The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ครูปริชญา มาสินธุ์, 2019-11-30 09:27:30

รายงานชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์

ชมุ ชนการเรยี นร้ทู างวิชาชีพ

(Professional Learning Community: PLC)
กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562

ปริชญา มาสนิ ธุ์
ตาแหนง่ ครู วทิ ยฐานะ ครชู านาญการพเิ ศษ

โรงเรียนบ้านสไุ หงโก-ลก
สานักงานเขตพ้ืนทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษานราธิวาส เขต 2

สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพน้ื ฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

ตารางชุมชนการเรียนรู้ทางวชิ าชพี
(Professional Learning Community: PLC)
กลมุ่ สาระการเรยี นรกู้ ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

กจิ กรรมที่ วนั เดือนปี รายละเอยี ด จานวน ชม.
2
1 21,23 ครทู มี่ ีปญั หาเดียวกันประมาณ 6-7คน รวมกลมุ่ กันตงั้ ชอ่ื กลมุ่ PLC 3

พ.ย.62 และกาหนดบทบาทสมาชกิ ในกล่มุ (กอท. 01: PLC logbook) 8

2 4,6,11 แนวทางแก้ไขปัญหา และ การออกแบบกจิ กรรม 3
2
ม.ิ ย.62 (กอท. 02: PLC logbook) 5
(ไม่นับรวม)
วงรอบท่ี 1 5
23
3 19,20,25 การวางแผนกิจกรรม

ม.ิ ย. 62 (กอท. 03: PLC logbook)

2,9,18,23,31

ก.ค.62

4 5,20,22 การทดลองใช้รูปแบบกิจกรรม

ส.ค.62 (กอท. 04: PLC logbook)

5 27,29 สะทอ้ นการทดลองปฏบิ ตั ิกจิ กรรม (กอท. 05: PLC logbook)

ส.ค.62

6 ก.ย.62 การสงั เกตการทดลองใช้รปู แบบกจิ กรรมของสมาชิก

(กอท. 06: PLC logbook)

7 1,3,9,10,12 สะท้อนการทดลองปฏิบตั กิ จิ กรรมของสมาชกิ (กอท. 07: PLC

ก.ย.62 logbook)

รวม

หมายเหตุ : ตารางปรบั เปล่ียนได้ตามความเหมาะสม

ตารางชุมชนการเรยี นรทู้ างวิชาชีพ
(Professional Learning Community: PLC)
กลมุ่ สาระการเรียนร้กู ารงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562 โรงเรยี นบา้ นสไุ หงโก-ลก

กิจกรรมท่ี วนั เดอื นปี รายละเอียด จานวน ชม.

วงรอบที่ 2 8

3 การวางแผนกจิ กรรม 3

(กอท. 03: PLC logbook) 2
5
4 การทดลองใช้รูปแบบกจิ กรรม
2
(กอท. 04: PLC logbook)
2
5 สะทอ้ นการทดลองปฏบิ ัตกิ ิจกรรม (กอท. 05: PLC logbook) 2

6 การสังเกตการทดลองใชร้ ูปแบบกิจกรรมของสมาชิก

(กอท. 06: PLC logbook)

7 สะทอ้ นการทดลองปฏบิ ตั ิกจิ กรรมของสมาชิก (กอท. 07: PLC

logbook)

8 สรุปรายงานผล (กอท. 08: PLC logbook)

9 การเขยี นรายงานนวัตกรรม (กอท. 09: PLC logbook)

หมายเหตุ : ตารางปรับเปลย่ี นไดต้ ามความเหมาะสม

ช่อื สมาชกิ บทบาท ลงชื่อสมาชิก
นางปริชญา มาสนิ ธุ์ ครูผูส้ อน (Model Teacher)
นางสาวปารณี า มะมงิ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)
นางสาวปภาดา ชว่ ยนะ ครรู ว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)
นางสริ ิมนต์ แดงเพ็ง ครูรว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)
นางสาวนารี สกุ ใส ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)
นางลักษมี สาและ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)
นางปณิตา วรัจฉรียกลุ ครรู ่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)
นางมารยี นั สะอุ หวั หนา้ กลุ่มสาระฯ (Mentor)
นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา (Administrator)

กอท. 01: PLC logbook

บนั ทกึ ประวัตกิ ารปฏิบตั งิ านเพื่อพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี น
การค้นหาปัญหา และหาสาเหตขุ องปัญหา

ช่อื กลุ่มกจิ กรรม : การงานอาชพี และเทคโนโลยี

คร้ังที่ : 1-2 วนั เดือน ปี : 21,23 พฤษภาคม 2562 สถานที่ : ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

ภาคเรยี นที่ : 1 ปกี ารศกึ ษา : 2562 จานวนเวลา : 2 ชั่วโมง

สมาชิกทเ่ี ข้าร่วมกจิ กรรมคร้ังนี้

ช่อื สมาชกิ บทบาท ลงช่อื สมาชิก

นางปริชญา มาสนิ ธุ์ ครผู สู้ อน (Model Teacher)

นางสาวปารีณา มะมิง ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปภาดา ช่วยนะ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสริ มิ นต์ แดงเพง็ ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวนารี สุกใส ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางลกั ษมี สาและ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางปณติ า วรัจฉรียกลุ ครรู ่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางมารียนั สะอุ หัวหนา้ กลมุ่ สาระฯ (Mentor)

 นาเสนอประเดน็ ปญั หาที่ สมาชิกในกลุ่ม PLC ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาผู้เรียนท่ีตนเอง

จะพัฒนา (เนน้ คณุ ภาพผ้เู รยี น) รับผิดชอบหรือส่ิงท่ีต้องการพัฒนาผู้เรียน ในการจัดการเรียนการสอน

วิทยาศาสตร์ สาระที่ 4 เทคโนโลยี ด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ

นาเสนอปญั หาเพื่อแลกเปลีย่ นรว่ มกนั ดงั น้ี

1) ต้องการสง่ เสรมิ ให้นกั เรยี นมีทักษะในการคดิ วิเคราะห์ คดิ แก้ปญั หา

อย่างเปน็ ลาดบั ขนั้ ตอน

2) นักเรียนไมม่ ที ักษะในการเขียนโปรแกรมอยา่ งง่าย

3) ครูใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่นักเรียนไม่ได้ฝึก

ทกั ษะปฏบิ ัติหรือฝึกคดิ แก้ปัญหาดว้ ยตนเอง

4) ส่ือการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนส่วนใหญ่เป็นสื่อประเภทกระดาษ

ใบงาน ใบกจิ กรรม นักเรียนไม่ค่อยใหค้ วามสนใจ

 เลือกปญั หา ท่ีจะนามา การพัฒนาทักษะการคดิ วเิ คราะห์ การแก้ปญั หา และการเขียน

แกไ้ ขร่วมกัน จานวน 1 ปัญหา โปรแกรมอย่างงา่ ย

 วิเคราะห์สาเหตุของปญั หา 1) เนื้อหาสาระเป็นเร่ืองใหม่ เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ พ.ศ.
2560 สาระท่ี 4 เทคโนโลยี มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิด
เชิงคานวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นข้ันตอนและ
เปน็ ระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สารในการเรียนรู้การ
ทางาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมี
จริยธรรม

2) ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง
กับมาตรฐานและตวั ชวี้ ดั เกยี่ วกบั การเขียนโปรแกรมอย่างงา่ ย

3) ครูไม่มีสื่อการสอนท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวชี้วัด และการจัด
กิจกรรมการเรยี นรู้ไม่น่าสนใจ

4) นักเรยี นไมเ่ ขา้ ใจกระบวนการแก้ไขปญั หาอย่างเปน็ ลาดับขัน้ ตอน
 ประธานมอบหมายสมาชิก ไปศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา จาก งานวิจัย รูปแบบที่มีผู้พัฒนาแล้ว
เปน็ ต้น แลว้ นามารว่ มประชุมครง้ั ต่อไป

ลงชื่อ..........................................ผนู้ าPLC ลงช่อื ..........................................ผรู้ บั รอง
(นางปรชิ ญา มาสนิ ธ์ุ) (นายสวา่ ง ชินพงษ์)

ตาแหนง่ ครู โรงเรียนบ้านสไุ หงโก-ลก ผ้อู านวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

กอท. 02: PLC logbook

บันทกึ ประวตั กิ ารปฏิบตั งิ านเพ่อื พัฒนาคุณภาพผ้เู รยี น
แนวทางแกไ้ ขปัญหา และ การออกแบบกิจกรรม

ช่อื กลุ่มกิจกรรม : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กจิ กรรม PLC เร่ือง การพฒั นาทักษะการคดิ วเิ คราะห์ การแก้ปญั หา และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

(critical thinking , problem solving and coding) ผา่ นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ code.org

คร้งั ท่ี : 3-5 วัน เดอื น ปี : 4,6,11 มถิ ุนายน 2562 สถานที่ : หอ้ งปฏิบตั กิ ารคอมพวิ เตอร์

ภาคเรยี นที่ : 1 ปีการศกึ ษา : 2562 จานวนเวลา : 3 ชว่ั โมง

สมาชิกทีเ่ ขา้ รว่ มกจิ กรรมคร้ังนี้

ช่อื สมาชิก บทบาท ลงชื่อสมาชิก

นางปรชิ ญา มาสนิ ธ์ุ ครูผ้สู อน (Model Teacher)

นางสาวปารณี า มะมิง ครรู ่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปภาดา ชว่ ยนะ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสริ ิมนต์ แดงเพง็ ครรู ่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวนารี สุกใส ครรู ว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางลกั ษมี สาและ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางปณติ า วรัจฉรียกุล ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางมารยี ัน สะอุ หวั หน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)

 นาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทเี่ นน้ ใหผ้ ูเ้ รียนฝกึ ปฏบิ ตั ิ และสร้างองค์ความรูด้ ้วยตนเอง

2) การพัฒนาทกั ษะการคดิ เชงิ คานวณ โดยใชส้ อ่ื รูปแบบเกม

3) คน้ หาสือ่ การสอนท่ีพฒั นาทักษะการคิดในรปู แบบออนไลน์

 ออกแบบกจิ กรรมในการแก้ไขปญั หา

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลเว็บแพลตฟอร์มที่พัฒนาทกั ษะการคิดเชิงคานวณ จากเว็บไซต์

2) เลือกแพลตฟอร์มออนไลน์ code.org

ปัจจุบนั มีเว็บไซตห์ รือโปรแกรมอย่างงา่ ยจานวนมาก ที่ใชส้ าหรับการเรียนรแู้ ละพัฒนาทักษะด้าน

การเขียนโปรแกรม เว็บไซต์ code.org เป็นเว็บไซต์ขององค์กรท่ีไม่แสวงหากาไร โดยมีวิสัยทัศน์ในการ

ทางานเพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีมีสถาบันต่างๆ ให้ความ

ร่วมมือในการพัฒนาส่ือเรียนรู้การเขียนโปรแกรม และพัฒนาหลักสูตรสาหรับการสอนเขียนโปรแกรมใน

ช้ันเรยี นจานวนมาก

ส่ือเรียนรู้ใน code.org มีให้เลือกใช้หลากหลายตาม
ระดับชั้น และอายุของผู้เรียน มีท้ังแบบใช้และไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนเพ่ือนาไปใช้
ในการจัดกิจกรรมได้ สาหรับสื่อที่ใช้คอมพิวเตอร์จะต้อง
เชือ่ มต่ออนิ เทอร์เน็ต

โดยการเรียนรู้จะมีลักษณะเป็นการฝึกทักษะ ซึ่งมีภารกิจ
ต่างๆ ให้ผู้เรยี นได้ฝกึ เขียนโปรแกรมตามสถานการณ์ที่กาหนด
โดยเร่ิมจากภารกจิ งา่ ยๆ ไปจนถึงภารกิจทมี่ คี วามซบั ซอ้ น ใน
แต่ละภารกิจจะกาหนดคาส่ังให้เลือกใช้ตามระดับความยาก
ของสถานการณ์ และมีการกาหนดจานวนคาสง่ั ที่ใชไ้ ดส้ ูงสุดใน
แต่ละภารกิจ นักเรียนสามารถเลือกทาภารกิจใดก่อนก็ได้
โดยถา้ ผ่านภารกิจใดท่ีแถบดา้ นบนจะมสี ญั ลักษณ์เป็นวงกลมสเี ขยี ว ถา้ ไม่ผา่ นจะมีสญั ลักษณะเปน็ วงกลมสี
เหลอื งถ้ายังไม่ไดท้ าจะมสี ัญลักษณะเปน็ วงกลมสีขาวดังรปู

การเขียนโปรแกรมในแต่ละภารกิจ นักเรียนจะต้องเลือกวางคาสั่งให้ได้ผลลัพธ์ตามสถานการณ์ที่
กาหนด หลงั จากนั้นสง่ั ใหโ้ ปรแกรมทางานโดยคลิกปุ่ม05 หากเขยี นโปรแกรมถูกต้องจะมขี ้อความแสดงว่า
ผ่าน และแสดงจานวนคาส่ังท่ีใช้ หากเขียนไม่ถูกต้องจะมีข้อความแจ้งเหตุผล เช่น ใช้คาสั่งไม่ถูกต้อง
จานวนคาสง่ั เกนิ กว่าทก่ี าหนด

การเรียนรทู้ ีด่ ีควรเรม่ิ จากภารกจิ ที่ง่ายไปจนถงึ ภารกิจที่มคี วามซบั ซ้อน เพอ่ื ให้นกั เรยี นเกดิ ความคิด
รวบยอดในแต่ละเร่ือง แล้วนามาประยุกต์ใช้ในการสร้างงานตามจินตนาการ หรืองานตามที่สถานการณ์
กาหนด ซึ่งนักเรยี นจะมโี อกาสได้ทาในตอนทา้ ยของแตล่ ะกิจกรรม เมอื่ ผา่ นกิจกรรมแลว้ นักเรียนจะได้รับ
เกียรติบัตรและสามารถแสดงความภาคภูมใิ จนผี้ ่านสื่อ เช่น Facebook และ Twitter ได้ หรอื จะเก็บไว้กับ
ตัวเองโดยการดาวนโ์ หลดไวใ้ นเครอ่ื งคอมพิวเตอร์

3) รว่ มกนั ศึกษา รวบรวม ทดลองใชแ้ พลตฟอร์มทกุ บทเรยี น
4) ทดลองใหผ้ เู้ รียนกลมุ่ ตัวอย่างได้เขา้ ใชแ้ พลตฟอร์ม code.org เพ่อื เปน็ ข้อมลู ในการออบแบบการ

จดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ในแต่ละระดับช้นั
5) วเิ คราะห์แพลตฟอรม์ ในแตล่ ะบทเรยี นเพ่ือใหม้ ีความสอดคล้องกบั มาตรฐาน/ตวั ชวี้ ดั
6) กาหนด คัดเลอื ก บทเรยี นทสี่ อดคล้องกับทักษะการคดิ ตามระดบั ชัน้ ของผเู้ รียน
 ประโยชนท์ จ่ี ะได้รับ
1) ครผู สู้ อนได้ทาการศกึ ษา รวบรวม วเิ คราะห์ วางแผน กาหนดกจิ กรรมการเรียนร้ทู ่ีพัฒนาทกั ษะ

การคิดเชิงคานวณ (Computational Thinking) ของผู้เรียน ผา่ นแพลตฟอรม์ ออนไลน์ code.org
2) แพลตฟอรม์ ออนไลน์ code.org เป็นส่ือการสอนรูปแบบเกม กระตุ้นให้ผ้เู รียนสนใจในการ

แก้ปัญหาอย่างเป็นลาดบั ขัน้ ตอนเพ่ือใหบ้ รรลุเปา้ หมาย
3) ผู้เรยี นฝึกทักษะปฏิบัติ ทักษะการคดิ แกป้ ัญหาด้วยตนเอง สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
4) แพลตฟอรม์ ออนไลน์ code.org ไดจ้ ัดลาดบั บทเรียนจากงา่ ยไปยาก ทาให้ผูเ้ รยี นเรยี งลาดบั การ

คิดอย่างเปน็ ระบบ

ลงชอื่ ..........................................ผู้นาPLC ลงชอื่ ..........................................ผู้รับรอง
(นางปริชญา มาสนิ ธุ์) (นายสวา่ ง ชนิ พงษ์)

ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบา้ นสุไหงโก-ลก ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นสไุ หงโก-ลก

กอท. 03: PLC logbook

บนั ทึกประวัตกิ ารปฏบิ ัตงิ านเพอ่ื พัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี น
การวางแผนกิจกรรม

ชื่อกลุ่มกิจกรรม : การงานอาชพี และเทคโนโลยี

กจิ กรรม PLC เร่ือง การพฒั นาทักษะการคดิ วิเคราะห์ การแกป้ ญั หา และการเขียนโปรแกรมอยา่ งง่าย

(critical thinking , problem solving and coding) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ code.org

คร้งั ที่ : 6-13 วัน เดอื น ปี : 19,20,25 มถิ นุ ายน 2562 สถานท่ี : หอ้ งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2,9,18,23,31 กรกฎาคม 2562

ภาคเรียนที่ : 1 ปกี ารศึกษา : 2562 จานวนเวลา : 8 ชั่วโมง

สมาชิกทเ่ี ข้ารว่ มกิจกรรมคร้ังนี้

ช่อื สมาชกิ บทบาท ลงชื่อสมาชิก

นางปริชญา มาสินธ์ุ ครูผสู้ อน (Model Teacher)

นางสาวปารณี า มะมงิ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปภาดา ช่วยนะ ครรู ว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสริ ิมนต์ แดงเพง็ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวนารี สุกใส ครรู ่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางลักษมี สาและ ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางปณิตา วรจั ฉรยี กลุ ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางมารยี นั สะอุ หวั หน้ากล่มุ สาระฯ (Mentor)

 สมาชิก กลุม่ PLC การงานอาชีพและเทคโนโลยี กาหนดบทบาทสมาชิก ในการประชมุ ครัง้ นี้

 สมาชิก รว่ มกันกาหนดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดเชงิ คานวณ (Computational

Thinking) ดว้ ยแพลตฟอร์มออนไลน์ code.org ตามบทเรียน โดยร่วมกันศึกษาบทเรยี นทุกบน ดงั น้ี

หนา้ หลกั แพลตฟอร์ม code.org

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 1-3 คอรส์ 1 (จานวน 18 บทเรยี น)

ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 4-6 คอรส์ 2 (จานวน 19 บทเรยี น)

วดั ประเมนิ ผล ชั้นประถมศกึ ษาปีท่ี 1-3 Classic Maze (20 บทเรยี น)

วดั ประเมนิ ผล ช้นั ประถมศึกษาปที ี่ 4-6 Minecraft (12 บทเรียน)

ลงช่อื ..........................................ผู้นาPLC ลงชือ่ ..........................................ผรู้ ับรอง
(นางปรชิ ญา มาสนิ ธ์ุ) (นายสว่าง ชนิ พงษ์)

ตาแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านสไุ หงโก-ลก ผอู้ านวยการโรงเรยี นบา้ นสุไหงโก-ลก

กอท. 04: PLC logbook

บันทกึ ประวัติการปฏิบตั ิงานเพอื่ พัฒนาคุณภาพผู้เรยี น
การทดลองของ Model Teacher

ชือ่ กลุ่มกจิ กรรม : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กจิ กรรม PLC เรอื่ ง การพฒั นาทักษะการคิดวิเคราะห์ การแกป้ ญั หา และการเขยี นโปรแกรมอย่างง่าย

(critical thinking , problem solving and coding) ผ่านแพลตฟอรม์ การเรียนรู้ออนไลน์ code.org

1.1 Model teacher นางปริชญา มาสนิ ธุ์

1.2 Observer นางปณิตา วรจั ฉรยี กุล นางสริ มิ นต์ แดงเพง็ นางสาวปารณี า มะมงิ

นางลักษมี สาและ นางสาวนารี สกุ ใส

นางมารียนั สะอุ นางสาวปภาดา ชว่ ยนะ

ครงั้ ที่ : 14-16 วัน เดอื น ปี : 5,20,22 สิงหาคม 2562 สถานท่ี : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ภาคเรยี นที่ : 1 ปีการศึกษา : 2562 จานวนเวลา : 3 ชั่วโมง

สมาชิกทเ่ี ข้ารว่ มกจิ กรรมครั้งน้ี

ชอื่ สมาชกิ บทบาท ลงชื่อสมาชิก

นางปรชิ ญา มาสินธ์ุ ครผู สู้ อน (Model Teacher)

นางสาวปารีณา มะมงิ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปภาดา ชว่ ยนะ ครรู ว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสริ มิ นต์ แดงเพ็ง ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวนารี สกุ ใส ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางลักษมี สาและ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางปณติ า วรัจฉรียกลุ ครรู ว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางมารยี นั สะอุ หวั หนา้ กลมุ่ สาระฯ (Mentor)

 สมาชกิ กลุ่ม PLC การงานอาชีพและเทคโนโลยี สังเกตการทดลองใช้รปู แบบกจิ กรรมตามข้ันตอน ดงั นี้

1) ครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสอน โดยเลือกคอร์ส 2 บทเรียนท่ี 1-4 สาหรับนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 หลังจากนั้นจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ

อินเทอร์เน็ต

2) ครูจุดประกายความคิดในชว่ งเริ่มตน้ ชว่ั โมง ใหน้ กั เรยี นเห็นถึงประโยชน์และเหตุผลของการเขยี น
โปรแกรม โดยอาจใหน้ ักเรียนช่วยกันยกตัวอย่างการใชร้ หสั คาสั่งหรอื โค้ดใช้ชีวิตประจาวัน หรอื
อาจให้นกั เรยี นดูวีดิทศั น์ แสดงความเห็นจากผู้ประสบความสาเรจ็ ด้านการเขยี นโปรแกรม

3) ครใู ห้ link สาหรบั การเขา้ ถึงสอื่ ใน code.org โดยใหน้ ักเรียนเรม่ิ ศึกษาและทาภารกจิ ไป
ตามลาดบั จนผ่านทกุ ภารกจิ พรอ้ มทัง้ กระตุน้ ให้นักเรียนทางานด้วยตนเองโดยให้ผูเ้ รียน ศกึ ษา
บทเรียนคอร์ส 2 จานวน 4 บทเรยี น ดังน้ี

บทเรยี นท่ี 1 การเขยี นกระดาษกราฟ

บทเรยี นที่ 2 อัลกอริทึมในชวี ิตจริง : เครอ่ื งบินกระดาษ
บทเรียนที่ 3 เขาวงกต : การจดั ลาดับบทเรยี นท่ี 4 ศลิ ปนิ : การจัดลาดบั

4) ครูใหน้ ักเรียนสรา้ งงานของตนเองตามจนิ ตนาการ หรือครกู าหนดสถานการณ์ เพ่อื ให้นักเรยี นได้
นาความรู้ต่างๆ มาประยุกต์ในการสร้างชิ้นงาน

5) ครใู ห้รางวลั หรอื คาชมเชยแก่นกั เรียน หลงั จากนักเรยี นทาภารกจิ ต่างๆ เสร็จแลว้
6) ครูสรปุ ความรแู้ ละเช่ือมโยงไปสู่การเขยี นโปรแกรมเพ่ือสรา้ งซอฟตแ์ วร์ตอ่ ไป
 ผลการสังเกต:
2.1 ขอ้ ดี

1) นักเรยี นได้รับคอื การฝกึ ทักษะการคดิ แบบมีเหตผุ ล และเปน็ ข้ันตอน
2) นกั เรยี นเรยี นรกู้ ารเขยี นโปรแกรมอย่างงา่ ยผา่ น แพลตฟอรม์ ใช้เวลาเพียง 1 ชม./สปั ดาห์
3) เมือ่ นกั เรียนได้ฝึกเขียนโปรแกรมจะทาให้เกิดทักษะการใช้ตรรกะ หรือการคดิ แบบมเี หตผุ ลทา

ให้เข้าใจถึงเบื้องหลังการทางานของโปรแกรม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางาน
อื่น หรือส่ิงตา่ งๆ ได้เปน็ อยา่ งดี
4) เป็นการปูทางให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะเป็นนักพัฒนา สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากน้ียังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถท่ีจะใช้และควบคุมเทคโนโลยีได้
อยา่ งถกู ตอ้ งมีประสิทธิภาพ
5) บทเรียนอย่ใู นรูปแบบเกม กระตุ้นความสนใจใหน้ กั เรยี นฝกึ แก้ปญั หาเปน็ อย่างดี
2.2 ข้อควรปรบั ปรุง (เขียนในเชงิ บวก)
1) ครูสามารถคิดกิจกรรมง่ายๆ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ หรือใช้บริการจากเวบ็ ไซตท์ ่ีมีสื่อเรียนรู้ดา้ น
การเขียนโปรแกรม ที่ชว่ ยครูผสู้ อนในการจดั กจิ กรรมต่างๆ และกระตุ้นใหผ้ ู้เรยี นอยากเรียนรู้
ด้านการเขยี นโปรแกรม ด้วยเคร่อื งมอื สาเร็จแบบงา่ ยและนา่ สนใจ
2) การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องจะมีการคิดวิเคราะห์ และเขียนข้ึนอย่างชัดเจนเป็นข้ันตอน ให้
สามารถนาไปไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ที่เขียนโปรแกรมอยู่เสมอจะมี
ทกั ษะการคิดแบบมีเหตุผล และเปน็ ขน้ั ตอน ซ่งึ ส่งผลไปถึงการตดั สินใจในการทางานหรือการ
แกป้ ญั หาอื่นๆ ชีวติ ประจาวนั
3) ครูควรสนับสนุนให้นกั เรยี นไดเ้ รียนรูว้ ิธีการเขียนโปรแกรมอย่างต่อเน่อื ง

ลงชอ่ื ..........................................ผ้นู าPLC ลงชอ่ื ..........................................ผูร้ บั รอง
(นางปริชญา มาสินธุ์) (นายสวา่ ง ชนิ พงษ)์

ตาแหนง่ ครู โรงเรียนบา้ นสุไหงโก-ลก ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

กอท. 05: PLC logbook

บันทกึ ประวตั กิ ารปฏิบตั งิ านเพอ่ื พฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี น
สะทอ้ นการทดลองปฏิบัตกิ ิจกรรมของ Model Teacher

ชื่อกลุ่มกจิ กรรม : การงานอาชพี และเทคโนโลยี

กิจกรรม PLC เรือ่ ง การพัฒนาทักษะการคดิ วิเคราะห์ การแกป้ ัญหา และการเขยี นโปรแกรมอยา่ งงา่ ย

(critical thinking , problem solving and coding) ผา่ นแพลตฟอรม์ การเรียนรู้ออนไลน์ code.org

