The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by * Read *, 2021-03-02 07:01:09

ชุดที่11-งานพัสดุ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่

คำ�นำ�

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่ (กจ 1015) หมวดวิชาเฉพาะ ุชด ่ที 11
กลุ่มวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการ ชุดที่ 11 งานพัสดุ หน่วยท่ี 8 การจัดระบบงานภายในสำ�นักงาน ระดับ
อนปุ รญิ ญา วทิ ยาลยั ชมุ ชนระนอง จดั ท�ำ ขนึ้ เพอื่ เปน็ สอื่ การเรยี นการสอน ชว่ ยในการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ให้ งานพัสดุ
กบั นกั ศกึ ษา ไดเ้ รยี นรู้ เพม่ิ เตมิ จากการจดั การเรยี นการสอนในชน้ั เรยี นปกตจิ ากครผู สู้ อน ซงึ่ การจดั ท�ำ เรม่ิ จาก
การวิเคราะห์ มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคณุ วฒุ ิระดับอดุ มศกึ ษา หลักสูตรอนุปรญิ ญาวิทยาลยั ชุมชนระนอง 11
ศกึ ษาเนอ้ื หารายวชิ าจากหนงั สอื และต�ำ รา ตลอดจนประสบการณจ์ ากผสู้ อนในรายวชิ าดงั กลา่ วกวา่ 5 ปี ศกึ ษา
ทฤษฎีการจัดการเรียนรู้จนสร้่างเอกสารประกอบการสอนรายวิชาน้ีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้รูปแบบ MIAP
เอกสารประกอบการสอนรายวชิ านเ้ี นน้ ใหน้ กั ศกึ ษาไดศ้ กึ ษาดว้ ยตนเอง และลงมอื ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมอยา่ งเปน็ ระบบ
มจี ดุ มงุ่ หมายในการเรยี นรตู้ ามขน้ั ตอนการเรยี นรู้ ส�ำ หรบั ครผู สู้ อนมหี นา้ ทถี่ า่ ยทอดองคค์ วามรใู้ นประเดน็ ทเ่ี ปน็
สาระส�ำ คญั คอยให้คำ�แนะน�ำ และตดิ ตามดแู ลพฤติกรรมการเรยี นรูก้ ารท�ำ งานของนักศกึ ษาอย่างใกลช้ ิด เพอื่
ใหก้ ารจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอนเปน็ ไปอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และเกดิ ประสทิ ธผิ ลอยา่ งสงู สดุ ตอ่ การจดั การ
เรยี นการสอน ทงั้ นเ้ี อกสารประกอบการสอนฉบบั นไ้ี ดร้ บั การตรวจสอบโดยผเู้ ชยี่ วชาญตรวจสอบภาพรวม และ
ความสอดคลอ้ งเน้อื หา
ขอขอบคุณ ผู้อำ�นวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง คณะครู เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนระนอง และ
ผ้เู ชีย่ วชาญทุกทา่ น ทใี่ หค้ วามร่วมมือและสนับสนุนการจัดทำ�เอกสารประกอบการสอนฉบับน้ี และขอขอบคุณ
เปน็ อย่างย่งิ คอื ดร.จรยิ า เอียบสกุล และคณะ ในการใหค้ วามรหู้ ลักการจดั ท�ำ เอกสารประกอบการสอนจน
ท�ำ ใหเ้ อกสารมคี วามสมบรู ณส์ �ำ เรจ็ ดว้ ยดี หวงั เปน็ อยา่ งยง่ิ วา่ เอกสารประกอบการสอนฉบบั นค้ี งจะเปน็ ประโยชน์
ตอ่ การจดั การเรยี นการสอนนกั ศกึ ษาระดบั อนปุ รญิ ญาไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพบรรลตุ ามจดุ ประสงคข์ องหลกั สตู ร
อนปุ รญิ ญาวิทยาลัยชมุ ชน ฉบบั ปรับปรุง พุทธศักราช 2562 ทกุ ประการ

สุดารตั น์ อนรุ ักษ์พงศธร

นางสดุ ารตั น์ อนรุ ักษพ์ งศธร ครชู ำ�นาญการ วทิ ยาลยั ชมุ ชนระนอง กหน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นกั งานสมยั ใหม่

สารบญั

เร่ือง หนา้

คำ�น�ำ ก ุชด ่ที 11
สารบญั ข
ค�ำ ชแ้ี จง ค งานพัสดุ
คำ�แนะน�ำ การใชเ้ อกสารประกอบการสอน ง
สาระการเรียนร้ ู จ 11
จุดประสงคก์ ารเรียนร ู้ จ
เนื้อหาและกิจกรรม 1
- เรอ่ื งท่ี 11.1 ความหมายและประเภทของพัสดสุ �ำ นกั งาน 1
- เรือ่ งที่ 11.2 ข้ันตอนการบรหิ ารงานพสั ดุส�ำ นกั งาน 2
- เรอื่ งท่ี 11.3 การด�ำ เนนิ การจดั หาพัสดุสำ�นกั งาน 6
- เรื่องที่ 11.4 การจดั หาพัสดสุ ำ�นักงานดว้ ยวธิ กี ารทางอิเลก็ ทรอนิกส ์ 15
- กิจกรรมที่ 11.1 18
- เรอื่ งที่ 11.5 การควบคมุ พสั ดุสำ�นกั งาน 22
- เรื่องท่ี 11.6 การดูแลบ�ำ รุงรักษาและซ่อมแซมพสั ดสุ �ำ นักงาน 27
- เรอื่ งที่ 11.7 การจำ�หน่ายพสั ดุสำ�นักงาน 29
- กจิ กรรมที่ 11.2 32
กจิ กรรมประมวลผลหลังเรียน 34
เฉลยกิจกรรมประมวลผลหลงั เรียน 36
บรรณานุกรม 37

นางสุดารตั น์ อนุรกั ษพ์ งศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลัยชมุ ชนระนอง ขหน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่

คำ�ช้ีแจง

เอกสารประกอบการสอน ชดุ ที่ 11 : งานพสั ดุ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การส�ำ นกั งานสมัยใหม่ ชดุ ท่ี 11 งานพัสดุ หมวดวิชาเฉพาะ ุชด ่ที 11
กลมุ่ วิชาชีพ สาขาวิชาการจดั การ ระดบั อนปุ รญิ ญา วิทยาลัยชมุ ชนระนอง ช้นั ปีที่ 1
เอกสารเลม่ นเี้ ป็นเอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 11 งานพสั ดุ ใชเ้ วลาเรียนท้งั สน้ิ 4 คาบ (3 ชั่วโมง งานพัสดุ
20 นาที) โดยใชก้ ระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ให้นกั ศกึ ษาปฏิบัติ ดังน้ี
1. นักศึกษาแบง่ กลมุ่ กลมุ่ ละ 4-5 คน คละเพศ ความสามารถ แบง่ หนา้ ทก่ี ันรับผิดชอบ คือ หวั หน้า 11
รองหวั หน้า สมาชิก และเลขานุการ
2. หัวหน้ากลมุ่ รบั เอกสารประกอบการสอนจากครู เท่ากบั จำ�นวนสมาชิกในกลุม่
3. นักศึกษาทุกคนศึกษาค�ำ แนะน�ำ การใช้เอกสารประกอบการสอนให้เขา้ ใจอยา่ งละเอยี ด และปฏิบัติ
ตามข้นั ตอนทก่ี �ำ หนดให้
4. นักศกึ ษาอา่ นสาระการเรยี นรู้ และจุดประสงค์การเรียนรู้
5. นักศึกษาเรียนรู้เนื้อหาจากครูผู้สอน ซ่ึงครูผู้สอนนำ�เข้าสู่บทเรียนและให้เน้ือหารายวิชาด้วยสื่อ
ตา่ ง ๆ (เช่น Powerpoint, สาธติ , สื่อภาพเคลือ่ นไหว) ตามท่ีครไู ด้เตรยี มไว้
6. นกั ศึกษาศกึ ษาทบทวนเน้อื หาจากใบความรู้ ท�ำ ใบกจิ กรรมตามลำ�ดบั
7. เม่อื เสร็จทุกขน้ั ตอน ให้เปดิ เฉลยดู และตรวจสอบ ถา้ หากตอบผดิ หรอื ไม่แนใ่ จให้กลบั ไปศกึ ษาใหม่
อกี คร้งั
8. นกั ศกึ ษาท�ำ กิจกรรมประมวลผลหลังเรยี น จำ�นวน 10 ข้อ ลงในค�ำ ถามกจิ กรรมประมวลผลหลงั
เรียน
9. ตรวจค�ำ ตอบกิจกรรมประมวลผลหลงั เรียนดว้ ยตนเอง และเขียนคะแนนไว้ในชอ่ งคะแนนกิจกรรม
ประมวลผลหลังเรียน
10. ส่งเอกสารประกอบการสอนใหค้ รูผสู้ อน เพ่ือตรวจค�ำ ตอบอีกคร้งั และบนั ทึกคะแนนเก็บระหว่าง
เรียน

ข้อควรปฏิบัติควบคู่ไปกับการเรยี นรู้

1. นักศึกษาควรทำ�ใบกิจกรรมด้วยตนเอง หากไม่เข้าใจ สามารถปรึกษากับเพื่อนในกลุ่มเพื่อขอคำ�
อธิบาย หรอื ถามครูผ้สู อน เพ่ือร่วมกนั สรปุ ขอ้ สงสัยนัน้ ๆ

2. นกั ศึกษาไมค่ วรดเู ฉลยกอ่ น ซึ่งจะท�ำ ให้นกั ศึกษาไม่พัฒนาการเรียนรู้
3. ในการศกึ ษาเอกสารประกอบการสอน หากนกั ศกึ ษาท�ำ กจิ กรรมประมวลผลหลงั เรยี นไมผ่ า่ นเกณฑ์
ตอ้ งกลับไปศึกษาเอกสารประกอบการสอนนัน้ ใหม่ และทำ�กิจกรรมให้ผา่ นเกณฑ์

นางสุดารตั น์ อนรุ ักษพ์ งศธร ครชู ำ�นาญการ วทิ ยาลัยชมุ ชนระนอง คหน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นกั งานสมัยใหม่

คำ�แนะนำ�การใชเ้ อกสารประกอบการสอน ุชด ่ที 11

เอกสารประกอบการสอน ชุดที่ 11 : งานพัสดุ งานพัสดุ

1. ใหน้ ักศกึ ษารับเอกสารประกอบการสอนจากครผู ้สู อน 11
2. นกั ศึกษาเรียนรเู้ นื้อหาจากครูผู้สอน ซง่ึ ครผู สู้ อนนำ�เขา้ สบู่ ทเรยี น และบรรยายเร่ืองความหมาย
และประเภทของพัสดุสำ�นักงาน ข้ันตอนการบริหารงานพัสดุสำ�นักงาน การดำ�เนินการจัดหาพัสดุสำ�นักงาน
และการจัดหาพสั ดุส�ำ นกั งานดว้ ยวธิ ีการทางอเิ ล็กทรอนิกส์ ใชเ้ วลาประมาณ 60 นาที
3. ศึกษาและทบทวนเนอ้ื หาจากใบความรู้ ฝกึ ปฏิบัตจิ ากใบกจิ กรรม และตรวจสอบค�ำ ตอบตามล�ำ ดบั
ใชเ้ วลาประมาณ 40 นาที
4. นกั ศกึ ษาเรยี นรเู้ น้ือหาจากครูผสู้ อน ซ่งึ ครผู สู้ อนนำ�เข้าสบู่ ทเรียน และบรรยายเรือ่ งการควบคมุ
พัสดุสำ�นักงาน การดูแลบำ�รุงรักษาและซ่อมแซมพัสดุสำ�นักงาน และการจำ�หน่ายพัสดุสำ�นักงาน ใช้เวลา
ประมาณ 40 นาที
5. ศึกษาทบทวนเน้ือหาจากใบเน้ือหา ฝึกปฏิบัติจากใบกิจกรรม และตรวจสอบคำ�ตอบตามลำ�ดับ
ใช้เวลาประมาณ 40 นาที
6. นักศกึ ษาอ่านทลี ะหน้า อย่าขา้ ม เพราะเนอ้ื หาต่อเน่อื งกนั
7. ในการท�ำ ใบกจิ กรรม หากไมเ่ ขาใจให้กลบั ไปศึกษาเนื้อหาอกี คร้ัง หรือสอบถามครูผสู้ อน ไมค่ วรดู
เฉลยกอ่ น
8. เมอื่ ทำ�ใบกิจกรรมเสร็จแล้ว ให้จับคกู่ บั สมาชกิ ในกลุม่ เปลี่ยนกันตรวจค�ำ ตอบจากเฉลย ถา้ พบว่า
คำ�ตอบผดิ ให้สมาชกิ ในกลุม่ แนะนำ�เพอ่ื นให้เข้าใจถูกตอ้ ง
9. ให้นักศึกษาทำ�กิจกรรมประมวลผลหลังเรียนเพ่ือประเมินตนเอง ด้วยความซื่อสัตย์ ใช้เวลา 20
นาที แลว้ ตรวจสอบความถูกต้องและแจง้ คะแนนให้ครูทราบ

นางสุดารัตน์ อนุรักษพ์ งศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลัยชมุ ชนระนอง งหน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นักงานสมัยใหม่ ุชด ่ที 11

สาระการเรยี นรู้ งานพัสดุ

1. พัสดุ หมายถงึ วัสดุ อะไหล่ อปุ กรณ์ เครอ่ื งมือ เคร่ืองใช้ ของใชเ้ บด็ เตลด็ ต่างๆ ในการ 11
ด�ำ เนินงานใหส้ ะดวกคล่องตวั มากยิง่ ข้นึ ครุภณั ฑ์ หมายถึง ส่งิ ของ เคร่อื งใช้ อุปกรณท์ ี่มีอายกุ ารใช้งาน
นาน 1 ปี ขึ้นไป ซ่ึงสามารถจำ�แนกประเภทได้ตามวัตถุประสงค์ในการจัดหา จำ�แนกตามสถานท่ีเก็บ
จำ�แนกตามลักษณะการใช้งาน จำ�แนกตามความสำ�คัญของพัสดุ จำ�แนกตามมลู ค่า

2. การบริหารงานพัสดุสำ�นักงาน เป็นการดำ�เนินการจัดหามาเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุสำ�นักงาน
โดยอาศยั ปจั จัยการบริหารประกอบด้วย คน เงิน พัสดุและการจัดการ โดยมขี นั้ ตอนการบรหิ าร 2 ข้ัน
ตอน คอื ขน้ั ตอนการจดั หาพัสดุ และข้ันตอนการจัดการพัสดุ ส�ำ หรับผู้เกี่ยวในการบริหารงานพัสดุมีทง้ั
ผู้บรหิ ารและผูป้ ฏิบตั ิงานควรจะต้องมจี รรยาบรรณในเรอ่ื งความยตุ ิธรรม เปน็ กลาง โปรง่ ใส ตรวจสอบ
ไดเ้ พอื่ ให้การปฏบิ ตั ิงานเปน็ ไปด้วยความเรียบรอ้ ย

3. การเตรยี มการจดั หาพสั ดทุ ดี่ แี ละมปี ระสทิ ธภิ าพ ประกอบดว้ ยการส�ำ รวจและรวบรวมขอ้ มลู
ความต้องการใช้พัสดุ การกำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหาและการวางแผน
การจัดหาพัสดุ ในการดำ�เนินการจัดหาพัสดุสำ�นักงานท่ีดีและมีประสิทธิภาพ ควรจะต้องรู้แหล่งขาย
สามารถเลือกวธิ กี ารการท่เี หมาะสมกับการจัดหาพัสดุ มีการท�ำ สัญญาหรอื ขอ้ ตกลงในการซ้อื ขาย และ
มีการตรวจรบั พัสดุ เพอ่ื ให้ได้พัสดตุ รงกบั ความต้องการในการจดั หาคร้ังน้ัน

4. การควบคมุ พัสดุส�ำ นักงาน มคี วามจำ�เป็นตอ้ งมีระบบการควบคุมพสั ดุเพื่อมิให้พัสดสุ ญู หาย

5. พัสดุสำ�นกั งานมคี วามจ�ำ เป็นต้องมกี ารจดั การดูแลบ�ำ รุงรกั ษาสม�่ำ เสมอ เพอ่ื ยดื อายุการใช้
งานและจำ�เป็นต้องซ่อมแซมพสั ดทุ ีช่ ำ�รดุ เสยี หายให้กลบั มาใช้งานได้

6. การจดั การพสั ดทุ ด่ี จี �ำ เปน็ ตอ้ งมกี ารตรวจสอบความครบถว้ นถกู ตอ้ งของพสั ดเุ ปน็ ประจ�ำ ทกุ
ปแี ละจ�ำ หนา่ ยพสั ดทุ ไี่ มจ่ �ำ เปน็ ตอ้ งใชง้ านตอ่ ไปหรอื ไมส่ ามารถใชง้ านไดต้ อ่ ไป เพอื่ ลดภาระและคา่ ใชจ้ า่ ย
ในการจดั เกบ็

จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

หลังจากท่ีนักศึกษาได้ศึกษาเอกสารประกอบการสอนจบแล้วสามารถ
1. บอกความหมายและประเภทของพัสดุสำ�นักงานไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง
2. อธบิ ายบรหิ ารงานพัสดุสำ�นักงานไดอ้ ย่างถกู ต้อง
3. อธิบายการเตรยี มการและการดำ�เนนิ การจัดหาพัสดไุ ด้อย่างถกู ต้อง
4. อธิบายการควบคมุ พัสดุส�ำ นักงานได้อยา่ งถูกตอ้ ง
5. อธิบายการดแู ลบำ�รงุ รกั ษาและซอ่ มแซมพัสดสุ �ำ นกั งานไดอ้ ยา่ งถูกต้อง
6. อธบิ ายการจ�ำ หน่ายพสั ดสุ ำ�นกั งานได้อยา่ งถูกตอ้ ง

นางสดุ ารตั น์ อนุรักษพ์ งศธร ครชู �ำ นาญการ วิทยาลยั ชมุ ชนระนอง จหน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่

การทำ�งานในสำ�นกั งานนอกงานจะเป็นการบริหารเก่ียวกบั เอกสารและงานสำ�นกั งานอ่ืน ๆ แล้ว สง่ิ ท่ี ุชด ่ที 11
เข้ามามีบทบาทและมีความสำ�คัญในการทำ�งานสำ�นักงานคืออุปกรณ์เคร่ืองใช้สำ�นักงานที่เข้ามาช่วยการทำ�งาน
ของบคุ ลากรภายในส�ำ นกั งานใหเ้ กดิ ความสะดวก รวดเรว็ ลดความผดิ พลาด ประหยดั เวลาและคา่ ใชจ้ า่ ย แตห่ าก งานพัสดุ
สำ�นักงานไม่รู้จักการนำ�มาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมจะทำ�ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายในการปฏิบัติงานได้
เพือ่ ใหเ้ กดิ ความสะดวกและพร้อมในการทำ�งาน โดยทัว่ ไปในสำ�นักงานจะจดั ให้มสี ่วนงานท่ดี ูแลเฉพาะดา้ นเกีย่ ว
กับการจดั หาพัสดุ คดั เลือก ประเมินผล และสั่งซ้อื เข้ามาใชส้ อยภายในสำ�นักงาน ซงึ่ ผู้บริหารส�ำ นกั งาน บาง
แห่งมสี ว่ นรบั ผดิ ชอบต่อการจัดซื้อและเก็บรักษาพสั ดุ รวมทงั้ แจกจ่ายไปยงั ฝา่ ยงานตา่ ง ๆ ในส�ำ นักงาน ดัง
น้ัน การบรหิ ารพสั ดุจึงเป็นส่วนหน่ึงของผบู้ รหิ ารองค์การท่ตี อ้ งใหค้ วามสำ�คัญและบริหารใหเ้ กดิ ความเหมาะสม
เพื่อใหเ้ กิดประสทิ ธภิ าพในการดำ�เนนิ งาน

เรอ่ื งที่ 11.1 ความหมายและประเภทของพัสดุสำ�นักงาน 11

ความหมายของพัสดุ หมายถงึ วสั ดุครุภัณฑ์หรือของใช้เบด็ เตล็ด อะไหล่ อปุ กรณ์ เครื่องมือเคร่อื งใช้ตลอดจน
วัตถดุ บิ เคร่ืองยนต์ เครือ่ งจกั ร สินค้าสำ�เร็จรปู และวัสดุสำ�หรบั ในการกอ่ สรา้ ง พสั ดุสำ�นกั งาน ในภาคเอกชน เรยี ก “พัสดุ
ส�ำ นกั งาน” วา่ “วสั ดสุ �ำ นกั งาน” โดยหมายถงึ สงิ่ ของ เครอื่ งมอื เครอื่ งกล เครอ่ื งยนต์ อปุ กรณ์ อะไหลแ่ ละของใชเ้ บด็ เตลด็
ทีใ่ ช้ในการดำ�เนนิ งาน ของสำ�นักงาน แตใ่ นภาครฐั “พสั ดสุ �ำ นกั งาน” หมายความถึง วัสดุ และครภุ ัณฑ์ส�ำ นักงาน (นฤมล,
2558)
หน่วยงานของรัฐจ�ำ แนกวสั ดแุ ละครุภัณฑไ์ ด้ ดังน้ี
วัสดุ หมายถงึ สิ่งของซ่งึ โดยสภาพเมือ่ ใชแ้ ลว้ ยอ่ มสิ้นเปลอื ง หมดไปเอง แปรสภาพ หรอื ไมค่ งสภาพเดมิ อีกตอ่
ไป เช่น ยางลบ กาว หมึก กระดาษ เปน็ ตน้ สง่ิ ของท่มี ลี ักษณะคงทนถาวร แตม่ รี าคาหนว่ ยหนึง่ หรือชดุ หนง่ึ ไมเ่ กนิ 5,000
บาท เชน่ เคร่อื งเย็บกระดาษ เครือ่ งตัดกระดาษ กุญแจ เป็นต้น โปรแกรมคอมพวิ เตอร์หรือซอฟต์แวร์ทีม่ รี าคาหนว่ ยหนึ่ง
ไม่เกนิ 20,000 บาท (สวสั ด,ิ์ 2559)
ครุภัณฑ์ หมายถึง ส่งิ ของทมี่ ลี ักษณะคงทนถาวร มีอายกุ ารใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปี ขึ้นไปและมรี าคา
หนว่ ยหนงึ่ หรอื ชดุ หนง่ึ เกนิ 5,000 บาท เชน่ โตะ๊ เกา้ อี้ เครอื่ งปรบั อากาศ คอมพวิ เตอร์ เครอ่ื งโทรศพั ท์ เครอ่ื งถา่ ยเอกสาร
เป็นตน้ (สวสั ด,ิ์ 2559)
การบรหิ ารพสั ดุ เปน็ การบริหารวสั ดุและครภุ ณั ฑ์ของส�ำ นักงาน เรื่องก�ำ หนดความตอ้ งการ การจัดหา การนำ�
ไปใช้ การบ�ำ รงุ รักษา การจ�ำ หนา่ ยและการด�ำ เนนิ การอื่น ๆ ซ่ึงถือวา่ เป็นสภาพแวดลอ้ มสว่ นหนง่ึ ของงานสำ�นกั งาน การ
บริหารพัสดุอาจเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดซื้อ หรือสำ�นักงานบางแห่งผู้บริหารสำ�นักงานอาจทำ�หน้าท่ีในการบริหารพัสดุก็ได้
ดงั นั้นผูท้ ี่รับผิดชอบงานดา้ นพสั ดุโดยตรงควรมีการจัดการดแู ลใหง้ านพสั ดุมีความเพียงพอ เหมาะสม สรา้ งความสะดวก
ต่อการด�ำ เนนิ งานของบุคลากรและเกิดประสทิ ธภิ าพในการปฏิบตั มิ ากท่ีสุด (นฤมล, 2558)
ประเภทของพัสดสุ ำ�นักงาน จำ�แนกได้ ดงั น้ี
1. จ�ำ แนกตามวัตถปุ ระสงค์ในการจัดหาพัสดุ ซง่ึ สามารถจ�ำ แนกพัสดุส�ำ นกั งานตามวตั ถุประสงค์
ในการจดั หา ออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี
1) พสั ดสุ �ำ รองคงคลงั ปกตพิ สั ดทุ จี่ ดั หามาเพอ่ื ส�ำ รองคงคลงั จะเปน็ ประเภทวสั ดทุ จ่ี �ำ เปน็ ตอ้ งใชใ้ นการ
ปฏิบัติงานเป็นประจ�ำ จึงต้องมสี ำ�รองไวใ้ นคลังพัสดุ เพื่อให้มวี ัสดุไวใ้ ช้ได้อย่างเพยี งพอและตอ่ เน่อื ง
2) พัสดุที่จัดหามาเป็นการเฉพาะ โดยหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงของสำ�นักงานขอให้จัดซ้ือพัสดุนั้น
มาใชเ้ ปน็ การเฉพาะส�ำ หรบั หนว่ ยงานนนั้ ซงึ่ เปน็ พสั ดทุ ไี่ มม่ สี �ำ รองคงคลงั หรอื เปน็ วสั ดทุ ม่ี สี �ำ รองคงคลงั แตจ่ �ำ นวนทต่ี อ้ งการ
ใชม้ ากเกนิ กวา่ จ�ำ นวนทไ่ี ดส้ �ำ รองคงคลงั ไว้ จงึ ตอ้ งขอใหจ้ ดั หามาเปน็ การเฉพาะและเปน็ การจดั หามาใชเ้ ปน็ ครง้ั คราวตาม
ความจำ�เป็น

นางสดุ ารัตน์ อนุรกั ษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วทิ ยาลัยชุมชนระนอง หนา้ 1

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่

2. จ�ำ แนกตามแหล่งทม่ี าของงบประมาณ ซึ่งสามารถจ�ำ แนกเป็น 2 ประเภท คอื
1) พสั ดทุ ี่จดั หาจากงบด�ำ เนนิ การ ซึง่ เป็นประเภทวสั ดุ โดยเบกิ จา่ ยคา่ วสั ดุจากงบประมาณ
รายจา่ ยปกติในการด�ำ เนนิ งานประจำ�ปงี บประมาณนนั้
2) พสั ดุทจ่ี ัดหาจากงบลงทุน ซึง่ เปน็ ประเภทครภุ ณั ฑ์ โดยเบกิ จ่ายคา่ พสั ดจุ ากงบประมาณ
รายจ่ายในการลงทนุ ประจ�ำ ปีงบประมาณน้ัน ถอื เป็นคา่ ใช้จ่ายในสนิ ทรัพย์ของส�ำ นักงานนั้นสามารถหกั คา่ เสอื่ ม

ราคาของพสั ดตุ ามหลักเกณฑท์ างบัญชใี นปงี บประมาณต่อไปได้
3. จำ�แนกตามสถานที่จัดเกบ็ สามารถจ�ำ แนกได้ 2 ประเภท
1) พสั ดคุ งคลงั คอื พสั ดทุ จ่ี ดั เกบ็ ไว้ ณ สถานทที่ ส่ี �ำ นกั งานก�ำ หนดใหเ้ ปน็ คลงั พสั ดขุ องส�ำ นกั งาน ุชด ่ที 11
ไดแ้ ก่ ชน้ั เกบ็ พัสดุ ตูเ้ กบ็ พัสดุ หอ้ งสำ�หรับเก็บพัสดุ พ้ืนทีโ่ ลง่ เพอ่ื วางกองพัสดุ เพอ่ื รอการจ่ายพสั ดุ โดยมหี น่วย
งานพัสดุ

งานคลังพัสดดุ แู ลรบั ผิดชอบพสั ดุนนั้ ในระหวา่ งทย่ี งั ไมม่ กี ารจา่ ยพัสดุออกไป
2) พสั ดนุ อกคลงั คือ พสั ดุทจ่ี ดั เก็บไว้ นอกพน้ื ที่ทก่ี �ำ หนดใหเ้ ป็นคลังพัสดขุ องสำ�นักงานน้นั
แต่ยังอยู่ในความรับผดิ ชอบของหนว่ ยงานคลังพัสดุ เช่น ซอ้ื เครอ่ื งปรับอากาศพร้อมตดิ ตง้ั โดยก�ำ หนดใหต้ ดิ ต้งั 11

ณ ฝา่ ยการเจ้าหน้าท่ี แม้วา่ เครื่องปรบั อากาศจะติดต้งั นอกคลังพสั ดุ แต่ยงั อยู่ในความรบั ผดิ ชอบของหนว่ ยงาน

คลังพัสดุ เครือ่ งปรับอากาศจงึ เปน็ พสั ดุนอกคลังพสั ดุ จนกวา่ หน่วยงานคลงั พัสดุจะด�ำ เนินการจา่ ยเครือ่ งปรบั อากาศออก

