The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by info, 2018-12-20 12:05:04

ČISOK Bulletin 2018-04

2018-04_Bulletin 4_18

Keywords: čisok bulletin

2018 4

Foto: Hana Brožková, Kancelář prezidenta republiky

Historická mise
prezidenta ČR do Izraele

Nemáme na východní polokouli většího přítele, než je Česká vala Hospodářská komora ČR a ČISOK. Jejím vrcholem bylo
republika. Vzkaz izraelského premiéra českému prezidento- Česko-izraelské podnikatelské fórum za účasti ministryně
vi během státní návštěvy Izraele, který bude ještě dlouho re- průmyslu a obchodu Marty Novákové a rovněž dvoustranná
zonovat mezi oběma národy. V přátelském duchu probíhal jednání českých a izraelských firem.
i program doprovodné podnikatelské mise, kterou organizo-
pokračování na str. 2

ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.02

izrael

pokračování ze str. 1

Historická mise prezidenta ČR do Izraele

V rámci státní návštěvy Státu
Izrael byly v Jeruzalémě

v neděli dne 25. listopadu 2018
za přítomnosti prezidenta
republiky Miloše Zemana
podepsány následující

dokumenty mezi zástupci České
republiky a Státu Izrael:

Českou stranu reprezentovala 70členná de- Podle Pavla Smutného návštěva prezidenta 1
legace složená ze zástupců firem, vědeckých ČR Miloše Zemana a početné vládní a pod-
pracovišť i  vysokých škol. Mezi účastníky nikatelské delegace vyjadřuje v bilaterálních Memorandum o porozumění mezi TATRA
byly strojírenské firmy orientující se na výro- vztazích mezi státy naprosto novou kvalitu TRUCKS, a. s., a Ministerstvem
bu dopravních prostředků, výrobci elektro- vztahů, kdy hospodářská spolupráce je pro-
motorů, čerpadel, ale také firmy zabývající vázena souzněním v  oblasti společenské pro veřejnou bezpečnost Státu Izrael
se biotechnologiemi, námořní přepravou, a  politické napříč vrstvami a  strukturami
poskytovatelé lázeňských služeb či pivovar. společností. Důležité bude z  této kvality 2
profitovat v  konkrétních oblastech a  pro-
jektech, aby si Česká Republika zachovala Memorandum o spolupráci mezi
šanci na dynamický rozvoj v dnešní turbu- Českou agenturou na podporu obchodu
lentní době. CzechTrade a Česko-izraelskou obchodní

Budoucí spolupráce komorou

Oficiální zahájení mise proběhlo v  neděli 3
25.  11. ceremoniálem podpisů memorand
mezi zástupci ČR a Státu Izrael za účasti pre- Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou
zidenta republiky v President Hall v Hotelu Tel Aviv a BIOCEV (Biomedicínským
King David.
a biotechnologickým centrem Akademie
Početnou část podnikatelské delegace tvo- Klíčovým momentem prezidentské i  podni- věd ČR a Univerzity Karlovy)
řily firmy z  oblasti obranného průmyslu, katelské mise a zároveň historickým milníkem
například výrobci českých radarů a techno- v  česko-izraelských vztazích bylo slavnostní 4
logií pro detekci zbraní a  eliminaci dronů, otevření Českého domu v  Jeruzalémě, který
firmy zabývající se protichemickou a proti- bude sloužit jako pobočka českých center se Dohoda o spolupráci – Založení
biologickou ochranou, výrobci armádních zahraničním zastoupením kanceláří CzechIn- společnosti PATRIC, centra pro pokročilé
tkanin a velkoprostorových armádních sta- vest, CzechTrade a CzechTourism. Jeho hlavním technologie a výzkumné inovace v Praze
nů nebo protipožární techniky. posláním bude rozvíjet a posilovat vztahy mezi
oběma zeměmi v  oblasti kultury, cestovního 5
ruchu, vzdělávání, vědecko-technické spolu-
práce a obchodu. Smlouva o spolupráci mezi společností
DEKONTA, a. s., a Negev Ecology
Z historického hlediska se jedná o návrat české
přítomnosti do Jeruzaléma, kde fungoval čes- 6
koslovenský konzulát již od roku 1926 a kam na
jaře 1927 dorazil i prezident Tomáš G. Masaryk Dohoda o vzájemném porozumění
na výraz své podpory v  době pod britským a výzkumné spolupráci podepsaná
mandátem. vědeckým ředitelem Primcell Advanced
Therapy, a. s., a ředitelem Notal Vision
Text: Petr Solil
Zdroj: Kancelář prezidenta republiky, 7
HK ČR a MZV ČR
Foto: Hana Brožková, Kancelář prezidenta Memorandum o spolupráci podepsané
republiky ředitelem Institutu terezínských skladatelů

