The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2020-01-24 07:15:53

Čisok Bulletin 2019-04

Čisok Bulletin 2019-04

rubrika 0st3r. VVI hlavní 0st2r. téma rubrika 0st4r. spolupráce

VICEPREMIÉR HAVLÍČEK: INOVACE GESHER
Vize Country for the Future propojí mladé
vytvoří přidanou hodnotu O SMART HEALTHCARE zájemce o Izrael
V OLOMOUCI

BULLETIN / ČISOK 2str. VYDÁNÍ 04 / 2019 Hhlavní téma

O Smart Healthcare v Olomouci

V hlavním sále BEA campusu Olomouc se během dne vystřídalo na 180 účastníků inovačního dne.

Česko-izraelský inovační den zařízení z celé republiky, krajští zajištěna Olomouckým klastrem která pomocí umělé inteligence
„Smart Healthcare – Management, zdravotní radové, zástupci desítek inovací a ČISOK za podpory Olo- a digitalizace zvýší efektivitu zdra-
Innovations, Education“ se konal firem a inovačních center, ale např. mouckého kraje. Postupně se vy- votnického systému i lékařské péče
6. listopadu v prostorách BEA cam- i izraelští medici. Letošní inovační profilovali i partneři akce, mezi nimiž o pacienty, jejichž nároky jsou stále
pusu Olomouc. Skvělý nápad vedení den nabízel také řadu příležitostí pro byly Fakultní nemocnice Olomouc, větší. Bude záležet jen na členech
ČISOK vyprofilovat česko-izraelskou osobní setkání a rozhovory. Moravská vysoká škola Olomouc, ČISOK, do jaké míry se na této změ-
spolupráci na inovacích se v Olo- Tesco SW, Teva Pharmaceuticals ně budeme podílet.
mouci dočkal skvělého provedení. Za úspěchem inovačního dne byla ČR, CzechInvest a Lékařská fakulta
Zaměření na eHealth bylo trefou vize Josefa Tesaříka, předsedy před- UPOL. TJ Text: Tomáš Jelínek
do černého, což potvrdil i zájem stavenstva Tesco SW, podpořit roz- Foto: Česko-izraelský inovační den v Olomouci
odborné veřejnosti. Mezi sto osm- voj moderního zdravotnictví v olo- Izraelští experti se na inovačním
desáti účastníky byli členové ma- mouckém regionu a rok důkladných dni shodli, že zdravotnictví v příštích
nagementu desítek zdravotnických příprav. Organizačně byla akce letech čeká technologická revoluce,

Mezi VIP hosty byli vedle velvyslance Daniela Merona a jeho choti Panel o inovacích zahájil Mark Milton-Edwards z Teva Digital Health
představitelé Olomouckého kraje, MZ, MZV a Parlamentu ČR. prezentací vývoje digitálního inhalátoru ProAir® DigihalerTM.

Kulatý stůl o budoucnosti zdravotní péče, který V úvodním panelu vystoupili president ČISOK Pavel Smutný, náměstek ministra zdravotnictví
moderoval prof. Roman Havlík z FNOL, přenášela ČTK. Radek Policar, ředitel odboru Blízkého východu MZV Petr Hladík a velvyslanec Daniel Meron.

BULLETIN / ČISOK 3str. VYDÁNÍ 04 / 2019

Vicepremiér Havlíček: Vize Country for the Future vytvoří přidanou hodnotu Rrubrika VVI

Setkání s čerstvým ministrem prů- a výzkumu a Izrael začíná objevovat Dále upozornil, že vláda má dva roky Havlíček plánuje jako nenárokové.
myslu a obchodu a vicepremiérem český průmysl s jeho experty. Na na to, aby fungující model rozjela, Zároveň chce podporovat celý ino-
pro hospodářství Karlem Havlíčkem březen 2020 je pak do Státu Izrael a že je pro Českou republiku klíčové vační řetězec od nápadu po finální
se odehrálo 2. října 2019 v užším kru- plánována velká senátní delegace. vytvářet přidanou hodnotu. Vyslovil produkt. Na závěr diskuse proběh-
hu členů a přátel Komory v tradič- přesvědčení, že vize Country for the lo i stručné představení záměru
ních prostorech advokátní kanceláře Karel Havlíček představil přítom- Future má potenciál takovou přida- konsolidace agentur CzechTrade
Císař, Čéška, Smutný. ným inovační strategii Country for nou hodnotu vytvořit. a CzechInvest.
the Future. Slovy pana vicepremi-
Pavel Smutný hosta přivítal a kvitoval éra – když něco prodáváte, nestačí V následující debatě byla otevře- Text: Pavel Košek
další velký personální posun v čele mít dobrý produkt. Izrael komuni- na témata týkající se inkubátorů,
Ministerstva průmyslu a obchodu. kaci a marketing svých úspěchů problematiky rezortismu či vnesení Foto: archiv Komory
Zkonstatoval, že ČISOK je partne- umí a je v tomto ohledu velice prvku soutěživosti do české vědy
rem vlády v oblasti průmyslu i vědy inspirativní. a investičních pobídek, které Karel

BULLETIN / ČISOK 4str. VYDÁNÍ 04 / 2019

VII. mise českých vodohospodářů do Izraele Rrubrika spolupráce

Ve dnech 13. až 20. listopadu 2019 Aqwise, Magistrát města Tel Aviv
proběhla VII. mise českých vodo- a instituce Volcani Center a Israel
hospodářů do Izraele, kterou zorga- Water Authority. Rovněž proběhla
nizovalo Ministerstvo zemědělství schůzka s velvyslancem Martinem
ve spolupráci s Komorou, Svazem Stropnickým v prostorách českého
vodního hospodářství, velvyslanec- velvyslanectví v Tel Avivu. Vodohos-
tvím Izraele v ČR a českým velvysla- podářské mise jsou součástí nad-
nectvím v Izraeli. Osmidenní cesty standardní bilaterální spolupráce
se zúčastnilo padesát vodohospo- v oblasti vodního hospodářství, kte-
dářů s cílem získat nejnovější po- rá je rozvíjena od roku 2002.
znatky v boji se suchem a klimatic-
kou změnou. Za tímto účelem byly LF Text a foto: Ladislav Faigl, Ministerstvo zemědělství
navštíveny firmy Netafim, Mekorot,

Gesher propojí mladé zájemce o Izrael Rrubrika spolupráce

Mladí lidé se zájmem o rozvoj Do vedení spolku se postaví Adriana Maceška a Jiří Schlanger. Členové a dodává, že se už rýsují nové příle-
česko-izraelských vztahů mají nově Paluková, Anna Jordanová a Jakub spolku se již podíleli na několika žitosti od přednášek po charitativní
svou oficiální platformu. Na konci říj- Volšanský. Adriana Paluková bude zajímavých akcích a další je čekají. akce.
na vznikl spolek Gesher CZ. Členové mít na starost sekci Obchod a sta- „Pomáhali jsme například s přípra-
věří, že pod hlavičkou spolku za- ne v čele představenstva. Anna Jor- vou Česko-izraelského inovačního MI Text: Martina Ivanová
čne fungovat celá řada atraktivních danová povede sekci Bezpečnost dne v Olomouci, Festivalu izraelské-
projektů, a to hlavně díky propojení a Jakub Volšanský Výzkum. Dohled ho filmu KOLNOA či s organizací se-
schopných a zapálených lidí napříč nad spolkem převzali představitelé tkání studentů se členy Diplomatic-
mnohými obory. ČISOKu, a sice Ondřej Bočkay, Jiří ké akademie,“ vypočítává Paluková

BULLETIN / ČISOK 5str. VYDÁNÍ 04 / 2019

Druhá ženská podnikatelská mise do Izraele Rrubrika spolupráce

Druhá ženská podnikatelská mise v neziskovém sektoru (mj. podpora považovala jedna z účastnic za nej- zkušeností na téma inovace for-
z České republiky do Izraele pro- nevidomých) i o aktivitách vedou- inspirativnější. „Nápad zapojení mla- mou spin-ins vs. spin offs. Souhr-
běhla ve dnech 8.–14. listopadu cích k podpoře společného setkání dých lidí v civilní službě do CSR pro- nem, druhá podnikatelská mise do
2019. Skupina třinácti manažerek českého Ministerstva práce a sociál- jektů, vč. jejich zaškolení, je skvělý. Izraele poskytla svým účastnicím
a podnikatelek z privátního, akade- ních věcí a Asociace poskytovatelů Krásný příklad propojení start-up návštěvu celkem 12 různých firem
mického a podnikatelského sektoru sociálních služeb s jejich izraelskými kultury a CSR.“ Dita Pasquier, a institucí, 14 přednášek a setká-
odletěla do Izraele s cílem sezná- protějšky. Delana Mikolášová, česká Business Financing Tribe Leader, ní s 26 izraelskými protějšky. Až na
mit se, inspirovat se a navázat rele- diplomatka pro vědu, výzkum a ino- Komerční banka. jednu účastnici, která se mise zú-
vantní kontakty v zemi přezdívané vace, představila aktuální projekty častnila opakovaně, všechny ostatní
„Start-Up Nation“. Misi vedla členka a opakované výzvy, které podporují Následovala návštěva firem, které manažerky a podnikatelky navštívily
Česko-izraelské smíšené obchodní česko-izraelskou vědeckou spo- jsou vizionářsky propojené, každá Izrael poprvé a ocenily také kultur-
komory Linda Štucbartová; na spo- lupráci. Odpolední úterní program však představuje samostatného lídra ní část mise – návštěvu čtyř míst
lupráci se podílela cestovní kancelář probíhal z bezpečnostních důvodů ve svém oboru. Této návštěvy se rov- ze seznamu kulturního dědictví
OK TOURS, ČISOK a zastupitelské v hotelu. Účastnice ocenily flexibi- něž zúčastnila i Veronika Stropnická. UNESCO – zahrady v Haifě, historic-
úřady obou zemí. Zaměření mise litu Víta Lichtensteina vyřešit vznik- Irie Meltzer z firmy OrCam předvedl ký přístav Akko, Bauhaus architektu-
bylo rozděleno do kategorií přírodní lou situaci připojením se na dálku, reálné fungování moderní pomůc- ru v Tel Avivu a historické centrum
vědy, nové technologie a součas- a tím umožnit prezentaci aktivit ky pro zrakově postižené – OrCam Jeruzaléma.
ná geopolitická situace na Blízkém ŠKODA AUTO Digilab v Izraeli. Anna MyEye, jejíž česká verze je již do-
východě. Program obsahoval jak Moshe, seniorní partnerka pora- stupná na českém trhu a je z 90 % Co dodat závěrem? Mise v roce
komentované prohlídky dvou klíčo- denské kanceláře Pearl Cohen hrazená zdravotními pojišťovnami. 2020, již třetí v pořadí, bude mít na
vých vzdělávacích a výzkumných Zedek Latzer Baratz, začala před- Navazující přednáškou byl systém programu kromě Jeruzaléma a Tel
center – Technionu v Haifě a Cen- nášku o izraelském ekosysté- Avivu i návštěvu přírodní krásy na
tra Šimona Perese v Tel Avivu, tak mu, investicích a spolu- firmy Mobil Eye, který minima- jihu Izraele – pouště Negev.
návštěvu zajímavých aktérů izrael- práci mezi start-upy, lizuje riziko srážky do-
ského start-upového ekosystému – vědeckými pravního prostředku Realizace celé letošní mise by ne-
od inkubátorů přes akcelerátory až institucemi s jiným vozidlem, byla možná bez významné podpo-
po korporace. Během pěti dnů ženy cyklistou anebo ry a záštity mnoha jedinců, kterým
navštívily zdravotnický inkubátor a VC s konsta- bych chtěla tímto poděkovat; ze-
MindUp, sociální program se za- továním, že nyní chodcem. Zá- jména J.E. Danielu Meronovi a jeho
měřením na vývoj nových techno- máme možnost zjistit, stupce společnosti zástupkyni Irit Amitai, velvyslan-
logií Carmel 6000 působící v rámci proč je Izrael tak úspěšný MobilEye, MickeyAyalon, ci České republiky ve Státě Izrael
nadace Hilma Foundation, jeden právě v oblasti start-upů a technolo- hovořil o testování v Praze Martinovi Stropnickému s chotí, di-
z nejvýznamnějších izraelských gií. Úterní večer byl věnován aktuální a Ostravě a o tom, jak je možné veške- plomatce pro vědu, výzkum a ino-
start-upů OrCam, izraelského „jed- problematice česko-izraelské spolu- rá data ze systému využít pro budo- vace Delaně Mikolášové, výkonným
norožce“ MobilEye, korporaci IBM práce a izraelskou stranu zastupovali vání tzv. chytrých měst. VJeruzalémě zástupcům Izraelsko-české ob-
a pobyt zakončily prohlídkou hangá- David Hercky, Assaf Dovrat, Irie Mel- měly dámy možnost se potkat s bý- chodní komory Davidovi Herckymu
rů Boeingu v IAI – Israeli Aerospace tzer a Zvyia Baron. valou mluvčí izraelské armády Avital a Assafu Dovratovi a jejich českým
Industries. Leibovich, která aktuálně působí na protějškům, prezidentu Pavlovi
Ve středu byla bezpečnostní situa- pozici ředitelky AJC. Smutnému a Ondřeji Bočkayovi.
Podnikatelská mise začala v Haifě. ce v oblasti středního Izraele klid-
Návštěvu Technionu a jeho pre- nější a program mohl pokračovat Závěr patřil unikátní návštěvě Isra- A citát závěrem:
zentaci ocenila především zástup- dle plánu v Jeruzalémě. Setkání eli Aerospace Industries a jejich „Zažila jsem šest nezapomenutel-
kyně akademické sféry. „Zejména s Merav Israeli-Amarant a absol- výzkumného centra letectví, kde ných dní ve společnosti výjimeč-
prohlídka návštěvnického centra ventkami programu Carmel 6000, bylo možné s šéfkou Innovation Lab ných žen z různých oblastí obchodu,
v Technionu ve mně zanechala hlu- který zaštiťuje Hilma Foundation, Hangar Zvyiou Baron a jejími ko- vědy i neziskového sektoru. Již toto
boký dojem. Úžasné, inspirující, ale legyněmi a kolegou sdílet výměnu by stačilo, aby to byly dny příjemné
i poučné. Mají být na co hrdi. Uni- a užitečné. K tomu musím přidat to,
verzitní kampus je velmi praktický, že jsem byla poprvé v Izraeli a měla
s příjemným prostředím. Takto bych jsem možnost poznat hned několik
chtěla strávit svá studentská léta.” měst a míst včetně jejich památek.
Hana Večeřová, vedoucí ekonomic- To nejcennější ale byl vlastní pro-
kého odboru, Univerzita Tomáše gram, rozvržený zeširoka tak, že kaž-
Bati ve Zlíně. dá z nás našla užitečné infor-
mace a zkušenosti pro svůj obor,
V úterý ráno byla v oblasti jižního a naplněný neuvěřitelnými lidmi.
Izraele a také střední části Tel Avivu Lidmi, kteří byli nesmírně erudovaní
vyhlášena situace „Code Red“ zna- a připravení odpovědět na všech-
menající možnost raketových úto- ny naše dotazy a otevření podělit se
ků. Na programu mise byla tradiční také o svoje osobní příběhy. Bylo to
návštěva zastupitelského úřadu šest dní plných inspirace, důvodů
v Tel Avivu a v rámci osobního setká- k zamyšlení, potkávání hodnotných
ní s panem velvyslancem Martinem lidí a sbírání zkušeností. Děkuji za ně!“
Stropnickým obdržely účastnice Markéta Franke, spoluzakladatelka
nejen politický, ale i bezpečnostní Behavee.
brífink. Veronika Stropnická násled-
ně informovala o aktivitách České Text: Linda Štucbartová, Diversio
školy v Izraeli, o plánovaném doku-
mentárním seriálu o Izraeli a s ohle- Foto: Barbara Hucková
dem na dlouhodobou angažovanost