จากบญั ชีควบคุมพัสดุ เปน็ ตน้
4. จ�ำ แนกตามลักษณะการใช้งาน เปน็ 2 ประเภท
1) ครุภณั ฑ์ เปน็ ของใช้ท่วั ไป ลักษณะคงทนถาวร อายุใชง้ านนาน เช่น รถยนต์ โต๊ะทำ�งาน เคร่อื งพิมพด์ ีด
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นตน้
2) วสั ดุ เปน็ ของใชส้ ิ้นเปลือง กล่าวคือ ใชแ้ ล้วหมดหรือแปรสภาพไป เช่น กระดาษ เข็มฉดี ยา ชน้ิ ส่วน
หรอื อะไหล่ เป็นตน้ อาจแยกย่อยออกเปน็ 2 ชนดิ คอื 1. มีความตอ้ งการคงที่ คือ ใช้สิ้นเปลอื งสม่�ำ เสมอเป็นประจ�ำ เช่น

เครอ่ื งเขยี น กระดาษแบบพมิ พ์ เปน็ ต้น 2. มีความตอ้ งการไม่คงท่ี คือ ไม่สามารถกำ�หนดการใชไ้ ด้แนน่ อนขน้ึ อยูก่ ับอายุ

และสภาพการใชง้ าน เช่น หลอดไฟ สายพาน พดั ลม เป็นต้น
5. จำ�แนกตามความส�ำ คญั ของพสั ดุ จ�ำ แนกได้ 3 ประเภท คอื
1) พสั ดหุ ลกั มคี วามสำ�คัญมาก ต้องพจิ ารณาและตรวจสอบมากทส่ี ดุ เพราะใช้งบประมาณสงู เช่น
ยานพาหนะ จานรบั สัญญาณดาวเทยี ม เป็นตน้
2) พัสดุรอง อาจแยกออกเป็น 2 ชนดิ ตามแตค่ วามสำ�คัญมากนอ้ ย คอื 1.ความสำ�คัญมาก (แต่รอง
จากพัสดหุ ลัก เชน่ เครื่องค�ำ นวณ โต๊ะ เกา้ อี้ เป็นตน้ ) 2.ความส�ำ คัญนอ้ ย (ใช้เวลาการจดั หาลว่ งหนา้ ส้นั และหาไดง้ า่ ย)

เช่น กระดาษ ถังน�ำ้ เปน็ ตน้
3) ชิ้นส่วนซ่อมแซมหรืออะไหล่ เป็นส่วนประกอบเพ่ือซ่อมบำ�รุง มีมูลค่าตำ่� และราคาไม่สูง เช่น
แบตเตอร่ี ยางนอก ยางใน เปน็ ตน้
6. จ�ำ แนกตามมลู คา่ โดยหลกั การของมลู ค่าคอื ประหยัดกวา่ คา่ ใช้จ่ายที่เสียไป เรียกไดว้ ่าคุ้มกบั ท่ีซื้อมาแบ่งได้
4 ประเภท คือ มลู ค่าสูงมาก เปน็ ชิ้นส่วนที่คดั เลือกไวด้ ว้ ยเงินใชจ้ ่ายต่อปีสงู มาก ต้องใช้การพิจารณาส่งั ซือ้ อย่างละเอยี ด

ถ่ถี ว้ น มูลค่าสูง มรี ายการและจ�ำ นวนไม่มากนกั แตม่ รี าคาสูงพอสมควร ตอ้ งตรวจสอบอย่างละเอยี ด มูลค่าปานกลาง ใช้

การวเิ คราะห์บา้ ง แต่ตรวจตามความจำ�เป็น ไม่ถี่ถ้วนนกั มลู ค่าต่�ำ มีค่าใช้จา่ ยต่อปนี อ้ ยมาก อาจไม่มกี ารวิเคราะหเ์ พ่ือ

ประหยัดเวลาเร่ืองที่ 11.2 ข้ันตอนการบรหิ ารงานพสั ดสุ ำ�นักงาน

การบริหารพัสดุสำ�นักงาน หมายถึง การดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำ�นักงาน และการจัดการพัสดุของ
ส�ำ นักงาน เพื่อใหบ้ รรลุเปา้ หมายที่พงึ ประสงค์ (สวสั ด์ิ, 2559)

นางสดุ ารตั น์ อนุรักษพ์ งศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 2หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นกั งานสมยั ใหม่

โดยหลักการในการบรหิ ารทัว่ ไป จ�ำ เป็นต้องอาศยั ปจั จัยทีส่ ำ�คญั ในการบริหาร ซึ่งประกอบดว้ ยคน เงิน

พสั ดแุ ละการจดั การ ซ่ึงสำ�นกั งานแต่ละแห่งมีพัสดุเป็นจำ�นวนมากท่ตี ้องใช้ในการดำ�เนินงานของส�ำ นักงานและ

ตอ้ งใช้จา่ ยเงนิ เปน็ จำ�นวนมากในการด�ำ เนินการจัดหาเพือ่ ให้ได้มาซึ่งพัสดุส�ำ นักงาน นอกจากนนั้ ยังมีค่าใช้จา่ ย

ในการจัดการพัสดุซ่ึงอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำ�นักงานน้ัน ซ่ึงเป็นต้นทุนของสำ�นักงาน ดังนั้น ในการ

บรหิ ารพสั ดสุ �ำ นกั งานทด่ี ี จงึ ตอ้ งใชห้ ลกั การบรหิ ารทมี่ ปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ลเพอื่ ลดตน้ ทนุ ของส�ำ นกั งาน

และช่วยใหส้ �ำ นักงานบรรลเุ ปา้ หมายที่วางไว์้ ุชด ่ที 11

สำ�นักงานทมี่ ีการขยายกิจการหรอื ตัง้ สำ�นักงานแห่งใหม่ การบริหารพสั ดุส�ำ นักงานจะมบี ทบาทสำ�คญั งานพัสดุ

มากขึ้น เนือ่ งจากปรมิ าณความต้องการใชพ้ สั ดขุ องส�ำ นักงานมมี ากตามไปดว้ ย ความจำ�เป็นท่จี ะต้องดำ�เนินการ

เพื่อจดั หาพสั ดุมาให้ทันกบั ความตอ้ งการใชพ้ ัสดสุ �ำ นักงาน การมีพัสดุสำ�นกั งานอย่างเพยี งพอและสามารถใช้ได้

อยา่ งตอ่ เนอื่ ง ซง่ึ การจดั หาพสั ดสุ �ำ นกั งานทด่ี มี ปี ระสทิ ธภิ าพจะชว่ ยประหยดั ตน้ ทนุ ของส�ำ นกั งาน ท�ำ ใหส้ �ำ นกั งาน 11
มผี ลก�ำ ไรมากขนึ้ จากค่าจ่ายท่ีลดลง และการจดั การพสั ดสุ �ำ นักงานที่ดมี ปี ระสิทธภิ าพ โดยการควบคมุ พัสดุไมใ่ ห้
สูญหาย มีการดแู ลบำ�รงุ รกั ษาพัสดุเป็นประจ�ำ เพื่อยดื อายุการใช้งาน ซ่อมพัสดเุ ม่อื พัสดชุ ำ�รุดเสอ่ื มสภาพ เพ่อื

ใหพ้ สั ดอุ ยใู่ นสภาพพรอ้ มทจี่ ะใชง้ านไดต้ ลอดเวลา ตลอดจนด�ำ เนนิ การจ�ำ หนา่ ยเมอื่ อยใู่ นสภาพทไ่ี มส่ ามารถซอ่ มได้

หรือให้สามารถใชง้ านได้ดตี อ่ ไปได้ หรือเม่อื คา่ ใชจ้ า่ ยในการซ่อมสูงมากจนไมค่ ้มุ ค่ากับการซอ่ ม หรือหมดความจ�ำ เปน็ ทจ่ี ะ

ใช้งานตอ่ ไป เพ่ือลดภาระในการจัดเก็บและการดูแลรักษา
ขัน้ ตอนการบรหิ ารงานพสั ดุ
ขน้ั ตอนการบรหิ ารงานพสั ดุ ตง้ั แตเ่ รม่ิ ตน้ จนจบนนั้ มขี น้ั ตอนทสี่ �ำ คญั ในการบรหิ ารพสั ดสุ �ำ นกั งาน สามารถแบง่ ออก

ได้เปน็ 2 ขัน้ ตอนหลัก ดังนี้
1. ข้ันตอนการจดั หาพสั ดุ เพ่อื ใหไ้ ดม้ าซ่งึ พัสดสุ �ำ นักงาน ประกอบด้วย
1) การเตรียมการจัดหาพัสดุ เป็นการดำ�เนินการก่อนท่ีจะดำ�เนินการจัดซ้ือหรือจ้าง โดยการสำ�รวจ
และรวบรวมขอ้ มูลความต้องการใช้พัสดุ เพอ่ื ใหท้ ราบรายการพสั ดแุ ละจำ�นวนพสั ดทุ ่ตี อ้ งจดั หาแต่ละรายการ การก�ำ หนด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อแจ้งให้ผู้สนใจเสนอราคาทราบรายละเอียดของพัสดุท่ีต้องการจัดหา และ

วางแผนการจดั หา เพอื่ ก�ำ หนดแนวทางและระยะเวลาในการจดั หาพสั ดุ
2) การดำ�เนนิ การจดั หาพสั ดุ เป็นการดำ�เนินการจดั ซ้ือหรือจา้ ง โดยการหาแหลง่ ขายหรือรับจ้าง เพอ่ื
ใหไ้ ดแ้ หลง่ ขายหรอื รบั จา้ งทีเ่ หมาะสม การดำ�เนินการจดั หาพัสดุ เพอ่ื จัดซือ้ หรือจัดจ้างตามท่ีต้องการ การทำ�สญั ญาหรือ

ขอ้ ตกลงเปน็ หนงั สอื เพอ่ื ผกู พนั ใหป้ ฏบิ ตั ติ ามทต่ี กลงกนั ในการซอื้ ขายหรอื จา้ ง การตรวจรบั พสั ดุ เพอ่ื ใหไ้ ดพ้ สั ดตุ ามทต่ี กลง

กัน และการเลกิ สัญญา เมือ่ ฝา่ ยใดฝา่ ยหนง่ึ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสญั ญาได้หรอื ยนิ ยอมใหเ้ ลกิ สัญญาทงั้ สองฝา่ ย
2. ขน้ั ตอนการจัดการพัสดุ เปน็ การจัดการพสั ดทุ ีอ่ ยูใ่ นความรับผดิ ชอบของส�ำ นกั งาน ประกอบดว้ ย
1) การควบคุมพัสดุ เป็นการดำ�เนินการควบคุมโดยจัดทำ�บัญชีควบคุมการรับและจ่ายพัสดุ การเก็บ
รกั ษาพัสดุ การตรวจสอบพสั ดปุ ระจ�ำ ปี การยืมและการคืนพสั ดุ เพ่ือควบคมุ ไมใ่ ห้พสั ดสุ ูญหาย
2) การดแู ล บ�ำ รงุ รกั ษาและซอ่ มพสั ดุ เปน็ การด�ำ เนนิ การเพอื่ ยดื อายกุ ารใชง้ านพสั ดแุ ละการซอ่ มพสั ดุ
เพอ่ื ให้พสั ดอุ ยู่ในสภาพพรอ้ มท่ีจะใชง้ านอย่เู สมอ
3) การจำ�หนา่ ยพสั ดุ เป็นการปลดเปลือ้ งภาระพสั ดุจากการดแู ล ซ่อมและจดั เกบ็ โดยสามารถแสดง
กระบวนการบรหิ ารงานพสั ดสุ �ำ นกั งานได้ ดังภาพท่ี 11.1

นางสุดารตั น์ อนุรักษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 3หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นกั งานสมัยใหม่

การเตรยี มการ
จัดหาพัสดุ

การจดั หาพสั ดุ การดำ�เนนิ การ ุชด ่ที 11
การจัดการพัสดุ จดั หาพัสดุ
งานพัสดุ
การบริหารงานพสั ดุ

การควบคุมพสั ดุ 11
การดูแลบำ�รุงรกั ษา

และซอ่ มพสั ดุ
การจ�ำ หน่ายพสั ดุ

ภาพท่ี 11.1 แสดงขน้ั ตอนการบริหารพัสดุ

เมื่อจำ�หนา่ ยพัสดสุ �ำ นักงานนั้นแลว้ หากพัสดสุ �ำ นักงานชนิดน้ันยังจ�ำ เปน็ ต้องใช้ในการทำ�งานตอ่ ไป จำ�เป็นต้อง
จัดหาพัสดุน้นั มาทดแทนพสั ดเุ ดิมที่จำ�หน่าย ท�ำ ให้เกดิ วงจรการบรหิ ารพัสดสุ ำ�นกั งานข้นึ ใหมโ่ ดยเข้าสู่กระบวนการบริหาร
พสั ดุส�ำ นกั งานตง้ั แต่ขั้นตอนแรกอกี ครัง้ หนง่ึ
หลกั การบรหิ ารงานพสั ดุ การบรหิ ารงานพสั ดสุ �ำ นกั งานนน้ั จ�ำ เปน็ ตอ้ งมหี ลกั การบรหิ ารงานทดี่ ี เพอ่ื ใหก้ ารบรหิ าร
มีประสิทธภิ าพและบรรลุเปา้ หมายตามทตี่ อ้ งการ ดังน้ี
1. มีการจัดหาพสั ดทุ ดี่ ี จำ�เป็นตอ้ งคำ�นงึ ถงึ ประเด็นต่อไปนี้
1.1 ความมปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธผิ ล โดยค�ำ นงึ ถงึ สภาวะตลาดในขณะนนั้ มกี ารวางแผนการจดั หา
พสั ดเุ พอ่ื ใหเ้ ปน็ ไปตามเปา้ หมายทต่ี อ้ งการเปน็ ประโยชนแ์ ละเหมาะสมกบั สถานการณใ์ นขณะนนั้ มากทสี่ ดุ และประเมนิ ผล
การจัดหาพสั ดปุ ระจำ�ปีเพ่ือน�ำ ไปปรบั ปรงุ แก้ไขข้อผิดพลาดทเี่ กิดขึ้น
1.2 ความคมุ้ คา่ ในการใชจ้ า่ ยเงนิ ค�ำ นงึ ถงึ ตน้ ทนุ ตลอดอายกุ ารใชพ้ สั ดุ คณุ ภาพและประโยชนท์ จี่ ะเกดิ
ขนึ้ แกส่ �ำ นกั งานทงั้ ในปัจจุบนั และอนาคต โดยเปรยี บเทียบทางเลือกต่าง ๆ โดยไมต่ ้องถอื ราคาต่ำ�สุดในการเสนอซ้อื หรือ
จา้ งเสนอไป
1.3 ความโปรง่ ใส การดำ�เนนิ การจดั หาพัสดุตอ้ งเปดิ เผยในทุกขน้ั ตอนและเปดิ โอกาสให้มกี ารแข่งขัน
กนั อยา่ งเป็นธรรม เสมอภาคและมรี ะยะเวลาทีเ่ หมาะสม
2. มีการจดั หาพัสดใุ ห้ถกู ต้อง มอี งค์ประกอบท่ีสำ�คัญ ดงั น้ี
2.1 คณุ สมบัตถิ กู ตอ้ ง คอื สามารถจัดหาพสั ดทุ ม่ี คี ุณสมบัตติ รงกับความต้องการในการใชง้ าน
2.2 ปริมาณถกู ต้อง คือ สามารจดั หาพสั ดใุ นปริมาณทเี่ พียงพอต่อความตอ้ งการในการใชง้ านได้อยา่ ง
ตอ่ เนอ่ื ง
2.3 แหล่งขายหรือรบั จา้ งถกู ต้อง คอื สามารถซอ้ื หรอื จ้างจากผขู้ ายหรอื ผู้รบั จา้ งท่มี ศี กั ยภาพสามารถ
สง่ มอบพสั ดุได้ตามสัญญาหรือข้อตกลง มีความซ่ือสัตยต์ ่อลกู คา้ มฐี านะทางการเงินทม่ี นั่ คงและเสนอราคายุตธิ รรม

นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วทิ ยาลยั ชุมชนระนอง 4หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่ ุชด ่ที 11

2.4 สถานที่ถูกต้อง คือ สามารถซื้อหรือจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่สามารถส่งมอบพัสดุงานพัสดุ
ณ สถานทท่ี กี่ �ำ หนดตามที่ตกลงกันได้
2.5 เวลาท่ีถกู ต้อง คอื สามารถสง่ มอบพัสดุหรืองานจา้ งได้ทนั ตามเวลาทตี่ ้องการพสั ดุนัน้
2.6 ราคาถูกต้อง คือ สามารถซอื้ หรอื จา้ งได้ในราคายุตธิ รรม ไม่สูงกว่าราคาทจ่ี ำ�หน่ายท่ัวไป
3. มีการวางแผนการจดั การพัสดุอย่างมีประสทิ ธภิ าพ
3.1 วางแผนการจัดเก็บพัสดุ โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ เพ่ือใหส้ ามารถจดั วางพสั ดุโดย
ใช้พืน้ ทีใ่ หเ้ กิดประโยชนส์ ูงสุด เชน่ การจัดวางเรียงซ้อนกัน โดยการวางสลบั เพอื่ สร้างฐานใหแ้ ข็งแรงเพยี งพอท่ี
จะซอ้ นใหส้ งู ไดโ้ ดยไมเ่ กดิ อนั ตราย เปน็ ตน้ จดั เกบ็ โดยค�ำ นงึ ถงึ การประหยดั แรงงานและระยะเวลาในการขนยา้ ย
พัสดุ เชน่ พัสดทุ ่ีตอ้ งจา่ ยบอ่ ยควรจดั เกบ็ ไว้ในบรเิ วณทข่ี นยา้ ยไดง้ า่ ย เปน็ ต้น และคำ�นงึ ถงึ คุณสมบัตขิ องพสั ดุ
การจัดเก็บให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของพัสดุนั้น เช่น พัสดุบางชนิดเส่ือมสภาพได้หากจัดเก็บไว้ในสถานที่ท่ีมี
อณุ หภมู ิสงู เป็นต้น

11 3.2 วางแผนการจา่ ยพัสดุ โดยพิจารณาจากการหมนุ เวียนในการจ่ายพสั ดุ พัสดใุ ดถกู นำ�เขา้

มาจดั เกบ็ กอ่ น ตอ้ งวางแผนจา่ ยพสั ดุน้นั ออกไปก่อน เพ่ือมิให้พสั ดเุ กา่ และเสือ่ มสภาพจากการจดั เกบ็
3.3 วางแผนการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี โดยก�ำ หนดระยะเวลาในการปดิ เพื่อตรวจสอบพสั ดุประจำ�ปี
และแจ้งให้ทกุ หนว่ ยงานในสำ�นกั งานทราบ เพอื่ ให้หน่วยงานในส�ำ นกั งานเบกิ พัสดุสำ�รองไวใ้ ช้งานในชว่ งเวลาดงั กล่าว
3.4 วางแผนสำ�รองพัสดุคงคลังในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้มีพัสดุไว้ใช้อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
ซงึ่ พสั ดทุ จ่ี ะส�ำ รองคงคลงั เปน็ วสั ดทุ ใี่ ชใ้ นการปฏบิ ตั งิ านเปน็ ประจ�ำ จงึ ตอ้ งมสี �ำ รองไวใ้ หเ้ พยี งพอในระดบั ทปี่ ลอดภยั ตอ่ การ
ใชง้ าน ซึง่ การทีจ่ ะสำ�รองพัสดุไวจ้ �ำ นวนเทา่ ใดขน้ึ อยู่กบั ความถแี่ ละปรมิ าณความตอ้ งการใช้พัสดุ พ้นื ทใ่ี นการจัดเกบ็ พสั ดุ
อายกุ ารใชง้ านของพัสดุ คา่ ใช้จ่ายในการจดั เก็บ ความยากง่ายในการจัดหาพสั ดุ และแนวโนม้ การเปลีย่ นแปลงของราคา
พสั ดนุ น้ั
4. มกี ารควบคมุ พสั ดอุ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ เพอื่ ปอ้ งกนั มใิ หพ้ สั ดสุ ญู หายหรอื เสยี หายซง่ึ การควบคมุ พสั ดสุ �ำ นกั งาน
สามารถแบ่งได้เปน็ 2 ประเภท คือ
4.1 การควบคุมพัสดุ โดยการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของพัสดุก่อนรับเข้าในระบบคลังพัสดุ
จดั เก็บพสั ดใุ ห้เหมาะสมกับคณุ สมบตั ิของพสั ดุ เพื่อมิใหพ้ สั ดุเสอ่ื มสภาพหรือเสยี หาย ตรวจสอบความครบถว้ นถกู ตอ้ งของ
พสั ดกุ อ่ นการจา่ ยพสั ดอุ อกจากระบบคลงั พสั ดุ มมี าตรการควบคมุ ความปลอดภยั ของพสั ดุ และมรี ะบบการตรวจสอบความ
ครบถว้ นถูกตอ้ งพัสดคุ งเหลือประจำ�ปีโดยการตรวจนับพสั ดคุ งเหลือ
4.2 การควบคมุ พัสดุทางบญั ชี เพอ่ื ใช้ในการตรวจสอบความครบถ้วนถกู ต้องของพสั ดคุ งเหลอื โดยลง
บัญชีรับพัสดุเข้าระบบคลังพัสดุ ลงบัญชีจ่ายพัสดุเม่ือมีผู้เบิกพัสดุออกจากระบบคลังพัสดุจัดเก็บหลักฐานการรับและจ่าย
พสั ดุ ปดิ บญั ชกี ารรบั และจา่ ยประจ�ำ ปเี พอ่ื ด�ำ เนนิ การตรวจสอบความครบถว้ นถกู ตอ้ งของบญั ชกี บั พสั ดคุ งเหลอื และด�ำ เนนิ
การหาผ้รู บั ผดิ หากพสั ดุสญู หายหรือเสยี หายรวมถงึ การดำ�เนนิ การเพ่ือจำ�หน่ายพสั ดุจากบัญชี
5. มีการป้องกันความปลอดภัยของคลังพัสดุ โดยการกำ�หนดพ้ืนที่คลังพัสดุเป็นเขตควบคุม ห้ามบุคคลผู้ไม่
เกยี่ วขอ้ งเขา้ พนื้ ทคี่ ลงั พสั ดุ การก�ำ หนดวธิ กี ารปอ้ งกนั และก�ำ จดั แมลงและสตั ว์ เพอ่ื ปอ้ งกนั ความเสยี หายทอ่ี าจเกดิ ขน้ึ จาก
แมลงและสัตว์ การตดิ ตงั้ อปุ กรณป์ ้องกนั ภัยในบริเวณคลงั พสั ดุ เชน่ เครอ่ื งดบั เพลิง เปน็ ต้น
6. มีการลดภาระการควบคุม พัสดุเมื่อใชไ้ ประยะเวลาหน่ึงกจ็ ะเสื่อมสภาพ ช�ำ รดุ เสียหายหากเกบ็ ไว้ตอ่ ไปก็จะ
เปน็ ภาระในการควบคมุ ดแู ลรบั ผดิ ชอบ และอาจจะมคี า่ ใชจ้ า่ ยในการจดั เกบ็ ดงั นน้ั พสั ดใุ ดช�ำ รดุ เสอ่ื มสภาพ และไมส่ ามารถ
ซอ่ มให้สามารถใช้งานได้ดีต่อไปได้ ค่าใชจ้ า่ ยในการซอ่ มสงู มากจนไม่คมุ้ ค่ากับการซอ่ ม พัสดุล้าสมัยไมเ่ หมาะสมกับการใช้
งาน หรอื พัสดหุ มดความจ�ำ เปน็ ในการใช้งานจะตอ้ งดำ�เนินการลดภาระการควบคมุ โดยการจ�ำ หนา่ ย

นางสุดารตั น์ อนรุ กั ษพ์ งศธร ครูช�ำ นาญการ วทิ ยาลัยชุมชนระนอง 5หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นกั งานสมยั ใหม่ ุชด ่ที 11

จรรยาบรรณของผปู้ ฏบิ ตั งิ านด้านพัสดุสำ�นกั งาน งานพัสดุ
ในการปฏิบตั งิ านดา้ นการพสั ดุ จ�ำ เปน็ ท่ีผปู้ ฏิบัติงานจะต้องมีจรรยาบรรณเพ่ือให้การปฏิบตั งิ านเปน็ ไป
ดว้ ยความเรยี บร้อย ยตุ ิธรรม เป็นกลาง โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ ดังนี้
1. เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดุต้องวางตวั เป็นกลางในการดำ�เนนิ การเกี่ยวกับงานพัสดุ
2. เจ้าหนา้ ทพ่ี สั ดตุ อ้ งปฏิบตั หิ น้าท่ดี ้วยความโปรง่ ใส โดยผมู้ สี ว่ นเกยี่ วขอ้ งสามารถตรวจสอบได้ตลอด
เวลา
3. เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องมีความมุ่งม่ันในการท่ีจะพัฒนาตนเองและพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิคและ
วทิ ยาการใหม่ ๆ เพิ่มเตมิ อยู่เสมอ น�ำ มาใช้ปฏบิ ัตงิ านใหร้ วดเร็ว มปี ระสทิ ธภิ าพและประสทิ ธิผลดยี ง่ิ ข้ึน
4. เจา้ หนา้ ทีพ่ ัสดุตอ้ งปฏบิ ัตหิ นา้ ท่โี ดยยดึ กฎ ระเบยี บและวิธปี ฏิบตั ิของสำ�นักงานอยา่ งเครง่ ครดั
5. เจ้าหน้าที่พัสดุต้องดำ�เนินการให้มีการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำ�นักงานอย่างประหยัดคุ้มค่า
และใหเ้ กิดประโยชน์สูงสุด

11 6.เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของสำ�นักงานและประโยชน์ส่วนรวมของสำ�นักงานเป็นหลัก

โดยค�ำ นงึ ถึงความถกู ต้องและความสมเหตสุ มผล
7. เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วย
เหลือในเรอ่ื งการใหค้ วามคดิ เหน็ ตามหลกั วิชาการ แก้ไขปญั หาร่วมกันและการพฒั นางาน
8. เจา้ หน้าท่ีพสั ดุตอ้ งไม่เรียกรบั หรือยอมรบั ทรพั ย์สนิ หรอื ผลประโยชน์อยา่ งใดท้ังโดยตรงหรือโดยออ้ มจากผขู้ าย
หรือผู้มีส่วนเกีย่ วขอ้ งทเ่ี ขา้ มามีนติ ิสมั พันธ์เกย่ี วกบั การพัสดุ เพ่อื ตนเองหรอื ผู้อ่นื โดยมชิ อบ
9. เจ้าหน้าท่ีพัสดุต้องปฏิบัติต่อผู้ขาย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับสำ�นักงานเกี่ยวกับงานพัสดุ
รวมถงึ การรบั ฟังผู้มารอ้ งเรยี น ร้องทุกข์ดว้ ยความเปน็ ธรรม เออ้ื เฟอื้ มนี ้ำ�ใจ โดยการปฏบิ ตั ดิ ังกลา่ วตอ้ งไม่เปน็ ปฏปิ ักษ์ต่อ
การแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม
10. เจา้ หนา้ ทพ่ี สั ดตุ อ้ งใหค้ วามรว่ มมอื กบั ทกุ ฝา่ ยในการเสรมิ สรา้ งมาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านของเจา้ หนา้ ทผ่ี เู้ กย่ี วขอ้ ง
กับงานดา้ นพัสดุ ใหส้ ามารถพฒั นางานจนเปน็ ท่ียอมรับโดยทั่วไปวา่ เปน็ วชิ าชีพเฉพาะสาขาหนงึ่
11. ผบู้ งั คบั บญั ชาดา้ นพสั ดพุ งึ ใชด้ ลุ พนิ จิ ในการปฏบิ ตั งิ านและในการสง่ เสรมิ สนบั สนนุ การใหค้ �ำ ปรกึ ษา ค�ำ แนะน�ำ
และรับฟงั ความคิดเหน็ ของผปู้ ฏิบัติงานอยา่ งมีเหตผุ ล
12. ผบู้ งั คบั บญั ชาดา้ นพสั ดพุ งึ ควบคมุ ตรวจสอบ ดแู ล และก�ำ ชบั ใหผ้ ปู้ ฏบิ ตั งิ าน ประพฤตปิ ฏบิ ตั ติ ามจรรยาบรรณ
นอ้ี ยา่ งเครง่ ครดั ในกรณที พ่ี บวา่ มีการประพฤติปฏิบัติทไี่ ม่เป็นไปตามจรรยาบรรณน้ีใหด้ ำ�เนนิ การตามควรแกก่ รณี เพ่ือใหม้ ี
การดำ�เนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณตอ่ ไป

