The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2020-12-21 10:49:27

ČISOK Bulletin 2020-04

ČISOK Bulletin 2020-04

Keywords: čisil bulletin

04
20

rubrika str. Izrael

2-4

BOUŘI VSTŘÍC

ANALÝZA NOVÉ SITUACE

NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ

str.str.

BBUULLLEETTININ//ČČISISOOKK 22 VVYYDDÁÁNNÍ 0Í 034//20202020

Bouři vstříc – analýza nové situace na Blízkém východě Rrubrika Izrael

Caroline Glicková je jednou z  nej- Není na tom nic nového a  dává to popisovali svou budoucí blízkový- stranu příliš doleva, a  tím ztratili
uznávanějších analytiček americ- smysl: personální politika skutečně chodní politiku v  průběhu volební drahocenné hlasy v  okrscích bez
ko-izraelských vztahů. Článek, kte- hraje nezanedbatelnou roli. Kupří- kampaně. V  posledních dnech je- jasné většiny. Radikálové zase ar-
rý uvádíme níže v nepatrné redakční kladu když Trump vyměnil svého jich poradci zahájili dokonce první gumentují tím, že všichni, kdo pro-
úpravě, byl nedávno zveřejněn v de- ministra zahraničí Rexe Tillersona kroky k  uskutečnění této politiky. sazovali jejich politiku, se opět do-
níku Israel ha-Yom. za Mikea Pompea, spousta věcí se Je důležité chápat, že Demokratic- stali do Kongresu, a  tudíž by měli
změnila. Tillerson nedoporučoval ká strana jakožto celek novou poli- udávat tón ve vedení strany.
V  předvečer amerických prezi- zrušení jaderné dohody s  Íránem tiku zcela podporuje.
dentských voleb levicově oriento- ani přesunutí Důležité je pochopit, že bratrovra-
vaný izraelský Institut demokracie amerického Po volbách žedné boje mezi umírněnými a ra-
zveřejnil výsledky průzkumu mezi velvyslanec- si demokra- dikály jsou spojeny pouze a  jen
Izraelci ohledně toho, koho poklá- tví do Jeruza- tičtí poslanci, s  vnitřními problémy Spojených
dají za prezidenta více nakloněné- léma, zatímco obzvlášť ve států, jako jsou vybudování socia-
ho Izraeli – Donalda Trumpa, nebo Pompeo obě Sněmovně re- lismu a zrušení financování policie.
Joe Bidena. 70 % dotázaných ozna- rozhodnutí prezentantů, S  budoucností Izraele nebo Blíz-
čilo Trumpa, 13 % preferovalo Bide- silně podpořil. vjeli do vla- kého východu tyto spory nemají
na a 17 % v tom nemělo jasno. sů, že právě nic co do činění. Budoucí politika
Leč v  případě ti druzí jsou v těchto směrech je v Demokratic-
Počínaje okamžikem, kdy americké možné Bide- odpovědní za ké straně zcela konciliantní a nevy-
sdělovací prostředky korunovaly novy vlády ztrátu man- volává žádné konflikty.
Bidena, jejich izraelští kolegové, včet- veškeré spe- dátů v  Kon-
ně diplomatického establishmentu kulace ohled- gresu. I  když Nikoli náhodou poslední prohlá-
a  politického vedení, bedlivě zkou- ně jmen no- před volbami šení a kroky Bidenova štábu, týmu
mají seznamy kandidátů na nejvyšší vých ministrů média bodře Harrisové a  Demokratického ná-
zahraničněpolitické posty v předpo- jsou liché. Jakékoli pokusy odvozo- odhadovala rodního výboru nenechávají nikoho
kládané Bidenově administrativě. Za vat budoucí politiku od osobností dramatické posílení demokratické na pochybách, že jejich politika vůči
touto hrou na jména se skrývá pře- potenciálních ministrů jsou nesmy- většiny v  Dolní sněmovně, reálný Izraeli, Íránu a  Blízkému východu
svědčení, že jmenování toho které- slné. Bidenova politika je předem výsledek voleb znamenal ztrátu obecně bude přesným pokračová-
ho člověka podstatně ovlivní politiku dána a  není odvislá od žádných více než poloviny dřívější převahy. ním politiky vlády Obamy-Bidena.
Bidenovy vlády na Blízkém východě jmenování. Biden, jeho souputni- Jinými slovy demokratická většina Politika Trumpa bude bez milosti
buďto ve prospěch Izraele, nebo ce Kamala Harrisová a  celý jejich kdysi zcela komfortní se dostala na anulována, ignorována, zrušena
v jeho neprospěch. tým mnohokrát a  velmi zevrubně pokraj vymizení. Umírnění poslanci nebo prohlášena za neplatnou.
trvají na tom, že pokrokáři posunuli

str. str.

BUBLULLELTEITNIN/ /ČIČSIOSOKK 33 VVYDYDÁÁNNÍ 0Í 403/ /20220020

Biden si předsevzal, že vrátí pro- poškození Izraele v  předvečer nejsou protizákonné, byly poku- palestinských Arabů. Tento kon-
blém palestinských Arabů do stře- opuštění úřadu. sem Trumpovy vlády vynulovat re- zulát v  minulosti fungoval zcela
du světové pozornosti a  obnoví zoluci 2234 přinejmenším ve vnitř- nezávisle na velvyslanectví, konzul
financování palestinské administ- Rezoluce 2234 předpokládala po- ním americkém diskursu. Bidenova nemusel žádat o  akreditaci prezi-
rativy. Trump kdysi zastavil finanč- stavení izraelských vůdců a  civil- administrativa prohlásí Pompeovu denta Izraele, neboť Spojené státy
ní podporu Palestinské autonomii ních osob před mezinárodní trestní doktrínu a  odpovídající výnosy za Obamy neuznávaly fakt, že Je-
právě proto, že ta odmítla zrušit tribunál jakožto válečných zločin- ministerstva zahraničí za nulitní – ruzalém se nachází na izraelském
systém proplácení stovek milionů ců. Základem takového obvinění stejně tak jako Obama ignoroval území.
dolarů pachatelům teroristických mělo být pro-
činů. Zároveň financování teroristů hlášení, že ži- četná prohlá- Biden formálně blahopřál Izraeli,
přinutilo Trumpa uzavřít zastupi- dovské osady šení Trumpa SAE a  Bahrajnu k  uzavření „Abra-
telský úřad OOP ve Washingto- ve sjednoce- o  svém ne- hamských dohod“, k  nimž se me-
nu DC. Biden slibuje, že ho znovu ném Jeruza- souhlasu s re- zitím připojil také Súdán, nicméně
otevře. Zdůrazňuje také, že obnoví lémě, Judeji zolucí 2234. celé Bidenovo okolí o  nich mlu-
humanitární pomoc Pásmu Gazy. a Samarii jsou Biden, Ha- ví s  nepředstíraným pohrdáním.
Takový krok bude požehnáním pro protizákonné. rrisová a  je- Kupříkladu Tommy Vietor, bývalý
teroristický režim Hamásu, který Podle textu jich poradci spolupracovník Obamovy Rady
nyní může spoléhat jen na katarské rezoluce se již nejednou národní bezpečnosti mluvil o  do-
peníze. veškeré osa- deklarova- hodách pohrdlivě jako o mrtvě na-
dy a  čtvrtě, li, že obnoví rozeném dítěti. Vietor prohlásil, že
Posledním úkonem Obamovy ad- které dnes požadavek to nejsou v podstatě mírové doho-
ministrativy se stalo prosazování obývá přes Obamovy ad- dy, nýbrž prostředek pro nákup stí-
rezoluce 2234 RB OSN v  prosinci 700 tisíc Izra- m i n i s t r a t i v y, haček F-35 pro potřeby SAE. Dodal,
roku 2016. I když se Obama a jeho elců, zbavují aby v  Izraeli že se v  podstatě jedná o  válečné
rádcové dušovali, že s  rezolu- jakékoli právní podstaty a „jsou pří- bylo zrušeno dohody prohlubující válku v Saúd-
cí neměli nic společného, pouze kladem do nebe volajícího popře- vlastnické právo Židů na novou ské Arábii proti jemenským Husiům
nepokládali za správné ji vetovat, ní mezinárodního práva“. Uznání výstavbu a vytvoření osad na úze- podporovaným Íránem. Tým Bide-
dnes víme s  jistotou, že tato rezo- izraelské suverenity nad Jeruza- mí Judska a  Samarie. Co se týče na a Harrisové slíbil okamžité poza-
luce byla přímo iniciována Oba- lémem jakož i  prohlášení ministra samotného Jeruzaléma, Biden, stavení americké pomoci Saúdské
mou a  jeho velvyslankyní v  OSN zahraničí Mikea Pompea z  listo- i  když ujistil, že nezavře vyslanec- Arábii v této válce a revizi americ-
Samanthou Powerovou. Netajili padu loňského roku o  tom, že iz- tví USA v izraelském hlavním měs- ko-saúdských svazků.
se, že jejich prioritou je maximální raelské osady v  Judsku a  Samarii tě, zároveň slíbil otevřít zde znovu
americký konzulát pro potřeby POKRAČOVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍ STRANA

str.str.