BULLETIN / ČISOK 6str. VYDÁNÍ 04 / 2019

Rrubrika naživo

Mmedailonek ocenění S Tomášem Krausem o židovské historii a kultuře

PAVEL Na podzim uspořádala naše Komora
SMUTNÝ hned dvě vystoupení Tomáše Krau-
se věnovaná židovské historii a kul-
obdržel Medaili tuře. V závěru září proběhla před-
Za zásluhy I. stupně náška na téma „Židovské památky
Čech a Moravy“ o historii a součas-
Dne 28. října 2019 udělil nosti židovských památek na našem
prezident republiky Miloš území. Klíčovým bodem progra-
Zeman Medaili Za zásluhy mu přitom byly synagogy v rámci
o stát v oblasti hospodářské úspěšného projektu „10 hvězd“.
Pavlu Smutnému, prezidentovi
Česko-izraelské smíšené V podvečer 21. listopadu jsme se
obchodní komory, právníkovi pak sešli v prostorech Židovské
a filantropovi. Pavel Smutný obce v Praze, abychom si užili vý-
jako prezident Komory velkou klad na téma „Co je to košer“, kde
měrou přispěl k rozvoji obchodní, Tomáš Kraus účastníky seznámil
s pravidly stravování podle zásad ži-
akademické a politické dovské kuchyně. Dozvěděli se nejen
spolupráce mezi Českou to, jaké jídlo je a není povoleno, ale
republikou a Státem Izrael, také něco o tradičních pokrmech
angažuje se v projektech boje židovských svátků. A to vše s pří-
se suchem, nakládání s vodními slušnými ochutnávkami, které byly
zdroji a přenosu izraelského skutečně vynikající.
technologického know-how
do českých podmínek. R Text: redakce
Foto: archiv Komory
Foto: Milan Mošna, Fotoarchiv KRP: Hana Brožková
Rrubrika naživo

2200 diváků na Festivalu izraelského filmu KOLNOA

Již tradičně i tento říjen měli praž-
ští diváci možnost navštívit Festival
izraelského filmu KOLNOA. 3. ročník
KOLNOA proběhl ve vršovickém
kině Pilotů a přinesl v pěti dnech
celkem čtyřicet čtyři projekcí.

Vedle 14 filmů dokumentárního Záběr z filmu The Testament
i hraného charakteru uvedených
převážně v české premiéře se letos příštího roku. Jedním ze sponzorů TR Text: Tereza Regnerová
diváci mohli seznámit s tvorbou vy- festivalu byl i ČISOK. Foto: Festival izraleského filmu KOLNOA
cházejících hvězd izraelského filmu.
Nejmladší filmařská generace byla Vice informací na:
zastoupena patnácti krátkými filmy
pocházejícími z dílny čtyř prestiž- WWW.KOLNOA.CZ
ních jeruzalémských a telavivských
škol. I letos byl program obohacen
o teoretickou část. Publicista Jakub
Szántó ve své přednášce Reportáž
jako minifilm ukázal silné příběhy
z dob svého působení v Izraeli. Ruth
Ben Hadar Hufnagel tradičně za-
světila vybrané zájemce do teorie
izraelského filmu. Letos se zaměřila
na fenomén izraelského televizního
seriálu. Nově přibyl minikurz hebrej-
štiny jazykové školy ULPAN a pro-
ducentka Yael Perlov představila
tvorbu svého otce, zakladatele izra-
elského dokumentu, Davida Perlova.
Promluvit si s tvůrci a aktéry uvede-
ných filmů měli diváci možnost díky
přítomnosti významných hostů –
režiséra Erana Riklise (Shelter, Oli-
vovník) a herečky Nety Riskin (Shel-
ter). Festivalový tým již připravuje
další ročník, jenž se uskuteční v říjnu

BULLETIN / ČISOK 7str. VYDÁNÍ 04 / 2019

Není čas na švejkoviny Rrubrika rozhovor

S generálním ředitelem společnosti Dalším dechberoucím zážitkem z něho sebevědomí, je motivační. To Začnu trochu při zemi… Jednou z vý-
Meopta Vítězslavem Moťkou o pod- byla procházka po Jeruzalému, jeho jsou vlastnosti důležité pro úspěš- zev, kterým čelíme zejména v po-
mínkách pro inovace, první cestě do rozmanitost i atmosféra „kultov- nou inovaci, ať už se jedná o inovaci slední dekádě, je změnit a napravit
Izraele a o tom, proč bychom měli ních“ poutních míst jako Zeď nářků, výrobku, technologie, nebo procesu. katastrofální situaci v dopravní infra-
ctít presumpci neviny a nedávat Chrám Božího hrobu, vlastně celé Meopta průběžně hledá nové cesty struktuře. Na jedné straně vyvíjíme
ultimáta. Staré Město. ve všech těchto oblastech. Zamířili unikátní systémy a „kosmické“ tech-
jsme do vysoce sofistikovaných sys- nologie, na straně druhé nejsme
Téměř 100letá historie, hrdí patrioti Co samozřejmě nelze opomenout, témů, rozvíjíme špičkové technolo- schopni efektivní přepravy z bodu
a inovátoři ve vedení, rozvážné in- jsou bezpečnostní opatření a systém gie jemnomechanického obrábění, A do bodu B.
vestice a napojení na tradiční i vo- vojenské služby. Projít bezpečnostní precizního leštění a mnohonásob-
jenský průmysl – svým příběhem kontrolou na letišti nebo ke Zdi nář- ného vrstvení optických kompo- Ani infrastruktura vzdělávacího sys-
připomíná osud Meopty některé ků, kdy vás kontrolují mladá děvčata nent, vyvíjíme nové unikátní metody tému není ideální, jako největší
izraelské firmy z knihy Start-up Na- s ostře nabitými samopaly, to byl pro měření a justáže. Implementujeme bolest vnímám zbytečnou inflaci
tion. Spojuje Vás se Státem Izrael mě také nový zážitek. Dnes se často elektronické prvky do optomecha- víceletých gymnázií, jejíž původ je
něco více než obchodní partnerství diskutuje, jak pokročilý je izraelský nických soustav s využitím digitál- v devadesátých letech. Dříve to byly
a členství v ČISOK? Jaká je Vaše bezpečnostní systém a zkušenos- ních aplikací. S výsledky našich ino- elitní školy, dnes řada z nich přijímá
první vzpomínka na Izrael? ti z boje proti terorismu jsou velmi vací se můžeme setkat u zařízení na i lehce nadprůměrné studenty, kteří
cenné. kontrolu a výrobu mikročipů, profe- by se lépe vyjímali na příjímacích ří-
Moje první cesta do Izraele se ode- zeních do středních odborných škol.
hrála v roce 2000. Jak se ukáza- První návštěva Iz- sionální digitální Diskuze o nevyužitých pracovních
lo hned po příletu, mé informace, raele mne ohro- projekci,skenova- příležitostech díky nedostatečnému
o jakou zemi se jedná, byly napros- mila v mnoha as- cích medicínských počtu technicky vzdělaných absol-
to nedostatečné. Podobně jako pektech, Izrael zařízení, pozoro- ventů jsou bohužel stále aktuální
naše republika je Izrael malá země jsem si zamiloval vacích a zamě- i přes momentálně dobré tempo
s nevelkým počtem obyvatel. Co vše a těším se na kaž- řovacích přístrojů růstu naší ekonomiky.
však dokázala, bylo pro mě překva- dou možnost se denního i nočního
pující. Zapůsobila na mne specific- do této fascinující vidění i dalších Další výzvou je nastavení „firemní
ká architektura Tel Avivu nádherně země vracet. obranných sys- kultury“ ve firmě a kultury chování
navazující na pláže Středozemního témů. ve společnosti. Je třeba chovat se
moře. Pohled, který se naskýtá z Jaffy, Na letošním MSP s respektem k okolí, vážit si druhých,
je úchvatný. Zcela mě, technicky v Brně jste byl K docílení většího ctít pravidla, například ctít výsledky
založenou bytost, fascinovala obrov- slavnostně uve- efektu spojujeme voleb. To neznamená nemít právo
