The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Chinese Conversation For shopping online

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nusb Rmsep, 2020-02-19 03:02:25

Chinese Conversation For shopping

Chinese Conversation For shopping online

การสอบถามสถานะสนิ ค้า

กรณีท่ี 1 นีใ้ ชถ้ ามสต็อคสินค้าและสถานะของสินคา้ ว่าสนิ คา้ มีพร้อมส่งหรือไม่
โดยสามารถสง่ ภาพสนิ ค้า เพ่ือสอบถามสนิ คา้ โดยตรง หรืออาจใชค้ าศพั ท์ในการสอบถามได้
ดงั ตัวอย่างการสนทนาดา้ นล่าง

qīnqīn nínhǎo n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

亲亲,您好! 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี คณุ ลูกคา้ สวัสดี ขอสอบถามหนอ่ ย

yǒuxiànhuò d e zhèkuǎn d e ā n quánmàomótuōchēyǒuxiànhuòma

有 现 货的。 这 款 的安 全 帽 摩托车有现货吗 ?

มสี นิ ค้าพรอ้ มส่ง หมวกกนั น็อครุ่นนม้ี สี ินคา้ พรอ้ มสง่ ไหม

hǎo d e xièxiè

好的,谢谢。

โอเค ขอบคุณ

问 生词 คาศพั ท์ ถาม
一下
款 wèn สักหน่อย
现货 yíxià
kuǎn แบบ ชนิด
有 you มี xiànhuò พร้อมส่ง

-- 1 --

กรณีท่ี 2 นใี้ ช้ถามสต็อคสินค้าและสถานะของสนิ ค้าเพ่ือตอ้ งการวันเวลาทแ่ี น่ชดั

zài d e qīn nǐ hǎo qǐngwèn yí xià

在的亲。 你好, 请 问一下。

สอบถามไดเ้ ลยค่ะคณุ ลูกค้า สวสั ดคี ่ะ ขอสอบถามหนอ่ ย

zhèyùndòngxiéyǒuxiànhuòm a

这运 动 鞋有 现 货吗 ?

รองเท้ากีฬาแบบนม้ี ีพรอ้ มส่งไหม

yǒuxiànhuòd e k ěshì hào hào hào xiàjiàd eqīn

有 现 货的,可是 40 号41 号 42 号 下架的亲。

มีสินค้าพรอ้ มส่ง แต่ว่าไซส์ 40 41 42 หมดสต็อคคะ่

shénm eshíhòuyǒuhuòn e

什 么时候有货呢 ?

เม่ือไหรจ่ ะมีสินค้า

d àgài tiān

大概 5 – 7 天 。

ประมาณ 5 ถงึ 7 วนั

运动鞋 生词 คาศัพท์ รองเทา้ กฬี า
号 วัน
大概 yùndòngxié ประมาณ
hào
dàgài

-- 2 --

กรณีที่ 3 นใ้ี ช้สอบถามสถานะของสนิ ค้าเพ่ือตอ้ งการวันเวลาทแี่ นช่ ดั ดังตวั อยา่ งการสนทนาดา้ นลา่ ง

nínhǎo

您好。

สวสั ดคี ่ะ

nínhǎo huānyíngguānglín

您好, 欢 迎 光 临。

สวัสดคี รับ ยินดตี อ้ นรบั ครับ

zhègòumǎihào w ǒ xiǎngzhīdàochǎnpǐnshēngchǎnjìn d ù

这购买号5745036301我 想 知道 产 品 生 产 进度。

เลขทสี่ ่ังซ้อื น้ี 5745036301ฉันอยากทราบความคบื หนา้ ของสนิ คา้ วา่ เป็นอย่างไรบา้ ง

xiànzàiháizàiyìn

现 在还在印。

ตอนนีย้ ังอย่ใู นข้นั ตอนการพมิ พ์โลโกค้ รบั

w ǒ d e k è h ù xiǎngkàn nín k ě y ǐ pāizhàopiàngěi w ǒ y í xià m a

我的客户 想 看,您可以拍 照 片 给我一下吗?

ลกู คา้ ของฉนั อยากดูความคบื หนา้ คณุ สามารถถ่ายรูปส่งมาใหฉ้ ันดูหนอ่ ยไดไ้ หมคะ

háizàiyìnshuāchǎngháiméi l ā huílai l ā huílái m ǎ shàngpāi n ǐ

还在印 刷 厂 还没拉回来。拉回来,马 上 拍你。

ตอนนย้ี ังอยู่ทโ่ี รงงานยงั ไมไ่ ดส้ ่งกลบั มา เม่อื สง่ กลบั มาแลว้ จะรบี ถา่ ยรูปสง่ ใหค้ ุณนะครับ

xièxiènín

谢谢您。

ขอบคณุ คะ่

生词 คาศัพท์
进度 jìndù ความคืบหน้า
拍 pāi ถ่าย
照片 zhàopiàn รปู ภาพ
马上 măshàng รบี

-- 3 --

กรณีท่ี 4 นใ้ี ช้ถามสต็อคสินค้าและสถานะของสนิ คา้ เพื่อต้องการวันเวลาท่ีแน่ชัด

nínhǎo qǐngwèn y í xià

您好, 请 问一下。

สวัสดคี ะ่ ขอสอบถามหนอ่ ย

w ǒ yào hēi s è hào shuāng hào shuāng hào

我要 黑色 38号20 双 ,37号20 双 ,35号10

ฉนั ต้องกshา双uรāสnีดg。าไซค์ 38 20คู่ 37 20คู่ 35 10คู่

b ù hǎo y ì s ī zàicāng k ù méiyǒu n à m e duōduàn m ǎ l e

不好意思,在 仓 库没有那么多 断 码了,

xiànzàichǎng l ǐ yàofàngjià l e

现 在 厂 里要 放 假了。

ขอโทษนะคะ ทีโ่ กดงั ไมม่ สี นิ ค้าครบทกุ ไซค์ ตอนน้โี รงงานของเราหยดุ แล้วค่ะ

niánhòushàngbān shén m e shíhòuyǒuhuò n e

年后 上 班 什 么时候有货呢?

หลังจากผ่านเทศกาลตรษุ จนี ไปค่ะ ตอนไหนถึงจะมสี ินคา้ คะ

yuè hào shén m e shíhòushàngbān d à gài j ǐ hào

2月 9号。 什 么时候 上 班,大概几号?

วนั ท่ี 9 เดอื นกุมภาพนั ธ์คะ่ บริษทั ของคุณเรมิ่ งานตอนไหนคะ ประมาณวนั ท่ีเทา่ ไหร่

hǎo d e nín xièxiè

好的您,谢谢。

โอเคค่ะ ขอบคณุ คะ่

生词 คาศพั ท์

时候 shíhòu เวลา

上班 shàngbān ทางาน,เข้าเรียน

大概 dàgài ประมาณ

-- 4 --

กรณีท่ี 5 นีใ้ ช้ถามสต็อคสินค้าและสถานะของสนิ ค้าเพื่อต้องการวนั เวลาท่แี น่ชดั

zhèkuǎnyǒuxiànhuò m a

这 款 有 现 货吗 ?

yǒu d e สนิ ค้าอนั นี้มีของพร้อมส่งไหม
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อม
有的。
สง่ ไหม
มีคะ่
wèishén m e zàiliánjiēshàng gào s ù quēhuò ā

为 什 么在 连 接 上 告诉缺货啊 ?

zuótiān w ǒ menméikāimén ā qīn ทาไมบนหน้าเว็บเขียนวา่ สนิ คา้ หมด
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

昨 天 我们没开门啊 ,亲。

พอดเี มื่อวานร้านปดิ นะ

kěyǐ hǎo d e yàoshi n ǐ biān j í l e qǐnggào s ù w ǒ ā

可以 。 好的,要是你 编 辑了 请 告诉我啊。

ได้ ๆ โอเค หากแกไ้ ขแลว้ รบกวนบอกฉนั ด้วยนะ
องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม
búkèqì
xièxiè n ǐ d e bāngzhù
不客气。
谢谢 你的 帮 助。
ไม่เป็นไร
ขอบคุณสาหรับความช่วยเหลอื
20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

生词 คาศพั ท์

编辑 biānjí แกไ้ ข
สนิ คา้ หมด
缺货 quēhuò

-- 5 --

กรณีท่ี 6 น้ีใช้ถามสต็อคสนิ ค้าและสถานะของสินค้าเพื่อต้องการวนั เวลาทแี่ น่ชัด

xiànzàiméixiànhuò ā qīn zhèkuǎnyǒuxiànhuò m a

现 在没 现 货啊,亲。 这 款 有 现 货吗 ?

ตอนน้ไี ม่มสี นิ ค้าเลย สนิ ค้าอันนม้ี ีของพร้อมส่งไหม
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อม
b ù chángshí d e qīn
สง่ ไหม
不 长 时的 亲
n ǐ zhīdào m a j ǐ tiānyǒu ā
ไมน่ านคะ่ ลูกค้า
你知道吗? 几 天 有啊。

พอจะทราบไหม ของจะมีวนั ไหนง
เสอ้ื 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

kěyǐ ā hǎo d e yàoshi n ǐ yǒuxiànhuò l e qǐnggào s ù w ǒ ā

可以 。 啊 好的,要是你有 现 货了 请 告诉我啊。

ได้ค่ะลกู ค้า โอเค ถ้ามีสินค้าแล้วบอกฉนั ด้วยนะ
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่

ไหม

xièxiè n ǐ d e bāngzhù

谢谢 你的 帮 助。

ขอบคุณสาหรับความชว่ ยเหลือ
20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

-- 6 --

การสอบถาม
รายละเอียดเฉพาะของสนิ คา้

กรณีท่ี 7 น้ีใช้สอบถามรายละเอียดของสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีลักษณะเฉพาะตัว
และการใช้ที่มีลักษณะเฉพาะ ก็จาเป็นที่จะต้องสอบถามรายละเอียดการใช้สินค้าให้ชัดเจน
และตรงความตอ้ งการของลกู ค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสี ไซส์ วิธีการใช้งาน ดังตวั อย่างการ
สนทนาดา้ นล่าง

qīnqīn nínhǎo n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

亲亲,您好! 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี คณุ ลกู ค้า สวัสดี ขอสอบถามหนอ่ ย

yǒusāng èyán s è lán s è fěn s è h é l ǜ s è d e zhèkuǎnd eyǒuj ǐg èyáns èn e

有三个颜色,蓝色、粉色和绿色的。 这 款 的有几个颜色呢 ?

มี 3 สี สีฟา้ สชี มพูและสเี ขียว สนิ ค้าแบบสนนิ มีค้ ้ากี ชี่สนี ดิ น้ีมกี ส่ี ี
สวสั ี ขอสอบถามหนอ่

ma

吗?

hǎo d e xièxiè

好的,谢谢。

โอเค ขอบคณุ

颜色 生词 คาศพั ท์ สี
蓝色 สีฟ้า
粉色 yánsè สีชมพู
绿色 lánsè สเี ขยี ว
fěnsè
有 you มี lǚsè

-- 7 --

กรณีที่ 8 นี้ใช้สอบถามรายละเอียดของสินค้า ในกรณีท่ีสินค้ามีลักษณะเฉพาะตัว
และการใช้ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ก็จาเป็นท่ีจะต้องสอบถามรายละเอียดการใช้สินค้าให้ชัดเจน
และตรงความต้องการของลกู ค้า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสี ไซส์ วิธีการใช้งาน ดงั ตัวอยา่ งการ
สนทนาดา้ นล่าง

qīnqīn nínhǎo n ǐ hǎo qǐngwèn y í x i à

亲亲,您好! 你好, 请 问一下 ?

สวสั ดี คณุ ลกู คา้ สวสั ดี ขอสอบถามหน่อย

yǒu sì gè chǐ mǎ de zhèkuǎnd eyǒu j ǐ g èyán s è n e

有 s m l xl,四个尺码的。 这 款 的有几个颜色呢 ?

มี 4 ไซซ์ S M L XL สนิ ค้าแบบนสมี ้ินีกค่ีสา้ ีชนดิ นีม้ กี ไี่ ซซ์
สวสั ี ขอสอบถามหนอ่ ma

吗?

hǎo d e xièxiè

好的,谢谢。

โอเค ขอบคุณ

尺码 生词 คาศัพท์ ไซส์

有 you มี chǐmǎ

-- 8 --

กรณีท่ี 9 นี้เปน็ บทสนทนาการสอบถามการใช้งานของเครอ่ื งนวดใบหน้าไฟฟ้า ดังตวั อย่างการสนทนาดา้ นล่าง

b ù k ě y ǐbiànd eqīn zhèkuǎnk ěnéngbiànchéngr è f ū m a

不可以 变 的亲。 这 款 可 能 变 成 热敷吗 ?

เปลี่ยนไมไ่ ด้ค่ะคณุ ลูกคา้ สนิ คา้ แบบนสี้ ามารถเปลยี่ นเปน็ ระบบร้อนไดไ้ หม

hǎod e zhèkuǎnshìbīngliáoshìm a

好的,这 款 是 冰 疗 是吗 ?

โอเค รุน่ นี้เปน็ ระบบบาบดั เย็นใชไ่ หม

shìd eqīn k ěshìw ǒ d ediànp ùháiyǒuk ě y ǐbiànf u d echǎnpǐn

是的亲,可是我的 店 铺还有可以 变 敷的 产 品。

ใช่แล้ว แต่ว่าทางรา้ นของเรายงั มสี ินคา้ ที่สามารถเปลยี่ นระบบได้

x ūyàod e shìn ǎkuǎnn e

需要的,是哪 款 呢 ?

ต้องการค่ะ รุ่นไหนเหรอคะที่สามารถเปลย่ี นระบบได้

shìzhèkuǎnb a à n y íxià biàny ìzhǒngf ū

是这 款 吧。按一下 变 一 种 敷。

เป็นรุ่นนคี้ ะ่ กดคา้ งไวส้ ักครู่ ระบบจะเปลยี่ นเองระบบได้

生词 คาศัพท์

变成 biànchéng เปลย่ี นเปน็ 热敷 rèfū ระบบรอ้ น
敷 fū ระบบ 冰疗 bīngliáo บาบัดเยน็
店铺 diànpù รา้ นคา้

按 an ก

-- 9 --

กรณที ี่ 10 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามวสั ดทุ ่ีใช้สาหรับสนิ ค้าทต่ี ้องการสัง่ ซอ้ื

zài d e qīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í xià

在的亲。 你好, 请 问一下。

สอบถามได้เลยค่ะ สวสั ดคี ่ะ ขอสอบถามหน่อย

zhèkuǎncáizhìshìpàomiánháishì s ù liào n e

这 款 材质是泡 棉 还是塑 料 呢 ?

สนิ คา้ น้วี ัสดุทามาจากโฟมหรอื พลาสตกิ

zhèkuǎnshìfángshuǐ d í lún d e qīn

这 款 是 防 水 涤纶的亲。

สินคา้ ชนดิ นีเ้ ป็นพอลเี อสเตอร์ชนดิ กนั นา้ ระบบได้

hǎo d e xièxiè

好的,谢谢。

โอเค ขอบคุณ

材质 生词 คาศพั ท์ วัสดุ
泡棉 โฟม
塑料 cáizhì พลาสติก
防水涤纶 pàomián พอลเี อสเตอรช์ นิดกนั น้า
sùliào
按 an ก fángshuǐ dílún

-- 10 --

กรณีท่ี 11 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามการใชง้ านของเครื่องเลเซอร์กาจัดขน ดังตัวอย่างการสนทนา
ด้านลา่ ง

zài d e qīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í xià

在的亲。 你好, 请 问一下。

สอบถามไดเ้ ลยค่ะ สวัสดคี ะ่ ขอสอบถามหน่อย

k ě y ǐ shǐyòngduōchángshíjiān

IPL 可以使 用 多 长 时间

เคร่ือง IPL สามารถใชไ้ ดน้ านแค่ไหน

wànc ì shǎnguāngd eqīn d à gài g èxīngq ī

60 万 次 闪 光 的亲,大概 8 个 星 期

สา的dมeา。รถยงิ แสงเลเซอรใ์ ชไ้ ด้ 600000 ครงั้ ประมาณ 8 สัปดาห์

k ě y ǐ d eqīn r ú guǒzuòwán l e wànc ì k ě y ǐ huàndēngtóuma

可以的亲。 如果做 完 了 60 万 次,可以 换 灯 头吗 ?

สามารถเปลยี่ นได้ค่ะ ถา้ หากวา่ ใชค้ รบ 600000 แสนคร้งั สามารถเปล่ยี นหัว
เลเซอร์ไ ้ไหม

次 生词 คาศัพท์ ครงั้
闪灯 เลเซอร์
星期 cì สัปดาห์
灯头 shǎndēng ส่วนหวั ของหลอดไฟ
做完 xīngqī ใช้หมด
dēngtou
按 an ก zuòwán

-- 11 --

กรณีที่ 12 นี้เป็นการสอบถาม เมอื่ ต้องการภาพสนิ คา้ จรงิ เพื่อประกอบการตัดสนิ ใจในการเลือกซ้ือสินค้า

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชิญสอบได้เลย สวสั ดี ขอสอบถามหน่อย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า
yǒuxiànhuòd eqīn
พร้อมสง่ ไหม
有 现 货的亲。
x ūyàoshǒudiàndòngx īnǎiq ì tào yǒuxiànhuòm a
มีสินคา้ พร้อมสง่ คะ่ ลูกค้า
需要 手 电 动 吸奶器 1 套 有 现 货吗 ?
k ě y ǐqīn shāoděng
ตอ้ งการเคร่อื งป๊มั นมไฟฟ้า 1 ชุด มสี นิ คา้ พรอ้ มส่งไหม
可以亲, 稍 等 。
m áfann ǐgěiw ǒchǎnpǐnd eshít ú y í x i k ě y ǐ m a
ได้คq่ะīnลูกค้า กรณุ ารอสกั ครู่
麻烦你给我 产 品的实图一下,可以吗?
亲。
รบกวนคุณสง่ ภาพสนิ คา้ จริงให้ฉันหน่อยไดไ้ หม

电动吸奶器 生词 คาศพั ท์ เครือ่ งป๊ัมนม
实图 ภาพจรงิ
稍等 diàndòng xǐ ’nǎiqì รอสักครู่
shìtú
按 an ก shāoděng

-- 12 --

กรณีที่ 13 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใชง้ านของสินค้าทีม่ ีลักษณะเฉพาะตวั

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชิญสอบไดเ้ ลย สวัสดี ขอสอบถามหน่อย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

zhèkuǎnw á w áyǒuyīnyuèm a

这 款 娃娃有音乐吗?

ตุก๊ ตาตัวนี้มเี สยี งเพลงไหม

yǒuyīnyuèd eqīn nínzàitóu z i à n jiànjiù k ě y ǐ l e t āchàngn ǎ g è y ǔ yánn e

有音乐的亲,您在头子按 键 就可以了。 它 唱 哪个语言呢?

มเี สียงเพลงค่ะ คณุ กดปุ่มทตี่ รงหัวตกุ๊ ตาก็มเี สียงออกมาแล้ว ร้องเพลงภาษาอะไรหรอ

k ě y ǐchàngyīngwénh ézhōngwénd eqīn yàoxuǎnz é y ǔyánshìm a

可以 唱 英 文和 中 文的亲。 要 选 择语言是吗 ?

มีทq亲้ังīภn。าษาจนี และภาษาองั กฤษ ตอ้ งเลอื กภาษาไหม

t íjiāodìngdānd e shíhou m áfann ǐbèizhùyàoy í

提 交 订 单的时候,麻烦你备注要一

xià yàon ǎ g e y ǔyánbèizhùn ǎ g è y ǔyánb a

下 , 要哪个语 言 备 注 哪个语 言吧。

ตอนกดสงั่ สนิ คา้ รบกวนคณุ หมายเหตุให้สักหน่อย
ถา้ ตอ้ งการภาษาไหน ให้หมายเหตุภาษาน้นั

娃娃 wáwá 生词 คาศพั ท์ ānjiàn ปุ่มกด
唱 chàng ตกุ๊ ตา 按键 yǔyán ภาษา
选择 xuǎnzé ร้องเพลง 语言 zhǔnbèi หมายเหตุ
เลอื ก 备注

按 an ก -- 13 --

กรณีที่ 14 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใช้งานของสนิ ค้าทีม่ ีลักษณะเฉพาะตัว

nínhǎo yǒushén m e néngbāngdàonín d e m a nínhǎo qǐngwèn y í xià

您好 ,有 什 么 能 帮 到您的吗? 您好, 请 问一下。

สวัสดคี รับ มอี ะไรใหผ้ มชว่ ยไหมครับ สวสั ดคี รบั ขอถามสักหน่อยครับ

zhèxiāngzàohuāyǒuxiànhuò m a w ǒ yàofěnhóng c ù d à hóng c ù xiāngbīn c ù

这 香 皂花有 现 货吗?我要粉 红 30簇 ,大 红 40簇, 香 槟35簇.

ดอกไมส้ บ่มู สี ินคา้ พรอ้ มสง่ ไหมคะ สีชมพู 30 ชอ่ สแี ดง 40 ช่อและสแี ชมเปญ 35 ช่อ

hǎo nínxiàdān b a

好,您下单吧。

โอเคครบั คณุ สามารถสง่ั ซอ้ื ได้เลยครบั

hé w ǒ xiǎngzhīdào y ì xiāng k ě y ǐ bāozhu j ǐ g è chǎnpǐn

5-6 盒。 我 想 知道一 箱 可以包装几个 产 品?

5 – 6 ชิ้น ฉันอยากจะทราบวา่ หน่ึงกลอ่ งสามารถบรรจุสินค้าได้กี่ชิ้นคะ

y ì xiāngchǐcùn h é zhòngliàngduōshǎo

一 箱 尺寸和 重 量 多 少 ?

ขนาดของกลอ่ งและนา้ หนกั เทา่ ไหรค่ ะ

zuǒyòu

38*29*31。2.5 kg左右。

ประมาณ 2.5 กิโลกรมั ครับ

hǎo d e qǐngshāoděngdìngdān y ǐ xià

好的, 请 稍 等 订 单已下。

โอเคค่ะ รบกวนรอการสง่ั ซ้ือสักครู่

生词 คาศัพท์

簇 cù ช่อ ลกั ษณะนามของดอกไม้

尺寸 chĭcùn ขนาด

等 dĕng รอ

重量 zhòngliàng นา้ หนกั

-- 14 --

กรณีที่ 15 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสินค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะตวั

nínhǎo qǐngwèny íxià zhèkuǎnyǒuxiànhuòm a

您好, 请 问一下。这 款 有 现 货吗?

สวสั ดคี รบั ขอถามสักครู่นะครับ สนิ ค้านม้ี พี ร้อมส่งไหมครบั

yǒuxiànhuò

有 现 货。

มีสนิ คา้ ครับ

y ì píngshìduōshǎoqián k ě y ǐ pián y i y ì diǎn m a

一 瓶 是多 少 钱 可以 便 宜一 点 吗?

w ǒ yàojīn yín tóng g è shí w ǔ g è

我要金,银, 铜 各十五个。

หนึ่งขวดราคาเทา่ ไหร่ครับ สามาลดให้ไดไ้ หม

ผมตอ้ งการ สที อง สเี งิน สีทองแดง สลี ะสิบห้าอนั

nínzhè g e shùliàngquèshí b ú tàihǎoyōuhuì

您这个数 量 确实不太好优惠,

yīnwéi n à kuǎnshìréngōngchuīzhìshuǐjīnliào d e chéngběnlüègāo

因为那 款 是人 工 吹 制 水 晶 料 的 成 本略高

จานวนการสงั่ ของคณุ นอ้ ยเกินไป

เพราะว่านัน่ เปน็ ครสิ ตลั ท่ีเป่าด้วยมอื ราคาจะสงู ข้ึนเลก็ น้อ

ā hǎo d e w ǒ gào s ù k è h ù

啊,好的。我告诉客户

รับทราบค่ะ一yผíม下xiแàจ้งลกู ค้ากอ่ นครับ

生词 คาศัพท์

塞子 sāizi จกุ ขวด ฝาขวด

-- 15 --

กรณีท่ี 16 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสนิ ค้าทม่ี ลี ักษณะเฉพาะตัว

n ǐ hǎo zhèxiāngshuǐpíngyǒuxiànhuò m a

你好 这 香 水 瓶 有 现 货吗?

สวสั ดี ขวดนา้ หอมมีนส้ี ินคา้ พรอ้ มสง่ ไหม

w ǒ xiǎngyàohuáng s è píng

我 想 要 黄 色 20 瓶

ฉนั ต้องการสเี หลือง 20 ขวด

n ǐ hǎo xiàzhōucáihuìyǒuhuò ò píng z i shìtòumíng d e ò

你好, 下 周 才会有货哦, 瓶 子是透 明 的哦

สวสั ดี สปั ดาหห์ น้าถึงจะมีของพร。อ้ มส่ง ขวดเป็นขวดใสธรรมดานะ

hǎo d e w ǒ yàotòumíngpíng jīnxiàn píng

好的。我要透 明 瓶 ,金 线 20 瓶 。

โอเค ฉันต้องการขวดใส สายสีเหลอื ง 20 ขวด

jīnxiànshìshén m e y í dìngyàoqīngchǔ b ù rán f ā cuòhuò w ǒ men b ù f ù z é

金 线 是 什 么?一 定 要 清 楚 不然发错货我们不负责

สายสเี หลอื งคืออะไร ตอ้ งพูดให้ชดั เจนนะไม่อยา่ งน้นั หากสง่ ผดิ พวกเราจะไมร่ บั ผดิ ชอบ

zhè g e jiàoqiú zhè g e jiàoshén m e n e

这个 叫 球ou 这个 叫 什 么呢?

อันนเี้ รียกว่าอะไร

อันนเ้ี รียกวา่ ลกู บอล Ou

bèizhù b ō l í pèihuáng s è chángguǎn q ì náng pēntóu gè

备注:100ML 玻璃配 黄 色 长 管 气 囊 喷头 20 个

หมายเหตุ :100ML ขวดแกว้ พร้อมลกู บอลสายยาวสีเหลือง 20 อนั

香水瓶 生词 คาศัพท์ ขวดนา้ หอม
黄色 สีเหลอื ง
透明 xiāngshuĭpíng ขวดใส
下周 huāngsè สปั ดาห์หนา้
tóumíng
xiàzhōu

-- 16 --

กรณีท่ี 17 นี้เปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใชง้ านของสนิ ค้าท่มี ีลักษณะเฉพาะตัว

nínhǎo qǐngwèn yí xià

您好, 请 问一下。

สวัสดี ขอสอบถามหน่อย

zhíjiēshuō

直接 说

พูดมาได้เลย

zhè yǐ zi jiǎojiàyòngshén me mù zuò ne

这椅子 脚 架 用 什 么木做呢?

ขาตั้งของเก้าอี้นี้ใชไ้ ม้อะไรในการทา

jìnkǒu d e ō u zhōu j ǔ m ù cáizhì d e shí m ù d e

进口的 欧 洲 榉木材质的,实木的

วสั ดเุ ป็นไมบ้ ชี นาเขา้ จากยโุ รป ไมแ้ ท้

chéngshòu l ì zhìliàngshìduōshǎo

承 受 力 质 量 是多 少 ?

รับนา้ หนักไดเ้ ท่าไหร่

gōngjīn zuǒyòu d e chéngshòu l ì w ǒ mendōushìzhìbǎo nián d e n e qīn

130 公 斤 左右的 承 受 力 我们都是质保3 年 的呢亲

รบั นา้ หนักไดป้ ระมาณ 130 กิโลกรมั พวกเรารับประกนั คุณภาพสนิ คา้ 3 ปี

qīn shì b ù y ì h é fǎng p í zhāng zuòdiànshìyòngshén m e miànliào

亲。是布艺和 仿 皮 2 张 坐垫是用 什么面 料?

ใช้ผ้าลินินและหนังเทยี ม เบาะรองน่งั ใชผ้ า้ อะไร

hǎo d e dìngdān y ǐ xià

好的, 订 单已下。

โอเค ฉนั สั่งซอื้ สักครู่

生词 คาศัพท์

榉木 jŭmù ต้นบชี 材质 cáizhì วสั ดุ
făngpí หนงั เทียม
脚架 jiăojià ขาตัง้ เกา้ อี้ 仿皮 zhìbăo รบั ประกัน

布艺 bùyì ผ้าลินิน 质保

-- 17 --

กรณีท่ี 18 นี้เป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใชง้ านของสนิ ค้าท่มี ลี ักษณะเฉพาะตวั

zài d e nínhǎo zài m a

在的。 您好,在吗?

อยคู่ ะ่ สวัสดคี ะ่ อยู่ไหมคะ

liǎng g è s è zhèkuǎnnínyǒu j ǐ g è yán s è

两 个色 这 款 您有几个颜色?

มสี องสีคะ่ สินคา้ ประเภทนม้ี ีก่ีสคี ะ

w ǒ dìngdānjīntiān j ǐ tiān k ě néng f ā huò

我 订 单今 天 几 天 可 能 发货?

ฉันส่งั ซ้อื วนั นตี้ อ้ งใช้เวลาก่วี นั ถึงจะสามารถสง่ สินค้าให้

w ǒ menshí hàofàngjià n ǐ xiànzàixiàdān kànkanxià w ǔ k ě y ǐ gěi n ǐ f ā huò

我们 1 0号 放 假,你 现 在下单,看看下午可以给你发货。

พวกเราหยดุ วันท่ี 10 นี้ ตอนนค้ี ณุ สามารถส่งั ซื้อได้

ไมแ่ นว่ า่ ตอนเทีย่ งนี้อาจจะส่งสนิ ค้าให้คุณไดค้ ะ่

hǎo d e w ǒ gào s ù w ǒ d e g ù k è y í xià

好的,我告诉我的顾客一下。

รับทราบคะ่ ฉนั ขอบอกลกู ค้าของฉนั ก่อนนะคะ

生词 คาศัพท์

放假 fàngjià วนั หยดุ
สง่ั ซ้ือ
下单 xiàdān ตอนบา่ ย
ส่งสินคา้
下午 xiàwŭ

发货 fāhuà

-- 18 --

กรณีท่ี 19 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใช้งานของสนิ ค้าท่ีมลี ักษณะเฉพาะตัว

zhèhuáng sè zài tú yǒu jǐ chǐcùn ne

这 黄 色在图有几尺寸呢?

nín x ū yàoshén m e chǐcùn d e n e สเี หลอื งตามรูปภาพนี้ขนาดเท่าไหร่
ครับ
您需要 什 么尺寸的呢?