BBUULLLEETTININ//ČČISISOOKK 44 VVYYDDÁÁNNÍ 0Í 034//20202020

Takováto politika v  žádném přípa- vůči Íránu, mu poskytuje veškeré tehdy zástupcem státního tajem- prohlásil v  izraelských médiích,
dě nezastaví válku Saúdské Arábie trumfy v jakýchkoli jednáních v ja- níka Johna Kerryho, a  otevřeně že „vytvoření Palestinského stá-
proti Husiům, leč bude znamenat derné sféře. Což znamená, že od protiizraelskou Susan Riceovou, tu bude vráceno mezi strategické
konec americko-saúdské vojenské prvních dnů vládnutí budou Ha- Obamovou poradkyní v  otázkách priority Bidenovy administrativy“.
spolupráce. Pro Saúdy tato válka rrisová-Biden podporovat jaderné národní bezpečnosti. Dnes je Je příznačné, že ve svém prohlá-
není konfliktem z  rozmaru, nýbrž vyzbrojení Íránu. úplně lhostejné, kdo z  nich bude šení nepokládal Shapiro za nutné
bojem o existenci. Írán vede válku v  případě Bidenova vítězství jme- vůbec použít slůvko mír. Stejně tak
rukama místních Husiů, aby udrželi Je třeba si jasně uvědomit, že tento nován státním tajemníkem. Tato appeasement Íránu a  prošlapání
kontrolu nad Bab-el Mandebským směr není osobní Bidenovou pozi- pozice nemůže být jakkoli revi- cestičky k jeho jadernému arzená-
průplavem, odkud mohou ohro- cí, je bezvýhradnou pozicí Demo- dována, jelikož je postojem strany lu se staly pro demokraty jednou
žovat námořní dodávky ropy z Ru- kratické strany. V tom se zračí celá jako celku. Stala se neodmyslitel- z nezpochybnitelných tezí.
dého moře. V  minulosti raketové tragická změ-
údery Husiů nejednou vyřazovaly na, ke které nou součástí Všechny povídačky o  Bidenově
z  provozu ropný terminál v  Saúd- v  posledních „genetického vlídnosti a  duševní vřelosti, jakož
ské Arábii a  zasahovaly saúdská letech do- fondu“ De- i  řečičky o  přetahování lana mezi
města. Pokud Spojené státy pře- chází. Izraelci mokratické umírněnými demokraty a  radikály
ruší vztahy se Saúdy, jejich vál- si pamatují, strany. Biden, jsou určeny jen pro uklidnění Izrael-
ka v  žádném případě neskončí – že když Oba- i  kdyby chtěl, ců. Fakta jsou neúprosná: Izrael se
pouze partnerství se Spojenými ma uzavíral nebude ji co nevidět ocitne tváří v tvář nejne-
státy bude nahrazeno spoluprací jaderný pakt moci jakkoli přátelštější vládě Spojených států
s Čínou. s Íránem, pro- změnit. Nikoli v  dějinách. Abychom uměli odpo-
ti němu vy- náhodou byl vědět na hrozbu, kterou Bidenova
Není to jediný způsob, jak Bidenova stoupila vět- přítel Izraele administrativa představuje pro ná-
administrativa hodlá přispěchat na šina v  Senátě kongresman rodní a  strategické zájmy Izraele,
pomoc Íránu v jeho boji proti vče- (v poměru 2:1) Elliot Engel musíme se na ně dobře připravit,
rejším arabským spojencům a Izra- a  stejná vět- doslova vy- aniž bychom ztráceli čas mlácením
eli. Již v průběhu volební kampaně šina ve Sně- meten ze prázdné slámy o  tom, kdo obsadí
tým Bidena a  Harrisové nejednou movně reprezentantů. Od té doby strany novou jaký post v  Bidenově potenciální
sliboval návrat Spojených států se Demokratická strana změnila členkou progresivní „skvadry“ administrativě.
k  jaderné dohodě, kterou Obama k  nepoznání. Dnes po čtyřech le- Jamal Bowenovou. Stranit pales-
uzavřel s íránským režimem v roce tech radikalizace ve všem, co se tinským Arabům je dnes v Demo- Překlad a úprava textu: Jefim Fištejn, člen ČISOK
2015. Tisk se hemží různými zprá- týče Blízkého východu obecně kratické straně zárukou kariérního
vami o tom, jak hodlá Biden naplnit a  Izraele zejména, neexistují pod- růstu.
tento cíl. Jedna věc je jasná: tím, statnější rozdíly mezi zdánlivě
že Biden hodlá obnovit závazek umírněným Anthony Blinkenem, To je důvod, proč bývalý Obamův
velvyslanec v  Izraeli Dan Shapiro

str.

