The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuraishah_muslimah, 2021-04-17 08:42:20

AP025 GLOSARI BAB 6: PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Kolej Matrikulasi Perlis

Keywords: Kolej Matrikulasi Perlis,A9T3

BAB 6 ; PERNIAGAAN
ANTARABANGSA

MUDABISNES

MUHAMAD NORISHAM BIN SAMSUDDIN
PUTRI AN-NUUR FITRAH BINTI ADNAN
NURSYAHIRA BINTI SANUSI

Istilah Definisi Contoh
Lokalisasi Satu bentuk strategi yang
biasa digunakan oleh KFC menawarkan menu
Nasionalisasi syarikat multinasional nasi untuk disesuaikan
untuk menghasilkan
Syarikat produk atau perkhidmatan dengan masyarakat
Multinasional yang sesuai dengan setempat.
negara tempatan dengan
mengambil kira soal-soal
tempatan seperti
kebudayaan, citarasa,
bahasa, penggunaan
modal, bahan mentah dan
tanggapan sesuatu
barangan atau
perkhidmatan yang
dipasarkan.

Merujuk kepada tindakan
sesebuah kerajaan
mengambil alih pemilikan
sesebuah firma asing &
menjadikan firma tersebut
sebagai milik negara.

Penjualan aset secara Guthrie Corporation PLC
paksaan oleh syarikat yang telah diambilalih oleh
multinasional (asing)
kepada pembeli tempatan kerajaan Malaysia pada
di mana syarikat tahun 1981.
multinasional itu hanya
dibayar sedikit pampasan
atau hanya sebagai pihak
minoriti dalam syarikat
berkenaan.

Organisasi yang Coca Cola, Tesco, Sony,
melibatkan diri dalam Nestle, Hyundai SM
aktiviti perniagaan di terbesar di dunia ialah
peringkat antarabangsa
dengan tahap penglibatan Exxon Mobil, ibu pejabat di
yang tinggi. U.S

Merupakan syarikat yang
bersaiz besar, beroperasi
di banyak negara, di

mana syarikat bukan
sahaja menjual produk
mereka di pasaran luar
tetapi juga mengeluar ,
menjalankan
penyelidikan, melatih
pekerja tempatan serta
membangunkan produk
baru di pasaran yang
mereka masuki.

Mempunyai sumber
kewangan dan tenaga
manusia yang besar,
dapat mengawal seluruh
aktiviti syarikat di seluruh
dunia.

Meningkatkan Pengeluar dapat Syarikat Ramly Burger
jualan dan menjalankan pengeluaran dapat menjual produk
keuntungan secara besar-besaran mereka dengan lebih
kerana pasaran luas. banyak kerana mempunyai
Firma tempatan akan ramai pelanggan dari serata
berusaha menurunkan
kos pengeluaran, dunia.
meningkatkan jualan dan
keuntungan operasi lebih
cekap dan efektif,
mencapai ekonomi
bidangan.

Meningkatkan saiz Pengeluar dapat Akibat ramai pelanggan
pasaran meluaskan pasaran dari seluruh dunia, syarikat
dengan mengeksport
produk/perkhidmatan ke Ramly Burger perlu
pasaran dunia. Kuantiti meningkatkan pengeluaran
permintaan akan produk bagi menampung
meningkat daripada
penduduk antarabangsa. permintaan.

Memperoleh Pengeluar tempatan Syarikat Ramly Burger
teknologi baru melalui hubungan dua boleh mendapatkan
hala dapat melakukan
pertukaran maklumat, teknologi terkini dari luar
teknologi. Syarikat negara seperti mesin
tempatan dapat
mengimport mesin pengisar daging dari luar
berteknologi dan tenaga negara untuk digunakan
pakar dari luar negara bagi meningkatkan proses
Pengeluar dapat
pengeluaran.

meningkatkan produktiviti
dan kualiti pengeluaran.

Kekurangan sumber Pengeluar dapat mencari Syarikat Ramly Burger
bahan mentah bekalan bahan mentah boleh mengimport daging
dengan mudah Bahan
mentah yang tidak ada dari luar negara untuk
dalam negara dapat menghasilkan daging
diimport bagi burger untuk pasaran
membolehkan proses akibat penawaran daging
pengeluaran berterusan. dalam negara rendah.

Struktur organisasi Merujuk kepada struktur
organisasi yang akan
diubahsuai mengikut cara Syarikat Ramly Burger
sesebuah organisasi itu mempunyai struktur
beroperasi di tempat yang organisasi yang dibentuk
berbeza. berasaskan produk, lokasi,

Harus membuat dan pengedaran.
perubahan mengikut
keadaan semasa sesuatu
negara supaya operasi
dapat berjalan dengan
lancar.

