The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2019-07-03 12:58:25

ČISOK Bulletin 2019-02

2019-02_cisok-bulletin

hlavní 0st2r. téma
Laureátem Ceny Arnošta

Lustiga je generál

KAREL ŘEHKA

rubrika 0st6r. spolupráce

Česko-izraelské inovační
fórum se věnovalo

strategiím obou zemí

rubrika 0st6r. spolupráce

Komora pomáhá
otevírat dveře
budoucnosti

BULLETIN / ČISOK 2str. VYDÁNÍ 02 / 2019

Hhlavní téma

Laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2018 je generál Karel Řehka

Cenu Arnošta Lustiga za odvahu, Prahy z  rukou ministra zahranič- to druhý nejmladší český generál, relativizovat. Zadruhé se Výbor tou-
statečnost, lidskost a  spravedlnost ních věcí České republiky Tomáše aktivní voják s bohatými zkušenost- to volbou přiklonil k  ocenění hrdi-
za rok 2018 získal brigádní generál Petříčka, který je členem Čestného mi, člověk mimořádné osobní inte- ny z  hierarchické struktury, která je
Karel Řehka. Během své vojenské výboru Ceny, a  předsedy Výboru grity, velký vlastenec a  osobnost, výsostnou strukturou státu. Letošní
kariéry byl nasazen na zahraničních Ceny profesora Jana Pirka. která přemýšlí o  této zemi a  jak jí rozhodnutí tak podtrhuje hodnoty,
misích v Kosovu a Afghánistánu, vě- nejlépe sloužit. Jeho volbou tak Vý- jež se váží k obraně státu i civilizace
nuje se teorii ozbrojených konfliktů „Výbor Ceny Arnošta Lustiga se bor Ceny vyslal dva signály. Zaprvé, a patří k našim závazkům v roce 20.
i hybridní války a v současné době letos vydal netradiční, ale pochopi- že i v dnešní době mezi námi žijí hr- výročí vstupu do NATO,“ řekl Pavel
je zástupcem velitele Mnohoná- telnou cestou, jejímž výsledkem je dinové, což se netýká jen generá- Smutný, jeden ze zakladatelů Ceny.
rodní divize severovýchod v  Pol- ocenění brigádního generála Karla la Řehky, ale i  jeho dalších kolegů
sku. Ocenění převzal 16. května Řehky. Generál Řehka nepochybně z Armády České republiky. Hrdinství R Text: redakce
2019 v  Rezidenci primátora hl. m. splňuje ta nejvyšší kritéria ceny. Je vojáků je fakt, který nemá smysl Foto: Morris Media

hlavní partneři generální partner partneři

mediální partneři

BULLETIN / ČISOK 3str. VYDÁNÍ 02 / 2019

Vše, co jsem si vysnil, už se mi splnilo cena CAL Arnošta Lustiga

Rozhovor s Karlem Řehkou, laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2018

Chtěl jste se už od malička stát „Hrdina je podle mě někdo, jde o  několik symbolů, mezi který-
vojákem? kdo dokáže v důležité situaci mi vždy figuruje Václav Havel. Čím
jsem starší, tím víc oceňuji, co pro
Kam mi sahá lidská paměť, tak si udělat to, co považuje za nás udělal a  o  jakých hodnotách
nepamatuji, že bych chtěl dělat co- správné bez ohledu na vlastní hovořil.
koliv jiného. Zhruba od čtyř let jsem
přesně věděl, že se chci stát vojá- bezpečí a prospěšnost.“ Považujete Čechy za patrioty?
kem a  plním si to stále i  ve svých
44 letech. Ano, ačkoliv si někdy nepotrpíme
na okázalá hesla a  nechceme to
Zlomovým okamžikem pro vás mu- dávat najevo. Nemyslím si, že jsou
sel být například kurz Ranger, kte- Češi Švejkové, jak se často říká. Na
rý jste absolvoval v USA na samém základě reálné životní zkušenosti
konci 90. let. Jak vypadá běžný den věřím tomu, že v  sobě máme pa-
takto extrémního výcviku? triotismus. Když se bavím s  lidmi,
se kterými jsem pracoval v armádě,
Jde o  více než 60 dnů prakticky ale i  známými z  akademické sféry,
neustále v terénu po různých ame- byznysu nebo bývalými spolužáky,
rických státech. Výcvik probíhá tří- tak mě občas příjemně překvapí,
fázově v horách, lesích a bažinách. kolik lidí je pyšných na to, že jsme
V  zásadě ale jde o  takzvaný com- Češi. Mají tuto zemi rádi a dokázali
bat leadership, tedy kurz bojového by pro ni něco udělat. Voják risku-
vedení lidí. Celý je modelován tak, je život v boji, publicisti odkazují na
aby vojáky dostal do zátěže, která je naši historii, podnikatelé podporují
blízká obrovskému stresu. Člověk je stipendijní pobyty našich studen-
vystaven spánkovému deficitu, hla- tů, byznysmeni zas nezištně zaklá-
du a  brutální fyzické únavě. Pohy- dají nadace, a  podobně. Spousta
buje se na hraně mentálního i fyzic- lidí je pro společnost ochotna lec-
kého zhroucení a tím se dostane do cos obětovat. Podle mě to není tak
stavu, kdy bojuje sám se sebou, aby špatné, jak si občas namlouváme.
vůbec pokračoval. Sám toho máte
dost, ale v  tu samou chvíli musíte Jsou tedy hrdinové všude okolo
motivovat a vést další lidi, aby plni- nás?
li úkol. Takto se simuluje obtíž ex-
trémních situací, jako je válka. Hrdina je podle mě někdo, kdo do-
káže v důležité situaci udělat to, co
Ve stejný rok Česká republika vstou- považuje za správné bez ohledu na
pila do NATO. Jak jste to v Americe vlastní bezpečí a  prospěšnost. Do-
prožíval? káže zvolit správnou cestu a  najít
v  sobě sílu se jí vydat. Přes veške-
Absolvoval jsem kurz a  den nato rý strach, obavy a  vědomí slabostí
jsme se stali členy NATO. Pama- v kritický moment ví, že musí udě-
tuji si, že jsem skončil 11. března lat správnou věc. To považuji za
1999, proběhlo slavnostní vyřazení hrdinství. Nemusí jít nutně o  vojá-
a hned 12. března už Česká republi- ka. Hrdinou je osoba, která pečuje
ka patřila mezi členské státy. Vážně o postižené dítě nebo někoho pod-
slo o symbolický moment. poří v  těžkou chvíli, ačkoliv si tím
třeba sama přitíží. Forem hrdinství
Připojení naší země k  Severoatlan- je hodně.
tické alianci tehdy prosazoval pře-
devším Václav Havel. Je pro vás Symbolizují podle vás vlastnosti
jeho odkaz něčím zásadní? jako odvaha, statečnost, lidskost
a  spravedlivost v  21. století už jen
Václav Havel byl bez ohledu na po- prázdné fráze, nebo jde stále o vý-
litiku obrovskou osobností. V době, znamné společenské hodnoty?
kdy po revoluci začínalo Občan-
ské fórum, jsem byl ještě mladý Jsou to nadčasové hodnoty, které
kluk a  o  politiku se zatím nezají- budou vždy důležité. V žádné době
mal. Ale když se ohlížím, tak zpět- nejspíš nenastala situace, kdy by si
ně dokážu ocenit, co všechno pro současníci řekli, že je v tomto ohle-
naší zemi Havel udělal. Stačí když du vše ideální a  perfektní. Dnešní
jste v zahraničí, bavíte se například doba je uspěchaná, velmi konzum-
s  Američany a  všimnete si, co ve ní a lidi se kolikrát nedokáží zastavit
spojitosti s  naší zemí vnímají. Vždy a pořádně se zamyslet, proč vlastně

BULLETIN / ČISOK 4str. VYDÁNÍ 02 / 2019

„Naprosto reálnou starostí
některých lidí může být to,
jestli jejich rodina přežije zimu.
Když toto poznáte a ohlédnete
se, jak žijeme u nás, pomůže
vám to poskládat si priority.

