The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

เกษตรอินทรีวิถีชุมชน2

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kewalin20102544, 2022-07-10 11:34:56

เกษตรอินทรีวิถีชุมชน2

เกษตรอินทรีวิถีชุมชน2

คำนำ

เกษตร
ผสมผสำน

เป็ นการนาเอาส่วนผสมของการทา
อาชีพเกษตรกรมารวมไวอ้ ย่านอ้ ย 2 ประเภทข้ึนไป หรอื
อธบิ ายใหง้ า่ ยกวา่ น้นั กค็ อื การท่เี กษตรกรทางานมากกวา่
2 ช้ินข้ึนไปภายในพ้นื ท่แี ละช่วงเวลาเดียวกนั ซ่งึ ถา้ แยก
ความหมายของเกษตรผสมผสานก่อน ก็จะใหข้ อ้ มูลได้
วา่ เป็นการทาเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ บนพ้นื ท่ีหน่ึง ซ่งึ
มีมากกว่า 2 ประเภทข้ึนไปไม่ว่าจะเป็ นการปลูกพืชคน
ละชนิด การเล้ียงสตั วค์ นละประเภท เพ่ือใหเ้ กิดการ
เก้ือกูลระหว่างกนั และสรา้ งประโยชน์ใหก้ บั เกษตรกร
มากทส่ี ุด

กำรปลกู มะมว่ ง

กำรปลกู มะม่วง

1.เพาะเมลด็ จนเกดิ ราก 2.นาตน้ กลา้ ท่ไี ดจ้ ากการเพาะ
เมลด็ ไปลงปลูกในดิน
3.ใสป่ ๋ ยุ เพอ่ื บารงุ ใหต้ น้ ไม่และ
รากแข็งแรง 4. รดน้า

กำรปลกู อะโวคำโด้

ปลูกอโวคาโด เร่ิมปลูกเมอื่ ปี 2559 มีพนื้ ทป่ี ลูกประมาณ 12 ไร่ ซงึ่ มีทงั้ พนั ธุพ์ นื้ เมอื ง
และมีการเปล่ยี นยอดเป็ นพันธุด์ แี ล้ว เช่น พันธุแ์ ฮส บคั คาเนียร์ บูท๊ 7 ปี เตอรส์ ัน พงิ้ เคอรต์ นั เป็ น
ต้น ในปี 2563 เป็ นปี แรกทอี่ โวคาโดใหผ้ ลผลติ ยังไม่ได้มีการจาหน่ายกำรทำป๋ ุยจลุ ินทรี เม่ือทำนำได้ข้ำวมำบริโภค ไถ
กลบฟำงข้ำวและป๋ ุยพืชสดคืนควำม
สมบูรณ์ กำรนำรำข้ำวและแกลบมำใช้
กับ สุกร ไก่ เป็ ด ปลำ และนำมูลสุกร
ไก่ เป็ ด มำทำป๋ ุยหมักใส่นำข้ำว พืชผัก
ผลไม้ไม้ยืนต้น
➢ ได้นำเศษผัก ผลไม้มำทำนำ้ หมัก
จุลนิ ทรีย์เพื่อใช้กบั พืช ใช้กบั คอกสุกร
และบ่อปลำ รวมถึงนำเศษซำกวสั ดุ
ทำงกำรเกษตรทเ่ี หลือมำทำกองป๋ ุย
หมัก

กำรเล้ียงปลำ

แหลง่ น้าท่ใี ชใ้ นแปลงไรน่ าสวน
ผสมเป็นสระท่ขี ุดเอง เม่ือปี 2559 มขี นาด
กวา้ ง 80 เมตร ลกึ 3 เมตร จานวน 2 สระ
และขุดสระเพม่ิ อกี 2 สระในปี 2562 เพอ่ื ให้
สามารถใชภ้ ายในแปลงไดต้ ลอดทง้ั ปี และนา
ปลามาเล้ยี งในสระหลายชนิด เช่น ปลานิล
ปลาทบั ทิม ปลานวลจนั ทร์ ปลาย่สี กฯลฯ

กำรปลกู พชื สวนครัวปลูกหม่อนพันธ์สุ กลนคร 85 จำนวน พ้ืนท่ี
ปลกู 2 ไร่ เพอื่ ใช้ในกำรเล้ียงไหมโดยรังไหมท่ีได้ส่งให้
บริษั ท จุลไหมไทย จำกั ด สร้ำงรำยได้ ให้กั บ
ครอบครัว โดยได้เล้ียงไหมจำนวน ๗ รุ่นต่อปี
รำยได้ เฉลี่ยจำกกิจกรรมปลูกหม่อนเล้ียงไหม
ประมำณ 25,000 – 30,000 บำท/รนุ่

กำรปลกู ข้ำว


Click to View FlipBook Version