The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

แผนการสอนม.5-บท3

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by eprow1999, 2021-10-20 04:33:44

แผนการสอนม.5-บท3

แผนการสอนม.5-บท3

แผนการจัดการเรยี นรูท้ ี่ 3

กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาตา่ งประเทศ รายวิชา ภาษาจีน รหัสวชิ า จ32201

หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 3 你喜欢吃什么? ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2564

เร่ือง เธอชอบกินอะไร ชั้นมธั ยมศกึ ษาปที ่ี 5 (On hand)

ผู้สอน นางสาวเปมิกา แก้วปัญญา โรงเรียนเชตพุ นศกึ ษา (ในพระสงั ฆราชูปถัมภ์)

มาตรฐานการเรยี นรู้/ตวั ชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรือ่ งท่ีฟงั และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความ
คิดเห็นอย่างมีเหตผุ ล

มาตรฐาน ต 1.2 มีทกั ษะการสือ่ สารทางภาษาในการแลกเปล่ียนข้อมลู ข่าวสาร แสดงความรสู้ ึก
และความคดิ เห็นอย่างมปี ระสทิ ธภิ าพ

มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความต่างระหว่างภาษาและวฒั นธรรมของเจา้ ของภาษา
กับภาษาและวฒั นธรรมไทย และนำมาใชอ้ ยา่ งถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชีว้ ดั
ตัวชว้ี ัด ต 1.1.2 ระบสุ ทั อกั ษรตามระบบพนิ อิน อา่ นออกเสียง และประสมเสียง คำง่ายๆตาม
หลกั การออกเสียง
ตวั ช้วี ดั .ต 1.2.1 พดู ตอบโต้ ด้วยประโยคส้ันๆง่ายๆในการสอื่ สารระหว่างบุคคลตามแบบที่ฟงั
ตวั ช้ีวัด ต 2.2.1 ระบุตัวอกั ษรและเสยี งตัวอักษรของภาษาจนี และภาษาไทย

ผลการเรียนรู้

1. เรยี นรดู้ ้วยตนเองจากใบความร้ทู ีไ่ ด้รบั
2. ทำแบบฝึกหดั ไดถ้ ูกต้อง

สาระสำคัญ

การถาม - ตอบเกี่ยวกบั อาหารท่ชี อบเป็นการใชภ้ าษาเพ่ือการสอื่ สาร ผู้เรียนต้องเรยี นรู้คำศัพท์ที่
เกยี่ วข้อง จึงจะทำให้การสนทนาถูกต้องและใชไ้ ด้อย่างเหมาะสม รวมถงึ การได้คำศัพท์เรื่องอาหาร นำ้ หรอื
ผลไม้เพ่ือนำมาใช้ในชีวติ ประจำวันไดอ้ กี ดว้ ย

จุดประสงคก์ ารเรียนรู้

ความรู้ ( K )

- นักเรยี นสามารถเรียนรู้และเข้าใจความหมายของคำศัพทภ์ าษาจีนเร่ืองการด่มื กนิ
หรอื สทนาเกี่ยวกับอาหาต่างๆในหลายรูปแบบ

ทักษะ / กระบวนการ ( P )

- นักเรยี นสามารถเขยี นคำศัพท์ภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้อง

คุณลักษณะ ( A )