a zástupcem Univerzity v Haifě

věda, ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.03
výzkum,
inovace

Česko-izraelský inovační den v Brně

Tématem letošního ročníku se stalo sucho a voda. Inovační den měl přinést chytrá řešení pro krajinu i města. Cílovou
skupinou byla zejména veřejná správa, ale téma rezonovalo u vědců a výzkumníků stejně jako u správců vodních zdrojů,
vodovodů a průmyslníků. Tak bohaté spektrum lidí obsadilo auditorium ve VIDA! Science centru na okraji výstaviště BVV.
Organizátory inovačního dne se stali Jihomoravský kraj a Statutární město Brno ve spolupráci s naší Komorou. Partnery
letošního ročníku byli Jihomoravská regionální hospodářská komora Brno, CzechGlobe AV ČR, VIDA! Science centrum
Brno, Brněnské vodovody a kanalizace a firma VDT Technology. Poděkování za podporu patří oběma velvyslanectvím
v Praze a Tel Avivu, MŽP ČR a naší sesterské komoře v Izraeli (ICCCI).

O  významu inovačního dne svědčilo také za- správce vodních zdrojů Izraele nám pak uká-
stoupení při zahájení konference. V  jeho rámci zal integrovaný management vodních zdrojů
vystoupili náměstek hejtmana Jihomoravského a využití chytrých technologií v něm.
kraje Petr Hýbler, náměstek primátora města
Brna Jaroslav Kacer, vedoucí poradců ministra ži- Druhý panel byl více zaměřen na průmysl. Jakub
votního prostředí Peter Kalaš a president ČISOK Kožnárek z Brněnských vodáren a kanalizací od-
Pavel Smutný. Překvapením pro účastníky byl prezentoval, jak využívají chytrých technologií.
předtočený pozdrav od Seth. M. Siegla, autora Byl to právě on, kdo v rámci diskuse poukázal,
publikace Budiž voda. že potřebujeme nové politické zadání a  že ne
všude je nutné používat vodu pitnou. Peter
Paz z CuraPipe Company z Izraele nás seznámil gy prezentoval unikátní analytický přístroj, jenž
s novou technologií na opravu defektů potrubí, je v  terénu schopen analyzovat přítomnost or-
která nepotřebuje odhalovat potrubí výkopem. ganických látek ve vodě. Nakonec izraelský bez-
Ve druhé přednášce Joshua Yeres ukázal model pečnostní expert David Bohbot hovořil o ochra-
inteligentní obsluhy vodárenského podniku, jak ně měkkých cílů, kam patří i  zařízení vodních
je uplatňován v Jeruzalémě. zdrojů a vodárenství.

První panel inovačního dne byl obsazen záři- Ve třetím panelu, který byl zaměřen na čištění Inovační den v Brně měl i další společenský roz-
vými jmény. Náměstek ministra životního pro- a recyklaci vody a na bezpečnost vodních zdro- měr v setkání presidenta ČISOK Pavla Smutného
středí pro enviromentální politiku a  meziná- jů, Kateřina Sukačová z  CzechGlobe účastníky s vedoucím poradců ministra životního prostře-
rodní vztahy Vladislav Smrž mluvil o adaptaci seznámila s  technologickým využitím řas pro dí Peterem Kalašem v předvečer konání. Inovač-
na klimatické změny v  zadržování vody, čištění vody. Robert Hložanka z VDT Technolo- ní den by měl mít pokračování v organizaci B2B
emeritní šéf inovací jeruzalémských vodáren setkání českých a izraelských průmyslníků k vod-
Joshua Yeres předvedl devět inovací, na kte- ním technologiím v příštím roce a v pokračování
rých stojí izraelská nezávislost, co se týče záso- iniciativy ČISOK na vznik Česko-izraelského cen-
bování vodou, a Miroslav Trnka z CzechGlobe tra aplikovaného výzkumu na problematiku
(ústavu výzkumu globální změny) ukázal, jak voda – sucho v Brně. Obě témata budou součástí
od monitoringu změn klimatu přejít k adapta- agendy G2G na jaře příštího roku.
ci. Diego Berger, koordinátor z  národního
Text: Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK
Foto: Krajský úřad Jihomoravského kraje

Komora přispěla k dalšímu rozvoji

česko-izraelských vztahů na poli VVI

Na naše pozvání přijela do Prahy jedna z největ- – Izraelském technologickém institutu v  Haifě, la, inspirující a  že ČISOK ve spolupráci s  ní
ších kapacit izraelské vědecko-technologické a hostitelem, presidentem ČISOK Pavlem Smut- a Benjaminem Sofferem bude moci v blízké bu-
obce, paní Orna Berry. Pro její třídenní pobyt jsme ným, a členem Rady ČISOK Jiřím Schlangerem se doucnosti generovat nový potenciál ke komercio-
připravili velmi intenzivní program. Navštívila setkala s předsednictvem Rady pro VVI, náměst- nalizaci vědeckých výsledků a k podpoře transferu
špičková výzkumná pracoviště Biocevu ve Vestci, kem ministryně pro agendu 4.0 na MPO Petrem vědy, výzkumu a inovací do podnikání.
laserových center v  Dolních Břežanech či elekt- Očkem, zástupci agentury CzechInvest, členy
rotechnické fakulty ČVUT v Praze-Dejvicích. Nej- Rady ČISOK, náměstkem ministryně MPO v jejím Text: Jiří Schlanger, člen Rady ČISOK
větší podíl času byl věnován prezentacím přerodu zastoupení Ivanem Pilným, vedením ČVUT v čele Foto: Milan Mošna
směrem ke komercionalizaci výsledků vědy a vý- s rektorem Vojtěchem Petráčkem a dalšími.
zkumu v Izraeli v době před dvaceti lety, kdy Orna
Berry stála v čele Úřadu průmyslového výzkumu Orna Berry byla oficiálně přijata rovněž premié-
a  rozvoje Státu Izrael v  pozici „hlavního vědce“. rem Andrejem Babišem, který jí předal jmenovací
Obsah prezentace byl Ornou při každém setkání dekret člena mezinárodního poradního orgánu
aplikován na možnosti změn v České republice. Rady VVI. Stala se tak i formálně součástí českého
managementu vědy, výzkumu a rozvoje. Za pod-
Orna Berry doprovázená Benjaminem Sofferem, statné považujeme, že návštěva paní Berry na po-
ředitelem technologického transferu v  Technionu  zvání ČISOK byla pro všechny, se kterými se setka-

věda, ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.04
výzkum,
inovace

Pavel Smutný: Chtěli jsme pozvat někoho, kdo
stál u izraelského úspěchu a Orna Berry byla
zcela jasnou volbou

Jak vznikl nápad pozvat Ornu Berry do zvat někoho, kdo u izraelského úspěchu stál, ciál mezinárodní spolupráce na využití a výmě-
Prahy? kdo mu byl v čele. A tak zcela jasně před námi nu vědců. Současně poznala, jak je česká věda
vyvstala funkce izraelského hlavního vědce koncentrována na spotřebu veřejných financí
Před několika lety jsme se v Radě ČISOK do- a z nich osobnost Orny Berry, která tuto roli včetně fondů EU, na produkci publikací, kte-
hodli, že se budeme více věnovat vědě, výzku- plnila v době zásadních změn, a to po dobu rá je hlavním kritériem při posuzování bonity
mu a  inovacím, protože české hospodářství deseti let. A bez diskuse úspěšně. vědců a jejich pracovišť včetně podmínek pro
přidělování finančních prostředků, kolik in-
vence se ztrácí byrokracií opakovaných žádostí
o veřejnou finanční podporu a jak chybí inten-
zivní komunikace s průmyslem.

Jaké jsou obecně cesty a nástroje k řešení,
jaká je inspirující izraelská zkušenost?

se kromě konkurenceschopnosti jako takové Vydal jsem se proto do Izraele, ověřil si na mís- Je třeba pracovat s excelentními vědci a praco-
specificky potýká s malou přidanou hodnotou tě velikost osobnosti Orny Berry a sjednal s ní višti. Myslím, že jejich existenci máme částečně
produkce. Zkusili jsme analyzovat samotný návštěvu v Praze. A Orna ihned doporučila, aby vyhodnocenou z  evaluace žádostí o  podporu
systém VVI a finanční podpory. Čím více jsme s ní do Prahy jel Benjamin Soffer z Technionu. v programech Excelentní výzkum a Excelentní
se do této problematiky ponořili, tím bylo týmy a  Centra excelence vyhlášených MŠMT.
jasnější, že problém jako takový nevyřešíme. Jak probíhala příprava návštěvy? Je třeba se také dívat na ocenění získaná v za-
Musíme se věnovat tomu, co směřuje k našim hraničí a  na pracoviště ceněná průmyslem.
členům a co je zvládnutelné organizačně. Uvědomovali jsme si, že vzácný čas tak expo- Pracoviště a  jejich zaměření musí být konku-
nované osobnosti musí být efektivně využit. renceschopná ve světě. Je třeba se zaměřit na
K  finanční podpoře aplikovaného výzkumu, Znamenalo to poskytnout paní Orně dostatek perspektivní obory, které aplikují big data,
který nás zajímá nejvíce, protože se týká pří- informací, aby se v našem systému zorientova- umělou inteligenci, kybernetiku a  robotiku,
mo našich členů, jsme podpořili prodloužení la, vybrat klíčové aktéry s potenciálem akcepta- telekomunikace a  mobilitu, FinTech, digitální
programu Delta v  Technologické agentuře ce změny. Sama Orna sepsala desítky otázek, zdravotnictví, nové technologie v zemědělství,
ČR, následně schválení programu Delta2 na které chtěla odpovědi předem. Podklady energetice a vodohospodářství.
a letos už byla vyhlášena první výzva bilate- včetně klíčových dokumentů zpracovala sekce
rální spolupráce českých a  izraelských firem Úřadu vlády, která dělá back-office Radě VVI Je třeba snížit byrokracii, procesy podpory
v rámci tohoto programu. Začali jsme orga- vedené premiérem. Do plánovaných tří dnů, udělat jednoduché a  transparentní, svěřit je
nizovat inovační dny v regionech, ve kterých jsme vměstnali návštěvu několika pracovišť odborníkům, a to více z oblastí aplikace než ze
reagujeme na regionální poptávku, co se týče a sekání s premiérem, Radou VVI a MPO včet- samotného výzkumu. A  hledět na ekonomic-
témat. Obsahově zajišťujeme program ino- ně jím zřizovaných organizací (CzechInvest, TA kou stránku věci. Pochopitelně existuje základ-
vačního dne s perspektivou další spolupráce ČR), pracovní večeři s Radou ČISOK a dalšími ní výzkum, který má společenskou hodnotu
izraelských firem a  institucí s  lokálními sub- osobnostmi vědy a  výzkumu a  s  ohledem na těžko vyjádřitelnou finančně, a  který se stane
jekty. Už za sebou máme dva úspěšné inovač- přítomnost Benjamina Soffera z  Izraelského sdíleným neprodejným statkem, ale v  přírod-
ní dny, oba budou mít pokračování, třetí do technologického institutu Technion i  setkání ních a  technických vědách a  věcech techno-
Olomouce připravujeme. Současně iniciuje- s managementem ČVUT. Více se už ani zvlád- logických nemůže být ekonomie opomíjena.
me vznik česko-izraelských center aplikova- nout nedalo. A to nejzásadnější – věda a výzkum musí získá-
ného výzkumu. Na dvě taková centra máme vat nejen veřejné, ale převážně privátní peníze.
nakročeno v Brně. Jaké byly poznatky paní Orny Berry ze Věda a  výzkum musí nalákat zájem investorů
studia materiálů a z krátkého pobytu? a  firem, reflektovat jejich poptávku. Průmysl-
Naše aktivity nám však neřešily, jak překle- níci musí vstupovat do výzkumných institucí
nout propast mezi námi a  právě Izraelem, Paní Orna byla nadšena infrastrukturou a lidmi, a vědci do průmyslových podniků.
co se týče dynamiky rozvoje vědy a výzkumu které potkala. Konstatovala, že některá naše
jako hybatele ekonomiky. Co udělat pro změ- pracoviště jsou zřejmě lépe vybavena než ta Co nám v tom brání?
nu klimatu a managementu. Napadlo nás po- izraelská a že i v této věci je tu obrovský poten-
Určitě novodobá tradice závislosti všeho ve stá-
tě na státu. Bohužel to platí i po více než pět-

