The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

งานนำเสนอ1.pptx ตัวอย่าง

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by VKK21539, 2019-11-26 10:05:21

งานนำเสนอ1.pptx ตัวอย่าง

งานนำเสนอ1.pptx ตัวอย่าง

รายการปรับปรุงบัญชี

(Adjusting Entries)

2

3

คำนำ

หนงั สือ E-Book เล่มน้ีจดั ทำข้ึนเพ่ือเป็น
ส่วนหน่ึงของวชิ ำ โครงกำร เพ่อื ใหไ้ ดศ้ ึกษำหำ
ควำมรู้ในเรื่องรำยกำรปรับปรุงไดศ้ ึกษำอยำ่ งเขำ้ ใจ
เพื่อเป็นประโยชนก์ บั กำรเรียน

ผจู้ ดั ทำหวงั วำ่ หนงั สือเล่มน้ีจะเป็น
ประโยชน์กบั ผอู้ ่ำน หรือนกั เรียน นกั ศึกษำ ท่ีกำลงั
หำขอ้ มลู เรื่องน้ีอยู่ หำกมีขอ้ แนะนำหรือ
ขอ้ ผดิ พลำดประกำรใด ผจู้ ดั ทำขอนอ้ มรับไวแ้ ละขอ
อภยั มำ ณ ที่น้ีดว้ ย

คณะผจู้ ดั ทำ

วนั ท่ี 25 พฤศจิกำยน 2562

4

สำรบญั

5

รายการปรับปรุงบัญชี
(Adjusting Entries)

หมายถงึ

การปรับรายการท่ีบันทึกในวนั ส้ ิน
งวดบญั ชี เพ่ือแกไ้ ขเปลี่ยนแปลงรายไดแ้ ละ
ค่าใชจ้ ่ายที่ไดบ้ นั ทึกไวใ้ นระหว่างงวดบญั ชี
ให้ถูกต้อง ก่อนท่ีจะนายอดคงเหลือไป
สรุปผลในงบกาไรขาดทุน ในการแก้ไข
เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ร า ย ไ ด้แ ล ะ ค่ า ใ ช ้จ่ า ย บ า ง
รายการมีผลกระทบต่อสินทรพั ย์
และหน้ ีสินของกจิ การดว้ ย

การปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายของกิจการเมื่อถึง

กาหนดการจ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว แต่กิจการ
ยงั ไม่ได้ไปจ่ายเงินอาจจะเนือ่ งมาจากมี
ความไม่ลงตวั ของเงือ่ นไขการจา่ ยเงิน เช่น
ดอกเบี้ยจ่ายทีเ่ กิดขึ้นแล้วแต่ยงั ไม่ถึง
กาหนดจ่าย ณ วนั ทีก่ ิจการปิดบัญชีปกติ
คือวนั ที่ 31 ธนั วาคม ของทกุ ปีจึงถือเป็น
ดอกเบี้ยค้างจ่าย หรือค่าสาธารณปู โภคซึง่
กิจการใช้ประโยชน์แล้ว แต่ยังไม่ได้เรียก
เกบ็ เงินถือเปน็ ค่าสาธารณูปโภคค้างจา่ ย
ในวนั ส้ินปีจึงต้องทารายการปรบั ปรงุ บญั ชี
โดยใช้หลักเกณฑ์พึงรับพึงจ่ายในการ
บันทึกบญั ชี

-ค่าใชจ้ ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นแล้วในงวดบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้
จ่ายเงิน กิจการจะจา่ ยเงินในงวดบญั ชีต่อไป
ถือเป็นหน้ีสินของกิจการในงวดบัญชีปัจจบุ นั
จะต้องบันทึกบัญชีโดยเดบิตค่าใช้จ่าย และ
เครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
การบนั ทึกบญั ชี
เดบิต ค่าใช้จ่าย..........................XX
เครดิต ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย..........................XX

ตัวอย่าง
กิจกำรยงั ไม่ไดจ้ ่ำยค่ำโฆษณำ 2 เดือนๆ ละ 2,000 บำท

เดบิต ค่ำโฆษณำ 4,000

เครดติ ค่ำโฆษณำคำ้ งจ่ำย 4,000

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
คือ คำ่ ใชจ้ ่ำยท่ีจ่ำยในงวดบญั ชีปัจจุบนั แต่

ไดร้ วมค่ำใชจ้ ่ำยของงวดบญั ชีปี หนำ้ ส่วนหน่ึงไวด้ ว้ ย
จำนวนท่ีใชป้ ระโยชนใ์ นปี ปัจจุบนั ถือเป็ นคำ่ ใชจ้ ่ำย
อีกจำนวนหน่ึงจะใชป้ ระโยชนใ์ นงวดบญั ชีปี หนำ้ ถือ
เป็นสินทรัพยเ์ รียกวำ่ ค่ำใชจ้ ่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ กำร
บนั ทึกบญั ชีสำมำรถบนั ทึกได้ 2 กรณี
ดงั น้ี

บนั ทกึ ไว้เปน็ สนิ ทรพั ย์
วธิ ีน้ีตอ้ งปรับปรงุ เป็นคา่ ใช้จ่ายล่วงหนา้

(สินทรัพย)์ และการนับระยะเวลาต้อง
ใชป้ ปี ัจจบุ ัน
(ตง้ั แต่วนั ที่ทาสญั ญา – วนั สิ้นงวดบัญชี)

เดบิต คา่ ใช้จา่ ยจ่ายลว่ งหน้า...................XX

เครดิต คา่ ใช้จา่ ย................................XX

บนั ทึกไวเ้ ป็นค่าใชจ้ า่ ย
วธิ ีน้ีต้องปรบั ปรงุ เป็นค่าใชจ้ ่ายและการ

นับระยะเวลาตอ้ งใช้ปถี ัด
(1 ม.ค. ของปหี น้า - วนั ครบสญั ญา)

เดบิต ค่ำใชจ้ ่ำย...................................XX

เครดิต คำ่ ใชจ้ ่ำยจ่ำยลว่ งหนำ้ ......................XX

ตัวอย่าง
กรณี 1 กิจกำรจ่ำยค่ำเช่ำอำคำรล่วงหนำ้ 6 เดือน เร่ิมวนั ที่
1 พ.ย. 2562 เป็นเงิน 12,000 บำท กิจกำรบนั ทึกไวใ้ น
บญั ชีคำ่ เช่ำอำคำรจ่ำยล่วงหนำ้ ใชป้ ี ปัจจุบนั

1 พ.ย – 31 ธ.ค = 2 เดือน

คำนวณ 12,000 ×2/6= 4,000 4,000

เดบิต ค่ำเช่ำอำคำร 4,000
เครดิต ค่ำเช่ำอำคำรจ่ำยลว่ งหนำ้

กรณี 2 บันทกึ ไว้เปน็ ค่าเช่า ใช้ปีถัดไป

1 ม.ค – 1 พ.ย = 4 เดือน

คำนวณ 12,000 ×4/6 = 8,000

เดบิต คา่ เชา่ อาคารจา่ ยลว่ งหน้า 8,000

เครดติ คา่ เช่าอาคาร 8,000


Click to View FlipBook Version