- นักเรยี นมีความกระตอื รือร้นในการเรียน ใฝ่เรยี น และมีความรบั ผิดชอบ

สาระการเรยี นรู้

词语

吃 chī กิน …干儿 …gānr ...แหง้

蛋糕 dàngāo ขนมเคก้ 请客 qǐngkè เลีย้ งแขก

爷爷 yéye ป่ ู 喝 hē ดมื่

可乐 kělè โคลา่ /โคก้ 还是 háishi หรือ

冰水 bīng shuǐ นา้ เย็น 椰子 yēzi มะพรา้ ว

…汁 …zhī นา้ ... 冰茶 bīng chá ชาเยน็

桃子 táozi ลกู ทอ้ 但是 dànshì แต่ว่า

守夏节 shǒu xià jié วันเขา้ พรรษา

守夏期 shǒuxià qī ชว่ งจำพรรษำ

守夏节戒酒 shǒuxià jié jiè jiǔ งดเหลำ้ เขำ้ พรรษำ

敬奉大蜡烛 jìngfèng dà làzhú ถวำยเทยี นพรรษำ

斋僧行善 zhāi sēng xíng shàn ทำบุญใสบ่ ำตร

进行巡烛礼 jìnxíng xúnzhú lǐ ไปเวยี นเทยี น

献布施品 xiàn bùshīpǐn ถวำยสงั ฆทำน

三宝佛节 sān bǎo fó jié วนั อาสาฬหบชู า

每年泰历八月十五日,即泰国守夏节前一日,为

“阿莎叻哈普差节”。

měinián tài lì bā yuè shíwǔ rì, jí tàiguó shǒu xià jié qián yī
rì, wèi “ā shā lè hā pǔ chà jié”.

ทกุ ๆ ปีวนั ท่ี 15 เดอื น 8 ตำมปฏทิ นิ จนั ทรคตขิ องไทย กค็ อื กอ่ นวนั เขำ้ พรรษำ 1 วนั เป็นวนั อำสำฬหบชู ำ

这一天是佛祖成道后首次讲道的日子;

zhè yītiān shì fózǔ chéngdào hòu shǒucì jiǎng dào de rìzi;

เพรำะวนั น้เี ป็นวนั ทพ่ี ระพทุ ธเจำ้ ทรงพระธรรมเทศนำเป็นครงั้ แรกหลงั จำกตรสั รู้

有了第一个佛门弟子的日子;

yǒule dì yī gè fómén dìzǐ de rìzi;

เป็นวนั ทม่ี พี ระภกิ ษุรปู แรกในพทุ ธศำสนำ

也是佛教“三宝”佛、法、僧都齐备的日子。

yěshì fójiào “sānbǎo” fú, fǎ, sēngdōu qíbèi de rìzi.

ถอื เป็นวนั ทม่ี ี พระพทุ ธ พระธรรมและพระสงฆ์ ครบเป็นองค์ พระรตั นตรยั

รูปประโยคท่ีใชใ้ นบทเรียน

(สง่ ใหท้ างแชทในกลมุ่ หอ้ ง)
กระบวนการเรยี นรู้

1. การเขยี นคำศัพท์ภาษาจีนท่ีถูกต้อง
ชิน้ งาน / ภาระงาน

1. ใหน้ ักเรียนคัดคำศัพทเ์ ก่ยี วกับอาหารและตอบคำถามอาหารต่างๆเป็นภาษาจนี
2. ใบความรู้
3. สมุดเล่มเล็ก เร่อื ง วันสำคญั ทางพระพุทธศาสนา
สอ่ื / อุปกรณ์ / แหล่งเรียนรู้
1. ใบความรู้
2. ใบงาน

กิจกรรมการเรยี นรู้

1.ครผู ู้สอนสง่ power point เนอื้ หาบทท่ี 3 ไปในกลุ่มแชทของห้อง

2.ครูผ้สู อนจดั ทำใบความร้แู ละแบบฝึกหดั

ใบงานบทท่ี 3 เร่อื ง 你喜欢吃什么?

ใบงานบทที่ 2 เรือ่ ง 他今年十六岁
(เนื้อหาไดส้ อนในคาบแลว้ )

สมุดเล่มเลก็ เร่อื ง วนั สำคัญทางพระพุทธศาสนา

3.ครูผู้สอนนำใบความรู้และแบบฝกึ หัดสง่ ให้แกน่ ักเรยี น ( 2 อาทติ ย์ต่อ 1 ใบงาน )

แบบการประเมินผล

ทกั ษะทต่ี ้องการวดั วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์การประเมนิ
แบบฝึกหัด
ความรู้ ( K ) ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมนิ คุณภาพระดับ
- นกั เรียนสามารถเรยี นรู้และเข้าใจ
ดีข้นึ ไป
ความหมายของคำศพั ทภ์ าษาจีน แบบฝึกหดั บทท่ี

