The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2020-04-08 04:07:24

ČISOK Bulletin 2020-01

2020-01_cisok-bulletin

prsteny z výstavy Záhadné pouto, autorka: Tereza Piskláková hlavní 0st2r. téma

30. VÝROČÍ

ČESKO-IZRAELSKÝCH

DIPLOMATICKÝCH VZTAHŮ

BULLETIN / ČISOK 2str. VYDÁNÍ 01 / 2020

Hhlavní téma

30. výročí znovuobnovení česko-izraelských diplomatických vztahů

Stát Izrael a Česká republika oslavi- Velmi nás těší, že jsme tak mohli univerzity v Plzni, Fakulty designu
ly v únoru 2020 na Pražském hradě důstojně oslavit novodobou kapi- a umění Ladislava Sutnara, pod ve-
výročí třicet let od znovuobnovení tolu společného česko-izraelského dením známé výtvarnice a ilustrá-
diplomatických vztahů. přátelství. U této příležitosti vznikla torky Renáty Fučíkové. Výstava je
výstava s názvem Záhadné pouto, otevřena pro veřejnost v Rožmber-
Úvodní slova zazněla z úst preziden- která představuje několik zásadních ském paláci na Pražském hradě do
ta České republiky Miloše Zemana, historických událostí, které formo- 30. dubna 2020.
izraelského velvyslance v Praze valy výjimečné a mystické pouto
Daniela Merona a prezidenta ČISOK mezi českým a židovským náro- Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
Pavla Smutného. Akce se zúčastni- dem. Námět a text výstavy vytvo-
li ministr zahraničí Tomáš Petříček, řil diplomat a hebraista Dr. Robert Foto: Luděk Krušínský
poslanci a senátoři PČR a mnoho Řehák. Text je doplněn poutavými
dalších významných hostí a přátel. ilustracemi studentů Západočeské

Mise Cybertech 2020 Rrubrika spolupráce

Česko-izraelská smíšená obchod- CYBERTECH TEL AVIV 2020 v ter- a odborné přednášky se skvělými i český velvyslanec v Izraeli Martin
ní komora a zahraniční kancelář mínu 28.–31. 1. 2020. řečníky. Odpoledne se uskutečnil Stropnický a další jeho kolegové
CzechTrade Tel Aviv ve spolupráci slavnostní launch cyber projektu So- z ambasády. Večer byl příjemnou
s Velvyslanectvím České republi- Účastníci naší mise první den absol- phic za účasti izraelského ministra tečkou za celou misí.
ky v Tel Avivu a Velvyslanectvím vovali event na kanadské ambasádě energetiky Yuvala Steinitze. Večer
Státu Izrael v České republice s ontarijskou delegací z oblasti cyber- jsme měli možnost zakončit v uvol- Děkujeme všem účastníkům mise
zorganizovaly byznys misi spoje- security. Druhý den se naše skupina něné atmosféře na VIP koktejlu kon- a kolegům, kteří se podíleli na pří-
nou s návštěvou devatenáctého aktivně zúčastnila hlavního dne kon- ference. Mise Cybertech 2020 byla pravě této mise. Těšíme se na další
ročníku mezinárodní konference ference, probíhaly intenzivní schůzky ve čtvrtek zakončena společnou ve- ročníky CYBERTECH v Izraeli.
a výstavy se zaměřením na kyber- členů naší mise s jejich současný- čeří všech účastníků a jejich obchod-
netické technologie a bezpečnost mi i potenciálními byznys partnery ních partnerů z Izraele. Pozvání přijal Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK

Foto: archiv Komory

BULLETIN / ČISOK 3str. VYDÁNÍ 01 / 2020

Setkání Bezpečnostní sekce Komory Rrubrika Komora

Symbolicky v prostorách Minister- a maximalizovat kapacity a rozvoj
stva obrany ČR za účasti náměstka domácího průmyslu. Na zásadních
Sekce průmyslové spolupráce To- oblastech obranně-bezpečnostního
máše Kopečného se uskutečnilo bloku důležitých pro rozvoj se shodli
dne 17. února 2020 setkání Bezpeč- všichni účastníci – elektronický boj,
nostní sekce ČISOK. Pod vedením kybernetická bezpečnost a umě-
Tomáše Pojara a Petra Mothejla, za lá inteligence, radary, kolové plat-
přítomnosti presidenta Pavla Smut- formy, vzdušná obrana, a zejména
ného a více jak dvou desítek od- CBRN (chemická, biologická, radio-
borníků z řad členů Komory se po logická a nukleární obrana).
vzájemném představení priorit roz-
vinula debata o cílech vojenské Společná doporučení, která na set-
a obranné politiky a spolupráce ČR kání pro akceleraci sektoru vzešla,
se Státem Izrael a dalšími spojenci se týkala spolupráce se státními
v kontextu zkušeností a možností podniky, nutnosti více se zaměřit na
komerčních i státních subjektů. bezpečnostní výzkum, využití funkcí
českých cyber attaché, a zejména
Oceněna na místě byla i role zkušeností a kontaktů členů Komo-
a přínos členů Komory, hlavní por- ry, protože Izrael je pro ČR prioritní
ce směřovala především za spo- země.
lečnostmi Meopta a Dekonta. Ná-
městek Kopečný referoval o snaze Text: Pavel Košek
MO ČR podporovat proexport-
ní aktivity a o úsilí „militarizovat“ Foto: archiv Komory

Připomenutí Šoa – 75 let od osvobození přeživších Rrubrika Komora

Největší vyhlazovací tábor osvobození se stal Mezinárodním lidé nevzdávali. Zakládali v táborech Komora si považuje za velkou čest,
Auschwitz-Birkenau byl osvobo- dnem památky obětí holocaustu. podzemní hnutí, organizovali útěky. že se na udržování historické paměti
zen dne 27. ledna roku 1945. Za- Zatímco jména vrahů jsou notoricky a rozvíjení nadstandardních vztahů
hynulo zde na milion sto tisíc Židů Hebrejský ekvivalent Šoa (katastro- známá, jména obětí a přeživších se mezi ČR a Státem Izrael může prak-
a dalších nacistických obětí. Datum fa) odkazuje na genocidu šesti mili- pomalu z paměti lidstva vytrácejí. Po ticky i morálně podílet a být jejich
onů příslušníků židovského národa. skončení válečného běsnění vznikl silnou a nedílnou součástí.
V případě koncentračních táborů šlo Stát Izrael, který musel znovu a zno-
o systematické a kruté vyhlazování. vu prokazovat v dalších válkách prá- RB Text: Roman Bajčan, Smart Lighting Solution
Ani v podmínkách naprostého po- vo na sebeurčení a na samotnou TK a Tomáš Kraus, Federace židovských obcí v ČR
nížení a utlačení se ale internovaní existenci.

Úspěšné kroky Sekce VVI Konec roku patřil Výročnímu setkání

Únorové setkání Sekce přineslo měli možnost adresovat své připo- Závěr roku jsme tradičně ukon- Kubera a J.E. Daniel Meron, velvy-
další zajímavá setkání a podnětnou mínky Evě Bendlové z TAČR. Disku- čili Výročním setkáním členů slanec Státu Izrael.
diskuzi. Externí hosté RNDr. Růže- ze členů se rovněž věnovala otázce a přátel Komory. V podvečer
na Štemberková z Jihočeské uni- malého počtu udělovaných patentů 11. prosince 2019 jsem se sešli R Text: redakce
verzity sdílela zkušenost s meziná- v ČR. Další setkání plánované na 27. 5. na Malé Straně v krásných histo- Foto: archiv Komory
rodním technologickým transferem, bude věnováno právě této otázce. rických prostorech Kaiserštejn-
doc. Eva Závadová informovala ského paláce. President Komory
o svém výzkumu v oblasti léčebné- JV Text a foto:Jakub Volšanský Pavel Smutný se ve svém projevu
ho konopí a o zkušenostech s paten- LŠ a Linda Štucbartová ohlédl za úspěchy Komory v roce
tovým procesem v Izraeli. Úspěšní 2019 a krátké zdravice prones-
i neúspěšní žadatelé projektu Delta 2 li také předseda Senátu Jaroslav