คณุ ต้องการขนาดเทา่ ไหร่
คะ

wǒ menshìgēn jù kè hù tí gòngchǐcùndìngzuò de

我们是根据客户提 供 尺寸 定 做的。

พวกเราสามารจดั ทาตามขนาดทีล่ กู คา้ สั่งทาไดเ้ ลยค่ะ

A: hǎo d e w ǒ wèn k è h ù y í xià shāoděng

hǎo d e 好的,我问客户一下, 稍 等 。

好的 โอเคค่ะ ฉนั ขอสอบถามลกู คา้ ของฉันกอ่ น กรุณารอสักครูคะ่

โอเค? ครับ

生词 คาศพั ท์

提供 tígōng จัดทา
ขนาด
尺寸 chĭcùn ส่ังทา
ตามที่
定做 dìngzuò

根据 gēnjù

-- 19 --

กรณีท่ี 20 นี้เปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใช้งานของสินค้าทม่ี ีลักษณะเฉพาะตัว

nínhǎo qǐngwèn y í xià

您好, 请 问一下

สวสั ดี ขอสอบถามหน่อย

zài d e qīn qǐngwènyǒushén m e k ě y ǐ wèinín f ú w ù d e

在的亲, 请 问有 什 么可以为您服务的!

อยู่ครับผม มีอะไรให้ชว่ ยไหม zhè y ǐ z i w ǒ zhǐyàomǎizuòdiàn nínyǒumài m a

这椅子我只要买坐 垫 ,您有卖吗?

เก้าอตี ัวน้ฉี ันจะซ้ือแคเ่ บาะนง่ั คุณมีขายไหม

yǒu d e n à nínyàoshén m e yán s è

有的,那您要 什 么颜色?

มีขาย คุณต้องการสีอะไร w ǒ yàohuī s è zhècáiliàoshìshén m e

我要灰色,这材 料 是 什 么?

ฉันต้องการสีเทา วสั ดุคอื อะไร

shì m á b ù d e yuán y ì zhāng bāoyóu

是麻布的。45 元 一 张 , 包邮。

ผา้ ลินนิ หนึง่ อัน 45 หยวน ฟรคี ่าขนสง่

nín k ě y ǐ pián y i y ì diǎn m a

您可以 便 宜一 点 吗?

คณุ สามารถลดราคาลงอกี หน่อยไดไ้ หม

zuòdiàn b ù y ì jià d e

坐 垫 不议价的。

เบาะน่งั เราไมต่ ่อรองราคา

hǎo d e nín

好的您。

โอเคคะ่

坐垫 zuòdìan 生词 คาศัพท์ huīsè สเี ทา
材料 cáilìao เบาะน่ัง 灰色 mábù ผา้ ลินิน
不议价 bùyìjià วสั ดุ 麻布
ไมต่ ่อรองราคา

-- 20 --

กรณีที่ 21 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสนิ ค้าทมี่ ลี ักษณะเฉพาะตัว

nínhǎo qǐngwèn y í xià zhèyóu w ū jìngchú j ì yǒuxiànhuò m a

您好, 请 问一下 这油污 净 除剂有 现 货吗?

สวสั ดี ขอสอบถามหน่อยนา้ ยาทาความสะอาดมสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

w ǒ yào xiāng dànshì b ù zhīdào y ì xiāngyǒu j ǐ píng

我要20 箱 。但是不知道一 箱 有几 瓶 ?

ฉันตอ้ งการ 20 กลอ่ ง แตว่ ่าไมท่ ราบวา่ หนงึ่ กล่องมกี ี่ขวด

y ì xiāng píng d e qīn

一 箱 24 瓶 的 亲。

หน่ึงกลอ่ งมี 24 ขวดค่ะ คุณลูกคา้

háiméixiàdān w ǒ xiǎngzhīdào yuángēn yuán yǒushén m e b ù y í yàng n e

还没下单。我 想 知道 11.90 元 跟19.90 元 有 什 么不一 样 呢?

ฉันยงั ไม่ไดส้ ่ังซือ้ ฉนั อยากรวู้ า่ 11.90 กบั 19.90 มีอะไรทไ่ี มเ่ หมือนกนั

yuánshì y ì píng yuánshìliǎngpíng d e qīn

11.90 元 是一 瓶 ,19.90 元 是 两 瓶 的 亲

11.90 คอื ราคาหนง่ึ ขวด 19.90 คือราคาสองขวด

w ǒ gēnnín y ì píng yuán d e jià bāoyóu b a nínsuàn y í xià

我跟您一 瓶 9.9 元 的价 包邮吧,您 算 一下。

ฉันให้ราคาตอ่ ขวด 9.9 หยวน ค่าขนส่งฟรี คณุ ลองคานวนดู

hǎo d e n à y ì xiāngduōshǎogōngjīn

好的,那一 箱 多 少 公 斤?

โอเค หนึ่งกล่องนา้ หนกั กกี่ ิโลกรมั

gōngjīnzuǒyòu y ì píng jīn

13 公 斤左右。一 瓶 0.525 斤。

13 กโิ ลกรัมโดยประมาณ หน่งึ ข金วดหนัก 0.525 กรัม hǎo d e nín

好的您。

โอเคคะ่

生词 คาศัพท์

公斤 gōngjīn กโิ ลกรมั

左右 zuóyòu ประมาณ

算 suàn คานวน

-- 21 --

กรณีท่ี 22 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใชง้ านของสินค้าทม่ี ลี ักษณะเฉพาะตวั

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่
n à t ú piànshìcháiyóu f ā dòng j ī
ไหม
那图 片 是 柴 油发 动 机。
w ǒ xiǎngzhīdàozhètái f ā diàn j ī shìshén m e dòng j ī
รปู ส่งมาคอื เครือ่ งยนตด์ ีเซลล์
หรอ 我 想 知道这台发 电 机是 什 么 动 机 ?

เคร่อื งกาเนดิ ไฟฟา้ นี้ ฉนั อยากรวู้ า่ เครอ่ื งยนตแ์ บบไหน
20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

zhètáishì w ú shuātóngxīnhuòzhěyǒushuātóngxīn

这台是无 刷 铜 芯或者有 刷 铜 芯?

เครอื่ งนีเ้ ป็นไดแบบไหน แปลงถ่านหรอื ไมแ่ ปลงถา่ น

w ú shuātóngxīnhuòzhěyǒushuātóngxīn jià g é b ù y í yàng ā

无 刷 铜 芯或者有 刷 铜 芯 价格不一 样 啊

แปลงถ่านกบั ไม่แปลงถา่ นราคาไมเ่ ทา่ กนั

hǎo ā sòngyóutǒngmiǎnfèi m a

好啊, 送 油 桶 免 费吗?

yǒu d e yóutǒng shēng diànpíngxiàn โอเค แล้วจะมถี ังนา้ มันแถมมาดว้ ยไหมง
เสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

有的, 油 桶 20 升 , 电 瓶 线 ,

rùnhuáyóu d à tōngsàn r è q ì h é hàokōngxiāoshēn q ì

润滑油,大 通 散热器和号 空 消 声 器。

มีถังน้ามันขนาด 20 ลิตร มสี ายชาร์จแบต นา้ มนั หล่อลื่น หมอ้ นา้
ขนาดใหญ่ และท่ีเก็บเสยี ง

台发电机 táifā diànjī 生词 คาศัพท์
เครื่องกาเนดิ ไฟฟา้ 油桶 yóutǒng ถังนา้ มนั

柴油发动机 cháiyóu fādòngjī เครื่องยนตด์ ีเซลล์ 升 shēng ลติ ร

无刷铜芯 wúshuātóngxīn ไม่แปลงถา่ น

-- 22 --

กรณีท่ี 23 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใชง้ านของสินค้าทม่ี ลี ักษณะเฉพาะตวั

n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

你好,你在吗? 请 问一下。

zài d e wèn b a สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่
在的,问吧。
ไหม
ถามไดเ้ ลย

zhèkuǎn w ǒ néngxuǎn z é m a w ǒ yàohēi s è b ǐ duō ā

这 款 我 能 选 择吗? 我要黑色比多啊。

สินค้าพวกน้ีเลอื กไดไ้ หม พอดีฉันอยากไดส้ ีดาค่อนข้างเยอะ

เสื้อ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

b ù néngxuǎn z é d e qīn zhèshìhún d e

不 能 选 择的 亲,这是混的

เลอื กไม่ไดค้ ่ะลูกคา้ มนั เป็นแบบคละ

y í dàiyǒu jiàn yuán y í dài z i yǒuduōshǎo jià g é shìduōshǎo

一袋有 80 件 20 元 。 一袋子有多 少 ? 价格是多 少 ?

1 ถงุ มี 80 ตัว ราคา 20 หยวน ง้นั 1 ถุง มีเท่าไร แล้วราคาเท่าไรส่ง
ไหม

n ǐ néngyōuhuìgěi w ǒ m a

你 能 优惠给我吗?

ลดราคาให้หน่อยได้ไหมอะ่

pāiduō w ǒ néng hěnshǎo b ù néng d e

拍多我 能 ,很 少 不 能 的。

สัง่ เยอะกล็ ดได้ ถา้ ส่ังน้อยก็ไมล่ ด

生词 คาศพั ท์
混 hún คละ

-- 23 --

กรณีท่ี 24 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสินค้าทม่ี ลี ักษณะเฉพาะตัว

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่
SML
ไหม
ไซส์ S M L
zhèyàng y ī f u yǒu n ǎ g è hào m ǎ
yǒu d e dànjià g é b ǐ pián y i y ì diǎn
这 样 衣服有哪个号码?
有的 但价格比 便 宜一 点 。
เสอื้ ผ้าแบบนี้มีขนาดอะไรบา้ ง
มี แต่ราคาจะถกู กวา่ เส้อื 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่
ไหม
jūn m ǎ d e
yǒujūn m ǎ m a
均码的
有均码吗 ?
เปน็ แบบฟรีไซส์
มแี บบฟรไี ซสไ์ หม

k ù z i yǒu n ǎ g è hào m ǎ

裤子有哪个号码?

