The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2017-12-11 09:06:12

ČISOK bulletin 2017-01

2017-01-bulletin-cisok

2017 1

BUDIŽ VODA

izraelská inspirace pro svět
ohrožený nedostatkem vody

Nestává se často, že by nějaká kniha byla vyprodá‑ nejenom v USA, ale i mnohých dalších částech svě‑
na ani ne za měsíc od jejího vytištění. Knize s  ná‑ ta. Proč kniha o zdánlivě nudném tématu – nedo‑
zvem Budiž voda se to minulý prosinec podařilo. statku vody ve světě vzbudila takový zájem? Toto
Dokonce ani její autor, Američan Seth  M. Siegel, tajemství přiletěl objasnit při příležitosti uvedení
právník, podnikatel a  společenský aktivista netu‑ českého překladu sám autor knihy.
šil, že za rok od napsání bude kniha bestsellerem
pokračování na str. 2

ČISOK - BULLETIN 01/2017 | STR.02

TÉMA

pokračování ze str. 1 Za současné problémy s vodou
může nedostatek tvořivosti
BUDIŽ VODA
Kromě oficiálního křtu knihy Budiž voda absolvoval její autor, americký právník
izraelská inspirace Seth M. Siegel také řadu rozhovorů a přednášek. Jednou z nich bylo také setkání se
pro svět ohrožený členy ČISOK dne 6. prosince 2016 organizované společností ALIGIER, s.r.o, ČISOK
nedostatkem vody a Institute 2080. Moderátorem byl geolog Václav Cílek a záznam můžete vidět na
stránkách Komory. Pana Siegela jsme také krátce vyzpovídali pro náš Bulletin.
První zastavení autora knihy Budiž voda
bylo u  presidenta a  Rady ČISOK. Násle- Jak se liší současná kvalita vody pod notu. Voda obvykle není spotřebiteli účto-
dovala recepce u  izraelského velvyslance povrchem nebo v oceánech oproti době vána ve spotřebovaném množství a  kvali-
za účasti ministra životního prostředí Ri- řekněme před sto lety? tě, a  proto je pro nás obtížné podporovat
charda Brabce, velvyslance USA a  dalších Za posledních přibližně sto let došlo k pře- ochranu vod a  ještě obtížnější je stanovit
důležitých lidí z oboru vodohospodářství. kotnému rozvoji průmyslové společnosti, místní, regionální či globální cenu vody. Ne-
Vyvrcholením třídenního turné Setha  M. s  nímž přišel i  vývoj mnoha nových che- existuje nicméně žádný důvod, proč by cena
Siegela byla návštěva a proslov ve Výboru mických látek. Přestože tyto chemické látky vody nemohla být stanovena a proč by voda
pro životní prostředí Parlamentu ČR na mohou uživatelům přinášet hodnotné vý- všech úrovní kvality nemohla být obchodo-
pozvání jeho předsedy Robina Böhnische. sledky, jedná se o  sloučeniny, které nezříd- vána na trhu.
ka znečišťují naše vody. Dobrou zprávou je,
Tajemství úspěchu že máme k dispozici stále důmyslnější filtry Existuje mnoho katastrofických scéná-
knihy není v  kon- a nástroje, které nám umožňují tyto zbytko- řů týkajících se vody. Jak by podle vás
statování, že hrozí vé chemické látky z vody odstraňovat. vypadala skutečná situace v případě, kdy
celosvětová „vodní voda začne být vzácná a lidé si uvědomí,
krize“ a  stamiliony Jako ukazatel ekonomické situace se často že se jedná o otázku života a smrti?
lidí se budou muset používá cena zlata. Je možné vyčíslit Většina našich problémů souvisejících s vo-
dát do pohybu do aktuální globální cenu vody, například za dou není důsledkem nedostatku vody, ale
míst, kde voda zů- jeden litr? nedostatku tvořivosti, kvalitního řízení
stala. Hlavní poselství Na otázku odpovím otázkou: O  jaké vodě a řádné správy věcí veřejných. Pokud se nám
knihy je v tom, že exi- zde hovoříme? Zvykli jsme si vodu vnímat podaří angažovat spoluobčany a pokud po-
stují řešení, jak s nedo- jako volný nebo téměř volný statek, a proto litické představitele přimějeme, aby za naši
statkem vody bojovat. dostatečně nerozlišujeme. Ultračistá voda vodu požadovali více, zjistíme, že máme
Jak se může tento boj používaná při výrobě mikročipů není to- k  dispozici dostatečné množství vody pro
přeměnit na pozitivní též jako voda v  rybníku či upravená voda, dohlednou budoucnost. Problémy s  vodou
„vodní diplomacii“ a  vyvolat ekonomický která vám teče z  kohoutku v  kuchyni. Ka- jsou zástupnými problémy poukazujícími na
růst. Proč tuto inspiraci a naději dává právě ždá z  nich má svou ekonomickou hodnotu špatnou správu věcí veřejných a nedostateč-
Izrael? Vše začíná v roce 1896, kdy Theodor a ekonomickou cenu, a to i pokud ji spotře- nou představivost.
Herzl vydává knihu Židovský stát. Jak však bitel neplatí. Dokonce i odpadní voda – ať
budovat stát pro mnoho milionů lidí, když již surová a  neupravená, nebo zpracovaná Rozhovor vedl Petr Solil.
v nehostinné zemi stačí zásoby vody uživit a  zcela vyčištěná  – má ekonomickou hod- Foto: archiv Komory
sotva necelý milion? Dnes má Izrael vody
dostatek a vodu dokonce vyváží. Zároveň
prodává vodohospodářské technologie
a  know­‑how za miliardy dolarů ročně do
celého světa.