Víc uvažujete nad tím,
co je v životě důležité.“

BULLETIN / ČISOK 5str. VYDÁNÍ 02 / 2019

něco dělají. Máme zaplavené hlavy i lidi, kteří dokáží obětovat dítě, pro- trávíte například Vánoce a  opako- vzájemně si musíte věřit, hlídáte si
neskutečným množstvím informací tože pro ně není důležité. Došlo mi, vaně bez ní prožijete šest až sedm záda a  srovnáváte se s  tím, když
a  některé hodnoty se tak mohou že ne všude má lidský život takovou měsíců v kuse. Procházíte stresově nedej bože někdo umře. To vytváří
lehce vytratit. Na druhou stranu hodnotu jako u nás. Naprosto reál- vypjatými situacemi a  rodinu se velmi silná pouta. V rámci jednotky
měla každá éra něco svého, ať už nou starostí některých lidí může být naučíte jinak vnímat, vážit si jí. Ro- si musíte utvořit zázemí.
dobrého, nebo špatného. Lidé měli to, jestli jejich rodina přežije zimu. dina je oporou, a čím těžší okamži-
své problémy ve středověku, mají Když toto poznáte a  ohlédnete se ky prožíváte, tím ji potřebujete víc. Máte pocit, že jste si za ty roky spl-
je dneska a  budou je mít i  v  příš- na to, jak žijeme u  nás, dá vám to Vojáci ale zároveň mají svůj tým nil svůj sen?
tím století. Vždy bychom chtěli, aby jiný pohled a  pomůže vám to po- a  spolubojovníky. U  speciálních sil
mezi námi bylo víc lidskosti a odva- skládat si priority. Víc uvažujete nad a v armádě jsem pochopil, že nejde To, že jsem se stal vojákem, postup-
hy, což je přirozené. tím, co je v životě důležité. o zaměstnání, ale spíš cestu, od če- ně se dostal až do pozice velitele
hož se odvíjí i vztah kolektivu. S ně- z  mého pohledu našeho nejlepší-
Co pro vás vlastně znamená zisk Je v  podobných situacích klíčový kým si projdete životní nebezpečí, ho útvaru speciálních sil, a  mohl
Ceny Arnošta Lustiga, která se kontakt s rodinou a blízkými? jsem těmto lidem velet v  rámci
uděluje právě pro tyto hodnoty míru i  operace, je pro mě splněný
a činy? Paradoxně si všichni myslí, že jste sen. Nikdy mi nešlo o  to, abych se
v misi v konstantním nebezpečí. Ve stal zástupcem velitele divize nebo
Tato situace mi vyrazila dech. Před- stejném, ne-li větším nebezpečí se generálem, ačkoliv si toho velice
stavte si, že právě sedíte v kanceláři můžou ocitnout i  vaši blízcí doma. vážím. Ale proto nenosím uniformu.
někde v  Polsku u  Baltu, řešíte ba- A vy nejste s nimi, abyste jim mohli Kdybych měl zítra odejít z  armády
nální problém denního života a na- pomoct. Zažil jsem i to, že mi umřel do civilu, tak to s čistým svědomím
jednou vám zavolají s tím, že byste příbuzný, když jsem byl právě v za- udělám a  jsem spokojený. Vše, co
měl převzít takové ocenění. Bylo to hraničí. Když v takovou chvíli nejste jsem si jako dítě vysnil, už se mi
skoro, jako by mi někdo oznámil, s rodinou, vše prožíváte jinak. V od- splnilo.
že mám v obýváku marťany. Abych loučení rodiny samozřejmě jinak
řekl pravdu, necítím se jako jakýko- Rozhovor vedl: Vojtěch Tkáč
liv morální nebo vlastenecký vzor.
Jsem normální člověk s  dobrými Foto: Milan Mošna
i  špatnými stránkami a  zkušenost-
mi, které se mi povedly i nepovedly.
S  odstupem času mi ale došlo, že
je to obrovská pocta, kterou by byla
nebetyčná arogance odmítnout.
Vnímám to tak, že jde o ocenění pro
generaci, kterou reprezentuji, ale
především pro celou armádu, která
denně nasazuje životy ve světě.

Jak mise v Afghánistánu nebo Ko-
sovu člověku nejvýrazněji změní
pohled na svět?

Každý pochopitelně prožívá život
jinak a ze stejné situace o sobě zjis-
tí různé věci. Kdybych měl vypích-
nout, co to naučilo mě, tak jde na-
příklad o jinou formu strachu. Tedy
nejen v momentech, kdy jde o vás,
ale také v situacích, při kterých ne-
sete zodpovědnost za životy jiných
lidí. Jako začínající voják si věci
představujete, všechno je vám jas-
né a cítíte se být připravený. Náhle
ale šlapete po louce, která by moh-
la být zaminovaná, ale nevíte to jis-
tě. V době mise v Kosovu jsem byl
mladý, čerstvě ženatý a chtěl jsem
mít děti. Najednou nevíte, jestli se
třeba nevrátíte bez nohou a zda se
vůbec vrátíte. Vždy se snažím roz-
hodnout tak, jak si myslím, že je to
správně, třebaže mi lidi, kterých si
vážím, radí, abych se zachoval jinak.
Mezi podřízenými máte lidi, jejichž
rodiny a děti osobně znáte. Uvědo-
mujete si, že vaše špatné rozhod-
nutí toho člověka může stát i život.
V  neposlední řadě vnímáte lidské
utrpení kolem sebe. Vidíte zmrza-
čené nebo absolutně chudé, ale

