.3 จดั ทาํ บัญชกี ารยืม สงคืนพสั ดุครุภณั ฑข องกลุมสาระ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรียนมธั ยมวทิ ยา ปการศึกษา 2562 หนา 45

โครงการกลมุ สาระการเรยี นรภู าษาตา งประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ ผูรบั ผดิ ชอบ หมายเหตุ
8,000 นางสาวพรรณทพิ ยภา ปาลวฒั น
1. Writing for Fun for You นางพชิ ญช ฎารัตน อินตะ เรือน
53,000 นางพมิ พณดา จารุบุตร
2.อจั ฉรยิ ะภาพภาษาองั กฤษสูรวั้ มหาวิทยาลัย 70,000 นางสาวพรรณทพิ ยภา ปาลวัฒน
3. พัฒนาศนู ยก ารเรยี นรภู าษาองั กฤษ Self-Study นางสาวพรรณทพิ ยภา ปาลวัฒน
4.อบรมเชิง ปฏิบัตกิ ารหลกั สูตร “การจัดการเรยี นการ 14,000 นางสุภาภรณ ปกแกว
สอนรปู แบบ Phonics สาํ หรับหอ งเรียนสนกุ ไดค วามรู” นางสาวนราวัลลภ รัตนวจิ ติ ร
5. ONE DAY ONE WORD - นายมณฑล ถีนา
6. English Fit and Firm 3,000 นางสาวปาริฉตั ร นวลอนงค
7. Christmas Day 14,000 นางสาวภรณท พิ า จิตชยั นพคุณ
8. English Day Camp 50,000
9. TOEIC English Proficiency Test 27,500

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมธั ยมวิทยา ปก ารศกึ ษา 2562 หนา 46

โครงสรา งฝายบรหิ ารโรงเรยี นมธั ยมวทิ ยา กลมุ สาระการเรยี นรภู าษาตา งประเทศ(ภาษาจีน)

กรรมการหวั หนาฝายโภชนาการ ผูรับใบอนญุ าต กรรมการหวั หนาฝายบริหาร
กรรมการเหรัญญิก นายนคิ ม เชาวกิตตโิ สภณ นายแพทยธานี ลมิ้ ทอง
ผูจัดการ/ฝายแผนงานงบประมาณ
นายสมศกั ด์ิ นนทสิ กลุ นายชัชวาล วิโรจนศศธิ ร

ผูอ าํ นวยการโรงเรียน/ฝา ยบริหารงานท่ัวไป
นายอนชุ า เสนาธรรม

รองผอู ํานวยการฝา ยวิชาการ
นายอเนก สุคณากลุ

หวั หนากลมุ สาระการเรียนรภู าษาจีน เลขานุการกลมุ สาระการเรยี นรู
นางสาวธญั ญารตั น ตงุ ใย นางสาวชุติพร เตปน

ระดับประถมศึกษา ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย
นางสาวชตุ พิ ร เตปน นางสาวธญั ญารตั น ตงุ ใย
วา ท่ี ร.ต.หญิงภทั ราวดี ปงพพิ ฒั น ระดบั ช้ันมธั ยมศกึ ษาปท่ี 4 - 6
ระดบั ชนั้ มัธยมศึกษาปที่ 1
ระดบั ประถมศึกษาปท ่ี 1-2 นายวสนั ต มลู ฟู Miss Sun Ling
ครใู หม ระดบั ประถมศกึ ษาปท ี่ 3
ระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปท ่ี 2 ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปท ่ี 4 - 6
ระดับประถมศึกษาปท ่ี 4 - 6 นายสจุ นิ ต อินตะ สงค
งานประกนั คุณภาพ ระดับช้ันมธั ยมศกึ ษาปท ี่ 3 Mr. Yan Yefei
งานสารสนเทศ ระดับชั้นมธั ยมศกึ ษาปท ่ี 4 - 6
งานพสั ดุ
www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรียนมธั ยมวิทยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 47

ภาระงานกลุม สาระการเรยี นรภู าษาตา งประเทศ (ภาษาจีน) ประจาํ ปการศกึ ษา 2562

ท่ี ตาํ แหนง งาน ภาระงาน ผูรบั ผดิ ชอบ หมายเหตุ

1 หวั หนา กลุมสาระ 1.1 เขาประชมุ รบั ทราบนโยบายฝา ยบรหิ าร นางสาวธัญญารัตน-
ภาษาจนี ฝา ยวิชาการเพอ่ื ประชุมหารือรวมกบั คณะครู(PLC) ตุงใย
1.2 นเิ ทศตดิ ตามการจัดกิจกรรมและการดาํ เนนิ งานโครงการ
ตา งๆในกลุมสาระใหเ ปน ไปโดยราบร่นื โดยสรปุ ผลเพอ่ื นําเสนอ
ตอฝายบรหิ าร
1.3 นเิ ทศและติดตามการจัดการเรยี นการสอนวิชาภาษาจนี ทกุ
ระดบั ช้ัน กิจกรรมสนุ ทรียภาพตอนเชาและกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือ
ปรบั ปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ เปน ไปตาม
มาตรฐานการเรียนรขู องกลุมสาระ
1.4 กาํ หนดอตั รากําลงั กาํ หนดครูผูสอนในรายวิชาตาง ๆและ
นาํ มาหารือรวมกับคณะครู
1.5 ตรวจสอบและรวบรวมเอกสารวชิ าการแผนการจดั การ
เรียนรูทุกรายวิชา
1.6 ตรวจสอบและจัดทําทะเบียนครภุ ัณฑทรพั ยส ินของกลุม
สาระ
1.7 ตดิ ตามนเิ ทศและประเมนิ ผลการปฏิบัติงานของคณะครใู น
กลมุ สาระ