BULLETIN / ČISOK 4str. VYDÁNÍ 01 / 2020

Izraelský vědec obdržel čestný doktorát Univerzity Karlovy Rrubrika VII

Biolog Joel L. Sussman z Weiz- Vaší hlavní oblastí výzkumu je pro- Rozluštěním sekvence DNA celého Vědci také potřebují pochopit, jak
mannova institutu věd obdržel teomika, zejména 3D struktura – lidského genomu a mnoha dalších tyto proteiny fungují, což souvisí
18. února 2020 ve Velké aule his- funkce proteinů nervového systé- organismů se otevřelo nové pole s tím, jak je aminokyselinová sekven-
torické budovy Karolina čestnou mu. Na svém webu jste uvedl, že výzkumu věnovaného studiu pro- ce proteinu uspořádána v prostoru,
vědeckou hodnost doctor honoris výzkum je motivován hlavně zvě- teinů: proteomiky. Tato genetická tj. jak vypadá jeho trojrozměrná (3D)
causa. Titul mu byl udělen za mi- davostí, ale jeho zjištění mohou mít „učebnice“ pro tvorbu proteinů po- struktura. Tyto znalosti mohou čas-
mořádné celoživotní vědecké zároveň dopad na léčbu některých skytuje vědcům cenné informace to vést k mnohem jasnějšímu po-
úspěchy. neurologických poruch včetně týkající se aminokyselinových sek- chopení toho, jak proteiny fungují
a jak nefunkční proteiny způsobují
„Byla to výjimečná ceremonie a tra- Alzheimerovy choroby a autismu. vencí proteinů. Jde přitom pouze onemocnění.
dice Univerzity Karlovy byla všudy- Mohl byste vysvětlit, čím se prote- o první krok k úplnému pochope-
přítomná, považuji za důležité pro omika zabývá a jaký je význam její- ní těchto malých a sofistikovaných Může to pomoci při návrhu nových
svět, že existuje takové místo. Tu at- ho rozvoje pro pochopení různých přírodních nanostrojů, které vyko- léků, diagnostických testů, výrobě
mosféru mohu přirovnat pravděpo- procesů v lidském těle? Například návají molekulární funkce lidského proteinů pro průmyslové použití,
dobně pouze k udílení Nobelových ve srovnání se známější genomi- těla, jako jsou generování energie, vzniku nových vakcín či produkci
cen, jiné přirovnání mě nenapadá. kou neboli vědou o lidském geno- produkce buněčných komponent, protilátek nebo krevních derivátů,
Myslím, že byste měli být velice mu, která pokrývá znalosti o fungo- ničení odpadu, regulace různých návrhu biosenzorů či při vývoji a vý-
pyšní na své tradice,“ prohlásil po vání lidské DNA. procesů a boj proti nemocem. robě agrochemikálií.
ceremonii profesor Sussman, ředitel
Izraelského centra strukturní pro- Ve Weizmannově institutu jsme
teomiky a profesor katedry struk- v roce 2003 založili Izraelské cen-
turální biologie ve Weizmannově trum strukturní proteomiky (ISPC),
institutu. které nyní patří k prestižním pra-
covištím. Studie vypracované tímto
Díky prof. Sussmanovi probíhá centrem vedly ke zmapování sto-
úspěšná spolupráce Weizmanno- vek 3D struktur proteinů, které se
va institutu s několika českými vě- často podílejí na různých funkčních
deckými centry. Například BIOCEV, poruchách, jako jsou Alzheimerova
kde působí jako člen Mezinárodní choroba, autismus, ateroskleróza
vědecké rady. Následující rozho- a tuberkulóza. Tyto znalosti pak mo-
vor vznikl u příležitosti vydání spe- hou být využity k navrhování nových
ciální přílohy Hospodářských novin léčiv.
o vědecko-technologickém klastru
STAR.