věda, ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.05
výzkum,
inovace

advaceti letech od společenských změn. Pořád Jak to viděla česká strana během setkání? přirozená účast průmyslu, v  gesci Ministerstva
ještě transformujeme socialismus. Bojíme se, aby průmyslu a obchodu, například pilotovat změny
nehavarovaly instituce. Nechceme-li být ve světě S analytickou stránkou věci problém není. Všichni v některých odvětvích, z nichž se nabízejí shodou
třetí ligou (jsme-li teď ještě ligou druhou), musí- naše problémy známe. Platí to i o panu premié- okolnosti právě ty, kde je potenciál spoluprá-
me změnit kulturu, změnit paradigma. Když to rovi, který neváhal využít potenciál Orny Berry ce s  Izraelem největší: kybernetická bezpečnost
uděláme, ve druhé lize vydržíme, když to uděláme pro ČR, diskutoval s ní otevřeně a přijal její kritiku a problematika sucha a vody. Předpokládáme, že
dobře, můžeme se dostat do první ligy. pokračování investičních pobídek, které s sebou s tandemem náměstků paní ministryně na MPO
nenesou výzkumný a  inovační potenciál. Totéž Pilný – Očko zahájíme práce neprodleně.
Náš velký problém je podíl zahraničního kapitá- platí o členech Rady VVI, včetně její mezinárodní
lu ve firmách, které přidanou hodnotu vyvádějí části složené převážně z  našich úspěšných emi- Možnostmi změn legislativy a praxe se už zabývají
z  ČR. Málokterá z  těchto firem investovala do grantů a vědců pracujících v zahraničí. Naše pro- na Úřadu vlády ČR, a to včetně jednání v rámci EU
vědy zde, a  když ano, nebylo to cestou našich blémy znají i lidé ve vedení MPO. Náměstek Pilný o odstranění striktních limitací privátních finan-
výzkumných institucí. Řada našich chytrých hlav stál počátkem devadesátých let v čele evropské- čních prostředků ve vědeckých institucích. Vždyť
odešla do zahraničí. Naši průmyslníci mezitím ho Microsoftu a i později pracoval v managemen- problémy obdobné těm našim má řada členských
udržovali při životě výrobu ve firmách, které pře- tu  řady firem. Náměstek Očko má zkušenosti zemí EU interně. Klíčový bude postoj MŠMT, kte-
vzali při privatizaci a jsou vděčni za subdodávky z  MPO, Technologické agentury ČR a  opakova- ré bylo a je velmi konzervativní.
pro automotive nebo jiný průmysl, zejména v Ně- ných setkání s  izraelskými kolegy z  úřadu, který
mecku. To už nestačí a stačit nebude. S generační nahradil ten původní s Ornou Berry v čele. A co naše Komora, odnáší si z návštěvy něco
změnou musí přijít změna kulturní. Bez inovací ve nového?
firmách nebude konkurenceschopnost a  nebu-
dou ani peníze na růst mezd. Nemáme na výběr. Já i člen Rady ČISOK Jiří Schlanger, který se pro-
blematice VVI soustavně věnuje a paní Berry se
Struktura podpory vědy je příliš složitá, byrokra- mnou na její misi v ČR doprovázel, máme obrov-
tická, netransparentní. Zatěžuje všechny zúčast- ský dojem z lidské a odborné dimenze Orny Berry.
něné a nebaví průmysl. A přitom právě průmysl Škoda, že jsme Ornu nemohli představit ještě šir-
včetně jeho financí potřebujeme vtáhnout do hry. šímu okruhu lidí. I je by okouzlila a nastartovala.

A  nemáme moc času, protože podíl evrop- Problémem je akce. Z Rady VVI, kde většinu mají Přemýšlíme, kdo a jak by mohl být hybatelem ko-
ských financí na podpoře hospodářské, sociál- zástupci institucí s  bohatou finanční podporou mercionalizace výsledků excelentní vědy u nás při
ní a územní soudržnosti, kam patří i podpora institucionální i grantovou z rozpočtu státu a EU, využití nabídky izraelských expertů na společnou
vědy a  výzkumu v  členských státech, se bude takovou iniciativu očekávat nemůžeme. Nejvhod- česko-izraelskou akci. Nebudeme váhat se toho
snižovat. Prostředky sice přejdou do centrálně nější se jeví začít u aplikovaného výzkumu, kde je ujmout.
financovaných vědeckých programů, ale v nich
nemáme izolovaně šanci. Změna kultury a pa- Na otázky redakce odpovídal Pavel Smutný,
radigmatu je tedy i  preventivním opatřením president ČISOK
před havárií systému. Foto: Milan Mošna

SPOLUPRÁCE

Israel Homeland Security & Cyber 2018

Česko-izraelská smíšená obchodní komora ve spolupráci se zahraniční kanceláří CzechTrade v Tel Avivu zorganizovala
odbornou misi představitelů českých společností a  vzdělávacích institucí na jednu z  nejvýznamnějších akcí
v oblasti bezpečnosti včetně té kybernetické a to na 5. ročník mezinárodní konference a veletrhu Israel Homeland
Security & Cyber 2018.