BULLETIN / ČISOK 5 VYDÁNÍ 04 / 2020

Ekonomická situace v Izraeli během pandemie COVID-19 Rrubrika Izrael

Situace v  Izraeli a  ekonomické do- hospodářským subjektům a  dále lockdownem zpomaluje, proto stát Mnohá tato uvolnění se týkají pouze
pady se zásadně neliší od jiných rozpracoval systém ekonomických přibrzďuje uvolňování dalších ka- epidemiologicky bezpečných ob-
zemí. Rozdíly jsou především v  ča- opatření. Plán na záchranu národní- ranténních opatření. V  době vzniku lastí a měst.
sovém vývoji a  intenzitě některých ho hospodářství je největší v historii tohoto článku je umožněn návrat
opatření. Izrael má zhruba podobný země. Izraelská média intenzivně do práce zaměstnancům pracovišť, Přestože podniky a  firmy již větši-
počet obyvatel jako ČR, tudíž lze probírají účinnost finanční podpory kde nedochází ke kontaktu s  ve- nou fungují, a některé dokonce pro-
obě země srovnávat. sperují, řada oborů se potýká s ob-
v praxi. Proběhla i řada demonstrací řejností, ve státní správě pracují rovskými problémy. Nejvíce jsou
Po relativně pozitivním vývoji při proti vládním opatřením. zaměstnanci ve střídavém režimu. zasaženy nepotravinářský obchod,
1. vlně zažil Izrael v létě prudký ob- Naposledy ministr financí Israel Katz Otevřela se kadeřnictví a další pod- osobní doprava, cestovní ruch a po-
rat. Denně přibývaly tisíce nově oznámil, že malé firmy, které za- niky, které přijímají zákazníky (jen hostinství, ale také byznys navázaný
nakažených a  země zaujímala znamenaly od září do října pokles po jednom). Obchodní centra a ob- na sport a kulturu. Situace má také
1. místo v  řadě negativních para- tržeb o  více než čtvrtinu, mohou chody smějí mít v  prodejnách nej- dopad na mezinárodní obchod.
metrů. Prosazování řady opatření žádat o finanční pomoc až do výše více deset zákazníků. V omezeném
však častokrát bránil ekonomicky či 300 000 šekelů. Podle ministerstva režimu byly otevřeny jesle, školky S  ohledem na vývoj došlo k  další-
někdy nábožensky (což je izraelské financí bude druhá karanténa stát a  většinou i základní a střední ško- mu snížení ekonomických prognóz
specifikum) motivovaný nesouhlas ekonomiku 6,5 miliardy šekelů, někte- ly. V  upraveném provozu zůstávají na příští rok. Izraelský HDP by měl
některých členů vlády. ří odborníci uvádějí 14 až 20 miliard. pošty a banky, s řadou omezení fun- vzrůst v  roce 2021 max. o  jedno
Zlepšování epidemiologické situace guje sektor pohostinství, otevřely se procento, nadále bude přetrvávat
Izrael jako první na světě zavedl nastartované druhým celostátním hotely, ale jen u Rudého a Mrtvého vysoká nezaměstnanost, odborníci
druhou celostátní karanténu. Byly moře. Dochází k  pozvolnému na- odhadují 14 %. Důvodem pomalého
uzavřeny školy, maximálně omezen vyšování kapacit veřejné dopravy. návratu k hospodářskému růstu jsou
provoz obchodů a  služeb, výrazně hlavně přetrvávající restriktivní opat-
omezena zaměstnanecká práce ření, narušení standardních obchod-
a  shromažďování, zakázány kultur- ních a  výrobních řetězců, zpoždění
ní, sportovní a rekreační aktivity, byl projektů a v neposlední řadě obavy
přijat zákaz vycházení a  cestování z vyhlášení dalšího lockdownu nebo
v  zemi. Po téměř měsíci se druhá z vývoje politické situace v zemi.
vlna epidemie dala na ústup.
S řadou výjimek platí obecný zákaz
Vláda ihned na počátku krize schvá- vstupu cizinců do země. Cestová-
lila řadu kroků na pomoc podnika- ní do Izraele je teoreticky možné
telům i ekonomice. Systém byl však pouze z  tzv. zelených zemí, jejichž
poměrně nepřehledný a řada dávek seznam průběžně zveřejňuje místní
byla jednorázových bez jednoznač- ministerstvo zdravotnictví. Česká re-
ných pravidel. Postupně byl navy- publika je na „červeném“ seznamu.
šován balík státní podpory až na Od počátku roku se náš vzájemný
100 miliard ILS (asi 700 miliard Kč). obchod oproti loňskému roku pro-
To však znamená navýšení deficitu padl o  11 %, český export o  13 %.
státního rozpočtu na 10,2 % HDP na Pozitivním faktem jsou pokračující
konci roku 2020. projekty, na kterých se podílejí také
české firmy a  probíhající a  nově
Kabinet deklaroval, že kromě pomoci vyhlašované tendry. Po oznámení
živnostníkům a firmám chce směřo- záměru zvýšit ekologickou daň na
vat podporu především na budování auta se dá předpokládat dočas-
vysokorychlostních optických inter- né zvýšení prodejů osobních vozů
netových sítí, rozvoj infrastruktury, včetně těch z České republiky.
urychlení digitalizace státní správy,
zlepšení online dostupnosti zdra- Vzhledem k  obchodnímu poten-
votnických služeb, asistenci techno- ciálu Izraele registruje CzechTrade
logickým firmám i start-upům. v Izraeli i v této době rostoucí zájem
exportérů o  asistenci při vstupu na
V létě byla schválena podpora ohro- zdejší trh.
ženým skupinám obyvatel a daňové
úlevy pro zasažené podniky. Již bě- Mezinárodní měnový fond (MMF)
hem první vlny pandemie a  první- vydal relativně optimistickou ana-
ho celostátního lockdownu prudce lýzu stavu izraelské ekonomiky, ve
stoupla nezaměstnanost, která pře- které také uvádí, že výkon izrael-
sáhla 20 %. ské ekonomiky byl pandemií zasa-
žen méně, než v jiných rozvinutých
Bez ohledu na pandemii panuje po zemích. Očekává relativně rychlé
celé zemi čilý stavební ruch. Vláda zotavení hospodářství během roku
v rámci plánu na akceleraci ekono- 2021. Hlavním problémem je pře-
miky urychleně přidělila více než trvávající nejistota ohledně dalšího
dvě miliardy šekelů na financování vývoje pandemie a  absence státní-
dopravních projektů. ho rozpočtu.

