The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Wansivich Supasri, 2019-11-16 01:30:13

นายวรรณ์ษิวิชย์ ศุภศรี

E-Book

E-BOOK ประวัติ

นักศกึ ษา

ชัน้ ปวส. 2 กลุ่มราชกรูด

วิทยาลยั เกษตรและเทคโนโลยรี ะนอง

ภาคเรียนท่ี 2 ปี การศกึ ษา 2562

วชิ า เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่อื การจดั การอาชีพ
นาเสนอ อาจารย์ พัชนิยา ชุมผอมเกดิ วันที 11 สิงหาคม พ.ศ.2520

ช่ือเล่น

หนุ่ม

เรียงตามลาดบั ไหล่

เรามีพ่นี ้องร่วมกัน ทงั้ หมด 4 คน

เป็ นคนจงั หวดั ตรังครับเขา้ รบั ใชช้ าตติ งั้ แต่

ปี 2541-2543คตปิ ระจาตัว

เป็ นไปไม่ได้ ทาไม่ได้ หรือไม่ได้ทา

ผมชอบทะเลมาตงั้ แต่เดก็ ๆ

อบรมหลักสูตรมัคคเุ ทศก์
เฉพาะทางทะเลและชายฝ่ังรุ่นท่ี 2

ออกให้ไว้ ณ วนั ที่ 26 เดือนกรกฎาคม 2547

ภาพสมัยทางานไกด์บตั รดานา้ ใบแรก

เม่อื ปี พ.ศ. 2545

ภาพกจิ กรรมดานา้

อบรมหลักสูตรเรียนดานา้ เพ่มิ เตมิ

ความภมู ใิ จ

เรียนทาขนมครัง้ แรก

แนวจนิ ตนาการเยอะมาก

นิสัยด้านลบ

เป็นคนไมช่ อบแกล้งเพือ่ นๆซะเท่าไหร่

โหมด พฒั นา เรากท็ า

เรียนขับรถไถครัง้ แรก
วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

แนวท่องเท่ียว

ทุกเวลาท่มี ีโอกาส

จติ อาสาเตม็ ตวั

รางวลั แห่งใจ

การทางาน

เร่ิมปฏบิ ตั งิ านตงั้ แต่
ปี 2559

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 6

งานด้านอนุรักษ์

งานด้าน คุ้มครอง

บุคคลท่ีช่นื ชอบ

จินตนาการสาคญั กวา่ ความรู้" เป็นวลอี นั
อมตะที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ทิง้ เอาไว้ให้แก่
โลก ความรู้ทาให้เราฉลาดขนึ ้ แตม่ นั จะ
เป็นสิ่งท่ีอยคู่ งเดมิ อย่างนนั้ หากเราไมน่ า
ความรู้นนั้ ไปใสจ่ ินตนาการเพิ่มเตมิ
เปรียบเทียบงา่ ย ๆ ความรู้ก็เหมือนกบั
ปัจจบุ นั ขณะที่จินตนาการเปรียบได้กบั
อนาคต

หนึ่งตวั อยา่ งที่ดี คอื ก่อนปี ค.ศ. 1903 ความรู้คือมนษุ ย์ไมส่ ามารถบินได้ และคงได้
หวั เราะกนั จนฟันโยกแนๆ่ ถ้าในปีนนั้ อย่ดู ีๆ มใี ครมาบอกวา่ "ในวนั ข้างหน้า มนษุ ย์
จะบินขนึ ้ ไปบนฟ้าได้" แตพ่ ี่น้องตระกลู ไรต์ ใช้จินตนาการมองเหน็ สิง่ ท่ีตา่ งออกไป
พวกเขาทาการบินขนึ ้ ฟ้าครงั้ แรกในวนั ที่ 17 ธนั วาคม ค.ศ.1903 จนมาถงึ วนั นีท้ กุ
คนมีความรู้ใหม่ จากจินตนาการของพี่น้องตระกลู ไรตว์ า่ "มนษุ ย์สามารถบินขนึ ้ ไป
บนฟา้ ได้ด้วยเครื่องบิน"

ถงึ แม้ว่าจินตนาการและความรู้มีความสาคญั พอๆกนั แต่โดยส่วนลกึ
แล้ว จินตนาการย่อมมีความสาคญั กวา่ เพราะคนเราแม้ว่าตนเองจะมี
ความรู้ ต่อให้รู้มากขนาดไหนแต่ถ้าหากวา่ ไมม่ จี ินตนาการกไ็ มม่ ีทางรู้
เลยว่าจะเอาความรู้นนั้ ไปทาอะไร ไปใช้กบั อะไร และเมอื่ ใช้ทาสงิ่ นนั้
แล้วผลทต่ี ามมาจะเป็นเช่นไร ก็ไมส่ ามารถท่จี ะใช้ความรู้นนั้ ๆ ให้เกดิ
ผลได้เลย


Click to View FlipBook Version