ská koncentrace technologií a hi-tech den do Galerie své síly s vývojář- se vyjádřit, když s něčím nesouhla-
průmyslu. osobností čes- skými týmy svě- sím, ale dávání různých ultimát není
kého průmyslu. tových lídrů a sami podle mne něco, co by kultivovalo
Při pobytu v průmyslové zóně Re- Během ceremonie jste také oce- se takovým lídrem demokratické prostředí. Citlivé téma
hovot jsem na vlastní oči viděl stroje nil novou inovační strategii ČR, na stáváme. Meopta je i presumpce neviny. Jak snadné je
a zařízení, které tvoří výrobní linky níž jste měl možnost se podílet. je spoluzakládajícím členem České- zničit část lidského života a kariéru
pro výrobu a kontrolu mikročipů. V čem konkrétně spatřujete ony ho optického klastru, který sdružuje člověka nepodloženým obviněním?
Meopta si dala za cíl stát se součástí „inovace“, které by měly ČR dostat firmy, univerzitní pracoviště i výzkum- Existují i výzvy, které jsou jakoby
dodavatelského řetězce a začlenit během deseti let mezi globální né ústavy zabývající se optikou, opto- z jiného světa. Dopady překotného
se i do nadnárodních vývojářských inovační lídry? Jak k tomu mohou elektronikou, fotonikou. Spolupráce rozvoje informačních technologií,
týmů působících v oblasti polovo- přispět firmy jako Meopta a další? těchto institucí je další podmínkou pro sdílení dat, jejich využití i zneužití,
dičů. A v ten moment přibylo další opravdu špičkové inovační výstupy. zcela odlišný způsob a kultura ko-
poznání, které lze pojmenovat jako Inovační strategie ČR vytváří pod- munikace na sociálních sítích, s tím
střet kultur. mínky a podporu pro firmy a různé Posledním z mnoha vyznamená- se společnost obtížně vyrovnává.
instituce tak, aby mohly vyvíjet nové ní a ocenění Paula Rausnitze, za- Nastupuje fenomén umělé inteli-
Takovou míru sebevědomí, až aro- výrobky či služby s vysokou přida- chránce Meopty, byla Cena Arnoš- gence, nanotechnologie, odhalová-
gance ze strany našich partnerů nou hodnotou. Zdůrazňuje i podpo- ta Lustiga za odvahu, statečnost, ní tajemství samé podstaty lidské
jsem tehdy nečekal a trvalo něja- ru polytechnického vzdělávání, vědy lidskost a spravedlnost. Hodno- existence…. Je velká výzva pro lid-
kou dobu, než jsem pochopil příči- a výzkumu s lépe fokusovaným roz- ty, které by neměly platit jen pro stvo, aby celý ten překotný rozvoj
ny takového přístupu. Lidé, kteří žijí ložením dostupných zdrojů. laureáty, ale celou společnost. udrželo ve svůj prospěch a nevedlo
v permanentním ohrožení samotné V jednom z rozhovorů jste zmínil, to k jeho zániku.
své existence, se musí chovat jinak Velmi se mi líbí slogan Czech Repub- že potřebujete mít prostředí, které
než my, odchovaní ve středu Evro- lic – The Country For The Future. Čiší je plné výzev. Jakým výzvám nyní V současné době mi přibyla nová
py v mírném klimatickém pásmu. To čelíte? A jakým výzvám podle Vás „malá“ výzva. Narodila se mi první
nebezpečí je v Izraeli natolik přímé, čelí současná společnost? vnučka. Rád bych, aby prožila život
že není čas na „švejkoviny“, váhání, sebevědomě, s pevným zdravím,
opatrnost, umírněnost, přehnanou bezpečně a s naplněním všech je-
zdvořilost. jích tužeb a přání. Ano, je to velká
výzva, jak pomoci nastavit okolní
Měl jsem také možnost poznat iz- prostředí tak, aby ona a nová přichá-
raelskou krajinu. Autem jsme pro- zející generace měly šanci takto žít.
jeli Negevskou poušť, sjeli jsme do
prolákliny Mrtvého moře, to byl další Rozhovor vedl: Petr Solil
ohromující zážitek. A také to, jakým
způsobem Izraelci dokázali zúrodnit Foto: oddělení tiskové Úřadu vlády ČR a Meopta - optika,
nehostinnou pustinu, princip kapko-
vé závlahy se dnes již používá i u nás.