Po vypuknutí druhé vlny stát zno- Text a foto: Ing. Jiří Mašata, ředitel zahraniční
vu navýšil pomoc dotčeným kanceláře CzechTrade Izrael

str.

BULLETIN / ČISOK 6 VYDÁNÍ 04 / 2020

Dobré zprávy z Izraele: vakcína „Brilife“ úspěšně dokončuje I. fázi klinické studie Rrubrika VVI

Izraelský institut pro biologický vý- I. fázi klinické studie vývoje vakcí- nevykazují žádné závažnější vedlej- vládami Izrael v  posledních letech
zkum (Israel Institute for Biological ny. Tomuto pokročilému výzkumu ší účinky. udržuje nadstandartní vztahy.
Research, IIBR), jehož pověřil pre- předcházela série preklinických
miér Netanjahu v únoru 2020 vývo- testů na hlodavcích, během níž se Vstup do II. fáze klinických testů V  případě, že vyhodnocení výsled-
jem národní vakcíny proti COVID-19, podařilo výzkumnému týmu v  čele předpokládá vedení IIBR v polovině ků III. fáze klinické studie proběhne
hlásí dobré zprávy. IIBR, který byl s  dr. Yitzhakim izolovat osm naděj- prosince, kdy bude vakcína „Brilife“ úspěšně, mohl by IIBR požádat pří-
založen v  roce 1952 jako armádní ných antigenů, o jejichž patentování aplikována 960 izraelským dobro- slušné úřady v létě 2021 o nouzový
výzkumné pracoviště a dnes je pod- IIBR požádal v květnu tohoto roku. volníkům ve věku od 18 až do 85 let – souhlas s  certifikací vakcíny. To by
řízen přímo Úřadu premiéra, ozná- včetně těch, kteří disponují různý- následně umožnilo naočkovat nej-
mil 21. listopadu 2020, že dokončuje Vakcína nesoucí pracovní název mi zdravotními komplikacemi. Iz- ohroženější skupiny izraelské popu-
„Brilife“ nyní úspěšně ukončuje raelské nemocnice napříč celou lace. Cílem IIBR je podle slov jeho
I. fázi klinické studie, během níž zemí v  těchto dnech úzce spo- ředitele prof. Shapiry vyrobit přibliž-
byla testovací očkovací látka apliko- lupracují na vytipování vhodných ně 15 miliónů dávek vakcíny „Brilife“
vána 80 izraelským dobrovolníkům osob, které očkovací látku obdrží. především pro národní potřebu. Iz-
ve věku 18–55 let. Na studii spo- Pokud se ve II. fázi klinických testů rael by se tak se svou vlastní vak-
lupracovaly dvě největší izraelské potvrdí bezpečnost vakcíny, přistou- cínou proti COVID-19 zařadil mezi
nemocnice Hadassa v  Jeruzalémě pí IIBR pravděpodobně v  květnu nadnárodní farmaceutické giganty
a  Sheba Medical Center v  Ramat 2021 k masivní III. fázi klinické studie. jako Pfizer, Moderna či Astra Zeneca.
Ganu. Vakcinace všech 80 dobro- Ta by podle dostupných informa-
volníků měla být dokončena nej- cí měla zahrnovat na 30 000 dob- Text: Delana Mikolášová,
později k  30. listopadu 2020. Podle rovolníků zejména ze zemí třetího vědecká diplomatka v Izraeli
tiskových prohlášení obou nemoc- světa. Nejčastěji se v této souvislosti
nic naočkovaní jednotlivci zatím skloňuje Brazílie a  Indie, s  jejichž

Výzkum funkce genů, rakoviny i COVID-19. České centrum Rrubrika VVI
pro fenogenomiku spolupracuje s vědci i průmyslem