กางเกงละ่ มไี ซสไ์ หนบา้ ง

xièxiè

谢谢

ขอบคณุ

生词 คาศัพท์

均码 Jūnmǎ ฟรไี ซซ์

-- 24 --

กรณีที่ 25 นี้เป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใชง้ านของสนิ ค้าทม่ี ลี ักษณะเฉพาะตัว

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวัสดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่

ไหม

zhèkuǎnnèi y ī zěn m e mài

这 款 内衣怎么卖?

yǒugāngquāndānmài w ú tóngquānhúnmài d ī liàng jiàn เส้ือช้ันในรุ่นนีเ้ ป็นแบบไหน
20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม
有 钢 圈 单卖,无 铜 圈 混卖低 量 10 件

แบบมีโครงขายปลกี แบบไมม่ ีโครงขายคละข้ันตา่ 10 ตัว

jià g é y í yàng m a

价格一 样 吗?

ราคาเทา่ กันไหม

b ù y í yàng d e qīn dàngěinínpián y i ā

不一 样 的亲,但给您 便 宜啊

ราคาไม่เทา่ กนั แตว่ า่ สามารถลดให้ได้

w ǒ kàn y í xià hùn g è k ě y ǐ xuǎn s è m a w ǒ yàohēi s è b ǐ jiàoduō

我看一下 混个 可以 选 色吗?我要黑色比 较 多

เดย๋ี วฉันดูให้ แบบคละเลือกสไี ดไ้ หม อยากไดส้ ีดาเยอะหนอ่ ย
องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

生词 คาศพั ท์

内衣 nèiyī เสื้อช้นั ใน

钢圈 gāngquān โครงเหล็ก

单卖 dānmài ขายปลีก

-- 25 --

กรณีท่ี 26 นี้นี้เป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสินคา้ ที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวัสดี อยไู่ หม ขอถามหนอ่ ยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่

ไหม

zhèxiélúnshì s ì lúnhuòzhěshuānglún

这鞋轮是四轮或者 双 轮?

รองเท้าสเกต็ อนั นเ้ี ป็นแบบ 4 ลอ้ หรือ ล้อคู่
เสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

s ì lún shuānglúnjiùyǒu n ǐ yào n ǎ g e

四轮, 双 轮就有 你要哪个?

มีทงั้ แบบสล่ี อ้ และล้อคู่ คณุ ตอ้ งการแบบไหน

shuānglúnyǒudàidēng m a

双 轮有带 灯 吗?

yǒu d e แบบลอ้ คูม่ ไี ฟไหม
0 ตวั มสี นิ ค้า
有的 พร้อมสง่ ไหม

มไี ฟคะ่ s ì lún n e yǒu m a

yǒu d e qīn 四轮呢 有吗?

有的亲 แบบสี่ลอ้ ล่ะ มไี ฟไหม
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า
มีไฟเชน่ กันค่ะ
พร้อมสง่ ไหม

生词 คาศพั ท์
轮 lún ล้อ
灯 dēng ไฟ

-- 26 --

กรณีท่ี 27 นี้เปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใชง้ านของสนิ ค้าท่มี ลี ักษณะเฉพาะตวั

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวัสดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่
shìshén m e yǒu t ú piàn m a
ไหม
是 什 么 有图 片 吗?
n ǐ d e màidiànyǒupíng chǐcùnshì háoshēng m a
แบบไหนคะ คณุ พอจะมรี ปู ภาพไหม
你的卖 店 有 瓶 尺寸是 5 毫 升 吗?

ร้านคณุ มขี วดขนาด 5 มลิ ลลิ ิตรไหม
เสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

shìxiāngshuǐ b ō l i píng

是 香 水 玻璃 瓶

เปน็ ขวดนา้ หอมขวดแก้ว

b ō l i píngméiyǒu zhǐyǒu s ù liàopíng d e b ō l i píngnéngdìngzhì m a

玻璃 瓶 没有,只有塑 料 瓶 的 玻璃 瓶 能 定 制吗?

ขวดแกว้ ไมม่ ี มเี ป็นแบบขวดพลาสติก สั่งทาขวดแกว้ ไดไ้ หม

b ù néngdìngzhì méiguān x i

不能 定制 没关系

ทางเราไมร่ บั สั่งทา ไมเ่ ป็นไร

生词 คาศัพท์

毫升 hàoshēng มิลลลิ ิตร
นา้ หอม
香水 xiāngshuǐ ขวดแก้ว

玻璃瓶 bōlipíng

-- 27 --

กรณีท่ี 28 นี้เปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใช้งานของสนิ ค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัว

n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

你好,你在吗? 请 问一下。

zài d e wèn b a สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหนอ่ ยน

在的,问吧。 ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่

ถามไดเ้ ลย ไหม

n ǐ yǒu l ú huìshījīn m a

你有芦荟湿巾吗?

l ú huìshījīnyǒu shījīnjiùyǒu yāo n ǎ kuǎn ร้านคุณมที ชิ ชูเ่ ปียกแบบอโรเวล่าไหม20
ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม
芦荟湿巾有,湿巾就有 要哪 款 ?

มแี บบอโรเวล่า และแบบธรรมดา ต้องการแบบไหนหรอ

méiyǒu ā qīn yǒujiǔjīng m a

没有啊 亲 有酒 精 吗?

ไมม่ แี อลกอฮอล์ มีแอลกอฮอลไ์ หม

w ǒ yào céng y ì píngshījīn xiāng l ú huìshījīn xiāng

我要 4 层 一 平 湿巾 4 箱 ,芦荟湿巾 6 箱 。

เอาหนา 4 ชั้น แบบธรรมดา 4 ลงั แบบอโรเวล่า 6 ลัง20
ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

y í gòng shì xiāngshì m a shì d e xièxiè

一 共 是10 箱 是吗? 是的,谢谢

รวม 10 ลัง ใช่ไหม

ใช่แล้ว ขอบคุณ
20 ตวั มสี นิ ค้า
พร้อมสง่ ไหม

芦荟 Lúhui 生词 คาศัพท์ Shījīn ทชิ ชเู่ ปียก
酒精 Jīujīng อโลเวร่า 湿巾 Céng ช้นั
แอลกอฮอล์ 层

-- 28 --

กรณีท่ี 29 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสนิ ค้าท่มี ีลักษณะเฉพาะตัว

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่

ไหม

shì d e yǒuduōxínghào n ǐ d e chǎnpǐnshǒu j ī k é hún d e shì b ú shì

是的 有多 型 号 你的 产 品 手 机壳混的是不是?

สินคา้ รา้ นคณุ เปน็ แบบคละใชไ่ หม
เสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

ใช่ มีหลายรุน่ เลยนะ

húnshén m e xínghàohuòzhěyán s è

混 什 么 型 号或者颜色?

húnyán s è ā xínghào b ù nénghún d e คละอะไร คละรุ่นหรอื คละสี
เสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่
混颜色啊 型 号不 能 混的。
ไหม
คละสี ไมส่ ามารถคละรนุ่ ได้
tòumíng s è gēnhuā s è nénghùn m a
yàoshi y í yàngxínghàonénghùn d e qīn
透 明 色跟花色 能 混吗?
要是一 样 型 号 能 混的 亲。
สีใสกบั ลายอื่นคละกนั ไดไ้ หม
ถา้ เป็นรนุ่ เดยี วกนั ก็คละได้ ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อม

สง่ ไหม

生词 คาศพั ท์

型号 Xínghào รุ่น 透明色 Tóumíngsè สีใส

一样 Yíyàng เหมือนกัน 花色 Huāsè ลวดลาย

-- 29 --

กรณีที่ 30 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใช้งานของสินค้าท่มี ลี ักษณะเฉพาะตัว

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่
néng shén m e biāoqiān
ไหม
能 什么标 签
w ǒ yàodìngdānbiāoqiān n ǐ néngzuò m a
ไดส้ ิ ปา้ ยอะไรหรอ
我要 订 单 标 签 ,你 能 做吗?
shén m e yán s è qīn
ฉนั อยากสง่ั ทาปา้ ยสินค้า คณุ ทาให้ฉนั ไดไ้ หม
什 么颜色 亲 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

สีอะไรหรอ zhǐbǎnbiāoqiān chǐcùnshì háo m ǐ
纸板 标 签 尺寸是 3*7 毫米。
d ǎ yìn z ì m a
เป็นปา้ ยกระดาษแขง็ ขนาด 3*7 มลิ ลเิ มตร
打印字吗?
qiánmianshìbái s è hòumianshìhēi s è
พิมพ์ตัวอกั ษรไหม
前 面 是白色,后 面 是黑色
shāoděng
ด้านหนา้ สีขาว ดา้ นหลงั สีดานะ
稍 等。 องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่

รอสักครู่ ไหม

b ú yòng d e w ǒ yàokàn l ì z i y í xià

不 用 的,我要看例子一下。

ไมต่ อ้ งพมิ พ์ ฉนั ขอดตู ัวอยา่ งดว้ ยนะ
20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

标签 biāoqiān 生词 คาศัพท์ qiánmiàn ดา้ นหน้า
打印字 dǎyìnzì ป้ายสินค้า 前面 hòumiàn ดา้ นหลงั

พมิ พอ์ ักษร 后面

-- 30 --

กรณีที่ 31 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามรายละเอียดการใชง้ านของสินค้าท่มี ีลักษณะเฉพาะตัว

w ǒ yàozhìdìngshuǐguǎn

我要制 定 水 管 。

yàoshén m e cáiliào jiāohuòzhě ฉนั ต้องการสง่ั ทาสายยาง
เสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า
要 什 么材 料 胶 或者 PVC ? พร้อมสง่ ไหม

ต้องการวสั ดแุ บบไหนอ่ะ ยางหรอื PVC gēnjiāo jià g é y í yàng m a

PVC 跟 胶 价格一 样 吗 ?

PVC กบั ยางราคาเหมือนกนั ไหม

b ù y íyàngd e qīn jiāo เสอ้ื 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม
m ǐ yuán m ǐ yuán shénm echǐcùn
不一 样 的 亲。 胶 10 米 5 元 ,PVC 10 米 4 元 什 么尺寸 ?

