The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU TEKS TASAWWUR ISLAM TING 5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sekolah-6080-cm5, 2022-04-12 08:32:20

TASAWWUR ISLAM TING 5

BUKU TEKS TASAWWUR ISLAM TING 5

Penulis

Dr. Mohd Nizam bin Sahad
Dr. Suhaila binti Abdullah
Abd Aziz bin Mohamed

Editor

Muhammad Adam bin Ismam
Mohd Farid bin Onn

Nur Arifah binti Mohd Din

Pereka Bentuk Ilustrator
Wan Roziah binti Wan Ali Mohamad Isnin bin Zainuddin

Jurugambar Juruvideo
Rahmat Hidayat bin Abdul Rahman Nur Tauffik bin Aris

2020

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

No. Siri Buku: 0136 PENGHARGAAN

KPM2020 ISBN 978-967-388-601-2 Penerbitan buku teks ini melibatkan kerjasama
banyak pihak. Sekalung penghargaan dan
Cetakan Pertama 2020 terima kasih ditujukan kepada semua pihak
Kementerian Pendidikan Malaysia yang terlibat:

Hak Cipta Terpelihara. Mana-mana bahan dalam • Jawatankuasa Penambahbaikan
buku ini tidak dibenarkan diterbitkan semula, Pruf Muka Surat,
disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan,
lagi, ataupun dipindahkan dalam sebarang Kementerian Pendidikan Malaysia.
bentuk atau cara, baik dengan cara elektronik,
mekanik, penggambaran semula mahupun • Jawatankuasa Penyemakan
dengan cara perakaman tanpa kebenaran terlebih Naskhah Sedia Kamera,
dahulu daripada Ketua Pengarah Pelajaran Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan,
Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kementerian Pendidikan Malaysia.
Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti
atau honorarium. • Penyelaras Projek
Bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan,
Diterbitkan untuk Kementerian Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia.
Malaysia oleh:
Telaga Biru Sdn. Bhd. (Co. No. 429118-A) • Bahagian Pembangunan Kurikulum,
No. 28, Jalan Tembaga SD 5/2A, Kementerian Pendidikan Malaysia.
Sri Damansara Industrial Park,
52200 Kuala Lumpur. • Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Tel: 03-6275 4070 Putrajaya.
Faks: 03-6275 4110
E-mel: [email protected] • Irsamuddin Fitri & Associates.

Reka Letak dan Atur Huruf: • Panel Penyemak Luar.
Telaga Biru Sdn. Bhd.
Muka Taip Teks: Franklin Gothic Medium • Semua pihak yang terlibat secara
Saiz Muka Taip Teks: 11 poin langsung atau tidak langsung dalam
menjayakan penerbitan buku.

Dicetak oleh:
Tihani Cetak Sdn. Bhd.,
No. 1 Jalan SB Jaya 15,
Taman Industri SB Jaya,
47000 Shah Alam, Selangor.

KANDUNGAN

Pendahuluan IV Pengenalan Ikon V

Tema 1: Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam 1

Pelajaran 1: Sistem Ekonomi Islam 2
Pelajaran 2: Sistem Kewangan Islam 16

Tema 2: Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam 29

Pelajaran 3: Sistem Perundangan Islam 30
Pelajaran 4: Sistem Kehakiman Islam 40

Tema 3: Sistem Pentadbiran dan Pemerintahan Islam 57

Pelajaran 5: Sistem Pentadbiran dan Pengurusan Islam 58
Pelajaran 6: Sistem Pemerintahan Islam 71

Glosari 87 Rujukan 88

III

PENDAHULUAN

Buku teks Tasawwur Islam Tingkatan 5 ditulis berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum
dan Pentaksiran (DSKP) bagi memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) untuk
melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Buku teks ini turut mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai serta memasukkan
unsur Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), Elemen Kemahiran Pembelajaran Abad
ke-21 (PAK-21) dan Elemen Merentas Kurikulum (EMK). Di samping itu, buku ini memberi
penekanan dan fokus kepada Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) serta Pembelajaran
dan Pemudahcaraan (PdPc) yang berpusatkan murid dan menekankan aspek inkuiri serta
pembelajaran berasaskan projek. Kandungannya mengandungi ilustrasi, gambar, peta
minda, penyendal dan ikon-ikon tertentu supaya dapat memberikan penghayatan serta
kefahaman dengan lebih mudah dan berkesan kepada murid. Buku ini turut mengandungi
aktiviti yang menyeronokkan dan uji diri bagi tujuan pentaksiran. Selain itu, Kod QR
(Quick Response Code) dan Kuiz Interaktif Kahoot turut disertakan bagi meningkatkan rasa
seronok semasa proses pembelajaran.

Terdapat tiga tema utama yang mengandungi enam pelajaran bagi Tasawwur Islam
Tingkatan 5. Tiga tema utama tersebut ialah Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam, Sistem
Perundangan dan Kehakiman Islam serta Sistem Pentadbiran dan Pemerintahan Islam.

Tema Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam membekalkan murid dengan kemahiran
memahami dan menilai kepentingan melaksanakan tuntutan perekonomian Islam
dalam kehidupan dan kepentingan muamalat Islam dalam institusi kewangan Islam.

Tema Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam pula menjelaskan kewajipan
mematuhi tuntutan pelaksanaannya dalam kehidupan serta menjauhi perbuatan
yang dilarang oleh syarak.

Tema Sistem Pentadbiran dan Pemerintahan Islam pula memberikan kefahaman
tentang konsep asas sistem pentadbiran dan pengurusan Islam, mengamalkan
tadbir urus Islam dalam kehidupan serta melaksanakan tuntutan khilafah dalam
kehidupan bernegara.

Diharapkan buku ini dapat memenuhi matlamat dan kehendak Falsafah Pendidikan
Kebangsaan dan prinsip-prinsip "Maqasid Syariah" dalam melahirkan murid yang
mampu memahami Islam secara syumul dan menangkis salah
faham terhadap Islam serta bertanggungjawab membangunkan
tamadun bangsa dan negara demi kesejahteraan hidup di dunia
dan di akhirat.

IV

PENGENALAN
IKON

STANDARD NILAI PENGHAYATAN: Nilai
KANDUNGAN DAN murni bertujuan menambah
PEMBELAJARAN:
Pengetahuan dan penghayatan murid.
kemahiran yang
akan dicapai setelah NOTA GURU:
mempelajari sesuatu Memberi panduan
tajuk atau unit. kepada guru semasa
melakukan aktiviti
SUBTAJUK: Subtajuk
mengikut standard pembelajaran.
pembelajaran.
REFLEKSI: Soalan
Informasi berbentuk situasi dan
senarai semak untuk
INFORMASI: Maklumat menguji kefahaman dan
tambahan dan pengetahuan pelaksanaan tentang
baharu mengenai topik yang perkara yang dipelajari
dipelajari.
oleh murid.

Aktiviti KOD QR: Maklumat AKTIVITI: Aktiviti
Gallery Walk dan bahan rujukan dan latihan mudah
tambahan daripada membantu kefahaman
Internet. dan kemahiran murid.

KAHOOT: Guru Kahoot
menjalankan latihan
INTERAKSI: Aktiviti
yang menerapkan berbentuk kuiz
elemen Kemahiran interaktif melalui
Pembelajaran Abad aplikasi Kahoot.
ke-21 (PAK-21) dan
Elemen Merentas PENILAIAN: Menilai
Kurikulum (EMK). kefahaman murid pada

GLOSARI: Daftar kata setiap pelajaran.
berserta maksud dan
dilengkapi dengan KBAT: Soalan-soalan
penjelasan lain yang yang dibina untuk
sesuai. membangunkan
Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi murid.

V

-21PAK

Pembelajaran Abad ke-21 (PAK-21)

Pembelajaran berpusatkan murid dengan menumpukan lima piawaian asas, iaitu 4K1N
komunikasi, kolaboratif, pemikiran kritis, kreativiti dan nilai (4K1N). Terdapat
20 elemen yang boleh diterapkan dalam PdP melalui buku ini.

1 Pembentangan 11 Rush Idea
2 Perbincangan 12 Round Robin
3 Peta i-Think 13 Windows Pane
4 Catatan harian 14 Role Play
5 Round Table 15 Expert Group
6 Pin-Up 16 Post It Notes
7 Kad Situasi 17 TV Chat Show
8 Rally Table 18 Gallery Walk
9 Team Word-Web 19 Sumbang Saran
10 Pertandingan Syarahan 20 Lawatan

VI

TEMA 1 Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

SISTEM EKONOMI DAN
KEWANGAN ISLAM

1

PELAJARAN 1

SISTEM EKONOMI
ISLAM

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.1 Memahami konsep asas 1.1.1 Menyatakan konsep asas dalam sistem ekonomi
sistem ekonomi Islam Islam.
dan melaksanakan 1.1.2 Menjelaskan prinsip-prinsip asas dalam ekonomi
tuntutannya dalam
kehidupan. Islam.
1.1.3 Menerangkan tentang konsep pemilikan harta
2
dan matlamatnya dalam sistem ekonomi Islam.
1.1.4 Menghuraikan peranan pekerjaan sebagai salah

satu cara dalam pemilikan harta.
1.1.5 Menilai kepentingan melaksanakan tuntutan

ekonomi Islam dalam kehidupan.
1.1.6 Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan

untuk menyelesaikan persoalan ekonomi umat
Islam pada hari ini.

