The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by depastas, 2018-12-17 09:51:09

NEWSLETTER K2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

NEWSLETTER K2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

NEWSLETTER Σ Υ ΜΒΟ ΥΛ ΟΙ
ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
NOEMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

HMEΡΟΛΟΓΙΟ Κ2

01 ΠΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 02 Η ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 03 ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 04 Yποχωρώ
ΑΠΟ ΠΟΤΕ διασφαλίζει το επίπεδο ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ σημαίνει ζω!
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ζωής της οικογένειας ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ! ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΙΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Nίκος Κεχαγιάογλου
ΑΠΟ ΠΟΤΕ Διευθύνων Σύμβουλος Κ2

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ!

Η οικονομική κρίση που βιώνουν σχεδόν όλοι οι Έλληνες πολίτες σήμερα, έχει αλλάξει την ιεράρχηση των
αξιών στην χώρα μας. Στην εποχή της ευφορίας, του πληθωρισμού και του εύκολου χρήματος, η οποία κρατάει
ακόμα ζωντανές μνήμες αφού παρήλθε πολύ πρόσφατα, οι αξίες ήταν διαφορετικές: Ο ελεύθερος χρόνος, οι
διακοπές, το καλό αυτοκίνητο, τα ακριβά ρούχα, ένα άνετο σπίτι, ένα εξοχικό κάπου κοντά και καλά κλπ. αποτε-
λούσαν τα ‘’best sellers’’ των συζητήσεων. Η υλοποίηση του ονείρου συνήθως περνούσε από το γκισέ κάποιου
τραπεζικού υπαλλήλου δια μέσω του οποίου εγκρινόταν μάλλον εύκολα η χρηματοδότηση του σχεδίου...

Σήμερα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό συνανθρώπων μας οφείλουν μεγάλα ποσά στις τρά-
πεζες, ενώ η αξία του χρήματος έχει πλέον τεράστια σπουδαιότητα. Πριν 4-5 χρόνια
μια δόση δανείου 500€ στην τράπεζα αντιμετωπιζόταν με μειδίαμα και απαξιωτική δι-
άθεση. Σήμερα το ίδιο ποσό για κάποιους αποτελεί το σύνολο των μηνιαίων εσόδων του
και για κάποιους που η οικονομική επιβίωση κρέμεται από μια κλωστή, ευσεβή πόθο.

Έτσι λοιπόν η ιεράρχηση των αξιών έχει μεταβληθεί. Σε κοινωνικό επίπεδο έχουν
αναπτυχθεί οι αξίες της αλληλεγγύης, την φιλανθρωπίας, της φιλίας, της προσφο-
ράς ενώ σε οικονομικό επίπεδο την κορυφαία θέση έχει η εργασία και η ικανότητα
κάποιου να εργάζεται και να αποδίδει εισόδημα, την στιγμή που στρατιές ανέργων
αναζητούν εναγωνίως μια θέση στον ήλιο.

Υπό αυτές τις συνθήκες η προστασία της ικανότητας προς εργασία από θέματα υγείας, αποκτά τεράστια σημασία για τον προϋπολο-
γισμό εξόδων της κάθε οικογένειας και του κάθε επαγγελματία.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες παρέχουν μια ευρεία παλέτα προγραμμάτων που προστατεύουν το εισόδημα
σε περίπτωση ασθένειας ατυχήματος ή ανικανότητας του ασφαλισμένου.