BULLETIN / ČISOK 5str. VYDÁNÍ 01 / 2020

Například jeden protein, jehož bioinformatikem a měl neuvěřitelně 3D strukturu klíčového enzymu po- pro skupinu menších signálních
struktura byla na ISPC odhalena, úspěšnou kariéru. Jeho Ph.D. kon- dílejícího se na přenosu nervových proteinů), konkrétně interleukinu
byl nedávno schválen FDA (Úřadem zultantem v oboru matematiky byl signálů v těle a mozku, tj. enzymu 24 s potenciálem v oblasti účinné
pro kontrolu potravin a léčiv) v USA prof. David Harel, jenž je dnes nej- s názvem acetylcholinesteráza. Tato léčby autoimunitních chorob a rako-
pro léčbu Gaucherovy choroby jako známější díky svému vývoji nových práce vedla k mnohem lepšímu po- viny. Jednalo se o společný projekt
nový lék pod názvem Elelyso. Tato počítačových algoritmů. chopení toho, jak spolu nervové mezi centrem BIOCEV a Weizman-
nemoc je vzácnou genetickou po- Prof. Harel v současné době zaměřil buňky komunikují. Způsobila také novým institutem. Hlavním autorem
ruchou, jež se objevuje u lidí, kteří velkou část svého výzkumu do ob- klíčový rozvoj v rámci celosvětové- této studie je Jiří Zahradnik, který je
neprodukují dostatek enzymu nazý- lasti aplikací matematiky a počítačo- ho hledání nových způsobů léčby momentálně postdoktorandem ve
vaného glukocerebrosidáza (GCD). vých nástrojů v klíčových otázkách Alzheimerovy choroby a pochopení, Weizmannově institutu.
biologie. Je také viceprezidentem jak se chránit před nebezpečnými
Jaký vidíte potenciál přenášet zku- izraelské akademie věd a klasické- pesticidy a nervovými jedy. Dále byl ve Weizmannově institu-
šenosti mezi centry, která jsou sou- ho vzdělávání. tu vyvinut ve spolupráci s centrem
středěna ve STAR klastru, a izrael- Myslím, že tyto příklady můžou být BIOCEV nový výkonný rentgenový
skými inovačními centry? Dále je zde příklad spolupráce bio- vzorem pro mezioborový výzkum, systém. Vědci z Weizmannova insti-
loga a chemika. Tou je dlouhodo- který by mohl obdobně probíhat tutu, kteří při několika příležitostech
Myslím, že naše (izraelská) strana v rámci českých projektů založe- BIOCEV navštívili, získali informace
se může poučit z některých vy- bá interakce mezi mým blízkým ných na velmi silných infrastruktu- o výkonném rentgenovém krysta-
soce inovativních myšlenek, kolegou, neurobiologem prof. rách, jako jsou BIOCEV a ELI. Interak- lografickém systému nové gene-
jako jsou ty, které přicházejí Israelem Silmanem, a mnou, ce mezi BIOCEV a Weizmannovým race nainstalovaném a pracujícím
z ELI Beamlines a centra chemikem. Společně institutem již vyústila v řadu vzrušu- ve zdejším centru. Tento systém je
BIOCEV. Češi se naopak jsme dokázali poprvé vybaven rentgenovým zdrojem na
mohou inspirovat v oblas- rozluštit jících projektů včetně těchto: bázi anody z proudícího tekutého
ti řízení a managementu stanovení 3D struktury cy-
v Izraeli. Jde o způsob, jak tosinu (pozn.: označení kovu a pixelovým
vytvářet myšlenky. detektorem.

Jednou z velkých věcí, kte- Moji izraelští kolego-
ré jsem v izraelské vědě vé úspěšně požádali
mnohdy viděl, je fakt, že o financování nástro-
často zahrnuje interdiscip- je tohoto typu. Přístroj
linární výzkum. Máme zde bude instalován a uve-
např. matematika a biolo- den do provozu ve spo-
ga v jedné osobě, kterým lupráci s vědci z BIOCEV
je jeden z mých prvních jakmile tomu okolnosti
studentů magisterského dovolí. Bude to první tako-
a doktorského studia Ron vý systém na bázi tekutého
Unger, nyní již profesor. kovu, jenž bude pracovat na
Blízkém východě.

Tento vědec byl před lety Rozhovor vedl: Petr Solil
studentem magisterské- Foto: UK, archiv autora
ho studia matematiky ve
Weizmannově institutu,
přičemž chtěl uplat-
nit své myšlenky
v oblasti biolo-
gie. Stal se tak
v Izraeli prvním

BULLETIN / ČISOK 6str. VYDÁNÍ 01 / 2020 Mmedailonky noví členové

NOVÍ ČLENOVÉ ČISOK –­ PRÁVNICKÉ OSOBY

CARDUUS Asset CRYTUR, spol. s r.o. CZECHOSLOVAK HTT Česko, s.r.o.
Management, i.s., a.s. OCEAN SHIPPING, s.r.o.
Crytur je přední světovou spo- Naše firma vznikla na základě
Jsme českou investiční spo- lečností zabývající se výrobou Společnost CZECHOSLOVAK poptávky po specifických zna-
lečností licencovanou Českou a opracováním syntetických OCEAN SHIPPING, s.r.o., byla lostech v našem regionu v ob-
národní bankou, jejíž investiční krystalů. Dodáváme ucelená založena v roce 1999 jako ná- lasti výstavby produkčních skle-
management kumuluje více technická řešení pro vyspělé mořní a zasílatelská společnost, níků a fóliovníků a zavlažování
než padesátiletou zkušenost průmyslové a vědecké aplikace která navazuje na námořní tra- kapkovou závlahou. Rychle se
na globálních kapitálových a fi- s vysokou mírou spolupráce ve dice svých předchůdců (Čes- rozvíjíme a v minulém roce jsme
nančních trzích. Před založením výzkumu a vývoji. koslovenské námořní plavby), se stali zástupcem izraelské fir-
vlastní společnosti jsme praco- Mezi ucelená řešení vyráběná s cílem využívat a dále rozvíjet my NetafimTM na českém trhu.
vali pro tuzemské i mezinárodní v Cryturu patří detekční jed- námořní podnikání v našich Poskytujeme klientům kvalitní
finanční instituce v Praze a Lon- notky pro elektronovou mikro- zemích. Společnost se později služby a poradenství, přinášíme
dýně v oblasti obchodování na skopii, široká škála scintilačních stala zakladatelem CZECHO- poznatky a zkušenosti o nejno-
finančních a kapitálových trzích, detektorů, pevnolátkové lase- SLOVAK OCEAN SHIPPING vějších technologiích a společ-
investičního poradenství a ří- ry, intenzivní světelné zdroje, GROUP. ně hledáme řešení dlouhodobě
zení individuálních i fondových rentgenové zobrazovací systé- udržitelné s ohledem na ochra-
portfolií. my s vysokým rozlišením nebo Více info na: nu přírodních zdrojů. Hlav-
Jsme hrdí na své vlastní in- například extrémně odolná www.group-cos.com ním portfoliem firmy je design
vestiční know-how, které nám ochranná pouzdra průmyslo- a výstavba komerčních sklení-
a našim klientům pomohlo bě- vých termočlánků. ků a fóliovníků na klíč, kapko-
hem posledních dvou desetiletí vých závlah s využitím v ovoc-
úspěšně projít několika celo- ných sadech, vinohradech a na
světovými finančními krizemi. polích, poradenství a odborné
servisy.

Institut terezínských LASVIT (Prague) s.r.o. Lipo.ink Mezinárodní
skladatelů, z.s. bezpečnostní
LASVIT je česká sklářská Lipo.ink – Liberecký podnika- institut, z. ú.
Institut terezínských sklada- a designérská společnost, kte- telský inkubátor – byl zřízen Li-
telů si klade za cíl shromáždit, rá se od svého založení v roce bereckým krajem na konci roku Jako Mezinárodní bezpečnostní
důkladně zmapovat a široké 2007 drží mise přinášet krá- 2017. Hlavním cílem Lipo.ink je institut rozvíjíme činnost v oblasti
mezinárodní veřejnosti zpro- su a inspirovat svět. Více než podpora vzniku a rozvoje inova- bezpečnosti tak, aby Česká re-
středkovat poznatky o tvorbě 2 000 světelných instalací dnes tivních firem v regionu. Momen- publika byla i nadále bezpečným
a činnosti autorů terezínského zdobí hotely, soukromé rezi- tálně se aktivity Lipo.ink dají místem pro život. Zaměřujeme
ghetta. Cílem je vytvořit důklad- dence a další prostory po ce- rozdělit na tři hlavní směry. Prv- se na realizaci bezpečnostních
nou představu o materii spoje- lém světě. Zakladatel Leon Ja- ním z nich je podpora podnika- analýz, ochranu měkkých cílů,
né s daným obdobím a místem. kimič řídí společnost s úctou ke vosti a vzdělávání. Další aktivity provádíme specializovaná bez-
Institut vytváří možnosti odbor- sklářské tradici, avšak s citem směřují především k network- pečnostní školení, zpracová-
ného bádání a jednotlivým ba- pro odvážný design. Do světa ingu a vzájemné inspiraci. Po- váme bezpečnostní směrnice
datelům umožňuje širší výmě- světla přináší LASVIT inovativ- slední, ale nejdůležitější aktivi- a posouzení a návrhy bezpeč-
nu informací. Studium hudební ní přístup a jeho díla tak umí tou je poradenství. Lipo.ink na- nostních technologií. Věříme, že
kultury terezínského ghetta měnit barvu či reagovat na bízí osmkrát v týdnu hodinové „Pocit bezpečí není jev automatic-
daleko přesahuje hranice Čes- hudbu a pohyb. Pod vedením bezplatné konzultace nazvané ký, je třeba se o ně zasloužit“.
ké republiky, proto Institut své kreativního ředitele designé- Podnikatelská ambulance, kam
aktivity koordinuje s činnos- ra Maxima Velčovského získal může dorazit kdokoliv, kdo čelí
tí již existujících zahraničních LASVIT prestižní cenu Milano výzvě týkající se podnikání.
organizací. Design Award 2018 přezdíva- Dále mezi služby Lipo.ink patří
nou „Oscar“ designu. V Izraeli dvoufázový inkubační proces
můžete umění LASVITu obdi- a poradenský program PlatInn.
vovat například v hotelech Wal-
dorf Astoria v Jeruzalémě nebo
Hiltonu v Tel Avivu.

BULLETIN / ČISOK 7str. VYDÁNÍ 01 / 2020

Nestlé Česko s.r.o. OK GROUP a.s. Prague Advanced Sound Power, s.r.o.
Technology and Research
Nestlé je největším výrobcem OK GROUP je stabilní, ryze čes- Jednatelem společnosti Sound
potravin a nápojů na světě. ká makléřská pojišťovací spo- Innovation Center, a.s. Power, s.r.o., je Arik Bolotin, iz-
Nabízí více než 2  000 značek lečnost působící na pojistném (PATRIC) raelský podnikatel žijící v Praze.
od globálních ikon, jako jsou trhu od roku 1999, zakládající Jeho hlavními obory činnos-
Nescafé nebo Nespresso, až člen a lídr uskupení OK HOL- PATRIC vedle realizace apliko- ti jsou inovativní technologie,
k místním značkám. Společnost DING. Poskytuje kompletní vaného výzkumu působí jako především v oblasti zdravotnic-
byla založena před více než servis v oblasti průmyslových platforma pro mezinárodní tví. Jeho izraelská firma Artone
150 lety ve švýcarském Vevey. a podnikatelských rizik, země- transfer technologií a propoju- se soustředí na výrobu a vývoj
V Česku Nestlé vyrábí ve svých dělského pojištění, občanské- je akademickou sféru s byzny- bezdrátových komunikačních
závodech ZORA Olomouc ho pojištění, pojištění obecního sem. Díky spolupráci s Azrieli zařízení pro zdravotnictví a bez-
a SFINX Holešov cukrovinky pod majetku a církví, risk manage- Academic College of Engine- pečnost. Česká firma Sound
značkami Orion, Kofila, Margot, mentu a další služby související ering v Jeruzalémě a jejím ak- Power, s.r.o., je dodavatelem
BonPari, JOJO atd. a v  závodě s pojištěním a pojišťovnictvím. celerátorem startupů AtoBe se a distributorem kompenzačních
TIVALL Krupka chlazené a mra- Jedná se o uskupení majetkově zabývá zaváděním inovací pod- pomůcek pro nedoslýchavé
žené vegetariánské pokrmy pod propojených společností, je- le izraelského konceptu Start- a seniory. Provozuje prodejny,
značkou Garden Gourmet. jichž prostřednictvím nabízíme -Up Nation. Nabízí expertízu ze- poradny a e-shop. Jako partner
rozmanité spektrum služeb, a to jména v oblastech digitalizace, ve firmě ITFORU se věnuje sfé-
v oblasti pojišťovnictví a finanč- strojírenství, dopravní telemati- ře softwarových start-upů.
ního, dotačního i ekonomického ky, nástrojů AI a bezpečnosti.
poradenství. Vlastní léty získá-
vané profesní zkušenosti jsme
transformovali v ucelenou na-
bídku služeb pro své zákazníky.