1.1.1 Konsep Asas Sistem Ekonomi Islam Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Ekonomi Islam ialah ilmu yang digunakan oleh manusia bagi memenuhi keperluan Sistem Ekonomi
ekonomi individu dan masyarakat berteraskan aturan syariat Islam serta mencegah Islam di Malaysia
ketidakadilan dalam pemerolehan dan penggunaan sumber alam.

Firman Allah SWT:

‫ﭽﯵﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄ‬

‫ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﭼ‬

Ertinya: “Allah yang memudahkan laut bagi kegunaan kamu agar kapal-kapal berlayar
padanya dengan perintah-Nya, agar kamu mencari rezeki daripada kurniaan-Nya dan
agar kamu bersyukur. Dan Ia memudahkan untuk kamu, segala yang ada di langit dan di
bumi, sebagai rahmat daripada-Nya; sesungguhnya semua itu mengandungi tanda-tanda
kekuasaan-Nya bagi kaum yang memikirkan dengan teliti.”

(Surah al-Jathiyah 45: 12-13)

Asas Sistem Ekonomi Islam Glosari

1 3 Ekonomi:

Mengiktiraf pemilikan Mengagihkan harta dalam Ilmu tentang asas-asas
harta individu. kalangan masyarakat pengeluaran, pembahagian,
dengan adil. penggunaan barang-barang
dan perkhidmatan serta
2 isu-isu kewangan yang
bersangkutan dengannya.
Mengelola harta yang
dimiliki menurut syarak.

Sumber Utama Sistem Ekonomi Islam

1 2 3 4 Huraian Sumber
Utama Sistem
Al-Quran Al-Hadis Al-Ijmak Al-Qias Ekonomi Islam

3

1.1.2 Prinsip-prinsip Asas Sistem Ekonomi

Islam

Akidah, • Penghayatan iman kepada Allah SWT dan hari akhirat serta mematuhi
peraturan syariat dalam kegiatan ekonomi.
1 Syariah, dan
Akhlak Islam • Akhlak Islam hendaklah sentiasa diamalkan ketika berinteraksi dalam
sebagai kegiatan ekonomi.
Teras

• Allah SWT ialah pemilik segalanya, manakala manusia ialah pemegang 2Manusia
amanah Allah SWT dalam memakmurkan kegiatan ekonomi.
sebagai
• Makhluk-makhluk lain dicipta oleh Allah SWT untuk memenuhi segala Khalifah
keperluan manusia.

3 Pekerjaan • Manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja bagi menjana pendapatan.
dan Ganjaran • Penglibatan manusia dalam kegiatan ekonomi merupakan ibadah dan pekerja

hendaklah diberi ganjaran yang setimpal oleh majikan.

• Keuntungan dan kerugian dalam kegiatan ekonomi ialah perkara lumrah. 4Keuntungan
• Mekanisme mudarabah dan musyarakah digalakkan bagi memenuhi prinsip ini.
dan Kerugian

5 Keadilan • Kegiatan ekonomi mesti membawa keadilan sosial kepada segenap lapisan rakyat.
Sosial • Keperluan hidup asasi individu seperti makanan dan tempat tinggal dijaga

dan terpelihara.

• Sebarang bentuk kerosakan sama ada kepada manusia atau alam sekitar 6Larangan
dalam kegiatan ekonomi hendaklah dielakkan.
Kerosakan dan
• Islam mengharamkan penindasan, penipuan, eksploitasi, pencemaran alam Kezaliman
sekitar dan pembaziran dalam kegiatan ekonomi.

4

1.1.3 Konsep Pemilikan Harta dan Matlamatnya Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Pemilikan harta dalam Islam Nilai Penghayatan
membawa maksud sesuatu yang
dikurniakan oleh Allah SWT kepada Harta juga merupakan amanah dan ujian Allah SWT
hamba-Nya untuk dimiliki dan kepada manusia. Firman Allah SWT yang bermaksud:
dimanfaatkan menurut kehendak
syarak seperti tanah, rumah, “Sesungguhnya harta benda kamu dan
kenderaan dan sebagainya. anak-anak kamu itu hanyalah ujian dan di sisi Allah
jualah pahala yang besar.”

(Surah al-Taghabun 64: 15)

Allah SWT berfirman:

‫ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ‬

‫ﮞﮟﮠ ﮡ ﭼ‬

Ertinya: “Berimanlah kepada Allah dan rasul-Nya dan belanjakanlah (pada jalan
Allah) sebahagian daripada harta benda (pemberian Allah) yang kamu menguasainya
sebagai wakil. Maka, orang yang beriman dalam kalangan kamu dan membelanjakan
(harta benda), mereka mendapat pahala yang besar.”

(Surah al-Hadid 57: 7)

Asas Pemilikan Harta

Allah SWT ialah pemilik sebenar harta yang menganugerahkannya

1 dan mengamanahkannya kepada manusia.

2 Allah SWT telah menetapkan cara pemilikan harta yang sah seperti Pemilikan Harta
jual beli dan wasiat serta mengharamkan riba. dalam Islam

3 Allah SWT memerintahkan manusia berusaha untuk memiliki harta
bagi memenuhi keperluan asasi kehidupan mereka.

4 Allah SWT telah menetapkan cara perbelanjaan harta secara
berhemat seperti tidak melakukan pembaziran dan tidak bakhil.

5

Hak Milik • Islam membenarkan pemilikan harta secara individu yang
Individu diperoleh dengan cara yang sah menurut syarak seperti
memiliki rumah, kereta dan sebagainya.
Jenis
Pemilikan • Semua individu diberi peluang memperbaik taraf hidup
Hak Harta Hak masing-masing melalui pemilikan harta tersebut.

Milik Milik • Pemilikan secara bersama oleh anggota masyarakat
terhadap sesuatu sumber, barangan atau perkhidmatan
Negara Umum seperti laut, sungai dan udara.

• Tujuan syarak menjadikan beberapa jenis sumber sebagai
hak milik umum adalah untuk menjaga kebajikan dan
keharmonian masyarakat.

• Harta hak milik umum yang diuruskan oleh kerajaan
untuk kepentingan awam selaras dengan tuntutan agama
dan keperluan semasa seperti hasil hutan dan galian.

• Sesebuah negara memerlukan hak milik untuk
mendapatkan hasil dan menggunakan hasil berkenaan
dalam usaha untuk memberikan kemakmuran kepada
individu dan masyarakat.

Matlamat Pemilikan Harta

12 3 4

Mendapat Menjamin Membangunkan Mengelakkan
keberkatan dan keselamatan ekonomi umat daripada
rahmat Allah SWT hidup di dunia Islam. berlakunya
kerana menurut dan di akhirat. penindasan dan
peraturan syariat. kezaliman.

Interaksi

Bincangkan implikasi pemilikan harta yang diperoleh tanpa menghayati konsep dan
matlamat sebenar.

6

1.1.4 Peranan Pekerjaan Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Pekerjaan menurut Islam ialah satu kegiatan yang dilakukan bagi mendapatkan sumber
pendapatan dan memiliki harta dengan cara yang halal. Peranan pekerjaan adalah seperti
yang berikut:

Memenuhi tuntutan Meningkatkan taraf
ibadah kepada Allah SWT. sosioekonomi individu,
masyarakat dan negara.

1 234

Menunaikan tanggungjawab Meningkatkan pembangunan
bagi memenuhi keperluan asasi ekonomi negara.

kehidupan individu
dan keluarga.

Sabda Rasulullah SAW:

‫َعلَ ْي ِه‬ ‫َدا ُو َد‬ ‫اللَّ ِه‬ ‫نَ ِب َّي‬ ‫َو ِإ َّن‬ ،‫يَ ِد ِه‬ ‫َع َم ِل‬ ‫ِم ْن‬ ‫يَأْكُ َل‬ ‫أَ ْن‬ ‫ َخ ْيًا ِم ْن‬،‫َط َعا ًما َق ُّط‬ ‫َما أَكَ َل َأ َح ٌد‬
.‫َيأْ ُك ُل ِم ْن َع َم ِل يَ ِد ِه‬ ‫ كَا َن‬،‫ال َّسلاَ ُم‬

Ertinya: “Tidak ada sesuatu yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada
apa-apa yang dimakan daripada usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya
Nabi Daud a.s. makan daripada usaha tangannya sendiri.”

(Riwayat al-Bukhari)

Interaksi

Cari maklumat tentang cara Rasulullah SAW menggiatkan
ekonomi umat Islam di Madinah yang dikuasai oleh golongan
Yahudi pada waktu itu.

7

Pekerjaan yang halal. Merupakan ibadah yang diberi pahala.
Menurut kehendak syariat. Memudahkan umatnya menunaikan ibadah
Menjaga ketenteraman
seperti berzakat.
awam. Memenuhi keperluan hidup seperti makanan
Memastikan keselamatan
dan tempat tinggal.
diri dan orang lain. Mendapat penghormatan daripada masyarakat
Mengambil berat tentang
kerana mempunyai sikap tanggungjawab.
ibadah. Memperoleh keberkatan daripada

Allah SWT kerana melaksanakan ibadah
fardu ain.

Ciri-ciri Pekerjaan Islam Sebab Islam Menuntut
Etika Kerja Islam dan Umatnya Bekerja
Pekerjaan Kebaikan Bekerja

Ikhlas bekerja kerana Allah SWT. Mendapat keredaan dan keberkatan
Amanah ketika bekerja seperti tidak daripada Allah SWT.

menipu. Mencari rezeki yang halal untuk menyara
Tekun bekerja supaya memperoleh hasil kehidupan sendiri dan keluarga.

yang diberkati Allah SWT. Mampu berdikari tanpa perlu meminta
Akur terhadap arahan ketua selagi tidak belas ihsan daripada orang lain.

bertentangan dengan syarak. Meningkatkan taraf hidup kerana memiliki
Bekerjasama untuk meningkatkan sumber pendapatan.

produktiviti agar mencapai piawai dan Mengurangkan masalah pengangguran
kualiti yang ditetapkan. dan meningkatkan ekonomi negara.
Berdisiplin dan menepati masa agar
kerja dapat disiapkan pada masa yang
telah ditetapkan.

8

Kesan pekerjaan yang halal Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Individu Masyarakat Negara

• Diberkati Allah SWT kerana • Masyarakat sejahtera kerana • Negara menjadi aman dan
mengikut syariat. diberkati Allah SWT. sejahtera.

• Dihormati masyarakat kerana • Masyarakat maju kerana • Negara menjadi contoh
melakukan kerja yang baik. menjalankan kegiatan kepada negara lain.
ekonomi yang adil.

Kesan pekerjaan yang haram

Individu Masyarakat Negara

• Dilaknati Allah SWT kerana • Masyarakat huru-hara kerana • Negara menjadi kucar-kacir.
mengingkari syariat. dilaknati Allah SWT.
• Imej negara tercemar kerana
• Dibenci masyarakat kerana • Masyarakat mundur kerana mengamalkan perkara yang
melakukan kerja yang buruk. kegiatan ekonomi dicemari buruk.
unsur negatif.

Implikasi hidup tanpa pekerjaan

Individu Masyarakat Negara

• Jiwa resah kerana mengalami • Berlaku masalah sosial • Merugikan tenaga kerja
kesempitan wang. seperti budaya melepak. yang menyebabkan
ekonomi merosot.
• Dibenci masyarakat kerana • Berlaku masalah jenayah
sering meminta-minta. seperti mencuri. • Ekonomi negara merosot
disebabkan hilang sumber
pendapatan.

Interaksi

Ramalkan situasi yang akan berlaku apabila masyarakat terlalu memilih pekerjaan.

9

1.1.5 Kepentingan Melaksanakan Tuntutan

Ekonomi Islam

Ekonomi Islam penting dilaksanakan dalam sesebuah negara bagi menjamin pembangunan yang
seimbang serta keadilan dari segi pemerolehan dan pengagihan harta dalam kalangan rakyat.

Matlamat pembangunan sistem ekonomi dalam Islam adalah untuk mencapai kejayaan di
dunia dan di akhirat. Setiap aktiviti yang dilakukan bagi meningkatkan taraf hidup masyarakat
hendaklah berpandukan syariat dan disertai dengan niat atau tujuan untuk mendapat keredaan
Allah SWT.

1 5

Sistem yang lengkap Memberi keutamaan
dan menyeluruh kepada pengeluaran

berpandukan ajaran barangan asas
(daruriyyat) dan keperluan
2 dan wahyu Allah SWT.
(hajiyyat) berbanding
Bermotifkan Keistimewaan barangan mewah
kesejahteraan hidup Sistem (tahsiniyyat).
Ekonomi
di dunia dan di Islam 4
akhirat.
Berteraskan nilai dan
3 akhlak Islam.

Menggabungkan
antara aktiviti

ekonomi dengan
akidah Islam.

Kesan Pengabaian Sistem Ekonomi Islam

• Matlamat negara yang baik dan mendapat pengampunan Allah SWT tidak akan tercapai.
• Amalan riba berleluasa menyebabkan golongan pemodal semakin kaya manakala golongan

miskin semakin tertindas.
• Nilai-nilai moral semakin terhakis serta akan berleluasanya gejala rasuah, penipuan dan

eksploitasi ekonomi.
• Pengagihan harta yang tidak adil dan pemilikan harta yang hanya tertumpu kepada

kelompok kelas atasan sahaja.
• Ekonomi sesebuah negara akan hancur dan keharmonian hidup masyarakat akan terjejas.

10

Sistem Ekonomi Konvensional Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Sistem ekonomi konvensional ialah sistem ekonomi yang ditentukan oleh manusia dan tidak
mempunyai piawaian yang mutlak tetapi bersifat anjal dan berubah mengikut ketentuan
masyarakat. Antara jenis sistem ekonomi konvensional:

Kapitalis

• Berpaksikan akal fikiran manusia semata-mata. Laissez-faire
• Berasaskan kebebasan mutlak individu (Laissez Faire).
• Sistem berasaskan riba menjadi amalan.
• Berlaku ketidakadilan sosial dengan kewujudan jurang pendapatan yang besar

antara golongan pemodal dengan rakyat biasa kerana amalan riba.

Komunis

• Muncul akibat ketidakadilan pengagihan harta kekayaan dalam masyarakat.
• Segala keputusan ekonomi dibuat oleh pemerintah.
• Pemilikan individu atas faktor-faktor pengeluaran dihapuskan.
• Semuanya diserah dan dimiliknegarakan secara total bagi kepentingan masyarakat.

Sosialis

• Hasil pemikiran antara gabungan dasar dengan prinsip antara kapitalis dengan komunis.
• Pemilikan individu dibuka dalam skop yang terhad.
• Keperluan individu akan ditentukan oleh tahap dan mutu kerja yang telah disumbangkannya.
• Sistem riba dikekalkan.

Campuran

• Campuran antara sistem ekonomi yang mendokong kebebasan dengan sistem sosialis.
• Ekonomi dibangunkan bersama-sama antara pihak pemerintah dengan pihak swasta.
• Pemerintah melakukan pengawasan dalam perekonomian, namun pihak swasta masih diberi

kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin dijalankan.
• Sistem campuran menyarankan keperluan campur tangan pemerintah secara aktif dalam

kebebasan pihak swasta untuk melaksanakan kegiatan ekonominya.

Nota Guru

Guru membimbing murid untuk menilai implikasi pelaksanaan sistem ekonomi konvensional dalam
negara.

11

1.1.6 Tindakan Kepada Penyelesaian Persoalan

Ekonomi Umat Islam

Your meetings
Today

PEOPLE (5) DETAILS Ekonomi Islam menuntut
keadilan dalam mengurus
Haniza harta. Boleh anda kongsikan
Siti bentuk-bentuk ketidakadilan
Muhammad yang wajib dielakkan dalam
Abdul ekonomi Islam?
Nurul
Mengamalkan riba dalam
memberi pinjaman.

Menipu dalam sukatan
dan timbangan.

Memberi dan
menerima rasuah.

Menganggur dan
tidak mahu bekerja.

Melanggar hak cipta.

Nota Guru

• Guru membimbing murid mengenal pasti permasalahan ekonomi yang lain bagi umat Islam.
• Guru meminta murid untuk mencadangkan penyelesaian kepada masalah ekonomi umat

Islam pada masa kini.

12

Refleksi Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Berdasarkan situasi berikut, nyatakan tindakan yang patut anda lakukan untuk mengamalkan
ekonomi Islam dalam kehidupan harian serta kepentingan tindakan tersebut.

Situasi 1

Ketika membeli-belah di sebuah kedai runcit, anda menyedari bahawa pemiliknya
menipu sukatan dan timbangan kepada pelanggan lain.

Situasi 2

Anda melihat iklan dalam siaran televisyen mempromosikan barangan dengan
menjadikan wanita yang tidak menutup aurat sebagai daya tarikan.

Situasi 3

Anda sebagai seorang pekerja melihat majikan anda menerima rasuah daripada
seorang kontraktor.

Situasi 4

Semasa membeli-belah, anda menjumpai barangan yang menggunakan logo halal palsu.