2 เลขานุการกลมุ 2.1 จดั กจิ กรรมการเรียนการสอนในรายวชิ าทีไ่ ดรบั มอบหมาย ครชู ตุ ิพร เตปน
สาระฯ ใหม ีคุณภาพ มคี วามนาสนใจและสอดคลองกบั เปาหมายและ ครภู ัทราวดี ปงพิพฒั น
ฝายดูแลเอกสารครู มาตรฐานการเรียนรู โดยมงุ เนน การสอ่ื สารภาษาจีน ครูวสันต มลู ฟู
ตา งชาติ การแนะนําตัวเปนภาษาจนี ครสู จุ นิ ต อนิ ตะ สงค
ฝา ยดแู ลครุภณั ฑ 2.2 ศึกษาเนื้อหารายวิชาออกแบบกจิ กรรมการเรียนรู จัดทํา Mr. Yan Yefei
ฝา ยดูแลครุภณั ฑ แผนการเรียนรใู นวชิ าทสี่ อน Miss Sun Ling
2.3 รบั ผดิ ชอบการดาํ เนินการโครงการและสรุปผลโครงการ
ตามกรอบระยะเวลาทโ่ี รงเรยี นกาํ หนด
2.4 รว มกนั ดูแลครุภัณฑและหองปฏบิ ตั ิการใหเรียบรอ ยและมี
ความปลอดภยั
2.5 ระดมความคดิ เห็น รว มกันออกแบบและจัดทําเปา หมาย
การเรยี นรูข องกลมุ สาระการเรียนรู
2.6 ปฏบิ ตั งิ านตามภาระงานของกลุม สาระการเรียนรทู ี่ตนมี
หนา ทีร่ ับผดิ ชอบไมใหเกดิ ขอบกพรอง
3 งานประกนั เปา หมายปก ารศกึ ษา 2562 นางสาวธัญญารัตน ตุงใย
คณุ ภาพกลุมสาระ “นกั เรยี นสอบผานการวดั ระดับภาษาจนี จํานวนรอยละ65 ครูชุตพิ ร เตปน
ภาษาจนี ของนักเรียนท้ังหมดที่เรยี นภาษาจนี ”
4 งานพัสดุครภุ ณั ฑ ดแู ลตรวจสอบครุภัณฑแ ละจัดทาํ ทะเบยี นครุภัณฑ นางสาวธัญญารตั น ตุงใย
ครูวสนั ต มลู ฟู
ตรวจสอบครภุ ัณฑอยางสม่ําเสมอ ครสู จุ ินต อนิ ตะ

www.mtslampang.ac.th

โครงสรา งภาระงานโรงเรยี นมัธยมวิทยา ปการศึกษา 2562 หนา 48

ท่ี ตาํ แหนงงาน ภาระงาน ผรู บั ผิดชอบ หมายเหตุ
5 งานสารสนเทศ จดั ทําส่ือสารสนเทศเกี่ยวกับการดาํ เนินงานและการ สงค
ประชาสัมพนั ธกลมุ สาระใน Facebook เว็บไซตโ รงเรยี น
Powerpoint แบบรายงานตาง ๆ นางสาวธัญญารัตน ตุงใย

ครูภทั ราวดี ปงพพิ ฒั น

www.mtslampang.ac.th

โครงสรางภาระงานโรงเรยี นมัธยมวิทยา ปการศกึ ษา 2562 หนา 49

โครงการกลมุ สาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ภาษาจนี ) ประจําปก ารศึกษา 2562

โครงการ งบประมาณ ผูรับผดิ ชอบ หมายเหตุ
1.ทดสอบวัดระดับภาษาจนี YCT/ HSK 30,000 ครูสจุ ินต อินตะ สงค
2.สง เสรมิ ความสามารถดานการแสดงออกของนักเรยี น 20,000 ครูวสนั ต มลู ฟู
3. เปด บานศิลปจีน Chinese Camp 20,000 ครภู ัทราวดี ปงพิพัฒน
4.แขงขันทกั ษะวิชาการภาษาจนี 10,000 ครธู ญั ญารัตน ตงุ ใย
5.เฉลิมฉลองเทศกาลตรษุ จนี 50,000 ครูชตุ ิพร เตปน
6. พัฒนาหองเรยี นสือ่ สารภาษาจีน 60,000 ครธู ัญญารตั น ตงุ ใย
รวมเปนจํานวนเงิน 190,000 บาท

www.mtslampang.ac.th


Click to View FlipBook Version