The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search

business plan

business plan

แผนธุรกิจ

Business Plan

วิชาการจัดการธุรกิจเกษตร

I

พิมลรัตน์ ตณิ สิริสุข

ใบความรูวิชา การจดั การธุรกิจเกษตร
รหสั วิชา 3500-0102

หนวยที่ 8 เรอื่ งแผนธรุ กจิ เกษตร
-----------------------------------------------------------------------

สาระการเรียนรู

1. ความหมายของแผนธุรกิจเกษตร
2. ความสาํ คัญของแผนธุรกจิ เกษตร
3. ปจ จยั ทน่ี าํ มาพิจารณาในการจดั ทําแผนธรุ กิจเกษตร
4. องคประกอบของแผนธรุ กจิ เกษตร
5. การเขยี นแผนธุรกจิ เกษตร

จุดประสงคก ารเรยี นรู

1. มีความรูความเขาใจเกย่ี วกับความหมายของแผนธุรกจิ เกษตร
2. มคี วามรูความเขาใจเกี่ยวกับความสาํ คัญของแผนธุรกจิ เกษตร
3. มีความรคู วามเขา ใจเกี่ยวกับปจจัยทน่ี ํามาพิจารณาในการจัดทําแผนธุรกิจเกษตร
4. มคี วามรคู วามเขา ใจเกย่ี วกับองคประกอบของแผนธุรกจิ เกษตร
5. มีความรคู วามเขา ใจเก่ียวกับการเขียนแผนธุรกิจเกษตร

จดุ ประสงคเ ชงิ พฤตกิ รรม

1. อธบิ ายความหมายของแผนธุรกิจเกษตรได
2. อธิบายความสําคญั ของแผนธุรกิจเกษตรได
3. อธิบายปจจัยทนี่ ํามาพิจารณาในการจัดทําแผนธุรกิจเกษตรได
4. อธบิ ายองคป ระกอบของแผนธุรกิจเกษตรได
5. อธิบายการเขยี นแผนธุรกจิ เกษตรได

เน้ือหา
1. ความหมายของแผนธุรกิจเกษตร

แผนธุรกิจ (Business )คือ เคร่ืองมือท่ีผปู ระกอบการสามารถใชเพือ่ กําหนดขั้นตอ
และทิศทางการดําเนนิ ธุรกิจอยางมีแบบแผน และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหส ามารถบรรลุเปา หมายที่ต้งั
ไวแ ละเปน เครื่องมือหรือแผนงานธุรกิจเพื่อขยายเสนอขอกูเงนิ จากสถาบันการเงนิ หรือหาผูรวมลงทนุ
ในการขยายธุรกจิ ใหเติบโตยง่ิ ขน้ึ

ดังนัน้ แผนธรุ กิจเกษตร หมายถงึ เครือ่ งมือที่ผูประกอบการสามารถใชเพ่อื กําหนด
ขั้นตอนและทิศทางการดาํ เนินธุรกิจอยางมแี บบแผน ท่เี กยี่ วของกบั การเพาะปลกู พชื การเลีย้ ง
สตั ว การประมง และธรุ กิจที่ประกอบการเกยี่ วกับการเกษตรอื่นๆ เชน การแปรรูปและจําหนา ย
สนิ คา เกษตร การผลติ และจาํ หนายสนิ คาทเี่ ปน ปจจัยทางการเกษตร

2

2. ความสําคัญของแผนธุรกิจเกษตร
แผนธรุ กิจเปน เอกสารท่ีมคี วามสาํ คญั ในการประกอบธุรกิจเพื่อใหสามารถบรรลุเปา หมาย

ท่ีตง้ั ไวอยางมปี ระสทิ ธภิ าพ จงึ มคี วามสําคญั ดงั นี้
2.1 เปนเครอ่ื งมือที่สามารถใหรายละเอยี ดขอ มูลของการเร่ิมดนธุรกิจ ทําให

ผูประกอบการมีเปา หมายที่ชดั เจน กําหนดแนวทางของความคิด และชว ยใหผ ปู ระกอบการ
สามารถตัดสนิ ใจตอการใชทรัพยากรไดอ ยา งถูกตองตามเปา หมายท่ีกาํ หนดไว

2.2 เปนเครื่องมือที่จะแสวงหาเงินทนุ จากผูร ว มลงทนุ และจากสถาบันการเงินตางๆ
2.3 เปนเคร่ืองมือท่ีเปน แบบแผนทีช่ ดั เจนทใี่ หรายละเอียดทั้งกิจกรรมในการจดั หา

เงินทนุ กิจกรรมทางการการตลาด กจิ กรรมการพฒั นาผลติ ภัณฑ และอื่นๆ
3. ปจจยั ท่ีควรนํามาพิจารณาในการเขียนแผนธุรกจิ

แผนธุรกิจทด่ี จี ะตอ งสามารถกําหนดทิศทางการดาํ เนินธรุ กิจท่ีสาํ คัญดังน้ี
3.1 วัตถุประสงคแ ละเปา หมายของธุรกิจ
3.2 สินคา หรอื บริการทีจ่ ะผลิตและจําหนาย
3.3 กลมุ ลูกคา เปา หมาย
3.4 จุดแขง็ จดุ ออ น โอกาสและอปุ สรรคของธุรกิจ
3.5 วธิ ีการ ขั้นตอนและกระบวนการ ในการผลติ
3,6 ความสําเรจ็ ของการดําเนนิ ธุรกิจ
3.7 แผนการตลาด เชน นโยบายราคา การสงเสริมการตลาด การกระจายสินคา
3.8 แผนทางการเงินและบญั ชี เชนแหลงเงินทนุ การใชเงินทุนประมาณรายรับและ
รายจาย

4 องคประกอบของแผนธุรกจิ เกษตร 3

แผนธรุ กจิ บทสรุปผูบริหาร
ประวตั โิ ดยยอของกิจการ
การวิเคราะหสถานการณ
วัตถปุ ระสงคและเปา หมายทางธุรกิจ
แผนการตลาด
แผนการจัดการและแผนกาํ ลังคน
แผนการผลติ /ปฏบิ ัตกิ าร
แผนการเดงํานิ เนนิ งาน
แผนรองรับความเสย่ี งหรือแผนฉกุ เฉิน
ภาคผนวก

5. การเขียนแผนธุรกิจเกษตร
การเขียนแผนธุรกิจเกษตร ประดวยองคป ระกอบและขอมูลหลายดานเพอื่ ใหแ ผนธุรกิจท่ีเขยี นเปน

แผนธุรกิจท่มี ีสมบรู ณค รบถวน สามารถนาํ ไปปฏบิ ัตไิ ด และจะทําใหก ารดําเนนิ ธรุ กิจประสบผลสําเรจ็ ตาม
วตั ถุประสงคแ ละเปา หมายของธุรกจิ เกษตร มีหวั ขอ ตอ ไปน้ี

5.1 บทสรุปผูบริหาร

เปน สว นทสี่ รุปใจความสําคญั ๆ ของแผนธรุ กจิ ท้ังหมด และเปนสว นที่ตองเขยี นขน้ั ตอนสุดทายของ
แผนธรุ กจิ ซ่ึงจะตอ งเขียนใหเกดิ ความนา เช่ือถอื และชวนใหติดตามรายละเอยี ด จึงควรจะกลา วถงึ สง่ิ ตอไปน้ี

5.1.1 อธิบายวา จะทําธุรกิจอะไรและแนวคิดของธุรกิจนัน้ เปน อยา งไร อธิบายให
เหน็ วา สนิ คา หรือบริการท่ีจะทํา เชน สนิ คา มคี วามสาํ คญั หรือประโยชนต อลกู คา อยางไร

5.1.2 มีโอกาสและกลยุทธในการดําเนินธุรกิจอยา งไร
5.1.3 ความไดเ ปรยี บเชิงแขง ขนั ของธุรกิจ

4

5.1.4 กลมุ ลกู คาเปาหมายและการคาดการณล ูกคาเปา หมายทมี ผูบริหาร 5.1.5 ความ
คมุ คา เชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทาํ กําไร
5.1.6 แผนการเงนิ การลงทนุ

5.2. ประวตั โิ ดยยอของกิจการ

เปนการใหขอมูลเกยี่ วกับประวตั คิ วามเปน มาของการกอต้ังในดานรปู แบบการจัดตั้งหรือ
จดทะเบียน ตลอดจนแนวคิดและทม่ี าของการมองเหน็ โอกาสทางการตลาด การคิดคนและพัฒนาสนิ คา /
บรกิ าร ทต่ี อ งการนาํ เสนอใหก ับลกู คา กลมุ เปา หมาย และใหขอ มลู เกย่ี วกบั เปาหมายในอนาคต

5.3 การวิเคราะหส ถานการณ

การวิเคราะหส ถานการณ เปน การทาํ ความเขา ใจถึงสภาพแวดลอมของการดาํ เนนิ ธุรกิจในปจจุบันและ
แนวโนมการเปลีย่ นแปลงในอนาคต ท่ีสง ผลกระทบตอ สถานการณก ารแขง ขนั และความนา สนใจโดยรวมของ
ธุรกจิ และเพ่ือใชเ ปนขอ มูลในการกําหนดทิศทาง กลยุทธแ ละแผนการดาํ เนนิ งานของกิจการซง่ึ มกี าร
วเิ คราะหปจ จยั ภายในและปจจัยภายนอก ดงั ตอ ไปนี้