เรือ่ งการด่มื กนิ หรือสทนา 3

เกย่ี วกับอาหาตา่ งๆในหลาย

รูปแบบ

ทกั ษะ / กระบวนการ ( P ) แบบฝกึ หัดบทท่ี แบบฝกึ หัด ผ่านเกณฑ์การ
- นักเรยี นสามารถเขยี นคำศพั ท์ 3 ประเมินคุณภาพระดบั
ภาษาจนี ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง แบบฝึกหดั
และการส่งงาน ดขี น้ึ ไป
คณุ ลักษณะ ( A )
- นกั เรยี นมคี วามกระตอื รือรน้ ใน สงั เกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์การ
การใฝเ่ รยี น และมคี วามรับผิดชอบ จากการส่งงานที่ ประเมินคุณภาพระดบั

ได้รบั มอบหมาย ดีขน้ึ ไป

รายละเอยี ดเกณฑป์ ระเมนิ ผล คณุ ภาพ

รายการ ระดบั คุณภาพ คะแนน
ประเมินอิง
มาตรฐาน

4 ( ดีมาก ) 3 ( ดี ) 2 ( พอใช้ ) 1 (ปรับปรุง )

ความถูกต้องใน ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ ทำแบบทดสอบ 5
การทำ ไดถ้ ูกต้อง ได้ถูกต้อง ได้ถูกตอ้ ง ถกู ต้อง

แบบฝึกหัด ทุกข้อ 10 - 11 ข้อ 7 - 8 ข้อ นอ้ ยกวา่ 5 ข้อ
15 ข้อ

ความถกู ตอ้ ง นักเรยี น นักเรยี น นักเรยี น นกั เรียน

ในการเขียน สามารถเขยี น สามารถเขียน สามารถเขยี น สามารถเขยี น 3
2
คำศพั ท์ คำศัพท์ถูกตอ้ ง คำศัพทถ์ ูกตอ้ ง คำศัพทถ์ ูกต้อง คำศัพทถ์ ูกต้อง

ภาษาจีนได้ ทั้งหมด 9 คำ ทงั้ หมด 7 คำ ทง้ั หมด 4 คำ น้อยกว่า 2 คำ

อยา่ งถกู ต้อง

ความ นักเรียนมีความ นักเรยี นมีความ นกั เรียนไม่คอ่ ย นักเรียนไม่มี

กระตอื รอื รน้ ใน กระตือรอื รน้ ใน กระตือรือร้นใน มคี วาม ความ

การใฝ่เรียน การใฝเ่ รยี น การใฝ่เรยี น กระตือรอื ร้นใน กระตือรอื รน้ ใน

และมีความ และมคี วาม และมคี วาม การใฝเ่ รยี น การใฝเ่ รยี น

รบั ผิดชอบ รับผิดชอบดี รับผิดชอบ และไม่ค่อยมี และไม่มีความ

มาก บางครง้ั ความ รบั ผดิ ชอบ

รับผิดชอบ

* เกณฑก์ ารผ่านรอ้ ยละ 50

เกณฑก์ ารประเมนิ คณุ ภาพ ระดับคุณภาพ
ช่วงคะแนน 4 ดมี าก
9 - 10 3 ดี
7-8 2 พอใช้
5-6 1 ปรับปรงุ
ต่ำกว่า 4

บนั ทกึ หลังการสอน
ผลการเรียนรู้

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหาและอุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอ้ เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ ข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ลงช่ือ.........................................................
( นางสาวเปมกิ า แกว้ ปัญญา )
ครผู สู้ อน

ความคดิ เห็น / ข้อเสนอแนะของผู้บริหารหรือผทู้ ี่ไดร้ บั มอบหมาย
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………................................................................................................................

ลงช่ือ........................................................( ผปู้ ระเมิน )
( นางสาวเพ็ชรเกรยี ง อาวรัตนกุล )
ตำแหนง่ ครูพี่เลย้ี ง


Click to View FlipBook Version