ไม่เหมือนกันคะ่ ยาง 10 เมตร 5 หยวน พวี ีซี 10 เมตร 4 หยวน

w ǒ yào nèijìng l í m ǐ chéng s è
我要PVC 。内 径 7厘米, 橙 色

zhìdìng q ǐ p ī liàngshì mǐ เอาเป็น พวี ซี ี รศั มีขอบวงใน 7 เซนตเิ มตร แบบสสี ้ม
ตอ้ งเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

制 定 起批 量 是 100 米

ส่ังทาข้นั ตา่ 100 เมตรนะ

w ǒ yàosānjuàn měijuàncháng m ǐ dōushì mǐ
我要三 卷 每 卷 长 500 米都是 1500 米。

ฉันต้องการ 3 มว้ น มว้ นละ 500 เมตร ทั้งหมด 1500 เมตร

hǎo d e xiànzàihuòcāng b ù kāizhe tiān zuòhǎo ā
好的 现 在货 仓 不开着,7 天 做好啊

ได้ แตต่ อนนโี้ รงงานปิดนะ 7 วนั ถงึ จะทาเสรจ็

生词 คาศัพท์
胶 jiāo ยาง

内径 Nèijìng รศั มขี อบวงใน

橙色 chéngsè สีสม้

-- 31 --

กรณีที่ 32 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามรายละเอยี ดการใชง้ านของสนิ ค้าท่ีมีลักษณะเฉพาะตวั

hǎo d e n ǐ hǎo n ǐ zài m a w ǒ yǒuwèn t í yào n ǐ bāngzhù y í xià

好的 你好,你在吗 ?我有问题,要你 帮 助一下,

ได้ ๆ xiànzài w ǒ d e k è h ù yàodìngdān ā

现 在我的客户要 订 单啊。

สวสั ดี ฉนั มเี ร่ืองใหช้ ่วยหน่อย
ตอนนีล้ กู คา้ ฉันอยากไดใ้ บเสนอราคานะ
ไหมนต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่
ไหม

zhèkuǎn w ǒ m á fan n ǐ bāngzhù w ǒ zuòdìngdān k ě y ǐ m a

这 款 我麻烦你 帮 助我做 订 单,可以吗?

รบกวนคณุ ชว่ ยทาใบเสนอราคาสนิ ค้าช้ินนห้ี น่อยไดไ้ หม

k ě y ǐ d e shāoděng

可以的 , 稍 等 。

ได้ ๆ รอสกั ครูน่ ะ

w ǒ b ú yào d ǎ m ù xiāng h é b ú yàojiāshuì n e

我不要打木 箱 和不要加 税 呢。

ฉันไม่ตอ้ งการตลี งั ไมน้ ะ แลว้ กไ็ มต่ อ้ งรวมภาษีด้วยละ่

kěyǐ

可以 。

ได้ ๆ

生词 คาศพั ท์
税 shui ภาษี

-- 32 --

การสอบถามการขนส่งสนิ คา้
และบรรจภุ ัณฑ์

กรณีที่ 33 น้ีใช้สอบถามรายละเอียดการสง่ สินค้าและการบรรจภุ ณั ฑ์ จากร้านคา้
มาถงึ โกดังของบริษทั เมอ่ื อยากทราบวา่ รา้ นคา้ จะสง่ สนิ คา้ ให้วนั ไหน เพื่อประเมินระยะเวลา
ท่จี ะได้รบั สนิ คา้ และการคานวนขนาดบรรจภุ ัณฑ์ ดงั ตัวอย่างการสนทนาดา้ นลา่ ง

qīnqīn nínhǎo n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

亲亲,您好! 你好, 请 问一下 ?

สวสั ดี คณุ ลูกคา้ สวสั ดี ขอสอบถามหนอ่ ย

jīntiānxiàw ǔ k ě y ǐ f āhuòd e 21450008795342

今 天 下午可以发货的。 zhèg edìngdān n ǐshénm eshíhouf āhuò

สามารถส่งใหไ้ ด้ในวนั นต้ี อนบ่าย 这个 订 单,你 什 么时候发货

เลขทอ่ี อเดอร์ 214500087953呢n4e2?คณุ จะส่งสินค้าเมือ่ ไหร่

hǎo d e xièxiè

好的,谢谢。

โอเค ขอบคุณ

订单 生词 คาศัพท์ การสง่ั ซ้ือ บิล ออเดอร์
发货 ส่งของ ส่งสินค้า
今天 dìngdan
下午 fāhuò วันน้ี
jīntiān
有 you มี xiàwǔ ตอนบา่ ย

-- 33 --

กรณีที่ 34 นี้เป็นบทสนทนาการสอบถามการรายละเอยี ดของการบรรจุภัณฑ์

qīnqīn nínhǎo n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

亲亲,您好! 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี คณุ ลกู ค้า สวัสดี ขอสอบถามหนอ่ ย

h é yǒu gède zhèkuǎnfángchénkǒuzhào h é yǒuduōshǎog è n e

1 盒 有 100 个的。 这 款 防 尘 口 罩 1 盒 有多 少 个呢 ?

1 กล่องมี 100 ชนิ้ หน้ากากกันฝนุ่ รนุ่ นี้ 1 กลอ่ งมีกช่ี น้ิ

hǎod e w ǒ x ūyào h é d e n ǐzěnm ebāozhuāngn e

好的,我需要 50 盒的,你怎么包 装 呢 ?

โอเค ฉันตอ้ งการ 50 กลอ่ ง คุณจะแพ็คสนิ คา้ แบบไหน

w ǒmen h é bāo xiāngd e nínx ūyào h ébāozhuāng xiāng

我们 25 盒 包 1 箱 的, 您需要 50 盒包 装 2 箱

1的dลeัง。ราจะแพ็คได้ 25 กลอ่ ง ออเดอร์ของคณุ 50 กลอ่ ง

เราจะแพ็ค 2 ลงั h é yùnf è iduōshǎoqiánn e

50 盒 运费多 少 钱 呢 ?

50 กล่อง ค่าสง่ เทา่ ไหร่

bāoyóud eqīn

包邮的亲。

คา่ สง่ ฟรี hǎo d e xièxiè

好的,谢谢。

โอเค ขอบคณุ

生词 คาศพั ท์

防尘口罩 fángchénkǒuzhào หน้ากากกนั ฝนุ่ 盒 hé กลอ่ ง
包装 bāozhuāng บรรจุภณั ฑ์ 包邮 bāoyóu สง่ ฟรี
箱 xiāng ลงั

按 an ก

-- 34 --

กรณีที่ 35 นี้เป็นบทสนทนาการสอบถามขนาดบรรจุภณั ฑ์ และนา้ หนักบรรจุภณั ฑ์

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชญิ สอบไดเ้ ลย สวัสดี ขอสอบถามหน่อย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

w ǒyàodìngdānzhèkuǎnd exíngl ixiā g è n ǐzěnm eyàngbāozhuāngn e

我要 订 单这 款 的 行 李箱 5个,你怎么 样 包 装 呢 ?

ฉนั ต้องการสง่ั กระเปา๋ เดินทางแบบน้ี 5 ใบ คณุ จะแพ็คแบบไหน

zhèkuǎnd exíngl i xiāngb ǐjiàod à w ǒmenyàodānd úbāozhuāng

这 款 的 行 李 箱 比 较 大,我们要单独包 装 。

กระเป๋าเดินทางรุ่นนค้ี อ่ นขา้ งใหญ่ เราตอ้ งแพค็ แยกกล่อง

m áfann ǐgěiw ǒ d ebāozhuāngd àxiǎo h zhòngliàngy íxià

麻烦你给我的包 装 大 小 和 重 量 一下。

รบกวนคุณบอกขนาดบรรจุภณั ฑแ์ ละน้าหนกั หนอ่ ยไดไ้ หม

w ǒmenbāo xiāngde yìxiāngbāozhuāngdàxiǎo límǐ

我们包 5 箱 的 , 一 箱 包 装 大 小 50*28*76 厘米,

zhòngliàng gōngjīn

重 量 5.5 公 斤。

qเīรnาจะแพ็คเปน็ 5 ลัง ขนาดต่อ 1 ลังคือ 50*28*76 เซนติเมตร
亲น้า。หนัก 5.5 กโิ ลกรมั

hǎod e xièxiè

好的, 谢 谢 。

โอเค ขอบคุณ

生词 คาศพั ท์

行李箱 xínglǐxiāng กระเปา๋ เดนิ ทาง 比较 bǐjiào ค่อนข้าง
大 dà
麻烦 mǎfàn ใหญ่ 单独 dāndú แยก เดย่ี ว
重量 zhòngliàng
รบกวน 大小 dàxiǎo ขนาด
按 an ก
นา้ หนัก

-- 35 --

กรณีท่ี 36 น้เี ป็นบทสนทนาการสอบถามลักษณะการบรรจุภัณฑข์ องสนิ คา้

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชิญสอบไดเ้ ลย สวสั ดี ขอสอบถามหนอ่ ย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้า
yùnfèibāoyóu d e qīn
พร้อมสง่ ไหม
运费包邮的亲。
w ǒ yàozhèkuǎnchuángdāntào tàoyùnfèibāoyóu m a
คา่ ขนส่งฟรีค่ะลกู คา้
我要这 款 床 单套30 套运费包邮吗 ?

ฉนั ต้องการผา้ ปทู น่ี อนรุ่นนี้ 30 ชดุ คา่ ขนสง่ ฟรีไหม

bāozhuāngshíhou k ě y ǐ y ì q ǐ f ā y ì bāo m a

包 装 时候,可以一起发一包吗 ?

คุณสามารถแพค็ รวมมาใน 1 กล่องไดไ้ หม

tào y ì bāo f ā b ù liǎo d e d à gà i bāo b a

30 套一包发不了的,大概 3 包吧,

y ì bāo f ā tàoqīn

一包发 10 套亲。

30 ชุดแพ็ครวม 1 กล่องไมไ่ หว ตอ้ งแพ็คประมาณ 3 กล่อง
1กลอ่ งแพ็ค 10 ชดุ ค่ะลกู คา้

hǎod e xièxiè

好的, 谢 谢。

โอเค ขอบคุณ

生词 คาศพั ท์

床单套 chuángdāntào ชุดผ้าปูทนี่ อน 一起 yìqǐ ดว้ ยกัน
bùliǎo ไมไ่ หว
发 fā สง่ 不了

大概 dàgài ประมาณ

-- 36 --

按 an ก

กรณีท่ี 37 นเี้ ปน็ บทสนทนาการสอบถามการรายละเอียดของการบรรจภุ ณั ฑ์

nínhǎo qǐngwèn y í xià

您好, 请 问一下。

สวัสดคี ่ะ ขอสอบถามหน่อย

zài d e zhègòumǎihào nín f ā chū l e m a

在的。

อย่คู ะ่

这购买号 77526307 您发出了吗?

