The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สอบสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ม4

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sirikorn Kingjak, 2022-05-05 01:23:16

สอบสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ม4

สอบสอนแผนการจัดการเรียนรู้ ม4

แผนการจัดการเรียนรู้ ๑

กลุ่มสาระการเรียนรภู้ าษาไทย ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ ภาคเรยี นที่ ๑/๒๕๖๕
เวลา ๑ ชว่ั โมง
หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี ๑ วรรณคดี วรรณกรรม เร่ือง นิราศพระบาท

ผ้สู อน นายสทิ ธพิ ัฒน์ นาขยนั

๑. สาระสาคญั
นิราศพระบาท เปน็ นิราศท่สี ุนทรภู่แต่งขึน้ เพอ่ื บนั ทึกเรอ่ื งราวและสิ่งท่ีพบเห็น ในขณะเดินทางไปนมัสการ

รอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เป็นนิราศที่ถ่ายทอดเร่ืองราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีตได้อย่าง
ชัดเจน นบั เปน็ นริ าศอกี เรอ่ื งหนง่ึ ทม่ี คี วามยอดเยย่ี มท้ังวธิ กี ารเลา่ เรอ่ื งและการใชส้ านวนภาษาของสนุ ทรภู่

๒. ตัวชี้วดั ชนั้ ปี
๑. อา่ นออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองไดอ้ ย่างถูกตอ้ งตามอักขรวธิ ี มีความไพเราะ และเกิดความ

เหมาะสมกบั เรื่องทอ่ี ่าน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๑)
๒. วิเคราะห์และวจิ ารณเ์ รื่องท่อี า่ นในทกุ ๆ ด้านอย่างมีเหตุและผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๓)
๓. วิเคราะห์ วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน และเสนอความคิดเห็นใหม่อย่างมี

เหตุผล ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๕)
๔. มีมารยาทในการอ่าน ท ๑.๑ (ม. ๔–๖/๙)
๕. วิเคราะหแ์ ละวิจารณว์ รรณคดแี ละวรรณกรรมตามหลกั การวิจารณเ์ บอ้ื งต้น ท ๕.๑ (ม. ๕–๖/๑)
๖. วิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดเี ชื่อมโยงกับการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวิถีชวี ิตของสังคมใน

อดตี ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๒)
๗. วิเคราะห์และประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์ของวรรณคดีและวรรณกรรม ในฐานะที่เป็นมรดกทาง

วฒั นธรรมของชาติ ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๓)
๘. สงั เคราะห์ขอ้ คดิ วรรณคดีและวรรณกรรมเพ่อื นาไปประยกุ ต์ใชใ้ นชีวิตจริง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๔)
๙. ท่องจาและบอกคุณค่าบทอาขยานตามที่กาหนด และบทร้อยกรองท่ีมีคุณค่าตามความสนใจและ

นาไปใชอ้ ้างอิง ท ๕.๑ (ม. ๔–๖/๖)

๓. จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้

๑. นกั เรยี นสามารถจบั ใจความ สรปุ ความ เล่าเรื่องยอ่ และแสดงความคิดเห็นประเด็นต่าง ๆ เกีย่ วกับเน้อื
เรอ่ื งได้ (K)
2. นกั เรยี นสามารถอธบิ ายคุณค่าของเรื่องทอ่ี า่ นได้ (P)
3. มีความร่วมมือในการทากจิ กรรม (A)

๕. สาระการเรียนรู้
การอา่ นบทรอ้ ยกรองเรอ่ื ง นริ าศพระบาท

๖. แนวทางบรู ณาการ
คณติ ศาสตร์ : เขียนแผนภาพความคดิ เรือ่ ง นริ าศพระบาท
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม : ศึกษาประวัติและผลงานของสุนทรภู่และสภาพบ้านเมืองในสมัยน้ัน/

นาแนวคดิ คติสอนใจจากเรอ่ื งไปปรบั ใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั
ศลิ ปะ : การจดั นทิ รรศการแสดงผลงาน

