The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2020-07-08 10:35:22

ČISOK Bulletin 2020-02

ČISOK Bulletin 2020-02

foto: ČVUT

02
20

PNArNuAVbTOriIkEKBUa RILs0OLtr.I6IZDTrKIoAPzOhYJAoSVvSoOĚFrILDULEÍKXJAIEABDDIA:LIP-IT-ANVruAKbrVOiŠkPaYMIRsB0trO.2RVRKALoANmTÉoP6ÍraKO0LM7AI0OŘN0HI0ILIKAČ

BULLETIN / ČISOK 2str. VYDÁNÍ 02 / 2020 Rrubrika Komora

Komora pomohla vybrat 607 000 Kč pro lékaře v první linii

Česko-izraelská smíšená obchod- Finanční sbírka COVID-19 byla vy- masek pro lékaře v první linii, na Smutný a izraelský velvyslanec Da-
ní komora předala symbolický šek hlášena na začátku dubna a do kon- němž ČVUT spolupracuje s pracov- niel Meron, jenž také poděkoval
607 tisíc korun Českému vysokému ce května se podařilo Komoře vybrat ní skupinou COVID19CZ. Česko-izraelské obchodní komoře
učení technickému. Vybraná částka 607 000 Kč. Do sbírky přispěli nejen za dlouhodobou spolupráci a péči
je podle presidenta Komory Pavla členové Komory, ale i partneři Ceny Koronavirová krize ukázala, že Čes- o vztahy mezi Českou republikou
Smutného výrazem díků a obdivu Arnošta Lustiga, kteří přesměrovali ká republika má mnoho společného a Izraelem, které jsou výjimečné.
k práci, kterou různé týmy ČVUT svoji podporu do této sbírky i s ohle- s Izraelem. Dokáže rychle a inovativ-
v době největší krize v souvislosti dem na zrušení letošního ročníku ně pracovat v době, kdy je to nejvíce Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
s Covid-19 předvedli. ceny právě z důvodu pandemie. Po- potřeba. Shodli se na tom při slav- Foto: ČVUT
skytnutý dar bude použit na projekt nostním předávání rektor Vojtěch
improvizovaných celoobličejových Petráček, president ČISOK Pavel

Děkujeme dárcům, kteří přispěli do sbírky:

BULLETIN / ČISOK 3str. VYDÁNÍ 02 / 2020

Boj proti koronaviru zlepšil spolupráci české vědy a byznysu Rrubrika VVI

Nebývalou aktivitu ze strany tuzem- vyrábět v masovějším měřítku než pro export polomasky za hranice spolupráce se společností CARDAM.
ských vědců a podniků vyvolala 3D tisk. Po intenzivním vývoji a díky České republiky. Tu s CIIRC spojuje nejen společné
nouze o zdravotnické pomůcky bě- zapojení více než třiceti tu- „Svou roli sehrál i fakt, že pracoviště v budově ČVUT, ale i vy-
hem pandemie nemoci COVID-19. zemských firem se v po- náš výzkumný insti- soká profesionalita nutná pro vývoj
Zatímco se vládní představitelé lovině dubna podařilo tut má úzké vazby a rychlou přípravu výroby,“ před-
zaměřili na dovoz materiálu ze za- masku pod označe- na český průmysl. stavil hlavní partnery pro zajištění
hraničí, domácí firmy a výzkumné ním RP95-M vy- Hned od začát- výroby prof. Vladimír Mařík, vědecký
instituce společně vyvíjely respi- rábět metodou ku jsme pověřili ředitel CIIRC ČVUT.
rátory, ochranné štíty, nanofiltry vstřikování plas- start-up spo-
i unikátní diagnostické metody. Mezi tů v počtu až lečnost Realizací a kompletním zajištěním
nejúspěšnější příklady spolupráce deseti výroby byla pověřena společnost
akademické a komerční sféry TRIX
patří bezpochyby ochranná tisíc Connections, CARDAM, jejímiž zakládající-
polomaska z dílny České- kusů denně. aby koordinovala další vývoj spo- mi členy jsou Fyzikální ústav
ho institutu informatiky, Nyní maska získala lu s průmyslovými podniky. Nabíze- AV ČR, Česká zbrojovka
robotiky a kybernetiky i evropskou CE certifikaci dle la se a nakonec i dobře osvědčila a strojírenská společnost
ČVUT (CIIRC ČVUT). normy EN 140:1999/AC:1999. Tím je BENEŠ a LÁT a.s.
naplněn další nezbytný předpoklad
Polomaska CIIRC RP- „CARDAM se zaměřuje na
95 3D vznikla během vývoj produktů a komplet-
jediného březnového ní inženýrské řešení pro
týdne jako reakce na
nedostatek ochran- nové výrobní procesy,“
ných pomůcek na uvedl Ondřej Kurkin,
českém trhu. Využila jednatel společnosti
principu 3D tisku, je- CARDAM. „V řádech
hož hlavní výhodou je několika málo dnů
flexibilita a možnost jsme dokončili vývoj
tisknout pomůcky produktu, připravili
kdekoli v místě po- celý výrobní řetězec
třeby. Data pro vý- pro sériovou výrobu
robu jsou dostupná a o Velikonocích spus-
majitelům příslušných tili testovací výrobu.
tiskáren pro nekomerč- Jedná se o ryze český
ní užití jako open sour- výrobek, do procesu
ce, díky tomu už český výroby se zapojily té-
ochranný prostředek
pomohl ve více než tři- měř dvě desítky společ-
ceti zemích světa včetně ností, do příprav nějakým
amerického námořnic- způsobem přispívaly až
tva. Data mají k dispozici
i v největší nemocnici zamě- tři desítky organizací.
řené na klinický výzkum Mayo Bylo to velice náročné
Clinic v USA. na organizaci, ale poved-
lo se. Dle aktuální poptáv-
Dalším stupněm vývoje ochran- ky po maskách bude možné
né polomasky s nejvyšším stup- zapojit i další dodavatele, kteří
něm ochrany FFP3 bylo realizovat průběžně nabízejí k dispozici svou
i sériovou výrobu, která ji umožňuje výrobní kapacitu nebo expertizu.“

Text: Petr Solil, místopředseda redakční rady ČISOK

Foto: ČVUT a CARDAM

BULLETIN / ČISOK 4str. VYDÁNÍ 02 / 2020

Aktivity členů Komory během pandemie koronaviru Hhlavní téma

DEKONTA, a.s. Check Point Software Technologies (Czech Republic) s.r.o.

Dekonta se podílí na projektu spolupráce česko-izraelských partnerů ve Od začátku roku bylo registrováno více než 100 000 „koronavirových“ do-
vývoji ochranných prostředků pro členy integrovaného záchranného sys- mén, z čehož zhruba 2 % jsou phishingové stránky a více než 15 % domén
tému. Při krizi byla využita zařízení vyvinutá v rámci bezpečnostního pro- je podezřelých. Každý týden Check Point monitoroval kolem 160 000 „ko-
jektu Ministerstva vnitra, jenž byl inspirován také izraelskými zkušenostmi. ronavirových“ kyberútoků. Témata využívaná při kyberútocích se prů-
Projekt byl zaměřen na výzkum technologií použitelných pro dekonta- běžně mění, na začátku pandemie byly populární mapy o vývoji nákazy.
minaci kritické dopravní infrastruktury, ale je využitelný v široké oblasti Koncem března se pozornost soustředila na podpůrné a stimulační ba-
pro dezinfekci osob i zasažených ploch. Řešení projektu se týkalo de- líčky. Postupně začala být běžnější témata související s životem po koro-
kontaminace dopravní infrastruktury po zamoření bojovými chemickými naviru a s možnou druhou koronavirovou vlnou. Celou dobu Check
látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke které může dojít Point sledoval i škodlivé aktivity spojené s testováním
následkem úmyslných činů, havárie nebo přítomností osob infikovaných a vakcínami. Navíc oživení ekonomiky se nyní
vysoce nakažlivými chorobami. Zařízení byla úspěšně využívána jednot- projevuje i v kybersvětě jako 16% nárůst
kou HZS na Letišti Praha a HZS Praha v boji proti pandemii COVID-19. malwarových útoků oproti březnu
a dubnu.

Lipo.ink (ARR – Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o.)

Lipo.ink poskytoval online podnikatelské ambulance – bezplatné po-
radenství pro podnikající právnické i fyzické osoby, které se ocitly na
křižovatce a potřebují se rozhodnout či posunout ve svém podnikání.
Rozšířil kapacitu na deset hodin týdně a má přímý link z poradenství
COVID-19 (KÚLK/ARR). V rámci poradenského programu PlatInn, jenž je
sdílený napříč celou ČR, zajišťují podporu MSP z regionu, které mají vlastní
produkt či inovativní službu a ke svému rozvoji potřebují podporu exper-
ta.Lipo.ink zajišťuje experta (majitele úspěšné firmy / zkušeného konzul-
tanta / kouče) na 40 hodin. Stal se také mentorem pro Hackthecrisis.cz
a realizoval MeetUp v online podobě.

Meopta - optika, s.r.o.

Přerovská Meopta téměř dva měsíce tiskla ochranné štíty, které byly ná-
sledně distribuovány pracovníkům v první linii. Komponenty pro ochranné
štíty se v Meoptě tiskly na pěti 3D tiskárnách a do finálního výrobku byly
také ve firmě kompletovány. Určeny byly nejen pro personál nemocnic,
lékařských ordinací, domovů pro seniory, dětských domovů, ale také
pro profesionální hasiče a další záchranáře v první linii, kteří nejčastěji
přicházeli do styku s infikovanými lidmi. Denně se v Meoptě vyrobilo asi
sedmdesát kusů ochranných štítů. Meopta předala zdarma potřebným
1 410 štítů, náklady na výrobu jednoho ochranného prostředku byly vy-
čísleny na 110 Kč. Za celou dobu této aktivity tedy Meopta věnovala více
než 155 000 Kč lidem v první linii.

Nestlé Česko s.r.o. SAGITTA
Ltd., spol.
Na podporu místních komunit Nestlé darovalo výrobky nebo finanční hoto- s r.o.
vost v celkové výši 12 milionů Kč. Složkám integrovaného záchranného sys-
tému a domovům pro seniory Nestlé darovalo potraviny v hodnotě 7,5 mili- Společnost
onu Kč. Stalo se rovněž ambasadorem dvou charitativních sbírek na nákup Sagitta, která na
ochranných pomůcek a vybavení pro poskytovatele sociálních služeb – na českém trhu distri-
ochranu zdraví seniorů a jejich pečovatelů. Příspěvky, které do sbírek věno- buuje asistenční zařízení
vali zaměstnanci, Nestlé zdvojnásobilo. Celkově do sbírek přispělo částkou OrCam MyEye 2, jich dvacet
téměř 400 tis. Kč. Společnost připravila online tréninky a rady pro podnikate- bezplatně zapůjčila. Přístroj o ve-
le v gastronomii a poskytla zákazníkům z HORECA segmentu startovací balík likosti prstu je vybaven kamerou s vy-
produktů zdarma v celkové hodnotě 4 milionů Kč na podporu znovuotevření sokým rozlišením a malým reproduktorem.
jejich provozů. Jeho umělá inteligence uživateli přečte tištěné
texty na papíře, monitoru či displeji, poznává barvy, obliče-
ORADATA s.r.o. je, bankovky a na základě čárových kódů také produkty. Tyto schopnosti
byly zásadní pro zvýšení nezávislosti lidí se zrakovým postižením, kteří
Společnost ORADATA dodávala izraelské dezinfekční ubrousky, které po- přišli o pomoc osobních asistentů, rodiny či přátel. Tito lidé například ne-
mohly mnoha firmám při vytváření potřebných podmínek na pracovištích. zaznamenají ceduli na dveřích oznamující dočasné uzavření instituce či
Mezi zákazníky byly nemocnice, městské části Prahy, ale i velké firmy jako obchodu.
ČEZ a mnoho dalších.