Υπάρχουν δύο ειδών ανικανότητες προς εργασία, η μόνιμη και Για παράδειγμα:
η πρόσκαιρη. Στην πρώτη περίπτωση οι συνέπειες είναι οδυ- Ο ΟΑΕΕ χορηγεί επίδομα ανικανότητας σε περίπτωση εργατικού
νηρές για τον ίδιο τον παθόντα αλλά και για τους ανθρώπους ατυχήματος εφόσον η ανικανότητα διαρκέσει πάνω από ένα μήνα.
οι οποίοι αποτελούν την οικογένειά του αφού η ικανότητα για Το ποσό που δικαιούται ο ασφαλισμένος είναι το τριπλάσιο της μη-
εργασία χάνεται ή μειώνεται δραματικά, ενώ ταυτόχρονα οι ανά- νιαίας εισφοράς που αποδίδει στο ταμείο και διαρκεί μέχρι 4 μήνες.
γκες προς επιβίωση του παθόντος παραμένουν ακέραιες κοστί- Το ΙΚΑ χορηγεί επίδομα ίσο με τον μισό μισθό του ασφαλισμέ-
ζουν και κάποιοι πρέπει να τις επωμιστούν. νου βάσει των καταστάσεων εισφορών στο ταμείο. Τον πρώτο
Στην δεύτερη περίπτωση η ανικανότητα έχει πρόσκαιρο χαρα- μήνα ο εργοδότης καλύπτει την διαφορά του μισθού ενώ από
κτήρα και μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες μέχρι μερι- τον δεύτερο και μετά ο εργαζόμενος πληρώνεται μόνο από το
κούς μήνες. ΙΚΑ και για διάστημα μέχρι 6 μήνες.
Το ΤΣΜΕΔΕ δεν χορηγεί επίδομα ανάρρωσης για πρόσκαιρη
Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης εξασφαλίζουν κάποιες πα- ανικανότητα παρά μόνο για μόνιμες αναπηρίες. Σε περίπτωση
ροχές οι οποίες μπορεί να αποτελέσουν ένα αποκούμπι για παραπληγίας - τετραπληγίας χορηγεί επίδομα ίσο με 20 κατώ-
τον παθόντα και την οικογένειά του, όμως τις περισσότερες τατα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, ενώ σε περίπτωση απο-
φορές αυτές οι παροχές είναι ελάχιστες και δεν εξασφαλί- λύτου αναπηρίας καταβάλλει το 50% της εκάστοτε καταβαλλό-
ζουν μια αξιοπρεπή διαβίωση. μενης κύριας σύνταξης.

T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: [email protected] W: WWW.K-2.GR A: ΛΕΩΦ. Κύπρου 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ 01

NEWSLETTER Σ Υ ΜΒΟ ΥΛ ΟΙ
ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
NOEMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

Η ΣΩΣΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

διασφαλίζει το επίπεδο ζωής

της οικογένειας

Η οικονομική κρίση που διέρχονται τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης μειώνει τις παροχές και δημιουργεί ανα-
σφάλεια για το μέλλον οποιασδήποτε συνταξιοδοτικής, επιδοματικής ή επικουρικής προσόδου. Ο ρόλος της
ιδιωτικής ασφάλισης σε αυτόν τον τομέα είναι απολύτως κρίσιμη. Η ιδιωτική ασφάλιση με πραγματικά ελά-
χιστο κόστος διασφαλίζει την αγοραστική δύναμη του ασφαλισμένου, αφού αποζημιώνει το ποσοστό του
εισοδήματος που χάθηκε λόγω της μόνιμης ή της πρόσκαιρης ανικανότητας και προσφέρει στην οικογένειά
του την δυνατότητα να συνεχίσει να απολαμβάνει το ίδιο επίπεδο ζωής το οποίο είχε συνηθίσει. Οι ασφαλι-
στικές εταιρείες διαθέτουν διάφορα προγράμματα κάλυψης αυτών των περιπτώσεων, διαχωρίζοντας τις ανικα-
νότητες σε πρόσκαιρες ή μόνιμες.