5.3.1 การวเิ คราะหป จจยั ภายใน หมายถึงการตรวจสอบความสามารถและความพรอ ม
โดยมงุ เนน การวเิ คราะหในสว นทีเ่ ปน จุดแข็ง (Strengths)และจุดออน(Weaknesses)ของกิจการ

2.3.2 การวเิ คราะหปจ จยั ภายนอก หมายถึง การประเมินสภาพแวดลอมในการดําเนนิ
ธุรกจิ ท่ไี มสามารถควบคุมได จงึ ตองเขา ใจในสถานการณป จจบุ ันและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในอนาคตของ
สภาพแวดลอ มในลักษณะที่เปน โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats)

5.4 วตั ถปุ ระสงคแ ละเปา หมายทางธรุ กิจ

การกาํ หนดวัตถุประสงคแ ละเปาหมายทางธุรกิจทก่ี ิจการตองการไดรับในชว ง
ระยะเวลาของการจดั ทําแผนธุรกิจ ซึ่งอาจเปน เปา หมายโดยรวมของกิจการและเปา หมายเฉพาะดาน เชน
เปาหมายทางการตลาด เปา หมายทางการจัดการ เปา หมายทางการผลิต และเปาหมายทางการเงนิ

5.5 แผนการตลาด

แผนการตลาด คอื การกาํ หนดทิศทางและแนวทางการตลาด ตลอดจนกลไกใน
การตรวจสอบและประเมนิ ผลกิจกรรมการตลาดไวลว งหนาโดยใชประโยชนจากขอมลู ท่ไี ดร บั จากการวิเคราะห

5

สถานการณก ับวัตถุประสงคแ ละเปาหมายที่มุงหวัง โดยคํานึงถึงการใชท รัพยากรทางการตลาดใหเกดิ ประโยชน
สูงสดุ โดยท่วั ไปจะเปนการวเิ คราะหเพื่อกาํ หนดแผนการตลาด ดงั น้ี

5.5.1 เปาหมายทางการตลาด คือการกําหนดขอบเขตในดานการตลาด
5.5.2 การวิเคราะหอ ตุ สาหกรรม

1) การวเิ คราะหล ูกคากลุมเปาหมาย
2) การวเิ คราะหค ูแ ขง ขัน
3) การวเิ คราะหต นั ทนุ
4) การเิ คราะหสว นแบงทางการตลาด
5) การวเิ คราะหสว นประสมทางการตลาด

5.6 แผนการจัดการ

เปนการกาํ หนดโครงสรา งองคก ร และผูบรหิ ารที่สอดคลองกับแผนการดาํ เนนิ ธุรกจิ ดา นอน่ื ๆ ของกิจการ มี
แผนดานทรัพยากรบุคคลท่ดี ี ซ่ึงมรี ายละเอียดดงั น้ี

5.6.1 โครงสรา งองคก รและทีมผูบริหาร

1) ระบุตาํ แหนงงานหลักๆ และแผนผังองคก ร
2) ระบปุ ระสบการณทาํ งานท่ีผานมาหรือการศึกษา

5.7 แผนการผลต/ิ ปฏิบตั กิ าร

แผนการผลติ และปฏิบัติการตอ งสอดคลอ งกับแผนอ่ืนๆ เชน แผนการบริหารจดั การ แผนการ
ตลาด โดยผูประกอบการจะตองตดั สนิ ใจเรือ่ งท่เี ก่ยี วขอ งกบั การผลติ และปฏบิ ัติการภายในกิจการดงั นี้

5.7.1 คณุ ภาพ
5.7.2 การออกแบบสินคา และบรกิ าร
5.7.3 การออกแบบกระบวนการผลิตและปฏบิ ัตกิ ารและการตัดสนิ ใจเร่ืองกําลงั
การผลติ
5.7.4 การจดั ซ้ือวัตถดุ บิ
5.7.5 การเลือกสถานทต่ี ัง้
5.7.6 การออกแบบระบบงานและวางแผนกําลงั คน
5.7.7 ระบบสนิ คาคงคลัง
5.7.8 กําหนดการผลิต
5.7.9 การรกั ษาเครอ่ื งมอื และเคร่ืองจกั ร

5.8 แผนการเงิน

แผนการเงนิ เปน องคประกอบท่ีสาํ คญั ของการจัดทาํ แผนธุรกิจ เพราะจะแสดงใหเหน็ ถึง
ความสาํ เร็จและผลกาํ ไรของกิจการ ซงึ่ แผนการเงินมสี าระสาํ คัญ ดงั นี้

5.8.1 ปรมิ าณเงนิ ลงทุนท่ีตองใช และแหลง ที่มาของเงินทนุ ภายในรปู ของสว นของเจาของ
กจิ การ หรือแหลงเงินทนุ จากภายนอกในรูปของการกูยืมเงิน เรียกวา กจิ กรรมจดั หาเงิน จากนน้ั เปน
เรอื่ งของการตดั สินใจนาํ เงินไปลงทนุ เรยี กวา กิจกรรมการลงทุน ซง่ึ จะแตกตางไปตามประเภทของ
ธรุ กจิ และตอไปคอื กิจกรรมดําเนินงานซ่ึงจะประกอบไปดวยการผลิต การซ้อื การขาย และการจาย
คา ใชจ ายตางๆ

5.8.2 จดั ทาํ ประมาณการของงบการเงนิ ไดแก งบกระแสเงินสด งบกําไรขาดทนุ
เปรียบเทยี บระหวางรายไดและคา ใชจายที่จะเกดิ ขนึ้ อยา งถูกตอง และงบแสดงฐานะทางการเงนิ เพื่อ
แสดงฐานะทางการเงินของกิจการทีด่ ําเนนิ งาน ซึ่งเปน การแสดงถึงความม่นั คงของกิจการ

5.8.3 วเิ คราะหก ารลงทนุ หาจุดคุมทนุ ระยะเวลาคืนทนุ อตั ราสวนทางการเงิน

5.9 แผนรองรับความเส่ยี งหรือแผนฉกุ เฉิน

เปนการเตรยี มแนวทางการดําเนนิ งานไวลวงหนา ในกรณที ี่สถานการณห รอื ผล การ
ดาํ เนินงานไมเ ปน ไปตามท่คี าดหวัง หรือมเี หตกุ ารณท ีไ่ มคาดคิดเกดิ ขึน้ ในกจิ การ จนเปน ผลกระทบ
ในทางลบกบั กิจการ ซง่ึ ผูประกอบการควรวิเคราะหความเสี่ยงและอธบิ ายลกั ษณะความเสี่ยงทาง
ธรุ กิจท่ีอาจสง ผลใหการดําเนินธรุ กิจไมเ ปนไปตามท่กี าํ หนดไว

5.10 ภาคผนวก

ผูประกอบการอาจเพิ่มเติมสาระในภาคผนวกเพ่ือประกอบในแผนธุรกิจสําหรับใชใ นการ
นาํ เสนอขอเงินกูหรือหาผูรว มลงทนุ โดยมีขอ มูลดังนี้

5.10.1 ประวัติของผบู ริหาร
5.10.2 สถานที่ตงั้ สถานที่ผลิต แผนท่โี ดยสังเขป
5.10.3 ภาพถา ยผลติ ภณั ฑห รอื สนิ คาและบริการ
5.10.4 ขอ มูลทางการตลาด บทวิเคราะหทเ่ี กย่ี วขอ งกับธรุ กจิ
5.10.5 ขอ มลู หรือเอกสารอน่ื ๆ ท่ีสามารถสนับสนุนขอมูลในแผนธุรกิจใหสมบูรณ
ย่งิ ขน้ึ

สรปุ
แผนธรุ กิจ (Business Plan) เปนเครื่องมือที่มีความสําคัญตอผูประกอบการท่ีคิดริเร่ิม

จะกอ ตั้งกจิ การ และเปนเอกสารที่จะใหรายละเอียดของการเร่ิมตนธุรกิจ ทําใหผูประกอบการมีเปาหมายท่ี
ชดั เจน และชว ยใหตัดสนิ ใจตอการใชทรัพยากร เพื่อไปสูเปาหมายท่ีจะแสวงหาเงินทุนจากผูรวมลงทุน และ
จากสถาบันการเงินตางๆ ทั้งเปนเอกสารท่ีแสดงถึงกิจกรรมในการจัดหาเงินทุน กิจกรรมในการพัฒนา
ผลติ ภณั ฑ กิจกรรมการตลาด และอ่ืนๆ ในการบรหิ ารกจิ การใหม แผนธุรกิจยังใชเพื่อกําหนดการปฏิบัติงาน
ทต่ี อเนอ่ื งในอนาคตของกจิ การ

----------------------------------------------------------------------------------------------

.


Click to View FlipBook Version