BULLETIN / ČISOK 5str. VYDÁNÍ 02 / 2020

SAP ČR, spol. s r.o. TESCO SW a.s.
Společnost SAP reagovala na aktuální celosvětovou pandemii poskytnu-
tím některých technologií zdarma. Na 90 dní otevřela přístup do systému Tesco SW se zapojilo do iniciativy „3D tiskem proti COVID-19 – Olomoucký
SAP Ariba Discovery, digitálního tržiště umožňujícího nabízet zboží a služ- kraj“, která sdružila dobrovolníky a firmy, jež mají k dispozici 3D tiskárny
by stejně jako vyhledávat mezi více než 4 miliony dodavateli po celém a chtějí je využít pro tisk ochranných štítů. Tyto štíty pak byly zdarma dis-
světě. Bezplatná byla také cestovatelská aplikace Triplt od SAP Concur tribuovány do celého Olomouckého kraje – do domovů pro seniory, do
a dvě předkonfigurovaná řešení Qualtrics pro usnadnění práce z domo- lékáren, lékařům a ostatnímu zdravotnickému personálu. Zaměstnanci se
va a pomoc při včasném zachycení nákazy COVID-19. Dále SAP zdarma v době karantény zapojili do šití roušek a firma podpořila akci Tričkování
dobročinné organizace Crosspoint. Josef Tesařík ve spolupráci s Tomá-
nabídl možnosti digitální výuky s interaktivním obsahem pro studenty, šem Jelínkem, který připravil pro ČISOK první návrh možných oblastí čes-
odborníky i širokou veřejnost. Zdarma byly otevřeny on- ko-izraelské spolupráce v boji s Covid-19, oslovil vedení Olomouckého
line kurzy v aplikaci openSAP, balíčky vzdělává- kraje s návrhem na vytvoření hospodářského startéru tohoto regionu,
ní pro studenty, kteří se zajímají o kariéru jenž patřil mezi nejvíce zasažené.
v ekosystému SAP, a k dispozici byl
také program SAP Young Thinkers. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.

Ladislav Novák Celkem 166 českých a slovenských nemocnic a domovů pro seniory
Ladislav Novák byl jako zástup- obdrželo 8 400 litrů dezinfekce. Darovala jim je společnost Teva Phar-
ce z oboru chemie přizván do první- maceuticals, která získala od Ministerstva zdravotnictví povolení k pro-
ho jednání krizového týmu ministra Karla dukci vlastního dezinfekčního přípravku na ruce. Ten vyráběla ve svém
Havlíčka, kde se shromažďovaly informace opavském závodě. Už začátkem března daroval opavský závod Tevy
o možných dodavatelích prostředků na výrobu jak lidem v první linii speciální kombinézy, respirátory a dezinfekci z vlast-
osobní, tak komunální dezinfekce. Byl hostem pracovní skupiny ních zásob. V polovině dubna pak společnost oznámila, že také daruje
COVID při MPO, která se zabývala monitoringem a podporou dodávek českým nemocnicím 330 balení neregistrovaného léčivého přípravku
od českých výrobců osobních ochranných pomůcek. Pod vedením ná- s hydroxychlorochinem, který mohou lékaři podávat hospitalizovaným pa-
městka Petra Očka skupina soustřeďovala požadavky na OOP ze všech cientům s COVID-19. Léčivý přípravek společnosti Teva není v tuzemsku re-
sektorů. gistrován, proto musel dovoz získat povolení od Ministerstva zdravotnictví.
Článek vznikl na základě materiálů zaslaných našimi členy. Texty byly
redakčně kráceny. Plná verze je dostupná na www.cisok.cz/covid-19 Fakultní nemocnice v Plzni