STATUTORY s.r.o.

Společnost STATUTORY je ma-
nagement consulting boutique,
opírající se o osobnost svého
zakladatele, Ing. Rostislava Jir-
kala. Formou konkrétních pro-
jektů podporuje klienty v rozvoji
jejich obchodních operací nejen
genericky, ale i formou akvizic
či kapitálových vstupů. STA-
TUTORY pracuje jak s klienty
z Izraele, jejichž cílem je využít
Českou republiku jako nástupní
plochu své expanze do evrop-
ského hospodářského prostoru,
tak pro klienty z české strany,
kteří chtějí využít globální drive
a inovační potenciál izraelských
partnerů.

BULLETIN / ČISOK 8str. VYDÁNÍ 01 / 2020 Mmedailonky noví členové

NOVÍ ČLENOVÉ ČISOK – FYZICKÉ OSOBY

Roman Bajčan PaedDr. Alena Gajdůšková Ing. Pavel Kratochvíl prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Více než dvacet let podniká Učitelka, personalistka, vedoucí Pavel Kratochvíl pracuje ve Po absolvování Fakulty vše-
jako marketingový analytik, odboru magistrátu. Dlouhole- společnosti Barentz Intenation- obecného lékařství UK v  Praze
lektor, spisovatel a publicista. tá členka Parlamentu ČR, nyní al B.V. od roku 1991 a řadu let pracoval v letech 1972-1974 v ne-
Mezi jeho stěžejní činnosti patří místopředsedkyně sociálního je členem nejužšího vedení mocnici v  Nymburce. Od roku
propagace problematiky Prů- výboru, členka výborů zdra- této holandské společnosti. Je 1974 až dosud v Institutu klinické
mysl 4.0, Smart Cities a dnes votního a petičního poslanecké zároveň členem statutárních a experimentální medicíny (IKEM).
Centra Města budoucnosti. Ve sněmovny a meziparlamentní orgánů několika jejích dceři- V  letech 1991-2017 byl před-
spolupráci s CIIRK při ČVUT skupiny přátel Státu Izrael. Vi- ných společností. Vystudoval nostou Kliniky kardiovaskulární
realizoval několik mezinárod- ceprezidentka Svazu pacientů VŠE Praha (ing.) v roce 1987. a transplantační chirurgie a od
ních konferencí a seminářů na ČR. Je nositelkou medaile Ali- V současné době se v rámci ma- roku 1995 je přednostou Kardio-
téma zavádění robotizovaných ce Masarykové ČČK, ocenění nagementu společnosti Barentz centra. V  roce 1983 a 1984 ab-
pracovišť v průmyslu. V  letech Přístav ČRDM a Asociace NNO. International B.V. zaměřuje rov- solvoval kardiochirurgický výcvik
2014 – 2018 se podílel jako Byla poradkyní premiérů za něž na oblast strategického roz- v  USA a v  letech 1990-1991 pra-
poradce místopředsedy Parla- ČSSD. voje formou M&A, na integraci coval jako konzultant v Univerzitní
mentu J. Bartoška, mj. na posí- těchto nových rozvojových ak- nemocnici v  Odense v  Dánsku.
lení spolupráce se Státem Izrael. tivit do stávajících struktur spo- Má dva syny a sedm vnoučat. Ve
lečnosti Barentz. volném čase se ponejvíce věnuje
sportu a má rád divadlo.