V rámci mise přiletělo do Tel Avivu 16 účastní- seznámit se s  posledními trendy v  dotčených Třetí den odborné mise proběhla professional
ků, mezi nimiž byli zástupci 11 velkých společ- oborech a umožňuje navázat kontakty s vyspě- tour do moderního technologického parku
ností, středních i  menších podniků, vysokých lými izraelskými i mezinárodními společnostmi. Gav-Yam Negev v Beer Sheva, který spolupra-
škol a  vědeckých institucí. První večer ve  zre- Společná mise zase poskytla možnost pro ne- cuje s univerzitou Ben Guriona, na niž naváza-
konstruovaných prostorách starého  telaviv- formální a otevřenou výměnu zkušeností a ná- la krátká návštěva Jeruzaléma.
ském přístavu byl ve znamení neformálního zorů českých účastníků.
seznamování. Další dva dny byly věnovány Konference a  výstavy Homeland Securi-
konferenci s výstavou, která se konala v Tel Aviv ty & Cyber se v  různé formě zúčastnilo 5000
Exhibition & Convention Center. Kromě hlavní delegátů a  175 společností z  80 zemí celého
haly probíhal program souběžně v několika dal- světa. Podle ohlasů účastníků se odborná mise
ších sálech, kde se konaly přednášky, worksho- vydařila. Doufáme, že akce splnila očekávání
py a  prezentace různých firem. Izrael patří do a  ta příští přinese zase další nové impulzy
nejužší světové špičky v  oboru bezpečnosti, v tomto aktuálně důležitém oboru.
boje proti terorismu, ochrany infrastruktury
a kybernetické bezpečnosti. Konference s vele- Text: CzechTrade
trhem se pravidelně snaží vytvořit příležitost Foto: Josef Kristňák

ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.06

SPOLUPRÁCE

Finspiration from the Start-up Zástupci ČISOK
Nation 2018 vystoupili na
semináři v Káhiře
Dne 12. listopadu se v netradičním prosto- cializací na kognitivní bankovnictví nebo
ru Opera v historickém centru Prahy usku- Binah, který nabízí rozšířený datový engine Dne 8.  11.  2018 uspořádalo české velvysla-
tečnila konference Finspiration, která před- pro finanční sektor. nectví v Káhiře seminář na téma udržitelného
stavila vybrané špičkové izraelské fintech vodního hospodářství pod titulem „Water
start-upy včetně možnosti individuálních Izrael je skvělý vzor pro naši zemi a  stejně je Approach Reform Seminar: From Scarcity to
setkání s přednášejícími. Před zcela zaplně- tomu i v oblasti inovací finančních služeb. Jsme Production“. Vzhledem k  velmi zajímavému
ným sálem pozdravili účastníky konference velmi rádi, že naše Komora podpořila tento formátu této akce, musela být naše Komora
Pavel Smutný, president ČISOK, Pavel Kysil- skvělý projekt. Konference jako tato jsou velice u toho.
ka, Founder 6D Academy a Zdeněk Tůma za důležité pro prohloubení bilaterálních vztahů
KPMG. Poté již následovaly samotné před- mezi našimi zeměmi nejen na úrovni státní, ale Seminář společně zahájili paní Veronika Kuchy-
nášky zástupců jednotlivých pozvaných zejména té lidské. Je to příležitost seznámit se ňová Šmigolová, náměstkyně MZV ČR a Pavel
start-upů. Například Personetics se spe- osobně s lidmi, kteří START-UP NATION tvoří Smutný, president ČISOK, který zdůraznil vý-
a kteří dále posouvají hranice našeho vědění. znam mezinárodní spolupráce pro udržitelné
využívání vodních zdrojů a  jako země, které
Text: Ondřej Bočkay, výkonný ředitel ČISOK jsou v  dané oblasti přes svoji malou velikost
Foto: KPMG Česká republika, s.r.o. příkladem úspěšného rozvoje hospodárných
vodohospodářských technologií, uvedl Izrael
a Singapur. Jedním z přednášejících na semináři
byl i zástupce Dekonty, která je naším členem,
s  přednáškou “Sewage plants” zaměřenou na
realizaci projektů recyklace vody.