1.1 Model teacher นางปริชญา มาสนิ ธ์ุ

1.2 Observer นางปณติ า วรัจฉรยี กลุ นางสริ ิมนต์ แดงเพ็ง นางสาวปารณี า มะมิง

นางลกั ษมี สาและ นางสาวนารี สุกใส

นางมารยี นั สะอุ นางสาวปภาดา ช่วยนะ

ครั้งที่ : 17-18 วัน เดอื น ปี : 27,29 สิงหาคม 2562 สถานท่ี : ห้องปฏิบัตกิ ารคอมพิวเตอร์

ภาคเรียนที่ : 1 ปีการศกึ ษา : 2562 จานวนเวลา : 2 ช่วั โมง

สมาชกิ ท่เี ข้าร่วมกจิ กรรมครั้งนี้

ชอื่ สมาชกิ บทบาท ลงชอ่ื สมาชิก

นางปรชิ ญา มาสนิ ธุ์ ครผู ้สู อน (Model Teacher)

นางสาวปารีณา มะมิง ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปภาดา ช่วยนะ ครรู ่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสิรมิ นต์ แดงเพง็ ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวนารี สุกใส ครรู ่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางลกั ษมี สาและ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางปณติ า วรัจฉรยี กุล ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางมารยี นั สะอุ หัวหนา้ กลมุ่ สาระฯ (Mentor)

 สมาชิกกลุ่ม PLC การงานอาชีพและเทคโนโลยี สะท้อนการทดลองปฏบิ ตั ิกจิ กรรมของ Model

Teacher

 ครูตน้ แบบ (Model Teacher) แสดงความรู้สึก/ความเหน็

1) จากการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ ผ่านแพลตฟอรม์ การเรยี นร้อู อนไลน์ code.org ในคอรส์ 2 จานวน

4 บทเรียน พบว่า นักเรียนมีความกระตือรืนร้น มีความสนใจในการฝึกการคิดวิเคราะห์ เพื่อ

แก้ปญั หา อย่างเปน็ ลาดับเปน็ ขั้นตอน มีการแลกเปล่ียนเรยี นรู้กนั เปน็ คูภ่ ายในกลุ่ม

2) เน้ือหาบทเรียน มีการอธิบาย มีคาชี้แจง โปรแกรมรองรับภาษาไทย ฝึกให้นักเรียนได้อ่านก่อนฝกึ

ปฏบิ ตั ทิ กุ คร้ัง มกี ารเรยี งลาดับทกั ษะการคิด การแก้ปัญหาจากรปู แบบงา่ ยไปยาก

3) ครูควรศกึ ษาบทเรียนก่อนสอนทกุ บทเรียน เพ่อื ให้สามารถอธบิ ายและแกป้ ญั หาได้
4) แพลตฟอร์มดงั กลา่ วสอดคลอ้ งกบั มาตรฐานและตวั ชี้วดั ในสาระ ว 4.2 ในชนั้ ป.1-6
 รว่ มกนั สะท้อนผลการทดลองของ Model Teacher
3.1 ขอ้ ดี

1) นกั เรยี นได้รับคือการฝึกทกั ษะการคิดแบบมเี หตุผล และเป็นขนั้ ตอน
2) นกั เรยี นเรยี นรูก้ ารเขยี นโปรแกรมอย่างงา่ ยผ่าน แพลตฟอรม์ ใชเ้ วลาเพยี ง 1 ชม./สปั ดาห์
3) เมอื่ นักเรียนได้ฝกึ เขียนโปรแกรมจะทาให้เกิดทักษะการใชต้ รรกะ หรือการคดิ แบบมีเหตผุ ลทา

ให้เข้าใจถึงเบ้ืองหลังการทางานของโปรแกรม และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการทางาน
อืน่ หรือสิ่งตา่ งๆ ไดเ้ ปน็ อยา่ งดี
4) เป็นการปูทางให้นักเรียนเกิดความคิดท่ีจะเป็นนักพัฒนา สร้างสรรค์ซอฟต์แวร์ หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะใช้และควบคุมเทคโนโลยไี ด้
อยา่ งถกู ต้องมีประสิทธภิ าพ
5) บทเรยี นอย่ใู นรูปแบบเกม กระตุ้นความสนใจให้นักเรยี นฝึกแก้ปัญหาเปน็ อย่างดี
3.2 ขอ้ ควรปรับปรุง (เขียนในเชงิ บวก)
1) ครูสามารถคิดกิจกรรมงา่ ยๆ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ หรือใช้บริการจากเว็บไซตท์ ี่มีส่ือเรยี นร้ดู ้าน
การเขยี นโปรแกรม ที่ช่วยครูผู้สอนในการจัดกจิ กรรมต่างๆ และกระต้นุ ใหผ้ เู้ รยี นอยากเรียนรู้
ดา้ นการเขยี นโปรแกรม ด้วยเคร่ืองมือสาเรจ็ แบบง่ายและน่าสนใจ
2) การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องจะมีการคิดวิเคราะห์ และเขียนขึ้นอย่างชัดเจนเป็นข้ันตอน ให้
สามารถนาไปไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ผู้ท่ีเขียนโปรแกรมอยู่เสมอจะมี
ทักษะการคิดแบบมีเหตุผล และเป็นขั้นตอน ซ่งึ สง่ ผลไปถงึ การตดั สนิ ใจในการทางานหรือการ
แก้ปญั หาอื่นๆ ชวี ติ ประจาวัน
3) ครคู วรสนับสนนุ ให้นักเรยี นได้เรียนรู้วธิ กี ารเขยี นโปรแกรมอย่างต่อเนือ่ ง
 สมาชกิ ร่วมกันปรับรูปแบบ ข้นั ตอนกิจกรรม และปรับปรุงแผนกิจกรรม
 สมาชกิ นัดหมาย นาแผนกิจกรรมทีป่ รบั ปรงุ แลว้ ไปทดลองใช้

