ครูปริชญา มาสินธุ์ Download PDF
  • 168
  • 54
อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาการคำนวณฯ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครูสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ด้วยกระบวนการจัดการเรียน วิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา
ระหว่างวันที่ 24-25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 2
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications