The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by aneknan.ak, 2022-09-04 06:52:03

SARเอนกนันท์ 2-65

SARเอนกนันท์ 2-65

รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report)
ประกอบการเลอื่ นขน้ั เงนิ เดอื น ครงั้ ที่ ๒/2565
(ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2565)

นายเอนกนนั ท์ บลั ลงั กโ์ พธ์ิ
กลุ่มสาระการเรยี นรู้ สงั คมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรม

โรงเรียนปากเกรด็
128/37 หม๓ู่ ถนนแจง้ วฒั น อำเภอปากเกรด็ จงั หวดั นนทบรุ ี 11120
โทรศพั ท์ ๐-๒๙๖๐-๖๐๖๐ โทรสาร ๐-๒๙๖๐-๖๐๐๖ http://www.pk.ac.th/

สงั กดั สำนกั งานเขตพนื้ ทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษา นนทบรุ ี
สำนกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขนั้ พนื้ ฐาน
คำชแ้ี จง

การเขยี นรายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
………………………………………………………………………………………………………………………

แนวทางในการเขียนรายงาน
การเขียนรายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) แบง่ เป็น 3 สว่ น ประกอบด้วย
สว่ นท่ี 1 แนะนำรายละเอียดในการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส่วนที่ 2 รายงานการประเมนิ ตนเอง ( 4 ตอน)
สว่ นที่ 3 ปัญหา อปุ สรรค แนวทางแกไ้ ข และขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
รูปแบบการเขยี นรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) แบง่ เป็น 3 ลกั ษณะ คือ
1. สว่ นทก่ี รอกข้อมลู
2. ส่วนท่ีเขยี นบรรยายเพมิ่ เตมิ ในกรณที ี่ผ้รู ายงานประสงค์ทจ่ี ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนบรรยาย

ได้ตามความต้องการ
3. การรายงานจะยึดมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน (สพฐ.)

ขนั้ ตอนการสง่ รายงาน
1. ผู้เขียนรายงาน ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มี

หน้าที่รับผิดชอบในการเขียนรายงานของกลุ่มสาระฯ เพื่อเสนอให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สรุปรายงานการประเมินตนเอง
ของกล่มุ สาระการเรยี นรู้

2. หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รวบรวมรายงานการประเมนิ ตนเองของครู (SAR) และสรุปรายงานการประเมินตนเอง
ของกลมุ่ สาระการเรียนรู้ (SAR) ส่งทงี่ านประกันคณุ ภาพการศกึ ษาสำนกั งานผู้อำนวยการ

3. งานประกันคุณภาพการศึกษา สรุปเป็นรายงานการประเมินตนเองของโรงเรียน (SAR) เสนอผู้อำนวยการ
โรงเรียน

4. การสง่ รายงาน ให้ส่งรายงานภาคเรียนละ 1 ครั้ง เมอ่ื สิ้นภาคเรยี น

ส่วนที่ 1 : แนะนำรำยละเอียดกำรเขียนรำยงำนกำรประเมนิ ตนเอง

รายละเอียดการเขยี นรายงานการประเมนิ ตนเอง (สว่ นท่ี 2) ประกอบดว้ ย 4 ตอน ดงั น้ี

ตอนท่ี 1 ขอ้ มลู ส่วนตวั
จุดประสงค์ เพื่อแสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้เขียนรายงานการประเมินตนเอง ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชครูจนถึง

ปจั จบุ นั

ตอนที่ 2 ขอ้ มูลปริมาณงานในรอบท่ีขอรบั การประเมิน
จุดประสงค์ เพื่อแสดงภาระงานของผู้เขียนรายงาน ให้ผู้เขียนรายงาน กรอกข้อความในแต่ละข้อ ในกรณีที่มี

ขอ้ มลู เพม่ิ เติมมากกว่าเนอ้ื หาทกี่ ำหนดให้ ผ้เู ขยี นรายงานอาจแทรกเอกสารเพ่มิ เตมิ ในเล่มได้

ตอนท่ี 3 รายงานผลการปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานการศกึ ษาขัน้ พื้นฐาน
จุดประสงค์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผู้เรียน ด้านการจัดการเรียน

การสอน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการพัฒนาตนเอง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย และด้านการปฏิบัติตนใน
การรกั ษาระเบยี บวินัย คุณธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี

ตอนท่ี 4 สรปุ ผลการประเมนิ ตนเอง
จดุ ประสงค์ เพือ่ สรปุ ผลการประเมินปริทธภิ าพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของตนเอง และพฤติกรรม ด้าน

การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามรายการประเมิน โดยยึดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการศึกษา สายงานสอน (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เมื่อประเมินครบทุกรายการ
แล้ว ให้นำค่าร้อยละหรือระดับคุณภาพที่ได้ไปกรอกในหน้าสรุปผลการดำเนินงาน ที่แบ่งผลการประเมินเป็น 5 ระดับ
เพอื่ นำเสนอผอู้ ำนวยการโรงเรียนต่อไป

ส่วนที่ 3 ปญั หา อปุ สรรค แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
จุดประสงค์ เพ่ือสรุปปัญหา อุปสรรค ในการจัดการเรียนรู้ แนวทางแก้ไข ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง

เพ่ือเสนอตอ่ ผ้อู ำนวยการ

สว่ นท่ี 2 รายงานการประเมนิ ตนเอง

ตอนที่ 1: ขอ้ มลู สว่ นตวั

1.1ขอ้ มลู ทว่ั ไป
ชอ่ื นายเอนกนันท์ นามสกุล บลั ลงั ก์โพธ์ิ อายุ 35 ปี ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครูชำนาญการ
ตำแหนง่ เลขท่ี 16346
สถานศึกษา/หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน ปากเกร็ด เขต/อำเภอ ปากเกรด็
จงั หวดั นนทบรุ ี สำนกั งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธั ยมศึกษาเขต ๓
รบั เงนิ เดอื น อันดับ คศ.2 ข้ัน/เงินเดอื น 32,020 .บาท
เลขประจำตัวประชาชน 1101400980205 เกษยี ณอายุราชการ เมอื่ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2590
เคร่อื งราชสงู สุด ทช. วุฒทิ างลูกเสือ BTC.
วันเรมิ่ เขา้ รับราชการ 1 กันยายน พ.ศ. 2554
มาปฏิบัติราชการเปน็ การประจำทีโ่ รงเรยี นปากเกรด็ เมื่อ 1 เมษายน 2557

1.2 วฒุ กิ ารศกึ ษา สาขา สถาบนั ปีการศกึ ษาท่จี บ
ระดับการศกึ ษา การสอนสงั คมศึกษา มหาวิทยาลยั บรู พา
ปี2552 (30 มี.ค.
ระดบั ปริญญาตรี ศาสนาและวัฒนธรรม 2553)

ระดบั ปรญิ ญาโท -
ระดับปริญญาเอก -

1.3 ประวตั กิ ารรบั ราชการ ตำแหนง่ หนว่ ยงาน/สงั กดั หมายเหตุ
วนั เดอื นปี
ครผู ูช้ ่วย โรงเรียนภาชี (สนุ ทรวิทยานกุ ลู )
1 ก.ย. 2554 - 1 ก.ย. 2556
จ. พระนครศรีอยธุ ยา
1 ก.ย. 2554 – 31 ม.ี ค.
2557 ครู คศ. 1 โรงเรียนภาชี (สนุ ทรวิทยานกุ ูล)
1 เม.ย. 2557 – 31 ตุลาคม
2562 จ. พระนครศรีอยธุ ยา
1 พ.ย. 2562 – ปจั จุบนั
ครู คศ. 1 โรงเรยี นปากเกร็ด

ครู ค.ศ. 2 โรงเรยี นปากเกร็ด

1.4 ประวตั กิ ารเลอื่ นขั้นเงนิ เดอื น 5 ปี ยอ้ นหลงั

วนั เดอื น ปี ตำแหนง่ /อนั ดบั /วทิ ยฐานะ / สงั กดั อตั ราเงนิ เดอื น เอกสารอา้ งองิ
20320 กพ.๗
1 เม.ย.58 ครู คศ.๑ โรงเรียนปากเกรด็ (๐.๕ ขน้ั ) 21150 กพ.๗
21570 กพ.๗
1 ต.ค. 58 ครู คศ.๑ โรงเรียนปากเกร็ด (๑ ขั้น) 22450 กพ.๗
22890 กพ.๗
1 เม.ย.59 ครู คศ.๑ โรงเรียนปากเกรด็ (๐.๕ ข้นั ) 23810 กพ.๗
24750 กพ.๗
1 ต.ค. 59 ครู คศ.๑ โรงเรยี นปากเกร็ด (๑ ขัน้ ) 25730 กพ.๗
26580 กพ.๗
1 เม.ย.60 ครู คศ.๑ โรงเรยี นปากเกรด็ (๐.๕ ขั้น) 27440 กพ.๗
28290 กพ.๗
1 ต.ค. 60 ครู คศ.๑ โรงเรียนปากเกร็ด (๑ ขน้ั ) 29310 กพ.๗
30150 กพ.๗
1 เม.ย.61 ครู คศ.๑ โรงเรยี นปากเกรด็ (๑ ขัน้ ) 31030 กพ.๗
32020 กพ.๗
1 ต.ค. 61 ครู คศ.๑ โรงเรยี นปากเกร็ด (๑ ข้ัน)

1 เม.ย.62 ครู คศ.๑ โรงเรยี นปากเกรด็ ๒.๘๔ ดม.

1 ต.ค. 62 ครู คศ.๑ โรงเรียนปากเกรด็ ๒.๙๐ ดม.

1 เม.ย.63 ครู คศ.๒ โรงเรยี นปากเกรด็ ๒.๘๔ ดม.

1 ต.ค. 63 ครู คศ.๒ โรงเรยี นปากเกร็ด ๓.๓๔ ดด.

1 เม.ย.64 ครู คศ.๒ โรงเรยี นปากเกรด็ 2.75 ดม.

1 ต.ค. 64 ครู คศ.๒ โรงเรยี นปากเกร็ด 2.90 ดม.

1 เม.ย.6๕ ครู คศ.๒ โรงเรียนปากเกร็ด 2.80 ดม.

1.5 ประวตั กิ ารรกั ษาวนิ ยั ของทางราชการ
1)ในครง่ึ ปที ี่แลว้ มามีวัน ลากิจ - ครง้ั - วัน ลาปว่ ย - คร้งั - วนั รวมลา - ครงั้ - วนั

2) ในครงึ่ ปีทีแ่ ลว้ มาจนถงึ ปจั จบุ ัน

ก. ได้รบั อนุญาตใหไ้ ปศกึ ษาในประเทศหรือไปศึกษา ฝกึ อบรม หรือดูงาน ณ ตา่ งประเทศ
ตั้งแต่วันท่ี.....-....เดือน...............-...........พ.ศ.....-........

ข. กลบั จากศกึ ษาต่อ ฝกึ อบรมหรือดงู าน ณ ต่างประเทศ

ตัง้ แต่วันท.ี่ ...-......เดอื น.............-..........พ.ศ.....-........
3) ในคร่งึ ปีทีแ่ ล้วมาจนถงึ ปัจจบุ ัน (ด้านการมวี นิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ )

(1) การถูกลงโทษทางวนิ ัย
 ไมถ่ กู ลงโทษ
❑ ถกู ลงโทษ สถานโทษ........... ............. คำสงั่ ...... ........เลขที.่ .........../.............

ลงวันที่.................................... ตั้งแตว่ ันท่ี....................ถึงวนั ที่...........................

(2) การถูกลงโทษทางจรรยาบรรณวชิ าชีพ
 ไมถ่ กู ลงโทษ
❑ ถกู ลงโทษ สถานโทษ.......... ............... คำสง่ั ......... ..........เลขท.ี่ .........../.............

ลงวันท.่ี ................................... ต้งั แต่วันท่.ี ...................ถึงวนั ท.ี่ ..........................

1.6 ประวตั กิ ารฝกึ อบรมและการศึกษาดงู านในรอบ 5 ปี ยอ้ นหลงั

1) การฝึก อบรม ทว่ั ไป

วนั เดอื น ปี รายการฝกึ อบรม พฒั นา หนว่ ยงานทจี่ ดั

๒๕-๒๖ มิ.ย.๒๕๖๕ โครงการพฒั นาผู้นำคุณธรรม สูค่ วามพอเพียง โรงเรียนปากเกร็ด

24 พ.ค. 2565 ไดผ้ า่ นการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการนวตั กรรมดิจิทลั สกลู แพลตฟอรม์ โรงเรียนปากเกร็ด

Dschool App (Dstudent)

๒๘ ส.ค. ๒๕๖๔ อบรมหลกั สูตร กลยทุ ธ์การเขียนหนงั สือราชการ (แบบมอื อาชพี ) มหาวทิ ยาลยั เทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภมู ิ

๑๔-๑๕ ส.ค. ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ ารการพฒั นาทักษะการจดั การเรียนร้รู ปู แบบ สาํ นกั งานคณะกรรมการ

ออนไลนส์ ําหรบั ครูสงั กัดสาํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ การศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน

พ้ืนฐาน (๑๕ชว่ั โมง)

๒๔ ก.ค.๒๕๖๔ อบรมออนไลน์ เทคนิคและกลวธิ ีเด็ดเพ่อื มดั ใจผเู้ รยี นโดยการ สพม.นนทบุรี

สอนออนไลน์ โครงการนิเทศการสอนในชนั้ เรยี น รูปแบบ

Blended leraning

๙ เม.ย. ๒๕๖๔ การอบรมเชิงปฏบิ ัติการ เรอื่ ง การสรา้ งแหล่งเรยี นรอู้ อนไลนด์ ว้ ย โรงเรียนปากเกรด็

แอปพลิเคชัน่ Google Site

๕ ก.พ. ๒๕๖๔ การอบรมนิเทศการพฒั นาการสอน โดยใชเ้ ทคโนโลยี ดิจิทลั โดย โรงเรียนปากเกรด็

ฝา่ ยบริการโรงเรียนปากเกร็ด

๒๙ ม.ค. ๒๕๖๔ อบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารสรา้ งงานและแบบฝกึ หดั แบบมีปฏิสมั พันธ์ โรงเรียนปากเกร็ด

ผ่านระบบออนไลน์ โดยใชโ้ ปรแกรม liveworksheets.com

๒๖ พ.ย. ๒๕๖๓ อบรมเชิงปฏิบตั ิการ การสร้างวดิ ิโอแบบมีปฏิสัมพนั ธแ์ ละ โรงเรียนปากเกร็ด

แอปพริเคชันทใ่ี ช้สำหรบั การเรียนการสอน ๗ ชม.

๑๑-๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ อบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการการพัฒนาสื่อดิจิทัลดว้ ย Info Graphic โรงเรียนปากเกรด็

Presentation และคลิปวดิ โิ อการสอน สกู่ ารนำเสนอผ่าน

แพลตฟอรม์ DEEP ๑๔ ชม.

๓ ส.ค. ๒๕๖๓ อบรมโครงการสร้างสื่อและนวัตกรรมเพื่อการจดั การเรียนการ โรงเรยี นปากเกร็ด

สอนแบบออนไลน์

๑ เม.ย. - ๑๕ พ.ค.๖๓ อบรมโครงการการสร้างส่ือและนวตั กรรมเพื่อการจัดการเรียน โรงเรยี นปากเกร็ด

การสอนออนไลน์

27 ธนั วาคม 2562 อบรม หัวข้อ สถาบนั พระมหากษตั รยิ ์กับประเทศไทย โดย โรงเรยี นปากเกรด็

วทิ ยากรจิตอาสาพระราชทาน 904

๒ ตลุ าคม ๒๕๖๒ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบตั ิการโรงเรยี นมาตรฐานสากล โรงเรียนปากเกร็ด

OBACQA และการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการ

1 ตุลาคม 2562 การอบรมเชงิ ปฏิบตั ิการการใชส้ ่อื เทคโนโลยสี ำหรับครูมอื อาชพี โรงเรยี นปากเกร็ด

เพ่อื ส่งเสรมิ การเรียนร็แบบ Active Lerning

28 ธนั วาคม 2561 โครงการ เสริมสร้างศักยภาพครูส่คู รมู ืออาชีพในศตวรรษ ท่ี21 โรงเรยี นปากเกร็ด

วนั เดอื น ปี รายการฝกึ อบรม พฒั นา หนว่ ยงานทจ่ี ดั
24 พฤศจิกายน อบรมเชงิ ปฏิบตั ิการพฒั นาสมรรถนะครูโรงเรยี นปากเกร็ด โรงเรยี นปากเกร็ด
2561
4 - 5 สิงหาคม การพฒั นาสมรรถนะครูสังคม ดา้ นการจดั การเรียนรู้โดยเน้น ศูนยบ์ ริการวชิ าการ
2561
ผเู้ รยี นเปน็ สำคญั ประกอบผงั กราฟฟกิ สำหรบั นกั เรียนระดบั ชน้ั มหาวทิ ยาลยั ศรีนครินท
29 – 30 กรกฎาคม
2561 มัธยมศึกษาตอนต้น รวโิ รรวโิ รฒ

9 – 10 พฤษภาคม การเพิ่มศกั ยภาพการจดั การเรียนรกู้ ลุ่มสาระสังคมศึกษา บรษิ ัทเขยี วย่ังยนื
2561
ศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อพฒั นทักษะสำคัญทีจ่ ำเป็นของผูเ้ รยี น
23 ธันวาคม 2560
ในศตวรรษที่ 21
1 – 2 กนั ยายน
2560 โครงการพฒั นารปู แบบการปลูกงั คณุ ลักษณะอันพงึ ประสงค์ของ สำนกั งานเขตพนื้ ที่

22 มนี าคม 2560 ผู้เรยี นดว้ ยกระบวนการจดั การเรียนรูแ้ บบบูรณาการเพ่ือนพัฒนา การศึกษามธั ยมศกึ ษา

สู่ผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21 เขต 3

การพัฒนาคณุ ภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ดว้ ยวธิ กี าร สถาบนั พัฒนาคณุ ภาพ

Active learning สำหรบั การคน้ หา Bast Practice ในกรอบ วชิ าการ

ความคิด PLC ของกลุม่ สาระการเรยี นรสู้ งั คมศึกษา

โครงการทบทวนการจัดกจิ กรรมลูกเสือในสถานศึกษา สังกัด สพ สำนักงานเขตพนื้ ที่

ม. 3 การศึกษามธั ยมศกึ ษา

เขต 3

โครงการพัฒนาบุคลากร Stem Education for Thailand 4.0 โรงเรียนปากเกรด็

2) การพฒั นาตามหลกั เกณฑแ์ ละวธิ กี ารท่ี ก.ค.ศ. กำหนด (ว 22/2560) จำนวน 25 ชว่ั โมง

ปี พ.ศ. หลักสตู ร รหสั หลกั สตู ร หนว่ ยงานทจี่ ัด ระหวา่ งวนั ท่ี จำนวน
2561 ศนู ยบ์ รกิ ารวิชาการ 4 - 5 สิงหาคม (ชว่ั โมง)
การพัฒนาสมรรถนะครู มหาวทิ ยาลัยศรนี ค 12
2561 สังคม ด้านการจัดการ รนิ ทรวิโรรวโิ รฒ
เรียนรู้โดยเนน้ ผู้เรียน 13
เปน็ สำคญั ประกอบผงั บริษัทเขยี วย่ังยนื 29 – 30
กราฟฟิก สำหรับ กรกฎาคม
นักเรียนระดบั ชัน้
มธั ยมศกึ ษาตอนตน้
การเพิ่มศกั ยภาพการ
จัดการเรียนร้กู ล่มุ สาระ
สังคมศึกษา ศาสนา
และวฒั นธรรมเพือ่ พัฒน

ปี พ.ศ. หลักสตู ร รหสั หลักสตู ร หนว่ ยงานทจ่ี ดั ระหวา่ งวนั ที่ จำนวน
(ชว่ั โมง)

ทกั ษะสำคญั ท่ีจำเปน็
ของผู้เรยี นในศตวรรษที่
21

1.7 การเปน็ วทิ ยากร หรอื กรรมการ ในหนว่ ยงานอนื่ ๆ

วนั เดอื น ปี รายการการเป็นวิทยากร หน่วยงานทีจ่ ัด

-

-

ตอนท่ี 2 : ขอ้ มลู ปริมาณงานในรอบทีข่ อรบั การประเมนิ

ข้อมูลด้านปรมิ าณงานเป็นข้อมลู ของขา้ ราชการครทู ส่ี ่งผลต่อประดา้ นประสทิ ธภิ าพและประสิทธิผลการปฏบิ ตั งิ าน

ประกอบด้วย

2.1 ขอ้ มลู การไดร้ บั มอบหมายงานสอน

ภาคเรยี นท่ี ๑/2565

ที่ รหสั วชิ า ชอื่ วชิ า จำนวนคาบ / สปั ดาห์ ระดบั ชน้ั

1 ส 3110๑ หนา้ ท่ีพลเมือง ๑ 12 ม. 4

2 ส 3210๑ ภูมิศาสตร์ 4 ม. 5

3 กจิ กรรมพัฒนา ลกู เสือ เนตรนารแี ละยวุ 1 ม. 1

ผเู้ รียน กาชาด ม. 1

4 กิจกรรมพัฒนา ชุมนุม รขู้ า่ วทันโลก 1 ม.ปลาย

ผู้เรียน

5 กจิ กรรมพฒั นา กจิ กรรมสาธารณะ 1 ม. 4

ผเู้ รยี น ประโยชน์ ม.4

รวม 19

2.2 ขอ้ มลู ภาระงานสนบั สนนุ การเรยี นรู้

ภาคเรยี นท่ี ๑/2565

ที่ กจิ กรรม ระดบั ชนั้ จำนวนชว่ั โมง/สปั ดาห์ จำนวนชว่ั โมง/ภาค หมายเหตุ
๑๘
1 กจิ กรรม PLC ม. 4 1 -
๒๐
2 ประชุมวิชาการ - - ๕
๕๐
4 PLC กล่มุ สาระสังคม ฯ - 1
๙๓
5 ประชมุ กลุ่มสาระสงั คมฯ - -

6 ครูประจำชน้ั ม. 4 ๒.๕

7 อ่นื ๆ.............

รวม ๔.๕

2.3 ขอ้ มลู การปฏบิ ัตติ ามนโยบายและจดุ เนน้

ภาคเรยี นท่ี ๑/256๕

ท่ี กิจกรรม หนว่ ยงานทอี่ อกคำสัง่ จำนวน หมาย

ชวั่ โมง เหตุ

๑ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคดั เลอื ก โรงเรยี นปากเกรด็ ๓ หนงั สือ

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (คำสั่งโรงเรยี นปากเกรด็ ที่ 2๐๐/256๕) เรยี น

๒ คณะกรรมการดำเนนิ งาน โรงเรยี นปากเกร็ด ๓

กจิ กรรมปฐมนเิ ทศนักเรียนใหม่ ม.๑, (คำสง่ั โรงเรยี นปากเกรด็ ที่ 2๐๓/256๕)

ม.๔ ประจำปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

๓ คณะกรรมการจัดทำและตรวจสอบ โรงเรียนปากเกรด็ ๓

ตารางเรยี น ตารางสอน (คำสง่ั โรงเรยี นปากเกร็ด ท่ี 2๐๖/256๕)

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา ๒๕๖5

๔ คณะกรรมการรับมอบตวั นักเรียน ชน้ั โรงเรียนปากเกรด็ ๓

มัธยมศกึ ษาปีที่ ๑ และช้นั มธั ยมศึกษา (คำสง่ั โรงเรียนปากเกร็ด ที่ 2๐๘/256๕)

ปีท่ี ๔ ปกี ารศึกษา ๒๕๖๕

๕ คณะกรรมการดำเนนิ กจิ กรรมมหกรรม โรงเรียนปากเกรด็ 3

แลกเปล่ยี นเรียนร้งู านวิจยั ปกี ารศึกษา (คำสง่ั โรงเรียนปากเกร็ด ท่ี 2๐๙/256๕)

๒๕๖๔

๖ คณะกรรมการดำเนนิ งานสอนปรับพืน้ โรงเรยี นปากเกร็ด ๓๐

ฐานความรูน้ กั เรียน ช้ันมธั ยมศกึ ษาปีท่ี (คำสั่งโรงเรยี นปากเกร็ด ท่ี /256๕)

๑ และช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๔ ปี

การศกึ ษา ๒๕๖5

๗ คณะกรรมการจดั หนงั สือเรียน ปี โรงเรยี นปากเกรด็ ๓

การศึกษา ๒๕๖๕ (คำส่ังโรงเรียนปากเกร็ด ท่ี 2๑๘/256๕)

๘ คณะกรรมการดำเนนิ การประชมุ โรงเรียนปากเกรด็ ๓

ผปู้ กครองนักเรยี นมธั ยมศกึ ษาปีท่ี ๑, ๔ (คำสง่ั โรงเรียนปากเกร็ด ท่ี 2๒๗/256๕)

และสรรหาเครอื ข่ายผูป้ กครองนักเรียน

ประจำภาคเรียนท่ี ๑ ปกี ารศึกษา

๒๕๖๕

๙ คณะกรรมการจัดทำระบบจัดเกบ็ ข้อมูล โรงเรียนปากเกร็ด 3

นกั เรยี นรายบคุ คล (Data (คำส่งั โรงเรยี นปากเกรด็ ท่ี 2๒๙/256๕)

Management Center : DMC) คร้ังที่

๑ ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา๒๕๖๕

๑๐ คณะกรรมการดำเนินกจิ กรรมวนั เฉลมิ โรงเรยี นปากเกร็ด ๓

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า (คำส่ังโรงเรยี นปากเกร็ด ที่ 2๓๓/256๕)

สุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม

ราชินี

ภาคเรยี นที่ ๑/256๕

ท่ี กจิ กรรม หนว่ ยงานทอี่ อกคำสัง่ จำนวน หมาย

ชว่ั โมง เหตุ

ประจำภาคเรยี นท่ี ๑ ปีการศึกษา

๒๕๖๕

๑๑ การสำรวจจำนวนพนักงานเจ้าหน้าท่ี สำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษามธั ยมศกึ ษา 3

สง่ เสรมิ ความประพฤตินักเรยี นและ นนทบรุ ี

นักศึกษา (พสน.) ประจำปี 2565 (หนงั สอื ราชการ ท่ี ศธ๐๔309/1668)

๑๒ โครงการอบรมพัฒนาผูนําคณุ ธรรม สู โรงเรยี นปากเกร็ด ๗

ความพอเพียง โรงเรียนปากเกรด็ (คำสัง่ โรงเรยี นปากเกรด็ ที่ ๒๖๘/2565)

๑๓ คณะกรรมการจัดกจิ กรรม หลอ่ เทียน โรงเรียนปากเกรด็ ๗

แห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา (คำส่ังโรงเรยี นปากเกร็ด ที่ ๒๘๕/2565)

๒๕๖๕

๑๔ คณะกรรมการประเมนิ ผลการ โรงเรียนปากเกร็ด 3

ปฏิบตั ิงานของขำ้ ราชการครูและ (คำสั่งโรงเรยี นปากเกรด็ ท่ี ๓๑๙/2565)

บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อน

เงินเดือนของขา้ ราชการและเล่อื นขั้น

ลูกจ้ำงประจำครงั้ ท่ี 2 (1 ตลุ าคม

2565)

๑๕ คณะกรรมการการจดั งานเกษียณอายุ โรงเรยี นปากเกรด็ ๓

ราชการครู และบคุ ลากรทางการศกึ ษา (คำสง่ั โรงเรยี นปากเกร็ด ที่ ๓๓๔/2565)

รวม ๘๓

2.4 หนา้ ทพ่ี เิ ศษ (งานท่ีไดร้ ับมอบหมายเพ่มิ เติมพิเศษ ตามคำส่ังแตง่ ตงั้ และหนา้ ที่งานหลัก)
2.4.1 หนา้ ทีต่ ามโครงสรา้ งการบรหิ าร
1. หวั หน้างานสารวตั รนกั เรยี น กล่มุ บริหารกิจการนักเรยี น
2. เจ้าหน้าทพี่ สั ดปุ ระจำกลุ่มสาระสังคมฯ กลุ่มบรหิ ารงบประมาณและบุคคล
2.4.2 โครงการ / กจิ กรรมทไี่ ดร้ บั มอบหมายใหเ้ ปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบ
1. กิจกรรมสนับสนุนและพฒั นางานกลมุ่ สาระสังคมฯ

2.5 ภาระหนา้ ทเี่ พอ่ื สนบั สนนุ การจดั การเรยี นรู้

2.5.1 รายการสอื่ การสอนทใี่ ชใ้ นการจดั การเรยี นรู้

การใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตาม

ศกั ยภาพของผู้เรียน ดังน้ี

( ✓) ใบความรู้ ( ✓) ใบงาน

(........) แผ่นภาพ, แผน่ ใส ( ✓) วดี ที ัศน์

(........) สอ่ื ของจรงิ (........) CAI

( ✓) E – book, E – learning ( ✓) สไลดอ์ เิ ล็กทรอนิกส์

(.......) Clip Video (........) ศนู ยก์ ารเรียน
(........) สือ่ บทเรยี นแผน่ เดยี ว (........) บทเรยี นการต์ ูน
(........) ภูมิปัญญาท้องถน่ิ ระบุ

2.5.2 รายการนวตั กรรมการทส่ี รา้ ง และใชใ้ นการจดั การเรยี นรู้

ท่ี รหสั / รายวชิ า ระดบั ชนั้ ชอื่ นวตั กรรม

1 ส 3110๑ หน้าท่พี ลเมือง ๒ ม. 4 สื่อการเรียนการสอน Power Point รายวิชาหน้าท่ี

พลเมอื งระดับชัน้ มธั ยมศึกษาปีที่ 4 – 6

- เรื่องสังคม

- เรอ่ื งการเปลย่ี นแปลงและการพัฒนาสงั คม

- เรื่องวัฒนธรรม

- เร่อื งพลเมืองดี

๒ ส 3110๑ หน้าทพ่ี ลเมือง ๒ ม. 4 สอื่ การเรยี นร้อู อนไลน์ Pakkred learning cyber

รายวิชาหนา้ ที่พลเมอื งระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6

- เรื่องสังคม

- เรื่องการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาสงั คม

- เรอ่ื งวฒั นธรรม

- เรอ่ื งพลเมืองดี

๓ ส 32102 ภูมศิ าสตร์ ม.5 สื่อการเรียนการสอน Power Point รายวชิ า

ภูมศิ าสตร์ระดบั ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5

- เรอ่ื งเครือ่ งมือภมู ศิ าสตร์

- เรอ่ื งกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพของโลก

- สง่ิ แวดล้อมทางกายภาพกบั ประชากรและการต้ังถ่ิน

ฐาน

๔ ส 32102 ภมู ิศาสตร์ ม.5 สอ่ื การเรยี นร้อู อนไลน์ pakkred learning cyber

รายวิชาภมู ิศาสตร์ระดบั ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5

2.5.3 รายชอื่ รายงานวจิ ยั ทจ่ี ดั ทำ ระดบั ชนั้ วธิ กี ารเผยแพรผ่ ลงาน
ม.๔ เว็บไซด์ pakkred learning
ปี พ.ศ. รหสั / รายวชิ า

256๕ ความพึงพอใจในการจดั การเรียนการสอนแบบ
แบบรว่ มมอื รายวิชาหนา้ ที่พลเมือง2 ของ
นกั เรยี นระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ ๔ โรงเรียน
ปากเกร็ด

2.5.4 รปู แบบการจดั การเรยี นรทู้ ใี่ ชใ้ นการจัดการเรยี นรู้
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย สอดคล้องกับสาระ / มาตรฐานและผู้เรียน โดยมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวธิ ี 6 วธิ ี ดงั น้ี (ทำเครอื่ งหมาย √ ลงในช่องสีเ่ หลย่ี มที่มีการจดั กิจกรรมการเรยี นการสอน)

( ✓) บรรยาย (........) กลุ่มสัมพนั ธ์
(........) การสืบสวนสอบสวน
(........) การใชเ้ กมประกอบ (........) บทบาทสมมุติ
( ✓) การเรียนรแู้ บบรว่ มมือ (........) ศนู ย์การเรียน
(........) โปรแกรมสำเรจ็ รูป (........) การเรียนร้แู บบโครงการ
(........) คอมพวิ เตอร์ชว่ ยสอน
(........) การแก้ปัญหา (........) อริยสจั 4
(........) การศึกษาเป็นรายบุคคล
(........) การเรยี นรแู้ บบพหปุ ญั ญา ( ✓) การอภปิ รายกลุ่มยอ่ ย – ใหญ่
(........) การเรียนแบบโครงงาน (........) การระดมพลงั สมอง
( ✓) การต้งั คำถาม ( ✓) การสบื คน้ แลว้ นำเสนอโดยผ้เู รียน
( ✓) การเรยี นแบบสร้างแผนผังความคิด (........) เพอื่ นคูค่ ิด
(........) การสาธติ / ทดลอง
(........) การบรู ณาการ

2.5.5 รปู แบบการจดั การเรยี นรู้ทใี่ ช้ ICT ประโยชนท์ เี่ กดิ กบั นกั เรยี น
ปี พ.ศ. รปู แบบการสอนโดยใช้ ICT
256๕ จัดทำส่อื การเรยี นการสอน Power Point นกั เรยี นไดร้ บั การกระตนุ้ ใหเ้ กิดความสนใจในการ
เรียนมากขึน้ เน่ืองจากสามารถนำเนื้อหามา
เนอื้ หารายวชิ าหนา้ ท่ีพลเมือง ประกอบการบรรยายอีกทงั้ ยงั สามารถนำรูปภาพ
และเสยี งมาเรา้ ความสนใจของนักเรียนได้อีกด้วย
256๕ จดั ทำสื่อการเรยี นการสอนออนไลน์ โดยให้
นักเรยี นสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ เชน่ เว็บ นักเรยี นได้รบั ทักษะในการสบื ค้นข้อมูล และมี
ไซด์ pakkred learning cyber อิสระในการหาคำตอบจากเวบ็ ไซด์ตา่ งๆ ทำให้
งานที่มอบหมายเสรจ็ ตามที่กำหนด
256๕ จัดทำ Google Form ใหน้ ักเรยี นทำ
แบบทดสอบ , แบบฝึกหดั ออนไลน์ นกั เรยี นไดม้ ีทางเลือกในการทำผลงานส่งทาง
ออนไลน์ในช่วง

2.5.6 สารสนเทศด้าน แหลง่ เรียนรู้ ที่เกีย่ วข้องกับรายวชิ าท่สี อน

ที่ ชอื่ แหลง่ เรยี นรู้ ภายใน ภายนอก จำนวนครง้ั

1 หอ้ งสมดุ โรงเรยี นปากเกร็ด ✓ ๕

ภาคเรยี นที่ ๑ 2 เว็บไซด์ pakkred learning cyber ✓

3

4

2.5.7 ขอ้ มลู การไดร้ บั การนเิ ทศ

ครง้ั ที่ วนั เดอื น ปี เนอ้ื หา บทเรยี น ทร่ี บั นิเทศ ผลจากการนเิ ทศ
ระดับดีมาก
1 ๒๗ ก.ค.2565 ปญั หาสงั คม

2

3

2.5.8 ขอ้ มลู การเผยแพรผ่ ลงาน

ครง้ั ที่ วนั เดอื น ปี ขอ้ มลู ทเ่ี ผยแพร่ ผลจากการเผยแพร่

1-

2

3

2.5.9 ขอ้ มลู บนั ทกึ กจิ กรรม PLC ชมุ ชนุ แหง่ การเรยี นรทู้ างวชิ าชพี (Professional learning Community)

ครั้งท่ี

1 วัน เดอื นปี พฤษภาคม 256๕ – กันยายน 2565

ชอ่ื กลุม่ กจิ กรรม ร่วมพฒั นา

จำนวนสมาชกิ 2

ชื่อกจิ กรรม ร่วมมอื รว่ มแรงร่วมใจร่วมกันพัฒนา

จำนวนชวั่ โมง ๒๐ ชัว่ โมง

บทบาท สมาชิกกลุ่ม

ประเดน็ นักเรียนขาดการสง่ งาน

สาเหตุ การขาดวนิ ัยและความรบั ผิดชอบ

ความรู้ หลกั การทน่ี ำมาใช้ จดั การเรยี นการสอนแบบร่วมมือ เพื่อนช่วยเพื่อน

กจิ กรรมท่ีทำ ใชก้ ระบวนการกลุ่ม(คละนกั เรยี นเก่ง ปานกลาง อ่อน) เพอ่ื ให้เกิดการ

ช่วยเหลอื ซึง่ กันและกนั ในการทำงาน

ผลท่ีได้จากกจิ กรรม นกั เรียนส่งงานตามระยะเวลท่ีกำหนดมากข้ึน

การนำผลท่ไี ด้ไปใช้ ขยายผลและนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวชิ าสงั คม

อน่ื ๆ

อน่ื ๆ -

ชื่อเอกสารแนบ เอกสาร PLC ของนายเอนกนันท์ บัลลงั ก์โพธิ์

2.5.10 การจัดทำแผนการจดั การเรียนรู้ และการประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ ในรายวชิ าท่รี ับผดิ ชอบ

ใหเ้ ขยี นทกุ รายวิชาทสี่ อน (ทำเคร่อื งหมาย √ ลงในชอ่ ง มี หรอื ไม่มี)

แผนการจดั การเรยี นรู้ การประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ

ภาคเรยี นที่ ที่ รหสั วชิ า รายวชิ า ชนั้ มี ไม่มี มี ไมม่ ี

๑ 1 ส3110๑ หนา้ ท่พี ลเมือง๑ ม.4 ✓ ✓

๑ 2 ส32102 ภมู ิศาสตร์ ม.5 ✓ ✓

2.6 การใช้แหลง่ เรยี นรทู้ ั้งภายใน และภายนอกโรงเรยี น

2.6.1 การใชแ้ หลง่ เรยี นรูภ้ ายในโรงเรยี น

ภาคเรยี นท่ี ท่ี ชอื่ แหลง่ เรยี นร/ู้ วทิ ยากร ทอ่ี ย/ู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ จำนวนครง้ั
โรงเรยี นปากเกร็ด ๑
๑ 1 หอ้ งสมุดโรงเรยี นปากเกร็ด โรงเรยี นปากเกร็ด ๕

๑ 2 เว็บไซด์ pakkred learning cyber

รวม

2.6.2 การใชแ้ หลง่ เรียนร้ภู ายนอก/เชิญวทิ ยากรภายนอกมาใหค้ วามรแู้ กน่ กั เรยี น

ภาคเรยี นที่ ที่ ชอื่ วทิ ยากร/แหล่งเรยี นรู้ ทอ่ี ย/ู่ เบอรโ์ ทรศพั ท์ จำนวนครงั้
-
1-

2

รวม

2.6.3 การจัดบรรยากาศในชนั้ เรยี น / มุมวชิ าการ / บอรด์ ความรู้

ที่ ระหวา่ งวนั ท่ี เรอื่ ง / ความรู้ ชน้ั / หอ้ ง บรเิ วณทจี่ ดั

๑ 1 ก.ค.256๕ การนบั เลขภาษาจีน 4/๘ ห้องเรยี น4/๘

2.7 การวดั ผลและประเมนิ ผล (ทำเครื่องหมาย √ ลงในชอ่ งส่ีเหล่ียม)

( ✓) สอบแบบอัตนัย ( ✓) แบบอิงกลุม่

( ✓) การสังเกต ( ✓) แบบองิ เกณฑ์

( ✓) การมอบหมายงาน ชนิ้ งาน ( ✓) ทำแบบทดสอบ

( ✓) การนำเสนองานตามหวั ข้อมอบหมาย ( ✓) การมอบหมายงาน

( ✓) การสบื ค้นและส่งทาง E – mail (........) การศกึ ษาเปน็ รายบุคคลตามพหปุ ญั ญา

(........) การสัมภาษณ์ (........)

( ✓) การทำแบบฝึกหดั (........)

(........) การปฏบิ ัตกิ ารทดลอง (........)

(........) การทำโครงงาน (........)

( ✓) สอบแบบปรนยั

(........) การรายงาน

(........) การทำโครงการดแู ล อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้ ม

( ✓) ถาม – ตอบ

2.8 การจดั ระบบดูแลชว่ ยเหลอื ผเู้ รยี น

ท่ี ปัญหาทีพ่ บ วธิ กี ารแกป้ ญั หา/ชว่ ยเหลอื ผลทีไ่ ดร้ บั

1 นักเรียนมีปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ - ติดตอ่ กับผ้ปู กครองเพ่ือหาสาเหตุท่ี นักเรยี นมีสขุ ภาพกายและ

และค่าใช้จา่ ยในการดำรงชีพ แท้จริงและรว่ มกนั หาแนวทางแก้ไข สุขภาพจติ ที่ดีข้ึน

- ประสานกบั คุณครฝู ่ายแนะแนวเพ่อื ช่วย

ในการจัดหาทุนการศึกษา

2 นักเรยี นมาโรงเรียนสายเป็นประจำ - สนทนาสอบถามปัญหาและสาเหตุของ นักเรียนที่มาสายเปน็

นักเรียนที่มาสายเป็นประจำ ประจำค่อยๆลดจำนวนลง

- เยีย่ มบ้านพดู คุยกบั ผ้ปู กครองเพอ่ื หา ตามลำดับ

สาเหตทุ แี่ ท้จริงและร่วมกันหาแนว

ทางแก้ไขพฤติกรรม

3 นกั เรียนมีพฤติกรรมเสย่ี งเกยี่ วกบั - หมั่นติดตามพฤตกิ รรมเปน็ ระยะๆ โดย นกั เรยี นมีพฤติกรรมเสย่ี ง

ยาเสพตดิ สอบถามจากกลุ่มเพ่ือนๆในช้ันเรยี นถึง เกยี่ วกับยาเสพติดนอ้ ยลง

พฤติกรรมในห้องเรียนเช่น การขอ

อนญุ าตไปเข้าห้องน้ำบ่อยแคไ่ หน

- สุมตรวจคน้ กระเป๋าโดยเว้นระยะห่าง

อาทิตย์ละ 1 – 2 ครง้ั

2.8 ผลการจดั การเรยี นรู้
2.8.1 ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นจำแนกตามรายวชิ า ภาคเรยี นที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา 25
(เนอ่ื งจากการสอบยงั ไมเ่ สรจ็ สน้ิ ใหก้ รอกเปน็ คา่ คะแนน คาดคะเน จากผลการเ

วชิ า ชน้ั จำนวน ระดบั ผลกา

นักเรยี น 4 3.5 3 2.5 2 1

หนา้ ท่ีพลเมือง ๑ ม.4

เศรษฐศาสตร์ ม.5

รวม

รอ้ ยละ

รอ้ ยละของนักเรยี นทม่ี ี

ผลการเรยี น 3 ขน้ึ ไป

ผลการเรยี นเฉลย่ี

56๕
เรยี นรู้ ณ วนั ที่ ๑ ก.ย. 2565

คณุ ลกั ษณะ การอา่ น คดิ วเิ คราะห์

ารเรยี น อนั พงึ ประสงค์ และเขยี นสอ่ื ความ

1.5 1 0 ร มส 3 2 1 0 3 2 1 0

2.8.2 แผนภมู ิ 1 ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรยี นของนักเรยี นรายวชิ า ส 3110๑ ภาค

ผลสัมฤทธิท์

สรปุ ในภาคเรยี นท่ี 1 ขา้ พเจ้าได้พัฒนาผเู้ รยี นตามมาตรฐานการศกึ ษาด้านผู้เรียน

ควรปรบั ปรงุ (ตำ่ กวา่ ร้อยละ 50) พอใช้ (ร้อยละ 50 - 59)

ดีมาก (ร้อยละ 80 - 89) ดีเย่ียม (ร้อยละ 90 ข้ึนไป)

คเรยี นที่ ๑ ปกี ารศกึ ษา 256๕ ระดบั ชน้ั ม.4

ทางการเรยี น

เกรด 4
เกรด 3.5
เกรด 3
เกรด 2.5
เกรด 2
เกรด 1.5
เกรด 1
เกรด 0

รายวิชาหนา้ ที่พลเมือง 2อยู่ในระดบั
ดี (รอ้ ยละ 60 - 79)

2.8.3 ผลการจำแนกการประเมินศกั ยภาพผเู้ รยี นดา้ นวชิ าการ

1) การศกึ ษาวิเคราะหน์ ักเรยี นเปน็ รายบุคคล

จำนวนนกั เรยี น

ที่ วชิ า รหสั วชิ า ชน้ั / หอ้ ง กลมุ่ สงู กลมุ่ กลาง กลมุ่ ต่ำ รวม

1 หน้าทีพ่ ลเมือง ส 31102 ม.4/2 ๕ ๑๙ - ๒๔
4๑
2 หนา้ ที่พลเมือง ส 31102 ม.4/4 ๑๑ ๓๐ - 4๐
๒๙
3 หน้าท่พี ลเมือง ส 31102 ม.4/6 ๘ ๓๐ ๒ ๓๔
๓๕
4 หน้าที่พลเมือง ส 31102 ม.4/8 ๗ ๒๒ - 2๐๓

5 หน้าทพ่ี ลเมือง ส 31102 ม.4/10 ๘ ๒๔ ๒

6 หนา้ ที่พลเมือง ส 31102 ม.4/1๒ ๕ ๒๒ ๘

รวม

2) แนวทางการจดั การเรยี นรู้เพ่ือพัฒนาตามศักยภาพผเู้ รียนแตล่ ะกลุม่ มีดังน้ี
เด็กกลมุ่ สูง

ครูจัดหากิจกรรมการแข่งขันทักษะต่างๆให้นกั เรียนเหล่าน้ีไดม้ ีเวทีในการแสดงความรู้ความสามารถเพือ่ นำมา
ตวิ ความรใู้ ห้เกิดการพฒั นาทกั ษะเสรมิ ความร้ใู นสว่ นท่ีนกั เรยี นสนใจและมีศกั ยภาพอย่แู ล้วให้สูงเพม่ิ ขนึ้

เด็กกลุม่ กลาง
ครูใช้รูปแบบการวัดและประเมินผลที่เป็นไปตามสภาพจริง มอบหมายภาระงานให้อยู่ในระดับปานกลางไม่
ยากหรือง่ายจนเกินไป ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตามความเหมาะสมให้เกิดความสนใจในการเรียนรู้ในรายวิชามากขึ้น
นักเรียนก็จะสามารถพฒั นาทักษะของตนเองให้ทัดเทยี มกับกลุ่มนักเรยี นทีเ่ กง่ ไดใ้ นอนาคต

เด็กกลมุ่ ตำ่
ใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กระบวนการกลุ่มคละความสามารถของนักเรียนเก่ง ปาน
กลาง ออ่ น ใหอ้ ย่ใู นกล่มุ เดยี วกัน เพ่ือให้คนทม่ี ีความรูค้ วามสามารถท่สี ูงและปานกลางได้คอยช่วยเพื่อนท่ีออ่ น

2.9 คุณภาพผ้เู รยี น ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม ค่านิยมท่พี ึงประสงค์ และจดุ เน้นของสถานศึกษา

2.9.1 รูปแบบกิจกรรมทสี่ ่งเสรมิ ดา้ นคุณธรรม จรยิ ธรรม คา่ นิยมทีพ่ ึงประสงค์ และจดุ เน้นของสถานศกึ ษา

ที่ รายการกจิ กรรม พฤตกิ รรมทเ่ี กดิ

1 จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางสังคม ประจำปีการศึกษา 2564

(รายการแข่งขันสวดมนตส์ รภัญญะ)

๒ จดั กิจกรรมทำบุญตกั บาตรสบื สานวัฒนธรรม

2.9.2 รอ้ ยละของนกั เรยี นทผ่ี า่ นคุณลกั ษณะทพี่ ึงประสงค์ และจดุ เนน้ ของสถานศกึ ษา

ที่ รายการกจิ กรรม พฤตกิ รรมทเ่ี กดิ

1 นักเรียนร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน

เกณฑ์ตงั้ แตร่ ะดบั 2 ขน้ึ ไป

๒ นักเรียนร้อยละ 100 ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่าน

เกณฑต์ ัง้ แต่ระดบั 2 ขน้ึ ไป

2.10 การพฒั นานกั เรยี นจนไดร้ างวลั / หรอื ยกยอ่ งเชดิ ชเู กยี รติ ดงั นี้ หนว่ ยงานที่มอบ วนั เดอื น ปี
ที่ ชอ่ื ผเู้ รยี น/รางวลั /เกยี รตบิ ตั ร
1-
2-

2.11 การไดร้ บั รางวลั / ประกาศเกยี รตคิ ณุ ของตนเอง หนว่ ยงานท่มี อบ วนั เดอื น ปี
ท่ี รายการ / เรอ่ื ง สพฐ. 2563
1 ครดู ไี ม่มอี บายมขุ
1-
2-

2.12 การไดร้ บั รางวลั / ประกาศเกยี รตคิ ณุ ของสถานศกึ ษา หนว่ ยงานทม่ี อบ วนั เดอื น ปี
ที่ รายการ / เรอ่ื ง
1-
2-
3-

ตอนท่ี 3 : ดา้ นการรกั ษาวนิ ยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชีพ
3.1 ยดึ มน่ั ในสถาบนั หลักของประเทศ อนั ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษตั รยิ ์ และการปกครองระบอบประชาธปิ ไตย
อนั มพี ระมหากษตั รยิ ์ทรงเปน็ ประมขุ

ขอ้ พฤตกิ รรมทแ่ี สดงออก
1. เขา้ รว่ มกจิ กรรมวนั สำคัญที่เกี่ยวขอ้ งกบั สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตรยิ ต์ ามวาระโอกาส
2. ปลูกฝังและสร้างความรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งได้สอดแทรกในกิจกรรม

การเรียนการสอน
3. คมุ แถวนักเรยี นและเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ซง่ึ แสดงออกถึงความรกั ในสถาบันชาติ ศาสนา

และพระมหากษัตริย์

3.2 มคี วามซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ มจี ติ สำนกึ ทด่ี ี มีความรบั ผดิ ชอบตอ่ หนา้ ทแ่ี ละตอ่ ผทู้ ่ีเกย่ี วขอ้ งในฐานะขา้ ราชการครแู ละ
บคุ ลากรทางการศึกษา

ขอ้ พฤตกิ รรมทีแ่ สดงออก
1. ปฏิบัตหิ น้าท่เี วรรกั ษาการณเ์ วลากลางคืนอย่างเคร่งครดั
2. ปฏิบัตหิ น้าที่เขา้ สอนนักเรียนตรงตามเวลาและเต็มเวลาไม่ใหบ้ กพร่องต่อหนา้ ท่ี
3. ปฏบิ ตั ิหน้าทเ่ี ป็นเจ้าหน้าท่ีพสั ดุของกลุ่มสาระสังคมศกึ ษา ศาสนาและวฒั นธรรมโดยปฏิบตั ิหนา้ ท่ี

อย่างซ่ือสตั ย์สจุ ริต เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของทางราชการอย่างคุม้ ค่าและประหยดั

3.3 มีความกลา้ คดิ กล้าตดั สนิ ใจ กลา้ แสดงออก และกระทำในส่ิงท่ถี กู ตอ้ ง ชอบธรรม

ขอ้ พฤตกิ รรมท่แี สดงออก
1. ฝกึ ซ้อมนักเรียนเข้ารว่ มการแข่งในในกิจกรรมตามวาระโอกาสต่างๆ
2. ตดิ ต่อประสานงานกบั ผ้ปู กครองมีนักเรยี นมปี ัญหาด้านการเรยี นหรือพฤติกรรม
3. ปฏบิ ัติหน้าท่ีสารวตั รนักเรียนสอดสอ่ งพฤติกรรมของนักเรยี นและตักเตือนให้มคี วามประพฤตใิ ห้

เหมาะสมเมื่ออยใู่ นสังคมภายนอก

3.4 มจี ติ อาสา จติ สาธารณะ ม่งุ ประโยชนส์ ว่ นรวม โดยไมค่ ำนงึ ถงึ ประโยชนส์ ว่ นตนหรอื พวกพอ้ ง

ขอ้ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. อาสาชว่ ยกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรยี นหรือกลมุ่ สาระฯตามวาระโอกาส
2. อาสาช่วยกจิ กรรมตา่ งๆจากหนว่ ยงานภายนอกตามวาระโอกาส เชน่ การคมุ สอบฯ

3.5 มงุ่ ผลสมั ฤทธข์ิ องาน มงุ่ ม่นั ในการปฏบิ ตั งิ านอยา่ งเต็มกำลงั ความสามารถโดยคำนงึ ถึงคุณภาพการศกึ ษาเปน็ สำคญั

ขอ้ พฤตกิ รรมทแ่ี สดงออก
1. ปฏิบัตหิ น้าทต่ี ามคำสง่ั โรงเรยี นที่ไดร้ บั มอบหมายไม่ขาดตกบกพร่อง
2. เข้าประชมุ เพ่อื รับนโยบายต่างๆของทางโรงเรียนทุกครง้ั เพื่อนำมาปฏิบัติไมใ่ ห้ขาดตกบกพร่อง
3. เตรียมการสอน จัดทำส่อื การเรียนการสอนในวนั หยดุ ราชการเสาร์ - อาทิตย์ และในชว่ งปดิ ภาค

เรียน

3.6 ปฏบิ ตั หิ น้าทอ่ี ยา่ งเปน็ ธรรมและไมเ่ ลอื กปฏบิ ัติ

ขอ้ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. ไดม้ ีการจัดทำโครงสรา้ งการวัดและประเมนิ ผล และดำเนินการวดั และประเมนิ ผลตามเกณฑ์ท่ีได้

กำหนดจากการจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน
2. ปฏบิ ัติหนา้ ทต่ี ามคำส่ังของโรงเรยี นอยา่ งเคร่งครดั โดยยดึ ประโยชน์ของทางโรงเรียนเปน็ สำคัญ

3.7 ดำรงตนเปน็ แบบอยา่ งทดี่ แี ละรกั ษาภาพลกั ษณ์ของขา้ ราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา

ขอ้ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. แตง่ กายสภุ าพเรียบรอ้ ยในการมาปฏิบัติราชการ
2. ใชส้ อื่ โซเชยี ลอย่างเหมาะสมไมแ่ สดงทศั นะคตใิ นเชงิ ลบ
3. ปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยี บทางสงั คมและกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4. ใชค้ ำพูดวาจาอยา่ งสภุ าพทั้งกับเพื่อนรว่ มงานและนักเรียน
๕ ไม่เล่นการพนันและอบายมขุ ทุกชนดิ

3.8 เคารพศกั ดศ์ิ รคี วามเปน็ มนษุ ย์ คำนงึ ถงึ สิทธเิ ดก็ และยอมรับความแตกต่างของบคุ คล

ขอ้ พฤตกิ รรมที่แสดงออก
1. ไดม้ กี ารจำแนกกลมุ่ นกั เรยี นเป็นกลมุ่ เกง่ ปานกลาง อ่อน และดำเนนิ การวัดและประเมินผลตาม

สภาพจรงิ จากการจัดกิจกรรมการเรยี นการสอน
2. ให้วาจาคำพดู ท่ีสุภาพเรียบร้อยเพื่อเป็นตัวอย่างท่ดี ีให้กบั นักเรยี น
3. ไม่สง่ เสริมการใหน้ กั เรยี นเกิดการลอ้ เลียนซึ่งกันและกนั ทำการว่ากล่าวตักเตือนนักเรียนที่ลอ้ เลียน

หรอื ดหู มิ่นนกั เรียนคนอ่ืนๆ
4. ในคาบชนั้ โฮมรมู ได้มีการให้กำลงั ใจและสง่ เสริมให้นักเรยี นเกดิ การชว่ ยเหลอื ซ่งึ กนั และกัน และมี

นำ้ ใจต่อกนั โดยเฉพาะการช่วยเหลอื กันทางด้านการเรยี นอย่เู สมอๆ

3.9 ยดึ ถอื และปฏบิ ตั ติ ามจรรยาบรรณของวชิ าชพี

ขอ้ พฤตกิ รรมทแ่ี สดงออก
1. วางตวั เปน็ กลางทางการเมืองไมแ่ สดงตวั ฝักใฝ่ทางการเมือง
2. ตดิ ตามขา่ วสารใหมๆ่ และเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองและนำมาใชใ้ นการปฏิบตั งิ าน
3. ประพฤติปฏบิ ัตติ นเพอ่ื เปน็ แบบอยา่ งที่ดีใหก้ บั ศิษยท์ ั้งกาย วาจาและใจ
4. ส่งเสริมใหน้ กั เรยี นเกิดการเรียนร้แู ละมีทักษะทางวิชาการและทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจดั

กจิ กรรมการเรียนการสอนอย่างเตม็ ที่

3.10 มวี นิ ยั และการรักษาวนิ ยั

ขอ้ พฤตกิ รรมทแี่ สดงออก
1. มาปฏบิ ตั ิหน้าท่ตี รงตามเวลาราชการ
2. รักษาวินยั ข้าราชการครูอย่างเคร่งครดั
3. ประพฤติปฏิบัตบิ ตั ติ นตามกฏหมายอยา่ งเคร่งครัด

แบบประเมนิ ผลการปฏบิ ตั งิ านของขา้ ราชการครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา

ตำแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชุ ำนาญการ

(ทกุ สงั กดั )

สว่ นที่ ๑ : ขอ้ มลู ของผูข้ อรบั การประเมนิ

รอบการประเมิน

 คร้ังท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม 2564 - ๓๑ มีนาคม 2565 )

 ครงั้ ที่ ๒ ( ๑ เมษายน 2565 - ๓๐ กนั ยายน 2565 )

ชอ่ื ผ้รู บั การประเมนิ ............นายเอนกนันท์ บลั ลังกโ์ พธ์ิ....................................................................................................

ตาํ แหนง่ ……………………………คร.ู .......………………………………….. เงนิ เดอื น.....................๓๒,๐๒๐บาท...........................

สถานศึกษา ………โรงเรียนปากเกรด็ ............สงั กดั ..................สำนกั งานเขตพน้ื ที่การศึกษามัธยมศึกษา

นนทบรุ ี................ สอนระดบั ชัน้ ............ม.4..........วชิ า............................หนา้ ทพ่ี ลเมือง..................................................

ชัว่ โมงการสอน ……๑๙……... ชว่ั โมง/สปั ดาห์

จาํ นวนวนั ลาในรอบการประเมิน ..................-..................วนั ประกอบดว้ ย

๑) ลาปว่ ย จาํ นวน …..….. ครง้ั ……….. วนั ๒) ลากิจ จาํ นวน .......... ครง้ั ……… วัน

๓) ลาอื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................................. จํานวน ……… คร้งั ...........วัน

ชอื่ ผปู้ ระเมิน นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธ์เิ พชร ตาํ แหนง่ ผูอ้ ำนวยการชำนาญการพเิ ศษ

คำชแี้ จง

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ านงานน้ีมี ๓ หนา้ ประกอบดว้ ย

สว่ นท่ี ๑ : ข้อมลู ของผรู้ บั การประเมิน เพื่อระบุรายละเอยี ดต่าง ๆ ทเี่ ก่ียวข้องกบั ตัวผรู้ ับการประเมิน

ส่วนที่ ๒ : สรุปผลการประเมิน ใช้เพื่อกรอกค่าคะแนนการประเมินในองค์ประกอบที่ ๑ การประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานตำแหนง่ องคป์ ระกอบท่ี ๒ การประเมนิ การมสี ่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา และองค์ประกอบที่ ๓ การประเมิน การปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- สำหรับคะแนนองค์ประกอบท่ี ๑ ให้นำมาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๑ โดยนำคะแนนจาก
ระดับความสำเร็จในการพฒั นางาน ตามมาตรฐานตำแหน่ง และใหแ้ นบทา้ ยแบบสรุปฉบบั น้ี

- สำหรับคะแนนองค์ประกอบที่ ๒ ให้นำามาจากแบบประเมินองค์ประกอบที่ ๒ โดยนำคะแนน
จากระดับความสำเรจ็ การมีส่วนรว่ ม ในการพฒั นาการศกึ ษา และใหแ้ นบทา้ ยแบบสรุปฉบับน้ี

- สำหรบั คะแนนองค์ประกอบท่ี ๓ ใหน้ ำมาจากแบบประเมนิ องค์ประกอบท่ี ๓ โดยนำคะแนนจาก
การประเมินการปฏิบัติตน ในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และให้แนบท้ายแบบ
สรุปฉบบั นี้

สว่ นที๓่ : ผลการประเมนิ ผูร้ ับการประเมนิ ลงนามรบั รองการประเมนิ ตนเอง และผู้บังคบั บัญชาประเมนิ และลง
ความเหน็ ของการประเมิน

ส่วนท่ี ๔ : การรับทราบผลการประเมิน ผู้บังคบั บญั ชาแจ้งผลการประเมนิ และผู้รบั การประเมนิ ลงนามรับทราบ
ผลการประเมนิ

สว่ นที่ ๒ : สรปุ ผลการประเมนิ

องคป์ ระกอบการประเมนิ คะแนน คะแนน คแนนประเมนิ ของ
เตม็ ประเมนิ ตนเอง ผบู้ งั คบั บญั ชา
องคป์ ระกอบท่ี ๑ การประเมนิ ประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผล 80 ๗๕
การปฏิบัตงิ านตามมาตรฐานตำแหนง่
10 ๑๐
องคป์ ระกอบท่ี ๒ การประเมนิ การมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาการศึกษา 10 ๑๐
องคป์ ระกอบที่ ๓ การประเมนิ การปฏบิ ัติตนในการรกั ษาวนิ ยั คณุ ธรรม
100 ๙๕
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
คะแนนรวม

สว่ นท่ี ๓ : ผลการประเมิน
๓.๑ ผลการประเมนิ ตนเอง
ขา้ พเจา้ ขอรบั รองว่าได้ประเมินตนเองตรงตามความเปน็ จรงิ

(ลงชื่อ)........................ ................. ผรู้ ับการประเมนิ
( ........................................ )

ตําแหนง่ …………………………………………….
วนั ที่ …………………………………………………

๓.๒ ผลการประเมนิ และความเหน็ ของผู้บงั คับบญั ชา
๓.๒.๑ ผลการประเมนิ มี ๕ ระดับ ดงั นี้
 ดีเดน่ (ร้อยละ ๙๐.00 ขนึ้ ไป)
 ดมี าก (รอ้ ยละ ๘๐.๐๐ - ๘9.99)
 ดี (ร้อยละ ๗๐.00 – ๗๙.๙๙)
 พอใช้ (รอ้ ยละ 60.00 – ๖๙.๙๙)
 ปรบั ปรุง (รอ้ ยละ ๕๙.๙๙ ลงมา)

๓.๒.๒ ความเหน็ ของผบู้ งั คบั บัญชา
…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

(ลงช่อื )................................ ผบู้ งั คบั บญั ชา
(นางสาววณิ ฐั ธพัชร์ โพธิ์เพชร)

ตําแหนง่ ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกรด็
วันที่...............................................

สว่ นที่ ๔ : การรบั ทราบผลการประเมนิ

ผรู้ บั การประเมนิ
 ไดร้ ับทราบผลการประเมนิ และความเห็นของผบู้ งั คับบัญชาแลว้

………………………………………
(นายเอนกนันท์ บัลลงั กโ์ พธ)์ิ
ตำแหนง่ ..............คร.ู ........................
วนั ท่ี ....................................................

ผปู้ ระเมนิ
 ได้แจง้ ผลการประเมนิ และผูร้ บั การประเมนิ ได้ลงนามรบั ทราบแลว้
 ไดแ้ จง้ ผลการประเมนิ เมอื่ วนั ท่ี...........................................................แลว้
แตผ่ ้รู บั การประเมินไม่ลงนามรับทราบ

ลงช่อื …………………………………………….
(...........................................)

ตำแหน่ง .............................................
วันท่ี ....................................................

ลงชอ่ื ……………………………………………. พยาน
(...........................................)

ตำแหนง่ .............................................
วันท่ี ....................................................

แบบประเมนิ องคป์ ระกอบที่ ๑ การประเมนิ ประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการ
ปฏบิ ตั งิ านตามมาตรฐานตาํ แหนง่

ตําแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชู ำนาญการ

(ทกุ สงั กดั )

ชือ่ ผ้รู ับการประเมิน ……นายเอนกนนั ท์ บลั ลงั กโ์ พธิ์…….. ตำแหนง่ ..........คร.ู ............ สังกดั ....สพม.นบ..........................

ชอื่ ผ้ปู ระเมนิ นางสาววิณฐั ธพชั ร์ โพธ์ิเพชร ตำแหน่ง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สงั กดั สพม.นบ.

.

 ครัง้ ท่ี ๑ ( ๑ ตุลาคม 2564 - ๓๑ มนี าคม 2565 )

 คร้งั ที่ ๒ ( ๑ เมษายน 2565 - ๓๐ กันยายน 2565 )

ตอนที่ 1 : ระดบั ความสาํ เรจ็ ในการพฒั นางานตามมาตฐานตําแหนง่ (60 คะแนน)

คาํ ชีแ้ จง การประเมินองค์ประกอบที่ ๑ ตอนท่ี 1 คะแนนรวม 60 คะแนน มดี ้วยกนั ๓ ด้าน ๑5 ตวั ช้วี ัด ไดแ้ ก่ ดา้ นท่ี ๑ ด้าน

การจัดการเรยี นรู้ 8 ตัวชี้วัด ด้านที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ๔ ตัวชี้วัด และด้านท่ี ๓ ด้านการพัฒนาตนเอง

และพัฒนาวิชาชีพ ๓ ตวั ชี้วดั โดยมรี ะดบั การประเมนิ และเกณฑก์ ารให้คะแนน ดงั นี้

เกณฑ์การใหค้ ะแนน

ให้ผรู้ บั การประเมิน ประเมินตนเอง และใหผ้ ้บู งั คับบญั ชาประเมนิ โดยใช้เครอ่ื งหมาย √ ในช่องระดับ และใหใ้ ส่คะแนนในช่อง

คะแนน โดยกำหนดเกณฑก์ ารใหค้ ะแนน ดงั น้ี

๑) ระดบั ๑ หมายถงึ ปฏบิ ัติไดต้ ่ำกวา่ ระดบั การปฏบิ ตั ิท่คี าดหวังมาก คิดเปน็ 1 คะแนน

๒) ระดบั ๒ หมายถึง ปฏบิ ตั ิได้ต่ำกว่าระดบั การปฏบิ ตั ทิ ่ีคาดหวงั คดิ เป็น ๒ คะแนน

๓) ระดบั ๓ หมายถงึ ปฏบิ ตั ิได้ตามระดบั การปฏิบัตทิ ่คี าดหวงั คดิ เปน็ ๓ คะแนน

๔) ระดับ ๔ หมายถึง ปฏบิ ตั ิได้สงู กว่าระดบั การปฏบิ ตั ทิ ี่คาดหวัง คดิ เปน็ ๔ คะแนน

โดยให้นำคะแนนรวมมาเป็นคะแนนระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งที่มีฐานเป็นคะแนนเต็ม 60

คะแนน

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ
ระดบั คะแน
การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอยี ด ผบู้ งั คบั บญั ชา ระดบั คณุ ภาพ/

ระดบั คะแน เหตผุ ล

1234 น 1 234 น

๑. ดา้ นการจดั การเรยี นรู้

๑.๑ สร้างและหรือ มีการจดั ทำรายวชิ าและหน่วยการ /๔ .............................
/๔ .............................
พัฒนาหลกั สูตร เรยี นรใู้ หส้ อดคล้อง กับมาตรฐาน .............................
.............................
การเรยี นรู้ และตวั ชวี้ ดั หรอื ผลการ .............................
.............................
เรยี นรู้ ตามหลักสตู ร เพือ่ ให้ผเู้ รียน .............................
............................
ได้พฒั นาสมรรถนะ และการเรียนรู้
.............................
เต็มตามศกั ยภาพ โดยมีการพัฒนา .............................
.............................
รายวิชาและหนว่ ยการเรยี นรู้ ให้

สอดคล้องกบั บรบิ ทของสถานศึกษา

ผูเ้ รยี น และท้องถน่ิ และสามารถ

แก้ไขปัญหาในการจดั การเรยี นรู้

๑.๒ ออกแบบการ เนน้ ผูเ้ รียนเป็นสำคญั เพื่อให้ผ้เู รยี น

จดั การเรียนรู้ มคี วามรู้ ทักษะ คณุ ลกั ษณะประจำ

วิชา คุณลกั ษณะอันพึงประสงค์ และ

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั คณุ ภาพ/
ผบู้ งั คบั บญั ชา เหตผุ ล
การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอยี ด ระดบั คะแน
ระดบั คะแน .............................
๑.๓ จัดกจิ กรรม 1234 น 1 234 น .............................
การเรยี นรู้ .............................
สมรรถนะท่สี ำคัญ ตามหลกั สูตร .............................
๑.๔ สร้างและหรือ ............................
พัฒนาส่อื นวตั กรรม โดยมกี ารออกแบบการจดั การเรยี นรู้
เทคโนโลยี และแหล่ง .............................
เรียนรู้ ที่สามารถแกไ้ ขปัญหาในการจดั การ .............................
.............................
๑.๕ วดั และ เรยี นรู้ ทำใหผ้ ู้เรยี นมกี ระบวนการ .............................
ประเมนิ ผลการเรยี นรู้ .............................
คิด และคน้ พบองคค์ วามรดู้ ้วย .............................
.............................
ตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ ............................

มีการอำนวยความสะดวกในการ /๔ .............................
.............................
เรียนรู้ และส่งเสรมิ ผ้เู รยี นไดพ้ ฒั นา .............................
.............................
เตม็ ตามศกั ยภาพ เรียนรู้และทำงาน .............................
.............................
ร่วมกัน โดยมกี ารจดั กจิ กรรมการ .............................
............................
เรียนรทู้ สี่ ามารถแก้ไขปญั หาในการ .............................
.............................
จดั การเรยี นรู้ ทำให้ผู้เรียนมี .............................
.............................
กระบวนการคดิ และค้นพบองค์ .............................
.............................
ความรูด้ ว้ ยตนเองและสร้างแรง .............................
............................
บันดาลใจ

|มกี ารสร้างและหรือพัฒนาสอ่ื /๓

นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่ง

เรยี นรสู้ อดคลอ้ งกับกจิ กรรมการ

เรียนรู้ สามารถแก้ไขปญั หาในการ

เรียนรูข้ องผเู้ รียน และทำใหผ้ ูเ้ รยี นมี

ทักษะการคิดและสามารถสรา้ ง

นวัตกรรมได้

มกี ารวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ /๔
ดว้ ยวธิ กี ารทห่ี ลากหลาย เหมาะสม
และสอดคลอ้ งกับมาตรฐานการ
เรยี นร้ใู หผ้ ้เู รียนพฒั นาการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ประเมนิ ผลการเรียนรู้
ตามสภาพจรงิ และนำผลการวัดและ
ประเมินผลการเรยี นรู้ มาใชแ้ กไ้ ข
ปัญหาการจดั การเรยี นรู้

๑.๖ ศกึ ษา มกี ารศึกษา วิเคราะห์ และ /๓ .............................
วิเคราะห์ และ สงั เคราะห์ เพอื่ แกไ้ ขปญั หา หรอื .............................
สังเคราะห์ เพอื่ แกไ้ ข พัฒนาการเรยี นร้ทู สี่ ง่ ผลต่อคณุ ภาพ .............................
ปัญหาหรือพฒั นาการ ผ้เู รยี น และนำผลการศึกษา .............................
เรยี นรู้ วิเคราะห์ และสงั เคราะห์ มาใช้แกไ้ ข .............................
ปญั หาหรือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ .............................

การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอยี ด ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั คณุ ภาพ/
ระดบั คะแน ผบู้ งั คบั บญั ชา เหตผุ ล
๑.7 จดั บรรยากาศ มกี ารจดั บรรยากาศทีเ่ หมาะสม
ทีส่ ่งเสรมิ และพัฒนา สอดคลอ้ งกับความแตกต่างผเู้ รยี น 1234 น ระดบั คะแน .............................
ผู้เรยี น เปน็ รายบุคคล สามารถแกไ้ ขปัญหา 1 234 น ............................
การเรยี นรู้ สร้างแรงบนั ดาลใจ /๔ .............................
สง่ เสรมิ และพัฒนาผเู้ รยี น ใหเ้ กดิ .............................
กระบวนการคดิ ทักษะชวี ิต ทกั ษะ .............................
การทำงาน ทกั ษะการเรยี นรแู้ ละ .............................
นวตั กรรม ทกั ษะดา้ นสารสนเทศ .............................
ส่ือ และเทคโนโลยี .............................
.............................
............................

๑.8 อบรมและ มกี ารอบรมบม่ นสิ ยั ให้ผเู้ รียนมี /๔ .............................
พฒั นาคุณลักษณะทดี่ ี คณุ ธรรม จรยิ ธรรม คณุ ลกั ษณะอนั .............................
ของผ้เู รยี น พงึ ประสงค์ และคา่ นิยมความเป็น /๓ .............................
ไทยทีด่ งี าม โดยคำนงึ ถงึ ความ /๔ .............................
แตกต่างของผูเ้ รยี นเปน็ รายบุคคล /๔ .............................
และสามารถแกไ้ ขปัญหาผ้เู รยี น .............................
.............................
๒. ดา้ นการสง่ เสรมิ และสนบั สนนุ การจดั การเรยี นรู้
.............................
๒.๑ จดั ทำขอ้ มลู มกี ารจดั ทำขอ้ มลู สารสนเทศของ .............................
.............................
สารสนเทศของผู้เรียน ผเู้ รยี นและรายวิชา โดยมขี อ้ มลู เปน็ .............................
.............................
และรายวชิ า ปจั จบุ นั เพอ่ื ใช้ในการส่งเสรมิ .............................
.............................
สนับสนุนการเรยี นรู้ แกไ้ ขปญั หา .............................
.............................
และพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น .............................
.............................
๒.๒ ดำเนนิ การ มกี ารใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเก่ียวกบั .............................
ตามระบบดูแล ผเู้ รยี นรายบคุ คล และประสานความ .............................
ช่วยเหลอื ผเู้ รยี น ร่วมมือกบั ผมู้ สี ่วนเกีย่ วข้อง เพอ่ื .............................
พัฒนาและแก้ไขปญั หาผเู้ รยี น .............................

๒.๓ ปฏิบัตงิ าน ร่วมปฏิบตั งิ านทางวิชาการและงาน
วิชาการและงานอนื่ ๆ อืน่ ๆ ของสถานศกึ ษา เพ่ือยกระดบั
ของสถานศึกษา คณุ ภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศกึ ษา

๒.๔ ประสานความ ประสานความรว่ มมอื กับผปู้ กครอง /๓ .............................
ร่วมมอื กับผูป้ กครอง ภาคเี ครือข่าย และหรือสถาน .............................
ภาคเี ครอื ข่าย และ .............................

การปฏบิ ตั งิ าน รายละเอยี ด ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั คณุ ภาพ/
ผบู้ งั คบั บญั ชา เหตผุ ล
ระดบั คะแน
1234 น ระดบั คะแน .............................
1 234 น .............................

หรอื สถาน ประกอบการ เพ่ือรว่ มกนั แกไ้ ข

ประกอบการ ปญั หาและพฒั นาผเู้ รยี น

๓. ดา้ นการพฒั นาตนเอง และวชิ าชพี

๓.๑ พฒั นาตนเอง มีการพัฒนาตนเองอยา่ งเปน็ ระบบ /๓ .............................
.............................
อยา่ งเปน็ ระบบและ และตอ่ เน่อื ง เพอ่ื ใหม้ ีความรู้ .............................
.............................
ต่อเนอื่ ง ความสามารถ ทักษะ โดยเฉพาะ .............................
.............................
อยา่ งยง่ิ การใชภ้ าษาไทยและ .............................
............................
ภาษาองั กฤษเพอ่ื การสอ่ื สาร และ

การใช้เทคโนโลยีดจิ ิทลั เพ่ือ

การศึกษา สมรรถนะทางวิชาชพี ครู

และความรอบร้ใู นเนื้อหาวชิ าและ

วธิ ีการสอน และนำผลการพฒั นา

ตนเองและพัฒนาวิชาชพี มาใช้ใน

การจดั การเรยี นรทู้ ่ีมผี ลต่อคุณภาพ

ผเู้ รยี น

๓.๒ มีส่วนรว่ มใน มสี ่วนรว่ มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ /๔ .............................
.............................
การแลกเปล่ียนเรยี นรู้ ทางวชิ าชีพ เพือ่ แก้ไขปัญหาและ .............................
.............................
ทางวชิ าชพี พฒั นาการจดั การเรยี นรู้ .............................
.............................
.............................
............................

3.3 นำความรู้ นำความรู้ ความสามารถ ทักษะ ท่ี /๔ .............................
ความสามารถ ทกั ษะ ไดจ้ ากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ .............................
ทีไ่ ด้จากการพฒั นา มาใช้ในการพัฒนาการจดั การเรยี นรู้ .............................
ตนเองและวิชาชพี มา การพัฒนาคณุ ภาพผู้เรียน และการ .............................
ใช้ พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรทู้ ี่ .............................
มผี ลต่อคณุ ภาพผเู้ รยี น .............................

คะแนนรวม ๕๕

**************************************

ตอนที่ ๒ : ระดบั ความสำเรจ็ ในการพฒั นางานทเ่ี สนอเปน็ ประเดน็ ทา้ ทายในการพฒั นาผลลพั ธก์ ารเรยี นรขู้ องผเู้ รยี น
(๒๐ คะแนน)

คำชี้แจง การประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ตอนท่ี ๒ คะแนนรวม ๒๐ คะแนน ซึ่งมีรายการประเมิน ๒ รายการ
รายการละ ๑๐ คะแนน โดยมรี ะดบั การประเมินและเกณฑ์การใหค้ ะแนน ดังน้ี

ระดบั การประเมนิ
ใหผ้ ู้รบั การประเมิน ประเมินตนเอง และใหผ้ ูบ้ งั คับบัญชาประเมนิ โดยใชเ้ คร่ืองหมาย √ ในช่องคะแนน
๑) ระดับ ๑ หมายถึง ปฏบิ ตั ิได้ต่ำกว่าระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมาก
๒) ระดับ ๒ หมายถงึ ปฏบิ ตั ิไดต้ ่ำกวา่ ระดับการปฏิบตั ิที่คาดหวงั
๓) ระดบั ๓ หมายถงึ ปฏบิ ัติไดต้ ามระดับการปฏบิ ัติที่คาดหวงั
๔) ระดบั ๔ หมายถึง ปฏบิ ัติไดส้ งู กว่าระดบั การปฏิบัติทีค่ าดหวัง
เกณฑ์การให้คะแนน
1) การประเมนิ ตอนท่ี ๒ กำหนดใหม้ ีเกณฑก์ ารใหค้ ะแนนระดบั คุณภาพ ๔ ระดบั คอื ระดบั ๔ ระดับ ๓ ระดบั
๒ และระดบั ๑ ในแตล่ ระดับคณุ ภาพกำหนดค่าคะแนน ดงั นี้

ระดบั คะแนนเต็ม 10 คะแนนเตม็ 20

4 10.00 20.00
3 7.50 15.00
2 5.00 10.00
1 2.50 5.00

๒) ให้นำคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนระดบั ความสำเรจ็ ในการพฒั นางานที่เสนอเปน็ ประเด็นทา้ ทายในการ
พัฒนาผลลัพธ์การเรยี นรู้ ของผเู้ รยี นทม่ี ีฐานเป็นคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ดังน้ี

คะแนนประเมนิ = คะแนนรวม x 20

40

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั คณุ ภาพ/
เหตผุ ล
รายการประเมนิ ผบู้ งั คบั บญั ชา