BULLETIN / ČISOK 8str. VYDÁNÍ 04 / 2019

Úspěchy Deluvis Wealth Management Rrubrika členové

Deluvis poskytuje služby investič- v oblasti akvizic, na kterých se naši banky skupina deklaruje svůj dlou- dřeva pro nábytkářský průmysl.
ního poradenství na míru pro klien- klienti výnosově podílejí. hotrvající zájem na spokojenosti kli-
ty s krátkodobým i dlouhodobým entů a investorů. KMET Handlová – teplárna záso-
investičním horizontem. Máme Wiener Privatbank – skupina kapi- buje teplem město Handlová. Je to
svoje metody, strategie a vize a za- tálově i manažersky vstoupila do Bukóza Vranov nad Topľou – jednu již třetí teplárna v portfoliu ARCA
měřujeme se na fixní výnosy. Napl- této rakouské privátní banky. V ban- z největších firem na východním (další v Bardějově, Topolčanech).
ňujeme individuální potřeby klientů. ce drží 9,9 % akcií. Banka obsluhuje Slovensku, druhý největší dřevoz- 10% partnerem teplárny je město
Jsme součástí silné investiční skupi- privátní i institucionální klienty služ- pracující závod na Slovensku, Arca Handlová. Dohromady Arca zásobu-
ny známé pod hlavičkou ARCA CA- bami na nejvyšší úrovni. Primární za- zařadila do svého portfolia v září. In- je teplem 18tis. domácností a připra-
PITAL, působící zejména na trzích měření banky je na privátní bankov- vestice doplňuje portfolio, při jehož vují se další akvizice v této oblasti.
Česka a Slovenska. S velkou poko- nictví, investice na kapitálovém trhu tvorbě se držíme myšlenky maxi-
rou, ale s radostí si dovolujeme po- a odborné poradenství v oblasti ne- malizace synergických efektů na- DWM Text: Deluvis Wealth Management
chlubit se posledními úspěchy naší movitostí. Připravuje se vstup banky šich investic. Cílem skupiny je pod-
mateřské skupiny ARCA CAPITAL na trh v ČR a na Slovensku. Akvizicí nik dále rozvíjet např. o zpracování

PŘEJEME VÁM DO NOVÉHO ROKU
VŠE NEJLEPŠÍ A MNOHO ÚSPĚCHŮ

POUR FÉLICITER 2020

PODPORUJEME OBCHOD, SPOJUJEME NÁRODY. TVOŘÍME HODNOTY

Děkujeme partnerům výročního setkání

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 10. 12. 2019 v Praze
foto titulní strana: ELI Beamlines (Stanislav Pecháček)


Click to View FlipBook Version