České centrum pro fenogenomi- výzkum včetně technologie xeno- sloužit pro rozvoj precizní medicíny, za cíl integrovat a  standardizovat
ku (CCP), součást centra BIOCEV graftů (PDX) – modely nádorů onko- výzkum v  oblasti vzácných chorob, preklinické výzkumné hodnocení
a  Ústavu molekulární genetiky AV logických pacientů. klinické genetiky a obecně zdraví. terapeutik s medicinální chemií i se
ČR, je unikátní výzkumná infra- standardizovaným přístupem k  en-
struktura zaměřená na genetické Činnost CCP začíná u základního vý- Činnost CCP je věnována nejen vironmentální medicíně, přičemž
inženýrství pro tvorbu pokročilých zkumu s  globálním významem, na tvorbě modelů s pomocí CRISPR všechny výsledky budou virtualizo-
zvířecích modelů lidských nemo- kterém se podílí jako člen světového technologie pro editaci genomů, vány v komplexní modelové platfor-
cí. Součástí portfolia služeb je také konsorcia IMPC. Jeho nejvýznam- ale také analýze vlivu genů a  jejich mě in-silico.
testovací platforma pro preklinický nějším projektem je tvorba „encyk- patologických variant (mutací) se
lopedie“ funkce všech savčích genů silnou multidisciplinární spoluprací V rámci preklinického vývoje i pan-
(s  důrazem na lidské). Ambicióz- s  výzkumnou obcí. Z  hlediska tvor- demické situace způsobené CO-
ním cílem v  rámci konsorcia IMPC by myších modelů a  jejich charak- VID-19 vyvíjí CCP myší modely pro
je komplexně popsat funkci všech terizace je CCP jedním z  největších testování léků proti této infekci. Již
genů v savčím genomu. Jde o  nej- center v Evropě. nyní je široké vědecké komunitě
větší celosvětový pokus pochopit dostupný model od CCP, na kterém
význam genů, jenž logicky násle- CCP se také stále více rozvíjí v oblas- lze sledovat vývoj nemoci u člověka
duje po přečtení lidského genomu. ti preklinického vývoje, kde vytvořilo i nadějné výsledky léčby.
Výsledkem je stále rostoucí „ency- platformu pro studium budoucích Více na www.phenogenomics.cz
klopedie“ genových funkcí, která terapeutických látek na specific-
pomáhá identifikovat vznik lidských kých modelech. V rámci této aktivity Text: Petr Solil, místopředseda redakční rady ČISOK
nemocí a  navrhovat nové léčebné také iniciovalo nové evropské kon- Foto: České centrum pro fenogenomiku
metody. Tyto zvířecí modely budou sorcium PREVALENT, jež si klade

Česko-izraelské inovační fórum na téma Smart Healthcare Rrubrika VVI

Dne 26. října 2020 se v Černínském uvedl ministr Petříček. Fóra se zú-
paláci uskutečnilo Česko-izrael- častnili odborníci z České republiky
ské inovační fórum na téma Smart i Izraele. Mezi ně patří mimo jiné dr.
Healthcare, jehož cílem bylo mimo Ami Appelbaum, dr. Eyal Zimlichman
jiné podpořit spolupráci v  oblasti či prof. Roman Havlík a prof. Ondřej
elektronického zdravotnictví. Kvů- Slabý. Projev zde přednesl i  presi-
li pandemii COVID-19 proběhl celý dent naší Komory Pavel Smutný.
program on-line. „Využití digitálních
technologií je důležitým nástrojem MZV Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí
pro efektivní fungování zdravotnictví
a  od izraelských přátel se v  tomto
směru můžeme mnohému přiučit,“

str.

BULLETIN / ČISOK 7 VYDÁNÍ 04 / 2020

O inovacích ve zdravotnictví on-line Rrubrika Komora

vyhledat ze záznamu na webových zlepšování zdravotní péče pomocí
stránkách https://o-k-i.cz/ciid-2020/. nových technologií a digitalizace.

Ve čtvrtek 26. listopadu se v  BEA spolupráci s  Česko-izraelskou smí- Hlavními tématy byly praktické Vznik otevřeného regionálního
campusu Olomouc uskutečnil on- šenou obchodní komorou (ČISOK), otázky zavádění inovací do zdra- ekosystému pro rozvoj inovací ve
line Česko-izraelský inovační den Moravskou vysokou školou Olo- votní péče a  vzdělávání, které zdravotnictví, do něhož se mohou
2020 Smart Healthcare II, který na- mouc a BEA campusem Olomouc. propojuje zdravotnictví s  novými zapojit FNOL, ČISOK, UPOL, MVŠO
vázal na stejnojmennou celostátní technologiemi. a  další partneři by měl přinést uži-
akci z loňského listopadu. S  ohledem na vládou vyhlášený tek lidem v kraji a následné příklady
nouzový stav byla celá konferen- Jsme velmi rádi, že o konferenci byl dobré praxe mohou inspirovat i jiné
Mezinárodní konferenci s  podpo- ce vysílána on-line prostřednictvím z  řad odborné veřejnosti zájem, je- instituce v ČR.
rou Olomouckého kraje organizo- YouTube a  Facebooku a  je možné jich pozitivní ohlas nás velmi těší a je
val Olomoucký klastr inovací ve jednotlivé příspěvky z  konference reálné, že v příštím roce uskuteční-
me další pokračování tohoto úspěš- Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
ného inovačního dne.
Foto: BEA CAMPUS Olomouc
V  Izraeli jsou důležitým motorem
zavádění inovací samotné nemoc-
nice, z  nichž ty největší mají vlast-
ní inovační centra. Letošní on-line
konference je zaměřena na prak-
tické otázky spolupráce nemocnic,
akademických institucí a  firem při

Aktivity Komory v rámci 2. vlny pandemie Rrubrika Komora

Předávání produktů, vznik CIWA inspirace, jak právě před Vánocemi CIWA organizací, která se věnuje podpoře
a  podpora Národní rady osob se vhodně pomoci. Kontaktujte Lindu Česko-izraelský ženský akcelerátor lidí s postižením v Izraeli. První spo-
zdravotním postižením. Štucbartovou. „CIWA“ je projektem v  rámci vyso- luprací bude využití materiálů a  in-
ké školy CEVRO Institut za podpory struktážních videí v  rámci přístup-
Díky propojení spolumajitele firmy Firma Respilon darovala prostřed- izraelského velvyslanectví v  Pra- nosti služeb během pandemie.
Pražská čokoláda s  nemocnicemi, nictvím ČISOK nové unikátní respi- ze a  Komory pod vedením Lindy
DSP Hagibor a  dalšími neziskový- rátory VK RespiPro Domovu sociální Štucbartové. Cílem akcelerátoru je Společnost OrCam i  nadále nabízí
mi organizacemi firma darovala své péče Hagibor v  Praze. Respirátory přispět k  rozvoji české start-upové zapůjčení inovativní čtečky OrCam
skladové zásoby těm potřebným, předali zástupci naší Komory a spo- scény prostřednictvím podpory žen MyEye zdarma na tři týdny lidem se
kteří jsou doslova v  první linii, ať už lečnosti Respilon v  den, kdy byly v  podnikání s  technologiemi. Akce- zrakovým postižením, kteří v  době
tím, že pomáhají, nebo naopak jsou v ČR uvedeny na trh. Tyto respirátory lerátor má v názvu „ženský“, ale jeho pandemie nemohou využívat slu-
těmi, co byli opomenuti. Pokud velmi názorně dokazují propojenost cílem je podpořit celkovou diverzitu žeb osobních asistentů. OrCam čte
máte nevyužité skladové zásoby českého a  izraelského aplikované- v  rámci podnikatelského prostře- tištěné a  digitální texty stejně jako
vhodných předmětů, určitě je toto ho výzkumu. VK RespiPro se vyrá- dí. Prostřednictvím projektu CIWA venkovní návěstidla, rozpoznává
bí v  Technologickém parku v  Brně. bude možné dlouhodobě a  udr- tváře, bankovky, produkty a  čárové
České know-how v oboru nanotech- žitelně podpořit ženské podnikání kódy. Zaškolení může probíhat na
nologie bylo doplněno izraelským v  oblastech jako sociální sféra, ve- dálku. Zařízení je rovněž vhodné pro
patentem využití akcelerovaného řejná sféra či bezpečnost. studenty s  poruchami učení, kteří
oxidu mědi. Ten pochází z výzkumu musí číst dlouhé texty. Kontaktujte
izraelského vědce dr. Jeffa Gabaye, VK RespiPro respirátory byly předá- člena Komory Jana Cejthamra na
držitele 35 patentů a mimo jiné i po- ny i Václavu Krásovi, předsedovi Ná- telefonním čísle 774 558 538.
radce NASA. Jana Zimová, spolu- rodní rady osob se zdravotním po-
majitelka Respilonu, bude působit stižením. Zároveň byla diskutována Text: Linda Štucbartová, členka rady ČISOK
i v rámci projektu CIWA. možnost spolupráce s Access Israel,

První setkání sekce Smart Healthcare Rrubrika Komora

Dne 5. listopadu 2020 se uskuteč- Healthcare. Díky jeho aktivitě se po-
nilo první setkání komorové sekce dařilo v Komoře soustředit členy se
Smart Healthcare, které proběhlo zájmem o problematiku digitalizace
online. Mezi diskutovanými tématy zdravotnictví a založit tuto sekci. Tě-
byla Big Data, vývoj izraelské vak- šíme se na další setkání.
cíny proti COVID-19, Biobanka, ale
i Česko-izraelské inovační fórum na Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
MZV věnované Smart Healthcare,
jež se konalo na konci října. Spo-
luorganizátorem fóra byl i  Tomáš
Jelínek, který je zároveň odbor-
ným garantem naší sekce Smart

str.

BULLETIN / ČISOK 8 VYDÁNÍ 04 / 2020

BLÍŽÍ SE SVÁTEK SVĚTEL ZNÁMÝ JAKO CHANUKA Mmedailonek svátek

Chanuka je stejně jako všechny židovské svátky Vánoce, ve skutečnosti s  nimi ale obsahově ne-
pohyblivým svátkem a v tomto roce se první svíce mají nic společného, jen spadají do stejné doby.
bude rozsvěcet 10. prosince. Tento svátek připo-
míná zázrak při opětovném vysvěcení chrámu po K oslavám neodmyslitelně patří smažené pokrmy,
povstání Makabejských před více než 2100 lety. sladké i slané. Jídla připravovaná na oleji symbo-
Podle tóry našli tehdy Židé po příchodu do svato- licky odkazují právě k  legendě o  zázraku v  Jeru-
stánku jen jednu nádobku s olejem. Chrámový sví- zalémě. Oblíbené jsou zejména koblihy, palačinky
cen by tak vydržel hořet jen den, plál ale osm dní. a bramboráky.
Za tu dobu se stihl připravit a posvětit olej nový.
Židé se mají během Chanuky radovat a  veselit,
„Každý den svátku se zapaluje na svícnu jedna do oslav se proto zapojují také děti. Tradiční cha-
svíce,“ dodává Tomáš Kraus, tajemník Federace nukovou hračkou je například drejdl, čtyřstranný
židovských obcí. „Menora chanuka se umísťuje do předmět připomínající českou káču nebo hru Dá-
okna na viditelné místo, aby bylo vidět, že rodina vej – Ber.
chanuku slaví, že svítí, že tradici dodržuje.“
Svátkům se někdy nesprávně říká židovské TK Text: Tomáš Kraus, člen ČISOK

Slovo presidenta Rrubrika komora

Vážení a  milí členové česko-izraelském
a přátelé Komory, inovačním fóru.

jménem Rady ČISOK aktivní a můj dík patří členům Rady diplomatických vztahů ČR/Izrael na Za zásadní předěl
bych Vám i  všem Va- a  velké uznání Ondrovi Bočkayovi Pražském hradě, vítání nových čle- v  činnosti naší Komo-
šim blízkým rád popřál a Gábince Horké za jejich mimořád- nů ČISOK, červnová ČISOK Sum- ry považujeme vznik
příjemné prožití vá- ně inovativní a  aktivní přístup! Po- mer Party a  listopadový onli- a  začátek fungování
nočních svátků a  v  no- čátkem roku a  v  krátkém mezidobí ne Česko-izraelský inovační den odborných sekcí Ko-
vém roce 2021 pevné jsme měli ještě možnost uskutečnit v Olomouci na téma Smart Health- mory prezenčně i  on-
zdraví, mnoho štěstí větší společenské akce. V  únoru to care. Naši členové se po boku line. Uskutečnili jsme
a spokojenosti. byla velká oslava znovuobnovení špičkových expertů podíleli i  na více než deset webiná-
řů pod značkou ČISOK.
Tento rok byl pro všech- Oslovili jsme sponzory
ny z  nás těžký. Museli Ceny Arnošta Lusti-
a  musíme se i  nadále ga a  předali více než
přizpůsobovat omezu- 600 000 korun ČVUT
jícím opatřením kvů- na vývoj funkčních zaří-
li pandemii Covid-19, zení na boj s Covidem.
která nás zasáhla stej- Příští rok chceme i  na-
ně jako ostatní státy na dále podporovat naše
světě. Střet naší civili- standardní portfolio
zace s  touto chorobou Komory, tj. odborné
však znamená také semináře, debaty s vý-
změnu, nový začátek. znamnými politiky před
Věřím, že pro spoustu parlamentními volba-
z nás to bude i nový im- mi, inovační dny a  se-
pulz k zavádění inovací tkávání jednotlivých
a orientací na nové pra- sekcí Komory. No-
covní příležitosti. Tato vinkou bude nabídka
pandemie je obrovskou vzdělávacích kurzů, jak
výzvou pro ekonomiku, dělat business v  Izrae-
kulturu, vzdělávání i tu- li a  business v  době
rismus, pokrok v digita- postcovidové. Závě-
lizaci, změnu organiza- rem bych chtěl říct, že
ce práce nebo podporu Komora je tady pro Vás,
projektů udržitelného je stále aktivní a těšíme
rozvoje. To vše nám může pomoci se, až se společně uvidíme na ně-
posunout naši ekonomiku na novou kterých z našich akcí v roce 2021.
úroveň.
Srdečně vás zdraví Pavel Smutný
Aktivity naší Komory byly v  tom-
to roce logicky omezeny z  důvo- Text: Pavel Smutný, president ČISOK
du vládních opatření boje proti
Covid-19. Přesto jsme byli velice

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 7. 12. 2020 v Praze

titulní obrázek: ©Autor: vvvita, www.shutterstock.com


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LEARNING ABOUT NO
Next Book
WOWPrintz Catalog Sticker