๗. กระบวนการจดั การเรียนรู้
ขน้ั ท่ี ๑ นาเขา้ สบู่ ทเรียน
๑. นกั เรยี นทาแบบทดสอบกอ่ นเรยี น
๒. ครูนาภาพมณฑปพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีมาให้นักเรียนดู แล้วซักถามนักเรียนว่ารู้จัก
สถานที่ในภาพหรือไม่ สถานที่นี้อยู่ท่ีใด มีความสาคัญ หรือความเชื่อในเร่ืองใดเก่ียวกับสถานท่ี
แหง่ น้ี
ข้ันท่ี ๒ กิจกรรมการเรียนรู้
๑. แบง่ นกั เรียนออกเป็นกลุ่มละ ๕ – ๗ คน อา่ นเร่อื ง นิราศพระบาท ในหนังสอื เรียน รายวชิ า
พืน้ ฐาน ภาษาไทย ชน้ั มัธยมศึกษาปที ่ี ๔ เล่ม ๒ โดยใชก้ ารอา่ นแบบอา่ นเอาเรือ่ ง ครซู ักถาม
ความเข้าใจ ตามแนวคาถามต่อไปน้ี

๑) ในเร่อื งสุนทรภูเ่ ดินทางจากที่ไหน เพ่ือไปทีไ่ หน มจี ุดมงุ่ หมายอะไร
๒) สนุ ทรภูอ่ อกเดนิ ทางจากทใ่ี ด ใช้ระยะเวลาเดนิ ทางนานกว่ี นั
๓) สนุ ทรภ่เู ดินทางไปกับใครบา้ ง
๔) สุนทรภูบ่ รรยายเหตกุ ารณเ์ กยี่ วกบั เรื่องอะไรบ้างในระหว่างการเดนิ ทาง
๕) นิราศพระบาทใหค้ วามรู้ ข้อคดิ อะไรกับนักเรียนบ้าง
๖) แตล่ ะกลมุ่ เลอื กกลอนจากตอนที่ประทับใจ ถอดคาประพันธ์ พร้อมท้งั บอกเหตุผล
๒. ตวั แทนกลมุ่ นาเสนอผลงานหน้าช้ันเรยี น เสร็จแล้วทาใบงานที่ ๑ เร่อื ง คาที่มคี วามหมาย
เดยี วกันในคาประพนั ธ์ (คาไวพจน)์ แล้วชว่ ยกันตรวจความถูกต้อง
๓. นกั เรยี นและครรู ว่ มกนั ซกั ถาม สนทนาและทบทวนเกย่ี วกบั เนอ้ื หาของนริ าศพระบาทการ
บรรยายการเดินทาง สภาพธรรมชาติ เกร็ดความรูต้ ่าง ๆ จากการเดินทาง
ขั้นที่ ๓ ฝกึ ฝนผู้เรียน
๑. นกั เรยี นทากจิ กรรมทเ่ี ก่ียวกบั เนอ้ื เรอ่ื ง นริ าศพระบาท แลว้ ชว่ ยกนั เฉลยคาตอบ
๒. นกั เรยี นค้นควา้ รวบรวมชอ่ื สถานท่ี ตน้ ไม้ สภาพภมู ปิ ระเทศ ทป่ี รากฏในนริ าศพระบาทจดั ทา
เปน็ รายงานกลุ่มส่งครู

๓. นกั เรยี นแตล่ ะคนเลือกตอนทช่ี อบหรอื ประทบั ใจ แลว้ ถอดคาประพนั ธ์ พรอ้ มบอกเหตผุ ลท่ี
เลือกกลอนบทนัน้ แล้วนามาแลกเปล่ียนกนั อา่ น และวพิ ากษว์ ิจารณร์ ว่ มกัน

ข้นั ที่ ๔ นาไปใช้
นกั เรยี นนาแนวคดิ คตสิ อนใจจากเรอื่ ง นิราศพระบาท ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวนั

ขั้นที่ ๕ สรปุ
นกั เรยี นชว่ ยกนั สรปุ คาประพนั ธแ์ ละเลา่ เรอ่ื งการเดนิ ทางต้ังแตเ่ รม่ิ ตน้ จนจบของนริ าศพระบาท
เขียนเป็นแผนภาพความคิด บนั ทึกลงสมุด

๘. กิจกรรมเสนอแนะ
๑. จัดนิทรรศการตามรอยเสน้ ทางของสุนทรภู่ ตามเสน้ ทางสถานที่ตา่ งๆท่ปี รากฏในนิราศพระบาท
๒. จัดแสดงนิทรรศการประวัตแิ ละผลงานของสุนทรภู่
๓. นกั เรยี นฝกึ เขยี นนริ าศ บรรยายสถานทท่ี ต่ี นเองประทบั ใจ

๙. สือ่ /แหลง่ การเรียนรู้
๑. แบบทดสอบก่อนและหลงั เรยี น
๒. ภาพมณฑปพระพทุ ธบาท จงั หวัดสระบรุ ี
๓. ใบงานที่ ๑ เรอ่ื ง คาท่ีมีความหมายเดียวกนั ในคาประพนั ธ์ (คาไวพจน)์
๔. หนงั สือเรยี น รายวชิ าพื้นฐาน ภาษาไทย ชน้ั มัธยมศึกษาปที ี่ ๔
๕. แบบฝึกทกั ษะ รายวิชาพืน้ ฐาน ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปที ี่ ๔

๔. การวดั และประเมนิ ผลการเรยี นรู้

การวดั ผล

จดุ ประสงค์ วิธกี ารวดั เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมนิ

1. จับใจความ สรุปความ นกั เรยี นสามารถจบั แบบฝึกทักษะ รายวชิ า (๓ คะแนน)
พนื้ ฐาน ภาษาไทย ชัน้ นกั เรยี นสามารถจับ
เล่าเร่ืองย่อ และแสดง ใจความ สรุปความเล่า มธั ยมศกึ ษาปีที่ ๔ ใจความ สรปุ ความเลา่
เรอ่ื งย่อ และแสดงความ
ความคิดเห็นประเด็นต่าง เรอ่ื งยอ่ และแสดงความ คิดเหน็ ประเด็นตา่ งๆ
เกี่ยวกบั เนอื้ เร่ืองไดถ้ ูกต้อง
ๆ เกี่ยวกับเนือ้ เรอ่ื งได้ (K) คดิ เห็นประเด็นตา่ ง ๆ (๒ คะแนน)
นกั เรยี นสามารถจับ
เกย่ี วกบั เน้อื เร่ืองได้ ใจความ สรุปความเล่า
เรอ่ื งยอ่ และแสดงความ

2. อธิบายคุณค่าของเรื่อง นกั เรยี นสามารถอธบิ าย แบบฝึกทักษะ รายวชิ า คดิ เห็นประเด็นตา่ งๆ
เก่ยี วกบั เนอ้ื เร่ืองไดถ้ ูกต้อง
ท่อี ่านได้ (P) คณุ คา่ ของเร่อื งที่อา่ นได้ พื้นฐาน ภาษาไทย ชัน้ บางกรณี
(๑ คะแนน)
มธั ยมศึกษาปที ี่ ๔ นกั เรยี นไม่สามารถจับ
ใจความ สรุปความเลา่
3. มีความร่วมมือในการ นกั เรยี นมคี วามร่วมมอื ใน แบบประเมนิ พฤตกิ รรม เรอ่ื งย่อ และแสดงความ
คดิ เหน็ ประเด็นตา่ งๆ
ทากจิ กรรม (A) การทากจิ กรรม นกั เรยี น เกยี่ วกับเน้ือเรื่องได้

(๓ คะแนน)
นกั เรยี นสามารถอธิบาย
คณุ ค่าของเร่ืองทอี่ า่ นได้
อย่างถูกต้อง
(๒ คะแนน)
นกั เรยี นสามารถอธิบาย
คุณคา่ ของเรอ่ื งที่อา่ นได้
อย่างถกู ต้องบางกรณี
(๑ คะแนน)
นกั เรยี นไม่สามารถอธิบาย
คุณคา่ ของเรอ่ื งที่อา่ นได้
อย่างถูกตอ้ ง