Fakultní nemocnice v Plzni prokázala v reakci na pandemii koronaviru
vysokou profesionalitu při řešení krizových situací. Již od 12. března byla
všechna pracoviště uvedena do zvláštního režimu. Byl omezen provoz
ambulancí, utlumen operační program, pracovní směny v nemocnici byly
vytvořeny tak, aby se pracovníci co nejméně setkávali. Ve FN byla sou-
časně vytvořena záložní lůžková kapacita pro budoucí infekční pacienty.
FN velice rychle vytvořila kapacitu 50 intenzivních plně ventilovaných lů-
žek, při nejhorším katastrofickém scénáři byla FN schopna aktivovat až
127 ventilovaných lůžek. Pro veřejnost byla otevřena dvě odběrová místa
biologického materiálu (na Borech a v Lochotíně) na testování přítomnosti
koronaviru SARS-CoV-2, původce onemocnění COVID-19.

Jan Cejthamr

Jan Cejthamr, zástupce OrCam Technologies na českém trhu a nový člen
Komory, připravil on-line výuková videa, která názorně ukazují, jak asis-
tenční přístroj OrCam MyEye 2 používat. Tuto variantu si mohou zájemci
zvolit, pokud nechtějí osobní zaškolení. Je ideální pro ohrožené skupiny,
tedy starší spoluobčany a lidi s oslabenou imunitou. V květnu pak společ-
nost uspořádala na Facebooku sérií čtyř soutěží. Jednalo se o tři dlouho-
dobé zápůjčky a darování jednoho zařízení v hodnotě 130 00 Kč.

Linda Štucbartová

Linda Štucbartová podpořila Klub svobodných matek, pomáhala pro-
pojovat různé experty z Izraele a České republiky a v neposlední řadě
přispěla k popularizaci aktivit ČISOK v souvislosti s webinářem na téma
Izrael jako Start-Up Nation. Pro vzdělávací platformu EPALE na základě
marketingové metodiky Dr. Sharon Tal Itzkovich z Technionu připravila
seminář Plán B aneb jak přemýšlet o alternativách. Rovněž se věnovala
mentoringové podpoře různých inovativních projektů, ať již v rámci stu-
dentského hackathonu, nebo projektu Hack the Crisis CZ, který spadá
pod CzechInvest. V rámci působení v Radě pro komercializaci Univerzity
Karlovy posuzovala tři projekty, které budou podpořeny v rámci speciální
výzvy pro hledání řešení v souvislosti s Covidem-19.

BULLETIN / ČISOK 6str. VYDÁNÍ 02 / 2020

Rrubrika rozhovor

Mmedailonek člen komory Pavel Kysilka: Na krizi jsou jedinou odpovědí adaptabilita a flexibilita