เรอื่ งที่ 11.3 การดำ�เนินการจดั หาพสั ดสุ ำ�นกั งาน

การเตรียมการจัดหาพัสดุสำ�นักงาน เป็นขั้นตอนแรกของการจัดหาพัสดุสำ�นักงาน ซ่ึงมีความสำ�คัญอย่างมาก
เพราะหากสามารถเตรยี มการในการจดั หาลว่ งหนา้ จะท�ำ ใหส้ ามารถจดั ซอื้ หรอื จดั จา้ งไดท้ นั กบั ความตอ้ งการ ซงึ่ การเตรยี ม
การจดั หา ประกอบดว้ ย การส�ำ รวจและรวบรวมขอ้ มลู ความตอ้ งการใชพ้ สั ดุ การก�ำ หนดรายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะเฉพาะของ
พสั ดุ การวางแผนการจดั หาพัสดุ

นางสดุ ารตั น์ อนุรักษ์พงศธร ครูช�ำ นาญการ วทิ ยาลัยชุมชนระนอง 6หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นกั งานสมัยใหม่

การส�ำ รวจและรวบรวม
ข้อมูลความต้องการใชพ้ ัสดุ

การกำ�หนดรายละเอยี ดคณุ ลักษณะ ุชด ่ที 11
เฉพาะของพัสดุส�ำ นักงาน
งานพัสดุ

การกำ�หนดกลยทุ ธใ์ น 11
การจดั หาพัสดุสำ�นกั งาน

การวางแผนการจัดหาพสั ดสุ ำ�นักงาน

ภาพที่ 11.2 การเตรยี มการจดั หาพสั ดุสำ�นกั งาน

รายละเอียดอธิบายได้ ดังน้ี
1. การสำ�รวจและรวบรวมข้อมลู ความต้องการใชพ้ สั ดสุ �ำ นักงาน โดยเจา้ หนา้ ทพี่ ัสดุจ�ำ เปน็ ตอ้ งสำ�รวจข้อมูลท่ี
จะต้องใช้ในการจัดหาประกอบด้วย ช่ือพัสดุสำ�นักงาน และจำ�นวนพัสดุสำ�นักงานท่ีต้องการจัดหาพัสดุ และระยะเวลาใน
การส่งมอบพสั ดุ ซึ่งความตอ้ งการพัสดุสามารถแบ่งไดเ้ ปน็ 5 ประเภท ดงั น้ี
1.1 ความต้องการเบอ้ื งต้น หมายถงึ ความตอ้ งการจัดหาพัสดุสำ�นักงานไว้ใช้งานเปน็ ครั้งแรก อาจเกดิ
จากสำ�นกั งานเรมิ่ ด�ำ เนินกจิ การเปน็ คร้งั แรก ยงั ไมม่ ีพสั ดุไว้ใชใ้ นสำ�นกั งาน หรือส�ำ นกั งานตอ้ งการใช้พัสดรุ ายการที่ไม่เคย
จดั หามากอ่ น
1.2 ความต้องการทดแทน หมายถึง ความต้องการจัดหาพัสดุสำ�นกั งานมาทดแทนพัสดุรายการเดมิ ท่ี
เคยจดั หามา แตไ่ ดจ้ �ำ หนา่ ยออกไป ซง่ึ มใิ ชพ่ สั ดปุ ระเภททจ่ี ดั หามาส�ำ รองไวใ้ นคลงั พสั ดุ ปกตจิ ะเปน็ พสั ดปุ ระเภทครภุ ณั ฑซ์ ง่ึ
มีราคาสงู และมอี ายกุ ารใช้ยาวนาน เชน่ เคร่ืองถา่ ยเอกสาร คอมพวิ เตอร์ ลิฟท์ เครอ่ื งปรับอากาศ เป็นต้น สาเหตุท่ตี ้อง
จัดหาพสั ดุทดแทนอาจจะมาจากสาเหตใุ ดสาเหตุหน่งึ เช่น พัสดนุ ้ันหาซอ่ มต่อไปจะเสียค่าใชจ้ า่ ยสงู ไม่คุ้มค่าท่ีจะซอ่ ม พัสดุ
น้นั ช�ำ รุดเส่อื มสภาพจนไม่สามารถใชง้ านต่อไปได้ พัสดุน้นั ไมเ่ หมาะท่ีจะใช้งานต่อไป พสั ดุสูญหายจากการโจรกรรม หรอื
พสั ดุน้นั ไม่อาจใช้งานได้เกิดจากภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ
1.3 ความต้องการพัสดุส�ำ รองคงคลัง หมายถงึ พัสดุทตี่ อ้ งการจดั หามาเพ่อื ส�ำ รองเผอ่ื ไว้ใหม้ ีพสั ดุ ใช้ได้
อย่างต่อเนื่องสมำ่�เสมอ เพ่ือป้องกันมิให้การดำ�เนินงานของสำ�นักงานต้องหยุดชะงัก ซึ่งการสำ�รองพัสดุคงคลัง ปกติจะ
สำ�รองพัสดุประเภทวัสดุ ซ่ึงเป็นพัสดสุ ิน้ เปลอื้ งและใช้งานเป็นประจ�ำ หรอื พัสดทุ ่ีต้องใชร้ ะยะเวลาในการจดั หาและสง่ มอบ
เป็นเวลานาน ทงั้ น้ี เพอื่ ลดภาระการจดั หาบ่อย ๆ ลดต้นทนุ ในการด�ำ เนินการจดั หา และเพอ่ื ให้มพี สั ดใุ ชอ้ ยา่ งต่อเนอื่ งและ
เพยี งพอกับการปฏิบตั ิงาน

นางสดุ ารัตน์ อนุรกั ษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วทิ ยาลยั ชมุ ชนระนอง 7หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นกั งานสมยั ใหม่

1.4 ความตอ้ งการชดเชยระยะเวลาในการจดั หา หมายถงึ ความตอ้ งการพสั ดชุ ดเชยจ�ำ นวน ุชด ่ที 11
พสั ดทุ ่ีจา่ ยออกไปในระหว่างช่วงเวลาการจัดหา เน่อื งจากในชว่ งเวลาท่ีด�ำ เนนิ การจดั หา พัสดบุ างสว่ นจะถูกนำ�
ไปใช้ ท�ำ ใหจ้ �ำ นวนพสั ดคุ งคลงั ทม่ี อี ยลู่ ดลง จงึ ตอ้ งค�ำ นวณปรมิ าณพสั ดเุ ผอ่ื จ�ำ นวนทลี่ ดลงจากการน�ำ ไปใชใ้ นชว่ ง งานพัสดุ
เวลาระหว่างการจดั หาด้วย เช่น ตอ้ งด�ำ เนนิ การจัดหากระดาษเพื่อใชต้ ลอดท้ังปี จ�ำ นวน 7,000 รมี ซงึ่ ต้องใช้
เวลาในการจัดหาจนกว่าจะส่งมอบกระดาษเปน็ เวลา 15 วนั และปริมาณการจา่ ยพัสดุออกจากคลงั พสั ดุเฉลยี่ วนั ละ 11
50 รีม เวลา 15 วนั รวมเป็นจ�ำ นวน 750 รมี ดังน้ัน กระดาษทตี่ อ้ งจดั หาทั้งส้ินคอื 8,750 รมี
1.5 ความต้องการพเิ ศษ หมายถึง ความตอ้ งการใชพ้ สั ดนุ น้ั เป็นพเิ ศษนอกเหนือจากการใช้
ตามปกติ ซงึ่ อาจเกดิ จากงานพเิ ศษทไ่ี ดร้ บั มอบหมายเปน็ การเฉพาะชว่ั คราว เปน็ การจดั หาเฉพาะภารกจิ เมอื่ เสรจ็
สิ้นภารกิจน้ันแล้ว หารมีพัสดุคงเหลือท่ีสามารถใช้งานต่อไปอาจจะโอนพัสดุที่เหลือไปใช้ในหน่วยงานอื่นของ
ส�ำ นักงาน หรอื หากไม่สามารถใช้ตอ่ ไปได้กด็ �ำ เนินการจำ�หน่าย
เมื่อสำ�รวจความต้องการพัสดุสำ�นักงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำ�นักงานแล้ว ทำ�ให้รู้ปริมาณ
ความตอ้ งการใชพ้ สั ดแุ ต่ละรายการ และน�ำ ปรมิ าณความตอ้ งการใช้พสั ดุแตล่ ะรายการลบออกด้วยปรมิ าณพสั ดุ
ทีม่ ีคงเหลอื สำ�รองคงคลังรายการน้นั จะไดจ้ �ำ นวนพสั ดรุ ายการนัน้ ทจ่ี ะต้องจดั หา ดงั น้เี พ่ิมเติม ดังนี้

A = (B + C + D + E + F) – G

เมือ่ A = จำ�นวนพัสดุทต่ี ้องจัดหา
B = จำ�นวนพสั ดทุ ี่ต้องการเบ้อื งต้น
C = จำ�นวนพสั ดทุ ต่ี ้องการทดแทน
D = จำ�นวนพัสดุท่ีต้องการส�ำ รองคงคลัง
E = จำ�นวนพัสดทุ ตี่ อ้ งการชดเชยระยะเวลาในการจดั หา
F = จำ�นวนพสั ดทุ ี่ตอ้ งการพิเศษ
G = จำ�นวนพัสดุที่มีคงเหลอื สำ�รองคงคลงั

และสามารถน�ำ ข้อมูลความตอ้ งการใช้พัสดุไปใชใ้ นงานอื่นที่เกีย่ วขอ้ งตอ่ ไปนี้
1) การจดั ทำ�งบประมาณพสั ดสุ ำ�นกั งาน โดยน�ำ จ�ำ นวนพสั ดุแตล่ ะรายการคณู ด้วยราคาต่อหนว่ ย จะได้
งบประมาณรวมของรายการนนั้ และเมอ่ื รวมงบประมาณรวมของทกุ รายการจะไดง้ บประมาณทงั้ หมดทตี่ อ้ งใชใ้ นการจดั หา
พัสดุส�ำ นักงาน
2) การวางแผนการจัดหาพัสดุ เนื่องจากทราบความต้องการใช้พัสดุแต่ละรายการและจำ�นวนพัสดุท่ี
ตอ้ งจดั หาพสั ดุ เมอ่ื ประสานงานกบั ผใู้ ชแ้ ละทราบระยะเวลาทตี่ อ้ งการใชแ้ ลว้ สามารถวางแผนการจดั หาและสามารถเลอื ก
วิธกี ารจดั หาท่ีมปี ระสิทธิภาพ
3) การวางแผนการเก็บรกั ษาพสั ดุ เน่อื งจากทราบปริมาณความต้องการใชพ้ ัสดุทุกรายการและทราบ
เวลาในการจัดส่งพัสดุเข้าคลังพัสดุล่วงหน้า จึงสามารถวางแผนจัดเตรียมพื้นท่ีรองรับพัสดุท่ีจะรับเข้าจัดเก็บในคลังพัสดุ
ได้
2. การก�ำ หนดรายละเอยี ดคุณลกั ษณะของพัสดุสำ�นกั งาน ในการจัดหาพสั ดุ สง่ิ ที่จ�ำ เป็นและส�ำ คัญอยา่ งมาก
คือ การระบุรายละเอียดให้ผู้ขายทราบว่าสำ�นักงานต้องการพัสดุใด เพื่อผู้ขายสามารถเสนอขายสินค้าได้ตรงกับความ
ต้องการของสำ�นกั งาน ซึง่ การกำ�หนดรายละเอียดคณุ ลกั ษณะของพัสดุมวี ิธกี ารกำ�หนดไดห้ ลายวธิ ี ดงั น้ี

นางสุดารตั น์ อนรุ ักษพ์ งศธร ครูช�ำ นาญการ วิทยาลัยชุมชนระนอง 8หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นกั งานสมัยใหม่ ุชด ่ที 11

2.1 การระบุยี่ห้อหรือชื่อทางการค้าและรุ่น หมายถึง การกำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะงานพัสดุ
ของพสั ดแุ บบเจาะจงพัสดุ โดยแจ้งใหผ้ ้ขู ายทราบวา่ ตอ้ งการพัสดุยีห่ อ้ ใด รนุ่ ใด สำ�หรับในภาครัฐ การจัดหาปกติ
หา้ มระบยุ หี่ อ้ หรอื ก�ำ หนดคณุ ลกั ษณะเฉพาะเขา้ ยหี่ อ้ ใดยหี่ อ้ หนงึ่ เวน้ แตใ่ นกรณที ม่ี คี วามจ�ำ เปน็ ตอ้ งระบยุ หี่ อ้ หรอื
ชื่อทางการคา้ เช่น การจัดซอื้ รถยนตป์ ระจ�ำ ตำ�แหนง่ ตามระเบียบสามารถระบุยห่ี ้อได้ เปน็ ตน้ วธิ ีนี้มีข้อดี คอื
ประหยัดเวลาในการจัดทำ�รายละเอียดหรอื คณุ ลกั ษณะเฉพาะของพัสดุและสามารถสนองตอบตอ่ ความตอ้ งการ
ใช้พสั ดขุ องผ้ใู ช้ไดอ้ ย่างดี แต่มีขอ้ เสีย คอื มลี ักษณะกีดกนั การแข่งขันในการเสนอราคา เนื่องจากเสนอราคาได้
เฉพาะผทู้ จ่ี �ำ หนา่ ยพสั ดยุ ห่ี อ้ ทรี่ ะบเุ ทา่ นน้ั ท�ำ ใหม้ กี ารแขง่ ขนั นอ้ ยกวา่ กรณไี มร่ ะบยุ ห่ี อ้ และอาจจะจดั หาพสั ดไุ ดใ้ น
ราคาแพง
2.2 การระบคุ ณุ ลกั ษณะเฉพาะของพสั ดุ หมายถงึ การก�ำ หนดรายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะเฉพาะ
ของพัสดใุ นลกั ษณะเปิดกว้าง ต้องการให้มกี ารแขง่ ขันในการเสนอราคาให้มากท่สี ดุ โดยผูเ้ สนอราคาตอ้ งเสนอ
สินค้าท่ตี รงกับคุณลกั ษณะเฉพาะของพัสดุทกี่ ำ�หนด ปกตใิ ช้ในกรณีการจดั หาพัสดุท่ีมีราคาสงู ขอ้ ดี คือ เปดิ กว้าง

11ใหพ้ สั ดหุ ลายยหี่ อ้ ทม่ี คี ณุ สมบตั ติ รงตามรายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะเฉพาะทก่ี �ำ หนดเขา้ มาแขง่ ขนั ท�ำ ใหผ้ เู้ สนอราคา

ตอ้ งแขง่ ขนั กนั ในการลดราคาสนิ คา้ แตม่ ขี อ้ เสยี คอื ตอ้ งใชเ้ วลาในการจดั ท�ำ รายละเอยี ดมาก เพอ่ื ใหไ้ ดร้ ายละเอยี ด
คุณลักษณะท่ีเป็นกลาง อย่างน้อยมีสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ย่ีห้อสามารถเข้ามาเสนอราคาได้ หากกำ�หนดรายละเอียด
คุณลักษณะไมช่ ดั เจนหรือผิดพลาด อาจท�ำ ใหไ้ ดร้ ับพัสดุไมต่ รงกับความตอ้ งการ ซึง่ ท�ำ ใหเ้ กิดความเสยี หายแกส่ ำ�นกั งาน
2.3 การระบพุ สั ดตุ ามตวั อยา่ ง หมายถงึ การก�ำ หนดใหผ้ เู้ สนอราคาดตู วั อยา่ งพสั ดทุ ตี่ อ้ งการจดั หาจาก
รูปภาพตัวอยา่ ง
2.4 การระบุตามมาตรฐานที่มีการกำ�หนดไว้ หมายถึง การระบุมาตรฐานของพัสดุ ซึ่งรับรองจาก
สถาบันท่ีมหี นา้ ทร่ี ับรองมาตรฐาน ซง่ึ เปน็ ท่ยี อมรบั และเชอื่ ถือ

2.5 การระบโุ ดยวธิ ผี สม หมายถงึ การก�ำ หนดรายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะเฉพาะหลายวธิ ผี สมกนั ใชใ้ นกรณี
ทเี่ หน็ วา่ การก�ำ หนดคณุ ลกั ษณะพสั ดุโดยวิธใี ดวิธีหนึง่ อาจจะไม่ชัดเจนเพยี งพอ หรือเพือ่ ใหง้ า่ ยตอ่ การก�ำ หนดรายละเอียด
คณุ ลักษณะของพสั ดุ โดยน�ำ วธิ กี �ำ หนดคุณลักษณะพสั ดหุ ลายวิธมี าใช้ในคราวเดียวกนั
3. การกำ�หนดกลยุทธ์ในการจัดหาพัสดุสำ�นักงาน การกำ�หนดกลยุทธ์ในการจัดหามีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อ
ความตอ้ งการใช้งานพัสดุ เพ่ือใหม้ ีพสั ดไุ ว้ใชไ้ ด้อยา่ งเพยี งพอและตอ่ เน่อื ง จงึ ต้องเลอื กใชก้ ลยทุ ธ์ใหเ้ หมาะสม ดงั น้ี

3.1 การจดั หาเป็นครั้งคราวตามความจ�ำ เปน็ ใชก้ ับการจดั หาพัสดทุ ี่มจี ำ�หนา่ ยทวั่ ไป หรอื สามารถจ้าง
ผลิตได้ง่าย มีปริมาณการใช้แต่ละครั้งไม่มาก มูลค่าพัสดุไม่สูง ไม่มีความเร่งด่วนในการใช้งานและความต้องการใช้งาน
ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย หรือเป็นการจัดหาพัสดุที่ไม่สามารถทราบความต้องการใช้ล่วงหน้าจึงต้องดำ�เนินการจัดหาเม่ือมีความ
จ�ำ เป็นต้องการใชพ้ ัสดนุ ้นั

3.2 การจดั หาลว่ งหนา้ ใชก้ บั การจดั หาพสั ดสุ �ำ นกั งานทจี่ �ำ เปน็ ตอ้ งใชเ้ ปน็ ประจ�ำ หรอื มแี นวโนม้ อาจจะ
ขาดแคลน หรือมแี นวโนม้ ราคาจะสูงขึน้ หรอื พัสดุทจ่ี ำ�เปน็ ต้องส่งั จากตา่ งประเทศ หรอื เป็นพสั ดทุ ีต่ อ้ งใชเ้ วลาในการผลิต
โดยการทำ�สัญญาและระบรุ ะยะเวลาในการสง่ มอบ เพอื่ ใหม้ พี สั ดเุ พียงพอท่ีจะใชไ้ ดอ้ ยา่ งตอ่ เนือ่ ง
4. การวางแผนการจดั หาพสั ดสุ �ำ นกั งาน เปน็ การก�ำ หนดแผนการจดั หาพสั ดไุ วล้ ว่ งหนา้ โดยมวี ตั ถปุ ระสงคห์ ลกั
ต้องการจัดหาพัสดุได้ทันกับความต้องการใช้พัสดุ ท�ำ ให้มีพัสดุใช้อย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานของส�ำ นักงาน นอกจาก
นนั้ การวางแผนการจดั หาทดี่ แี ละมปี ระสทิ ธภิ าพจะสามารถประหยดั คา่ ใชจ้ า่ ยในการด�ำ เนนิ การจดั หา เนอ่ื งจากการวางแผน
การจดั หาพสั ดุในคราวเดยี ว ท�ำ ให้ไม่ตอ้ งเสยี ค่าใชจ้ ่ายในการดำ�เนินการจดั หาบ่อย ๆ การรวมการจดั หาท�ำ ใหม้ ีอ�ำ นาจใน
การตอ่ รองราคา ท�ำ ใหป้ ระหยดั คา่ ใชจ้ า่ ยและท�ำ ใหต้ น้ ทนุ ของส�ำ นกั งานลดลงดว้ ย ดงั นนั้ การวางแผนการจดั หาจงึ มคี วาม
ส�ำ คัญอย่างย่ิง โดยเจ้าหน้าท่พี สั ดผุ ูจ้ ัดทำ�แผนการจัดหาต้องร่วมมือกับผทู้ ่ีต้องการใช้พสั ดใุ นการจัดทำ�แผนการจัดหาพสั ดุ
โดย

นางสดุ ารัตน์ อนุรกั ษ์พงศธร ครูช�ำ นาญการ วิทยาลัยชมุ ชนระนอง 9หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่ ุชด ่ที 11
4.1 ก�ำ หนดข้ันตอนการจดั หาและระยะเวลาทต่ี ้องใช้ในการดำ�เนินการจดั หาพัสดุ รวมถงึ
งานพัสดุ
ระยะเวลาในการส่งมอบใหส้ อดคล้องกับขน้ั ตอนของการจัดหาแตล่ ะวธิ ี
4.2 แจง้ แผนการจดั หาใหก้ บั ผทู้ เ่ี กยี่ วขอ้ งในการจดั หาทกุ คนทราบ และก�ำ ชบั ใหด้ �ำ เนนิ งาน
ไปตามแผนเพอ่ื ใหบ้ รรลุเป้าหมายทว่ี างไว้
4.3 มีแผนส�ำ รองในกรณีท่ีมเี หตทุ ไี่ ม่คาดคดิ มาก่อน ทำ�ใหไ้ มส่ ามารถด�ำ เนนิ การไปตามแผน
ปกติได้ เชน่ ด�ำ เนนิ การจดั หาแลว้ ต้องยกเลิกการจัดหาในคราวนัน้ เปน็ ตน้ โดยเผอื่ ระยะเวลาในการดำ�เนินการ
จัดหาใหมไ่ วด้ ้วย เพ่อื ใหส้ ามารถดำ�เนินการจัดหาได้ทันกบั ความต้องการใช้พัสดุ

การดำ�เนนิ การจดั หาพสั ดสุ �ำ นักงาน
การด�ำ เนนิ การจดั หาพัสดสุ �ำ นกั งาน เป็นข้นั ตอนที่สองของการจัดหาพัสดุส�ำ นกั งาน ซ่งึ มคี วามสำ�คัญ

11อย่างมาก เพราะหากสามารถดำ�เนินการจัดหาลว่ งหนา้ ได้อยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ ท�ำ ใหไ้ ดพ้ ัสดุท่ตี รงกับความตอ้ งการใช้

และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจดั หา ซง่ึ การดำ�เนนิ การจดั หา ประกอบด้วย การหาแหล่งขาย การดำ�เนนิ การ
จัดหาพสั ดุ การท�ำ สัญญาหรือขอ้ ตกลงเป็นหนงั สือ การตรวจรับพสั ดุ การเลิกสญั ญา โดยมีข้ันตอนการด�ำ เนินการจัดหา
พัสดุส�ำ นกั งาน ดงั น้ี

การหาแหล่งขาย

การด�ำ เนินการจดั หาพสั ดุ
ส�ำ นกั งาน

การทำ�สัญญาหรือ
ข้อตกลงเปน็ หนงั สือ

การตรวจรับพสั ดุ

การเลกิ สัญญา
ภาพท่ี 11.3 แสดงการด�ำ เนินการจัดหาพัสดสุ �ำ นักงาน

นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร ครชู �ำ นาญการ วทิ ยาลัยชมุ ชนระนอง 10หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นกั งานสมัยใหม่

1. การหาแหล่งขาย เมื่อจะเริม่ ดำ�เนินการจัดหา จำ�เป็นจะตอ้ งรูว้ ่ามจี ะจดั หาพัสดุจากผูข้ ายหรือผู้รับจา้ ง ุชด ่ที 11
จากทใี่ ด แหลง่ ขายทเ่ี ปน็ เอกสารกระดาษและเอกสารอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ ไดแ้ ก่ สมดุ โทรศพั ทห์ นา้ เหลอื ง เอกสารทส่ี ถาบนั
หรอื สมาคมการคา้ ต่าง ๆ จดั ทำ�ขึ้น โดยในเอกสารมีรายละเอียดตา่ ง ๆ เกย่ี วกับผ้ขู าย แคต็ ตาลอ็ กสินค้าหรอื บัญชี งานพัสดุ
รายชื่อสินค้า วารสารทางการค้า หนังสือคู่มือผู้ซ้ือ สื่อโฆษณาสินค้า หรือหาจากการสอบถามสำ�นักงานอ่ืนหรือผู้
เช่ียวชาญเฉพาะในพัสดุที่ตอ้ งการจัดหา หรือจากประสบการณแ์ ละความจำ�ของเจา้ หน้าท่ีจดั หา 11
แหลง่ ขายมคี วามส�ำ คญั ตอ่ กจิ การเปน็ อยา่ งมาก เนอื่ งจากในการท�ำ ธรุ กจิ รว่ มกนั ระหวา่ งผขู้ ายหรอื ผรู้ บั จา้ ง
และส�ำ นกั งานจ�ำ เปน็ ตอ้ งอาศยั ความรบั ผดิ ชอบ ความซอ่ื สตั ย์ สจุ รติ และประสบการณข์ องผขู้ าย หากผขู้ ายหรอื ผรู้ บั
จา้ งไมม่ คี วามรบั ผดิ ชอบ ไมส่ ง่ มอบพสั ดหุ รอื งานจา้ งใหท้ นั ภายในเวลาทกี่ �ำ หนด ท�ำ ใหส้ �ำ นกั งานอาจเกดิ ความเสยี หาย
ได้ หรอื ผ้ขู ายไมม่ คี วามซื่อสตั ย์ ส่งพสั ดทุ ่มี ีคณุ ภาพต�่ำ ไม่ตรงกบั สญั ญาหรือขอ้ ตกลงในการจดั หา หรอื ผู้ขายค้าก�ำ ไร
เกินควร โดยสมยอมกับผู้เสนอราคารายอื่นย่ืนเสนอราคาในราคาสูงเกินความเป็นจริง ทำ�ให้สำ�นักงานต้องเสียเงิน
มากกวา่ ทค่ี วรจะจา่ ย ท�ำ ใหต้ น้ ทนุ ของส�ำ นกั งานสงู ขน้ึ หรอื ผขู้ ายไมเ่ คยขายสนิ คา้ หรอื ท�ำ งานจา้ งนน้ั มากอ่ น ท�ำ ใหไ้ ม่
สามารถใหค้ ำ�แนะน�ำ และให้บรกิ ารหลังการขายได้ ดังนนั้ การหาผู้ขายทเ่ี หมาะสมและถกู ตอ้ งจงึ ต้องอาศยั การเสาะ
หาจากแหล่งขายทด่ี ี

2. ดำ�เนนิ การจัดหาพัสดุ สามารถด�ำ เนินการได้ 3 วิธี ดงั น้ี
2.1 วธิ ีประกาศเชญิ ชวน ได้แก่ การท่ีหนว่ ยงานของรัฐเชญิ ชวนผู้ประกอบการทัว่ ไปท่ีมคี ณุ สมบตั ติ รงตามเง่อื นไข
ท่ีหนว่ ยงานของรัฐกำ�หนดใหเ้ ขา้ ย่ืนข้อเสนอ กระท�ำ ได้ 3 วธิ ี ดงั น้ี

2.1.1 วิธตี ลาดอิเลก็ ทรอนกิ ส์ (e-market) คอื การซือ้ หรือจ้างทม่ี รี ายละเอยี ดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุ ี่

ไม่ซบั ซ้อน เปน็ สนิ ค้าหรอื งานบริการทัว่ ไป และมมี าตรฐาน ซึง่ ก�ำ หนดไวใ้ นระบบข้อมลู สนิ คา้ (e-catalog) โดยใหด้ �ำ เนนิ การใน

ระบบตลาดอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ (Electronic Market : e-market) ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชกี ลางกำ�หนด กระท�ำ ได้ 2 ลักษณะ ดงั นี้

1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คอื การซ้อื หรือจ้างคร้ังหนงึ่ ซ่งึ มีวงเงนิ เกิน 500,000 บาท

แตไ่ มเ่ กนิ 5,000,000 บาท

2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซึ่งมีวงเงินเกิน

5,000,000 บาท

2.1.2 วิธีประกวดราคาอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซ้ือหรือจา้ งครงั้ หน่งึ ซง่ึ มวี งเงนิ เกิน 500,000

บาท โดยเปน็ การซอ้ื หรอื จา้ งทมี่ รี ายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะเฉพาะของพสั ดทุ มี่ คี วามซบั ซอ้ น มเี ทคนคิ เฉพาะหรอื เปน็ สนิ คา้ หรอื งาน

บรกิ ารทีไ่ มไ่ ดก้ ำ�หนดไว้ในระบบขอ้ มูลสินคา้ (e-catalog) โดยให้ด�ำ เนินการในระบบประกวดราคาอเิ ลก็ ทรอนิกส์ (Electronic

Bidding : e-bidding) ตามวธิ กี ารท่กี รมบัญชกี ลางกำ�หนด

2.1.3 วธิ สี อบราคาคือ การซือ้ หรอื จ้างคร้งั หน่งึ ซง่ึ มวี งเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท

ให้กระทำ�ได้กรณีท่ีพื้นที่มีข้อจำ�กัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือ ผู้ประกอบการในพ้ืนท่ียังไม่สามารถเสนอราคาด้วยวิธี

ตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือประกวดราคาอิเลก็ ทรอนิกส์