Struktur organisasi
dibentuk berdasarkan
struktur fungsian produk,
lokasi pelanggan,
pembuatan, matrik,
saluran pengedaran dan
proses.

Pembentukan struktur
fungsian adalah
berdasarkan fungsi/tugas
yang dilakukan di setiap
bahagian seperti,
pemasaran, pengeluaran,
kewangan, penyelidikan
dan sumber manusia.

Kawalan Pemilihan struktur Syarikat Ramly Burger
organisasi yang sesuai akan mengawal struktur
adalah penting kerana
ianya merupakan satu organisasi mereka.
bentuk mekanisma
kawalan yang utama.

Politik dan Persekitaran politik dan Syarikat Ramly Burger
perundangan perundangan perlu melihat kepada cukai
mempengaruhi klim
Ekonomi perniagaan apabila pihak yang dikenakan oleh
kerajaan mengawal sesebuah negara kepada
Sosiobudaya aktiviti perniagaan melalui syarikat asing sebelum
MATRADE kuasa politik dan undang- memulakan perniagaan di
undang yang dibuat untuk
jaga kepentingan negara. sesebuah negara.

Merujuk kepada keadaan Syarikat Ramly Burger
ekonomi di mana perlu memilih negara yang
perniagaan mempunyai ekonomi yang
beroperasi.Sekiranya
ekonomi stabil, maka stabil agar perniagaan di
perniagaan akan negara tersebut berjalan
berkembang tetapi jika
ekonomi lembab, kuasa lancar.
beli pengguna akan
menurun. tempatan oleh Syarikat Ramly Burger
syarikat multinasional y perlu melihat kepada
boleh menjejaskan budaya setempat sebelum
ekonomi tempatan; maka memulakan perniagaan
sekatan dibuat agar produk yang dijual

Kombinasi lebih daripada laku.
dua budaya yang
berlainan yang
menyebabkan kesukaran
dalam mengadaptasikan
sesuatu budaya yang
bukan menjadi kebiasaan
diri.

The Malaysia External
Trade Development
Corporation Perbadanan
Pembangunan
Perdagangan Luar
Malaysia. Ditubuhkan
pada tahun 1 Mac 1993 di
bawah Kementerian
Perindustrian dan
Perdagangan
Antarabangsa.
Merupakan satu agensi
(badan berkanun)
promosi perdagangan
luar negara.

Perniagaan Aktiviti pertukaran produk 7 eleven
antarabangsa dan perkhidmatan untuk
memenuhi keperluan dan Secara langsung- Syarikat
Import kehendak pengguna Yusuf Taiyoob Sdn Bhd
dengan wang atau alatan mengimport buah kurma
Eksport lain untuk mendapat dari Tunisia untuk
Perlesenan keuntungan dan dipasarkan di Malaysia.
kepuasan yang
melampaui sempadan Tidak langsung- Syarikat
sesebuah negara. Perabut Jati di Malaysia
Aktiviti pembelian mengimport perabut jati
barangan dan dari Indonesia melalui agen
perkhidmatan dari negara dia sana(indonesia).
luar dan dibawa masuk Ramly Food Industries Sdn
untuk kegunaan dalam Bhd mengeksport daging
negara oleh individu atau burger sebanyak 30%
organisasi. untuk pasaran eksport ke
Thailand, Singapore,dll.
Aktiviti penjualan Syarikat pengeluaran
barangan dan pakaian kanak-kanak di
perkhidmatan ke luar German mendapat lessen
negara kepada pembeli The Walt Disney Com
individu atau organisasi di untuk menjahit muka
negara asing. Mickey Mouse.
Pemberian hak dan
kebenaran kepada
sesebuah syarikat di
negara asing untuk
mengeluarakan atau
memasarkan atau kedua-
dua sekali sesuatu
jenama produknya
(pemberi lesen) di
pasaran tempatan.

Licensor: pemberi lesen
yang akan mendapat
ganjaran dalam bentuk
yuran dan royalty.
License: penerima lesen
yang akanmenggunakan
lessen tersebut untuk
menjalankan perniagaan.

Kontrak Melalui perjanjian Boeing memberikan
pengeluaran perlesenan,pemberi kontrak kepada syarikat
lessen memberi ACM(M) untuk membina
Francais kebenaran kepada komponen kapal
penerima kontrak seperti terbangnya.
Usahasama paten, tanda perniagaan,
teknologi,penggunaan McDonald’s, KFC, IKEA,
Perlaburan jenama,spesifikasi BONIA
langsung kepada firma penerima
kontrak untuk membuat, Petronas Chemicals Group
mengeluarkan atau Berhad (PCG) berkerjasama
menjual produk dengan PT AKR
Pemberian satu pakej di CORPORINDO Tbk (PT
mana francaisi dibenar AKR) bagi mengedarkan
mengguna tanda niaga bahan kimia di seluruh
perniagaan, perkhidmatan Indonesia.
dan produk, prinsip- Greenfield: Syarikat Honda
prinsip pengoperasian membuka kilang di Melaka.
atau Pengurusan syarikat,
peraturan Pengurusan Mergers: Geely Auto Group
dan khidmat nasihat sebuah syarikat automatif
dalam segala aspek yang ternama di negara China
berkaitan dengan mengambil alih syarikat
perjalanan syarikat Volvo Cars dari Swedwn
daripada francaisor.
Gabungan beberapa
syarikat antarabangsa
menjalankan perniagaan
yang bermotifkan
keuntungan serta
mencapai misi tertentu.

Aktiviti pelaburan dari luar
negara ke dalam
sesebuah negara tertentu
dan membolehkan
pelabur tersebut
mengawal terhadap
asset-aset yang dimiliki di
negara berkenaan.

Greenfield; memulakan
pelaburan dengan

mengadakan peralatan dengan mengekalkan nama
atau kemudahan baru Volvo Cars.
atau menambahkan
bilangan yang sedia ada.

Mergers (penggabungan); Acquisition: Aeon Co Ltd
penggabunghan dengan mengambilalih 100%
syarikat dari negara luar saham milikan Carrefour
berlaku apabila aset-aset Malaysia sebanyak RM 548
dan operasi dari billion.
sesebuah negara
digabungkan untuk
menubuhkan satu entity
perniagaan baru.

Pasaran menimbul Acquisitions Vietnam, China, India,
(emerging market) (pengambilalihan); Argentina, Mexico dan
pengambilalihan lain-lain.
Globalisasi merentasi sempadan
MITI berlaku apabila kawalan Ekonomi global yang
ke atas asset dan operasi kompetitif tanpa sempadan
dipindahkan dari syarikat
tempatan kepada syarikat
dari negara luar.

Sebuah negara yang
berusaha untuk berubah
dan memperbaiki sektor
ekonominya dengan
tujuan mempertingkatkan
prestasi seimbang
dengan negara-negara
yang lebih maju di dunia
melalui pembukaan
pasarannya kepada
pelabur antarabangsa.
Barangan pengguna
bersifat universal dari segi
nilai dan permintaan.

Sebuah kementerian di
bawah kerajaan
persekutuan Malaysia.
Kementerian ini diberi
tanggungjawab untuk
menyelia kegiatan
perdagangan yang
dijalankan oleh Malaysia
seperti import dan eksport
selain menyelaras
kegiatan dan dasar –

AFTA dasar perindustrian Syarikat yang menjalankan
negara perniagaan di kawasan
NAFTA Keputusan penubuhan perdagangan bebas akan
EU sewaktu Sidang diberikan pelepasan duti
Kemuncak Ke 4 ASEAN kastam, duti eksais dan
ASEAN pada 1992. Mesyuarat
ZON PERDAGANGAN Menteri-Menteri Ekonomi
ASEAN pada September
BEBAS 1994 bersetuju
pelaksanaan sepenuhnya
pada 2008 dipercepatkan
kepada 2003 secara
berperingkat-peringkat
Pada 1991, Amerika
Syarikat, Kanada dan
Mexico mengadakan
rundingan untuk tubuhkan
NAFTA. Pada 1 Januari
1994, NAFTA
dikuatkuasakan.

Pada 1 Januari 1994
menerusi Perjanjian
Maastritcht EC telah
ditukar Namanya kepada
European Union (EU).
Dianggotai oleh 27
anggota negara Eropah,
antaranya Belgium,
Perancis, Italy,
Luxemburg, Belanda,
German, Denmark,
Ireland, UK, Greek,
Sepanyol, Portugal dan
banyak lagi
Ditubuhkan pada 8 Ogos
1967 di Bangkok dengan
anggota terdiri daripada
negara-negara ASEAN.
Dianggotai oleh 10 buah
negara, iaitu Malaysia,
Singapura, Brunei,
Indonesia, Thailand,
Filipina, Laos, Myanmar,
Vietnam dan Kemboja
Merupakan wilayah dalam
sesebuah negara yang
melupuskan beberapa
halangan perdagangan
seperti tarif dan kuota

PENGECUALIAN untuk menarik pelaburan cukai jualan atau cukai
CUKAI asing baru perkhidmatansebagai
insentif menarik pengusaha
PEMBIAYAAN Kelonggaran untuk tidak bagi merangsang ekonomi
EKSPORT membayar cukai seperti Pengeluaran Coca-cola di
yang ditetapkan oleh Malaysia di mana perisa
TARAF PERINTIS pihak berkuasa cola adalah diimport dari
luar negara
SUBSIDI Skim ini memberi Skim Pembiayaan Semula
kemudahan kepada Kredit Eksport –
HUB HALAL pengeksport untuk pengeksport boleh
mendapatkan dana mendapatkan pembiayaan
Melindungi industri segera bagi mengekport 95% - 100% daripada nilai
penting produk yang dijual secara pesanan eksport mereka
kredit daripada EXIM Bank

Pengecualian cukai
selama lima tahun akan
diberikan kepada syarikat
yang Berjaya
mendapatkan status
perintis
Sejumlah bayaran yang
dibayar oleh kerajaan
terus kepada pengeluar
untuk mengurangkan
bebanan kerugian
daripada penjualan
produk diperingkat
antarabangsa
Aktiviti pengeluaran,
pemprosesan dan
pengedaran produk halal
oleh pengeluar atau
syarikat yang telah
melepasi piawaian yang
telah ditetapkan oleh
agensi tertentu yang
mempunyai kelulusan
seperti Jabatan Kemajuan
Islam Malaysia.
Melaui sekatan seperti
kuota dan tarif, barangan
import dapat dikurangkan.
Dengan itu, industri
tempatan kurang
menghadapi persaingan
hebat daripada barangan

Menggalakkan import di pasaran Astana City Group (ACG)
perkembangan tempatan
Perlindungan Kerajaan Malaysia
industri baru perdagangan dapat mengenakan tarif terhadap
melindungi industri yang barangan yang diimport
Mengatasi imbangan belum mencapai tahap dari Amerika Syarikat
pembayaran negatif kecekapan. Sebelum Jika tarif ialah 50%, maka
menghadapi persaingan barang import yang
Menjamin peluang daripada barangan bernilai RM20,000
pekerjaan import, industri baru dikenakan jumlah cukai
berpeluang meningkatkan sebanyak RM10,000
TARIF daya saing RM 1 bagi setiap kg barang
Duti Ad-Valorem Barangan import yang RM 1 bagi setiap kg barang
kurang menyebabkan di tambah 5% duti ad-
Duti Spesifik aliran wang keluar negara valorem
Duti Kompaun berkurangan. Dengan itu,
imbangan pembayaran
KUOTA diperbaiki dan
pendapatan negara
meningkat
Industri tempatan yang
baru berkembang akibat
kurangnya persaingan
barang import menjamin
peluang pekerjaan.
Keadaan ini dapat
mengurangkan masalah
pengangguran dan
pendapatan penduduk
tempatan juga dapat
dipertingkatkan
Cukai kerajaan yang
dikenakan terhadap
barangan yang di bawa
masuk dalam negara

Berdasarkan peritus ke
atas nilai produk.

Dinilai berdasarkan
sesuatu unit
Kombinasi antara duti ad-
valorem dengan duti
spesifik ke atas produk
yang sama
Had yang dikenakan
terhadap jumlah unit atau

EMBARGO nilai sesuatu barangan Malaysia mengenakan
yang boleh dikeluarkan lerangan terhadap susu bayi
SUBSIDI atau diginakan atau dari China yang dianggap
diimport merbahaya kepada bayi
PIAWAIAN Larangan kerajaan secara
KESELAMATAN & rasmi untuk mengimport Kerajaan Malaysia yang
KESIHATAN PRODUK atau mengeksport memberikan subsidi kepada
sesuatu barang atau pengeluar jenama
perkhidmatan dari/ke kenderaan (PROTON) yang
sesebuah negara akan menjejaskan
Bantuan yang diberikan persaingan kenderaan di
oleh kerajaan kepada luar negara (TOYOTA,
individu, unit pengeluaran HYUNDAI dll) di pasaran
atau pengeksport samada negara tempatan
dalam bentuk bayaran Kereta yang ingin
langsung atau pinjaman memasuki pasaran negara
Malaysia perlu mempunyai
Satu standard kualiti yang stereng di sebelah kanan
dikenakan ke atas produk
yang ingin dipasarkan di
peringkat antarabangsa


Click to View FlipBook Version