เลขท่ีสงั่ ซอ้ื น้ี 77526307 คณุ สง่ สนิ คา้ ออกมาแลว้ หรอื ยงั

děng y ī xià w ǒ wènxià

等 一下我问下。

สกั คร่นู ะครับ ผมขอถามสกั ครู่ครบั

zhègòumǎihàogěi n ǐ f ā l e b a háichà sānshuāng fěnhóng s è d e hào

这购买号给你发了吧,还差 3 双 ,粉 红 色的 37 号

เลขท่สี ่ังซ้อื น้ีสง่ ออกของไปแลว้ นะครับ แต差cย่hàัง。ขาดอีก 3 คู่ เปน็ สีชมพูเบอร์ 37

nínxiànzàinín f ā l e shì m a

您 现 在您发了。是吗?

ตอนนีค้ ุณส่งออกมาแล้วใชไ่ หม
คะ

duì l e n ǐ tuìqián sānshuāng b a chǎng l ǐ háiméihuò

对了,你退 钱 3 双 吧, 厂 里还没货

ใชค่ รบั คุณสามารถขอคืนเงนิ 3 คทู่ ี่เหลือไดเ้ ลยนะครบั ที่โรงงานไมม่ สี ินคา้ แล้วครบั

พร้อมสง่ แล้วครับ

ā hǎo d e w ǒ gào s ù k è h ù

啊,好的。我告诉客户

รับทราบค่ะ 一ฉyันíแx下iจàง้ ลูกคา้ ก่อนนะคะ

退钱 生词 คาศพั ท์ คนื เงนิ
厂 โรงงาน
购买号 tuìqían เลขท่ีสงั่ ซื้อ

chăng

gòumăi hào

-- 37 --

กรณีท่ี 38 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามการรายละเอียดของการบรรจภุ ัณฑ์

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวสั ดี อยไู่ หม ขอถามหนอ่ ยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่

ไหม

zhèkuǎnzhuāngzàishén m e

这 款 装 在 什 么?

สินค้านี้บรรจุมาแบบไหน ( แนบภาพสินค้า)
เสือ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

zhuāngzàixiāng q ǐ p ī liàng g è yàoshipāi b ú dàozhuāngzàidài z i ā

装 在 箱 起批 量 50 个,要是拍不到 装 在袋子啊

n ǐ yàozhuāngzàishén m e jiù k ě y ǐ

你要 装 在 什 么就可以。

ถา้ จะใสล่ งั ข้นั ตา่ 50 ช้ิน ถา้ ไม่ถงึ กต็ อ้ งใสถ่ ุง
คณุ อยากบรรจใุ ส่อะไรก็ได้ แล้วแตค่ ณุ

w ǒ zhīdào l e yàoshi w ǒ yàodānzhuāng k ě y ǐ m a yàojiāqián m a

我知道了。要是我要单 装 可以吗?要加 钱 吗?。

เข้าใจแล้ว ถา้ ตอ้ งการแพค็ แยกอย่างละอนั ได้ไหม ตอ้ งจ่ายเงนิ เพม่ิ ไหม

ต้อง

k ě y ǐ b ú yòng d e

可以,不 用 的。

แพค็ แยกไดไ้ ม่ต้อง จ่ายเงนิ เพิม่

生词 คาศัพท์

袋子 dàizi ถุง

加钱 jiā qián เพ่มิ เงนิ

-- 38 --

กรณีที่ 39 น้ีเปน็ บทสนทนาการสอบถามการรายละเอียดของการบรรจุภณั ฑ์

n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

你好,你在吗 ? 请 问一下。

สวสั ดี อย่ไู หม ขอถามหน่อยต้อง
เสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

zài d e wèn b a

在的,问吧。

ถามไดเ้ ลย

n ǐ zhīdào m a zhèdānhào zhuāngzàichǐcùnshìduōshǎo

你知道吗?这单号687459987 装 在尺寸是多 少 ?

คุณทราบไหมว่า หมายเลขสง่ั ซือ้ น6้ี 87459987ขนาดบรรจเุ ทา่ ไหร่

เสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

zhuāngzài m ù xiāng d e

装 在木 箱 的 50 x 30 x 25 cm

บรรจใุ สล่ ังไม้นะ ขนาด 50 * 30 * 25 เซนตเิ มตร

kè zhòngliàng n e shìduōshǎo

200 克 重 量 呢 是多 少 ?

200 กรมั น้าหนกั เท่าไหร่
เสอื้ 20 ตวั มี
สนิ ค้าพร้อมสง่

ไหม

xièxiè n ǐ d e bāngzhù

谢谢 你的 帮 助。

ขอบคณุ สาหรบั ความชว่ ยเหลอื

生词 คาศัพท์
木箱 mùxiāng ลงั ไม้
克 ké กรมั
帮助 bāngzhù ช่วยเหลอื

-- 39 --

กรณีท่ี 40 นี้เป็นบทสนทนาการสอบถามการรายละเอียดของการบรรจุภัณฑ์

zài d e wèn b a n ǐ hǎo n ǐ zài m a qǐngwèn y í xià

在的,问吧。 你好,你在吗 ? 请 问一下。

ถามไดเ้ ลย สวัสดี อยไู่ หม ขอถามหน่อยน
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อม

สง่ ไหม

n ǐ zhīdào m a zhèdānhào zhuāngzàichǐcùnshìduōshǎo

你知道吗?这单号224587146 装 在尺寸是多 少 ?

คุณทราบไหมวา่ หมายเลขส่ังซือ้ 224587146 ขนาดบรรจเุ ทา่ ไร

เสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

zhòngliàngshì jīn

重 量 是 24 斤。

น้าหนกั ประมาณ 12 กโิ ลกรมั

kuān cháng gāo shìduōshǎo

宽 , 长 ,高 是多 少 ?

กวา้ ง ยาว สงู เท่าไร

zhuāngzàidài z i chǐcùn b ù y í yàng d e qīn

装 在袋子,尺寸不一 样 的 亲

บรรจุใสถ่ ุงขนาดไมแ่ น่นอน วดั ขนาดไมไ่ ด้

hǎo ā méiguān x i

好啊,没 关 系

โอเค ไมเ่ ปน็ ไร

生词 คาศัพท์

宽 kuǎn กวา้ ง

长 cháng ยาว

高 gāo สงู

-- 40 --

การสอบถามและ
ต่อรองราคาสินคา้

กรณีท่ี 41 นี้ใช้สอบถามเก่ียวกบั ราคา ค่าขนส่งจากร้านค้าจีนไปถงึ โกดังจนี ราคา
สนิ คา้ ท่ีตอ้ งการสง่ั ซื้อ รวมไปถึงการต่อรองราคาสนิ ค้า และคา่ ขนสง่ โดยสามารถสง่ ภาพ
สนิ ค้า เพื่อสอบถามสินค้าโดยตรง หรอื อาจใช้คาศัพทใ์ นการสอบถามได้

nínhǎo yǒuxiànhuò de n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià x ū yàoshàngy ī jiàn

您好,有 现 货的 你好, 请 问一下 ?需要 上 衣 20 件

สวสั ดี มสี นิ คq้า亲īพnร。้อมส่ง yǒuxiànhuòma

有现 货吗 ?

สวัสดี ขอสอบถามหนอ่ ย ฉันต้องการ
เส้อื 20 ตวั มีสินคา้ พร้อมสง่ ไหมนต้อง

เสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้าพร้อมสง่ ไหม

nà jiàn yùn fèi duōshǎoqián

那 20 件,运费多 少 钱

ถา้ 2呢n0eต?วั ค่าขนส่งเทา่ ไหร่

n ǐ d e d ìzhǐshìn ǎ l ǐ d e

你的地址是哪里的?

ทอ่ี ยขู่ องคณุ อยู่ทไี่ หน

wǒ zài guǎngdōngshěng shēnzhènshì de

我在 广 东 省 , 深 圳 市的

ฉันอยู่ทีม่ ณฑลกวางตุง้ เมืองเซินเจิน้

jiàn yùnf è i yuánqīn nín t í jiāodìngdān

20 件 运费 20 元 亲。您提交 订 单,

wǒ q ù gǎi y í xiàyùnf è i

我去改一下运费。

20 ตวั คา่ ส่ง 20 หยวน กดสัง่ ซือ้ สนิ ค้าเข้า
มา ฉันจะแกค้ า่ ขนสง่ ให้

生词 คาศพั ท์

上衣 shàngyī เสือ้ 件 jiàn ชน้ิ
运费 yùnfèi ที่อยู่
哪里 nǎlǐ ค่าขนสง่ 地址 dìzhǐ รอสกั ครู่
算 suàn กดสง่ั ซื้อ
改 gǎi ท่ีไหน 稍等 shāoděng

คานวน 提交 dìngdān

แกไ้ ข เปลีย่ น

有 you มี -- 41 --

กรณีท่ี 42 น้ีใช้ต่อรองค่าขนส่งระหวา่ งร้านค้าจนี และโกดังจนี เมื่อค่าขนสง่ สงู เกินไป กส็ ามารถต่อรองได้

w ǒ x ūyàozhèkuǎnd egāogēnxié shuāng yǒuxiànhuòm a

我需要这 款 的高跟鞋 100 双 有 现 货吗?

ฉนั ต้องการรองเทา้ ส้นสงู รุ่นน้ี 100 คู่ มีสินคา้ พรอ้ มส่งไหม

yǒuxiànhuò de qīn

有现 货的亲。

มสี นิ คา้ พร้อมสง่

100nà shuāng yùn fèi duōshǎoqián ne

那 双 ,运费多 少 钱 呢 ?

wǒ zài guǎngdōngshěng shēnzhènshì de

我在 广 东 省 , 深 圳 市的。

100 คู่ ค่าส่งเทา่ ไหร่ ฉนั อยูท่ ่มี ณฑลกวางต้งุ เมืองเสนิ่ เจิ้น

shuāng yùnf è i yuánqīn

100 双 运费 100 元 亲。

100 คู่ ค่าส่ง 100 หยวน

yùnfèik ě y ǐpiány i y ì diǎnm a

运费可以 便 宜一 点 吗 ?