V lednu bylo vytištěno druhé vydání knihy
Budiž voda a  autor Seth  M. Siegel napsal
speciální předmluvu pro Českou repub-
liku, kde kromě jiného píše: „Jsem pře-
svědčen, že stejně tak i  Češi dokážou své
problémy s vodou nejenom zvládnout, ale
dokonce své know­‑how prodávat dále do
světa. Mohou jim v  tom pomoci izrael-
ské technologie, know­‑how i  manažerské
techniky.“

Knihu vydalo nakladatelství ALIGIER, s. r. o.,
člen ČISOK. Vyšla pod záštitou ministra ze-
mědělství Mariána Jurečky s podporou Vel-
vyslanectví Státu Izrael v Praze, Ministerstva
životního prostředí a ČISOK

Text: Roman Lesný, nakladatelství
ALIGIER, s. r. o.
Foto: nakladatelství ALIGIER, s. r. o.

VĚDA, ČISOK - BULLETIN 01/2017 | STR.03
VÝZKUM,
INOVACE

Výzkumné centrum CEITEC v sobě snoubí špičkové

moderní zobrazovací techniky jak pro průmyslovou

spolupráci, tak pro excelentní výzkum

Centrum vědecké excelence CEITEC a  jeho laboratoř počítačové pro svůj výzkum přímo vybrali. Pogratulovat
mikrotomografie a  nanotomografie na Vysokém učení technickém v  Brně vědcům z  CEITEC k  této spolupráci zvládl na
vstoupily do roku 2017 s  unikátní akreditací dle standardu ČSN EN ISO/ Karolinska Institutet i předseda vlády Bohuslav
IEC 17025 udělenou Českým institutem pro akreditaci. Sobotka při své návštěvě Švédska koncem loň-
ského roku. Obdobně se pak laboratoř účastní
Akreditaci získala laboratoř ve spolupráci Pro každý individuální detekovaný defekt může i  dlouhodobého výzkumu na italském Elettra
s Českým metrologickým institutem. Jako první být určen objem, pozice, velikost i povrch. Podle Sincrotrone Trieste, a  to v  oblasti regenerativ-
zkušební laboratoř v  České republice je auto- objemu jsou objekty barevně kódovány, k výstu- ních schopností tkání a buněk plazů.
rizována provést zkoušku pomocí rentgenové pům je přidána statistika velikosti defektů, celko-
počítačové tomografie neboli zkráceně CT. vé procento porozity, histogram objemu defektů
a tak dále a tak dále. To vše na úrovni rozlišení
mikrometrů či stovek nanometrů. Spolupracují-
cích průmyslových podniků na této úrovni dnes
čítá laboratoř desítky, od malých po velké, od
ryze tuzemských po nadnárodní.

Typická průmyslová aplikace CT - měření Nová autorizace posunuje možnosti laboratoře Předseda vlády Bohuslav Sobotka při své
vnitřních rozměrů a jejich využití v průmyslové spolupráci o vel- návštěvě Švédska koncem loňského roku
ký krok dále. Nespornou skutečností je však gratuluje vědcům z CEITEC ke spolupráci
Metody počítačové tomografie jsou dnes pro i to, že počítačová tomografie v podání centra s kolegy z Karolinska Institutet.
průmyslové podniky nedílnou součástí jejich CEITEC není jen banálním nástrojem, s  jehož
procesů od prototypování přes vývoj produktů pomocí výrobní či vývojové podniky úspěšně Shrneme­­‑li, soudobý český výzkum představuje
až po kontrolu kvality. Díky počítačové tomo- vytvářejí nové výrobky, ale také vysoce sofisti- světovou špičku v řadě oborů. Představuje však
grafii nedestruktivně detekují a vizualizují póry kovaným nástrojem pro excelentní výzkum na také jednoznačně prokazatelnou a nepřehléd-
či jiné defekty ve vnitřní struktuře materiálu světové úrovni. Svou expertízou právě z oblasti nutelnou schopnost být plnohodnotným part-
produktů nebo jejich skrytých komponent. počítačové tomografie se vědci z  brněnského nerem průmyslu. A to je dobrý výsledek.
CEITEC již třetím rokem podílejí na jedineč-
ném výzkumu švédského Karolinska Institu- Text: Jan Proček, Head of Business
tet zabývajícího se vývojem obličejových částí Development Department CEITEC
embryí savců. Švédští vědci si brněnské vědce

SPOLUPRÁCE

Česko‑­izraelská konference se zaměřila
na oblast kybernetické bezpečnosti

Ministerstvo zahraničních věcí hostilo dne a zmínil několik konkrétních obchodních pří- obchodních vztazích. Potěšilo nás, že jsme
15.  prosince  2016 v  odpoledních hodinách kladů mezi Českou republikou a Izraelem. mohli představit členy Komory, a to konkrét-
Prezentaci izraelských a  českých firem pů- ně CyberGym Europe,  a.  s., TTC MARCO-
sobících v  oblasti kybernetické bezpečnosti. Následující blok programu patřil prezenta- NI, s. r. o. a NESS Czech, s. r. o.
Hlavními pořadateli akce byl Svaz průmyslu cím firem, které působí v  česko­‑izraelských
a  dopravy ČR a  naše obchodní Komora ve Poté přišla na řadu nejdůležitější část celého
spolupráci s  Národním bezpečnostním úřa- odpoledne – vzájemná B2B setkání. Minister-
dem, Ministerstvem zahraničních věcí a Mini- stvo zahraničních věcí ve spolupráci s Minis-
sterstvem obrany. terstvem obrany připravilo jednací prostory
a několikahodinový kolotoč B2B jednání tak
Úvodní část byla věnována politické reprezen- mohl začít. Jsme rádi, že členové Komory pa-
taci jednotlivých resortů. Mezi hlavní hosty za třili mezi aktivní účastníky tohoto networ-
Stát Izrael patřil p.  Eviatara Matania, ředitel kingového setkání a  věříme, že došlo k  pro-
Israel National Cyber Bureau. Dále pak vystou- hloubení, případně navázání, vzájemných
pili zástupci institucí, kteří se věnují vzájemné obchodních vztahů.
podpoře obchodních aktivit. Za ČISOK hovo-
řil president Pavel Smutný, který ve svém pro- Text: Karel Kortánek, výkonný ředitel ČISOK
jevu vyzdvihl vzájemnou ekonomickou bilanci Foto: Ministerstvo zahraničních věcí

ČISOK - BULLETIN 01/2017 | STR.04

SPOLUPRÁCE

Česko­‑izraelské ekonomické vztahy se v roce
2016 prohloubily

Dlouho se tradovalo, že máme s Izraelem sice velmi dobré vztahy, ty se prý však vinářský, farmaceutický či textilní průmysl nebo
nepromítají do vzájemných vztahů ekonomických. Poslední roky jednoznačně o oblast ICT či kybernetické bezpečnosti. V po-
ukazují, že to není pravda. slední době také přibývají investice do menších
firem. V České republice tak zakotvila celá řada
Vývoz českých výrobků do Izraele vzrostl izraelských společností od těch nejmenších po
v  roce 2016 o  58 procent a  dosáhl hodnoty středně velké až po největší izraelskou firmu
23 594 633 českých korun, tedy téměř jedné Teva. Samotná Teva pak byla v roce 2015 celko-
miliardy amerických dolarů. Pro srovnání – do vě čtrnáctým největším plátcem daně z příjmů.
tolik diskutované Číny nevyvážíme ani dva- Ze zahraničních firem pak dosáhla celkového
krát tolik, do Ruska jen o něco málo více než desátého místa. Do státního rozpočtu na dani
třikrát tolik. z příjmu odvedla přes tři čtvrtě miliardy korun.

Izrael byl v minulém roce pro české firmy dva- mnozí Izraelci ubytovali i v soukromí nebo pro- Nepochybně k  prohloubení vzájemných vzta-
cátým největším exportním trhem na světě, střednictvím Airbnb či k registraci použili jiný hů a obchodu a k posílení investic budou na-
pátým největším exportním trhem mimo Ev- než izraelský pas (množství držitelů pasů více pomáhat i  společné projekty na poli obrany
ropskou unii (včetně Evropského společenství zemí je v Izraeli velmi vysoké), přiblížil se jejich a bezpečnosti. Nákup izraelských radarů je tím
volného obchodu) a třetím největším export- celkový počet pravděpodobně ke dvěma stům nejlepším příkladem a  snad se nejedná o  pří-
ním trhem po USA a Číně mimo geografickou tisícům. V České republice tak odhadem utratili klad poslední. Zahrnuje v sobě totiž spolupráci
Evropu (počítáme­­‑li Rusko a Turecko mezi ev- 1,5 miliardy korun. firem z  obou zemí, přenos špičkového know­
ropské země). Pokud bychom export přepočí- ‑how do České republiky i vzájemnou zaměst-
tali podle počtu obyvatel daných zemí, dostal Složitější je vyčíslení izraelských investic do čes- nanost.
by se Izrael celosvětově do první desítky. ké ekonomiky. Zdaleka se však dnes již nejedná
výhradně o investice developerů, ale i o potra- Izrael je jednoznačným příkladem, že dobré
Nezanedbatelné jsou koneckonců i  příjmy vztahy mezi jednotlivými lidmi, firmami, insti-
z turistiky. Denní útraty izraelských turistů se tucemi, organizacemi a  státy podporují vzá-
společně s Rusy, Číňany nebo Američany řadí jemný obchod, investice a zaměstnání mnoha
mezi ty nejvyšší. V roce 2016 přijelo o dvacet lidí. Rozšiřují naše bohatství. Kéž by nám vzá-
procent izraelských turistů více, jen v českých jemné vynikající vztahy vydržely a  kéž by se
hotelech se jich ubytovalo 169 394. Stali se tak i naše ekonomické vztahy nadále prohlubovaly
čtrnáctou nejpočetnější skupinou návštěvní- tak, jak tomu bylo v roce minulém.
ků, podle počtu přenocování obsadili dokon-
ce příčku desátou. Vzhledem k  tomu, že se Text: Tomáš Pojar, vicepresident ČISOK
Foto: Milan Mošna

„Společná naděje“ – benefiční večer KKL­‑JNF

na podporu Izraele

Ministerstvo zahraničních věcí poskytlo prostory
pro benefiční večer Keren Kayemet Leisrael – Ži-
dovského národního fondu, který se uskutečnil
v podvečer 17. ledna 2017 pod záštitou a za osob-
ní účasti ministra zahraničí p. Lubomíra Zaorálka.

Když se tato událost připravovala, nikdo z  nás
neměl tušení, v  jaké situaci se bude Izrael právě
nacházet. Již několik týdnů před benefičním veče-
rem Izrael bojoval s několika ohnisky rozsáhlých
požárů, které byly úmyslně založeny. Pomoc byla
nutná a  zde se konečně naskytla příležitost, jak
Česká republika mohla zcela zásadním způsobem
pomoci národu start­‑upů.

Nejen Vláda ČR uvolnila finanční prostředky na Pacovského. Ještě větší potěšení jsme sdíleli, když mosféru ve Velkém sále MZV. Na samotný zá-
pomoc Izraeli – i mnoho dalších fyzických a práv- se na pódiu objevili i další zástupci naší členské zá- věr bylo připravené malé občerstvení, kde se
nických osob se rozhodlo, že pomůže a přispěje kladny, kteří se rovněž rozhodli vyjádřit svou účast všichni přátelé a  podporovatelé KKL­‑JNF sešli
na obnovu požáry zničenému Státu Izrael. Ne- a sympatie a finančně přispět. a pozvedli číši l’chaim!
jinak se k  této situaci postavila i  naše obchodní
Komora a vicepresidenti Jiří Maceška a Tomáš Po- Celý společenský večer byl protkán hudebními Text: Karel Kortánek, výkonný ředitel ČISOK
jar slavnostně předali šek na 50 000 Kč do rukou vystoupeními, která umocňovala přátelskou at- Foto: KKL-JNF
presidenta českého výboru KKL­‑JNF p.  Michala

ČISOK - BULLETIN 01/2017 | STR.05

NAŽIVO

O česko‑­amerických vztazích Kulatý stůl s Hynkem
s Hynkem Kmoníčkem Bromem byl věnován
trendům soutěžního
práva

V prostorech Mramorového sálu paláce České lik dotazů a poznámek k danému tématu. Poté Dne 31.  ledna  2017 v  odpoled‑
spořitelny se 2. února 2017 konalo další ze série již předal slovo Hynku Kmoníčkovi, který pří- ních hodinách pořádala Komo‑
diskusních setkání pořádaných naší Komorou. tomné seznámil s historickým vývojem vztahů ra první Kulatý stůl v  letošním
Hostem Kulatého stolu byl pan Hynek Kmoní- mezi oběma zeměmi a uvedl je do dalších sou- roce. Naše pozvání přijal Hynek
ček, ředitel Zahraničního odboru KPR. Minulé vislostí. Komentoval i  současnou situaci a  ná- Brom, 1. místopředseda ÚOHS.
setkání s  tímto výborným řečníkem proběhlo sledně se pokusil odhadnout také možný bu-
ještě v roce 2016 a zabývalo se problematikou doucí vývoj. Přednáška byla opět velmi V úvodu jej užšímu kruhu hostů před-
Islámského státu a  Blízkého východu. Tento- poutavá, plná zajímavých detailů i  postřehů stavil president Komory Pavel Smutný.
krát jsme se v  myšlenkách přenesli do jiných a vtipných bonmotů. Není tedy divu, že se těšila Poté si již vzal slovo Hynek Brom, který
zeměpisných šířek, protože se hovořilo o česko­ hojné účasti. Rovněž v závěrečné více než hodi- upřesnil postavení Úřadu pro ochranu
‑amerických vztazích. Vzhledem k  tomu, že nové diskusi nebyla nouze o dotazy směřované hospodářské soutěže v  právním sys-
v USA během ledna 2017 nastoupil nový pre- nejen na česko­‑americké vztahy, ale i na vývoj tému České republiky a  vnímání jeho
sident, jednalo se opět o téma velmi aktuální. mezi USA a Evropou. role společností.

Prezentace na téma „Trendy soutěžní-
ho práva“ byla rozdělena do tří okru-
hů. První se zabýval pojmem Bid rig-
ging a  hovořilo se zde o  problematice
zakázkových kartelů. Další okruh se
věnoval leniency  – dohodě mezi sou-
těžiteli o  přímém či nepřímém určení
ceny, rozdělení trhu, nákupních zdro-
jích nebo zákaznících.

Na úvod hovořil president Komory Pavel Smut- Text: Gabriela Horká, ČISOK
ný, krátce představil řečníka a sám vznesl něko- Foto: archiv Komory

Zasedání Výboru Ceny Arnošta Lustiga

Blíží se jaro a s ním v Komoře začínají i přípravy za odvahu a statečnost, lidskost a spravedlnost, Poslední část byla zaměřena na náhradu
spojené s Cenou Arnošta Lustiga. První takovou Výbor hlasoval první březnový den, nicméně my škody. Zde se přednášející detailněji po-
vlaštovkou bylo diskusní zasedání Výboru Ceny ostatní si na odtajnění laureáta za rok 2016 bu- zastavil u  definování domněnky vzniku
Arnošta Lustiga, které proběhlo 8.  února  2017 deme muset ještě chvíli počkat. Výbor také vě- škody v důsledku kartelu, rozsahu a způ-
v  prostorech advokátní kanceláře Císař, Češka, noval tichou vzpomínku panu Bedřichu Utitzovi, sobu náhrady škody, pokuty za nezpří-
Smutný. Členové Výboru zde pod vedením jeho válečnému veteránovi a laureátovi Ceny Arnošta stupnění důkazů či ztížení zpřístupnění
předsedy prof. Jana Pirka poprvé diskutovali nad Lustiga za rok 2013, který nás v únoru opustil. dokumentů. Přednáška byla vedena na
možnými kandidáty Ceny Arnošta Lustiga za rok odborné úrovni, přesto nechybělo i  ně-
2016. Druhé setkání již bylo volební. O tom, kdo Text: Gabriela Horká, ČISOK kolik humornějších odbočení či perliček
z navržených kandidátů nakonec obdrží ocenění Foto: archiv Komory z praxe.

Závěr Kulatého stolu patřil velmi eru-
dované diskuzi. Přítomní členové se do-
tazovali zejména na vzájemnou spolu-
práci s  Evropskou komisí či hodnocení
konkurenčního prostředí v konkrétních
podnikatelských oborech.

Text: Karel Kortánek,
výkonný ředitel ČISOK
Foto: archiv Komory

ČISOK - BULLETIN 01/2017 | STR.06

SETKÁNÍ
S NOVÝMI ČLENY

Setkání s novými členy Komory

V nejvyšším patře pražské City Tower proběhlo 21. února 2017 ve večerních hodinách tradiční Setkání s novými členy Komory. Program zahájil krátkou
úvodní řečí president Pavel Smutný. Hned poté jsme měli příležitost se poprvé setkat s novým designovaným velvyslancem Státu Izrael, panem Danielem
Meronem, který promluvil o stále se zlepšujících (nejen) ekonomických vztazích mezi oběma zeměmi a na závěr své řeči všechny mile překvapil i několika
větami pronesenými v češtině. Následovaly krátké prezentace nových členů, kteří se tak v Komoře oficiálně uvedli a převzali z rukou presidenta Smutného
členské listy. Pomyslnou třešničkou na dortu byla výstava fotografií z Izraele od Lenky Hatašové a dechberoucí výhled na Prahu.

ČISOK - BULLETIN 01/2017 | STR.07

NOVÍ ČLENOVÉ

Cavid, s. r. o. Deloitte Advisory, s. r. o.

Cavid,  s.  r.  o. je distributorem softwa- Jsme Deloitte Česká republika… Pora-
rového řešení Video Synopsis, které denská společnost, která poskytuje služ-
je hlavní inovací izraelské společnosti by v  oblastech auditu, daní, právního
BriefCam. i finančního poradenství a strategického
podnikového managementu. Mezi naše
Jedná se o  patentovanou oceněnou klienty patří velké společnosti, veřej-
technologii ke zpracování obrazu. Vi- né instituce, rychle se rozvíjející firmy
deo Synopsis umožňuje velmi krátké i startupy.
znázornění dlouhého časového období se zachováním všech zásad-
ních aktivit původního videa. Děje se tak současnou prezentací ně- Obory i služby propojujeme… V jedné budově u nás najdete různé
kolika objektů a aktivit – i těch, které se vyskytly v různých dobách. odborníky, kteří pokrývají širokou škálu odvětví i služeb. Díky prová-
K  „projití“ jedné hodiny videa tak stačí v  průměru pouhá minuta zanosti jednotlivých oddělení dokážeme klientům nabízet komplex-
prohlížení. Toto řešení splňuje globální potřebu prohlížení videona- ní poradenství i servis. Patříme mezi největší auditorské a poraden-
hrávek, rychlého vyhledávání a  prošetřování událostí včetně přijetí ské firmy v Česku.
potřebných opatření.
Rozumíme tomu, co děláme… A děláme to už více než 170 let ve 150
BriefCam je zaměřen na mnoho skupin uživatelů a  segmentů trhu. zemích světa. Bohaté zahraniční zkušenosti propojujeme s lokálním
Mezi zákazníky patří bezpečnostní složky i pracovníci v provozu, do- kontextem. V České republice působíme od roku 1990.
pravě, skladech a dalších. BriefCam může být využit nejen k posílení
bezpečnosti, ale také k prevenci škod, pro zkvalitnění a zefektivnění Kde nás najdete? V Praze, Plzni, Brně, Ostravě a nově také v Hradci
práce a služeb jak interně, tak pro zákazníky. Toto řešení bylo použito Králové.
při vyhledání pachatelů bombového útoku při maratonu v Bostonu
nebo na letišti v Bruselu, ale také pro zajištění bezpečnosti v průběhu Co nás motivovalo ke vstupu do Komory?
posledních letních olympijských her v Rio de Janeiru. V České repub- V rámci rozšiřování aktivit naší společnosti, a to nejen marketingo-
lice můžeme zmínit referenci ve Fakultní nemocnici Brno. vých, jsme chtěli navázat spolupráci také s ČISOK, a otevřít tak nové
možnosti, které by byly zajímavé pro obě strany.
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
Ke vstupu do komory nás motivovala nejen spolupráce se společnost- ERA‑­BHC CS, s. r. o.
mi z Izraele, ale především osobní návštěva v Izraeli v rámci HLS kon-
ference a účast na oficiální akci ČISOKu. V naší oblasti působení patří
izraelská řešení k  absolutní špičce na trhu a  rádi bychom pomohli
k jejich šíření i na českém trhu.

ELVIRA, Společnost ERA­‑BHC CS byla založena
jako Joint Venture Company mezi lídrem
spol. s r.o. v produkci pasivních sledovacích senzo-
rů společností ERA a  estonskou společ-
Společnost Elvira ve svém dvacátémšestém roce činnosti patří mezi ností BHC Laboratory lídrem v  oblasti
významné dodavatele kancelářské techniky, IT infrastruktury a nově kybernetické bezpečnosti.
buduje třetí obor – 3D technologie.
Společnost ERA­‑BHC CS poskytuje komplexní služby v oblasti ky-
Svoji činnost započala 29.  května  1991 jako dodavatel autorského bernetické bezpečnosti. Zaměřujeme se především na bezpečnost-
SW a svoji nabídku rychle rozšířila o sortiment (tehdy) počítačové ní audity a  analýzy, bezpečnostní architekturu, penetrační testy
techniky a kancelářských strojů, které byly a jsou stále dominantně a  organizování kybernetických cvičení na strategické a  technic-
zastoupeny kopírovacími a produkčními zařízeními německé znač- ké úrovni. V  oblasti vzdělávání je naší prioritou výcvik a  trénink
ky Develop. Od počátku své činnosti se orientuje na přímé dodávky odborníků působících v  kybernetické oblasti a  zvyšování bez-
koncovým uživatelům s doprovodnými servisními službami. Kvalita pečnostního povědomí a ostražitosti lidí v kyberprostoru cestou
servisních služeb byla a je klíčová pro další rozvoj. Zákaznický kmen „Kybernetické hygieny“. Náš tým sestává z vysoce kvalifikovaných
je tvořen klienty, kteří vysoce hodnotí kvalitu služeb a odebírají je odborníků, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s odvracením nejvážněj-
společně s  produkty deset a  více let. Stejně stabilní je zaměstna- ších hrozeb přicházejících z kybernetického prostoru a s ochranou
necká a dodavatelská báze. Klíčoví dodavatelé a zaměstnanci spo- proti těmto hrozbám.
lupracují / jsou zaměstnáni ve společnosti Elvira déle než deset let
a nemalá část dvacet a více let. Kvalita, stabilita a tradice jsou hod- Přinášíme dlouholeté zkušenosti vycházející ze spolupráce se zá-
noty, které zakladatel a stoprocentní vlastník Jan Šmejcký po celých kazníky v soukromém i veřejném sektoru, včetně vládních organi-
dvacet šest let ctí a považuje si jich. zací, finančních institucí a zdravotnictví. Naši specialisté disponu-
jí certifikacemi z  oblasti informační bezpečnosti a  jejích auditů,
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory? řízení rizik, etického hackingu, řízení IT služeb, projektového řízení
Mám rád historii a s úctou si považuji vědomostí a znalostí jednot- a dalších oblastí. Společnost ERA­‑BHC CS je držitelem certifikátu
livců, skupin a národů – obohacují mne. Obdivuji Židy a stát Izrael NBÚ pro přístup k informacím do stupně utajení „Tajné“ a je čle-
jako nositele historie a znalostí bez ohledu na útlak a nenávist ze- nem Europian Cyber Security Excellence Center. Náš tým disponu-
jména ve dvacátém století. je certifikáty ISO/IEC 27001 Lead Auditor, CISA, CISM, CRISC, CEH,
PRINCE 2,ITIL.

NOVÍ ČLENOVÉ

Lázně Konstantinovy Trimedar, s. r. o.

Lázně, a. s. Úspěšný vstup na trh vidíme jako široké
spektrum komunikace  – od klasické pre-
V  Konstantinových Lázních, jediných lázních zentace v médiích přes spolupráci a schůzky s profesionály a opinion lídry
Plzeňského kraje, nacházejí zdraví lidé nejen až po styk s profesními organizacemi, úřady a nevládními organizacemi.
s nemocemi cév, ale i lidé s nemocemi pohy-
bového aparátu, nervové soustavy či s cukrovkou. Hlavní léčebné metody Od začátku považujeme digitální svět za klíčový pro naše zákazníky
jsou založeny na využití přírodních léčivých zdrojů. Pramen přírodní mi- a  jejich produkty, proto se orientujeme i  tímto směrem. Multime-
nerální uhličité vody, která je čerpána z hloubky 40 m, má největší obsah diální projekty, IT infrastruktura a bezpečnostní řešení jsou čím dál
volného oxidu uhličitého v České republice. tím důležitější pro úspěch na trhu.

Samotné lázně nabízejí relaxaci v parku, okolí je přímo stvořené pro turis- Poskytované služby: Marketing pro nové trhy, Média a public rela-
tiku v přírodě. Naleznete zde několik naučných stezek, historických pa- tions, Digitální komunikace, ICT služby. Trimedar byl založen v roce
mátek a  přírodních objektů, které je možné navštívit pěšky či na kole. 2002, sídlo společnosti se nachází v  Praze­‑Dejvicích. Disponujeme
Využít můžete desítky kilometrů cyklistický tras, inline dráhu či moderní sítí agentur v  Evropě a  na Blízkém východě (Německo, Slovensko,
wellness a fitness centrum. Nechybí zde ani možnost kulturního a spole- Itálie, Belgie, Bahrain, Omán)
čenského vyžití. Nabízíme celou škálu wellness pobytů a dovolených, kte-
ré jsou plné příjemného koupání a wellness procedur. Pro firmy a man- Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
agement podniků máme k  dispozici zázemí pro uspořádání večírku, Lidé, které jsme měli možnost poznat již dříve a se kterými nás nyní
konference, školení či semináře. těší být na jedné lodi.

Ing. Jan Bartošek Ing. Ladislav Novák

Jan Bartošek zastává post místopředsedy KDU­‑ČSL Ing. Ladislav Novák je absolventem VŠCHT v Praze.
(2011) a místopředsedy Poslanecké sněmovny PČR Celou svou profesionální kariéru se pohyboval v ob-
(od roku 2014), je rovněž předsedou jihočeské lasti potravin, chemie a laboratorní techniky. Praco-
KDU­‑ČSL a zastupitelem města Dačice. V současné val v průmyslu, zahraničním obchodě, zkušebnictví,
době působí jako politik, profesí je však sociální pra- poradenství v různých pozicích, až po ty vrcholové.
covník a  terapeut se zaměřením na práci s  klienty
léčícími se ze závislostí na návykových látkách. Je V  letech 1987–1990 byl v  týmu Sdružení Tessek
předsedou odborné komise pro sociální politiku (první joint­‑venture v ČSR) a v letech 1990–1992 ří-
při KDU­‑ČSL, v  rámci které se společně s  dalšími experty již několik dil jeho dánskou pobočku. Poté se věnoval podniká-
let zabývá sociální problematikou. Mezi další témata, která si ve svém ní, spoluzaložil a řídil různé společnosti. V období 2004–2015 pracoval
politickém působení vybral, patří: e­‑government, eIDAS, kybernetická jako ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, kde se věnoval evropské
bezpečnost, IT systémy/projekty, průmysl 4.0 atd. agendě i  domácím tématům  – podpory výuky chemie, udržitelného
rozvoje (Responsible Care), sociálního smíru, vnímání chemického prů-
Co vás motivovalo ke vstupu do Komory? myslu atp.
„Českou republiku a Stát Izrael pojí velmi podobná zkušenost nelehké
cesty k demokracii a svobodě. Oba státy navíc, ač mají dlouhou histo- V  současné době pokračuje v  konzultační a  poradenské činnosti a  je
rii vázanou na území, patří datem svého založení mezi ty mladší. De- předsedou řídícího výboru České technologické platformy pro udrži-
setiletí vzájemné spolupráce, podpory a  pomoci na poli obchodu, telnou chemii (ČTP SusChem) a České technologické platformy Plasty.
turismu, vědy, výzkumu, ale i  bezpečnosti vyústila ve vzácný vztah
dvou zemí založený na důvěře, respektu a úctě k suverenitě jeden dru- Co vás motivovalo ke vstupu do Komory?
hého. Ač země přímo nesousedí, vnímám pro Českou republiku Izrael Izrael je v mnoha ohledech velmi inspirativní zemí. Platí to i pro oblast
jako jednoho z  nejbližších partnerů spolupráce a  dialogu. S  potěše- vědy, výzkumu a  inovací, které se snažím věnovat. Koneckonců, prv-
ním jsem proto přijal nabídku čestného členství v Komoře a jsem vel- ní zahraniční návštěvu naší ČTP Suschem (vůbec první technologické
mi rád, že mohu být součástí skupiny cílevědomých lidí s erudicí pro platformy založené v  ČR) jsem organizoval právě do Izraele (za velké
své obory, umem a vizemi.“ podpory zastupitelského úřadu v Izraeli, tehdejšího českého velvyslance
T. Pojara a obchodního rady J. Šlosárka).

MUDr. Martin Jan Stránský

Martin Jan Stránský je mezinárodní lékař, vydavatel a pedagog, potomek prvorepublikové rodiny. Založil výměnný pro-
gram neurovědců Yale­‑UK, je také zakladatelem Kanceláře Ombudsmana pro zdraví ČR. Působí jako místopředseda
dozorčí rady Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně. Vydává časopis Přítomnost. Vydal stovky článků a pu-
blikací se společenskými, kulturními a medicínskými tématy. Zabývá se především nalezením odpovědí na společenské
a filozofické otázky přes neurovědy a objasnění různých funkcí mozku.

Co Vás motivovalo ke vstupu do Komory:
Možnost seznámit se lidmi, se kterými bych se mohl nejen dobře bavit ale i případně spolupracovat.

Česko‑­ izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Karel Kortánek – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda |Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: LabelUp, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 21. března 2017

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version