ครูปริชญา มาสินธุ์ Download PDF
  • 191
  • 68
รายงานการอบรม ThaiMOOC รายวิชา “การสร้างวินัยในตนเอง...สำหรับเด็กปฐมวัย”
การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย
Thailand Massive Open Online Course : ThaiMOOC
(การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต)
รายวิชา “การสร้างวินัยในตนเอง...สำหรับเด็กปฐมวัย”
(PROMOTING EARLY CHILDHOOD CHILDREN SELF-DISCIPLINE)
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications