The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2020-10-09 11:21:21

ČISOK Bulletin 2020-03

ČISOK Bulletin 2020-03

03
20

rubrika str. rozhovor

02

ČESKO-IZRAELSKÁ
BUDOUCNOST

NANOTECHNOLOGIÍ

ROZHOVOR S PROFESORY MIROSLAVEM

ČERNÍKEM A DANEM PEEREM

str.str.

BBUULLLEETTININ//ČČISISOOKK 22 VVYYDDÁÁNNÍ 0Í 033//20202020

Mmedailonek osobnost Nanotechnologie jsou obří skoky
vývoje – pojďme je dělat společně

Foto: Co jsou nanotechnologie a co mo- z podmínek toho, abychom hovořili
archiv prof. Miroslava Černíka hou dělat? o  nanotechnologiích. Druhou pod-
mínkou jsou nové unikátní vlast-
MIROSLAV ČERNÍK Peer: Nanotechnologie jsou věda, nosti, které má nový materiál prá-
technika a  technologie provádě- vě tím, že jsou jeho rozměry velmi
né v  tzv. nanoměřítku, jehož ale- malé. Příkladem může být příprava
spoň jeden rozměr je v  rozmezí zlatých nanočástic, kde podle jejich
1 až 100 nanometrů (10–9 metru). velikosti a  tvaru mají tyto částice
Nanovědy a  nanotechnologie jsou různou barvu – ne zlatou, ale zele-
studium a uplatnění extrémně ma- nou, červenou, modrou. Věc, kterou
lých věcí a  lze je použít ve všech známe z vitráží skel v kostelech, což
ostatních vědních oborech, jako je ukázka toho, že lidé uměli někte-
jsou chemie, biologie, fyzika, vývoj ré nanotechnologie dříve, než vů-
materiálů a  strojírenství. Jednou bec tušili, že nějaké nano existuje.
z oblastí je podání léků pomocí vel-
mi malých nosných médií, dále je to Ve kterých oblastech se nanotech-
tvorba nových orgánů, nanotech- nologie nejlépe uplatní?
nologie mohou být použity k  apli-
kaci elektroniky do biologických Peer: Biologie, medicína, elektroni-
tkání, výroby velmi malých radiofre- ka a výpočetní vědy.
kvenčních antén, umělé sítnice, mi-
niaturních čipů pro počítače a mo- Černík: My na TUL aplikujeme na-
bilní telefony a mnoha dalších. notechnologie také v  oblasti ži-
votního prostředí a  ochrany zdraví.
Černík: Z  mého pohledu je roz- Jedná se o  různé filtrace jak vody,
měr materiálu pouze jednou tak vzduchu, což je dnes aktuální

prof. Ing. dr. Miroslav Černík, CSc., jehož vědeckou doménou je
aplikace nanomateriálů v  ochraně životního prostředí, se stal
profesorem v  roce 2014. Od roku 2004 působí na Technické
univerzitě Liberec, v  současné době ve funkci vedoucího
výzkumného směru Nanomateriály v  přírodních vědách.
Pracuje na několika výzkumných národních a  mezinárodních
projektech, z nichž nejvýznamnější je projekt LIFEPOPWAT (EU
LIFE), jehož cílem je využití přírodních procesů pro čištění vod
od hexachlorocyklohexanů (lindany), kde působí v roli řešitele
projektu.

Je členem Americké chemické společnosti, Mezinárodní
společnosti hydrologů (IAHS), členem výboru České společnosti
pro nové materiály ČSNMT, členem Membránové platformy.
V  rámci mezinárodních vědeckých projektů spolupracuje
s  předními evropskými institucemi (např. VITO Belgie, VEGAS
centrum University of Stuttgart, Polytechnica Torino). V rámci EU
projektu NANOREM spolupracoval také s izraelskou Univerzitou
Bena Guriona.

str.

BULLETIN / ČISOK 3 VYDÁNÍ 03 / 2020

Rrubrika rozhovor

Mmedailonek osobnost

v období výroby roušek, ale jsou to medicína – léčení ran za pomoci
i technologie čištění vod. Příkladem nanomembrán, v  budoucnu pak
je využití nanočástic železa v  od- růst orgánů in-vitro na nanostruktu-
straňování chlorovaných rozpouš- rách apod. V představách jsou malí
tědel z podzemních vod. nano-roboti, kteří opravují jednotli-
vé krvinky, ale to je hudba vzdálené
Jaké jsou největší výzvy a očekává- budoucnosti. Očekávání jsou oprav-
ní pro nanotechnologie? du široká.