Στις περιπτώσεις πρόσκαιρης ανικα- παθών δεν έχει πλέον την δυνατότητα να εξασκήσει
νότητας προσδιορίζεται ένα χρονικό κανενός είδους επάγγελμα.
όριο αναμονής το οποίο αρχίζει από Επίσης, μια ανικανότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως
την πρώτη μέρα και μπορεί να φτά- επαγγελματική αν εξαιτίας της ο παθών δεν μπορεί
σει στους τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει να εξασκήσει το δικό του επάγγελμα. Για παράδειγ-
ότι η ασφάλεια αρχίζει και πληρώνει τον μα ένας καρδιοχειρουργός αν χάσει την ικανότητά
ασφαλισμένο μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού του να κινεί ένα δάχτυλο του χεριού του τότε χάνει
διαστήματος. Η διάρκεια αποζημίωσης μπορεί να εί- την ικανότητά να εξασκεί το επάγγελμά του, οπότε
ναι από ένα μέχρι πέντε έτη. Τα κόστη αλλάζουν και θεωρείται 100% ανίκανος για εργασία. Το ίδιο περι-
εξαρτώνται από το επάγγελμα του ασφαλιζομένου, στατικό για έναν άλλο εργαζόμενο θα σήμαινε από
την ηλικία του, το ποσόν που ασφαλίζεται, την ημέ- 5%-10% ανικανότητα για εργασία. Εφόσον η ασφα-
ρα έναρξης των καταβολών καθώς και από την διάρ- λιστική εταιρεία είχε ασφαλίσει τον καρδιοχειρουργό
κεια των καταβολών. Για παράδειγμα ένας έμπορος για επαγγελματική ανικανότητα, τότε θα τον αποζημι-
40 ετών που ασφαλίζεται για να παίρνει 1000€ τον ώσει πλήρως για το σύνολο του κεφαλαίου.
μήνα, με έναρξη καταβολής την 15η ημέρα της ανι- Στις ασφαλίσεις μόνιμης ανικανότητας ασφαλίζου-
κανότητας και διάρκεια παροχής 2 χρόνια, θα πλη- με είτε κεφάλαιο είτε μηνιαία πρόσοδο. Δηλαδή ο
ρώσει ασφάλιστρο περίπου 250€. ασφαλισμένος μπορεί να αποζημιωθεί είτε με εφά-
Στα προγράμματα ασφάλισης μόνιμων ανικανοτήτων παξ κεφάλαιο είτε με μηνιαία πρόσοδο για ένα προσ-
υπάρχουν διάφορες παραλλαγές. Σε αυτές τις περι- διορισμένο χρονικό διάστημα.
πτώσεις κρίσιμος παράγοντας είναι το ποσοστό της Για παράδειγμα ο καρδιοχειρουργός που αναφέρ-
ανικανότητας και ο συσχετισμός του με το επάγγελμα θηκε θα μπορούσε να ασφαλιστεί για να λάβει ένα
του ασφαλισμένου. εφάπαξ ποσό ή να λαμβάνει κάθε μήνα ένα μισθό
Μια ανικανότητα μπορεί να χαρακτηριστεί ως από- - επίδομα το οποίο θα καταβάλλεται για το χρονικό
λυτη όταν το ποσοστό της ξεπερνάει το 67% και ο διάστημα που θα έχει συμφωνηθεί. (πχ 2000€ ως την
ηλικία των 65 ετών)
Υπάρχουν επίσης προγράμματα που ασφαλίζουν την
μερική ανικανότητα και αποδίδουν ποσοστό επί του
ασφαλισμένου κεφαλαίου της μόνιμης. Για παράδειγ-
μα, ένας έμπορος ασφαλίστηκε για να λάβει αποζημίω-
ση 100.000€ σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότη-
τας. Σε ένα τροχαίο ατύχημα χτύπησε σοβαρά στο δεξί
του πόδι με αποτέλεσμα να αποκτήσει μια μόνιμη δεξιά
ημιπληγία η οποία προσδιορίστηκε από την υγειονο-
μική επιτροπή ως μόνιμη αναπηρία ποσοστού 35%. Ο
άνθρωπος αυτός έλαβε από την ασφαλιστική 35.000€
σαν ποσοστό επί του κεφαλαίου που είχε ασφαλιστεί.

T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: [email protected] W: WWW.K-2.GR A: ΛΕΩΦ. Κύπρου 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ 02

NEWSLETTER Σ Υ ΜΒΟ ΥΛ ΟΙ
ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
NOEMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΜΕ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ

Ο κλάδος προσωπικών ατυχημάτων διαθέτει μερικά πολύ αξιόλογα και χρήσιμα προγράμματα τα
οποία μπορούν να αγοραστούν με πολύ χαμηλό κόστος, χωρίς την υποχρέωση να συνοδεύονται
από μια βασική ασφάλεια του κλάδου ζωής. Σημαντικό ρόλο στην τιμολόγηση των προγραμμάτων
αυτών παίζει το επάγγελμα του υποψήφιου προς ασφάλιση, αφού αυτό προσδιορίζει το ρίσκο που
αναλαμβάνει η ασφαλιστική εταιρεία. Στις αποζημιώσεις θανάτου και ανικανότητας το όριο του
κεφαλαίου κάλυψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο των ετησίων εισοδημάτων από
εργασία του ασφαλισμένου.

