The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Nusb Rmsep, 2020-02-19 02:48:18

Chinese Conversation For shopping

Chinese Conversation For shopping

กรณีที่ 48 น้ีใช้ต่อรองคา่ ขนส่งระหวา่ งรา้ นค้าจนี และโกดงั จนี เม่ือคา่ ขนส่งสงู เกนิ ไป ก็สามารถต่อรองได้

nínhǎo qǐngwèn yí xià

您好, 请 问一下

สวสั ดคี ่ะ,ขอสอบถามหนอ่ ยนะคะ

zài d e xiǎobǎobèi

在的 小 宝贝。

สวสั ดลี กู ค้าที่รัก

zhèjià g é zhǐshìshānshàng y ī zhōngchángkuǎnwàitàoshì m a

这价格只是 衫 上 衣 中 长 款 外套是吗?

ราคานเี้ ป็นเพยี งราคาแคเ่ ส้อื แจค็ เกต็ ยาวดา้ นนอกอยา่ งเดียวใช่ไหม

shì d e qīnqīn

是的亲亲。

ถกู ตอ้ งคะ่ คุณลูกคา้

méiyǒubái s è y ī f u l ǐ miànshì m a

没有白色衣服里 面 是吗?

ไม่มเี ส้ือสีขาวดา้ นในใช่ไหมคะ

méiyǒu h ā qīnqīn

没有哈亲亲。

ไมม่ ีคะ่ คุณลกู ค้า

hǎo d e xièxiènín

好的,谢谢您。

โอเค ขอบคุณคะ่

上衣 生词 คาศัพท์ เส้อื แจ็คเก็ต
白色 สขี าว
亲亲 shàngyī ลูกคา้ ทร่ี ัก
小宝贝 báisè ลูกคา้ ที่รัก
qīn qīn
xiăo băobèi

-- 48 --

กรณีที่ 49 น้ีใชต้ ่อรองค่าขนส่งระหวา่ งรา้ นคา้ จีนและโกดังจนี เมอ่ื คา่ ขนสง่ สูงเกนิ ไป กส็ ามารถต่อรองได้

nínhǎo qǐngwèn yí xià

您好, 请 问一下

สวัสดีคะ่ ขอสอบถามหนอ่ ยนะคะ

yùnfèi fā dàoguǎngzhōuduì ma

运费发到 广 州 对吗?

ค่าขนส่งสนิ ค้าไปกวางโจวตามราคาน้ถี กู ตอ้ งไหมคะ

w ǒ gǎixià shāoděng

我改下, 稍 等 。

ฉนั ขอเปลีย่ นแปลงกอ่ นนะ รอสกั ครคู่ ะ่

n ǐ hǎo w ǒ méiyǒukàndào n ǐ t í jiāo d e dìng d ā ránhòugǎi b ù liǎo

你好,我没有看到你提 交 的 订 单,然后改不 了 。

สวัสดคี ะ่ ฉันไมเ่ ห็นรายการส่งั ซอื้ ของคณุ ฉนั จงึ ไมส่ ามารถแกไ้ ขราคา

ใหไ้ ด้ค่ะ w ǒ d e k è h ù t ā xiǎngzhīdàoyùnfèi y ǐ qiándìngdānnín

我的客户她 想 知道运费以 前 订 单您.

nín k ě nénggào s ù w ǒ m a

您可 能 告诉我吗?

ลูกคา้ ของฉันต้องการทราบราคาคา่ ขนสง่ สินคา้ ก่อน ถงึ จะสง่ คาสง่ั ซอื้ สินค้า
คุณสามารถบอกฉันหนอ่ ยไดไ้ หม

yùnfèi yuán hǎo de nín xièxiè

运费 36 元 。 好的您,谢谢。

คา่ ขนสง่ 36 หยวน โอเคคะ่ ขอบคณุ นะคะ
ค่ะ

运费 生词 คาศพั ท์ ค่าขนส่ง
提交订单 สง่ คาสัง่ ซ้อื เสนอคาสง่ั ซื้อ
yùnfèi
tíjiāodedìngdān

-- 49 --

กรณีที่ 50 น้ีใช้ต่อรองค่าขนส่งระหว่างร้านคา้ จีนและโกดงั จีน เมือ่ ค่าขนสง่ สงู เกนิ ไป ก็สามารถต่อรองได้

nínhǎo qǐngwèn y í xià

您好, 请 问一下。

สวัสดคี ่ะ ขอสอบถามหน่อย

nínhǎo huānyíngguānglín zhèhuánbǎodàishùbǎnyǒuxiànhuò m a

您好, 欢 迎 光 临。 这 环 保袋竖版有 现 货吗?

สวสั ดคี รบั ยินดตี อ้ นรับครบั กระเปา๋ ผา้ ทรงสูงตั้งตรงมสี ินคา้ พร้อมส่งไหมครบั

yǒu d e n ǐ shùliàngduōshǎo g è

有的,你数 量 多 少 个?

มสี ินค้าครบั คณุ ต้องการจานวนเท่าไหร่

ครับ dāns è dānmiànyìn g è shùkuǎnduōshǎoqián

单色单 面 印1000个 竖 款 多 少 钱 ?

หนึง่ สี พมิ พ์ดา้ นเดยี ว 1000 ใบ ทรงสงู ตั้งตรง ราคาเทา่ ไหรค่ รบั

liǎngyuányígè miǎnfèiyìnshuā

两 元一个, 免 费印 刷 ,

dān s è shuāngmiànyìn z ì h é dānmiàn y z ì shì y í yàng d e jià g é yǒugàizi kěyǐzhédié

单色 双 面 印字和单 面 印字是一 样 的价格。 有盖子 可以折叠 。

หน่งึ ใบ 2 หยวน ฟรคี า่ แมพ่ มิ พ์ กระเปา๋ สีเดียวพิมพโ์ ลโก้สองดา้ นหรือหนง่ึ ดา้ น

ราคากเ็ หมือนกันครับ มฝี าปดิ สามารถพับเกบ็ ได้

r ú guǒ w ǒ yàoliǎngqiān g è dānjià y í yàng

如果我 要 2000个单价一 样

ถา้ หากผมตอ้ งการ 2000 ใบ吗m รaา?คาจะยังเทา่ เดิมไหมครับ

yuán bāoyóu

1.90 元 ,包邮。

1.90 หยวนต่อใบครับ ฟรคี า่ ขนสง่ สินคา้

欢迎光临 生词 คาศัพท์ ยนิ ดตี ้อนรับ
竖版 แนวต้ัง
huānyíng guānglín
shù bǎn

-- 50 --
Click to View FlipBook Version
Previous Book
(DK Eyewitness) Travel Guide - Brittany
Next Book
BUKU PROGRAM BANTUAN AWAL SK TEHEL TAHUN 2020