Peer: Největší výzva bude schop- Co považujete za nanotechnolo- Foto:
nost pořídit správnou velikost. Na- gickou čistě národní specifikaci archiv prof. Dana Peera
příklad malé čipy o  velikosti do a výjimečnost?
40 nm budou schopny ukládat více DAN PEER
informací do paměti v  počítačích, Peer: První nanolék Doxil® (pozn.
poskytnou více prostoru na pamě- red.: protinádorový lék) byl vyvi-
ťových discích, přinesou více dat nut  izraelskými vědci – jedná se
v mobilních telefonech, umožní vy- o chemoterapii v malých vezikulách
užít v  těle více léčivých přípravků (pozn. red.: transportní, membráno-
a  zobrazovacích látek v  nanonosi- vé váčky ve vnitrobuněčné struk-
čích, které budou cílit přímo na ne- tuře) na bázi lipidů. První 3D tisk
mocné buňky atd. lidského srdce s  krevními cévami.
Miniaturní čipy a  jedinečná mobilní
Černík: Ano, nanomedicína je velmi kamera i flash disk – všechno izrael-
perspektivní oblast aplikace nano- ské vynálezy.
technologií. Je to vedle zmíněné
cílené aplikace léčiv i regenerativní POKRAČOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA

Profesor Dan Peer je řádným profesorem a ředitelem Laboratory
of Precision NanoMedicine na Telavivské univerzitě (TAU), kde
se stal v říjnu 2020 prorektorem pro výzkum a vývoj. V letech
2016–2020 byl vedoucím Cancer Biology Research Center v Tel
Avivu – největšího centra na výzkum rakoviny v  Izraeli, které
zahrnuje sedmnáct přidružených nemocnic. Od roku 2017 je
zakládajícím a výkonným ředitelem SPARK Tel Aviv, Centra pro
translační medicínu při TAU.

Práce prof. Peera byla mezi prvními, kdy byl demonstrován systémový transport
molekul RNA pomocí cílených nanonosičů do imunitního systému a  propagováno
použití interference RNA (RNAi) jako nástrojů pro objevování léků v imunitních buňkách.
Kromě toho jeho laboratoř jako první prokázala systémové buněčně specifické dodání
modifikované mRNA do buněk k indukci terapeutické genové exprese požadovaných
proteinů v  imunitním systému, která má enormní uplatnění při rakovině, zánětlivých
a infekčních onemocněních (např. vakcíny proti COVID-19).
Prof. Peer má více než sto dvacet probíhajících a udělených patentů. Některé z nich
získaly licenci několika farmaceutických společností a  jedna je v  současné době
registrována (jako nový lék na zánětlivé onemocnění střev). Kromě toho bylo na
základě jeho práce vytvořeno pět spin-off společností, jejichž cílem je přinést inovativní
personalizované molekulární léky do klinické praxe pomocí nanotechnologie.
Prof. Peer je členem vědecké rady ve více než patnácti společnostech a v redakčních
radách dvaceti časopisů. Je bývalým prezidentem izraelské pobočky Společnosti pro
řízené uvolňování a bývalým členem správní rady Izraelské mladé akademie věd.

str.

BULLETIN / ČISOK 4 VYDÁNÍ 03 / 2020

Černík: V poslední době jsou to na- Do průmyslového měřítka se dosta- Peer: Nejprve uspořádáním společ- již v  minulosti navštívili náš ústav
noroušky, kde díky TUL patentova- la i autokosmetika na bázi nanoma- ného sympozia, abychom se dozvě- a  měli jsme i  společné projekty.
né technologii nanospideru je mož- teriálů. Ale jsou i další oblasti, obor děli, co obě země podnikají. Dále Překryvů je velmi mnoho. Sympo-
né vyrábět nanovlákenné materiály je to velmi široký a každý sledujeme pak spouštěním bilaterální grantů zium je však velmi dobrým krokem
v  průmyslovém měřítku. Další ob- především tu svoji cestu. a  vytvářením společných podni- k navázání hlubší spolupráce a bila-
lastí, kterou jsem již zmínil, je aplika- ků založených na sdílení znalostí terální projekty jsou velmi dobrým
ce nanotechnologií pro čištění vod, Jak si myslíte, že může Čes- a společném duševním vlastnictví. startem této spolupráce.
kde jsme na minimálně evropské ká republika a  Izrael v  bu-
úrovni. Nanoželezo pro tyto účely doucnu spolupracovat na poli Černík: Myslím si, že vzájemná infor- Text: Pavel Košek
vyrábí moravská firma Nanoiron. nanotechnologiích? movanost již existuje. Izraelští vědci Foto: Technická univerzita Liberec

str.

BULLETIN / ČISOK 5 VYDÁNÍ 03 / 2020

Centrum BIOCEV získalo cenu za významný počin v oblasti investic Rrubrika VVI

„Pomocí špičkového výzkumu chce- a  soukromého sektoru s  cílem kon- Ocenění převzal prof. Jiří
me zachraňovat životy. Toto ocenění tinuálně zlepšovat české investiční Neužil za vývoj protira-
patří i  mému týmu,“ uvedl ve svém prostředí, podmínky pro investory, kovinné látky MitoTam
projevu profesor Neužil, vedoucí La- legislativu a  komunikaci a  výměnu mířící na mitochondrie
boratoře molekulární terapie v  Bio- informací.
technologickém ústavu AV ČR v cen- nádorových buněk.
tru BIOCEV. Text: Petr Solil, místopředseda redakční rady ČISOK
Foto: AFI
Galavečer proběhl 3. září 2020 u pří-
ležitosti výroční konference Sdružení
pro zahraniční investice (AFI), které
již více než dvacet let působí jako
platforma pro spolupráci veřejného

Vedení Komory navštívilo Centrum nových technologií v Plzni Rrubrika VVI

Ve středu 24. června 2020 uskuteč- pokročilých materiálů, ale také o při-
nili zástupci naší Komory společně pravované společné laboratoři s Ariel
s  předsedou ČMKOS Josefem Stře- University. Jedná se o  špičkové uni-
dulou a  izraelským velvyslancem verzitní pracoviště vybavené nejmo-
v  Praze Danielem Meronem návště- dernější technikou, které má před
vu Západočeské univerzity v  Plzni, sebou velkou budoucnost. Závěr
Centra nových technologií (NTC). Po návštěvy patřil prohlídce Staré syna-
krátké úvodní prezentaci měli hosté gogy v Plzni, která má své neopako-
možnost nahlédnout do laboratoří vatelné kouzlo.
termomechaniky a  laserových tech-
nologií, výzkumu pokročilých mate- Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
riálů a  elektrochemických procesů.
Během návštěvy jsme se dozvěděli Foto: Centrum nových technologií v Plzni
od ředitele NTC Petra Kavalíře nejen
o  již navázané spolupráci s  izrael-
ským Holon Institute of Technology
v oblasti solárních článků a výzkumu

V Olomouci vzniká ekosystém pro inovace ve zdravotnictví Rrubrika VVI

Po loňském úspěšném inovačním odborníků s  politiky budou nakonec proběhne ve čtvrtek 19. 11. 2020 a jeho pracovní sekce – Smart Healthcare,
dnu v Olomouci zůstává téma Smart on-line, ale je zřejmé, že inovač- cílem je virtuální setkání partnerů která začne fungovat od listopadu.
Healthcare a  česko-izraelské spolu- ní pohyb, za nímž je vize a  práce vznikajícího regionálního ekosystému
práce na Hané, a  navíc se dostává ČISOK, získává další partnery. Fórum pro inovace ve zdravotnictví. TJ Text: Tomáš Jelínek, prac. skup. pro Smart Healthcare
v  rámci Česko-izraelského inovač- se v  pondělí 26. 10. 2020 zaměří na
ního fóra do agendy MZV. Obě le- eHealh a  možnosti česko-izraelské K tématu se hlásí stále více členů naší
tošní setkání domácích a izraelských spolupráce. Olomoucký inovační den Komory, proto byla založena nová

str.

BULLETIN / ČISOK 6 VYDÁNÍ 03 / 2020

Rrubrika komora

Proběhlo první setkání Sekce digitální ekonomiky a obchodu

Dne 9. září 2020 v  zasedacích pro- ního investičního fóra. Tou členy pro
storech Československého ústavu vedl Pavel Kysilka, který se zaměřil
zahraničního proběhlo první setkání na objasnění principiálního fungová-
Sekce digitální ekonomiky a  obcho- ní Národního investičního fóra a s tím
du. Pozornost byla věnována samot- spojené možné obchodní příležitosti.
nému ukotvení sekce a  debatě nad
jejím budoucím zájmovým zaměře- AP Text: Adriana Paluková, GESHER
ním. Mezi zmíněné oblasti například Foto: archiv Komory
patřila kybernetická bezpečnost,
digitalizace, zdravotnictví (zejména
telemedicína) či podpora start-upů.
Čas byl též věnován i otázce Národ-

Mmedailonek Vysoké svátky Rrubrika komora

‫םיארונ םימי‬ Komora uspořádala sérii odborných webinářů

Vysoké svátky V  uplynulém poněkud dramatickém 3. webinář IN THE FIGHT AGAINST THE
půlroce jsme pro své členy a přízniv- COVID-19“ se uskutečnil ve středu
V květnu letošního roku jsme si ce uspořádali sérii webinářů. Témata Rovněž další dva online semináře 23. září. Byl koncipován pro širokou
připomněli 75 let od konce dru- byla různá, všechny webináře však se věnovaly zdravotnictví – a to veli- veřejnost se zájmem o telemedicínu
hé světové války a od tragických měly jednu společnou linku – a  to ce aktuálnímu tématu telemedicíny, a  management nemocnic. Izraelští
událostí, které známe pod po- česko-izraelskou spolupráci. která je v  Izraeli na skutečně skvělé i čeští hosté uvedli zkušenosti se za-
jmem holokaust nebo šoa. Bě- úrovni. Červen jsme proto zakončili váděním telemedicínských nástrojů
hem tohoto období se nesmělo 1. webinář webinářem „TELEMEDICÍNA V IZRA- a  technologií v  boji proti COVID-19.
a ani nemohlo slavit či připomí- ELI“, jenž byl určen široké veřejnosti Oba telemedicínské webináře mo-
nat židovské svátky. Od té doby Naší zoomovou aktivitu jsme zahájili se zájmem o trendy moderního zdra- derované Tomášem Jelínkem, zmoc-
uběhly tři čtvrtiny století, ale ještě během nouzového stavu, a  to votnictví s využitím nových technolo- něncem ČISOK pro Smart Healthca-
letos je to poprvé, kdy židovská 30. dubna 2020 webinářem na téma gií. Izraelští hosté představili konkrétní re, nasbíraly více než 1100 zhlédnutí.
komunita na celém světě, a sa- „IZRAEL JAKO START-UP NATION“. zkušenosti se zaváděním telemedi- Celkem pak měly naše online aktivity
mozřejmě i  v  Izraeli, nemůže Linda Štucbartová, členka Rady ČI- cínských nástrojů do hrazené zdra- dosah k téměř osmi tisícům uživate-
opět náležitě oslavit své Vysoké SOK, se ve své přednášce věnova- votní péče a  jejich využití během lům Facebooku.
svátky. Začátek židovského No- la izraelskému přístupu k  inovacím pandemie COVID-19.
vého roku 5781 připadl letos na či oblastem vzájemné spolupráce Děkujeme všem, kdo s  námi na pří-
18. září, a jak asi mnozí z vás vědí, a  inspirace, včetně aktivit naší Ko- 4. webinář pravě webinářů spolupracovali a těší-
v Izraeli byl přesně na tuto dobu mory. Téma zarezonovalo nejen mezi me se na další zajímavá témata, která
vyhlášen zákaz shromažďová- účastníky webináře, ale také u  fa- V pořadí čtvrtý webinář zaměřený na vám budeme moci tímto způsobem
ní a  prakticky omezen pohyb noušků naší facebookové stránky, konkrétní česká a izraelská řešenív ob- přiblížit.
lidí. Obdobná situace bude i  na kde má záznam živého vysílání přes lasti telemedicíny „TECHNOLOGIES
nejvýznamnější židovský svátek 900 zhlédnutí.
Den smíření, Jom Kippur. Během
deseti dnů mezi těmito dvěma 2. webinář
svátky má podle židovské tra-
dice každý zpytovat své svědo- Druhý odborný webinář zaměřený
mí a smířit se s bohem i s lidmi, na nejnovější technologie pomáhající
aby mohl být dobře zapsán do lidem se zrakovým postižením a  ak-
Knihy života. Toto poselství je tuální trendy v  oblasti „health tech“
v současné době více než aktu- proběhl 23. června. V rámci webináře
ální, a proto vám všem přejeme, „ASSISTIVE TECHNOLOGIES FROM
abyste byli dobře zapsáni. ISRAEL FOR PEOPLE WITH DISA-
BILITIES“ vystoupili tři izraelští startu-
Tomáš Kraus pisté z  oboru. Že se jednalo o  živou Foto:
a  zajímavou diskusi dokazovalo ne- www.freepik.com
jen množství dotazů, ale i  tisícovka
diváků.

str. Rrubrika spolupráce

BULLETIN / ČISOK 7 VYDÁNÍ 03 / 2020

Devátý ročník CEMACH zná své vítěze

V polovině září se v rezidenci velvyslance Státu Izrael Daniela Merona uskutečnil ceremoniál předávání cen
soutěže CEMACH určené pro střední školy. Z rukou prezidenta ČISOK Pavla Smutného a zástupců ambasády se

nejvíce radují studenti z gymnázia v Přerově.