Οι βασικές παροχές του κλάδου αυτού είναι οι εξής: από την ημερομηνία του ατυχήματος και η τιμή διαμορφώ-
νεται ανάλογα. Η παροχή καταβάλλεται για χρονικό διάστη-
• Θάνατος από ατύχημα μα από 6 μήνες μέχρι 2 χρόνια αναλόγως του προγράμμα-
Καλύπτει τον ασφαλισμένο από την πιθανότητα να πεθά- τος. Ως παροχή δίνεται ένα μηνιαίο ποσό που αντιστοιχεί ως
νει από ατύχημα. Στις περιπτώσεις τροχαίου ατυχήμα- το 75% του μισθού του ασφαλιζόμενου. Η περίπτωση της
τος, το κεφάλαιο διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ανα- μερικής ανικανότητας είναι εκείνη κατά την οποία ο εργα-
λόγως του προγράμματος. Το κόστος είναι πολύ μικρό ζόμενος παρίσταται στον τόπο εργασίας του, χωρίς όμως να
και αρχίζει από 0,06%. Δηλαδή για κεφάλαιο ασφάλισης εκτελεί πλήρως τα επαγγελματικά του καθήκοντα. Σε αυτή
100.000€ το ασφάλιστρο αρχίζει από τα 60€. την περίπτωση η ασφαλιστική εταιρεία μπορεί να αποζημι-
ώσει τον παθόντα με το μισό της αποζημίωσης. Οι περισ-
• Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα σότερες ασφαλιστικές εταιρείες πάντως δεν παρέχουν αυτή
Αποζημιώνει την περίπτωση απόλυτης ανικανότητας, την εναλλακτική επιλογή.
ενώ το κεφάλαιο από τροχαίο επίσης διπλασιάζεται ή
τριπλασιάζεται. Το κόστος είναι ίδιο με το προηγούμενο. • Έξοδα νοσηλείας
Η κάλυψη αυτή παρά το γεγονός ότι δίνεται από τον κλά-
• Μόνιμη Μερική ανικανότητα δο προσωπικών ατυχημάτων καλύπτει όλα τα περιστα-
Ασφαλίζει την περίπτωση η ανικανότητα να μην είναι ολι- τικά νοσηλείας. Παρέχει ένα ανώτερο ποσό κάλυψης το
κή. Αποδίδει στον ασφαλισμένο ποσοστό επί του ασφαλι- οποίο συνήθως είναι ετήσιο και η ασφαλιστική εταιρεία
ζομένου κεφαλαίου της Μόνιμης ανικανότητας αναλόγως καλύπτει το 80% των εξόδων εντός νοσοκομείου. Η θέση
του ποσοστού της. Δεν χρεώνεται αφού είναι συστατικό νοσηλείας μπορεί να είναι από μονόκλινο μέχρι τρίκλι-
της μόνιμης. νο. Παράδειγμα: ανώτατο ετήσιο κεφάλαιο κάλυψης
10.000€ θέση νοσηλείας Β ποσοστό κάλυψης 80%. Αυτό
• Σύνταξη ανικανότητας το πρόγραμμα για έναν άντρα ή γυναίκα 40 ετών κοστίζει
Δίνεται δεκαετής (ή άλλης συμφωνημένης) διάρκειας μηνι- περίπου 250€ κατ’ έτος
αία σύνταξη ανικανότητας πλέον του εφάπαξ ποσού προκει-
μένου να καλύπτονται τα έξοδα διαβίωσης του ασφαλισμέ-
νου. Κοστίζει όσο και η παροχή θανάτου.

• Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ατύχημα
Πληρώνονται τα έξοδα που θα προκύψουν από ένα ατύ-
χημα. Τα έξοδα αυτά μπορεί να είναι: επισκέψεις σε για-
τρό της περιοχής ή στα εξωτερικά ιατρεία κάποιου νοσο-
κομείου, ακτινογραφίες ή άλλες διαγνωστικές εξετάσεις,
φάρμακα, υλικά (νάρθηκες, γάζες, υποστηρικτικά υλικά),
φυσικοθεραπείες. Κοστίζει περίπου 50€ ανά 1000€
ασφαλιζομένου κεφαλαίου

• Πρόσκαιρη ολική ή μερική ανικανότητα
από ατύχημα

Ασφαλίζεται η ικανότητα του ασφαλισμένου να εργάζεται.
Η παροχή ενεργοποιείται από την 1η την 15η ή την 30η μέρα

T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: [email protected] W: WWW.K-2.GR A: ΛΕΩΦ. Κύπρου 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ 03

NEWSLETTER Σ Υ ΜΒΟ ΥΛ ΟΙ
ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
NOEMΒΡΙΟΣ 2013 ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

SYCO Απόσπασμα ημερολογίου

Yποχωρώ σημαίνει ζω!