1 ระดบั 4 คะแนน 1 ระดบั 4 คะแนน
23 23

๑. วธิ ดี ำเนนิ การ (20 คะแนน)

พจิ ารณาจากการดำเนินการทถี่ ูกตอ้ ง ครบถว้ น เป็นไปตาม /

ระยะเวลาทีก่ ำหนด ไว้ในข้อตกลง และสะทอ้ นให้เหน็ ถงึ ระดบั

การปฏิบัติที่คาดหวงั ตามตำแหน่งและวทิ ยฐานะ

๒. ผลลพั ธก์ ารเรยี นรขู้ องผเู้ รยี นทค่ี าดหวงั (๒๐ คะแนน)

๒.1 เชิงปรมิ าณ (๑๐ คะแนน) /

พจิ ารณาจากการบรรลุเปา้ หมายเชงิ ปรมิ าณไดค้ รบถ้วน

ตามข้อตกลง และมีความถกู ตอ้ ง เชื่อถือได้

ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ ระดบั คณุ ภาพ/
เหตผุ ล
รายการประเมนิ ผบู้ งั คบั บญั ชา

๒.๒ เชิงคณุ ภาพ (10 คะแนน) 1 ระดบั 4 คะแนน 1 ระดบั 4 คะแนน
พจิ ารณาจากการบรรลุเป้าหมายเชงิ คุณภาพไดค้ รบถว้ น 23 23

ถกู ตอ้ ง เชอื่ ถือได้ และปรากฏผลต่อคณุ ภาพผเู้ รยี นได้ตาม /
ข้อตกลง
๔๐
คะแนนรวม ๒๐
แปลงคะแนนรวมเปน็ คะแนนระดบั ความสำเรจ็ ในการพฒั นา
งานทเี่ สนอเปน็ ประเดน็ ทา้ ทายในการพฒั นาผลลพั ธก์ าร
เรยี นรขู้ องผเู้ รยี นทม่ี ฐี านเปน็ คะแนนเตม็ ๒๐ คะแนน
(โดยนำคะแนนรวมทไ่ี ดม้ าคณู กบั ๒๐ แลว้ หารดว้ ย ๔๐)

สรปุ คะแนนรวมแบบประเมนิ องคป์ ระกอบที่ ๑
การประเมนิ ประสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลการปฏบิ ตั ิงานตามมาตรฐานตำแหนง่

รายการประเมนิ คะแนน คะแนน คะแนนประเมนิ
เต็ม ประเมนิ ของ
ตนเอง
ผบู้ งั คบั บัญชา
๕๕
ตอนท่ี ๑ ระดบั ความสำเรจ็ ในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหนง่ ๖๐
๒๐ ๒๐
ตอนท่ี ๒ ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเปน็ ประเด็นทา้ ๘๐
ทาย ๗๕

ในการพัฒนาผลลัพธก์ ารเรียนรูข้ องผเู้ รยี น

คะแนนรวม

*****************************************

แบบประเมินองคป์ ระกอบที่ 2

การประเมนิ การมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาการศกึ ษา

ตําแหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชู ำนาญการ

(ทกุ สงั กดั )

ช่ือผู้รบั การประเมนิ ………นายเอนกนนั ท์ บัลลังกโ์ พธิ์….. ตำแหนง่ .........ครู............... สงั กดั .............สพม.นบ................
ชื่อผูป้ ระเมิน นางสาววิณฐั ธพชั ร์ โพธิ์เพชร ตำแหนง่ ผอ.ชำนาญการพิเศษ สงั กัด สพม.นบ.
.

 คร้ังท่ี ๑ ( ๑ ตลุ าคม 2564 - ๓๑ มีนาคม 2565 )
 คร้งั ที่ ๒ ( ๑ เมษายน 2565 - ๓๐ กันยายน 2565 )

ระดบั ความสาํ เรจ็ การมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาการศึกษา (๑๐ คะแนน)

คําชี้แจง การประเมินระดับความสําเร็จการมีส่วนร่ามในการพัฒนาการศึกษา คะแนนรวม ๑๐ คะแนน โดยพิจารณาจาก
ปรมิ าณงาน ที่ไดร้ บั มอบหมายจากผ้บู ังคับบญั ชาแล้วเสร็จ โดยมรี ะดบั การประเมินและเกณฑก์ ารให้คะแนน ดงั นี้

ระดบั การประเมนิ
ให้ผู้รับการประเมนิ และผู้บังคับบัญชาประเมนิ ตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผูร้ บั การประเมิน โดยใช้
เครือ่ งหมาย √ ในช่องระดบั การประเมนิ และคํานวณตามเกณฑ์การประเมิน ดงั นี้
๑) ระดบั ๑ หมายถงึ ปฏบิ ตั งิ านท่ีผูบ้ งั คบั บญั ชามอบหมายแลว้ เสร็จ รอ้ ยละ ๑๙.๙๙ ลงมา
๒) ระดับ ๒ หมายถงึ ปฏิบตั ิงานที่ผบู้ งั คบั บัญชามอบหมายแลว้ เสร็จ รอ้ ยละ ๒๐.๐๐ – ๓๙.99
๓) ระดบั ๓ หมายถงึ ปฏบิ ตั งิ านท่ผี บู้ งั คับบญั ชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ ยละ ๔๐.00 – 59.99
๔) ระดบั ๔ หมายถึง ปฏิบตั ิงานที่ผู้บงั คบั บญั ชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ ยละ 60.00 – 79.99
๕) ระดับ ๕ หมายถึง ปฏิบตั ิงานท่ีผู้บงั คับบัญชามอบหมายแล้วเสร็จ รอ้ ยละ ๘0.00 ขน้ึ ไป

เกณฑก์ ารใหค้ ะแนน
ใหน้ าํ คะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมนิ การมสี ่วนรว่ มในการพฒั นาการศกึ ษาทมี่ ีฐานเปน็ คะแนนเตม็ ๑๐ คะแนน โดย
กาํ หนดเกณฑ์ การใหค้ ะแนน ดังน้ี

คะแนนทไี่ ด้ = ระดบั การประเมนิ x คา่ นำ้ หนกั

รายการประเมนิ ผลการประเมนิ ตนเอง คะแนน ผลการประเมนิ ของผบู้ งั คบั บญั ชา
ทไ่ี ด้
ความสำเรจ็ ของงานทไ่ี ดร้ บั ระดบั การประเมนิ (ก) คา่ (ก X ข) ระดบั การประเมนิ (ก) คา่ คะแนน
มอบหมายจากผบู้ งั คบั บญั ชา 1 2 3 4 5 นำ้ หนกั 1 2 3 4 5 นำ้ หนกั ทไี่ ด้

(ข) (ข) (ก X ข)

/2 2

คะแนนรวม ๑๐

****************************

แบบประเมนิ องคป์ ระกอบที่ 3

การประเมนิ การปฏบิ ตั ติ นในการรกั ษาวนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี
ตาํ แหนง่ ครู วทิ ยฐานะครชู ำนาญการ

(ทกุ สงั กดั )

ชอื่ ผู้รับการประเมนิ ………นายเอนกนันท์ บัลลังก์โพธิ์….. ตำแหนง่ .........คร.ู .............. สงั กดั .......สพม.นบ......................
ช่ือผูป้ ระเมนิ นางสาววิณฐั ธพชั ร์ โพธิ์เพชร ตำแหน่ง ผอ.ชำนาญการพิเศษ สังกัด สพม.นบ.
.

 ครัง้ ที่ ๑ ( ๑ ตลุ าคม 2564 - ๓๑ มีนาคม 2565 )
 ครั้งท่ี ๒ ( ๑ เมษายน 2565 - ๓๐ กันยายน 2565 )

การประเมนิ การปฏบิ ตั ติ นในการรกั ษาวนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวชิ าชพี (๑๐ คะแนน)

คาํ ชี้แจง การประเมนิ การปฏบิ ตั ติ นในการรกั ษาวินยั คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี มรี ายการประเมิน 10
รายการ โดยพิจารณาจากพฤตกิ รรมในการปฏิบัตติ นในการรักษาวนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี โดยมเี กณฑก์ ารให้
คะแนน ดังนี้

1) คะแนน ๑ หมายถงึ ปฏบิ ตั ไิ ดต้ ่ำกว่าระดับที่คาดหวังมาก
๒) คะแนน ๒ หมายถงึ ปฏิบัตไิ ดต้ ่ำกวา่ ระดบั ทค่ี าดหวัง
๓) คะแนน ๓ หมายถึง ปฏิบตั ไิ ดต้ ามระดับท่คี าดหวัง
๔) คะแนน ๔ หมายถงึ ปฏิบัตไิ ดส้ งู กวา่ ระดับทีค่ าดหวงั
โดยให้นําคะแนนรวมแปลงเป็นคะแนนประเมินการปฏบิ ัตติ นในการรักษาวินยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพี ท่ี
มีฐานเป็น คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน โดยกาํ หนดเกณฑก์ ารให้คะแนน ดงั น้ี

คะแนนประเมนิ = คะแนนรวม

4 ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ

ท่ี รายการประเมนิ ผบู้ งั คบั บญั ชา

คะแนน คะแนน

1 2 3 4 12 3 4

1 ยดึ มั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ /
ปกครอง ระบอบประชาธปิ ไตยอันมีพระมหากษัตรยิ ท์ รงเปน็ ประมขุ /
/
2 มีความซอ่ื สตั ย์ สจุ ริต มจี ติ สำนกึ ทด่ี ี มีความรบั ผิดชอบตอ่ หนา้ ทแ่ี ละต่อผเู้ กี่ยวข้อง ใน
ฐานะขา้ ราชการครูและบุคลากรทางการศกึ ษา

3 มีความกลา้ คิด กล้าตดั สนิ ใจ กล้าแสดงออก และกระทำในสงิ่ ท่ถี กู ตอ้ ง ชอบธรรม

4 มีจิตอาสา จติ สาธารณะ ม่งุ ประโยชนส์ ว่ นรวม โดยไมค่ ำนึงถงึ ประโยชน์สว่ นตน หรือ /
พวกพอ้ ง /
/
5 มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน มงุ่ ม่ันในการปฏิบตั ิงานอย่างเตม็ กำลงั ความสามารถ โดยคำนงึ ถงึ
คุณภาพการศึกษาเปน็ สำคญั

6 ปฏบิ ตั ิหนา้ ทอ่ี ย่างเปน็ ธรรมและไมเ่ ลอื กปฏบิ ัติ

7 ดำรงตนเป็นแบบอย่างทีด่ แี ละรักษาภาพลักษณข์ องขา้ ราชการครูและบุคลากร /

ที่ รายการประเมนิ ผลการประเมนิ ตนเอง ผลการประเมนิ ของ
ผบู้ งั คบั บญั ชา
ทางการศกึ ษา คะแนน
8 เคารพศกั ดศ์ิ รคี วามเปน็ มนษุ ย์ คำนงึ ถึงสิทธิเดก็ และยอมรับความแตกต่างของบุคคล 123 4 คะแนน
9 ยดึ ถอื และปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณของวชิ าชีพ 12 3 4
10 มวี ินัยและการรกั ษาวนิ ยั
/
คะแนนรวม /
/
แปลงคะแนนรวมเปน็ คะแนนการประเมนิ การปฏบิ ตั ติ นในการรกั ษาวนิ ยั คณุ ธรรม จรยิ ธรรม 1 และ ๔๐
จรรยาบรรณวชิ าชพี ทม่ี ฐี านคะแนนเตม็ เปน็ ๑๐ คะแนน (โดยนำคะแนนรวมหารดว้ ย ๔) ๑๐


Click to View FlipBook Version