BULLETIN / ČISOK 6str. VYDÁNÍ 02 / 2019

Česko-izraelské inovační fórum Srubrika spolupráce

12. - 13. června 2019 se v Černín- aplikovaný výzkum a přesun poznat- jmenovatelem diskusí v  průběhu „Rychlost zavádění změn, odva-
ském paláci konalo Česko-izrael- ků a  technologií z  akademického této dvoudenní akce byly inovační ha jít do nových řešení, sebevědo-
ské inovační fórum. Akci připravilo prostředí do praxe. Program druhého strategie obou zemí. Na české stra- mí, orientace na výsledek a  skvělá
Ministerstvo průmyslu a  obchodu, dne se týkal start-upů a jejich rozvo- ně se jedná o Inovační strategii Čes- prezentace země. Nová vize ČR
Ministerstvo zahraničních věcí a Vel- je do nových progresivních malých ké republiky 2019 – 2030 a  Národní se inspiruje izraelským inovačním
vyslanectví Státu Izrael v ČR. Spoluor- a  středních podniků. Společným strategii umělé inteligence. zázrakem,“ uvedl ministr Havlíček.
ganizátorem byla také naše Komora. Společným záměrem je totiž za-
jištění efektivního využití velkých
„Osobně jsem přesvědčen, že vě- investic do aplikovaného výzkumu
decká diplomacie bude hrát klíčo- a rozvoje technologií. Zatímco Izrael
vou roli. Česká diplomatická služba je v tomto ohledu již nějakou dobu
je připravena být aktivní. Vytvořil jednou z  nejúspěšnějších zemí,
jsem zvláštní oddělení zodpovědné Česká republika je odhodlaná stát
za vědu a  výzkum. Není náhodou, se inovačním lídrem do roku 2030.
že první český diplomat pro vědu
byl vyslán do Tel Avivu,“ prohlásil Text: Petr Solil
na úvod jednání ministr zahranič-
ních věcí Tomáš Petříček. Diskuse Foto: Ministerstvo zahraničních věcí
během prvního dne se zaměřila na

ČISOK na konferenci Nové technologie Srubrika spolupráce

Jak se vypořádat s budoucností? Jaroslava Pokorná Jermanová nebo „Hlavním problémem komunis- po třiceti letech pryč. Izraelci nám
Do čeho investovat a jak vzdělávat technologický šéf společnosti Kiwi mu bylo, že vytvářel mentální limity. v tom mohou pomoci, protože ne-
budoucí generace? To byla téma- Jozef Képesi. A my se musíme podívat, zda jsou jsou podobnou zkušeností zatíženi,“
ta konference Nové technologie, řekl Pavel Smutný, president ČISOK.
která se konala u  příležitosti vydá- Spolupráce je podle něj možná i
ní dalšího čísla magazínu E15 Pre- přes mnohé překážky, jak mentální,
mium. Panelisté hovořili v  Českém tak třeba i jazykové. Smutný rovněž
institutu informatiky, robotiky a  ky- dodal, že současný výzkum a sa-
bernetiky jak o  technologické, tak motná práce akademiků prochází
byznysové stránce inovací. A  také zásadními změnami. „Jejich práce
o specifickém českém trhu, který je už není pouze o množících se titu-
co do velikosti start-upových inves- lech, ale i o konkrétních výsledcích
tic pátým nejmenším v celé Evropě. v praxi,“ řekl Pavel Smutný.
Mezi vystupujícími byl například
ministr průmyslu Karel Havlíček, Text: Petr Solil, zdroj: E15
president ČISOK Pavel Smutný,
hejtmanka Středočeského kraje Foto: E15

Komora pomáhá otevírat dveře budoucnosti Srubrika spolupráce

Seminář Ministerstva průmyslu pro vznik česko-izraelských center už setkávali a  budou setkávat. pro diagnostiku onemocnění cen-
a  obchodu „Podpora infrastruktury aplikovaného výzkumu, Česko-iz- Na prvním inovačním dnu ve trálního nervového systému před-
pro umělou inteligenci“, který se ko- raelské inovační dny v  regionech Středočeském kraji bylo využi- staví na připravovaném inovačním
nal dne 27. května 2019 jako oficiální a  iniciativu pro průmysl sucho tí umělé inteligence pro hledání dnu v  Olomouci firma Tesco SW
doprovodná událost Týdne inova- – voda. Právě na Česko-izrael- biologicky aktivních molekul před- s lékaři FN Olomouc a lékařské fa-
cí, zaštítila svojí účastí a prezentací ských inovačních dnech se účast- staveno zástupci izraelského Tech- kulty Palackého univerzity. Je tedy
i  Komora. Jiří Schlanger, člen Rady níci s  využitím umělé inteligence nionu. Využití umělé inteligence zřejmé, že naše Komora je - co se
ČISOK, představil zájmové oblasti umělé inteligence týče - v epicent-
Komory a popsal naši roli při rozvoji ru dění a že naše záštita nad semi-
této oblasti: zaprvé podpora apli- nářem byla na místě. Komora bude
kovaného výzkumu, zadruhé zpro- v podpoře technologického rozvoje
středkování izraelských zkušeností a česko – izraelské spolupráce i na-
v  managementu vědy, výzkumu dále pokračovat.
a  inovací, zatřetí transfer znalostí
mezi českými a izraelskými firmami Text: Pavel Košek
a  institucemi a  v  neposlední řadě
hledání dalších vhodných témat Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu
a  partnerství pro spolupráci. Jako
hlavní aktivity Komory jsme uved-
li zejména podporu aplikované-
ho výzkumu a  hledání partnerství

BULLETIN / ČISOK 7str. VYDÁNÍ 02 / 2019

Zasedání Valné hromady ČISOK Nrubrika naživo

Ve čtvrtek 26. dubna 2019 řadě pomáhat Komoře v jejích akti-
se v  prostorech Top Hotelu Praha vitách. Rádi bychom se chtěli dále
konalo zasedání Valné hromady realizovat ve vlastních projektech
ČISOK. V  úvodu pronesl zdravici typu výměnných studentských či
J.E. Daniel Meron, velvyslanec Stá- pracovních stáží, stipendijních pro-
tu Izrael v  ČR. Dalším váženým gramech a  navazování spolupráce
hostem, který vystoupil s  krátkým mezi institucemi obou zemí“ uvedla
proslovem, byl poslanec Stanislav Paluková.
Berkovec, člen meziparlamentní
skupiny ČR - Izrael. Prostor dostala Poté již následoval samotný pro-
také Adriana Paluková, zástupkyně gram zasedání, které vedl president
vznikajícího mládežnické sekce.
Komory Pavel Smutný
„Chtěla bych poděkovat Radě a  vicepresident Jiří Ma-
Komory za důvěru, kterou vložila ceška. Partnerem akce
v  proces vytvoření mládežnického byl TOP HOTEL Praha.
spolku při ČISOK. Velmi se spolu
se studenty těšíme na spolupráci Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
s Komorou. Naší náplní bude v první Foto: archiv Komory

Kulatý stůl s předsedou představenstva ČEZ Rrubrika naživo Vyhlášení
soutěže CEMACH
Ve středu 5. června 2019 pořáda-
la naše Komora Kulatý stůl s Dani- V  měsíci květnu se uskutečnil
elem Benešem, generálním ředi- slavnostní ceremoniál předávání
telem a předsedou představenstva cen výhercům vzdělávací soutěže
ČEZ, a.s. Diskutovalo se o výhledu CEMACH, jejímž vyhlašovatelem je,
transformace ČEZ v kontextu nové společně s  Velvyslanectvím Státu
energetiky, o vývoji v energetice Izrael v ČR, Česko-izraelská smíše-
z pohledu decentralizace, o po- ná obchodní komora. Letos se ko-
hledu ČEZ na vývoj cen elektric- nal již VIII. ročník tohoto projektu, ve
ké energie v horizontu deseti let, kterém studenti středních škol sou-
o inovacích v oblasti výroby a dis- těžili v literární, výtvarné a digitální
tribuce energie a o mnoha dalších disciplíně. Vítězové jednotlivých
zajímavých tématech. Náš host nás kategorií jako cenu obdrželi zájezd
také seznámil s hlavními body vize do Izraele.
společnosti ČEZ pro následující ob-
dobí. Společnost chce především Projekt CEMACH má již zakoře-
poskytovat vysokou kvalitu služeb něnou tradici, a  jsme rádi, že naše
v oblasti distribuce elektrické ener- Komora je jeho součástí.
gie. Jedním z cílů je také bezpečný
a spolehlivý rozvoj a provoz distri- Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK
buční soustavy dle standardů Ener-
getického regulačního úřadu.