ลงชอื่ ..........................................ผนู้ าPLC ลงช่อื ..........................................ผรู้ ับรอง
(นางปริชญา มาสนิ ธ์ุ) (นายสวา่ ง ชนิ พงษ์)

ตาแหน่ง ครู โรงเรยี นบา้ นสไุ หงโก-ลก ผอู้ านวยการโรงเรียนบ้านสไุ หงโก-ลก

กอท. 6.1 : PLC logbook

บนั ทึกประวตั ิการปฏบิ ตั งิ านเพือ่ พฒั นาคุณภาพผเู้ รยี น
การทดลองของสมาชกิ

ชอื่ กลุ่มกิจกรรม : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กิจกรรม PLC เรอ่ื ง การพัฒนาทกั ษะการคิดวิเคราะห์ การแก้ปญั หา และการเขยี นโปรแกรมอย่างงา่ ย

(critical thinking , problem solving and coding) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ code.org

ครั้งท่ี : 19-23 วัน เดอื น ปี : กนั ยายน 2562 สถานที่ : ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์

ภาคเรยี นท่ี : 1 ปีการศกึ ษา : 2562 จานวนเวลา : 5 ชวั่ โมง

สมาชกิ ท่เี ข้าร่วมกิจกรรมคร้ังนี้

ช่อื สมาชิก บทบาท ลงชอื่ สมาชิก

นางปริชญา มาสนิ ธ์ุ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปารีณา มะมิง ครูผสู้ อน (Model Teacher)

นางสาวปภาดา ช่วยนะ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสริ มิ นต์ แดงเพ็ง ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวนารี สุกใส ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางลกั ษมี สาและ ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางปณิตา วรัจฉรียกุล ครูร่วมเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางมารียัน สะอุ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)

 สมาชิกกลมุ่ PLC การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทดลองปฏบิ ัติกจิ กรรม

1.1 สมาชกิ ทท่ี ดลองปฏบิ ัตกิ จิ กรรม นางสาวปารีณา มะมงิ

1.2 Observer (ผู้สงั เกตการณ)์ นางปริชญา มาสนิ ธ์ุ

1) คณุ ครไู ดพ้ ดู คุยกับนักเรยี นเกยี่ วกบั โปรแกรมโคด๊ ดงิ่ ให้นักเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่ 1ฟงั และได้

จัดเตรยี มคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน โดยให้นกั เรียนช้ันประถมศกึ ษาปีท่ี1 เลอื กบทเรียนใน

คอรส์ 1 คอื บทท่ี 1-4 ใหก้ ับนกั เรยี นชัน้ ประถมศกึ ษาปที ี่ 1ผา่ นทางระบบอนิ เทอร์เน็ต

2) คณุ ครตู งั้ คาถามนักเรียนในช่วงเริ่มตน้ ชัว่ โมง ใหน้ กั เรยี นฟงั เกี่ยวกบั การการเขียนโปรแกรมและ
ได้บอกประโยชน์ของการเขยี นโปรแกรมขน้ึ มาวา่ เพราะเหตใุ ดเราจงึ ต้องมีการเขยี นโปรแกรมข้นึ มาเพ่อื
อะไรและต้องการใหน้ ักเรยี นได้เล็งเหน็ ถึงการทางานอย่างเปน็ ระบบและเปน็ ขนั้ ตอนได้อย่างถูกต้อง ในการ
เขียนโปรแกรม นกั เรียนอาจช่วยกนั ยกตัวอย่างการใช้รหัสคาสงั่ เปน็ บตั รคาสง่ั หรือโค้ดใช้ชวี ิตประจาวัน
หรืออาจให้นักเรียนดวู ดี ิทัศน์จากผู้ทไ่ี ด้โปรแกรมขน้ึ มาทีป่ ระสบความสาเรจ็ ในการวางแผนงานอย่างเป็น
ขน้ั ตอน

3) ครใู ห้ link สาหรับการเข้าถึงโปรแกรม code.org โดยใหน้ กั เรยี นเรม่ิ ศึกษาและทาภารกจิ
กรรม ตามลาดบั จนผา่ นทุกกิจกรรม พร้อมทั้งใหน้ ักเรยี นไดศ้ ึกษาและเรยี นรู้ทางานดว้ ยตนเองโดยให้
นักเรยี นไดเ้ ข้าไป ศกึ ษาบทเรียนคอรส์ 1 จานวน 4 บทเรยี น ดงั น้ี

บทเรียนท่ี 1 : กจิ กรรมถอดปลกั๊ : แผนที่แหง่ ความสุข

บทเรยี นท่ี 2 :ขยบั หน่อยสิ ขยบั หน่อย : กจิ กรรมถอดปล๊กั

บทเรียนท่ี 3 : จ๊กิ ซอว์ : เรยี นรู้วธิ กี ารลากและวางบทเรยี นท่ี 4: เขาวงกต : การจดั ลาดบั4) ครใู ห้นักเรียนคิดวเิ คราะห์ในการเดินตามคาสั่งของโปรแกรมอยา่ งเปน็ ระบบและมีข้ันตอนที่
ถูกต้องเพ่ือใหน้ ักเรียนได้เดนิ ไปยังเป้าหมายได้ถูกวธิ ี