Situasi 5

Anda berjaya mencipta satu alatan dan memasarkannya. Namun beberapa tahun
kemudian, anda mendapati bahawa alatan anda telah diciplak oleh syarikat lain dari
luar negara.

Contoh 1 Kepentingannya

Tindakan yang patut saya lakukan Menghayati ajaran Islam supaya jujur dalam
sesuatu perniagaan yang diusahakan.
Menegur secara bersopan terhadap pemilik
kedai runcit tersebut bahawa menipu
sukatan dan timbangan dalam berniaga
adalah salah di sisi Islam dan Allah SWT
mencela perbuatan tersebut.

13

Aktiviti

1 Bincangkan etika bagi pekerjaan berikut serta bentangkan hasil perbincangan tersebut di
hadapan kelas.

Peguam Pekerjaan Doktor
Polis
Pemandu
Teksi

2 Laksanakan aktiviti Round Table untuk membincangkan: Aktiviti
Round Table
a) Prinsip-prinsip asas ekonomi Islam.
b) Kesan pengabaian dalam pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

3 Lakarkan Peta i-Think mengenai kepentingan melaksanakan tuntutan ekonomi Islam dalam
kehidupan.

4 Layari Internet dan kumpulkan kisah-kisah kejayaan ahli perniagaan di dalam dan di luar
negara. Bincangkan aspek positif kejayaan mereka yang boleh dikaitkan dengan etika dalam
ekonomi Islam.

5 Rancangkan satu program keusahawanan sebagai satu aktiviti kokurikulum di sekolah
anda dengan menulis kertas cadangan mengenainya.

6 Guru menguji kefahaman murid tentang sistem ekonomi Islam dengan menjawab kuiz
interaktif melalui aplikasi Kahoot. Sila imbas di sini.
Kahoot

14

Penilaian Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Soalan Objektif Pelbagai Bentuk Soalan 6 dan 7

Soalan 1 dan 2 Tandakan (√) pada pernyataan yang betul
dan (x) pada pernyataan yang salah.
Lengkapkan pernyataan berikut berkaitan
dengan prinsip sistem ekonomi Islam. 6 Matlamat utama pemilikan

1 Prinsip harta adalah bagi menjamin
memastikan keperluan hidup asasi keselamatan hidup di dunia
individu seperti makanan dan tempat dan di akhirat.
tinggal dijaga dan terpelihara.
7 Sistem ekonomi Islam
2 Mudarabah dan musyarakah digalakkan hanya bersifat holistik jika
dalam sistem ekonomi Islam bagi digabungkan dengan sistem
memenuhi prinsip keuntungan dan ekonomi konvensional.
.
Soalan Esei
Soalan 3
8 Jelaskan dua prinsip asas dalam ekonomi
Tulis istilah yang bersesuaian dengan Islam.
pernyataan berikut dalam ruangan yang
disediakan. 9 Huraikan dua keistimewaan sistem
ekonomi Islam.
3 Ilmu yang digunakan oleh manusia
bagi memenuhi keperluan ekonomi Pengangguran merupakan isu ekonomi
individu dan masyarakat berteraskan yang boleh menjejaskan keharmonian
aturan syariat Islam serta mencegah hidup bermasyarakat.
ketidakadilan dalam pemerolehan dan
penggunaan sumber alam. 10 Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan
dua kaedah Islam dalam menyelesaikan
isu pengangguran.

Soalan 4 dan 5 berdasarkan rajah di bawah:

Jenis-jenis Pemilikan Harta

X Hak Milik Y Pengemis sedang meminta sedekah.
Umum
4 X ialah . 11 Berdasarkan gambar di atas,
5 Y ialah . bagaimanakah isu tersebut dapat
diselesaikan? Berikan hujah anda.

15

PELAJARAN 2

SISTEM
KEWANGAN ISLAM

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.2 Memahami konsep asas 1.2.1 Menyatakan konsep asas muamalat dalam Islam.
muamalat dalam institusi
kewangan Islam serta 1.2.2 Menerangkan jenis-jenis muamalat Islam dan
melaksanakan tuntutannya cara-cara pelaksanaannya.
dalam kehidupan.
1.2.3 Menjelaskan peranan institusi kewangan Islam
dalam menguruskan muamalat Islam.

1.2.4 Menilai kepentingan melaksanakan muamalat
Islam dan pengurusan institusi kewangan Islam
dalam kehidupan.

1.2.5 Mencadangkan amalan muamalat dan aktiviti
kewangan Islam yang menyumbang kepada
peningkatan ekonomi umat Islam pada
masa kini.

16

1.2.1 Konsep Asas Muamalat dalam Islam Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Muamalat bermaksud hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam segenap segi
kehidupan yang merangkumi kekeluargaan, ekonomi, politik, pemerintahan, jenayah dan
sebagainya.

Muamalat dalam sistem kewangan Islam bermaksud tatacara urusan harian sesama
manusia dalam memenuhi keperluan masing-masing melibatkan transaksi kewangan
berlandaskan syariat Islam.

Allah SWT berfirman:

‫ﭽﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ‬
‫ ﭼ‬...‫ﭵﭶﭷﭸ‬

Ertinya: “Wahai orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta benda sesama
kamu dengan jalan yang batil (salah), kecuali dengan perniagaan yang dilakukan
secara saling meredai antara kamu ...”

(Surah al-Nisa' 4: 29)

Muamalat Islam

Matlamat Prinsip-prinsip Muamalat Islam Ciri-ciri Muamalat Islam

Mengawal manusia • Kerelaan dalam berurus • Bersumberkan al-Quran
dalam menguruskan niaga. dan al-Hadis.
sistem ekonomi dan
kewangan mereka • Tidak mengandungi elemen • Reda-meredai dalam
agar lahir masyarakat haram seperti riba, gharar urusan antara kedua-dua
yang bersatu padu, dan perjudian. belah pihak.
harmoni, saling
menghormati dan • Urus niaga tidak membawa • Adil dan mendatangkan
aman. kepada kerosakan terhadap manfaat.
struktur ekonomi dan sosial
masyarakat. • T i d a k m e l a ku ka n
penipuan.

Glosari

G harar: Ketidakpastian dalam sesuatu akad atau kontrak jual beli sama ada dari segi kuantiti, kualiti,
harga, waktu penyerahan dan sebagainya.

17

1.2.2 Jenis-jenis Muamalat Islam dan

Cara-cara Pelaksanaannya

Jenis-jenis Muamalat Islam Definisi

Al-Wadi'ah Mewakilkan sesuatu barangan atau harta kepada pihak
lain untuk disimpan.
(Simpanan)
Pelabur memberi modal kepada pengusaha untuk
Al-Mudarabah diperniagakan dan keuntungan akan dibahagikan
mengikut perjanjian.
(Pelaburan)
Jual beli sesuatu barangan dengan makluman harga kos
Al-Murabahah bersama-sama tambahan margin keuntungan.

(Jualan penambahan Akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal
untung) dan keuntungan dalam sesuatu perniagaan.

Al-Musyarakah Proses menyerahkan harta sebagai cagaran untuk
mendapatkan hutang.
(Syarikat)
Perjanjian yang membolehkan seseorang mengambil
Al-Rahnu faedah atau manfaat daripada milik orang lain dengan
bayaran tertentu.
(Gadaian)
Penjualan barangan berasaskan pembayaran tertangguh
Al-Ijarah pada harga tertentu secara ansuran atau sekali gus
mengikut tempoh yang telah ditetapkan.
(Sewa-menyewa)
Pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah melalui
Al-Bai' Bithaman Ajil caruman sejumlah wang yang akan disalurkan kepada
pihak yang mengalami kemudaratan atas dasar ta'awun
(Jualan dengan dan tabarru'.
bayaran tertangguh)

Takaful

(Insurans Islam)

Glosari

Margin: Perbezaan antara dua jumlah.
Ta'awun:
Tolong-menolong antara rakan peserta skim takaful yang ditimpa musibah tertentu.
Tabarru':
Peserta skim takaful mendermakan sebahagian atau keseluruhan wang sumbangan yang
dibayar semasa menyertai skim takaful.

18

Cara Pelaksanaan Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Zulkifli mengamanahkan wangnya kepada pihak bank untuk disimpan. Bank pula memberikan
jaminan bahawa wang tersebut akan dikembalikan kepadanya apabila diminta.

Ismail (pemodal) bersetuju untuk membiayai projek yang akan dilaksanakan oleh Habib
(pengusaha) menurut nisbah keuntungan yang telah dipersetujui bersama.

Penjual menyatakan kos yang terlibat dan keuntungan yang dikehendakinya. Manakala
pembayaran boleh dilakukan semasa penyerahan barang atau pada masa yang dipersetujui
bersama. Sebagai contoh, Farah menjual rumahnya dengan mengambil keuntungan sebanyak
20 peratus daripada harga asal rumah tersebut.

Faizul mendapatkan modal daripada rakan kongsinya bagi memulakan perniagaan melalui
perkongsian. Keuntungan atau kerugian ditanggung bersama sebagaimana dipersetujui
berdasarkan modal masing-masing sama ada besar atau kecil.

Imtiyaz pergi ke pejabat al-Rahnu untuk menggadaikan barangan kemas, seterusnya mendapat
sejumlah wang bagi memulakan perniagaan. Kemudian, pihak al-Rahnu memberi surat gadaian
kepadanya bagi menebus semula barangan kemas tersebut dalam masa yang ditetapkan.

Umar selaku pemberi sewa dengan rela melakukan akad (kontrak) bagi menyewa rumah
miliknya selama setahun kepada Abu Bakar dengan kadar sewa RM500 sebulan.

Adam membeli kereta secara pinjaman bank yang membiayai pembelian kereta baharunya.
Pihak bank menjual semula kereta tersebut kepadanya dengan harga pokok dan keuntungan.
Adam membayar pinjamannya secara tertangguh mengikut tempoh masa yang ditetapkan
secara ansuran.

Anis menyertai skim takaful dengan melakukan bayaran secara bulanan kepada syarikat
takaful, iaitu sebahagian daripada wangnya didermakan (tabarru') kepada pihak yang
ditimpa musibah atas dasar dan prinsip tolong-menolong (ta'awun).

Interaksi

Bincangkan keistimewaan setiap jenis muamalat Islam yang anda pelajari.

19

Jenis-jenis Muamalat Perbezaan Persamaan

Al-Wadi'ah Simpanan pemilik dijamin dan tiada Simpanan dan
Al-Mudarabah sebarang keuntungan dijanjikan. pelaburan.
Al-Musyarakah
Pemodal berpotensi mendapat
keuntungan yang tinggi, namun berisiko

menerima kerugian yang tinggi juga.

Keberhasilan syarikat menentukan
keuntungan atau kerugian pemodal.

Al-Murabahah Penjualan barangan dengan Kontrak jual
Al-Bai' Bithaman Ajil makluman kos bersama-sama beli.
tambahan margin keuntungan.

Jual beli barangan dengan bayaran
tertangguh sama ada secara ansuran

atau sekali gus.

Al-Rahnu Pembiayaan wang dengan Membantu orang yang
Al-Ijarah menjadikan barang yang berharga memerlukan pembiayaan

sebagai cagaran. tunai segera atau
perkhidmatan.
Pemilikan manfaat barangan atau
perkhidmatan dengan bayaran sewaan.

Adnin ingin membeli sebuah kereta.
Apakah jenis muamalat yang terdapat

dalam proses pembeliannya?

Melalui kontrak Al-Bai' Bithaman Ajil, Adnin
membuat permohonan untuk pembiayaan keretanya

dengan bayaran dibuat secara ansuran selama
sembilan tahun.

Setelah mendapat kelulusan, pihak bank membeli kereta itu
dengan harga RM50 000 daripada syarikat penjual kereta.
Kemudian, pihak bank menjualnya kepada Adnin dengan
harga tertangguh sebanyak RM64 800. Melalui kontrak ini,
Adnin membuat pembayaran kepada pihak bank sebanyak

RM600 setiap bulan selama sembilan tahun.

20

1.2.3 Peranan Institusi Kewangan Islam Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

dalam Mengurus Muamalat Islam

Institusi kewangan Islam ialah badan atau agensi milik kerajaan dan swasta yang mengutip
sumber-sumber kewangan dan mengagihkannya mengikut muamalat Islam.

Sejarah Institusi Kewangan Islam pada Zaman Rasulullah SAW

Institusi kewangan Islam telah wujud pada zaman Rasulullah SAW. Institusi baitulmal
telah ditubuhkan untuk mengumpul harta negara seperti zakat, jizyah, ghanimah, fai',
dan sebagainya. Kemudian, harta tersebut diagihkan kepada orang miskin, anak yatim
dan golongan yang memerlukan.

Institusi Kewangan Islam di Malaysia

1 Perbankan Islam 2 Tabung Haji

3 Takaful 4 Zakat

5 Wakaf 6 Baitulmal

Glosari

Jizyah: Cukai yang dikenakan kepada orang bukan Islam yang menetap dan
berlindung dalam sebuah negara Islam.

Ghanimah: Harta rampasan dalam peperangan.

Fai': Harta yang dikuasai daripada orang bukan Islam tanpa melalui jalan perang.

21

Peranan Institusi-institusi Kewangan Islam

Perbankan Islam Tabung Haji

Perbankan Islam ialah institusi yang Tabung Haji merupakan sebuah badan
diwujudkan untuk menyediakan kemudahan berkanun yang ditubuhkan pada tahun 1963
dan perkhidmatan bank khususnya kepada dan ditadbir berdasarkan Akta Tabung Haji 1995
umat Islam dengan cara yang patuh syariah. (Akta 535).

• Menyediakan urusan perbankan Islam • Menyediakan kemudahan menyimpan
yang patuh syariah. wang untuk menunaikan haji kepada
para pendeposit.
• Mempromosikan produk-produk
kewangan Islam. • Menjalankan aktiviti pelaburan bagi
memberi nilai tambah kepada para
pelanggannya.

Takaful Zakat

Industri takaful di Malaysia berkembang Institusi zakat merupakan institusi awam

pesat selaras dengan perkembangan industri yang ditubuhkan untuk mewujudkan sistem

perbankan Islam. pengurusan zakat yang lebih bersistematik.

• Menyediakan sistem perlindungan • Mengutip zakat daripada Peranan
yang patuh syariah dalam hal ehwal pembayar zakat. Kewangan Islam
insurans Islam.
• Mengagihkan zakat
• Persediaan menghadapi malapetaka secara efisien dan adil
kewangan yang memberi kesan dan kepada asnaf zakat.
risiko besar kepada kehidupan seperti
kematian dan sakit kritikal.

Wakaf Baitulmal

Pengurusan dan pentadbiran wakaf diletakkan Institusi baitulmal berfungsi untuk menguruskan
di bawah Majlis Agama Islam setiap negeri harta orang Islam yang ditadbir oleh Majlis
yang merupakan pemegang tunggal kepada Agama Islam Negeri mengikut Undang-undang
semua harta wakaf di Malaysia. Pentadbiran Agama Islam Negeri.

• Memastikan harta wakaf ditadbir • Menerima pelbagai sumber kewangan
dengan baik dan efisien supaya dan harta secara terkumpul oleh
masyarakat Islam mendapat faedah negara seperti zakat, harta wakaf,
daripada harta wakaf. cukai, dan lain-lain.

• Memegang amanah kesemua harta • Membahagikan semula manfaatnya
wakaf. kepada rakyat secara adil.

22

1.2.4 Kepentingan Pelaksanaan Muamalat Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

Islam dan Pengurusan Institusi Kewangan
Islam dalam Kehidupan

Kepentingan Pelaksanaan Muamalat Islam

Individu • Mendapat manfaat dari sudut ganjaran pahala kerana menuruti
muamalat Islam yang berteraskan wahyu.

• Memperoleh jaminan keadilan dalam sistem kewangan Islam.

Masyarakat • Masyarakat dapat saling mengenali dan mengeratkan silaturahim.
• Masyarakat hidup dalam suasana bantu-membantu melalui sistem

ta‘awun dan tabarru‘.

Negara • Ekonomi negara dalam keadaan baik dan diredai Allah SWT.
• Pendapatan dan pengagihan harta negara dapat dilaksanakan dengan

efisien.

Keburukan Individu • Dilaknat oleh Allah SWT kerana ingkar suruhan syariat.
tidak Masyarakat • Jiwa menjadi resah kerana takut harta ditipu oleh
bermuamalat
dengan Negara orang lain.
muamalat • Dibenci masyarakat kerana melakukan penindasan.
Islam • Melahirkan individu yang tamak kerana mementingkan

diri sendiri.

• Masyarakat berpecah belah kerana hilang semangat
tolong-menolong.

• Masyarakat tidak aman kerana berlaku permusuhan.
• Berlaku penindasan dalam masyarakat seperti riba.
• Masyarakat akan bersikap prejudis antara satu

sama lain.

• Ekonomi negara merosot kerana tidak diberkati Allah SWT.
• Wujudnya jurang ekonomi yang ketara antara golongan

kaya dengan miskin.
• Negara akan terjebak dalam krisis hutang yang tinggi

akibat sistem riba.
• Para pelabur kurang yakin untuk melakukan pelaburan

di dalam negara.

23

1.2.5 Amalan Muamalat dan Aktiviti

Kewangan Islam

123

SURAT PERJANJIAN

Berjual beli dengan jujur Sewa-menyewa Mendapatkan
dan amanah. dengan kontrak yang pembiayaan dengan
dipersetujui bersama. serahan barang
cagaran.
45
6

Membuka akaun Menggunakan Melabur wang dalam
simpanan menggunakan produk takaful dalam skim pelaburan patuh
sistem perbankan Islam. kehidupan. syariah.

Nota Guru

Guru meminta murid mencadangkan beberapa amalan lain yang boleh dilakukan oleh murid untuk
membuktikan kefahaman mereka bagi mengamalkan sistem muamalat dan kewangan Islam dalam
kehidupan.

24

Antara langkah menggalakkan masyarakat bermuamalat dengan muamalat Islam: Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

1
2

Memberi didikan agama Memberikan penerangan
khususnya berkaitan ekonomi melalui media massa supaya
dan kewangan Islam dalam sistem masyarakat tahu kebaikan
pendidikan negara. bermuamalat dengan muamalat
Islam.

3
4

Mengembangkan kemudahan Mengemaskinikan sistem
perbankan Islam secara muamalat Islam supaya boleh
menyeluruh. menarik minat masyarakat untuk
memilih perbankan Islam.

Nilai Penghayatan

1. Sentiasa memilih dan mengutamakan perbankan Islam berbanding konvensional.
2. Sentiasa berusaha mempraktikkan etika dan nilai murni dalam muamalat Islam.

25

Refleksi

Mari Membantu Semarakkan Sistem Kewangan Islam
Secara berpasangan, jalankan aktiviti di bawah melalui kad situasi yang diberikan.

Kad 1 Adik anda ingin membuka akaun Kad 2 Anda didatangi oleh agen insurans
simpanan konvensional di bank kerana yang menawarkan insurans kesihatan.
menginginkan pulangan faedah yang Nyatakan tindakan anda.
lebih. Apakah nasihat anda kepadanya?

Kad 3 Rakan anda ingin mengembangkan Kad 4 Rakan anda kesempitan wang. Beliau
perniagaannya tetapi kekurangan telah menggadaikan barang kemas
modal. Bagaimanakah cara anda isterinya kepada syarikat gadaian
untuk membantunya? yang tidak patuh syariah kerana
menginginkan kelulusan dan wang
tunai dengan segera. Ramalkan kesan
tindakannya dan nyatakan cara anda
menangani masalah rakan anda ini.

Nota Guru Interaksi

• Minta murid menjelaskan sebab kepada Bincangkan implikasi kehidupan masyarakat
jawapan yang diberikan. tanpa pelaksanaan sistem kewangan Islam.

• Guru boleh mencadangkan situasi lain.

26

Aktiviti Sistem Ekonomi dan Kewangan Islam

1 Secara berkumpulan, persembahkan dalam bentuk Peta i-Think bagi perkara berikut:

a) Jenis-jenis muamalat dalam sistem kewangan Islam. Aktiviti
b) Cara pelaksanaan al-Bai' Bithaman Ajil dalam sistem perbankan Islam. Rush Idea

2 Lakukan aktiviti Rush Idea untuk meminta pendapat murid mengenai
faktor-faktor perkembangan pesat sistem kewangan Islam.

3 Secara berkumpulan, bincangkan isu-isu yang berkaitan dengan permasalahan perbankan
Islam berdasarkan sumber Internet.

Tabung Haji

4 Layari laman sesawang Tabung Haji serta kenal pasti fungsi dan peranannya
sebagai institusi kewangan Islam.

5 Rancangkan satu lawatan ke salah satu institusi kewangan Islam secara berkumpulan.
Hasilkan laporan lawatan tersebut khususnya mengenai peranan institusi kewangan Islam
sebagai pengantara kewangan Islam dalam masyarakat.

6 Guru menguji kefahaman murid tentang sistem kewangan Islam dengan menjawab kuiz
interaktif melalui aplikasi Kahoot. Sila imbas di sini.

Kahoot

27

Penilaian

Soalan Objektif Pelbagai Bentuk 4 X ialah .
5 Y ialah .
Soalan 1 dan 2
Soalan 6 dan 7
Lengkapkan pernyataan berikut berkaitan
dengan sistem kewangan Islam. Tandakan (√) pada pernyataan yang betul
dan (x) pada pernyataan yang salah.
1 Institusi
menerima pelbagai sumber kewangan 6 Melaburkan wang dalam skim
dan harta secara terkumpul oleh negara
seperti zakat, harta wakaf, cukai dan pelaburan konvensional ialah
lain-lain serta membahagikan semula salah satu cara amalan dalam
manfaatnya kepada rakyat secara adil. muamalat Islam.

2 Al-Rahnu yang bermaksud gadaian 7 Membuka akaun simpanan
dan yang al-Wadi'ah di bank akan
bermaksud jualan dengan bayaran mengelakkan pelanggan
tertangguh ialah dua jenis muamalat daripada unsur riba.
Islam.
Soalan Esei
Soalan 3
8 Nyatakan maksud muamalat dalam
Tulis istilah yang bersesuaian dengan sistem kewangan Islam.
pernyataan berikut dalam ruangan yang
disediakan. 9 Jelaskan dua cara anda dapat
melaksanakan tuntutan muamalat Islam.
3 Pelan perlindungan berdasarkan prinsip
syariah melalui caruman sejumlah wang 10 Terangkan dua jenis muamalat Islam.
yang akan disalurkan kepada pihak yang
mengalami kemudaratan atas dasar Riba menghancurkan sistem kewangan
ta'awun dan tabarru'. Islam.

11 Pada pendapat anda, berikan tiga bukti
untuk menyokong pernyataan
Soalan 4 dan 5 berdasarkan rajah di bawah: di atas.

Jenis-jenis Institusi Kewangan
Islam di Malaysia

X Takaful Wakaf
28
Y Zakat Baitulmal

TEMA 2 Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

SISTEM PERUNDANGAN
DAN KEHAKIMAN
ISLAM

29

PELAJARAN 3

SISTEM
PERUNDANGAN
ISLAM

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

2.1 Memahami konsep asas 2.1.1 Menyatakan konsep asas sistem perundangan
sistem perundangan Islam Islam.
dan kewajipan mematuhi 2.1.2 Menerangkan keunggulan sistem perundangan
tuntutan pelaksanaannya
dalam kehidupan. Islam.
2.1.3 Menjelaskan matlamat utama sistem
30
perundangan Islam dan cara merealisasikannya
dalam kehidupan.
2.1.4 Menilai kepentingan melaksanakan
sistem perundangan Islam dan mematuhi
pelaksanaannya dalam semua aspek
kehidupan.
2.1.5 Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan
untuk mematuhi pelaksanaan perundangan
dalam kehidupan.

2.1.1 Konsep Asas Sistem Perundangan Islam Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

Perundangan Islam bermaksud hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada manusia
dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan akidah, ibadat, akhlak,
muamalat, munakahat dan jenayah demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Firman Allah SWT:

‫ﭽﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﭼ‬

Ertinya: “Kemudian Kami jadikan kamu menjalankan syariat daripada hukum agama;
maka turutlah ia, dan janganlah diturut hawa nafsu orang yang tidak mengetahui.”

(Surah al-Jathiyah 45: 18)

Asas Sistem 1. Pencegahan
Perundangan • Mencegah berulangnya perbuatan jenayah.
• Memberi amaran kepada mereka yang berniat untuk
Islam melakukan kesalahan.

2. Pembalasan
• Membalas perbuatan jahat dengan hukuman yang adil.
• Mengelak wujudnya perasaan dendam.

3. Pemulihan
• Mendidik pesalah supaya insaf daripada kesalahan.
• Mengubah diri supaya taat kepada ajaran agama.

Sumber Utama Sistem Perundangan Islam

1 Al-Quran 2 Al-Hadis 3 Al-Ijmak 4 Al-Qias

Huraian Sumber
Utama Sistem
Perundangan

Islam

31

2.1.2 Keunggulan Sistem Perundangan Islam

Antara keunggulan sistem perundangan Islam termasuklah:

1 7

Ciptaan Allah SWT yang Mendidik jiwa manusia
bersih daripada sebarang supaya takut akan
kelemahan, kekurangan
pembalasan Allah SWT.
dan dorongan
hawa nafsu. 6

2 Hukuman bersifat
memberi pengajaran
Lengkap supaya penjenayah
merangkumi semua
tidak mengulangi
aspek kehidupan kesalahan yang
manusia.
sama.

3 4 5

Hukuman yang Sesuai untuk semua Bersifat tetap dan
adil tanpa mengira manusia tanpa mengira kekal sehingga hari
kaum, tempat dan zaman. kiamat tanpa berlaku
pangkat dan
keturunan. perubahan.

Nilai Penghayatan

Umat Islam mesti berpegang kepada perundangan Islam dalam semua aspek kehidupan untuk
memastikan masyarakat dan negara memperoleh keamanan dan kesejahteraan hidup.