PAVEL Jak se podle vás proměnila česká silní. Národy dnes vítězí schopnos- vevývoji,obchodě,nabídcekomplex-
KYSILKA ekonomika v souvislosti s jarní ko- tí kooperace a propojení mezi nimi. ních a dlouhodobých řešení šitých
ronavirovou situací? Zde hluboce zaostáváme. A právě na tělo a budoucnost, v poradenství
Pavel Kysilka je významný Strukturálně skoro nijak s výjimkou tohle se Komora snaží měnit. a ve službách spjatých s životním
český ekonom a člen Rady snížení některých kapacit v oblasti cyklem klientů. K úspěšnému zvlád-
Komory. Působil na postu turistky, a naopak navýšení podílu Jak bude podle vás vypadat digi- nutí tohoto manévru ale budou lidi
guvernéra České národní rozvážkových a onlinových služeb tální revoluce v médiích, zaměst- potřebovat celoživotní vzdělávání
banky, experta Mezinárod- a platforem. Finančně naopak silně náních a domácnostech? a rekvalifikaci ať už svépomocí v on-
ního měnového fondu či na v podobě odčerpání úspor a rezerv V mediálním světě už proběhla, line stylu, nebo ze strany firem, škol
pozici generálního ředitele firem a domácností a zvýšení dluhu obrátila jej naruby a v jeho velkých a dalších institucí. V oblasti domác-
České spořitelny. Nechy- veřejných rozpočtů. částech zlikvidovala po dvě století ností to je jednoznačně internet věcí
bí mu ani zkušenost z aka- fungující byznysový model. Napří- k vzdálenému monitoringu a ovlá-
demické sféry, po studiích Co je nyní klíčové pro její klad motivy vlastnit tištěná média dání vybavení a zařízení vašeho by-
působil v Ekonomickém nastartování? jsou dnes výlučně mimoekonomic- dlení a dále využivání online nákupu
ústavu Československé Jako vždy konsolidace německé ké – politický vliv, ochrana ekono- a dovážkových služeb.
akademie věd. Je zaklada- ekonomiky a dalších exportních mického impéria, image a další.
telem 6D Academy, předse- trhů, vládní investiční projekty a zno- V oblasti zaměstnání už probíhá Jaká je podoba optimálního ekono-
dou dozorčí rady Českých vunahození řemene spotřebitelské substituce rutinních, monotónních, mického modelu pro 21. století?
drah a prezidentem národ- poptávky, která byla až do února sil- těžkých, nezdravých, chybových Technologie všude, kde jim nemů-
ního festivalu Smetanova ná a dynamická. a rizikových činností technologiemi, žeme konkurovat, lidé všude, kde jim
Litomyšl. konkrétně roboty, strojovým uče- nemohou konkurovat technologie.
Můžete zhodnotit digitalizaci Čes- ním, rozšířenou realitou a blockcha-
ké republiky a výzvy v této oblasti inem. Lidi to posouvá do vyšších rolí Současná situace přináší nejednu
z pohledu ekonoma a občana? byznysovou výzvu. Nastínil byste
Stupeň digitální transformace do- čtenářům svou nejlepší a nejhorší
mácností a firem je v evropském zkušenost s jejich řešením?
srovnání nadprůměrný, na totálním Tou největší je kybernetická bez-
chvostu jsme ale v digitalizaci stát- pečnost. Špatných zkušeností v této
ní správy a samosprávy. Poslední sféře je dlouhá řada, vše je ale zatím
pokrok nastal před mnoha lety zří- selanka proti nejhorším zkušenos-
zením datových schránek a Czech tem, které teprve přijdou a covid
Pointů, od té doby se nic nepoved- proti nim bude piknik. I zde hle-
lo. Zde se snad blýská na lepší časy, dejme inspiraci v Izraeli.
když sleduji iniciativy ve státní sprá-
vě, které vykročily dobrým směrem. Složité situace čekají nejen podni-
Ale naše časová ztráta je enormní. katele, ale i řadové zaměstnance.
Z pohledu ekonoma to vytváří agre- Jak se mohou české domácnosti
gované roční přímé a nepřímé ztrá- a firmy připravit na další možnou
ty pro firmy, domácnosti a rozpočet krizi?
v řádu stamiliardy korun z titulu by- Adaptabilita a flexibilita jsou jedinou
rokratické neefektivity. Z pohledu odpovědí. Ta musí být principem kaž-
občana jde o ztráty časové, psy- dé firemní i individuální životní stra-
chickozdravotní i finanční plynoucí tegie. Zatím to je případ jen několika
z papírové a fyzické zátěže. Arogan- nejosvícenějších firem a jedinců.
ci a nemohoucnost si vlády a sa-
mosprávy předávaly jako štafetový V čem vidíte možnosti vzájemné
kolík. inspirace a spolupráce s Izrae-
lem a jakou roli v tom může sehrát
Dokážeme v evropském kontextu Komora?
v oblasti digitalizace ostatním stá- Inspirace? Už jsem zmínil spolu-
tům konkurovat a čím? práci a bezbariérovou propojenost
V oblasti exponenciálních techno- výzkumu, vývoje, školství, byznysu
logií, jako jsou umělá inteligence, a vládního sektoru včetně obrany
virtuální realita či nanotechnologie, a bezpečnosti v Izraeli. A co se spo-
máme na špičkové světové úrov- lupráce týká, Izraelci nás mají rádi,
ni řadu výzkumných, vývojových ale podceňují nás a střední Evropu
a byznysových institucí. Zde skóru- jako příležitost, jejich ambicí je se-
jeme velmi slušně i v indexu mezi- verní Amerika, Asie – Čína, Indie. Ko-
národní konkurenceschopnosti. Na- mora přiváží nejlepší zkušenosti z Iz-
opak zhruba na úrovní Afriky jsme raele do Česka jak svým členům, tak
v míře jejich propojenosti a spolu- širší byznysové, výzkumné a vzdělá-
práce. V indexu to najdete pod ko- vací komunitě. A v opačném gardu
lonkou Clustering. Jde přesně o ten ukazuje izraelským přátelům Česko
faktor, ve kterém celý svět převál- a jeho firmy a instituce jako někoho,
covalo americké Silicon Valey a iz- kdo může nabídnout mnohem více
raelské Silicon Wadi. Národy dnes než sympatii a přátelství.
nevyhrávají podílem talentovaných
jedinců a firemních a výzkumných Text: Martina Ivanová, Pavel Košek
šampionů. V tom jsme poměrně
Foto: archiv Pavla Kysilky