(๓ คะแนน)
นกั เรยี นมีความรว่ มมือใน
การทากจิ กรรมทุกคร้ัง
(๒ คะแนน)
นกั เรยี นมคี วามร่วมมอื ใน
การทากิจกรรมบอ่ ยครงั้
(๑ คะแนน)
นกั เรยี นไม่มคี วามรว่ มมือ
ในการทากิจกรรมทุกครง้ั

เกณฑก์ ารประเมนิ ผล

1) ดา้ นความรู้

แบบฝึกหดั แบบทดสอบ
(10 คะแนน) (10 คะแนน)

………… คะแนน หมายถงึ ดมี าก …………. คะแนน หมายถงึ ดีมาก

…………. คะแนน หมายถงึ ดี …………. คะแนน หมายถงึ ดี

…………. คะแนน หมายถงึ พอใช้ …………. คะแนน หมายถงึ พอใช้

…………. คะแนน หมายถงึ ปรับปรงุ …………. คะแนน หมายถงึ ปรบั ปรุง

หมายเหตุ ดา้ นความรู้เกณฑผ์ ่าน รอ้ ยละ 80 ทุกประเดน็ การประเมิน

2) ดา้ นทักษะกระบวนการ

ไดร้ ะดับคุณภาพ ......... ขนึ้ ไปทุกตัวชีว้ ัด ถือวา่ ผา่ นเกณฑ์การประเมนิ
3) ด้านคณุ ลกั ษณะอันพงึ ประสงค์

ได้ระดบั คณุ ภาพ ......... ขนึ้ ไปทุกตวั ชี้วัด ถอื วา่ ผ่านเกณฑ์การประเมนิ
4) ดา้ นสมรรถนะสาคญั ของผ้เู รยี น

ได้ระดบั คุณภาพ ......... ขน้ึ ไปทุกตัวชี้วัด ถอื ว่าผ่านเกณฑก์ ารประเมิน

ขอ้ เสนอแนะ

 ใชส้ อนได้
 ควรปรบั ปรุง ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ………..…………………….………………….……

()
ครพู เ่ี ล้ียง

วันท่.ี .......เดือน..............พ.ศ............

บนั ทึกหลังการจัดการเรียนรู้

1) ผลทเี่ กดิ ขน้ึ แกผ่ เู้ รยี น
ดา้ นความรู้

จานวนนกั เรียนทผ่ี า่ นเกณฑ.์ .....................คน คดิ เปน็ ร้อยละ.......................
จานวนนกั เรยี นทไ่ี ม่ผ่านเกณฑ์..................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................
ด้านทกั ษะกระบวนการ
จานวนนกั เรียนที่ผา่ นเกณฑ์......................คน คิดเป็นร้อยละ.......................
จานวนนกั เรยี นท่ไี มผ่ ่านเกณฑ.์ .................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......................
ดา้ นคณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์
จานวนนักเรยี นทผ่ี ่านเกณฑ.์ .....................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................
จานวนนกั เรียนที่มาผา่ นเกณฑ์..................คน คิดเป็นรอ้ ยละ.......................
ดา้ นสมรรถนะผเู้ รียน
จานวนนักเรียนทผ่ี ่านเกณฑ์......................คน คิดเป็นรอ้ ยละ.......................
จานวนนกั เรยี นท่มี าผ่านเกณฑ์..................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................

2) ปัญหาและอุปสรรค
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) แนวทางการแกป้ ัญหา
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ………..……..…………………..…………….…
()
ผสู้ อน
วันที่........เดือน..............พ.ศ............

ความเหน็ ของหวั หน้ากลมุ่ สาระ/สายชน้ั
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ ..…………..………..…………………..…..…......
()
หัวหนา้ กลุ่มสาระ/สายชนั้

วนั ที่........เดือน..............พ.ศ............
ความเหน็ ของฝ่ายวชิ าการ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ …………………………....……..……………..….
()
ฝ่ายวชิ าการ
วนั ท.่ี .......เดือน..............พ.ศ............

ความเห็นของผอู้ านวยการโรงเรียน
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงชือ่ …………………………....……..……………..….
()
ผอู้ านวยการโรงเรียน
วันท.่ี .......เดอื น..............พ.ศ.............


Click to View FlipBook Version