2.2 วิธีคัดเลือก ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการทม่ี ีคุณสมบตั ติ รงตามเงื่อนไขที่หน่วย
งานของรฐั ก�ำ หนด ซง่ึ ตอ้ งไมน่ อ้ ยกวา่ สามรายใหเ้ ขา้ ยนื่ ขอ้ เสนอ เวน้ แตใ่ นงานนน้ั มผี ปู้ ระกอบการทม่ี คี ณุ สมบตั ติ รงตามทกี่ �ำ หนด
นอ้ ยกวา่ สามราย
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซอ้ื จดั จ้างและการบรหิ ารพสั ดภุ าครฐั ก�ำ หนดกรณีดงั ตอ่ ไปนใี้ ชว้ ธิ กี ารคัดเลือก
(ก) ใชว้ ิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปแลว้ แตไ่ ม่มผี ยู้ น่ื ข้อเสนอ หรอื ข้อเสนอนนั้ ไมไ่ ด้รบั การคัดเลอื ก
(ข) พสั ดุทตี่ อ้ งการจัดซือ้ จัดจา้ งมีคุณลกั ษณะเฉพาะเปน็ พิเศษหรือซับซอ้ นหรือต้องผลิต จ�ำ หน่าย กอ่ สรา้ ง
หรอื ใหบ้ รกิ ารโดยผปู้ ระกอบการทม่ี ฝี มี อื โดยเฉพาะ หรอื มคี วามช�ำ นาญเปน็ พเิ ศษ หรอื มที กั ษะสงู และผปู้ ระกอบการนนั้ มจี �ำ นวน
จ�ำ กัด

นางสดุ ารัตน์ อนรุ กั ษ์พงศธร ครชู �ำ นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 11หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่

(ค) มีความจำ�เปน็ เรง่ ด่วนท่ตี ้องใช้พสั ดุน้ันอันเนอ่ื งมาจากเกิดเหตุการณท์ ่ีไมอ่ าจคาดหมายได้ ซึง่ ุชด ่ที 11
หากใช้วธิ ีประกาศเชญิ ชวนท่ัวไปจะท�ำ ใหไ้ ม่ทนั ตอ่ ความต้องการใชพ้ สั ดุ
(ง) เปน็ พสั ดทุ โ่ี ดยลกั ษณะของการใชง้ าน หรอื มขี อ้ จ�ำ กดั ทางเทคนคิ ทจี่ �ำ เปน็ ตอ้ งระบยุ หี่ อ้ เปน็ การ งานพัสดุ
เฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จ�ำ เปน็ ต้องซือ้ โดยตรงจากตา่ งประเทศ หรือด�ำ เนินการโดยผ่านองคก์ าร ระหวา่ ง 11
ประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุท่ใี ชใ้ นราชการลบั หรอื เปน็ งานทตี่ ้องปกปิดเปน็ ความลบั ของหน่วยงานของรฐั หรอื
ทเ่ี ก่ยี วกับความม่ันคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจำ�เป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำ�รุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจา้ งซ่อมเครอ่ื งจักร เครื่องมือกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้า หรอื เคร่อื งอเิ ล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณอี ่ืนตามท่กี ำ�หนดในกฎกระทรวง

2.3 วิธเี ฉพาะเจาะจง ไดแ้ ก่ การทหี่ นว่ ยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณุ สมบตั ิ ตรงตามเงอื่ นไขทีห่ น่วย
งานของรฐั ก�ำ หนดรายใดรายหนง่ึ ใหเ้ ขา้ ยน่ื ขอ้ เสนอ หรอื ใหเ้ ขา้ มาเจรจาตอ่ รองราคา รวมทง้ั การจดั ซอ้ื จดั จา้ งพสั ดกุ บั ผปู้ ระกอบ
การโดยตรงในวงเงินเล็กนอ้ ยตามท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง กรณีดังตอ่ ไปนี้ ให้ใช้วธิ ีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อ
เสนอนน้ั ไม่ได้รับการคัดเลอื ก
(ข) การจดั ซอื้ จัดจ้างพสั ดุที่มกี ารผลติ จ�ำ หนา่ ย กอ่ สร้าง หรอื ให้บริการทัว่ ไป และมวี งเงนิ ในการจัดซอ้ื จัด
จา้ งคร้ังหนง่ึ ไม่เกนิ วงเงนิ ตามท่ีกำ�หนดในกฎกระทรวง
(ค) การจดั ซอ้ื จดั จา้ งพสั ดทุ ม่ี ผี ปู้ ระกอบการซงึ่ มคี ณุ สมบตั โิ ดยตรงเพยี งรายเดยี ว หรอื การจดั ซอื้ จดั จา้ งพสั ดุ
จากผปู้ ระกอบการซึ่งเปน็ ตวั แทนจำ�หนา่ ยหรือตวั แทนผู้ให้บรกิ ารโดยชอบ ด้วยกฎหมายเพยี งรายเดียวในประเทศไทยและไม่มี
พสั ดอุ น่ื ท่จี ะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจำ�เป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่อ
อนั ตรายตามกฎหมายวา่ ดว้ ยโรคตดิ ตอ่ และการจดั ซอื้ จดั จา้ งโดยวธิ ปี ระกาศเชญิ ชวนทวั่ ไป หรอื วธิ คี ดั เลอื กอาจกอ่ ใหเ้ กดิ ความ
ล่าชา้ และอาจทำ�ให้เกดิ ความเสยี หายอย่างร้ายแรง
(จ) พสั ดทุ จี่ ะท�ำ การจดั ซอื้ จดั จา้ งเปน็ พสั ดทุ เ่ี กยี่ วพนั กบั พสั ดทุ ไ่ี ดท้ �ำ การจดั ซอื้ จดั จา้ ง ไวก้ อ่ นแลว้ และมคี วาม
จำ�เป็นต้องทำ�การซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุน้ัน โดยมูลค่าของพัสดุท่ีทำ�การจัดซื้อจัดจ้าง
เพิ่มเติมจะตอ้ งไมส่ งู กว่าพัสดทุ ไี่ ด้ทำ�การจดั ซื้อจดั จา้ งไว้กอ่ นแลว้
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่าง
ประเทศ
(ช) เปน็ พสั ดทุ ี่เป็นทด่ี นิ หรอื สิ่งปลูกสร้างซ่ึงจำ�เปน็ ตอ้ งซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอืน่ ตามทกี่ �ำ หนดในกฎกระทรวง
กรณที ก่ี ารจดั ซื้อจัดจา้ งมีวงเงนิ เลก็ น้อยไมเ่ กิน 100,000 บาท จะไมท่ ำ�ขอ้ ตกลงเป็นหนังสือไวต้ ่อกันก็ได้ แต่
ต้องมหี ลักฐานในการจัดซอื้ จดั จา้ ง และจะแต่งตัง้ บคุ คลหนง่ึ บคุ คลใดเปน็ ผู้ตรวจรบั พสั ดุก็ได้

นางสุดารัตน์ อนุรักษ์พงศธร ครชู �ำ นาญการ วทิ ยาลยั ชุมชนระนอง 12หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นกั งานสมยั ใหม่

3. การท�ำ สญั ญาหรือขอ้ ตกลงเปน็ หนังสือ ุชด ่ที 11
เมอื่ ด�ำ เนนิ การจดั หาผขู้ ายเรยี บรอ้ ยแลว้ จ�ำ เปน็ ทส่ี �ำ นกั งานซงึ่ เปน็ ผซู้ อื้ ตอ้ งท�ำ สญั ญากบั ผขู้ ายเพอื่ ใหบ้ รรลุ
ผลตามที่ได้ตกลงกนั ไวร้ ว่ มกัน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรอื ข้อตกลง อีกฝ่ายหนึง่ สามารถเรยี กร้อง งานพัสดุ
คา่ ปรบั และคา่ เสยี หายจากผทู้ ไ่ี มป่ ฏบิ ตั ติ ามสญั ญา รวมถงึ ยกเลกิ สญั ญาไดต้ ามเงอื่ นไขทกี่ �ำ หนดไวใ้ นสญั ญา ทงั้ นี้ การ
ทจ่ี ะใชส้ ญั ญารปู แบบใดขนึ้ อยกู่ บั ผซู้ อื้ ซงึ่ จะตอ้ งแจง้ ใหผ้ ขู้ ายทราบในขน้ั ตอนการด�ำ เนนิ การจดั หาครงั้ นน้ั และในการ 11
จัดหาพัสดุสำ�นักงานสามารถใช้สัญญาเป็นเคร่ืองมือเพื่อลดภาระการจัดเก็บและค่าใช้จ่ายในการดูแลพัสดุและค่าใช้
จ่ายในการเช่าพื้นท่ีจัดเก็บพัสดุคงคลังได้ โดยกำ�หนดส่งมอบเป็นหลายงวดตามความจำ�เป็นในการใช้พัสดุนั้น โดย
ผลกั ภาระการสำ�รองพสั ดไุ ปยงั ผูข้ าย ปกติทว่ั ไปจะใชส้ ัญญาในรปู แบบตอ่ ไปน้ี
3.1 สญั ญาแบบราคาคงที่ เปน็ สญั ญาทน่ี ยิ มใชก้ นั โดยทวั่ ไปในการจดั หาพสั ดุ และมรี ะยะเวลาใน
สัญญาไม่เกิน 1 ปี โดยมเี งอื่ นไขให้ระบุมลู ค่าพสั ดุเปน็ อตั ราคงที่ตายตัว ผขู้ ายตอ้ งรับภาระความเส่ยี งในดา้ นราคาท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตจากภาวะเศรษฐกจิ ที่เปลยี่ นแปลงไป โดยคสู่ ญั ญาทัง้ สองฝา่ ย คือ ผูข้ ายและผซู้ ้อื ต้องยดึ ถอื
เง่ือนไขการจ่ายเงินแบบราคาคงที่เป็นหลักในการเบิกและจ่ายเงิน ซึ่งอาจจะเบิกจ่ายเงินหลายงวดหรือเบิกจ่ายเงิน
ครง้ั เดยี วกไ็ ดข้ นึ้ อยกู่ บั เงอื่ นไขทก่ี �ำ หนดในสญั ญา แมว้ า่ หลงั จากทไ่ี ดล้ งนามในสญั ญาแลว้ ราคาสนิ คา้ จะปรบั เพมิ่ หรอื
ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ คู่สัญญาฝา่ ยใดฝ่ายหนงึ่ จะนำ�มาเป็นขอ้ อ้างในการขอเพิ่มราคาหรอื ขอลดราคาลงไม่ได้ จึง
เป็นความเส่ยี งของคสู่ ัญญาทง้ั สองฝา่ ยทจี่ ะตอ้ งรบั ผดิ ชอบตามเงื่อนไขสัญญา

3.2 สญั ญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ�ำ กดั ปรมิ าณ เป็นสญั ญาทีใ่ ช้ในกรณีจดั ซ้ือพสั ดุทย่ี ังไม่ทราบ

ปรมิ าณแน่นอน แตส่ ามารถประมาณการปริมาณขน้ั ตำ�่ สดุ และประมาณการปริมาณความต้องการสูงสุดได้ โดยพิจารณาจาก

ปรมิ าณในปีทผี่ ่านมา และจัดหาภายในระยะเวลาที่ก�ำ หนด ซ่ึงปกตภิ ายในระยะเวลา 1 ปี สัญญาแบบนจ้ี ะระบุรายการพสั ดุ

และราคาต่อหน่วยตามท่ีตกลงกันไว้ ภายใต้ปริมาณข้ันต่ำ�และปริมาณสูงสุดของพัสดุ และเมื่อคู่สัญญาได้ทำ�สัญญาดังกล่าว

เรียบร้อยแล้วและสำ�นักงานประมาณการความต้องการใช้พัสดุในปริมาณเท่าใด จะต้องจัดทำ�ใบส่ังซ้ือแจ้งให้คู่สัญญานำ�พัสดุ

มาส่งมอบ โดยในใบสัง่ ซือ้ จะระบรุ ายการ ปรมิ าณพสั ดทุ ่ีตอ้ งการ ราคาต่อหนว่ ยตามที่ระบุไวใ้ นสัญญา และราคารวมซง่ึ ได้มา

จากราคาต่อหน่วย คูณ ปรมิ าณพสั ดุท่ตี อ้ งการในครัง้ น้นั เช่น ทำ�สัญญาซ้อื กระดาษ โดยประมาณการความต้องการใชต้ ลอด

ทัง้ ปีระหวา่ ง 15,000 รมี ถึง 25,000 รมี และราคาที่เสนอขายตอ่ หน่วย รมี ละ 40 บาท เมือ่ สำ�นักงานตอ้ งการใช้กระดาษครง้ั

แรก จ�ำ นวน 18,000 รมี ต้องออกใบส่ังซือ้ กระดาษ จ�ำ นวน 18,000 รมี รวมเป็นเงิน 18,000x40=720,000 บาท เปน็ ตน้
4. การตรวจรับพสั ดุ หลังจากการท�ำ สญั ญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแลว้ และผูข้ ายสง่ มอบพสั ดแุ ลว้ การตรวจรับ
พสั ดมุ คี วามส�ำ คญั อยา่ งยงิ่ เพอื่ ตรวจสอบความครบถว้ นถกู ตอ้ งของพสั ดทุ ส่ี ง่ มอบ วา่ ตรงตามเงอื่ นไขสญั ญาหรอื ขอ้ ตกลงหรอื

ไม่ จงึ ตอ้ งมผี ตู้ รวจรบั พัสดคุ นหนึ่งหรอื หลายคนตามทีก่ ำ�หนดไวใ้ นกฎ ระเบียบของสำ�นกั งานนนั้ หากผตู้ รวจรบั พสั ดุไมม่ ีความ

รอบคอบอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายต่อสำ�นักงานได้ ทำ�ให้ได้รับพัสดุไม่ตรงกับความต้องการในการใช้งาน หรือได้พัสดุท่ีมี

สมรรถนะในการท�ำ งานนอ้ ยกวา่ คุณภาพตามทไี่ ด้ตกลงกันไวใ้ นการจดั หา

สำ�หรบั วธิ ีท่ีใชใ้ นการตรวจรบั พัสดุน้ัน สามารถด�ำ เนนิ การได้ 2 วิธี ดงั นี้
4.1 การตรวจพินจิ เป็นการตรวจคุณลกั ษณะทว่ั ไปของพัสดุ โดยใชก้ ารพินจิ พิจารณาดว้ ยสายตาและอาจ
ใชเ้ ครื่องมอื ง่าย ๆ ในการตรวจรบั พสั ดุ ไดแ้ ก่ การตรวจความถูกตอ้ งของรปู ทรง ขนาด จำ�นวน ชนิด น้ำ�หนัก ความแข็งแรง

ฝมี อื เครอ่ื งหมาย วสั ดทุ ใ่ี ชใ้ นการผลติ ความประณตี เรยี บรอ้ ยในการท�ำ งาน ความถกู ตอ้ งตามรปู แบบและรายละเอยี ดในสญั ญา

หรือข้อตกลง
4.2 การตรวจทดลอง เปน็ การตรวจสมรรถนะการทำ�งานหรือคุณภาพของพสั ดหุ รอื งานจ้าง โดยให้ผู้
ขายทำ�การทดสอบสมรรถนะหรือคุณภาพของพัสดุให้เห็นว่าตรงตามรายละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือข้อตกลง

หรือไม่ เช่น การทดสอบสมรรถนะการท�ำ งานของเครอ่ื งถ่ายเอกสารต้องถา่ ยเอกสารต่อเนอื่ งกนั ไดน้ าทลี ะ 50 แผน่ โดย

ใหผ้ ขู้ ายตอ้ งทดลองถ่ายเอกสารให้เหน็ ว่าใน 1 นาที สามารถถ่ายเอกสารได้ 50 แผน่ จริง เป็นตน้ หรอื ใหผ้ ขู้ ายสง่ พสั ดุ

นางสดุ ารัตน์ อนรุ ักษ์พงศธร ครูชำ�นาญการ วทิ ยาลัยชมุ ชนระนอง 13หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่

ไปตรวจสอบ ณ สถาบันทีร่ บั ทดสอบทน่ี า่ เชื่อถอื โดยสถาบนั ท่ีทดสอบต้องออกเอกสารรับรองผลการทดสอบน้ัน

เช่น การตรวจทดลองประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนว่ามีคุณสมบัติสามารถป้องกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 12

ชัว่ โมงจริง โดยส่งไปทดสอบในห้องทดสอบของสถาบนั ใดสถาบนั หนง่ึ ที่น่าเชื่อถอื เป็นต้น
ผลจากการตรวจรบั ในการด�ำ เนนิ การตรวจรบั พัสดนุ ั้น อาจจะเกดิ ผลได้หลายกรณี ดังน้ี
1) สามารถรับมอบพัสดุได้ท้ังหมด เน่ืองจากพัสดุที่ส่งมอบครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาหรือ

ข้อตกลง ุชด ่ที 11

2) รบั มอบพัสดหุ รืองานจ้างได้บางส่วน ทง้ั น้ี ขึน้ อยกู่ บั เงอื่ นไขสัญญาหรือขอ้ ตกลงว่ายอม งานพัสดุ

ให้รับเฉพาะพสั ดทุ ีถ่ ูกต้องไวบ้ างสว่ นได้หรอื ไม่ หากตามเงือ่ นไขยินยอมให้รบั พสั ดุหรืองานจา้ งไว้เท่าจำ�นวนที่ถูก

ต้อง ก็จ่ายเงินเท่าจำ�นวนเงินของพัสดุท่ีรับไว้ ส่วนพัสดุส่วนที่เหลือท่ียังไม่ส่งมอบหลังจากส้ินสุดสัญญาหรือ

ข้อตกลง ก็เสยี ค่าปรับไปตามเงื่อนไขสัญญาหรือขอ้ ตกลงจนถึงวันท่สี ง่ มอบครบถว้ น 11
3) ยังไม่รับมอบพัสดุจนกว่าจะแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงแล้วเสร็จ เพื่อแก้ไข
ปญั หาทไ่ี มส่ ามารถสง่ มอบพสั ดตุ ามสญั ญาหรอื ขอ้ ตกลงได้ เชน่ พสั ดเุ ลกิ ผลติ หรอื พสั ดขุ าดตลาด แตผ่ ขู้ ายสามารถ

จดั หาพสั ดยุ หี่ อ้ และหรอื รนุ่ อน่ื ทม่ี คี ณุ ภาพเทา่ เทยี บหรอื ดกี วา่ มาทดแทนโดยไมเ่ พม่ิ วงเงนิ หรอื ผขู้ ายสง่ มอบพสั ดุ

ไม่ตรงตามสญั ญาหรอื ขอ้ ตกลง แต่สามารถใช้งานไดแ้ ละจำ�เปน็ ต้องใช้งานด่วน โดยผขู้ ายยินยอมลดราคาลง

ตอ้ งแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงแลว้ จึงจะตรวจรบั พัสดไุ ด้

4) ไมร่ ับมอบพสั ดหุ รืองานจา้ ง หากพัสดทุ ่ีสง่ มอบไม่ถกู ตอ้ งตามสญั ญาหรอื ขอ้ ตกลงจนกวา่ ผขู้ ายจะสง่

มอบพัสดุครบถ้วน ถูกต้อง แต่อาจบอกเลิกสัญญาหรอื ข้อตกลง หากผขู้ ายไม่สง่ มอบพัสดุให้ครบถ้วนถกู ต้องตามเง่อื นไข

สญั ญาหรอื ขอ้ ตกลง
5. การเลิกสัญญา สามารถด�ำ เนนิ การได้ 2 วิธี ดงั นี้
5.1 การบอกเลิกสัญญา ใชใ้ นกรณีทค่ี สู่ ญั ญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงปฏบิ ัตผิ ดิ เงอื่ นไขสญั ญา อกี ฝ่ายสามารถ
ใชเ้ ง่อื นไขของสัญญาบอกเลิกสญั ญาได้ โดยฝา่ ยท่ีผิดสัญญาจะต้องชดใช้คา่ เสียหายตา่ ง ๆ ทีเ่ กดิ ขน้ึ จรงิ รวมถึงคา่ ปรบั (ถา้ ม)ี

ใหก้ ับผ้เู สียหาย จนถึงวนั บอกเลกิ สญั ญา
5.2 การยกเลกิ สญั ญา ใช้ในกรณีคูส่ ัญญาทงั้ 2 ฝา่ ย ตกลงยนิ ยอมใหย้ กเลกิ สัญญา โดยทำ�ขอ้ ตกลง
เปน็ หนงั สอื ยนิ ยอมใหย้ กเลกิ สญั ญารว่ มกัน ซ่งึ มีผลท�ำ ให้สัญญาเดิมไมม่ ีผลใชบ้ งั คับ จึงเรียกร้องฟ้องรอ้ ง ค่าปรบั หรอื ค่า

เสียหายใด ๆ ไมไ่ ด้

นางสดุ ารตั น์ อนุรักษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 14หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นกั งานสมัยใหม่

เร่ืองที่ 11.4 การจดั หาพัสดสุ ำ�นักงานด้วยวิธีการทางอิเลก็ ทรอนิกส์

การจดั หาพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนกิ ส์ มีหลกั การมีส�ำ คญั ดังน้ี
1. แนวคิดในการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องโปร่งใส มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ประหยัดงบประมาณของแผ่นดนิ ค้มุ ค่า มปี ระสทิ ธิภาพและประสิทธผิ ล มคี วามรับผดิ ชอบตอ่

ความส�ำ เรจ็ ของงานและเป็นประโยชนแ์ กท่ างราชการ ุชด ่ที 11
2. การใช้บังคับ ภายใตเ้ งือ่ นไขต่อไปน้ี
2.1 ใชก้ บั สว่ นราชการ รฐั วสิ าหกจิ องคก์ ารมหาชนและหนว่ ยงานอนื่ ของรฐั ทอี่ ยใู่ นสงั กดั การ งานพัสดุ

บงั คบั บญั ชาหรอื การก�ำ กบั ดแู ลของฝา่ ยบรหิ ารตามกฎหมายวา่ ดว้ ยระเบยี บบรหิ ารราชการแผน่ ดนิ หรอื กฎหมาย

จดั ตงั้ หนว่ ยงานดงั กลา่ วทกี่ จิ กรรม โครงการ เวน้ แตจ่ ะไดร้ บั อนมุ ตั จิ ากคณะกรรมการวา่ ดว้ ยการพสั ดดุ ว้ ยวธิ กี าร 11
ทางอิเลก็ ทรอนิกส์ ใหจ้ ดั ซอื้ จดั จ้างดว้ ยวธิ กี ารอ่ืนได้

2.2 ใช้สำ�หรบั การจัดซ้อื จัดจา้ งท่ีมีมูลคา่ ต้ังแต่สองลา้ นบาทขึน้ ไป ภายใตเ้ ง่อื นไข ดงั น้ี

2.2.1 พจิ ารณาจากจ�ำ นวนผ้ขู าย ผู้ให้บริการหรอื ผู้รบั จา้ ง โดยมีการแข่งขนั ตัง้ แต่

3 ราย ขน้ึ ไป หมายความวา่ มผี ูข้ าย ผใู้ หบ้ ริการหรอื ผรู้ บั จา้ ง โดยทั่วไปต้งั แต่ 3 รายขึน้ ไป

2.2.2 พจิ ารณาจากความซบั ซอ้ นหรอื เทคนคิ เฉพาะของสนิ คา้ และบรกิ ารหรอื จากงาน/โครงการ

ทีจ่ ะจัดหา โดยสนิ ค้าและบริการหรือจากงาน/โครงการทจ่ี ะจดั หาไม่มีรายละเอียดหรอื การด�ำ เนนิ งานที่ซับซอ้ น ไม่จำ�เป็น

ต้องใช้เทคโนโลยขี ัน้ สงู ไม่มเี ทคนิคเฉพาะ และไมต่ ้องอาศัยผมู้ คี วามช�ำ นาญเปน็ พิเศษ

2.2.3 พิจารณาจากลักษณะเฉพาะของสินค้าและบริการเก่ียวกับเทคโนโลยีประเภทระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสนิ ค้าและบรกิ ารไม่มีลกั ษณะเฉพาะ เป็นฮาร์ดแวร์ทั่วไป หรือโปรแกรมส�ำ เรจ็ รูป

2.2.4 พจิ ารณาจากความผนั ผวนทางด้านราคา โดยสนิ ค้าและบรกิ ารหรอื จากงาน/โครงการ

ท่ีจะจดั หา มรี าคาคงท่ีภายใน 30 วนั โดยระหวา่ งเวลา 30 วัน ราคาไม่เปลยี่ นแปลง หรือเปลีย่ นแปลงนอ้ ยกว่าร้อยละ

10

โดยไมร่ วมถงึ การจา้ งทีป่ รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซือ้ หรอื การจา้ งโดยวิธพี เิ ศษและ

วิธีกรณพี เิ ศษ
3. วธิ ีการจดั หาพัสดดุ ้วยวิธกี ารทางอเิ ล็กทรอนกิ ส์ ประกอบด้วย 2 ขน้ั ตอนหลัก ดงั นี้
3.1 ขั้นตอนการกำ�หนดร่างขอบเขตของงาน โดยมคี ณะกรรมการกำ�หนดรา่ งขอบเขตของงานและรา่ ง

เอกสารประกวดราคา ด�ำ เนนิ การ ดังน้ี

3.1.1 จัดท�ำ เอกสารรา่ งขอบเขตของงาน และร่างเอกสารประกวดราคา

3.1.2 เสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความเห็นชอบร่างขอบเขตของงานและร่าง

เอกสารประกวดราคา

3.1.3 เมอื่ หวั หนา้ หนว่ ยงานอนมุ ตั แิ ลว้ น�ำ สาระส�ำ คญั ของรา่ งขอบเขตของงานทสี่ ามารถเผยแพร่

ไดแ้ ละรา่ งเอกสารประกวดราคา ประกาศทางเวบ็ ไซตข์ องหนว่ ยงานและเวบ็ ไซตก์ รมบญั ชกี ลาง เปน็ เวลาตดิ ตอ่ กนั ไมน่ อ้ ย

กวา่ 3 วัน เพ่อื ให้สาธารณชนเสนอแนะ วจิ ารณ์ หรอื ใหค้ วามเหน็ เปน็ ลายลักษณอ์ กั ษรหรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงาน

โดยเปิดเผยตวั

3.1.4 ผลจากการเผยแพร่ดงั กลา่ ว อาจจะเกิดกรณใี ดกรณหี นึง่ ดังน้ี

1) กรณที ่ีไมม่ ีขอ้ เสนอแนะหรอื คำ�วิจารณ์ใด ๆ ต้องรายงานผลพรอ้ มแนบเอกสาร

ร่างขอบเขตของงาน และเอกสารประกาศประกวดราคาดังกลา่ วใหห้ ัวหน้าหน่วยงานทราบนางสดุ ารตั น์ อนรุ กั ษพ์ งศธร ครชู �ำ นาญการ วิทยาลัยชมุ ชนระนอง 15หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่

2) กรณที ่ีมีขอ้ เสนอแนะหรอื ค�ำ วจิ ารณ์ ต้องพิจารณาข้อเสนอแนะหรอื คำ�

วจิ ารณน์ น้ั วา่ สมควรปรบั ปรงุ ตามขอ้ เสนอแนะหรอื ค�ำ วจิ ารณ์ หรอื ยนื ยนั ตามรา่ งเดมิ โดยคณะกรรมการก�ำ หนด

รา่ งขอบเขตของงาน และรา่ งเอกสารประกวดราคาเสนอรายงานผลการพจิ ารณาต่อหัวหนา้ หนว่ ยงาน เพื่อขอ

ความเหน็ ชอบ แลว้ น�ำ ลงประกาศทางเวบ็ ไซตข์ องหนว่ ยงานและเวบ็ ไซดก์ รมบญั ชกี ลาง อกี ครงั้ เปน็ เวลาไมน่ อ้ ย

กว่า 3 วนั ท้งั น้ี ประกาศทางส่ือมวลชนอ่นื เพิม่ เตมิ ก็ได้

3.2 ขนั้ ตอนการรบั ซองขอ้ เสนอดา้ นเทคนคิ และเสนอราคา โดยหนว่ ยงานแตง่ ตงั้ คณะกรรมการ ุชด ่ที 11

ประกวดราคา ดำ�เนินการ ดงั นี้ งานพัสดุ

3.2.1 การรบั ซองขอ้ เสนอด้านเทคนิค ด�ำ เนินการโดย

1) น�ำ สาระส�ำ คญั ของเอกสารประกาศเชญิ ชวน เอกสารประกวดราคา และ

เอกสารเบอ้ื งตน้ อน่ื ๆ ทเี่ กยี่ วขอ้ ง ทสี่ ามารถเผยแพรไ่ ดล้ งประกาศในเวบ็ ไซดข์ องหนว่ ยงาน และกรมบญั ชกี ลาง 11