R Text: redakce
Foto: archiv Komory

Přednáška na téma Dějiny Židů v Čechách a na Moravě Nrubrika naživo

Česko-izraelská smíšená ob- i méně vlídná. Měli jsme společně
chodní Komora uspořádala v pod- možnost si poslechnout povídání
večer 3. dubna 2019 přednášku na od biblických příběhů přes příchod
téma Dějiny Židů v Čechách a na Židů k nám až k současným téma-
Moravě. Na exkurzi do historie vzal tům sionismu či blízkovýchodní-
přítomné hosty Tomáš Kraus, ta- mu konfliktu. Jak říká Tomáš Kraus:
jemník Federace židovských obcí. „Vše spolu souvisí“. Vzhledem
k úspěchu jeho přednášky počítáme
Židé představují v dějinách čes- s dalšími tematickými přednáškami
kých zemích jednu z významných ve druhém pololetí roku 2019.
skupin obyvatelstva. V průběhu této
společné historie zažívali židovští R Text: redakce
obyvatelé období příznivější, ale Foto: archiv Komory

BULLETIN / ČISOK 8str. VYDÁNÍ 02 / 2019 Nrubrika naživo

Independence Day Summer Party

Ve středu 12. června 2019 se v krás- V  úvodu večera vystoupili s  krát- představila její zástupkyně Adria- I navzdory počáteční nepřízni počasí
ných prostorech vily Lanna usku- kými proslovy president Komory na Paluková. K  přítomným hostům jsme si tak užili nádherný večer.
tečnila Independence Day Summer Pavel Smutný a  J.E. Daniel Meron, promluvil také ministr dopravy Vla-
Party. Akci pořádala naše Komora velvyslanec Státu Izrael. Vznikající dimír Kremlík. K poslechu hrálo jaz- R Text: redakce
a  Velvyslanectví Státu Izrael v  ČR. mladou sekci Komory „Gesher“ zde zové uskupení Petra Ernyei Quartet. Foto: Milan Mošna

Děkujeme partnerům Independence Day Summer Party.

SAGITTA Brno sklízela úspěchy na OPTĚ 2019 rubrika Č členové

Největší středoevropská výstava SAGITTA přihlásila ORCAM MYEYE
oční optiky OPTA 2019 organizovaná 2 do prestižní soutěže TOP OPTA
společností Veletrhy Brno se letos 2019 v  kategorii speciální optika
nesla ve slavnostním duchu, dožila a  uspěla. Mezinárodní komise reno-
se totiž čtvrtstoletí. Už tradičně se movaných optiků a optometristů po-
na ní jako jeden z největších vystavo- suzující přihlášené exponáty vysoce
vatelů prezentoval člen Komory SA- ocenila špičkové vlastnosti zařízení
GITTA Brno. První ocenění převzala ORCAM a  na slavnostním večeru
majitelka společnosti Jana Čierna za OPTA PARTY předala nejvyšší oce-
věrnost výstavě a nepřetržitou účast nění TOP OPTA zástupci dovozce,
SAGITTY na všech 25 ročnících OPTY jednateli společnosti SAGITTA Brno
od roku 1995 do roku 2019. Jaroslavovi Majerčíkovi.

Zcela unikátním exponátem do- inteligencí ORCAM MYEYE 2 izrael- 2019 ho poprvé prezentovala SAGIT- S Text a fotografie: SAGITTA Ltd., spol. s r.o.
bývajícím svět je digitální čtečka ského technologického gigantu spo- TA Brno, která je autorizovaným distri-
s  hlasovým výstupem a  umělou lečnosti ORCAM. Na výstavě OPTA butorem společnosti ORCAM pro ČR.

ČESKO-IZRAELSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA REDAKČNÍ RADA: GRAFICKÉ PRÁCE A VÝROBA:
[email protected] +420 777 257 746
Václavské nám. 802/56, 110 00, Praha 1, Česká republika Ondřej Bočkay - předseda
tel.: +420 224 032 161, e-mail: [email protected] Petr Solil - místopředseda www.flukeatelier.cz

www.cisok.cz Pavel Košek - člen
CeskoizraelskaSmisenaObchodniKomora Gabriela Horká - editor
@C_I_S_O_K vydáno: 24. 06. 2019 v Praze


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Brochure_English
Next Book
Regulations are Flexible Ori Alon