 ผลการสงั เกต:
2.1 ข้อดี
1) นักเรยี นไดฝ้ กึ ทักษะการแกป้ ญั หาดว้ ยตวั เองกับกิจกรรม Block Coding
2) นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการคิดแบบมีขั้นตอนอย่างเป็นระบบ และแก้ปัญหา
ได้ด้วยตนเอง
3) นักเรยี นเขา้ ใจเก่ยี วกบั คาวา่ การจบั คภู่ าพโดยการลากและการวางอยา่ งเปน็ ขน้ั ตอน
4) นกั เรียนมีความรูแ้ ละเข้าใจเรือ่ งการเรยี งลาดับ(Sequence) ขนั้ ตอนการแก้ปญั หา
2.2 ขอ้ ควรปรบั ปรงุ (เขียนในเชิงบวก)
1) ครคู วรจดั กิจกรรมจาก Unplugged ใชค้ วบคกู่ นั ไปด้วยเพื่อใหเ้ หมาะกนั วยั ของนักเรยี น
2) เน่ืองจากนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี1 มีความแตกต่างในการใช้เมาส์ในการคลิกหรือลากไม่
ค่อยคล่องในแต่ละบุคคล จึงควรแนะนาการใช้งานงานการคลิกลากเมาส์ในรูปแบบเกมการ
เรียนรู้จากบทเรียนออนไลน์ตา่ งๆ เพ่อื ใหน้ กั เรยี นไดใ้ ช้เมาส์คลอ่ งมากขึน้

ลงชอ่ื ..........................................ผ้นู าPLC ลงชอื่ ..........................................ผรู้ บั รอง
(นางสาวปารณี า มะมงิ ) (นายสว่าง ชินพงษ์)

ตาแหนง่ ครูผูส้ อนจชต.โรงเรยี นบา้ นสุไหงโก-ลก ตาแหนง่ ผู้อานวยการโรงเรยี นบา้ นสุไหงโก-ลก

ภาพกิจกรรมกอท. 6.2 : PLC logbook

บันทกึ ประวตั กิ ารปฏบิ ัติงานเพื่อพฒั นาคุณภาพผ้เู รยี น
การทดลองของสมาชกิ

ช่ือกลุ่มกจิ กรรม : การงานอาชพี และเทคโนโลยี

กจิ กรรม PLC เร่อื ง การพัฒนาทักษะการคดิ วิเคราะห์ การแกป้ ญั หา และการเขียนโปรแกรมอยา่ งง่าย

(critical thinking , problem solving and coding) ผ่านแพลตฟอร์มการเรยี นรู้ออนไลน์ code.org

ครั้งที่ : 19-23 วัน เดือน ปี : กนั ยายน 2562 สถานท่ี : หอ้ งปฏิบัติการคอมพวิ เตอร์

ภาคเรยี นท่ี : 1 ปกี ารศกึ ษา : 2562 จานวนเวลา : 5 ช่ัวโมง

สมาชิกทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

ชื่อสมาชิก บทบาท ลงช่ือสมาชิก

นางปริชญา มาสนิ ธุ์ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปารีณา มะมงิ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางสาวปภาดา ชว่ ยนะ ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางสริ มิ นต์ แดงเพ็ง ครผู ูส้ อน (Model Teacher)

นางสาวนารี สุกใส ครรู ว่ มเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางลกั ษมี สาและ ครูร่วมเรยี นรู้ (Buddy Teacher)

นางปณิตา วรจั ฉรยี กลุ ครูรว่ มเรียนรู้ (Buddy Teacher)

นางมารยี นั สะอุ หวั หน้ากลุ่มสาระฯ (Mentor)

 สมาชิกกลุม่ PLC การงานอาชพี และเทคโนโลยี ทดลองปฏิบตั กิ จิ กรรม

1.1 สมาชิกท่ที ดลองปฏิบัติกจิ กรรม นางสริ ิมนต์ แดงเพ็ง

1.2 Observer (ผู้สังเกตการณ)์ นางปริชญา มาสนิ ธุ์

1) ครูจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ท่ีใช้ในการสอน โดยเลือกคอร์ส 1 บทเรียนท่ี 5-8 สาหรับนักเรียน

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังจากนั้นจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบ

อนิ เทอร์เน็ต

2) ครูจดุ ประกายความคิดในช่วงเร่ิมต้นชว่ั โมง ใหน้ ักเรยี นเหน็ ถึงประโยชนแ์ ละเหตุผลของการ
เขยี นโปรแกรม โดยอาจให้นกั เรยี นชว่ ยกันยกตวั อย่างการใช้รหสั คาสงั่ หรอื โค้ดใชช้ วี ิตประจาวนั
หรอื อาจใหน้ กั เรียนดูวดี ทิ ัศน์ แสดงความเห็นจากผปู้ ระสบความสาเร็จดา้ นการเขียนโปรแกรม

3) ครูให้ link สาหรบั การเขา้ ถงึ สอ่ื ใน code.org โดยให้นักเรยี นเริ่มศึกษาและทาภารกจิ ไป
ตามลาดบั จนผ่านทกุ ภารกจิ พร้อมทงั้ กระตุ้นให้นกั เรยี นทางานดว้ ยตนเองโดยให้ผูเ้ รียน
ศึกษาบทเรียนคอร์ส 1 จานวน 4 บทเรียน ดงั น้ี

บทเรยี น 5 : เขาวงกต : การดบี ๊กั (Debugging) จดุ บกพร่องบทเรียน 6: อัลกอรทิ มึ ในชวี ติ จรงิ : หวา่ นเมลด็

บทเรียน 7: ผง้ึ : การจัดลาดบั


Click to View FlipBook Version