เปน็ เวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั

2) รบั ซองขอ้ เสนอทางเทคนคิ ภายในระยะเวลาทกี่ �ำ หนดในเอกสารประกวด

ราคา และด�ำ เนนิ การคดั เลอื กเบอ้ื งตน้ เพอื่ หาผมู้ สี ทิ ธเิ์ สนอราคาตามหลกั เกณฑท์ รี่ ะบไุ วใ้ นเอกสารประกวดราคา

3) แจง้ ผลการพจิ ารณาใหผ้ ปู้ ระสงคจ์ ะเสนอราคาแตล่ ะรายทราบ พรอ้ มแจง้ วนั เวลา

และสถานที่ เสนอราคา และแจ้งข้อมูลให้ผู้ให้บริการตลาดกลางฯ เพ่ือเตรียมระบบการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนกิ ส์ และออกช่อื บญั ชแี ละรหัสผา่ น (Username และ Password) ใหผ้ ู้มสี ิทธเ์ิ สนอราคา ก่อนวันทก่ี ำ�หนดให้

เสนอราคา 2 วนั ทำ�การ ส�ำ หรบั ผปู้ ระสงคจ์ ะเสนอราคาที่ไมผ่ ่านการคดั เลือกเบือ้ งต้น หากจะคดั ค้านผลการพิจารณา ให้

อุทธรณต์ อ่ หัวหนา้ หนว่ ยงานัน้ ภายใน 3 วัน นับตง้ั แต่วันทไ่ี ด้รับแจง้

3.2.2 การเสนอราคา

1) การเสนอราคาใหใ้ ชว้ ธิ ีแบบปิด คอื ปิดราคา โดยผู้เสนอราคาต�ำ่ สดุ ในขณะนน้ั

เทา่ นน้ั ทจ่ี ะเหน็ รปู ฆอ้ นปรากฎหนา้ จอคอมพวิ เตอรข์ องตนโดยไมเ่ หน็ ราคาส�ำ หรบั ผมู้ สี ทิ ธเิ สนอราคารายอน่ื จะไมเ่ หน็ ฆอ้ น

ปรากฎหน้าจอฯ แต่คณะกรรมการประกวดราคาจะเห็นราคาท่ีผู้เสนอราคาทุกรายเสนอ สำ�หรับช่วงเวลา 3 - 5 นาที

สดุ ทา้ ย (ขนึ้ อยกู่ บั เงอ่ื นไขในการเสนอราคาครงั้ นนั้ จะก�ำ หนดเปน็ อยา่ งไร) หนา้ จอคอมพวิ เตอรข์ องผเู้ สนอราคาจะไมม่ กี าร

แสดงสถานะราคาของผเู้ ขา้ แข่งขนั เสนอราคาทุกราย ยกเวน้ หน้าจอของคณะกรรมการประกวดราคา

2) การเสนอราคาแตล่ ะครง้ั ผเู้ สนอราคาแตล่ ะรายตอ้ งเสนอราคาต�่ำ กวา่ ราคาสงู สดุ

ท่ไี ด้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา และเสนอราคาตามหลกั เกณฑ์ที่ก�ำ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา โดยหา้ ม

ผแู้ ทนผมู้ สี ทิ ธเิ สนอราคาแตล่ ะราย ตดิ ตอ่ สอื่ สารกบั บคุ คลอน่ื หรอื ออกจากสถานทต่ี ามทคี่ ณะกรรมการฯ จดั ไว้ ตง้ั แตเ่ วลา

เริ่มการเสนอราคาจนถงึ เวลาสิน้ สดุ การเสนอราคา

3) กรณรี าคาของผเู้ สนอราคารายทค่ี ณะกรรมการประกวดราคาเหน็ สมควรซอ้ื หรอื

จ้างสูงกวา่ วงเงินที่จะซือ้ หรอื จา้ ง ให้เรยี กผู้เสนอราคารายนั้นมาตอ่ รองราคาให้ตำ�่ สดุ เท่าทีจ่ ะทำ�ได้ หากผเู้ สนอราคาราย

นนั้ ยอมลดราคาแลว้ ราคาทเ่ี สนอใหมไ่ มส่ งู กวา่ วงเงนิ ทจ่ี ะซอื้ หรอื จา้ ง หรอื สงู กวา่ แตส่ ว่ นทสี่ งู กวา่ นน้ั ไมเ่ กนิ รอ้ ยละสบิ ของ

วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างหรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างไม่เกินร้อยละสิบของ

วงเงนิ ทจี่ ะซอื้ หรอื จา้ ง ถา้ เหน็ วา่ ราคาดงั กลา่ วเปน็ ราคาทเ่ี หมาะสมกใ็ หเ้ สนอซอื้ หรอื จา้ งจากผเู้ สนอราคารายนน้ั และหาก

ด�ำ เนนิ การดงั กลา่ วแล้วไมไ่ ด้ผล ให้คณะกรรมการประกวดราคาเสนอความเห็นตอ่ หัวหนา้ หนว่ ยงาน เพอื่ ประกอบการใช้

ดุลยพินิจว่าสมควรขอเงนิ เพมิ่ หรอื ยกเลิกการจัดซอื้ จดั จ้างคร้งั น้ัน ท้ังน้ี ใหค้ �ำ นงึ ถงึ การแขง่ ขันราคาอยา่ งเป็นธรรมด้วย

4) หากผมู้ สี ทิ ธเิ สนอราคารบั แจง้ ผลการพจิ ารณาแลว้ ไมเ่ หน็ ดว้ ยหรอื เหน็ วา่ มเี หตอุ นื่ ใด

อนั ควรรอ้ งเรยี นเพอ่ื ความเปน็ ธรรม ให้อุทธรณ์หรือรอ้ งเรียนต่อคณะกรรมการว่าดว้ ยการพสั ดุภายใน 3 วัน นบั แต่วันที่

ไดร้ บั แจ้ง

นางสุดารัตน์ อนรุ ักษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วทิ ยาลยั ชมุ ชนระนอง 16หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นักงานสมยั ใหม่

ต่อมา กระทรวงการคลังได้พัฒนาเป็นระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนกิ ส์ เพ่อื ใหก้ ารจัดซ้อื จัดจ้างภาครฐั เป็นไปอย่างมปี ระสิทธภิ าพ โปรง่ ใส ตรวจสอบได้ ลดปญั หาการ

ทจุ รติ คอรร์ ปั ชนั ในกระบวนการจดั ซอื้ จดั จา้ งและมมี าตรฐานเดยี วกนั โดยใชก้ บั การจดั หาพสั ดคุ รงั้ หนงึ่ ซงึ่ มรี าคา

เกนิ 100,000 บาท เปน็ การจดั หาพสั ดทุ มี่ รี ายละเอยี ดคณุ ลกั ษณะทมี่ คี วามซบั ซอ้ น มเี ทคนคิ เฉพาะหรอื เปน็ สนิ คา้

หรือบริการท่ีไม่ไดก้ ำ�หนดไว้ในระบบ e-Market โดยสาระส�ำ คัญได้เปล่ียนแปลงหลักเกณฑท์ ใ่ี ช้ในการพจิ ารณา

ผู้ชนะการเสนอราคา ใหเ้ ลอื กใช้หลกั เกณฑ์ใดหลักเกณฑห์ นงึ่ ต่อไปน้ี ุชด ่ที 11

1) หลกั เกณฑร์ าคา (Price) ในกรณที ่ีการกำ�หนดคณุ สมบตั ิของผู้เสนอราคาและคณุ ลกั ษณะ งานพัสดุ

เฉพาะของพสั ดทุ จี่ ะจดั หาส�ำ หรบั ใชเ้ ปน็ เงอื่ นไขในการพจิ ารณากเ็ พยี งพอทจี่ ะไดม้ า ซงึ่ พสั ดทุ มี่ คี ณุ ภาพดตี รงตาม

ความต้องการ และเปน็ ประโยชนแ์ ก่ทางราชการ หรือ

2) หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา ในกรณีท่ีกำ�หนดคุณสมบัติของผู้เสนอ 11
ราคาและคณุ ลกั ษณะเฉพาะของพสั ดทุ จ่ี ะจดั หาแลว้ กย็ งั ไมเ่ พยี งพอทจ่ี ะท�ำ ใหไ้ ดพ้ สั ดทุ ม่ี คี ณุ ภาพดี ตรงตามความ
ต้องการและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงมีความจำ�เป็นต้องกำ�หนดปัจจัยต่าง ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือใช้ในการ

ประเมนิ คา่ ประสทิ ธภิ าพตอ่ ราคา ซงึ่ หลกั เกณฑก์ ารประเมนิ คา่ ประสทิ ธภิ าพตอ่ ราคา ตอ้ งเลอื กตวั แปรหลกั อยา่ ง

นอ้ ย 2 ตัวแปรหลกั ไดแ้ ก่
(ก) ราคาท่เี สนอราคา เปน็ ตัวแปรหลักประเภทบังคับ

(ข) ผลการประเมนิ ผู้ค้าภาครัฐ เป็นตัวแปรหลกั ประเภทไมบ่ งั คับ

(ค) คุณภาพและคุณสมบัติท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่บังคับ

ได้แก่ คุณภาพของสินคา้ มาตรฐานของสินค้า ตน้ ทุนของพัสดุน้ัน ตลอดอายุการใช้งานบริการหลงั การขาย และประโยชน์

ระยะยาวทจี่ ะเกดิ ขึ้นแก่สว่ นราชการ

(ง) การเสนอพัสดุทีเ่ ป็นกจิ การที่รัฐตอ้ งการสง่ เสรมิ หรือสนับสนนุ เป็นตัวแปรหลักประเภทไม่

บงั คับ

โดยหนว่ ยงานทีข่ อซือ้ หรือขอจา้ งเลอื กใชต้ ัวแปรหลกั ประเภทบังคบั ตาม (ก) และตัวแปรหลกั ประเภท

ไมบ่ งั คบั บางตวั แปรตาม (ข)-(ง) หรอื เลอื กใชต้ วั แปรทง้ั หมดกไ็ ด้ และก�ำ หนดใหน้ �้ำ หนกั ของตวั แปรรวมทง้ั หมดเทา่ กบั 100

การพิจารณารับราคาจากผู้เสนอราคา ในกรณีใช้หลักเกณฑ์ราคา ต้องพิจารณาจากผู้ท่ีเสนอราคาตำ่�

สุดรายท่ีมีคณุ สมบตั คิ รบถ้วนถกู ตอ้ งตามเงือ่ นไขท่ีกำ�หนด ส�ำ หรับกรณีใช้หลักเกณฑ์การประเมินคา่ ประสทิ ธภิ าพตอ่ ราคา

พจิ ารณาจากผ้เู สนอราคาทไี่ ด้คะแนนรวมสูงสุด กรณมี ีผู้ไดค้ ะแนนรวมสงู สดุ เทา่ กนั หลายราย ตอ้ งพจิ ารณาคัดเลือกให้ผู้

เสนอราคาที่ไดค้ ะแนนสงู สุดในตวั แปรหลกั ทม่ี ีน�ำ้ หนกั มากทสี่ ดุ เปน็ ผู้ชนะการเสนอราคา หากไมอ่ าจด�ำ เนนิ การชข้ี าดตาม

หลักเกณฑด์ ังกลา่ วได้ ให้พจิ ารณาคัดเลอื กผ้ทู ่ีเสนอราคาในล�ำ ดบั แรกเป็นผ้ชู นะการเสนอราคา

นางสุดารัตน์ อนรุ กั ษพ์ งศธร ครชู �ำ นาญการ วทิ ยาลัยชมุ ชนระนอง 17หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นกั งานสมยั ใหม่

กิจกรรมที่ 11.1

1. จงบอกความหมายของพสั ดุสำ�นักงาน และการบริหารพสั ดสุ �ำ นกั งาน ุชด ่ที 11
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... งานพัสดุ
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 11
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. จงอธิบายการเตรยี มจดั หาพสั ดสุ ำ�นกั งานมาพอสังเขป
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. จงอธิบายถึงจรรยาบรรณของผูบ้ งั คบั บัญชาดา้ นพัสดวุ ่าควรมลี ักษณะเชน่ ใด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. จงอธิบายการจดั หาพสั ดุส�ำ นกั งานมีความส�ำ คญั อยา่ งไรในสำ�นักงาน
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

นางสุดารัตน์ อนรุ กั ษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 18หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นกั งานสมัยใหม่

5. การดำ�เนนิ การจัดหาพัสดสุ �ำ นักงานมกี ี่ข้ันตอน ุชด ่ที 11
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... งานพัสดุ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11

6. จงใส่เคร่ืองหมาย หน้าข้อทถ่ี ูก ใส่เคร่อื งหมาย หนา้ ขอ้ ท่ผี ดิ
................1) การด�ำ เนินการจดั หาแบบเจาะจงใชใ้ นกรณีการจัดหาพัสดทุ ี่มีมลู คา่ ไม่สูงมาก
................2) การจัดหาโดยวิธสี อบราคา จะเปน็ การซ้ือหรอื การจา้ งครง้ั หนึ่งซงึ่ มีราคาเกินกว่า 20,000 บาท
แตไ่ มเ่ กนิ 400,000 บาท
...............3) ในการตรวจรับพัสดุโดยตรวจสมรรถนะการท�ำ งานหรือคณุ ภาพของพัสดุ เรียกว่าการตรวจพนิ ิจ
...............4) กรณกี ารเลิกสญั ญา โดยตกลงยินยอมใหย้ กเลิกสัญญาจะไม่มกี ารเสยี ค่าปรบั ใด ๆ
...............5) เอกสารประกวดราคา ประกาศทางเวบ็ ไซดข์ องหนว่ ยงานและกรมบญั ชกี ลาง เป็นเวลา 3 วัน

เท่านัน้
...............6) การลดภาระการควบคุมพัสดสุ �ำ นักงานคือการจำ�หน่ายพสั ดทุ ี่เสอ่ื มสภาพแลว้
...............7) การควบคมุ พสั ดสุ �ำ นักงานใหม้ ปี ระสทิ ธิภาพ ตอ้ งควบคมุ ทงั้ การตรวจสอบพัสดุ และบญั ชีพัสดุ
...............8) พสั ดุนอกคลัง คอื พัสดุทีจ่ ดั เก็บไว้ นอกพ้ืนที่ท่ีก�ำ หนดใหเ้ ปน็ คลังพัสดุ
...............9) การพัฒนาระบบจดั ซ้ือจดั จ้างภาครัฐด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนกิ ส์ เพอื่ ให้เกดิ การ

ทำ�งานท่ีมปี ระสทิ ธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อลดปัญหาคอรร์ ปั ชน่ั
..............10) สัญญาแบบราคาคงที่ เปน็ สัญญาที่ไมน่ ยิ มใชใ้ นการจดั หาพัสดุ และมรี ะยะเวลาในสญั ญาไม่

เกนิ 1 ปี

นางสดุ ารัตน์ อนุรกั ษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วิทยาลัยชุมชนระนอง 19หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นกั งานสมยั ใหม่

เฉลยกิจกรรมที่ 11.1

1. จงบอกความหมายของพสั ดุส�ำ นักงาน และการบริหารพสั ดุสำ�นกั งาน ุชด ่ที 11
.......................................................................................................................................................................................
..... ...............พ...สั ..ด...ุส..�ำ..น...ัก..ง..า...น.....ห...ม..า..ย...ถ..ึง....ว..สั...ด..ุ..ส..่งิ..ข...อ..ง....เ.ค...ร..ือ่ ..ง..ม...ือ....เ.ค...ร..อ่ื..ง...ใ.ช..้..อ...ปุ ..ก...ร..ณ...์..เ.ค...ร..ื่อ..ง..ก...ล....อ..ะ..ไ..ห..ล...แ่..ล...ะ..ข..อ...ง..ใ..ช..้.... งานพัสดุ
.....เ.บ...็ด..เ..ต..ล...ด็ ..ท...ีใ่ .ช...ใ้ .น...ก..า..ร...ด..�ำ..เ..น..ิน...ง..า..น..................................................................................................................................
..... ...............ก..า..ร..บ...ร..หิ...า..ร..พ...สั ..ด..ส.ุ ..�ำ..น...กั ..ง..า..น....ห..ม...า..ย..ถ..ง.ึ ...ก..า..ร..จ..ดั...ก..า..ร..เ..พ..อื่...ใ.ห...ไ้ .ด...ม้ ..า..ซ...งึ่ ..พ..สั...ด..สุ...�ำ ..น..กั...ง..า..น..ใ..ห..ท้...นั..ก...บั..ค...ว..า..ม...ต..อ้..ง..ก...า..ร...... 11
.....ใ.ช...ไ้ .ด...้อ..ย...า่ ..ง..ม..ปี...ร..ะ..ส...ิท..ธ...ิภ..า..พ...แ..ล...ะ..ป...ร..ะ..ส..ิท...ธ..ผิ...ล....ม...กี..า..ร...ค..ว..บ...ค...มุ ..พ...สั ..ด...ุไ.ม...่ใ.ห...ส้..ญู....ห..า..ย.....ก..า...ร..ด..ูแ...ล..บ...ำ�..ร..ุง..ร..ัก...ษ..า...พ..สั...ด..เุ..พ...ือ่ ..ย..ดื.......
.....อ..า..ย...กุ ..า..ร..ใ..ช..ง้..า..น.....ต..ล...อ..ด...จ..น...ด..�ำ..เ..น..นิ...ก..า..ร...จ..ำ�..ห..น...า่..ย...เ.ม...่ือ..อ...ย..ใู่..น..ส...ภ..า..พ...ท...่ีไ.ม...ส่ ..า..ม...า..ร..ถ...ใ.ช...้ง..า..น..ไ..ด..้.............................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. จงอธิบายการเตรียมจดั หาพัสดุสำ�นกั งานมาพอสงั เขป
.............................. ................................................................................4132........................กกกก...............าาาา..........รรรร..........สกวก..........า.....�ำ�ำ�ำ .....ง.....หหร.....แ.....วนน..........ผจ.....ดด.....แน.....รก..........ลกา.....ล.....ะ.....ายย.....ร.....รล.....ุท.....วจ.....ะธ.....บดั.....เ.....ใ์อร.....หน..........วยีา.....ก.....มดพ.....า.....ข.....คสัร..........อุ้ณจ.....ด.....ม.....ดัุส.....ล.....ูลห.....�ำกั.....ค.....นาษ..........วพกั.....ณ.....า.....งสั .....ม.....ะาด..........ตเน.....สุฉ.....อ้.....�ำ.....พ.....งน.....า.....ก.....กั.....ะา.....ง.....ขร.....า.....อใ..........นช.....ง.....้พ.....พ..........ัสัส...............ดด..........ุสุ...............�ำ..........น...............ัก..........ง..........า..........น.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. จงอธบิ ายถึงจรรยาบรรณของผ้บู งั คับบัญชาด้านพสั ดุว่าควรมีลกั ษณะเช่นใด
.......................................................................................................................................................................................
..... ...............ผ...ู้บ..ัง..ค...ับ...บ..ั.ญ...ช...า..ด..้า...น..พ...ัส...ด..ุค...ว..ร..ม...ีจ..ร...ร..ย..า..บ...ร..ร...ณ...ใ..น..ก...า..ร..ใ..ช..้.ด..ุล...ย..พ...ิน...ิจ..ใ..น..ก...า..ร..ป...ฏ...ิบ..ั.ต..ิง..า..น...แ...ล..ะ..ก...า..ร..ส...่ง..เ..ส..ร..ิม.......
.....ส..น...บั ..ส...น..นุ...ก..า..ร..ใ..ห..ค้...�ำ ..ป..ร..ก.ึ ..ษ...า...ค..�ำ..แ...น..ะ..น...�ำ ..แ..ล...ะ..ร..บั..ฟ...งั..ค...ว..า..ม..ค...ดิ ..เ..ห..น็...ข..อ...ง..ผ..ปู้...ฏ..บิ...ตั..ง.ิ .า...น..อ...ย..า่..ง..ม...เี .ห..ต...ผุ..ล....แ..ล...ะ..ค..ว...บ..ค...มุ ..ต...ร..ว..จ......
.....ส..อ...บ....ด..แู...ล..แ...ล..ะ..ก...ำ�..ช..ับ...ใ.ห...้ผ..้ปู...ฏ...ิบ..ัต...ิง..า..น....ป...ร..ะ..พ...ฤ..ต...ปิ ..ฏ...ิบ...ัต..ิต...า..ม..จ...ร..ร..ย..า...บ..ร..ร..ณ....น...้ีอ..ย...า่ ..ง..เ.ค...ร..่ง..ค..ร..ดั....ใ..น..ก...ร..ณ...ที...ี่พ...บ...ว..า่ ..ม..ีก...า..ร......
.....ป..ร..ะ..พ...ฤ...ต..ิป...ฏ...บิ ..ัต...ทิ ..่ีไ..ม..่เ..ป..น็...ไ.ป...ต...า..ม..จ...ร..ร..ย..า..บ...ร..ร..ณ....น...ี้ ..ใ.ห...ด้..�ำ...เ.น...นิ ..ก...า..ร..ต..า..ม...ค...ว..ร..แ..ก...่ก..ร..ณ....ี..เ..พ..อ่ื...ใ.ห...ม้..ีก...า..ร..ด...�ำ ..เ.น...ิน..ก...า..ร..ใ..ห..้ถ...กู ......
.....ต..อ้...ง..ต..า..ม...จ..ร..ร..ย...า..บ...ร..ร..ณ...ต...่อ..ไ..ป........................................................................................................................................

4. จงอธบิ ายการจัดหาพัสดสุ �ำ นกั งานมคี วามส�ำ คญั อยา่ งไรในส�ำ นกั งาน
.......................................................................................................................................................................................
..... ...............ก..า...ร..ด..ำ�...เ.น...ิน..ก...า..ร..จ..ัด...ห...า..พ...ัส..ด...ุส..ำ�..น...ัก...ง..า..น.....เ.ป...็น...ข..ั้น...ต..อ...น...ท..ี่ส...อ..ง...ข..อ...ง..ก..า..ร...จ..ัด..ห...า..พ...ัส...ด..ุส...ำ�..น..ัก...ง..า..น.....ซ...ึ่ง..ม...ีค..ว..า...ม......
.....ส..�ำ..ค...ัญ...อ...ย..่า..ง..ม...า..ก...เ..พ...ร..า..ะ..ห...า..ก..ส...า..ม..า..ร..ถ...ด..�ำ...เ.น...นิ ..ก...า..ร..จ..ัด...ห..า..ล...่ว..ง..ห...น..้า..ไ..ด..้อ...ย..่า..ง..ม...ปี...ร..ะ..ส..ทิ...ธ..ิภ...า..พ....ท...�ำ ..ใ.ห...ไ้ .ด...้พ...สั ..ด...ทุ ..ตี่...ร..ง..ก..บั.......
.....ค..ว..า..ม...ต..้อ...ง..ก..า...ร..ใ.ช...แ้ ..ล...ะ..ส..า..ม...า..ร..ถ...ป..ร..ะ..ห...ย..ัด...ค...า่ ..ใ.ช...จ้ ..่า..ย..ใ..น...ก..า..ร..จ...ัด..ห...า...ซ...ึง่ ..ก..า..ร...ด..ำ�..เ..น..ิน...ก..า..ร..จ...ัด..ห...า...ป...ร..ะ..ก...อ..บ...ด..ว้...ย....ก..า..ร..ห...า......
.....แ..ห...ล..่ง..ข...า..ย.....ก..า..ร...ด..ำ�..เ..น..ิน...ก..า..ร...จ..ัด...ห..า..พ...ัส...ด..ุ...ก..า..ร..ท...ำ�..ส..ั.ญ...ญ...า..ห...ร..ือ...ข..้อ...ต..ก...ล..ง..เ..ป..็น...ห...น..ัง..ส...ือ.....ก..า..ร...ต..ร..ว...จ..ร..ับ...พ..ัส...ด..ุ...ก..า...ร..เ.ล...ิก......
.....ส..ัญ...ญ....า.......................................................................................................................................................................

นางสดุ ารตั น์ อนุรกั ษ์พงศธร ครูช�ำ นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 20หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นกั งานสมยั ใหม่

5. การด�ำ เนนิ การจดั หาพสั ดสุ �ำ นักงานมกี ่ขี ัน้ ตอน ุชด ่ที 11
.....................................................................................................................................................................................
.......... ................1.....ก...า..ร..ห...า..แ..ห...ล..ง่..ข...า..ย............................................................................................................................. งานพัสดุ
.......... ................2.....ก...า..ร..ด...ำ�..เ.น...นิ ..ก...า..ร..จ..ัด...ห..า...พ..ัส...ด..ุส...�ำ..น...ัก..ง..า..น...............................................................................................
.......... ................3.....ก...า..ร..ท...�ำ ..ส..ญั....ญ...า..ห...ร..อื..ข...้อ..ต...ก..ล...ง..เ.ป...น็...ห..น...ัง..ส..ือ..........................................................................................
.......... ................4.....ก...า..ร..ต...ร..ว..จ..ร..ับ...พ...สั ..ด...ุ ..........................................................................................................................
.......... ................5.....ก...า..ร..เ..ล..กิ...ส..ัญ...ญ....า................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

11

6. จงใส่เครือ่ งหมาย หนา้ ขอ้ ที่ถูก ใส่เคร่ืองหมาย หน้าขอ้ ท่ผี ิด
................1) การด�ำ เนินการจดั หาแบบเจาะจงใช้ในกรณกี ารจัดหาพัสดุทีม่ มี ลู คา่ ไมส่ ูงมาก
................2) การจัดหาโดยวิธีสอบราคา จะเปน็ การซอ้ื หรอื การจา้ งครัง้ หนึ่งซึ่งมีราคาเกินกว่า 20,000 บาท
แต่ไม่เกนิ 400,000 บาท
...............3) ในการตรวจรบั พัสดโุ ดยตรวจสมรรถนะการทำ�งานหรอื คณุ ภาพของพสั ดุ เรียกวา่ การตรวจพินจิ
...............4) กรณีการเลกิ สญั ญา โดยตกลงยินยอมให้ยกเลิกสัญญาจะไม่มีการเสียค่าปรบั ใด ๆ
...............5) เอกสารประกวดราคา ประกาศทางเว็บไซด์ของหนว่ ยงานและกรมบญั ชกี ลาง เป็นเวลา 3 วนั

เทา่ นัน้
...............6) การลดภาระการควบคมุ พัสดุสำ�นักงานคอื การจำ�หนา่ ยพสั ดุท่เี สือ่ มสภาพแลว้
...............7) การควบคุมพสั ดุส�ำ นักงานให้มีประสทิ ธิภาพ ตอ้ งควบคุมทั้งการตรวจสอบพสั ดุ และบญั ชพี สั ดุ
...............8) พัสดนุ อกคลัง คอื พสั ดุท่จี ัดเกบ็ ไว้ นอกพน้ื ท่ีทก่ี ำ�หนดให้เปน็ คลังพัสดุ
...............9) การพฒั นาระบบจดั ซ้ือจดั จา้ งภาครฐั ดว้ ยวธิ ีประกวดราคาอเิ ลก็ ทรอนิกส์ เพือ่ ให้เกดิ การ

ท�ำ งานท่มี ีประสทิ ธภิ าพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพอื่ ลดปญั หาคอรร์ ปั ชน่ั
..............10) สัญญาแบบราคาคงท่ี เปน็ สัญญาทีไ่ มน่ ิยมใชใ้ นการจัดหาพสั ดุ และมรี ะยะเวลาในสัญญาไม่

เกนิ 1 ปี

นางสุดารัตน์ อนุรกั ษ์พงศธร ครูช�ำ นาญการ วิทยาลัยชุมชนระนอง 21หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่ ุชด ่ที 11

เร่ืองที่ 11.5 การควบคุมพัสดสุ ำ�นกั งาน งานพัสดุ

การควบคมุ พสั ดสุ �ำ นกั งาน เปน็ การด�ำ เนนิ การเพอ่ื ปอ้ งกนั พสั ดสุ ญู หาย โดยการบนั ทกึ การรบั และจา่ ย
พัสดุ การนำ�พัสดุเข้าจัดเก็บพัสดุไว้ในคลังพัสดุ ระยะเวลาหนึ่ง รอการเบิกและจ่ายพัสดุให้กับผู้เบิกพัสดุไปใช้
รวมถึงการตรวจนับพัสดุประจ�ำ ปี ดงั นน้ั การควบคมุ พสั ดุจงึ มีขอบเขตประกอบดว้ ยการจัดท�ำ บญั ชคี วบคมุ พสั ดุ
การเกบ็ รกั ษา การแจกจ่ายและการตรวจสอบพัสดปุ ระจำ�ปี โดยแสดงการควบคุมพสั ดุสำ�นกั งานดงั น้ี

การจดั ท�ำ บัญชีควบคมุ พัสดุส�ำ นกั งาน 11
การเกบ็ รกั ษาพสั ดสุ �ำ นักงาน

การควบคุมพสั ดุ การจ่ายพสั ดุสำ�นักงาน
ส�ำ นกั งาน การตรวจสอบพัสดุประจ�ำ ปี

การยมื และคืนพัสดสุ �ำ นักงาน

ภาพที่ 11.4 แสดงการควบคุมพสั ดุส�ำ นกั งาน

โดยมีรายละเอยี ดดงั น้ี
1. การจัดท�ำ บญั ชคี วบคมุ พสั ดสุ �ำ นักงาน มคี วามส�ำ คญั อยา่ งมาก เพราะบัญชีควบคุมพสั ดุท�ำ ใหท้ ราบว่าพสั ดุ
ทร่ี บั เข้ามาจ�ำ นวนเทา่ ใด รับมาเม่อื ใด รับมาจากใคร ราคาต่อหนว่ ยเท่าใดและจัดเกบ็ ไวท้ ี่ใดบ้าง เพื่อเปน็ ข้อมลู ในการจา่ ย
พัสดุ ซ่ึงมีหลักการว่าพัสดุรับเข้ามาก่อนต้องจ่ายออกไปก่อนเพ่ือมิให้มีพัสดุเก่าและเสื่อมสภาพเพราะเก็บไว้นาน พัสดุที่
จา่ ยออกไปจ�ำ นวนเทา่ ใดและท่ีมีคงเหลอื อย่ใู นคลังพัสดุจ�ำ นวนเท่าใด หนว่ ยงานใดเบกิ ออกไปบา้ ง มีสถติ ิการเบกิ และคา่
เฉลยี่ ในการใชง้ านตอ่ เดอื นและตอ่ ปเี ทา่ ใดและคดิ เปน็ มลู คา่ เทา่ ใด เพอ่ื เปน็ ขอ้ มลู ในการตรวจสอบวา่ พสั ดมุ กี ารสญู หายไป
หรอื ไม่ และหากสูญหายเป็นจ�ำ นวนเทา่ ใด เพือ่ เปน็ ข้อมูลในการจดั หาพัสดุคงคลังเพ่ิมเตมิ
ประเภทของบญั ชคี วบคมุ พสั ดุ ในการควบคมุ พสั ดุ โดยทวั่ ไปสามารถแบง่ บญั ชคี วบคมุ พสั ดอุ อกไดเ้ ปน็ 2 ประเภท
ดังนี้

นางสุดารตั น์ อนรุ ักษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วทิ ยาลยั ชมุ ชนระนอง 22หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นักงานสมัยใหม่

1.1 บัญชีควบคุมพัสดุคงคลังหรือสต๊อกการ์ด โดยบัญชีควบคุมพัสดุคงคลังมีลักษณะเป็น
บัตรรายการพสั ดุ ซ่งึ จดั ทำ�ขึ้นโดยมวี ัตถุเพ่ือใช้ในการควบคมุ เฉพาะพัสดุท่มี ีอย่ใู นคลังพสั ดเุ ท่านัน้ ไม่รวมถงึ พัสดุ

ท่อี ยนู่ อกคลังพัสดุ ทำ�ใหท้ ราบว่าปจั จบุ นั มพี ัสดุคงเหลอื ในคลงั พัสดุแต่ละรายการมีจำ�นวนเทา่ ใด โดยการจดั ท�ำ

บญั ชคี วบคมุ พสั ดคุ งคลงั แตล่ ะรายการ ปกตจิ ะบนั ทกึ รายละเอยี ดการรบั และการเบกิ จา่ ยพสั ดทุ เ่ี กย่ี วขอ้ งกบั การ

พสั ดุรายการใดรายการหน่ึง ดังน้ัน จ�ำ นวนพสั ดคุ งเหลอื ในบญั ชคี วบคมุ พัสดคุ งคลงั จะตอ้ งมจี �ำ นวนเทา่ กับพัสดุ

ที่มอี ยู่จรงิ ในคลังพสั ดุ หากจ�ำ นวนพสั ดุคงเหลือในบญั ชีควบคุมพสั ดคุ งคลังแตกต่างจากพัสดคุ งเหลอื ท่ีมอี ยู่จรงิ ุชด ่ที 11

ในคลงั พสั ดุ แสดงวา่ มคี วามผิดพลาดอย่างใดอยา่ งหนึง่ เช่น จา่ ยพัสดุผิดพลาดหรือบันทกึ จำ�นวนพัสดผุ ดิ หรือ งานพัสดุ

ลมื บันทึกรายการพสั ดทุ ีร่ ับเขา้ มาหรือจ่ายออกไปแลว้ หรือพสั ดสุ ญู หาย เปน็ ตน้
1.2 บญั ชคี วบคมุ พสั ดทุ งั้ หมด เปน็ การจดั ท�ำ บญั ชคี วบคมุ พสั ดทุ รี่ บั มาและจา่ ยออกไปทง้ั หมด
โดยมีวัตถุประสงคเ์ พือ่ ใช้ในการจัดท�ำ บญั ชคี วบคมุ พสั ดขุ องสำ�นกั งานทง้ั หมด ท้งั นี้ส่งมอบ ณ คลงั พสั ดแุ ละสง่
มอบนอกคลังพัสดุ เชน่ สง่ ให้กับผู้ใชโ้ ดยตรง เปน็ ตน้ โดยเจ้าหน้าทผ่ี ู้รับผิดชอบในการควบคมุ พัสดทุ ี่ได้รับมอบ 11
หมายจะตอ้ งจดั ท�ำ บญั ชคี วบคมุ การรบั และการจา่ ยพสั ดขุ องกจิ การทงั้ หมด ดงั นนั้ จ�ำ นวนพสั ดตุ ามบญั ชคี วบคมุ

พสั ดจุ ะเทา่ กับจ�ำ นวนพสั ดคุ งเหลอื ตามบตั รรายการบวกจ�ำ นวนพัสดุทสี่ ง่ มอบนอกคลังพสั ดุ

ปจั จบุ นั มโี ปรแกรมคอมพวิ เตอรท์ ใี่ ชใ้ นการควบคมุ พสั ดุ (Inventory control) ซงึ่ โปรแกรมคอมพวิ เตอร์

ดังกล่าวเมื่อบันทกึ ขอ้ มลู เรยี บร้อยแล้ว สามารถรายงานการควบคุมพสั ดุคงคลงั แยกออกจากพสั ดทุ ี่สง่ มอบนอกคลงั พสั ดุ

และสามารถรายงานการควบคุมพัสดุรวมทั้งท่ีส่งมอบในคลังพัสดุและท่ีส่งมอบนอกคลังพัสดุพัสดุได้ด้วย โดยไม่แยกทำ�

บญั ชคี วบคมุ เปน็ 2 บญั ชี
2. การเก็บรักษาพสั ดสุ �ำ นักงาน การเก็บรักษาพัสดุส�ำ นักงานเปน็ ข้นั ตอนทีส่ �ำ คัญในการควบคมุ พัสดุสำ�นักงาน
มิให้สูญหาย โดยเกบ็ รักษาพัสดุไวร้ ะยะเวลาหนึง่ เพอื่ รอการจา่ ยพสั ดุใหก้ บั ผูใ้ ชพ้ สั ดนุ นั้ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกบั การเกบ็

รักษา ดังน้ี
2.1 วัตถุประสงค์หลักในการเก็บรักษาพัสดุ เพ่ือให้มีพัสดุใช้อย่างเพียงพอและต่อเน่ือง ช่วยในการ
สนับสนนุ การปฏิบัตงิ านในส�ำ นกั งานให้บรรลเุ ปา้ หมาย
2.2 ประเภทของการจัดเก็บพัสดุ สามารถแบ่งวิธีการเก็บตามวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บได้เป็น 2
ประเภท ดงั น้ี

2.2.1 การเก็บรกั ษาพัสดเุ ป็นการเฉพาะ ส�ำ หรับกรณที ผี่ ้ใู ช้พัสดุแจ้งให้ฝ่ายจัดหาพัสดุด�ำ เนนิ

การจดั หาพสั ดเุ ปน็ พเิ ศษเปน็ ครงั้ คราวเพอ่ื ใชง้ าน ซง่ึ มใิ ชพ่ สั ดสุ �ำ รองคงคลงั ทม่ี ใี หเ้ บกิ เปน็ การทวั่ ไป เชน่ การจดั หาโตะ๊ เกา้ อี้

ทำ�งาน เป็นตน้ โดยผูใ้ ช้พัสดจุ ะเบิกพัสดทุ ้ังหมดออกไป

2.2.2 การเกบ็ รักษาพสั ดุส�ำ รองคงคลงั ส�ำ หรบั กรณีท่ีฝ่ายจดั หาไดจ้ ัดหาพสั ดุทีใ่ ช้เปน็ ประจ�ำ

มาส�ำ รองไวใ้ นส�ำ นกั งานและไดเ้ วยี นแจง้ รายการพสั ดสุ �ำ รองคงคลงั ใหก้ บั หนว่ ยงานตา่ ง ๆ ภายในส�ำ หรบั งานรบั ทราบ หาก

หนว่ ยงานใดมคี วามประสงคจ์ ะใชก้ ส็ ามารถเบกิ ไปใชไ้ ด้ โดยไมต่ อ้ งสงั่ ซอ้ื อกี เพอ่ื ใหท้ กุ หนว่ ยงานมพี สั ดทุ ต่ี อ้ งใชเ้ ปน็ ประจ�ำ

เช่น ปากกา ดินสอ เปน็ ตน้ อย่างเพียงพอและตอ่ เนื่อง
2.3 หลักการวางแผนในการเกบ็ รักษาพัสดุ ในการวางแผนการเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุมีหลักการ
ดงั น้ี

2.3.1 วางแผนการเกบ็ รกั ษาใหส้ ามารถใชพ้ ื้นทที่ จ่ี ดั เก็บให้เกดิ ประโยชนส์ ูงสดุ โดย

1) กำ�หนดขนาดพื้นที่คลังพสั ดใุ ห้เหมาะสมกบั จ�ำ นวนพัสดทุ จ่ี ัดเกบ็ ในแตล่ ะรายการ

2) ก�ำ หนดการบรรจหุ ีบหอ่ พัสดใุ ห้เหมาะสมกบั พ้ืนท่ีทจี่ ดั เก็บ เพอ่ื ให้สามารถจัดวาง

ไดส้ ะดวก

3) กำ�หนดวธิ ีการจดั วางพสั ดุเพื่อให้สามารถใช้พนื้ ทีใ่ หไ้ ด้ประโยชนส์ ูงสดุ

2.3.2 วางแผนการเกบ็ รกั ษาใหส้ ามารถประหยัดแรงงานและเวลา โดย

23หน้า
นางสุดารัตน์ อนรุ กั ษพ์ งศธร ครูช�ำ นาญการ วทิ ยาลัยชุมชนระนอง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นกั งานสมยั ใหม่

1) เกบ็ รกั ษาพสั ดปุ ระเภทเดยี วกนั อยใู่ นกลมุ่ เดยี วกนั ท�ำ ใหส้ ามารถจา่ ยพสั ดไุ ด้

รวดเร็วขน้ึ

2) เก็บรักษาพัสดุท่ีมีความถี่ในการรับและจ่ายสูงไว้ใกล้พ้ืนท่ีรับและจ่าย

พสั ดุ เพอ่ื ประหยัดเวลาและแรงงานในการรับและจา่ ยพสั ดุ

3) เกบ็ รกั ษาพสั ดทุ ม่ี ขี นาดใหญแ่ ละหรอื น�้ำ หนกั มากไวใ้ กลพ้ นื้ ทร่ี บั และจา่ ย

พสั ดมุ ากท่สี ดุ เพ่อื ประหยดั ค่าขนยา้ ย เวลาและแรงงานในการรบั และจา่ ยพัสดุ ุชด ่ที 11

2.3.3 วางแผนการเก็บรกั ษาให้สามารถเข้าถงึ พสั ดุได้โดยเร็ว โดย งานพัสดุ

1) จดั พน้ื ทใ่ี หส้ ามารถวางกองซอ้ นพสั ดบุ างประเภททไ่ี มต่ อ้ งจดั เขา้ ชน้ั หรอื

ตู้ เช่นกองกระดาษ เป็นต้น ใกล้บริเวณจุดจา่ ยพสั ดุและสามารถเข้าถึงพ้นื ที่ได้โดยงา่ ย

2) จัดพ้ืนที่ให้สะดวกต่อการขนย้ายและลำ�เลียงพัสดุ โดยพาหนะขนย้าย

สามารถเข้าถงึ พนื้ ทจ่ี ดั เก็บไดส้ ะดวก และสามารถล�ำ เลยี งพสั ดุเขา้ และออกไดส้ ะดวก 11
2.3.4 วางแผนการจัดเก็บโดยค�ำ นึงถึงลักษณะพิเศษของพสั ดุ ดังน้ี

1) พสั ดอุ นั ตราย ซงึ่ อาจเปน็ อนั ตรายตอ่ พสั ดทุ จี่ ดั วางอยใู่ นบรเิ วณใกลเ้ คยี ง

หรอื ตอ่ เจา้ หนา้ ทท่ี ม่ี หี นา้ ทขี่ นยา้ ยพสั ดุ เชน่ น�้ำ มนั เชอื้ เพลงิ เปน็ ตน้ จ�ำ เปน็ ตอ้ งมรี ะบบความปลอดภยั และเครอื่ ง

มือชว่ ยป้องกนั อันตรายท่ีอาจเกดิ ขึน้

2) พสั ดทุ ี่เสีย่ งตอ่ การสูญหาย เชน่ พสั ดทุ ่มี ีมูลค่าสูงและมีขนาดเล็ก เป็นต้น ตอ้ งจัด

เก็บในพน้ื ท่ีที่ปลอดภยั เชน่ ใสไ่ วใ้ นตู้ เป็นต้น

3) พสั ดทุ เี่ สอื่ มสภาพหรอื เนา่ เสยี ไดง้ า่ ย เปน็ พสั ดทุ ม่ี อี ายกุ ารเกบ็ รกั ษา ตอ้ งการการ

ดูแลรกั ษาอยา่ งดีและแจกจ่ายออกไปโดยเร็ว เช่น อาหาร เป็นตน้ การเก็บรกั ษาจึงตอ้ งทราบวิธกี ารดูแลรกั ษาและการ

ถนอมมิให้พสั ดเุ ส่อื มสภาพหรือเนา่ เสยี กอ่ นก�ำ หนด
2.4 การกำ�หนดมาตรการปอ้ งกนั พัสดใุ ห้ปลอดภัย เพ่ือปอ้ งกันพสั ดุให้พน้ จากภัยตา่ ง ๆ ทอ่ี าจจะเกดิ
ข้ึน ดังนี้

2.4.1 ก�ำ หนดพื้นทค่ี ลังพสั ดใุ นเขตควบคุม ห้ามมิใหบ้ ุคคลทไ่ี มเ่ กีย่ วขอ้ งกบั การเก็บรกั ษาพัสดุ

เขา้ และออกจากคลังก่อนไดร้ บั อนญุ าต เพือ่ ป้องกันพัสดุสญู หาย

2.4.2 การปอ้ งกนั อคั คภี ยั ซงึ่ อาจเกดิ จากสภาพของพสั ดเุ องทเี่ ปน็ พสั ดไุ วไฟ จงึ ตอ้ งมมี าตรการ

ปอ้ งกนั โดยหา้ มสบู บหุ รใี่ กลบ้ รเิ วณคลงั พสั ดุ ฝกึ อบรมเจา้ หนา้ ทค่ี ลงั พสั ดใุ หร้ วู้ ธิ กี ารดบั เพลงิ ฉกุ เฉนิ ตดิ ตงั้ อปุ กรณด์ บั เพลงิ

มกี ารตรวจสอบอุปกรณ์ดบั เพลิงใหอ้ ยใู่ นสภาพท่ีใช้งานไดป้ กตอิ ยูเ่ สมอ

2.4.3 การปอ้ งกนั พสั ดจุ ากภยั ธรรมชาติ เนอื่ งจากพสั ดบุ างอยา่ งอาจเสอ่ื มสภาพหรอื เสยี หาย

จากน�้ำ ทว่ มหรอื ถกู ท�ำ ลายจากธรรมชาติ เชน่ แสงแดดหรอื ความชน้ื ท�ำ ใหก้ ระดาษเสอื่ มคณุ ภาพ ความเสยี หายจากน�้ำ ทว่ ม

เปน็ ต้น จงึ ตอ้ งจดั วางและเกบ็ จึงตอ้ งระมัดระวงั ภยั จากธรรมชาตดิ ว้ ย

2.4.4 ก�ำ หนดการจดั วางและเกบ็ ใหเ้ หมาะสมกบั คณุ สมบตั ขิ องพสั ดุ เพอ่ื ปอ้ งกนั พสั ดไุ มใ่ หเ้ กดิ

ความเสียหายจากการจดั วางและจดั เกบ็ เช่น พัสดุบางชนดิ วางทบั ซ้อนกันอาจจะแตก หรอื พสั ดุบางชนิดหากจัดเกบ็ ไว้ใน

ทที่ ี่มอี ณุ หภมู ิสงู จะเสือ่ มสภาพหรอื ประสทิ ธิภาพการใช้งาน เป็นตน้ จึงต้องจัดเตรยี มสถานทีเ่ พื่อจดั วางและจัดเกบ็ ให้เหมาะสม

กบั สภาพของพสั ดุและการบรรจหุ ีบหอ่

2.4.5 การปอ้ งกนั แมลงและสตั วท์ �ำ ลาย พสั ดบุ างชนดิ อาจถกู ท�ำ ลายโดยแมลงหรอื สตั วไ์ ด้ เชน่

ไมก้ วาดถูกมอดทำ�ลาย หรือกระดาษถูกปลวกท�ำ ลาย เป็นตน้ จึงต้องมมี าตรการปอ้ งกนั และกำ�จดั เพื่อปอ้ งกันความเสียที่

อาจเกิดขึ้น เชน่ การจา้ งฉดี ก�ำ จดั ปลวก และแมลง หรือการจ้างกำ�จดั หนู เป็นต้น
3. การจ่ายพสั ดสุ �ำ นกั งาน
3.1 การจ่ายพัสดุมคี วามส�ำ คญั อยา่ งย่ิง หากเจา้ หนา้ ท่ีคลังพสั ดผุ ูร้ บั ผิดชอบไมร่ อบคอบอาจเกิดความ
ผดิ พลาดได้ ไดแ้ ก่

นางสดุ ารตั น์ อนุรักษ์พงศธร ครูช�ำ นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 24หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจัดการสำ�นักงานสมยั ใหม่

3.1.1 จ่ายพัสดุมากกว่าหรือน้อยกว่าหลักฐานการเบิกพัสดุ ทำ�ให้พัสดุที่มีอยู่จริง

มากกวา่ หรือนอ้ ยกว่าจำ�นวนพสั ดทุ ีป่ รากฏในบัญชี

3.1.2 จา่ ยพสั ดผุ ดิ รายการ เชน่ ผเู้ บกิ ขอเบกิ ปากกาลกู ลนื่ สนี �้ำ เงนิ แตเ่ จา้ หนา้ ทคี่ ลงั

พสั ดุจา่ ยปากกาลูกลน่ื สดี �ำ ให้ ท�ำ ใหจ้ �ำ นวนพสั ดคุ งเหลือท้ัง 2 รายการไมต่ รงกบั ยอดพัสดคุ งเหลือในบัญชี

3.1.3 เจา้ หนา้ คลงั พสั ดลุ งบญั ชผี ดิ พลาดท�ำ ใหพ้ สั ดทุ มี่ อี ยใู่ นคลงั พสั ดมุ จี �ำ นวนไมต่ รง

กับยอดพัสดคุ งเหลือในบญั ชี เชน่ รบั กระดาษถ่ายเอกสารเขา้ มาในคลงั พสั ดุ จำ�นวน 200 รีม แตล่ งบญั ชไี ว้ 20 ุชด ่ที 11

รีม หรอื จา่ ยกระดาษถ่ายเอกสารออกไป จำ�นวน 25 รมี แต่ลงบัญชจี ่ายออกไป จำ�นวน 15 รีม เป็นตน้ งานพัสดุ

ดงั นน้ั ในการจา่ ยพสั ดจุ งึ ตอ้ งมกี ารตรวจสอบความครบถว้ นถกู ตอ้ งตรงกนั ระหวา่ งเอกสารการเบกิ พสั ดุ

กับพัสดุท่ีจ่ายออกไป โดยผู้เบิกร่วมกับเจ้าหน้าที่คลังพัสดุต้องตรวจสอบร่วมกัน เม่ือพบว่าพัสดุท่ีจ่ายครบถ้วน

ถูกต้อง เจ้าหน้าท่ีคลังพัสดุจึงลงนามจ่ายพัสดุในใบเบิกพัสดุ และผู้เบิกพัสดุจึงลงนามรับพัสดุในใบเบิกร่วมกัน 11
เปน็ หลักฐาน
3.2 ประเภทของการจา่ ยพสั ดุ การจา่ ยพสั ดขุ องส�ำ นกั งานสามารถด�ำ เนนิ การไดโ้ ดยวธิ ใี ดวธิ ี
หนงึ่ ดังนี้

3.2.1 การจา่ ยพสั ดุ กอ่ นตดั บญั ชี เปน็ วธิ กี ารจา่ ยพสั ดกุ อ่ นลงบญั ชตี ดั จา่ ยพสั ดุ โดยผเู้ บกิ พสั ดุ

ส่งใบเบิกให้กับเจ้าหน้าที่คลังพัสดุและเจ้าหน้าที่คลังพัสดุจะดำ�เนินการจ่ายพัสดุให้กับผู้เบิกตามรายการในใบเบิก แล้วจึง

ส่งใบเบกิ ให้เจา้ หน้าท่ีผ้รู บั ผิดชอบในการท�ำ บัญชีพสั ดุท�ำ การตัดจ่ายจำ�นวนพสั ดอุ อกจากบัญชีควบคมุ พสั ดุ

ข้อดี คอื ผเู้ บกิ สามารถส่งใบเบิกและรอรบั พัสดุได้ทนั ที

ขอ้ เสยี คอื หากเปน็ พสั ดทุ หี่ นว่ ยงานอนื่ ขอจดั หาเปน็ การเฉพาะและเจา้ หนา้ ทผี่ รู้ บั ผดิ ชอบคลงั

พสั ดนุ �ำ พสั ดเุ ขา้ ไปจดั เกบ็ รวมกบั พสั ดคุ งคลงั และจา่ ยพสั ดใุ หแ้ กผ่ เู้ บกิ รายอน่ื ไป ท�ำ ใหม้ พี สั ดไุ มเ่ พยี งพอส�ำ หรบั หนว่ ยงานที่

ขอจัดหาเปน็ การเฉพาะ ทำ�ใหผ้ ทู้ แี่ จง้ ขอจัดหาเปน็ การเฉพาะมีพสั ดุไม่เพียงพอกับการใชง้ าน

3.2.2 การตัดบัญชีกอ่ นจา่ ยพัสดุ เปน็ วิธีการจา่ ยพสั ดุหลังจากลงบญั ชตี ดั จ่ายพสั ดุ โดยผเู้ บิก

พสั ดจุ ะตอ้ งสง่ ใบเบกิ ลว่ งหนา้ และรอใหเ้ จา้ หนา้ ทผ่ี รู้ บั ผดิ ชอบในการท�ำ บญั ชพี สั ดตุ ดั จา่ ยจ�ำ นวนพสั ดทุ เ่ี บกิ ออกจากรายการ

ควบคุมกอ่ น เจ้าหน้าทคี่ ลังพัสดุจึงจะจา่ ยพัสดใุ หก้ บั ผู้เบิกตามรายการในใบเบกิ ได้

ขอ้ ดี คอื มีการตรวจสอบการเบิกก่อนจา่ ย

ขอ้ เสยี คอื ในกรณเี รง่ ดว่ น ตอ้ งรอการตรวจสอบและตดั จา่ ยพสั ดอุ อกจากบญั ชที �ำ ใหก้ ารจา่ ย

ลา่ ชา้
4. การตรวจสอบพัสดปุ ระจำ�ปี
การตรวจสอบพสั ดปุ ระจ�ำ ปมี คี วามส�ำ คญั อยา่ งมากในการควบคมุ พสั ดคุ งเหลอื ซงึ่ ในการตรวจสอบพสั ดคุ งเหลอื

ประจ�ำ ปนี นั้ ผบู้ รหิ ารส�ำ นกั งานอาจแตง่ ตง้ั หรอื มอบหมายใหเ้ จา้ หนา้ ทค่ี นใดคนหนง่ึ หรอื หลายคนเปน็ ผดู้ �ำ เนนิ การตรวจสอบ

ก็ได้ ท้ังนี้ ขน้ึ อยูก่ บั ปรมิ าณและระยะเวลาในการตรวจสอบ แต่ผูด้ �ำ เนนิ การตรวจสอบต้องมใิ ช่เจา้ หน้าทีค่ ลังพสั ดุ ซง่ึ เปน็

ผคู้ วบคุมดูแลพสั ดนุ น้ั
4.1 วตั ถุประสงค์ของการตรวจสอบพัสดปุ ระจ�ำ ปี วัตถปุ ระสงคห์ ลักของการตรวจสอบพสั ดุประจ�ำ ปี
โดยการตรวจนับพัสดุคงเหลือท่ีมีอยู่จริงเปรียบเทียบกับจำ�นวนพัสดุที่มีเหลืออยู่ตามบัญชีควบคุมพัสดุ เพื่อให้รู้ว่ามีพัสดุ

ครบถ้วนถูกต้องตามหลักฐานการรับและจ่ายพัสดุหรือไม่ มีพัสดุสูญหายหรือไม่ นอกจากน้ันยังต้องตรวจสอบว่ามีพัสดุ

รายการใดทจ่ี ดั เกบ็ โดยไมไ่ ดเ้ บกิ ออกไปใช้ ซงึ่ เปน็ ภาระในการจดั เกบ็ ท�ำ ใหไ้ มส่ ามารถใชพ้ นื้ ทใ่ี หเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ มพี สั ดุ

ช�ำ รดุ เสยี หาย หรอื เสอื่ มสภาพจากการจดั เกบ็ หรอื ไม่ มพี สั ดทุ จ่ี ดั เกบ็ ไวโ้ ดยไมไ่ ดใ้ ชง้ านหรอื ไม่ มพี สั ดทุ ช่ี �ำ รดุ และไมไ่ ดด้ �ำ เนนิ

การซอ่ มหรือไม่
4.2 การตรวจสอบพัสดุประจำ�ปีโดยวธิ ีการตรวจนบั การตรวจสอบพสั ดุประจ�ำ ปโี ดยวิธีการตรวจนบั
พัสดุ สามารถดำ�เนินการได้ 3 วิธี ดังนี้

นางสดุ ารัตน์ อนุรักษพ์ งศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลัยชุมชนระนอง 25หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นักงานสมยั ใหม่

4.2.1 การตรวจนับแบบเบ็ดเสร็จ เป็นการตรวจนับพัสดคุ งเหลอื ทกุ รายการในคราวเดยี วโดย

มีกำ�หนดเวลาดำ�เนินการตรวจนับไว้แน่นอน ปกติจะตรวจนับเมื่อส้ินสุดปีงบประมาณหรือเมื่อปิดบัญชีประจำ�ปี

ซึ่งในการตรวจนับวิธีนี้ต้องปิดการรับและจ่ายพัสดุช่วงระยะเวลาหน่ึง เพ่ือสรุปข้อมูลพัสดุคงเหลือและให้เวลา

กบั ผ้ตู รวจนับในการตรวจนบั พัสดุดงั กล่าว เชน่ การตรวจสอบพัสดุประจ�ำ ปีของส่วนราชการกำ�หนดใหผ้ ตู้ รวจ

นบั เรมิ่ ตรวจนบั พสั ดคุ งเหลอื โดยเรมิ่ ด�ำ เนนิ การภายในตน้ ปงี บประมาณถดั ไป และจะตอ้ งด�ำ เนนิ การใหแ้ ลว้ เสรจ็

ภายใน 30 วนั ทำ�การ เปน็ ตน้ ุชด ่ที 11

4.2.2 การตรวจนับแบบทยอยตรวจนับ เป็นการตรวจนับพัสดุคงเหลือทุกรายการ แต่จะไม่ งานพัสดุ

ตรวจนับไปพร้อมกันในคราวเดียว โดยแบ่งระยะเวลาในการตรวจนับ เช่น ต้องการตรวจนับพัสดุทุกไตรมาส

(สามเดอื น) ดงั นั้น จึงตอ้ งตรวจนบั แต่ละคร้ังเปน็ เวลา 12 เดอื นหารดว้ ย 3 เดือน = ทกุ ๆ 4 เดือน จนครบ 1

ปี เป็นตน้ และนำ�ไปหารจ�ำ นวนรายการพัสดุส�ำ นกั งานคงเหลือทง้ั หมด จะได้จ�ำ นวนรายการพสั ดคุ งเหลือที่จะ 11
ตรวจนับในระยะเวลาที่กำ�หนด และดำ�เนินการตรวจนับในระหว่างปีงบประมาณจนกระท่ังตรวจนับครบทุก
รายการ การตรวจนับวธิ นี สี้ ามารถดำ�เนนิ การไปได้อย่างตอ่ เน่ือง เชน่ ส�ำ นักงานมีพัสดุจ�ำ นวน 2,000 รายการ

ก�ำ หนดใหต้ รวจสอบทกุ ไตรมาส (สามเดอื น) ดงั นน้ั ในแตล่ ะไตรมาสจะตอ้ งตรวจนบั พสั ดสุ �ำ นกั งานจ�ำ นวน 2,000

หารดว้ ย 4 = 500 รายการ ในหนึง่ ปีกจ็ ะตรวจนบั ครบ 2,000 รายการ เปน็ ตน้

4.2.3 การตรวจนบั แบบสมุ่ ตวั อยา่ ง เปน็ การตรวจนบั พสั ดบุ างสว่ น หากจะตอ้ งตรวจนบั พสั ดทุ มี่ รี ายการ

และจำ�นวนมากทั้งหมดจะทำ�ให้เสียเวลามากและต้องใช้คนตรวจนับเป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึง

ก�ำ หนดวิธกี ารตรวจนับแบบสุ่มตัวอยา่ ง โดยกำ�หนดสุ่มตัวอยา่ งเป็นอัตรารอ้ ยละของจำ�นวนรายการพสั ดทุ ั้งหมด เชน่ มี

พัสดจุ �ำ นวน 2,000 รายการ สมุ่ ตวั อย่างรายการในการตรวจนับพสั ดุในอตั ราร้อยละ 20 กล่าวคือ ตอ้ งสุ่มตัวอยา่ งพสั ดุ

เพอ่ื ตรวจนับ จ�ำ นวน 400 รายการ เปน็ ต้นโดยอาจจะส่มุ ตวั อย่างจากรายการท่ีมคี วามถใี่ นการเบิกจา่ ยสูง เนื่องจากอาจ

เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายได้ง่าย หรือสุ่มตัวอย่างจากพัสดุท่ีมีราคาสูง หรือสุ่มตัวอย่างจากพัสดุท่ีคาดว่าอาจจะ

สูญหายได้ง่าย หรือสุม่ จากพสั ดทุ ี่อยู่นอกคลังพัสดุ

นอกจากการตรวจนับพัสดุประจำ�ปีแล้ว ยังมีการตรวจนับพัสดุเป็นกรณีพิเศษ เป็นการตรวจนับนอกเหนือจาก

การตรวจนบั พัสดุประจ�ำ ปีตามปกติ หากพบวา่ มคี วามผดิ ปกติเกิดขนึ้ เชน่ มรี ่องรอยการงดั แงะคลงั พัสดุ ซ่งึ อาจมพี ัสดุ

สูญหาย เปน็ ตน้ หรือได้รบั คำ�ส่งั จากผ้บู ังคับบญั ชาใหต้ รวจนบั พัสดคุ งเหลอื รายการใดรายการหนง่ึ เปน็ กรณีพิเศษ เปน็ ต้น
4.3 ผลการตรวจสอบพสั ดุประจำ�ปี เมอื่ ตรวจพบวา่ มีพสั ดุประจำ�ปีแลว้ พบวา่ มีพัสดุสญู หายมีแนวการปฏบิ ัติ 2
กรณี คอื

4.3.1 วัสดุคงคลังสญู หาย เจ้าหนา้ ที่คลงั พัสดุจะตอ้ งชดใช้เป็นเงนิ หรอื ซ้ือพสั ดุมาชดใชค้ ืน

4.3.2 ครภุ ณั ฑส์ ญู หาย กรณคี รภุ ณั ฑท์ ม่ี ผี เู้ บกิ ออกไปใชส้ ญู หาย ผเู้ บกิ ตอ้ งรบั ผดิ ชอบ และในกรณคี รภุ ณั ฑ์

คงคลังสูญหาย เจ้าหน้าที่คงคลงั พสั ดุต้องรบั ผิดชอบ ซึ่งความรบั ผดิ ชอบน้ันอาจจะชดใชเ้ ปน็ เงนิ โดยการหกั ค่าเส่ือมราคา

ออกจากมลู ค่าพัสดนุ ัน้ หรอื ซื้อพสั ดุมาชดใชต้ ามสภาพของพัสดทุ ี่สญู หาย ณ ขณะน้นั
5. การยมื และการคืนพสั ดุสำ�นักงาน
การยมื และการคนื พสั ดสุ �ำ นกั งานมคี วามส�ำ คญั ตอ่ การควบคมุ พสั ดทุ อ่ี ยใู่ นความรบั ผดิ ชอบของหนว่ ยงานใดหนว่ ย

งานหน่ึงหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพัสดุ และการยืมต้องเป็นการยืมเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน

ของส�ำ นักงานและตอ้ งมีหลกั ฐานการยมื และการคนื พัสดดุ ว้ ย
5.1 การยืมพสั ดุ มวี ตั ถุประสงคข์ องการยืมพสั ดุ เพือ่ ให้มพี ัสดุใช้ในกรณีจ�ำ เปน็ และเร่งดว่ น เน่อื งจาก
ไมม่ พี สั ดหุ รอื ไมส่ ามารถจดั หาไดท้ นั กบั ความตอ้ งการในการใชง้ าน และเพอื่ ขอน�ำ พสั ดสุ ว่ นกลางไปใชเ้ ปน็ การชวั่ คราว การ

จัดทำ�หลักฐานการยืมคืนพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้ยืมปฏิเสธความรับผิดชอบในการยืม และเพ่ือเป็นหลักฐานใน

การทวงคนื ภายในระยะเวลาทกี่ ำ�หนดไว้ในเอกสารการยืม ประเภทของการยืมมี 2 ประเภท คอื

นางสุดารัตน์ อนุรกั ษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลยั ชมุ ชนระนอง 26หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นกั งานสมยั ใหม่

5.1.1 การยมื พสั ดรุ ะหวา่ งหนว่ ยงานภายในส�ำ นกั งาน เชน่ แผนกบญั ชยี มื พดั ลมจาก ุชด ่ที 11
แผนกคลงั พสั ดุ เนื่องจากเครือ่ งปรบั อากาศเสยี กำ�ลงั ซอ่ ม เป็นต้น
5.1.2 การยืมพัสดอุ อกไปใช้นอกสำ�นกั งาน บางครัง้ มคี วามจ�ำ เป็นต้องน�ำ พัสดสุ ่วน งานพัสดุ
กลางออกไปใช้นอกส�ำ นักงาน เชน่ จำ�เป็นตอ้ งยมื พัดลมส่วนกลางออกไปใชใ้ นการจัดนทิ รรศการนอกสำ�นกั งาน
เป็นตน้ 11
5.2 การคนื พสั ดุ มหี ลกั ปฏบิ ตั ติ อ้ งคนื พสั ดตุ ามสภาพ ณ วนั ทยี่ มื หากพสั ดชุ �ำ รดุ เสยี หาย ตอ้ ง
ดำ�เนินการซ่อมใหค้ งสภาพดีดงั เดมิ กอ่ นคืน หากพสั ดสุ ูญหายตอ้ งชดใช้พสั ดุตามสภาพ โดยคนื พสั ดทุ ีส่ ามารถใช้
งานไดเ้ หมอื นพสั ดทุ ส่ี ญู หาย หรอื ชดใชเ้ ปน็ เงนิ หลงั จากหกั คา่ เสอื่ มราคาตามหลกั เกณฑท์ สี่ �ำ นกั งานก�ำ หนด กรณี
การคนื พัสดุส้ินเปลอื ง ต้องจดั หาพสั ดทุ ยี่ ืมไปมาทดแทนวัสดสุ นิ้ เปลืองทยี่ มื ไป

เรอื่ งท่ี 11.6 การดูแลบำ�รงุ รกั ษาและซอ่ มแซมพสั ดุสำ�นักงาน

การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาและซอ่ มแซมพสั ดสุ �ำ นกั งาน หมายถงึ การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษา เพอื่ ใหพ้ สั ดสุ �ำ นกั งานอยใู่ นสภาพ
ทสี่ ามารถใชง้ านไดต้ ามปกติ รวมถงึ การซอ่ มใหพ้ สั ดทุ ช่ี �ำ รดุ เสยี หายกลบั คนื สสู่ ภาพทใ่ี ชง้ านไดด้ งั เดมิ หากพสั ดไุ มไ่ ดร้ บั การ
ดูแลบำ�รุงรักษาและซ่อมพัสดุอย่างดีและมีประสิทธิภาพแล้ว จะทำ�ให้พัสดุเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกติ ทำ�ให้กิจการต้องสูญ
เสียงบประมาณในการจัดหาพัสดุใหม่มาทดแทนของเดิม ในทางตรงกันข้าม หากสำ�นักงานให้ความสำ�คัญกับการบำ�รุง
รกั ษาพสั ดอุ ยา่ งดจี ะชว่ ยยดื อายกุ ารใชง้ าน ท�ำ ใหใ้ ชป้ ระโยชนพ์ สั ดไุ ดอ้ ยา่ งคมุ้ คา่ ดงั นนั้ การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาพสั ดจุ งึ มคี วาม
หมายครอบคลมุ ถงึ การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาแบบเบอ้ื งตน้ การจา้ งดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาและการซอ่ มพสั ดุ ซงึ่ การจา้ งดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษา
และการซ่อมพัสดุสำ�นักงาน ปกติเป็นการจ้างดูและบำ�รุงรักษาและการซ่อมครุภัณฑ์สำ�นักงาน โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
เชน่ เดียวกบั การจัดซอื้ โดยมีผังแสดงการดูแลบำ�รงุ รกั ษาและซอ่ มพสั ดุส�ำ นกั งาน ดังนี้

การดแู ลบำ�รงุ รกั ษาพัสดุ
แบบปอ้ งกนั

การดูแลบำ�รุงรกั ษาพสั ดุ
แบบการซ่อมแซมพัสดุ

ภาพที่ 11.5 แสดงการดูแลบ�ำ รุงรกั ษาและซ่อมพสั ดสุ ำ�นกั งาน

ซงึ่ มรี ายละเอียดดังนี้
การดูแลบำ�รุงรักษาและซอ่ มพสั ดสุ �ำ นกั งาน แบ่งไดเ้ ป็น 2 สว่ นคือ
1. การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาพสั ดแุ บบปอ้ งกนั มจี ดุ มงุ่ หมายตอ้ งการปอ้ งกนั พสั ดไุ มใ่ หช้ �ำ รดุ เสยี หายอยใู่ นสภาพพรอ้ ม
ที่จะใช้งานได้ตามปกติ และเพ่ือยืดอายุการใช้งานของพัสดุ ซึ่งการดูแลบำ�รุงรักษาแบบป้องกันสามารถดำ�เนินการได้ 2
วธิ ี ดังนี้

นางสุดารตั น์ อนุรักษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วทิ ยาลัยชุมชนระนอง 27หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นักงานสมัยใหม่

1.1 การดูแลบำ�รุงรักษาเบอ้ื งต้น หมายถงึ การดแู ลบำ�รงุ รักษาทีไ่ ม่ยงุ่ ยากและไมต่ อ้ งใช้ความรู้

ความสามารถทางดา้ นวิชาชพี เป็นการเฉพาะ โดยมอบหมายใหเ้ จา้ หน้าทข่ี องสำ�นักงานดแู ลบ�ำ รุงรกั ษาพสั ดุนั้น

เชน่ การเชด็ ถทู �ำ ความสะอาด เปน็ ตน้ แตบ่ างครง้ั พบวา่ พสั ดมุ คี วามเสยี หายเกดิ จากการดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาทไี่ มถ่ กู

วธิ ี เชน่ การท�ำ ความสะอาดพน้ื หนิ ออ่ นโดยใชน้ �ำ้ ยาทม่ี คี วามเปน็ กรดสงู ท�ำ ใหผ้ วิ หนิ ออ่ นถกู กรดกนั จนเสยี หายไม่

สามารถแกไ้ ขได้ เปน็ ตน้ ซงึ่ ผไู้ ดร้ บั มอบหมายใหด้ แู ลพสั ดตุ อ้ งไดร้ บั การอบรมวธิ กี ารใชแ้ ละวธิ กี ารดแู ลรกั ษาหรอื

ศกึ ษาวธิ กี ารดแู ลรักษาพัสดุทถ่ี กู ต้องจากคมู่ ือการใช้พัสดนุ ัน้ เพ่ือมใิ ห้เกดิ ความเสยี หายจากความไมร่ ้ไู ม่เข้าใจ ุชด ่ที 11

1.2 การจา้ งดูแลบ�ำ รุงรกั ษาพัสดุ หมายถึงการจ้างผมู้ ีความร้คู วามสามารถในการบำ�รุงรกั ษา งานพัสดุ

พสั ดนุ นั้ เป็นผดู้ ูแลบำ�รงุ รกั ษาพัสดุ ซ่ึงการจ้างดูแลบำ�รงุ รักษาพสั ดุแบ่งออกไดเ้ ป็น 2 ประเภท ดงั น้ี

1.2.1 จา้ งชา่ งประจ�ำ ส�ำ นกั งาน โดยจา้ งเจา้ หนา้ ทที่ มี่ คี วามรคู้ วามช�ำ นาญในการดแู ล

บ�ำ รงุ รักษาพสั ดุน้ันเปน็ ประจ�ำ เช่น จ้างช่างยนตเ์ ป็นลูกจ้างประจ�ำ ส�ำ นกั งาน เพ่อื ดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษารถยนตข์ อง 11
ส�ำ นักงาน เป็นต้น
1.2.2 จ้างผู้มีอาชีพรับจ้างดูแลบำ�รุงรักษาพัสดุน้ัน หากเห็นว่าสมควรจ้างบุคคล

ภายนอกมาดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาพัสดุเป็นการเฉพาะ เช่น จ้างดแู ลบำ�รงุ รกั ษาลิฟท์ โดยผูร้ บั จา้ งตอ้ งมาดูแลบ�ำ รงุ

รักษาเป็นประจ�ำ อยา่ งนอ้ ยเดอื นละ 1 คร้งั ตามเงื่อนไขท่สี �ำ นกั งานก�ำ หนดหรอื จา้ งดแู ลบำ�รงุ รักษาเครื่องปรับอากาศทกุ

6 เดือน เปน็ ตน้

การท่ีส�ำ นักงานจะจ้างวิธีใดขึ้นอยู่กับการประเมินเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพในการดูแลบำ�รุงรักษา

แตบ่ างครงั้ อาจจะขนึ้ อยกู่ บั นโยบายของผบู้ รหิ าร เชน่ ผบู้ รหิ ารมนี โยบายใหจ้ า้ งผมู้ อี าชพี รบั จา้ งบ�ำ รงุ รกั ษาหมอ้ แปลงไฟฟา้

แม้ว่าจากการประเมินค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกันแล้ว พบว่าการจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ�ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าอาจจะใช้งบ

ประมาณนอ้ ยกวา่ การจา้ งผมู้ อี าชพี รบั จา้ งบ�ำ รงุ รกั ษาหมอ้ แปลงไฟฟา้ แตม่ คี วามเสย่ี งสงู หากเกดิ อบุ ตั เิ หตเุ กดิ ขน้ึ จงึ เลอื ก

ท่ีจะจ้างผูม้ ีอาชพี รบั จา้ งมาดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาพัสดนุ ัน้ เปน็ ตน้

การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาแบบปอ้ งกนั ปกตจิ ะตอ้ งมปี ระวตั กิ ารดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษา โดยผรู้ บั ผดิ ชอบในการดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษา

จะต้องจัดทำ�รายงานการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยรายการดูแลบำ�รุงรักษาท่ีจะต้องดำ�เนินการในระยะเวลาท่ีกำ�หนดรวม

ถึงรายงานปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ท่ีจำ�เป็น เช่น เสนอแนะให้เปล่ียนลวดสลิงของลิฟท์ เพ่ือความ

ปลอดภัย เน่อื งจากพบว่าลวดสลิงดงั กลา่ วเริม่ ชำ�รดุ เปน็ ต้น
2. การดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาพสั ดแุ บบการซอ่ มแซมพสั ดุ มจี ดุ มงุ่ หมายตอ้ งการซอ่ มแซมแกไ้ ขพสั ดทุ ชี่ �ำ รดุ เสยี หาย
ใหส้ ามารถใช้งานได้ดดี งั เดมิ หรือสามารถใชง้ านได้ดีกว่าเดมิ

2.1 สาเหตุการช�ำ รุดเสยี หายของพัสดุ อาจเกิดการกรณีการช�ำ รดุ เสยี หายไปตามสภาพ หมายถึง การ

ช�ำ รดุ เสียหายเน่ืองจากการใชง้ านตามปกติ แมว้ ่าจะใช้พสั ดอุ ยา่ งถกู ตอ้ งและมกี ารดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาอย่างดีแลว้ พัสดุก็ยัง

ชำ�รุดสึกหรอจากการใช้งานภายในเวลาสมควร การช�ำ รดุ เสียหายจากสาเหตุอ่ืน หมายถึง การชำ�รุดเสยี หายผดิ ปกติ อาจ

เกดิ จากการใชง้ านไม่ถกู วธิ ี การเกบ็ รกั ษาไมถ่ กู วิธี เกิดอบุ ตั เิ หตุท�ำ ใหพ้ สั ดุชำ�รดุ เสยี หาย

2.2 การซอ่ มพัสดุ มี 3 วิธี ดังนี้ 1) การซ่อมแซม เปน็ การซอ่ มพัสดทุ ่ีชำ�รดุ โดยการซ่อมอปุ กรณข์ อง

พสั ดุ เช่น การซ่อมหม้อน�้ำ ทรี่ ว่ั โดยบัดกรีรูร่ัว เป็นต้น หรือการเปลีย่ นอะไหลพ่ สั ดุ เช่น ทอ่ ไอเสยี ผกุ รอ่ นต้องเปล่ยี นท่อไอ

เสียใหม่ เปน็ ต้น 2) การซอ่ มสรา้ ง เปน็ การซอ่ มพัสดทุ ชี่ ำ�รุด โดยการจัดท�ำ ชน้ิ สว่ นอะไหลพ่ ัสดุทชี่ �ำ รดุ ข้นึ มาใหมเ่ พือ่ ใชใ้ น

การซอ่ ม เนอื่ งจากไมส่ ามารถหาชนิ้ สว่ นอะไหลม่ าซอ่ มได้ เพราะไมม่ จี �ำ หนา่ ยในทอ้ งตลาดอกี ตอ่ ไป 3) การซอ่ มใหญ่ เปน็ การ

ซ่อมพัสดุโดยการเปล่ียนอปุ กรณ์หลกั ท่ีสำ�คัญของพสั ดุน้ัน เช่น การซอ่ มรถยนตโ์ ดยการเปลี่ยนเครื่องยนต์ เป็นตน้

นอกจากการซ่อมแลว้ ยงั มีวิธีการดำ�เนินการอน่ื เพอื่ เพม่ิ ประสิทธิภาพของพัสดุ เพ่ือให้สามารถใช้พัสดุที่ชำ�รดุ ให้

เกิดประโยชน์และเพอื่ ทำ�ใหเ้ กดิ การประหยดั ไดแ้ ก่ การติดต้งั อุปกรณเ์ พ่มิ เตมิ เพือ่ เพ่มิ ประสทิ ธิภาพของพสั ดุ เชน่ การ

ตดิ ตงั้ อปุ กรณเ์ พมิ่ เติมในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพอ่ื ใหค้ อมพิวเตอรส์ ามารถทำ�งานได้เรว็ ขึ้น เปน็ ต้น การยุบรวม ใชใ้ นกรณที ่ี

มพี สั ดชุ นดิ และประเภทเดยี วกนั หลายชน้ิ ช�ำ รดุ เสยี หายและไมส่ ามารถหาซอ้ื อะไหลม่ าซอ่ ม หรอื อะไหลม่ รี าคาสงู มากไมค่ มุ้ คา่

นางสุดารัตน์ อนรุ กั ษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลัยชมุ ชนระนอง 28หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นักงานสมยั ใหม่

กบั การจา้ งซอ่ ม หากตรวจสอบแลว้ สามารถใชป้ ระโยชนจ์ ากชนิ้ สว่ นของพสั ดใุ นกลมุ่ ดงั กลา่ วโดยถอดชนิ้ สว่ นของ

พสั ดมุ าประกอบใหม่ ท�ำ ใหไ้ ดพ้ สั ดทุ ส่ี ามารถใช้งานได้ เชน่ มีเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ จำ�นวน 3 เครอื่ ง ทเี่ ลิกผลิตไป

แลว้ และไม่มีอะไหลจ่ ำ�หน่าย หากสามารถถอดชิ้นสว่ นของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ ทง้ั 3 เคร่ือง มาประกอบใหม่ได้

เครอ่ื งคอมพวิ เตอรท์ สี่ ามารถใชง้ านได้ จ�ำ นวน 2 เครอื่ ง สว่ นชนิ้ สว่ นอะไหลท่ เี่ หลอื อาจจะเกบ็ ไวส้ �ำ รองเปน็ อะไหล่

ตอ่ ไป การดดั แปลงพสั ดุ เพอื่ ใหเ้ กดิ การประหยดั เชน่ ดดั แปลงเครอ่ื งยนตร์ ถยนตข์ องส�ำ นกั งานจากเดมิ ใชน้ �ำ้ มนั

เช้อื เพลงิ เป็นใชก้ ๊าซซงึ่ มรี าคาถกู กว่า เปน็ ต้น ุชด ่ที 11

2.3 การจดั ท�ำ ประวตั กิ ารซ่อมพสั ดุส�ำ นกั งาน การจดั ทำ�ประวตั กิ ารซอ่ มพัสดุส�ำ นกั งานใช้ใน งานพัสดุ

กรณีการซ่อมพัสดุสำ�นักงานประเภทครุภัณฑ์ เน่ืองจากครุภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ของสำ�นักงานซึ่งเบิกจ่ายจากงบ

ลงทนุ แมจ้ ะมหี นว่ ยงานใดหนว่ ยงานหนง่ึ เบกิ ออกไปใชแ้ ละไดต้ ดั จา่ ยจากบญั ชแี ลว้ แตย่ งั ตอ้ งควบคมุ ครภุ ณั ฑด์ งั

กลา่ วต่อไป เน่อื งจากครุภณั ฑ์เปน็ สนิ ทรัพยถ์ าวรและเปน็ คา่ ใชจ้ ่ายเพ่อื การลงทนุ เม่อื มีค่าใชจ้ ่ายในการซ่อม ถอื 11
เปน็ การเพ่ิมมูลค่าของครุภัณฑแ์ ละสามารถหกั ค่าเสื่อมราคาในทางบญั ชไี ด้ โดยปกตคิ รุภณั ฑจ์ ะมอี ายกุ ารใช้งาน
ในทางบัญชี 5 ปี แต่ส่วนราชการจะกำ�หนดอายุการใช้งานครุภัณฑ์แต่ละประเภทแตกต่างกันตามท่ีกระทรวง

การคลังก�ำ หนด เชน่ ครภุ ัณฑส์ ำ�นักงาน กำ�หนดอายุการใชง้ าน ข้ันต�่ำ 8 ปี สงู สุดไม่เกนิ 12 ปี คา่ เสอื่ มราคาใน

อัตราข้นั ต่ำ�สดุ รอ้ ยละ 8.5 และอตั ราสูงสุดไม่เกนิ ร้อยละ 12.5 ตอ่ ปี เป็นตน้ ซง่ึ การจดั ทำ�ประวัติการซ่อมพัสดุสำ�นักงาน

ช่วยให้ผู้บริหารสำ�นักงานและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเกี่ยวกับการซ่อมและสามารถตรวจสอบการซ่อมพัสดุสำ�นักงาน

ไดต้ ลอดเวลา โดยประวตั กิ ารซอ่ มพสั ดสุ �ำ นกั งานอาจจะจดั ท�ำ เปน็ เอกสารบญั ชปี ระวตั กิ ารซอ่ มหรอื ใชโ้ ปรแกรมคอมพวิ เตอร์

กไ็ ด้ ทงั้ นี้ ขนึ้ อยกู่ บั จ�ำ นวนพสั ดสุ �ำ นกั งานทต่ี อ้ งการควบคมุ การซอ่ ม หากพสั ดสุ �ำ นกั งานทตี่ อ้ งการควบคมุ มจี �ำ นวนมากการ

ใช้โปรแกรมประวัติการซอ่ มท�ำ ให้การหาข้อมลู งา่ ยข้นึ ท�ำ ใหท้ ราบข้อมลู ตอ่ ไปนี้

1) ความถี่ในการซ่อม ใช้ประกอบการตัดสินใจว่า สมควรซ่อมต่อไปหรือไม่ หากต้องซ่อมบ่อยแสดงว่าพัสดุดัง

กลา่ วสมควรท่จี ะจำ�หนา่ ย

2) คา่ ใชจ้ ่ายในการซ่อม เพื่อประกอบการตดั สินใจว่าสมควรซอ่ มต่อไปหรือไม่ หากคา่ ใช้จา่ ยในการซอ่ มสูงมาก

และไมค่ มุ้ ท่จี ะใช้งานต่อไป ท�ำ ให้ตน้ ทุนสูง แสดงว่าพัสดดุ ังกลา่ วสมควรทีจ่ ะจ�ำ หน่าย

3) อะไหล่ช้นิ ใดอยใู่ นระยะเวลาการประกันความชำ�รุดบกพร่อง เพอื่ จะได้ใชส้ ิทธเิ์ ปล่ียนหรือซอ่ ม โดยไมเ่ สยี ค่า

ใช้จ่าย ซง่ึ ชว่ ยประหยัดงบประมาณคา่ ซอ่ ม

4) ความผดิ ปกติในการซอ่ ม หากมกี ารซ่อมหรือเบิกอะไหล่ไปซ่อมบ่อย

5) ราคาค่าแรงและคา่ อะไหลใ่ นการซอ่ มแตล่ ะรายการ เพื่อใชเ้ ปน็ ฐานในการตอ่ รองราคา

การจดั ท�ำ ประวตั กิ ารซอ่ มมวี ัตถุประสงค์เพอื่ ควบคมุ การซอ่ มพสั ดุ ส�ำ นักงานใดไมม่ กี ารควบคุมการซอ่ ม อาจเกดิ

การร่ัวไหลของค่าใช้จ่ายในการซ่อมและทำ�การทุจริตได้ง่าย เน่ืองจากไม่สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้อย่าง

สม�่ำ เสมอ

เร่ืองที่ 11.7 การจำ�หนา่ ยพสั ดุสำ�นักงาน

การจ�ำ หน่ายพสั ดสุ ำ�นกั งาน หมายถงึ การด�ำ เนนิ การลดภาระความรบั ผิดชอบพสั ดุออกจากการควบคุม โดยมี
ผงั แสดงวิธกี ารจำ�หน่ายพัสดุส�ำ นกั งาน ดงั น้ี

นางสุดารตั น์ อนุรกั ษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วทิ ยาลัยชมุ ชนระนอง 29หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจดั การสำ�นักงานสมัยใหม่

การขาย

วธิ ีการจ�ำ หน่ายพสั ดุ การโอนหรอื บรจิ าค ุชด ่ที 11
สำ�นกั งาน การแลกเปลี่ยน
การแปรสภาพหรอื ท�ำ ลาย งานพัสดุ

11

ภาพที่ 11.6 แสดงวธิ กี ารจำ�หน่ายพัสดุส�ำ นักงาน

โดยมรี ายละเอียด ดังน้ี
1. วัตถปุ ระสงคข์ องการจ�ำ หนา่ ยพัสดุ เพอ่ื ปลดเปล้อื งภาระความรับผิดชอบในการจัดเกบ็ ดแู ล บำ�รงุ รักษาพสั ดุ
เพอื่ ลดภาระคา่ ใชจ้ า่ ยในการจดั เกบ็ ดแู ล บ�ำ รงุ รกั ษาพสั ดุ เพอื่ ให้สามารถใชพ้ น้ื ทใ่ี นการจดั เกบ็ พสั ดใุ หเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สดุ
2. สาเหตขุ องการจำ�หน่ายพสั ดุ มีสาเหตสุ ำ�คัญหลายประการทที่ ำ�ให้ส�ำ นักงานจ�ำ เป็นต้องจำ�หน่ายพสั ดุออกจาก
บญั ชี เพ่อื ปลดเปลอ้ื งภาระการควบคมุ ซง่ึ การจ�ำ หนา่ ยพสั ดอุ อกจากบัญชอี าจเกิดจากสาเหตใุ ดสาเหตุหนึ่ง ดงั ตอ่ ไปนี้
2.1 พสั ดชุ �ำ รดุ จากการใชง้ าน เนอื่ งจากพสั ดเุ มอื่ ใชง้ านไประยะเวลาหนงึ่ จะช�ำ รดุ เสอื่ มสภาพไปเองและ
การช�ำ รุดเสื่อมสภาพเรว็ หรือช้าขึ้นอยู่กบั ความถีใ่ นการใชง้ าน หากใชง้ านบ่อย ๆ กจ็ ะช�ำ รุดเร็วขน้ึ การใชง้ านผิดวิธกี ม็ ผี ล
ทำ�ให้พัสดุชำ�รุดเสียหาย คุณภาพของพัสดุก็มีผลต่อระยะเวลาในการใช้งานเช่นเดียวกัน ซ่ึงหากการชำ�รุดเสียหายน้ัน
สามารถซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดหาใหม่ และมี
ความถ่ใี นการซอ่ มไม่บ่อยมาก ส�ำ นักงานจะด�ำ เนินการซอ่ ม เพ่ือใหส้ ามารถใชง้ านต่อไป แต่ในทางตรงกันขา้ มหากจะซ่อม
ต่อไปไม่ค้มุ ค่า ส�ำ นักงานก็จะด�ำ เนนิ การจ�ำ หนา่ ยพสั ดุออกจากบัญชี
2.2 พัสดุเส่ือมสภาพจากการจัดเก็บและดูแลรักษาไม่ถูกวิธี การจัดเก็บรักษาและการดูแลรักษาไม่ถูก
วิธีทำ�ให้พัสดุชำ�รุดเสียหายและเสื่อมสภาพได้ เช่น การนำ�พัสดุที่จะต้องจัดเก็บไว้ในอุณหภูมิต�่ำ ไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่มี
อณุ หภมู สิ งู ท�ำ ใหพ้ สั ดชุ �ำ รดุ เสอ่ื มสภาพ หรอื จดั เกบ็ พสั ดโุ ดยไมจ่ ดั ล�ำ ดบั กอ่ นและหลงั ในการจา่ ยเพอ่ื ใหพ้ สั ดทุ รี่ บั เขา้ มากอ่ น
มกี ารหมนุ เวยี นในการจา่ ย ท�ำ ใหพ้ สั ดทุ น่ี �ำ เขา้ จดั เกบ็ เสอื่ มสภาพหรอื น�ำ พสั ดมุ าวางทบั ซอ้ นกนั จ�ำ นวนมากท�ำ ใหพ้ สั ดเุ สยี หาย
หรือการจดั เก็บโดยไม่ดแู ลทำ�ให้มด ปลวก แมลงเข้าทำ�ลาย จึงตอ้ งจำ�หน่ายออกจากบญั ชี เพ่ือลดภาระและค่าใชจ้ ่ายใน
การดูแลรักษา รวมถงึ เพอ่ื จะไดใ้ ชพ้ ืน้ ท่ใี ห้เกดิ ประโยชนส์ งู สุด โดยเฉพาะในกรณีทีเ่ ช่าพื้นทีใ่ นการจัดเกบ็ พัสดุ
2.3 พสั ดลุ า้ สมยั ไมเ่ หมาะสมกบั การใชง้ าน อาจเกดิ จากการเปลย่ี นแปลงเทคโนโลยี ท�ำ ใหพ้ สั ดทุ ม่ี อี ยไู่ ม่
เหมาะกบั การใชง้ านตอ่ ไป เชน่ การน�ำ เครอื่ งคอมพวิ เตอรม์ าใชใ้ นการออกแบบและพมิ พง์ านท�ำ ใหส้ ามารถท�ำ งานไดส้ ะดวก
รวดเรว็ และมีประสิทธิภาพดกี ว่าการใช้เคร่ืองพมิ พ์ดดี ธรรมดาที่มีอยู่เดิมท�ำ ใหเ้ ครอื่ งพิมพด์ ดี ไมเ่ หมาะสมที่จะใช้งานตอ่ ไป
จึงจำ�หนา่ ยเครือ่ งพมิ พ์ดีด เป็นต้น

นางสุดารตั น์ อนรุ กั ษ์พงศธร ครูชำ�นาญการ วิทยาลยั ชมุ ชนระนอง 30หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่

2.4 พัสดุหมดความจ�ำ เปน็ ในการใชง้ าน เช่น เดิมส�ำ นกั งานมีหนว่ ยงานประชาสมั พนั ธ์ ตอ่ มา

ผู้บริหารสำ�นักงานเห็นว่าควรจ้างบริษัทที่มีประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์แทน โดยยุบหน่วยงาน

ประชาสัมพันธ์ของสำ�นักงาน ทำ�ให้พัสดุที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานนั้นเหลือเป็นจำ�นวนมาก และหาก

ไม่มีหน่วยงานอ่ืนของสำ�นักงานสามารถนำ�ไปใช้ได้ ก็ต้องจำ�หน่าย หรือสำ�นักงานมีเครื่องถ่ายเอกสารต่อมาผู้

บริหารส�ำ นกั งานมนี โยบายใหเ้ ชา่ เครื่องถ่ายเอกสาร ซง่ึ มีคา่ ใชจ้ ่ายถกู กว่า ทำ�ให้เครื่องถา่ ยเอกสารที่มีอยู่เดมิ ไม่

จำ�เปน็ ต้องใช้ จึงต้องจำ�หน่าย เปน็ ต้น ุชด ่ที 11

2.5 พสั ดเุ สยี หายจากภัยพบิ ัติตา่ ง ๆ เชน่ ไฟไหม้ สตั วท์ �ำ ลาย นำ�้ ท่วม เปน็ ตน้ งานพัสดุ

3. แหลง่ ทม่ี าของขอ้ มลู พสั ดทุ ต่ี อ้ งจ�ำ หนา่ ย รายงานการตรวจสอบพสั ดปุ ระจ�ำ ปี หนว่ ยงานหรอื ผรู้ บั ผดิ

ชอบพัสดุเป็นผแู้ จง้ ให้ฝา่ ยพัสดุด�ำ เนินการจำ�หนา่ ยพสั ดุ

4. วธิ ีการจำ�หน่ายพัสดุ วิธกี ารจำ�หน่ายพสั ดุสามารถด�ำ เนนิ การได้ 4 วิธี ดังนี้ 11
4.1 การขาย ในกรณีท่ีเปน็ การขายพสั ดทุ ่ีมรี าคาไมส่ ูงนกั สามารถขายให้กบั ผซู้ อื้ รายใดราย
หนง่ึ แตห่ ากเปน็ พสั ดทุ ซี่ อ้ื มาในราคาสงู อาจขายโดยวธิ ขี ายทอดตลาด โดยส�ำ นกั งานประกาศเงอื่ นไขในการขาย

ทอดตลาดและก�ำ หนดราคาข้นั ต่�ำ ในการประมูลจากการประเมนิ สภาพของพัสดุ ให้ผู้สนใจเสนอราคาแขง่ ขนั กัน

และตัดสนิ ใหผ้ ูเ้ สนอราคาสูงทสี่ ดุ เป็นผชู้ นะการประมลู

โดยพัสดทุ ่นี ำ�ออกขายอาจจะขายเปน็ เศษพสั ดุ เช่น ขายเป็นเศษกระดาษหรือขายเป็นเศษเหล็กโดยชงั่

ขายเปน็ กโิ ลกรมั เปน็ ต้น หรอื ขายเปน็ รายชน้ิ เช่น ขายเครื่องถ่ายเอกสารแตล่ ะเคร่ืองตามสภาพ เปน็ ตน้ หรอื ขายเหมา

ทัง้ หมด เช่น ขายเศษไม้ โดยไมแ่ ยกเปน็ ท่อน แตใ่ ห้เสนอราคารวมทัง้ หลาย เป็นตน้

4.2 การโอนหรอื บรจิ าค โดยโอนพสั ดสุ �ำ นกั งานทห่ี มดความจ�ำ เปน็ ในการใชง้ านใหก้ บั องคก์ ารสาธารณะ

ประโยชน์หรอื องค์การสาธารณกศุ ล หรอื สถาบนั ฝกึ อาชีพ เพ่อื น�ำ ไปใชป้ ระโยชน์ตอ่ ไป

4.3 การแลกเปลย่ี น โดยตกลงกบั ส�ำ นกั งานอนื่ เพอื่ แลกเปลย่ี นพสั ดทุ ห่ี มดความจ�ำ เปน็ ตอ้ งใชป้ ระโยชน์

อกี ตอ่ ไป หรอื เปน็ พสั ดทุ ล่ี า้ สมยั ไมเ่ หมาะกบั การใชง้ านตอ่ ไปกบั พสั ดทุ ต่ี อ้ งการน�ำ มาใชป้ ระโยชน์ อาจจะแลกเปลย่ี นระหวา่ ง

พัสดเุ กา่ กับพัสดใุ หม่ หรือพสั ดเุ กา่ กับพสั ดเุ ก่า ซึ่งการแลกเปลย่ี นอาจจะต้องเพิ่มเงินหรอื ไม่เพม่ิ เงนิ เช่น น�ำ โทรศพั ทม์ อื

ถือระบบเก่าไปแลกเปลยี่ นเปน็ โทรศัพทร์ ะบบใหม่ ในช่วงท่ีมีการส่งเสริมการขายโดยเพม่ิ เงนิ เปน็ ต้น

4.4 การแปรสภาพหรือทำ�ลายหรอื ทง้ิ การแปรสภาพ เช่น โดยการถอดแยกชิน้ ส่วนของพสั ดุทชี่ ำ�รดุ

ไม่สามารถซ่อมต่อไปน้ี จัดเก็บไว้เป็นอะไหล่เพื่อนำ�ไปใช้ต่อไป หรือทำ�ลายพัสดุ เช่น การย่อยทำ�ลายเอกสารซ่ึงไม่ใช้

ประโยชนต์ อ่ ไป แตถ่ อื เป็นความลบั ของสำ�นกั งาน เป็นตน้ หรอื ท้ิง โดยน�ำ พัสดทุ ี่ไมส่ ามารถจำ�หนา่ ยโดยวธิ ีการอนื่ ไดไ้ ปท้งิ

เช่น เทปเสียงทีช่ ำ�รดุ เป็นต้น

5 การปลดเปล้ืองการควบคุมทางบัญชี เม่ือได้รับอนุมัติให้ดำ�เนินการจำ�หน่ายพัสดุแล้ว เจ้าหน้าที่คลังพัสดุจะ

ดำ�เนินการไปตามระเบียบการจำ�หน่ายของสำ�นักงานและทำ�การปลดเปลื้องภาระการควบคุมทางบัญชี โดยบันทึกการ

จำ�หน่ายพัสดุและตัดจ่ายพัสดุจำ�นวนดังกล่าวออกจากบัญชีควบคุมพัสดุและจัดเก็บหลักฐานการตัดจ่ายพัสดุไว้เป็น

หลกั ฐาน

6. การขอจดั สรรพัสดุส�ำ นักงาน พัสดุประเภทครภุ ัณฑท์ ่จี �ำ หน่ายส่วนใหญ่จำ�เป็นตอ่ การปฏิบตั ิงานดังนนั้ เมื่อ

จ�ำ หนา่ ยแลว้ ยงั มคี วามตอ้ งการใชง้ านพสั ดชุ นดิ นน้ั ตอ่ ไป จงึ ตอ้ งขอจดั สรรพสั ดทุ ดแทนของเดมิ ซง่ึ จะเขา้ สวู่ งจรการบรหิ าร

พสั ดสุ �ำ นกั งาน

นางสดุ ารตั น์ อนุรกั ษพ์ งศธร ครชู �ำ นาญการ วทิ ยาลัยชมุ ชนระนอง 31หน้า

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นกั งานสมัยใหม่

กิจกรรมท่ี 11.2

1. การตรวจนบั พัสดุมกี ่วี ิธี และวธิ ตี รวจนบั แบบเบ็ดเสรจ็ เปน็ อย่างไรจงอธิบาย ุชด ่ที 11
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... งานพัสดุ
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 11
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. จงอธิบายการดูแลบำ�รงุ รักษาเบือ้ งต้น
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

3. จงอธิบายวิธีการจำ�หนา่ ยพัสดุส�ำ นักงานท่นี ยิ มสดุ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

4. การควบคุมพสั ดุสำ�นกั งานตอ้ งท�ำ อยา่ งไรบา้ ง
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

5. จงบอกวัตถปุ ระสงคข์ องการตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

นางสดุ ารัตน์ อนรุ กั ษ์พงศธร ครชู �ำ นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง 32หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นักงานสมัยใหม่

เฉลยกิจกรรมท่ี 11.2

1. การตรวจนบั พัสดมุ กี ีว่ ธิ ี และวธิ ตี รวจนับแบบเบ็ดเสรจ็ เป็นอยา่ งไรจงอธิบาย ุชด ่ที 11
.......................................................................................................................................................................................
... ...............ก...า..ร..ต..ร...ว..จ..น...ับ..พ...ัส...ด..ุม...ี .3....ว..ธิ...ี .ส...�ำ ..ห..ร..ับ...ว..ิธ...ีก..า..ร..ต...ร..ว..จ..น...ับ...แ..บ...บ...เ.บ...็ด..เ..ส..ร..็จ....เ.ป...็น...ก..า..ร..ต...ร..ว..จ...น..ับ...พ...สั ..ด...ุค..ง..เ..ห..ล...ือ..ท...ุก........ งานพัสดุ
...ร..า..ย...ก..า..ร..ใ..น..ค...ร..า..ว..เ..ด..ยี...ว....โ..ด..ย...ม..ีก...ำ�..ห..น...ด..เ..ว..ล...า..ด..ำ�..เ..น..ิน...ก..า..ร...ต..ร..ว..จ...น..บั...แ...น..น่...อ..น.....ใ..ช..ใ้..น..ก...า..ร..ต..ร...ว..จ..น...ับ..พ...ัส...ด..เุ..ม..ื่อ...ว..นั ..ส...น้ิ ..ง...ว..ด........
...ก..า..ร..เ..บ...ิก..จ..่า..ย...ป...ร..ะ..จ..�ำ..ป...ี ..ซ..ง่ึ..ใ..น..ก...า..ร..ต...ร..ว..จ..น...บั ..ว...ิธ..นี...้ีต..อ้...ง..ป..ดิ...ก..า..ร..ร...ับ..แ...ล..ะ..จ...่า..ย..พ...สั...ด..ชุ...่ว..ง..ร..ะ..ย...ะ..เ.ว..ล...า..ห..น...ึง่..เ.พ...ือ่...ต..ร..ว...จ..น...บั ..ใ..ห..้...... 11
...แ..ล...ว้ ..เ.ส...ร..็จ..ใ..น..ค...ร..า..ว..เ..ด..ีย...ว.................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

2. จงอธิบายการดแู ลบ�ำ รงุ รกั ษาเบ้ืองต้น
..................วจ สเ......ช......ธิาา............่นกกีม..................คาา......ก......รรว......า......ดถา......ร......แูม......ทเ......ก......ลชไา......ม......าร็ดง............รร่กั......ดถ......ดไู้......ษ้าู......มแู......ทนา......เ่......ลำ�ห......ขว......บค......ร้าิช............ว�ำอืใ......า......จาร......ศช......มงุ......กึีพ......ร......สษ......เัก......ะ......ปา......ษอ......ว็น............าาธิ......ก......เด......กีบา............าร......เอ้ื ......รป......เง......ฉด......น็ต............พแู ต......้น......ลา......้น......ระ............ห......กัโ......ดม......ษโ............ดยา......า......ยยผ......พ............ถมูไ้สั............ดึงอ......ด......้ร......บทุ......บัก......ห......ถี่......มา......มกู......รอ............าตด......บ......ยอ้......ูแ......หใ......งล......หม......จ......บ้เ......าา......จำ�......ยก......้าร......ใค......ห......งุห......มู่......รน้ด......อื......กั้า......ูแ......กษ......ทล......า......า่ีข......พร......ท......อใ......สั ......่ีไชง......ดม......สพ้............ุตย่ ......ำ�สั......่งุ้อ......นด......ย......งั......กนุ......ไา......งด......นั้ก......า......ร้แ......นเ......ับ......พล......ด......กะอ่ื......ูแ......าไ......ม......มลร......ใิ......อต่บ......ห............บ้อำ�เ้............กรงร............ดิุใงม............ชร......คว......ค้......ักวธิ............วษา......ีก......าม......าา......ม......เพร......ส......รใ......ัส......ยีชู้ค......ด......หแ้ว............ุน......าาล......ั้น......ยมะ................................................

3. จงอธบิ ายวธิ กี ารจ�ำ หน่ายพัสดสุ ำ�นักงานทีน่ ิยมสดุ
.......................................................................................................................................................................................
... ...............ก...า..ร..ข..า..ย...เ.ป...น็...ว..ธิ ..ที...ี่น..ิย...ม..ท...ี่ส..ดุ.......เ.ป...น็ ..ก...า..ร..ข..า..ย...พ...สั ..ด...ุท..ี่ม...ีร..า..ค...า..ไ.ม...ส่ ..ูง..น...ัก....ส...า..ม..า..ร...ถ..ข..า...ย..ใ..ห..ก้...บั ..ผ...ซู้ ..้อื...ร..า..ย..ใ..ด...ร..า..ย........
...ห..น...ง่ึ..แ..ต...ห่...า..ก..เ.ป...น็...พ..สั...ด..ทุ...ซี่...อ้ื ..ม...า..ใ.น...ร..า..ค..า..ส...งู...อ...า..จ..ข..า..ย...โ.ด...ย..ว...ธิ ..ขี..า..ย...ท...อ..ด...ต..ล...า..ด...โ..ด..ย...ส..�ำ..น...กั..ง..า..น...ป...ร..ะ..ก..า..ศ...เ.ง..อื่...น..ไ..ข..ใ..น..ก...า..ร........
...ข..า..ย...ท...อ..ด...ต..ล...า..ด..แ...ล..ะ...ก..ำ�..ห...น..ด...ร..า..ค...า..ข..้ัน...ต...่ำ�..ใ.น...ก..า..ร...ป..ร...ะ..ม..ูล...จ..า..ก...ก..า..ร..ป...ร..ะ..เ..ม..ิน...ส...ภ..า..พ...ข...อ..ง..พ...ัส...ด..ุ...ใ.ห...้ผ..ู้ส...น..ใ..จ..เ..ส..น...อ..ร...า..ค..า........
...แ..ข...ง่ ..ข..นั...ก..นั...แ..ล...ะ..ต..ดั...ส..นิ...ใ.ห...ผ้..เู้..ส..น...อ..ร..า..ค...า..ส..งู..ท...สี่...ดุ ..เ.ป...น็...ผ..ชู้...น..ะ..ก...า..ร..ป...ร..ะ..ม..ลู....โ.ด...ย..พ...สั..ด...นุ...�ำ ..อ..อ...ก..ข..า..ย....ห...ร..อื ..อ...า..จ..ข..า..ย...เ.ป...น็...เ.ศ..ษ.........
...พ...สั ..ด...ุ ............................................................................................................................................................................

4. การควบคุมพสั ดสุ ำ�นกั งานต้องทำ�อยา่ งไรบ้าง
... ...............1.....จ...ดั ..ท...ำ�..บ..ญั....ช..ีค...ว..บ...ค..มุ...พ...ัส..ด...สุ ..�ำ..น...กั ..ง..า..น............................................................................................................
... ...............2.....ก...า..ร..เ.ก...็บ..ร...กั ..ษ...า..พ...ัส..ด...ุส..ำ�..น...กั ..ง..า..น....................................................................................................................
... ...............3.....ก...า..ร..จ..่า..ย...พ...สั ..ด...สุ ..�ำ..น...ัก..ง..า..น.............................................................................................................................
... ...............4.....ก...า..ร..ต..ร...ว..จ..ส...อ..บ...พ..สั...ด...ปุ ..ร..ะ..จ...ำ�..ป..ี...................................................................................................................
... ...............5.....ก...า..ร..ย..มื...แ..ล...ะ..ค...ืน..พ...สั ..ด...ุส..ำ�..น...กั ...ง..า..น..................................................................................................................

5. จงบอกวัตถปุ ระสงคข์ องการตรวจสอบพัสดุประจ�ำ ปี
.... ................เ.พ...อ่ื ..ต...ร..ว..จ..น...บั..พ...สั...ด..คุ...ง..เ.ห...ล..อื..ท...ม่ี...อี ..ย..จู่...ร..งิ ..เ.ป...ร..ยี..บ...เ.ท...ยี..บ...ก..บั...จ..�ำ..น...ว..น...พ..สั...ด..ทุ...มี่..เี..ห..ล...อื ..อ...ย..ตู่...า..ม..บ...ญั ...ช...คี ..ว..บ...ค..มุ...พ...สั ..ด...ุ ......
....เ..พ..ือ่...ใ.ห...ร้..ูว้..า่..ม...พี...ัส..ด...ุค..ร..บ...ถ...ว้ ..น..ถ...กู ..ต...้อ..ง..ต...า..ม..ห...ล...ัก..ก..า...ร..ก..า..ร..ร...บั ..แ...ล..ะ..จ...า่ ..ย..พ...สั..ด...หุ..ร...อื ..ไ..ม..่...ม..พี...สั ..ด...ุส..ญู....ห..า..ย...ห...ร..ือ..ไ..ม..่...ม..พี...ัส..ด...ทุ...ี่ ......
....เ..ส..่ือ...ม..ส...ภ..า..พ...จ..า...ก..ก..า...ร..จ..ัด...เ.ก..็บ...ห...ร..อื ..ไ..ม..่..ม...ีพ...สั ..ด...ทุ ..่จี...ัด..เ..ก..บ็...ไ.ว..โ้..ด..ย...ไ.ม...่ไ.ด...ใ้.ช...้ง..า..น...ห..ร..อื...ไ.ม...่..ม...ีพ..สั...ด..ุท...ีช่...�ำ ..ร..ดุ ..แ...ล..ะ..ไ..ม..ไ่..ด..ด้...ำ�..เ.น...นิ.........
....ก...า..ร..ซ...่อ..ม...ห..ร..อื...ไ.ม...่ .........................................................................................................................................................

นางสดุ ารัตน์ อนุรกั ษ์พงศธร ครชู ำ�นาญการ วิทยาลยั ชมุ ชนระนอง 33หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นักงานสมัยใหม่ ุชด ่ที 11

กจิ กรรมประมวลผลหลังเรียน งานพัสดุ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การส�ำ นักงานสมยั ใหม่ 11
ชุดที่ 11 งานพสั ดุ 34หนา้

คำ�ชแ้ี จง ข้อคำ�ถามมีทง้ั หมด 10 ขอ้ ใหน้ กั ศกึ ษาทำ�เครือ่ งหมาย x ลงในกระดาษค�ำ ตอบตรงชอ่ ง
ก ข ค หรอื ง ทถ่ี ูกตอ้ งท่สี ุด

1. ข้อใดเปน็ ขน้ั ตอนการจัดหาพสั ดสุ ำ�นกั งาน
ก. การขอจัดสรรงบประมาณและการกำ�หนดความต้องการพัสดุ
ข. การวางแผนการจดั หาพสั ดแุ ละการดำ�เนนิ การจดั หาพัสดุ
ค. การกำ�หนดความตอ้ งการและการวางแผนการจดั หาพัสดุ
ง. การจดั หาพสั ดุและการท�ำ สัญญา

2. ขอ้ ใดมใิ ช่หลักการจัดหาทีด่ ี
ก. ความมีประสทิ ธภิ าพ
ข. ความมีประสิทธผิ ล
ค. สามารถตรวจสอบได ้
ง. ราคาต่ำ�สุด

3. การจัดหาโดยวธิ ใี ดเปน็ วธิ กี ารท่เี ปิดกว้างในการเสนอราคามากทีส่ ุด
ก. วธิ ีพิเศษ
ข. วิธีคัดเลอื ก
ค. วิธีตกลงราคา
ง. วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป

4. ขอ้ ใดเปน็ วัตถปุ ระสงคห์ ลักของการดแู ลบ�ำ รุงรกั ษาพัสดุ
ก. เพอ่ื ปอ้ งกนั ความเสยี หาย
ข. เพอื่ ยดื อายุการใชง้ าน
ค. เพื่อป้องกันการสูญหาย
ง. เพอื่ ให้มีพสั ดุใช้อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง

5. ข้อใดมใิ ชห่ ลักการสำ�คญั ในการจัดหาพัสดุใหถ้ ูกตอ้ ง
ก. เวลาถกู ตอ้ ง
ข. แหล่งขายถูกต้อง
ค. สญั ญาถกู ตอ้ ง
ง. สถานที่ถกู ต้อง

นางสดุ ารตั น์ อนรุ ักษพ์ งศธร ครูชำ�นาญการ วิทยาลยั ชุมชนระนอง

เอกสารประกอบการสอนรายวิชาการจดั การสำ�นักงานสมยั ใหม่

6. ขอ้ ใดไมใ่ ช่การจัดการพสั ดุ ุชด ่ที 11
ก. การควบคุม
ข. การตรวจรบั งานพัสดุ
ค. การบำ�รุงรกั ษา
ง. การจำ�หน่าย 11

7. ขอ้ ใดเป็นวิธีการซ่อมแซมพสั ดุโดยการเปลีย่ นอปุ กรณ์หลกั
ก. การซ่อมแก้
ข. การซอ่ มสร้าง
ค. การซ่อมเปล่ียน
ง. การดดั แปลง

8. ข้อใดคือประโยชน์ของการก�ำ หนดความต้องการใช้พสั ดุ
ก. การวางแผนการจัดสรรงบประมาณ
ข. การวางแผนการเก็บรักษา
ค. การวางแผนสำ�รองพสั ดุคงคลัง
ง. การวางแผนการจัดหา

9. กลยทุ ธใ์ นการจัดหาแบบใดเหมาะสำ�หรบั การจดั หาพัสดุท่วั ไป
ก. จดั หาล่วงหนา้
ข. จดั หาเมื่อคาดว่าราคาจะสูงข้ึน
ค. การจัดหาเปน็ คร้ังคราวตามความจำ�เป็น
ง. จัดหาพสั ดสุ ำ�รองคงคลัง
10. ภาวะแวดล้อมขอ้ ใดทำ�ใหต้ ้องซอ้ื พสั ดใุ นราคาแพง จากการใชพ้ สั ดทุ ี่มตี ราสินคา้ หรอื ช่อื ทางการคา้ ท่มี

ช่ือเสียง
ก. นโยบายของผจู้ ดั การระดบั สงู
ข. เทคโนโลยี
ค. การเมือง
ง. วฒั นธรรมภายในองคก์ าร

นางสุดารตั น์ อนรุ กั ษ์พงศธร ครูช�ำ นาญการ วิทยาลยั ชมุ ชนระนอง 35หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นกั งานสมยั ใหม่ ุชด ่ที 11

เฉลยกจิ กรรมประมวลผลหลงั เรยี น งานพัสดุ

11

นางสดุ ารัตน์ อนุรักษ์พงศธร ครชู �ำ นาญการ วิทยาลัยชมุ ชนระนอง 36หนา้

เอกสารประกอบการสอนรายวชิ าการจัดการสำ�นกั งานสมัยใหม่

บรรณานกุ รม

นฤมล จิตรเอ้อื . (2558) การจดั การสำ�นกั งาน (พมิ พ์ครัง้ ที่ 1) กรงุ เทพฯ : บรษิ ทั ทริปเพล้ิ เอ็ดดู ุชด ่ที 11
เคช่ัน
งานพัสดุ
พระราชบัญญตั ิการจัดซ้อื จัดจา้ งและการบริหารพัสดภุ าครัฐ พ.ศ. 2560 เล่ม 134 ตอนที่ 24 ก
ราชกิจจานุเบกษา คน้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/ 11
PDF/2560/A/024/13.PDF
ระเบยี บกระทรวงการคลงั วา่ ดว้ ยการจดั ซอื้ จดั จา้ งและการบรหิ ารพสั ดภุ าครฐั พ.ศ. 2560 เลม่ 134
ตอนพิเศษ 210 ง ราชกจิ จานุเบกษา คน้ เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2562, จาก http://www.finance.rmuti.
ac.th/pr/cgd-2560.PDF

สวสั ดิ์ เชาวกลุ . (2559) การบรหิ ารงานส�ำ นกั งาน ในเอกสารการสอนชดุ วชิ าการบรหิ ารส�ำ นกั งาน
หนว่ ยท่ี 8 - 15 (พิมพค์ ร้งั ที่ 2) นนทบุรี : สำ�นักพมิ พม์ หาวิทยาลยั สโุ ขทยั ธรรมาธริ าช

ส�ำ นกั นายกรฐั มนตร.ี จรรยาบรรณของผ้ปู ฏิบัตงิ านดา้ นพัสดุ พ.ศ. 2543 หนงั สือท่ี นร (กวพ)
1305 ว 2324
เอกสารประกอบการบรรยาย พระราชบญั ญตั กิ ารจดั ซอ้ื จดั จา้ งและการบรหิ ารพสั ดภุ าครฐั พ.ศ.
2560 กรมบัญชกี ลาง กระทรวงการคลัง คน้ เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2562, จาก https://www.m-culture.
go.th/mculture_th60/download/article/article_20170810155448.pdf

นางสดุ ารตั น์ อนุรักษพ์ งศธร ครชู �ำ นาญการ วิทยาลยั ชมุ ชนระนอง 37หนา้


Click to View FlipBook Version
Previous Book
MiM_03_2021
Next Book
Use the Bonastre concrete polishing pads