Cílem této akce bylo umožnění vzájemného se-
známení odborníků z ČR, Izraele a Egypta s pří-
stupy k naléhavému problému dneška, jímž je
hospodaření s tenčícími se zdroji vody, a výmě-
ny zkušeností účastníků s jeho řešením.

Proběhl galavečer 22. ročníku festivalu Dny pro Izrael

V  pondělí 15.  října se uskutečnil již dvaadvacátý Galavečer Dnů pro Izrael pořádaný Centrem Sion. Každoročně je
tento večer nejen setkáním přátel, ale také společenskou událostí, jíž se účastní mnoho zajímavých osobností a která
představuje Izrael z mnoha úhlů, přičemž k nim s velkou otevřeností patří i ten politický. Právě zde prezident Miloš
Zeman jako první světový státník vyjádřil své přání přesunout velvyslanectví ČR do izraelského hlavního města
Jeruzaléma, obrázky z galavečera následně oblétly svět.

Zcela zaplněný sál Kongresového centra Aldis tak i letos. Vojenský historik Jaromír Vykoukal z vojáků cvičených v Československu, přičemž
v  Hradci Králové zažil i  letos výjimečný večer, nás uvedl do roku 1948 a odkryl nám velmi za- později se stal úspěšným byznysmenem. Jeho
který byl mj. oslavou 70 let Státu Izrael i  100 jímavé detaily tehdejší československé vojenské životní příběh, jenž jako by zosobňoval i příběh
let naší republiky. To podtrhoval swingový or- pomoci rodícímu se Státu Izrael. Přítomné krát- Státu Izrael, nám představila publicistka Lenka
chestr Blue Star Václava Marka, který přinášel ce pozdravil legendární Avraham Harshalom, Jaklová, která ho pro česká média coby rozhla-
atmosféru první republiky i čtyřicátých let. Ak- který dvakrát utekl z  Osvětimi a  byl jedním sová dokumentaristka objevila. Zatímco loni se
tuálních výročí, ale i horkých politických témat ve „zpovědním křesle“ D. Doksanského objevil
se týkal úvodní proslov ředitele Centra Sion izraelský fotbalista Tal Ben Chaim, letos jsme
Denise Doksanského, který zmínil i  svou tra- poprvé zamířili do světa módy. Zakladatelka
diční výzvu k přesunutí českého velvyslanectví módní značky Anna Anna a  návrhářka Anna
do izraelského hlavního města. Navázal na něj Tejklová nám nejen dala nahlédnout pod po-
velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron s  velmi kličku tohoto světa, ale hlavně svého vztahu
osobně laděnou promluvou. k Izraeli. Jak a proč se podobné postoje mohou
projevovat i  ve světě byznysu skvěle vyjádřil
Obvyklou součástí galavečerů Dnů pro Izrael známý byznysmen Zbyněk Passer.
jsou talk show Denise Doksanského, jichž se
účastní zajímaví a jedineční hosté a bylo tomu Text a foto: Centrum Sion

ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.07

komora

Kulatý stůl Diskusní setkání s novým

s 1. místopředsedou velvyslancem ČR v Izraeli

vlády Janem V podvečer 30. října se konalo diskusní setkání že by si přál větší spolupráci obou zemí v oblas-
členů ČISOK s novým velvyslancem ČR v Izraeli ti kultury. Následovala velmi zajímavá diskuse,
Hamáčkem Martinem Stropnickým. Besedu zahájil presi- během níž pan velvyslanec zodpověděl mnoho
dent Komory Pavel Smutný, který hosta uvedl dotazů. Hovořilo se o  plánovaném otevření
V prostorech Mramorového sálu České spo- a  zmínil i  jeho předchozí diplomatické zkuše- Českého domu v Jeruzalémě, spolupráci v obo-
řitelny se 10. září 2018 uskutečnil další tra- nosti z Portugalska, Itálie a Svatého stolce. Poté ru vodohospodářství, Masarykově lese v Izraeli
diční Kulatý stůl, tentokrát byl naším hos- se již slova ujal Martin Stropnický a  krátce či o  potenciálu česko-izraelské filmové kopro-
tem 1. místopředseda vlády a ministr vnitra načrtl vizi své mise v Izraeli. Mimo jiné zmínil, dukce.
Jan Hamáček. V průběhu večera se diskuto-
valo například o  možnostech hlubší spolu-
práce v oblasti IT a cyber security, kde Izrael
patří mezi světovou špičku, o  další součin-
nosti na poli VVI, rostoucím exportu do Iz-
raele a  mnoha dalších aspektech bilaterál-
ních vztahů mezi našimi zeměmi.

Filmové diváky nejvíce zaujal
izraelský dokument

Ohlédnutí za 2. ročníkem festivalu
izraelského filmu KOLNOA

V říjnu proběhl druhý ročník festivalu izrael- ale také Kino Lucernu a  Kino 35 Francouz- Paul Rausnitz
ského filmu KOLNOA, který ČISOK opět ského institutu navštívilo po dobu festivalu
podpořil. Festival dal možnost českému divá- celých 2520 diváků. Podle výsledků z celého Dne 11. listopadu 2018 zemřel americký podni-
kovi nahlédnout do pestrého světa izraelské hlasování nejvíce zaujaly dokumenty o cho- katel českého původu pan Paul Rausnitz, maji-
kultury. V pěti dnech přinesl 20 filmů ve více reografovi a uměleckém šéfovi souboru Bat- tel firmy Meopta Přerov a laureát Ceny Arnošta
než 47 projekcích. Součástí festivalu, který sheva Dance Company Ohadu Naharinovi Lustiga.
díky oslavám 70. výročí vzniku státu rozší- a spisovateli Etgaru Keretovi. Pozitivní reakce
řil svůj program o historické filmy a filmové získal i  kultovní film Avanti Popolo z  konce Paul Rausnitz se narodil 9.  března  1928 v  Jab-
přednášky, byl i  bohatý doprovodný pro- osmdesátých let. Přestože dokument o Beno- lonci nad Nisou. Po okupaci Československa
gram. Vedle kulinářské a  taneční lekce me- vi Gurionovi byl uveden již v prvním ročníku, v roce 1939 odešel se svými rodiči a bratry přes
tody GAGA byla k vidění i výstava Jerusalem i letos získal velký ohlas, možná i díky návště- Polsko do Sovětského svazu. Po boku svých
Spotlight, která vznikla ve spolupráci s jeru- vě charizmatické Yael Perlov, producentky bratrů se coby teprve čtrnáctiletý přihlásil do
zalémskou radnicí. a editorky filmu, která obě projekce osobně československé jednotky v  Buzuluku a  podílel
uvedla a doplnila filmový zážitek diskuzí s di- se na osvobození Československa od nacistů.
váky. Z hraných filmů pak nejvíce zabodovaly
filmy Geula, Mezi dvěma světy a Betlém. V roce 1946 v obavách před nastupujícím ko-
munistickým režimem s rodinou odešel znovu
V  současné době programové oddělení do zahraničí, kde zůstal až do pádu totality
festivalu vybírá již další filmy na příští roč- v  roce 1989. V  USA s  bratry založil rodinnou
ník, který je plánován opět na měsíc říjen. firmu WEPRA, která nejprve dovážela bižute-
rii z  Jablonce, poté například spolupracovala
Návštěvnost se oproti prvnímu loňskému Více informací na www.kolnoa.cz. i s firmou Swarovski. Po revoluci úspěšně zpri-
ročníku zdvihla o 50 procent. Festivalové pi- vatizoval přerovskou Meoptu, jíž zachránil před
lotní kino s příznačným názvem Kino Pilotů, Text: Tereza Regnerová krachem a zmodernizoval.
Foto: archiv festivalu KOLNOA
Kromě podnikání pan Rausnitz podporoval
projekty z  oblasti sportu, kultury, vzdělání
i sportovní vyžití mládeže a věnoval se dobro-
činným aktivitám.

Čest jeho památce.

ČISOK - BULLETIN 04/2018 | STR.08

členové

Česko­‑izraelská smíšená obchodní komora www.cisok.cz Redakční rada: Ondřej Bočkay – předseda
Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha 1 CeskoIzraelskaSmisenaObchodniKomora Petr Solil – místopředseda | Gabriela Horká – editor
tel.: +420 224 032 161 DTP a výroba: Label Up, s. r. o. | www.labelup.cz
email: [email protected] @C_I_S_O_K Vydáno: 18. prosince 2018

českoizraelskasmisenaobchodnikomora


Click to View FlipBook Version