ครูปริชญา มาสินธุ์ Download PDF
  • 168
  • 54
รายงานคูปอง 1/2561
การอบรมโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
การพัฒนาครูการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรม สู่การพัฒนาวิชาชีพครู
โดยใช้กระบวนการ PLC สำหรับครูประถมศึกษา
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 1
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications