The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manat Saengow, 2022-05-11 03:58:17

1

1

1. มกี ารจดั ทำโครงการสอน

(Course Syllabus) ครบทุกรายวชิ า

พฤตกิ รรมการปฏิบตั ิ การปฏบิ ัตงิ านและผลของการปฏบิ ตั ิงาน

มีการวิเคราะห์หลักสตู รและเตรยี มการสอนใหม้ ีเน้ือหา 1.1 มคี วามรู้ความเข้าใจในการวิเคราะหห์ ลกั สูตร

สาระครบถ้วน สมบูรณ์สอดคล้องกับสมรรถนะอาชพี 1.2 มีแผนการสอน 3 รายวชิ า

เนน้ ผู้เรยี นเป็นสำคญั ภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2564

- วิชาการถา่ ยภาพเบื้องตน้

- วิชาการสร้างงานโมชัน่ กราฟิก

- การสร้างสื่ออนิ โฟกราฟกิ

1.3 มีแผนการสอนตามทีว่ ทิ ยาลัยกำหนด

1.4 มีแผนการสอนตามท่ีวิทยาลยั กำหนด มีเน้ือหา

สาระทีค่ รบถว้ น สมบรู ณ์ สอดคลอ้ งกับสมรรถนะ

อาชพี และเนน้ ผู้ เรยี นเปน็ สำคญั ตลอดจน

สอดแทรกคณุ ธรรมจรยิ ธรรม

1.5 มีแผนการสอนทกุ รายวชิ า มีเน้ือหาครบถว้ น

สมบูรณ์ สอดคล้องกับสมรรถนะอาชีพ และเนน้

ผ้เู รียนเป็นสำคัญ ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมไวใ้ นแผนและแสดงถึง การนำไปใชจ้ ริง

2. มีการจัดทำแผนการสอนครบทุกรายวิชา

พฤตกิ รรมในการปฏบิ ัติ การปฏบิ ัติงานและผลของการปฏิบตั ิงาน

เตรียมการสอนเนือ้ หาสาระใหต้ รงกับรายวชิ าทส่ี อน การสอนโดยใชว้ ธิ กี ารสรา้ งความเขา้ ใจทงั้ ทฤษษฎี
อย่างครบถว้ น สมบรู ณ์ สอดคลอ้ งกับรายวชิ า และปฏบิ ัติ เพ่อื ใหเ้ ข้าถงึ กลุ่มผูเ้ รียนมากข้นึ เช่น การ
นำงานอนิเมชัน่ การ์ตูน ภาพยนตร์ รอบๆตวั มาพดู คยุ
พร้อมท้ังวิเคราะหอ์ งคป์ ระกอบต่างๆในงานนน้ั ๆ

มีวิดโี อชิ้นงานทใ่ี หค้ วามรู้ เพอื่ ชกั จูงความนใจ
ให้แก่ผู้เรียน เพ่ือใหเ้ กิดแรงบัลดาลใจในการสร้าง
ผลงาน

มีการจดั การเรยี นการสอนที่หลากหลาย
และทำใหผ้ ู้เรยี นสนใจ

พฤตกิ รรมในการปฏบิ ัติ การปฏบิ ัตงิ านและผลของการปฏบิ ัติงาน

เตรียมการสอนและส่ือการสอนใหม้ เี น้อื หาสาระ 2.1.1 มคี วามรคู้ วามเขา้ ใจในการใช้และพัฒนาสอ่ื การ
ครบถว้ น ตรงตามรายวชิ าใชส้ ่อื ในการจัดการ เรียน สอน
การสอน 2.1.2 มีสอื่ การเรยี นการสอนอยา่ งน้อย 1 วิชา - วชิ า
ศิลปะไทย –
2.1.3 มีสอ่ื การสอนตรงตามวิชาทส่ี อน มีเนือ้ หาสาระ
ที่ครบถ้วน สมบูรณ์สอดคล้องกบั สมรรถนะอาชีพ

นำเสนอผลงาน โดยใชว้ ันสำคัญกบั สีPantone ประจำปี 2022
วิชา การสร้างสรรค์สอ่ื อินโฟกราฟิก

พฤติกรรมในการปฏบิ ัติ การปฏิบตั งิ านและผลของการปฏบิ ัติงาน
หาส่ิงใหม่ๆที่เก่ียวขอ้ งกบั รายวชิ ามาทาใหผ้ เู้ รียนมี การสอนโดยใชว้ ิธีการทากิจกรรมร่วมกนั ดว้ ยเกม
การทากิจกรรมร่วมกนั gartic phone ในการสร้างงานอนิเมชน่ั และเสริมสร้าง
ความคดิ สร้างสรร

การบริหารการจดั การชัน้ เรียน

ใชg้ artic phoneในการสร้างงานอนิเมชนั่
วิชา การสร้างงานโมช่ันกราฟิ กการสร้างหรอื พัฒนาสื่อนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรยี นรู้

พฤตกิ รรมในการปฏิบัติ การปฏิบตั งิ านและผลของการปฏิบัตงิ าน
วิเคราะห์หวั ขอ้ รายวชิ าและเน้ือหาวชิ าเพอื่ คิดคน้ การ มีการทาสื่อเทคโนโลยที างการศึกษามาใหผ้ เู้ รียน
สร้างหรือพฒั นาสื่อการสอนใหต้ รงเหมาะสมกบั ประยกุ ตใ์ ชใ้ หต้ รงกบั สมรรถะรายวชิ า เช่น gartic
ผเู้ รียน phone
การนาเทคโนโลยมี าใชใ้ นการศึกษาเพอื่ วดั ผลและ
ประเมินจากครูผสู อนในแผนกวชิ าเดียวกนั

การวัดผลและประเมนิ ผลตามสภาพจรงิ

พฤติกรรมในการปฏบิ ตั ิ การปฏบิ ัติงานและผลของการปฏิบัติงาน

วเิ คราะห์หวั ขอ้ การประเมินผเู้ รียนอยา่ งเป็นระยะตรง มีการวดั ผลประเมินจากผลงานและประเมินผล

ตามหวั ขอ้ และเน้ือหารายวิชา เพ่อื การปรับปรุงการ จากผเู้ รียนรายบคุ คล มีการติดตามผลจากคะแนนคร้ัง

ทางานของผเู้ รียนใหด้ ีข้ึน ก่อนเรียนและหลงั เรียน เพอ่ื เป็นการพฒั นาดา้ น

ผลสมั ฤทธ์ิและประสิทธิภาพของชิ้นงานให้ดีข้นึ

ประเมนิ การนาเสนอผลงานFrame By Frame
วิชา การสร้างงานโมช่ันกราฟิ ก

การวัดผลและการประเมนิ ให้ผ้เู รียนปรับปรุงแก้ไข
วิชา การสร้างส่ืออนิ โฟกราฟิ ก

การสงั เคาะหห์ รือการวจิ ยั เพื่อแก้ปญั หาหรอื พัฒนาการ
เรยี นรู้ ทีส่ ง่ ผลต่อคณุ ภาพผูเ้ รยี น

พฤตกิ รรมในการปฏบิ ตั ิ การปฏิบตั งิ านและผลของการปฏิบัตงิ าน
สอบถามปัญหาตา่ งๆของผเู้ รียนที่ส่งผลต่อคณุ ภาพ มีการสอบถามปัญหาต่างๆใหก้ บั ครูในแผนกวิชา
ของผเู้ รียน เพอื่ เสนอแนวทางและร่วมกนั แกไ้ ขปัญหาเป็นการทา
PLC ของครูผสู อนแตล่ ะรายวิชา

สรุปการสังเกตุสอนของครูผู้สอน PLCการปฏิบัตหิ นา้ ทีพ่ เิ ศษตามคำส่ังวทิ ยาลยั ประจำปี

พฤติกรรมในการปฏบิ ตั ิ การปฏิบตั งิ านและผลของการปฏิบัตงิ าน

การใหค้ วามร่วมมือในการเขา้ ร่วมการปฏิบตั ิหนา้ ท่ีที่ มีการปฏิบตั ิงานที่ไดร้ ับมอบหมายจากโครงการ

ไดร้ ับมอบหมายจากหวั หนา้ งานประชาสัมพนั ธ์ ตา่ งๆของวิทยาลยั เช่น แผ่นพบั ป้าย ท่ีไดร้ ับ

มอบหมาย

จดั ทาป้ายงานสัปดาห์ของขวญั

ทารับสมคั รนกั เรียน

ปฏบิ ัติหนา้ ท่คี รูทปี่ รกึ ษา

เย่ยี มบ้านนกั เรยี นปฏบิ ัตงิ านอ่นื ตามคำส่งั วิทยาลัย(ภายใน)

มจี ติ อาสา ปฏิบัตหิ นา้ ทอ่ี นื่ นอกเหนอื จากงานที่
ได้รับมอบหมายตามคำสงั่ วทิ ยาลยัการทำงานรว่ มกบั ผอู้ นื่ ได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาตนเองอยา่ งต่อเนอ่ื ง

เขา้ ร่วมฟงั อบรมกับ Canon

การปฏิบตั ติ ามระเบียบขอบงั คบั ของวฒั นธรรมองคก์ ร

ความมนี ำใจตอ่ เพ่อื นรว่ มงาน ภายในองคก์ ร

ความรักและศัทธา ในวิชาชพี


Click to View FlipBook Version