ค่าขนสง่ สามารถลดได้อกี ไหม

w ǒgěinín yuányùnfèib a shuāng yùnf è i yuánduìma

我给您 50 元 运费吧。 100 双 运费 50 元 对吗 ?

ฉนั ใหค้ ุณค่าขนส่ง 50 หยวนแลว้ กนั 100 คู่ ค่าขนสง่ 50 หยวนใช่ไหม

shìd eqīn

是的亲。

ใชแ่ ล้วคุณลกู ค้า

高跟鞋 生词 คาศัพท์ รองเท้าสน้ สูง

双 gāogēnxié คู่
便宜 ถกู
shuāng

pianyi

-- 42 --

กรณีท่ี 43 น้ีเป็นบทสนทนาการสอบถามราคาปลีกของสนิ คา้

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชิญสอบไดเ้ ลย สวสั ดี ขอสอบถามหน่อย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

x ūyàozhèkuǎnshǒuj ī k é jiàn

需要这 款 手 机壳 1000 件

y ígòngduōshǎoqiánn e

一共多少 钱呢?

ฉนั ตอ้ งการเคสโทรศัพท์ร่นุ นจี้ านวน 1000 ช้นิ
ทง้ั หมดราคาเท่าไหร่

y ígòng yuánd eqīn

一 共 2200 元 的亲。

ท้งั หมดราคา 2200 หยวน

n àdānjiàduōshǎoqiánn e

那单价多 少 钱 呢 ?

ถ้าอยา่ งนนั้ ราคาตอ่ ชิ้นเทา่ ไหร่

dānjià yuán d e hǎod e xièxiè

单价 2.2 元 的 好的, 谢 谢。

ตอ่ q亲ชīนิ้n。ราคา 2.2 หยวน โอเค ขอบคณุ

b ú k è q ìqīn

不客气亲。

ไมเ่ ปน็ ไร

生词 คาศัพท์

手机壳 shoǔjīké เคสโทรศัพท์ 单价 dānjià ราคาตอ่ ชน้ิ
一共 ไม่เปน็
yígòng ทงั้ หมด 不客气 búkèqi
按 an ก

-- 43 --

กรณีท่ี 44 น้ีเปน็ บทสนทนาการขอส่วนลดราคาสินค้า และคา่ ขนสง่ จากร้านคา้ จีน

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชิญสอบได้เลย สวัสดี ขอสอบถามหนอ่ ย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

w ǒ x ūyàozhèkuǎnd echǒngw ùgǒuw ō dānjiàduōshǎoqiánn e

我需要这 款 的 宠 物狗窝 单价多 少 钱 呢?

ฉนั ตอ้ งการท่ีนอนสตั ว์เลีย้ งแบบนี้ ราคาตอ่ ชิน้ เทา่ ไหร่

dānjià yuánqīn x ūyào jiàn néngyōuhuìm a

单价 65 元 亲。 需要 2 件 能 优惠吗 ?
ราคาตอ่ ชิน้ 65 หยวน
ฉันตอ้ งการ 2 ชน้ิ ลดราคาไดไ้ หม
b ùnéngyōuhuìd eqīn zhèg ejiàg éshìp ī f ājià
n à k ě y ǐbāoyóum a
不 能 优惠的亲,这个价格是批发价
那可以包邮吗 ?
ลด了lรeา。คาq亲ไīมn。่ได้แลว้ นีค่ ือราคาส่ง
แล้ว ถ้าอยา่ งน้ันขอคา่ ขนส่งฟรีไดไ้ หม

k ě y ǐ d e liǎngjiànk ě y ǐbāoyóu hǎod e xièxiè

可以的, 两 件 可以包邮。 好的, 谢 谢。

ได้ 2 ช้นิ ค่าขนส่งฟรี โอเค ขอบคณุ

生词 คาศพั ท์

能 néng สามารถ 件 jiàn ชนิ้
优惠
批发价 yōuhuì สว่ นลด 价格 jiàgé ราคา
宠物狗窝 สอง
pīfājià ราคาส่ง 两 liǎng

chōngwùgòuwō ที่นอนสตั ว์เลยี้ ง

按 an ก -- 44 --

กรณีท่ี 45 น้ีเปน็ บทสนทนาการตอ่ รองราคาสนิ ค้า เพ่ือให้ไดร้ าคาต่อช้ินที่ถกู ลง

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวสั ดี เชิญสอบไดเ้ ลย สวสั ดี ขอสอบถามหนอ่ ย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

zhèkuǎnd eměij i ǎdēng tàoduōshǎoqiánn e

这 款 的美甲 灯 1 套多 少 钱 呢 ?

เคร่อื งอบเล็บ 1 ชดุ ราคาเท่าไหร่

tào yuánd eqīn

1 套 99 元 的亲。

1 ชดุ ราคา 99 หยวน

yuán miǎnf è ij i ǎyóujiāoma

99 元 , 免 费甲油胶吗 ?

99 หยวน มสี ีทาเลบ็ เจลแถมใหไ้ หม

yuán d eméiyǒuj i ǎyóujiāo k ě shì yuánmiǎnf è ij i ǎyóujiāo

99 元 的没有甲油胶 ,可是138 元 免 费甲油胶。

99 หยวน ไมม่ ีแถมสที าเลบ็ เจล แตว่ า่ ร่นุ 138 หยวนมสี แี ถมให้

yǒud e tào jiàg é yuánb a w ǒ x ūyào yuánd e tào yǒuyōuhuìm a

有的,1 套 价格130 元 吧。 我需要 138 元 的 3 套,有优惠吗 ?

มสี ว่ นลดคะ่ 1 ชุดเหลอื ราคา 130 หยวน ฉันตอ้ งการรุ่น 138 หยวน 3 ชุด มสี ่วนลดไหม

hǎod e xièxiè

好的, 谢 谢 。

โอเค ขอบคุณ

美甲灯 生词 คาศพั ท์ ฟรี แถม
甲油胶 ชดุ
měijiǎdēng เครื่องอบเลบ็ 免费 miǎnfèi
jiǎyóujiāo สที าเลบ็ เจล 套 tào

按 an ก -- 45 --

กรณีท่ี 46 นี้เปน็ บทสนทนาการต่อรองราคาสนิ ค้า เพื่อให้ได้ราคาตอ่ ช้ินที่ถูกลง

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชิญสอบได้เลย สวสั ดี ขอสอบถามหนอ่ ย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มีสนิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

w ǒyàozhèkuǎnd echōngdiànxiàn dānjiàduōshǎoqiánn e

我要这 款 的 充 电 线 ,单价多 少 钱 呢?

ฉนั ต้องการสายชารจ์ แบตรนุ่ นี้ ราคาต่อชิน้ เท่าไหร่

zhèkuǎndānjià yuánd eqīn

这 款 单价 9 元 的亲。

รนุ่ น้ีราคาตอ่ ชิ้น 9 หยวนค่ะลูกคา้

x ūyào xiàn y íxiànk ě y ǐjiǎnj ǐkuàiqiánn e

需要 500 线 ,一 线 可以 减 几 块 钱 呢?

ตอ้ งการ 500 เส้น คณุ จะลดราคาตอ่ ชน้ิ ไดก้ ห่ี ยวน

y íxiànjiǎn kuàib a xiàn dānjià yuán

一 线 减 2 块 吧,500 线 单价 7 元 。

1 เqสī้นn ลด 2 หยวน ถ้าคณุ สัง่ 500 เส้น ราคาตอ่ เสน้ คอื 7 หยวนค่ะ hǎod e xièxiè

亲。 好的, 谢 谢。

โอเค ขอบคุณ

b ú k è q ìqīn

不客气亲。

ไมเ่ ป็นไร

充电线 chōngdiànxiàn 生词 คาศัพท์ jiàn ชิน้
块 kuài สายชารจ์ แบต 件 xiàn ลักษณะนามเสน้
เงินหยวน 线

按 an ก

-- 46 --

กรณีท่ี 47 น้ีใชต้ ่อรองคา่ ขนส่งระหว่างรา้ นคา้ จนี และโกดงั จีน เมอื่ คา่ ขนส่งสูงเกินไป กส็ ามารถต่อรองได้

nínhǎo zàid eqīn n ǐ hǎo qǐngwèn y í x ià

您 好,在的亲。 你好, 请 问一下 ?

สวัสดี เชญิ สอบได้เลย สวัสดี ขอสอบถามหน่อย
ต้องเสอื ้ 20 ตวั มสี นิ ค้า

พร้อมสง่ ไหม

zhèkuǎnd e wúxiànshèxiàngtóu y í g èduōshǎoqiánn e

这 款 的无 线 摄 像 头一个多 少 钱 呢 ?

ฉันตอ้ งการกล้องวงปิดไรส้ ายรนุ่ น้ี 1 เครื่องราคาเทา่ ไหร่

y í g è yuánd e qīn

一个 50 元 的亲。

1 เครอ่ื งราคา 50 หยวน

x ūyào g è yùnfèiduōshǎoqiánn e w ǒ d ecāngk ùzàizhèjiāng

需要 25 个 运费多 少 钱 呢 ?我的 仓 库在浙 江 。

ต้องการ 25 เครื่อง ค่าสง่ เท่าไหร่ โกดังของฉนั อยูท่ ่ีมณฑลเจ้อเจยี ง

yùnfèibāoyóud eqīn nínmǎimǎn yuánshìbāoyóub a

运费包邮的亲,您买满1000 元 是包邮吧。

ค่าขนส่งฟรี เพราะคุณซื้อครบ 1000 หยวน

hǎod e xièxiè

好的, 谢 谢。

โอเค ขอบคณุ

b ú k è q ìqīn

不客气亲。

ไมเ่ ปน็ ไร

无线摄像头 生词 คาศพั ท์ กลอ้ งวงจรปดิ ไร้สาย
仓库 โกดงั
浙江 wúxiànshèxiàngtou มณฑลเจ้อเจียง
cángkùzhèjiāng
按 an ก zhèjiāng

-- 47 --


Click to View FlipBook Version