Τον περασμένο Ιούνιο, δύο καταξιωμένοι Έλληνες ορειβάτες, ο Νίκος Μαγγίτσης
και ο Αλέξανδρος Αραβίδης ξεκίνησαν από το Ελ.Βενιζέλος με στόχο την κατάκτη-
ση της κορυφής του Κ2. Έφτασαν στο Αφγανιστάν και ενσωματώθηκαν στην απο-
στολή η οποία αποτελούνταν από τον Νεοζηλανδό Martin Schmidt και τον 25χρονο
γιο του Benali, τον Αυστραλό Chris Warner και δύο sherpas. Η προσπάθεια θα
γινόταν μέσω της κλασσικής διαδρομής Abruzzi Spur. Παρέμειναν 45 μέρες στην
αγκαλιά του Karakorum κατά την διάρκεια των οποίων προσπάθησαν χωρίς επιτυ-
χία να κατακτήσουν την χαμηλότερη κορυφή Broad Peak (8051μ) σαν προθέρμανση
πριν ξεκινήσουν για την ‘’μητέρα των μαχών’’, την αναμέτρηση με την φοβερή Κ2.
Δυστυχώς ο καιρός ήταν ιδιαίτερα ζεστός με αποτέλεσμα να κάθεται συνεχώς
καινούριο χιόνι στο βουνό και να δημιουργούνται επικίνδυνες χιονοστιβάδες και
αποκολλήσεις παλιών κομματιών πάγου. Οι sherpas των αποστολών παρέδωσαν
λέγοντας πως ήταν απαγορευτικό για όλες τις αποστολές να συνεχίσουν. Τα δικά
μας παιδιά κατάφεραν να φτάσουν μέχρι τα 7300 μέτρα πριν την οριστική ματαίωση
της αποστολής.
Η κρίση τους να υποχωρήσουν την κατάλληλη στιγμή τόσο από την Broad Peak όσο
και από την Κ2 αποδείχτηκε σωτήρια, κάτι που δεν συνέβη με την Γερμανίδα Dana και
έναν Πολωνό ορειβάτη οι οποίοι έχασαν την ζωή τους, η πρώτη πέφτοντας σε ρωγμή
παγετώνα (crevasse) και ο δεύτερος στο Japanese Couloir.
O Adrian Hayes ο οποίος έχει μετάσχει σε απο-
στολές στον Βόρειο και Νότιο Πόλο καθώς και
στο Έβερεστ, βρέθηκε μαζί με την ελληνική
ομάδα εκεί αυτές τις μέρες. Ερωτηθείς για
τις δυσκολίες της διαδρομής ανέφερε χα-
ρακτηριστικά: “Έχω διαβάσει, έχω δει δε-
κάδες βίντεο και έχω μιλήσει με ανθρώπους
όσο πιο πολύ μπορώ. Το να διαβάζεις όμως
τόσο πολύ για το House Chimney, την Black
Pyramid, τον Shoulder και το Bottleneck (σ.σ
περάσματα της Abruzzi Spur) μοιάζει λίγο ...
επιζήμιο! Όταν βρεθείς σε αυτά, όπως και σε
οποιαδήποτε διαδρομή που σκαρφαλώνεις,
αυτό που μετράει είναι η αυτοσυγκέντρωση, η
περισυλλογή και η σωστή απόφαση που θα πά-
ρεις εκείνη την στιγμή”.
... Η οποία μπορεί να είναι η λεπτή γραμμή που
διαχωρίζει την ζωή από τον θάνατο...

Μια φιλική χειρονομία από το www.mypassport.gr-The first Greek travel-builder website

T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: [email protected] W: WWW.K-2.GR A: ΛΕΩΦ. Κύπρου 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ 04

Η ζωή

δεν είναι τυλιγμένη

με κορδέλα,

δ ε ν π α ύ ε ι όμως

να είναι

δώρο

Θεού

Σ Υ ΜΒΟ ΥΛ ΟΙ
ΔΙΑ Χ ΕΙΡΙΣΗΣ
ΑΣΦΑ ΛΙΣΤΙΚΩΝ

Κ ΙΝΔΥ ΝΩΝ

T: 210 99 02 900 F: 210 99 69 008 E: [email protected] W: WWW.K-2.GR A: ΛΕΩΦ. Κύπρου 10 Τ.Κ. 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ. ΑΘΗΝΑ


Click to View FlipBook Version