Slovo presidenta ČISOK Pavla Smutného Rrubrika komora

Vážené členky a členové ČISOK, věcí, které byly před měsícem hlavní růst dlouhou dobu vytváří boho- firmy, banky a další musí teď uká-
milí přátelé, je stále více zřejmé, že a důležité, jsou dnes bezvýznamné rovnost, polštáře, prázdná místa, zat, že jsou s lidmi a menšími firma-
současná pandemie není pouhou a naopak, význam nabývají věci dří- neefektivnost, byrokracii, všech- mi solidární. Jinak bude hněv poté
zdravotní epizodou. Rozsah nebez- ve nedůležité. no, co nemáme rádi a chceme se zbytečně devastovat vztahy, kapitál,
pečí a přímé ztráty na životech, ale toho zbavit. V blokování potřebných společnost a dialog nebude možný.
rovněž v ekonomice a v celkovém Je nadmíru jasné, že kromě rizik, změn jsme se při současném růstu
civilizačním modelu připomíná sku- přímého ohrožení nás všech a na- blahobytu stali mistry. Chvíle změny Řečeno s Thomasem Mannem:
tečně válečný konflikt, který si nikdo šich blízkých, přináší zápas s pan- přichází a určitě si každý bystřejší „Doba, kdy tak mnoho věcí skonči-
z nás ještě před pár týdny nedokázal demií koronaviru velké výzvy. Výzvy člověk teď klade otázky, jak přežít, lo a jiné už nikdy nezačínaly“. Do-
představit. Rovněž to, že ohrožení je a změny se již ohlašují a je nevyhnu- jak být efektivnější a lepší. Teď, ale dejme, kdy se uprostřed dramat rodí
nejasné a časově neurčité, bohužel telné se jich aktivně zúčastnit. Vím, hlavně potom, až slunce zase vy- nové století, které vůbec nebude
přispívá k tomuto srovnání. Mnoho komu tyto řádky adresuji. Mezi členy svitne. A tento člověk vyhraje. jednoduché, ale přinese nové věci,
Komory je většina těch, kteří pocho- další definice moderní společnosti
pili, že úspěch v podnikání je jed- 3/ Nové vládní politiky. Vláda ukáže a spoustu příležitostí lidem činoro-
noduše trvalá inovace a praktické svoje – nevnucené - státní a národní dým, chytrým, podnikavým. Jako
uskutečňování vize. Pořád mám na priority. Do ekonomiky bude muset jste Vy, přátelé z Komory a nám blíz-
mysli heslo, jež mě poprvé oslovilo poslat peníze v rozsahu státního roz- kého světa.
v Izraeli: „Or you want to be ready or počtu, některé hned (už se to děje),
you want to be sorry“. některé později. Půjde zejména, Všem Vám držíme palce, abyste
kromě sociálních témat, o záchranu uspěli a těšíme se na skvělé setkání
Současná situace přináší kromě malého a středního podnikání. To je v lepších časech.
dramat a tragédií také: budoucí inkubátor velké české eko-
nomiky, budoval se z ničeho třicet Váš Pavel Smutný
1/ Revizi dosavadních hodnot lidí let a za žádnou cenu o něj nesmíme
i firem, racionalizaci všech obchod- přijít.
ních modelů i organizace práce.
Nyní se posuzuje chování každého,
2/ Daleko rychlejší inovace a záro- egoismus a špatná rozhodnutí ne-
veň likvidaci starého balastu. Klidný budou dlouho zapomenuta. Velké

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 10. 4. 2020 v Praze
ilustrace titulní strana: Tereza Piskláková


Click to View FlipBook Version