BULLETIN / ČISOK 7str. VYDÁNÍ 02 / 2020

Rrubrika Izrael

COVID-19 z izraelské perspektivy – umění nalézt v každé hrozbě zajímavou příležitost

„Ačkoliv současná pandemie koronaviru představuje bezprecedentní
zásah do životů obyvatel na celém světě, Izrael se od počátku krize
profiluje jako jedna ze zemí, která se ve vzniklé situaci pokouší najít
i pozitivní příležitosti a prostor pro uplatnění nových technologií a inovací.”

Izrael je znám jako „Start-up Nation“ spolupráci pracovních týmů (sem společně připraveni rychle hledat
s více než 6 500 aktivními start-upy. patří například start-up Monday). inovativní řešení.
I když pro část izraelských start-upů
není současná situace jednoduchá K novým technologiím se staví pozi- Dovolím si závěrem připomenout,
a jejich investoři nekompromisně tivně rovněž izraelská státní správa. že s vyhlášením 2. veřejné sou-
požadují finanční škrty a propouště- Izraelské ministerstvo zdravotnic- těže v rámci programu meziná-
ní, najde se i řada těch, kteří se sna- tví například spolupracuje při péči rodní spolupráce DELTA 2, kterou
ží využít svou dosavadní expertizu o zdraví klientů domovů s pečova- 13. 5. 2020 vyhlásila Technologická
a rychle se přeorientovávají na nové telskou službou se start-upem VITA- agentura ČR ve spolupráci s pres-
výzvy „postkoronavirového“ světa. LERTER. Jedná se o jakousi „virtuální tižní Israel Innovation Authority, se
Nezisková organizace Start-up Na- zdravotní sestru“, která prostřednic- tyto možnosti spolupráce se špičko-
tion Central, jedna z důležitých sta- tvím elektronického senzoru, jenž je vými izraelskými firmami letos opět
vebních kamenů izraelského eko- umístěn na lůžku pacienta, dokáže otevírají i českým zájemcům. Výzva
systému, pomáhá aktivně zviditelnit monitorovat všechny jeho důležité je pro české žadatele otevřena do
v globálním měřítku již více než dvě životní funkce, následně analyzovat 15. 7. 2020. Naše Velvyslanectví ČR
stě izraelských technologií, které se tyto velké objemy dat a uvědomit v Tel Avivu je připraveno v případě
bojem s následky COVID-19 zabý- v případě odchylek od normálu zájmu nabídnout asistenci s hledá-
vají. Jejich počet však neustále na- ošetřující personál. Podobných pří- ním vhodných izraelských partnerů.
růstá. Mezi perspektivní témata patří kladů bychom našli desítky. Pande-
zejména oblast biotechnologií, ky- mie COVID-19 ukázala, že v Izraeli Z Tel Avivu všechny členy Komory
bernetické bezpečnosti, metod pro velmi dobře funguje propojení mezi srdečně zdraví Delana Mikolášová,
analýzu velkých objemů dat, oblast státním sektorem, izraelskými ne- vědecká diplomatka.
e-Health a telemedicíny, Průmyslu mocnicemi, univerzitami a start-upy
4.0 či platformy určené pro virtuální a v případě krize jsou všichni DM Foto: archiv autorky

Nanotechnologie
mění
svět

Před
50
lety
otevřely
nanomateriály
cestu
k
novým
objevům
a
technologiím
ve
strojírenství
a
elektronice.
Dnes
ovlivňují
další
a

další
obory
a
nabízí
obrovský
potenciál
do
budoucna.
Pojďte
se
spolu
s
námi
podívat
blíže
na
to,
jak
si
dvě
země
se
silnou
tradicí

výzkumu
v
této
oblasti,
Česká
republika
a
Izrael,
vedou
ve
využití
nanotechnologií
při
čištění
vod
a
v
medicíně.

Česko-izraelský Propojení
vědy,
výzkumu
a
byznysu
na
jednom
místě.
Čeští
a
izraelští
řečníci
a
firmy,
kteří
mají
co
říct.

inovační
den Buďte
u
toho
s
námi!
Liberec
2020
Prof.
RNDr.
David
Lukáš,
CSc.

Prof.
Dr.
Ing.
Miroslav
Černík,
CSc. Katedra
chemie
Technická
univerzita
Liberec
Ústav
pro
nanomateriály,
pokročilé
technologie
a
inovace Prof.
Dan
Peer
Technická
univerzita
Liberec AC
ELEKTROSTATICKÉ
ZVLÁKŇOVÁNÍ
A
JEHO
VYUŽITÍ Laboratory
of
Precision

NANOTECHNOLOGIE V
PRODUKCI
POMŮCEK
 NanoMedicine,
Tel
Aviv
University
PRO
ČIŠTĚNÍ
VOD OSOBNÍ
OCHRANY

VYVÍJENÉ
NA
TUL
 NANOTECHNOLOGIE
Prof.
Hadas
Madame VE
SLUŽBÁCH
PERSONALIZOVANÉ
MEDICÍNY

Faculty
of
Engineering,
Tel
Aviv
University
(TAU)

POKROČILÁ
TECHNOLOGIE 26
 11
 2020 Liberec
VE
VYUŽÍVÁNÍ
REAKTIVNÍCH 9:00-18:00
DRUHŮ
A
FOTONŮ
PRO nová
budova
ÚPRAVU
VODY Lipo.ink

www.ciidliberec2020.cz

BULLETIN / ČISOK 8str. VYDÁNÍ 02 / 2020

Summer Party mezi greeny Rrubrika naživo

V podvečer 16. června 2020 se mezi proslovem, následně předal slovo
greeny areálu Golf Clubu Hodkovič- izraelskému velvyslanci J.E. Danie-
ky uskutečnila letošní Summer Par- lu Meronovi a Miloslavu Janulíkovi,
ty. Po delší době se členové a přá- předsedovi meziparlamentní skupi-
telé Komory mohli sejít a popovídat ny ČR – Izrael.
si u sklenky vína. Večer zahájil presi-
dent Komory Pavel Smutný krátkým Děkujeme partnerům akce:

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 1. 7. 2020 v Praze


Click to View FlipBook Version
Previous Book
tryout11
Next Book
MasterChef 12H