Specifický ročník poznamenaný koro- až 5000 studentů v  rámci jednoho gymnázium Jana Blahoslava v  Pře- v Českých Budějovicích nebo střední
navirovou pandemií měl nad očeká- ročníku na středních školách po celé rově následované Střední školou průmyslová škola v Hradci Králové.
vání dobrá čísla a sledovanost. Ačko- České republice. Studenti vytváře- polygrafickou na pražském Žižkově
liv se neuskutečnilo tolik přednášek li své projekty ve výtvarné, digitální a  Církevním gymnáziem v  Brně. Své VS Text: Vojtěch Sládek, PP Partners
jako v  loňském roce, podařilo se a  literární disciplíně. Nejúspěšněj- zástupce v TOP 15 mají třeba gymná- Foto: CEMACH
i  tak pokrýt díky online přednáškám ší školou se v  rámci projektu stalo zium Chomutov, církevní gymnázium

str. Rrubrika členové

BULLETIN / ČISOK 8 VYDÁNÍ 03 / 2020

Vinařství SPIELBERG

Jaroslava Javornického známe jako prvky Itálie, Francie, ale stále se zde
zakládajícího člena naší Komory. Jeho odrážejí velmi silné slovácké koře-
společnost PROFIL SERVIS spol. s r.o. ny. Moderní vinotéka, kde si můžete
významně participovala na mnoha ochutnat pohárek z  bohaté nabídky
projektech s účastí izraelských firem, vín, je ozdobena ručně kreslenou
především v  developerské oblasti. podsvícenou mapou vinic vinařství,
Členové naší Komory se však po léta plnou historických postav a  příběhů,
setkávají i s jinou aktivitou dr. Javornic- kterými je tento kout Kyjovska oprav-
kého, která se týká vinařství. V  roce du bohatý.
2002 založil vinařství SPIELBERG a na
Kyjovsku s týmem zkušených a nad- Jak již bylo zmíněno, vinařství SPIEL-
šených spolupracovníků vybudovali BERG nabízí svá výjimečná vína od
vinařství, jehož vína dlouhodobě míří roku 2003, ale na vinicích, jež nyní
do vinoték, prestižních restaurací vinařství obhospodařuje, se víno
i k soukromým osobám. Vinařství pěstuje již od 12. století. Vína se zde
SPIELBERG je též dlouholetým part- vytvářejí pouze z  vlastních hroznů,
nerem Ceny Arnošta Lustiga i  pod- všechny vinice jsou ošetřovány orga-
porovatelem událostí organizova- nicky, bez použití chemických pro-
ných naší Komorou, na nichž jste se středků, téměř polovina z nich je také
s  víny ze SPIELBERGU mohli setkat. certifikována v bio režimu.
Vinařství je opakovaně oceňováno
na prestižních soutěžích v  zahraničí Vinařství uvádí, že je schopno doru-
i v ČR. V roce 2017 obdrželo titul Vinař čit svá vína do 48 hodin do každého
roku. koutu naší země. V Praze má také
velkoobchodní prodejnu, a  to kon-
Od letošního léta jsou ve vinařství krétně v Praze 5, Radlická 110.
otevřené nové degustační prosto-
ry společně s  kulturním a  výstavním Nejlepší však bude, když se za víny
sálem vybaveným nejmodernější ze SPIELBERGU do Archlebova vy-
technikou. Sál slouží jako zázemí pro pravíte osobně. Jak praví tradice, lék
kulturní akce, koncerty, gastronomic- zabírá z  rukou lékaře a  dobré víno
ké přehlídky i  divadelní představení. nejlíp chutná z rukou vinaře.
Součástí sálu je otevřená kuchyně,
kde se návštěvníci mohou dívat ku- Vinařství SPIELBERG -Archlebov 406
chařům přímo pod ruce. Velkoobchod Moravská Vinice,
Radlická 110, Praha 5
Nové prostory vinařství v Archlebově,
v neobyčejném kraji zvaném Morav- www.spielberg.cz
ské Toskánsko, se pro návštěvníky
Slovácké oblasti staly magnetem to- https://vinarstvi.spielberg.cz/
hoto léta. V  architektuře zde najdete https://www.facebook.com/vinarstvispielberg
https://www.instagram.com/vinospielberg/

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 8. 10. 2020 v Praze

titulní obrázek: ©Andrew Ostrovsky, stock.adobe.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Charlie-Miller-salon-Case-Study
Next Book
รายงานการใช้แผนครูนพรัตน์