32

2.1.3 Matlamat Sistem Perundangan Islam Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

Memelihara

1 2 4 5

Agama Nyawa Keturunan Harta

3

Akal

1 Cara Islam memelihara agama

• Menyuruh umatnya patuh kepada perintah Allah SWT supaya hidup diberkati.
• Menyuruh umatnya menjauhi larangan Allah SWT untuk mengelakkan dosa.
• Melarang perbuatan syirik supaya akidah terpelihara.
• Mensyariatkan hukuman yang tegas kepada orang murtad supaya agama tidak tercemar.

2 Cara Islam memelihara nyawa

• Menyuruh umatnya menjaga kesihatan diri seperti makan makanan yang halal dan baik.
• Melarang umatnya terlibat dengan kegiatan yang membahayakan diri seperti

lumba haram.
• Melarang perbuatan bunuh diri dan orang lain kerana ia berdosa besar.
• Mensyariatkan hukuman qisas kepada pembunuh supaya wujud keadilan.

3 Cara Islam memelihara akal

• Menyuruh umatnya menuntut ilmu supaya pemikiran berkembang.
• Melarang umatnya melakukan perkara yang merosakkan akal seperti membaca

bahan lucah.
• Melarang perbuatan minum arak dan menyalahgunakan dadah kerana perkara tersebut boleh

merosakkan akal.
• Mensyariatkan hukuman sebat 40 kali kepada peminum arak supaya timbul keinsafan.

Glosari

Syirik: Perbuatan menyekutukan Allah SWT dalam sebarang bentuk sama ada melalui
perbuatan, perkataan dan iktikad dengan menjadikan sesuatu yang lain sekutu
bagi Allah SWT.

33

4 Cara Islam memelihara keturunan

• Mensyariatkan perkahwinan untuk melahirkan zuriat yang sah.
• Menetapkan golongan wanita yang haram dikahwini seperti diharamkan berkahwin dengan

ibu, adik-beradik perempuan dan sebagainya.
• Melarang perbuatan zina, liwat, lesbian dan gay kerana boleh merosakkan keturunan.
• Mensyariatkan hukuman sebat 100 kali (penzina belum berkahwin) atau rejam sampai mati

(penzina sudah berkahwin) supaya masyarakat mengambil iktibar.

5 Cara Islam memelihara harta

• Menggariskan peraturan pemilikan harta supaya harta dimiliki secara halal dan sah.
• Menawarkan pelbagai jenis muamalat Islam supaya manusia dapat menjalankan kegiatan

ekonomi yang adil seperti yang dikehendaki syarak.
• Melarang perbuatan menceroboh harta orang lain seperti mencuri, merompak, memeras

ugut, riba, rasuah dan sebagainya.
• Mensyariatkan hukuman potong pergelangan tangan kepada pencuri supaya masyarakat

takut untuk melakukan jenayah mencuri.

Cara Merealisasikan Sistem Perundangan Islam dalam Kehidupan

Mengamalkan cara hidup Islam supaya diberkati

1 Allah SWT.

Berpegang teguh dengan peraturan Allah SWT

2 kerana Allah SWT Maha Mengetahui perkara yang
terbaik untuk manusia.

Melaksanakan segala perintah Allah SWT seperti

3 menunaikan solat lima waktu.

Meninggalkan segala larangan Allah SWT supaya hidup

4 tidak terpesong daripada kebenaran.

5 Sentiasa mengamalkan akhlak mulia supaya
kehormatan diri terpelihara.

34

2.1.4 Kepentingan Melaksanakan Sistem Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

Perundangan Islam dalam Kehidupan

• Menjaga akidah umat Islam daripada terpesong seperti tiada unsur-unsur syirik, kufur
dan sebagainya.

• Menjamin keselamatan diri daripada perbuatan yang membahayakan nyawa.
• Memastikan akal manusia terpelihara daripada perkara-perkara yang merosakkan pemikiran.
• Melahirkan zuriat yang halal hasil daripada perkahwinan yang mengikut syarak.
• Memperoleh harta secara halal tanpa berlaku pencerobohan harta.

Nilai Penghayatan

Sentiasa mematuhi perundangan Islam supaya hidup sejahtera di dunia dan di akhirat.

Kesan Pengabaian Pelaksanaan Sistem Perundangan Islam

1 2 3

Merosakkan akidah Mengancam Merosakkan akal
seperti berlaku keselamatan nyawa melalui perbuatan
minum arak dan
perkara syirik, kufur seperti berlaku penagihan dadah.
dan sebagainya. jenayah

pembunuhan.

4 5

Merosakkan Mewujudkan
keturunan manusia sistem ekonomi
yang haram seperti
seperti kelahiran amalan riba dan
anak luar nikah.
rasuah.

Interaksi

Secara berkumpulan, hasilkan Peta i-Think tentang perbezaan antara sistem perundangan Islam
dengan sistem perundangan ciptaan manusia.

35

2.1.5 Tindakan Pematuhan Perundangan Islam

dalam Kehidupan

1 Mempelajari ilmu agama 2 Memakan makanan yang halal

• Memantapkan keimanan dan • Membentuk akal fikiran dan minda
ketakwaan kepada Allah SWT. yang cerdas.

• Mengelakkan diri daripada melakukan • Menjamin kesihatan tubuh badan
perkara yang merosakkan akidah. daripada jangkitan penyakit.

3 Memakai pakaian yang 4 Mematuhi undang-undang
menutup aurat jalan raya

• Menjaga maruah diri. • Menjaga keselamatan ketika
• Menjauhkan diri daripada maksiat menaiki kenderaan.

dan kemungkaran. • Mengelakkan kecederaan parah jika
ditimpa kemalangan.
5 Mengamalkan muamalat Islam
Nota Guru
• Memperoleh harta yang halal.
• Mengelakkan amalan rasuah dan Guru meminta murid:

pecah amanah. • Mencadangkan tindakan lain yang boleh
36 dilakukan oleh murid untuk mematuhi
pelaksanaan perundangan Islam dalam
kehidupan.

• Menjelaskan kepentingan dalam setiap
tindakan yang dicadangkan.

Refleksi Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

Berdasarkan situasi berikut, terangkan matlamat perundangan Islam yang ingin dicapai bagi
memenuhi kehendak pelaksanaan perundangan Islam.

Ahmad menegur abangnya yang tidak Ali menolak ajakan kawannya untuk
melayari laman sesawang pornografi.
1 2menunaikan solat fardu dengan cara
memberi tazkirah melalui media sosial.

Asmah seorang peniaga kuih yang sangat Roslan menamatkan zaman bujangnya
kerana ingin memiliki keluarga yang
3 4mementingkan kebersihan dan kualiti bahagia.
kuih yang dihasilkannya.

Azman membeli kereta menggunakan

5 kaedah al-Bai' Bithaman Ajil kerana
tidak mahu terlibat dengan riba.

37

Aktiviti

1 Secara berkumpulan, bincangkan apakah faktor yang menyebabkan segelintir umat Islam
tidak mematuhi perundangan Islam?

2 Laksanakan aktiviti pertandingan syarahan agama bertajuk “Keunggulan Perundangan
Islam dalam Kehidupan Manusia”.

3 Kumpulkan keratan akhbar yang memaparkan kes-kes pelanggaran perundangan Islam
serta sarankan cara penyelesaian kes-kes tersebut.

4 Laksanakan aktiviti sumbang saran usaha-usaha yang boleh dilakukan bagi mencapai
matlamat perundangan Islam berikut di sekolah anda:

a) Memelihara agama.
b) Memelihara harta.

5 Laksanakan aktiviti Round Robin secara berkumpulan tentang tindakan Aktiviti
yang boleh anda lakukan sebagai murid bagi merealisasikan matlamat Round
perundangan Islam di negara kita dan bentangkan hasil dapatan kajian di Robin
hadapan kelas.

6 Guru menguji kefahaman murid tentang sistem perundangan Islam Kahoot
dengan menjawab kuiz interaktif melalui aplikasi Kahoot. Sila imbas
di sini.

38

Penilaian Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

Soalan Objektif Pelbagai Bentuk 4 V ialah .
5 W ialah .
Soalan 1 dan 2
Soalan 6 dan 7
Lengkapkan pernyataan berikut berkaitan
dengan matlamat perundangan Islam. Tandakan (√) pada pernyataan yang betul
dan (x) pada pernyataan yang salah.
1 Antara cara Islam memelihara
adalah dengan 6 Umat Islam dijamin akan

melarang manusia melakukan perbuatan memperoleh keamanan
syirik kepada Allah SWT. sekiranya berusaha
melaksanakan perundangan
2 Islam mensyariatkan hukuman sebat Islam dalam kehidupan mereka.
40 kali kepada peminum arak bertujuan
untuk memelihara 7 Kepentingan mengamalkan
manusia. perundangan Islam hanya
memberi kebaikan kepada
Soalan 3 umat Islam sahaja.

Tulis istilah yang bersesuaian dengan pernyataan Soalan Esei
berikut dalam ruangan yang disediakan.
8 Terangkan dua cara Islam memelihara
3 Hukum-hukum yang ditetapkan oleh nyawa manusia.
Allah SWT kepada manusia dalam
pelbagai aspek kehidupan sama ada yang 9 Huraikan dua kepentingan melaksanakan
berkaitan dengan akidah, ibadat, akhlak, perundangan Islam dalam kehidupan
muamalat, munakahat dan jenayah demi manusia.
kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Gejala minum arak merupakan
salah satu punca berlakunya jenayah
lain seperti bergaduh kerana hilang
kewarasan akal.

Soalan 4 dan 5 berdasarkan rajah di bawah: 10 Huraikan dua cara Islam menyelesaikan
Matlamat Perundangan Islam masalah di atas.

V Memelihara Memelihara Sebahagian kes rasuah berlaku dalam
Akal Keturunan kalangan individu berjawatan tinggi
walaupun mereka ialah golongan cerdik
Memelihara W pandai dan mengetahui perbuatan
Nyawa tersebut menyalahi perundangan Islam.

11 Mengapakah situasi di atas berlaku?
Berikan pandangan anda.
39

PELAJARAN 4

SISTEM
KEHAKIMAN ISLAM

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

2.2 Memahami konsep asas 2.2.1 Menyatakan konsep asas sistem kehakiman Islam.
sistem kehakiman Islam 2.2.2 Menerangkan matlamat sistem kehakiman Islam.
dan kewajipan mematuhi 2.2.3 Menjelaskan jenis kesalahan jenayah dan hukumannya
tuntutan pelaksanaannya
serta menjauhi perbuatan serta prosedur keterangan untuk mensabitkan
yang dilarang oleh syarak. kesalahan.
2.2.4 Menghuraikan syarat pelantikan, etika dan peranan
40 hakim dalam institusi kehakiman Islam.
2.2.5 Menilai kepentingan melaksanakan sistem
kehakiman Islam dalam sesebuah negara dan
kewajipan mematuhi tuntutan pelaksanaannya serta
menjauhkan diri dari perbuatan jenayah.
2.2.6 Mencadangkan tindakan yang boleh dilakukan oleh
individu untuk menjauhi perbuatan yang dilarang
dan menyokong institusi perundangan dalam usaha
mendaulatkan sistem kehakiman Islam.

2.2.1 Konsep Asas Sistem Kehakiman Islam Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

Kehakiman atau al-Qadha' dari segi bahasa bermaksud menghukum, menyelesaikan,
menetapkan, memutuskan, dan mencegah. Dari sudut syarak pula bermaksud menyelesaikan
pertikaian atau tuntutan antara dua pihak atau lebih melalui proses undang-undang berdasarkan
hukum syarak.

Firman Allah SWT:

‫ﭽﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ‬

‫ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ‬

Ertinya: “Sesungguhnya Allah menyuruhmu menunaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum antara manusia, hendaklah kamu
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah yang paling baik memberi
pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Lagi Maha Melihat.”

(Surah al-Nisa’ 4: 58)

Kehakiman pada Zaman Kehakiman pada Zaman
Rasulullah SAW Khulafa Ar-Rasyidin

Selain tugas sebagai ketua negara Sayidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. meneruskan
dan ketua agama, Rasulullah kuasa kehakiman seperti pada zaman
SAW juga berperanan sebagai Rasulullah SAW. Semasa pemerintahan
ketua hakim. Pada peringkat awal, Sayidina Umar bin al-Khattab r.a., sebuah
kes-kes kehakiman diselesaikan badan khas untuk mentadbir urusan
sendiri oleh baginda. Apabila wilayah kehakiman ditubuhkan bagi menangani
Islam semakin luas, Rasulullah SAW pelbagai permasalahan yang timbul. Beliau
melantik dan menghantar beberapa mengasingkan kuasa kehakiman daripada
orang sahabat menjadi gabenor kuasa pemerintahan. Pada zaman Sayidina
merangkap sebagai hakim. Hal ini Uthman bin Affan r.a., beliau telah memberi
terbukti dengan perutusan Sayidina Ali saraan kepada hakim dengan hasil yang
bin Abi Talib r.a. dan Muaz bin Jabal r.a. diperuntukkan khas daripada simpanan
ke Yaman sebagai hakim. baitulmal yang mula diasaskan oleh Sayidina
Abu Bakar al-Siddiq r.a.. Manakala Sayidina
Ali bin Abi Talib r.a. pula telah mengekalkan
hakim yang dilantik oleh Sayidina Uthman
bin Affan r.a..

41

1 4

Merujuk kepada wahyu rabbani Mengamalkan adab dan
akhlak Islam
Sumber asas kehakiman Islam
adalah daripada wahyu Allah SWT. Menjunjung dan memelihara
Sebarang keputusan dan tindakan nilai-nilai mulia dalam masyarakat
hakim mesti berasaskan panduan
supaya tidak dicemari dengan
al-Quran dan al-Hadis. sifat-sifat mazmumah seperti
melakukan kezaliman atas

orang lain.

Prinsip-prinsip
Kehakiman Islam

Bagi menjamin keadilan dan
menghapuskan kezaliman,

sistem kehakiman Islam
mestilah berlandaskan
prinsip-prinsip tertentu.

Antaranya adalah:

2 3

Menegakkan keadilan dan Menyeru kebaikan serta
menentang kezaliman mencegah kemungkaran

Kehakiman Islam bersifat adil Hal ini dapat dilakukan dengan
tanpa mengira kedudukan dan pelaksanaan hukuman yang
pangkat seseorang bagi memastikan
kezaliman dapat dihapuskan. bersifat pencegahan, pembalasan
dan pemulihan terhadap
42
masyarakat daripada melakukan
perbuatan jenayah.

2.2.2 Matlamat Sistem Kehakiman Islam Sistem Perundangan dan Kehakiman Islam

1 Menegakkan keadilan Firman Allah SWT:

Keadilan yang dianjurkan dalam ‫ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ‬
Islam ialah keadilan sejagat tanpa
mengira darjat, pangkat, keturunan ‫ﭬﭭﭮﭯﭼ‬
dan agama. Maka, sesiapa yang
terbukti bersalah perlu dihukum Ertinya: “Dan jika engkau menghukum, maka
dengan adil. hukumlah antara mereka dengan adil kerana
sesungguhnya Allah mengasihi orang yang
berlaku adil.”

(Surah al-Ma’idah 5: 42)

2 Menentang kezaliman

Islam menentang sebarang bentuk kezaliman yang boleh menggugat keamanan hidup masyarakat.

Firman Allah SWT:

‫ﭽﮗﮘﮙ ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ ﮦ‬

‫ﮧﮨ ﭼ‬

Ertinya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman
yang akan menyebabkan kamu dibakar (oleh) api neraka ketika kamu tidak mempunyai
seorang pelindung pun selain Allah. Kemudian, kamu tidak akan diberi pertolongan.”

(Surah Hud 11: 113)

3 Membela orang yang dizalimi Sabda Rasulullah SAW:

Sistem kehakiman Islam amat mengambil ... ‫اُنْ ُ ْص أَ َخا َك َظالِـ ًم أَ ْو َم ْظلُو ًما‬
berat terhadap orang yang dizalimi demi
menegakkan keadilan agar maruah, harta Ertinya: “Tolonglah saudaramu yang berbuat
benda dan nyawa mereka dikembalikan zalim (menasihatinya atau menghalangnya)
haknya. atau yang dizalimi (dibantu dan dibela) ...”

(Riwayat al-Bukhari)

43

2.2.3 Jenis Kesalahan Jenayah dan Hukumannya

Klasifikasi Hukuman Jenayah dalam Islam

1 Hudud

Kesalahan dan hukuman mengikut ketetapan syarak yang wajib dilaksanakan
sebagai menunaikan hak Allah SWT.

Manusia tidak mempunyai sebarang hak untuk menambah atau mengurangkan
hukuman tersebut setelah disabitkan.

Kesalahan Hukuman
Zina
Qazaf • Belum berkahwin: Disebat 100 kali.
Minum arak • Telah berkahwin: Direjam sampai mati.
Mencuri
Disebat 80 kali.
Merompak
Disebat 40 kali.
Murtad
Dipotong pergelangan tangan.

• Mengganggu ketenteraman awam: Dipenjara atau dibuang daerah.
• Merampas harta tanpa membunuh: Tangan dan kaki dipotong secara

bersilang.
• Merampas harta dan membunuh: Dibunuh dan dipalang.

Dibunuh. Hukuman bunuh hanya diputuskan oleh pemerintah Muslim
setelah pelaku enggan bertaubat apabila diminta.

Glosari Perincian Hukuman
Prosedur Hudud
Qazaf: Menuduh seseorang yang baik melakukan zina Pensabitan
tanpa membawa empat orang saksi.
Hudud
Murtad: Orang yang keluar daripada agama Islam, sama
ada melalui perbuatan, perkataan atau niat.

44


Click to View FlipBook Version