The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sarincstyk, 2021-09-07 03:32:35

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลกุดยาลวน

กุดยาลวน

องคค์ วามรแู้ ละการถ่ายทอดความรภู้ มู ิปัญญาท้องถ่ินคนอบุ ลราชธานี
ตาบล..กดุ ยาลวน...อาเภอ.....ตระการพืชผล..
ชื่อ-สกลุ ....นางบุบผา โสดามรรค

ด้าน..เศรษฐกิจพอเพียง,อาชีพ,สงั คมและชมุ ชน สาขา อาชีพ

ประวตั ิชีวิตและผลงาน
ชอ่ื นางบบุ ผา โสดามรรค ช่อื เลน่ แมผ่ า
เกดิ วนั ท่ี 18 มถิ ุนายน 2507 อายุ 54 ปี
ทอ่ี ยู่ บา้ นเลขท่ี 25 หมู่ 2 บา้ นกุดเมก็ ตาบลกดุ ยาลวน อาเภอตระการพชื ผล จงั หวดั อุบลราชธานี
34130
องคค์ วามรแู้ ละความเชี่ยวชาญ
1.ดา้ นเศรษฐกจิ พอเพยี ง
2. ดา้ นการทอเสอ่ื กก
3.ดา้ นการเกษตร
4. ดา้ นการทาป๋ ยุ หมกั ชวี ภาพ
5. เป็นวทิ ยากร กศน. ตาบล
6.การทาขา้ วกลอ้ งงอก
7.การเพาะเหด็ ขอนขาว/เหด็ นางฟ้า
8. การทาพรมเชด็ เทา้ /การทาพวงกญุ แจ
9.ช่างตดั เยบ็ เสอ้ื ผา้
10.เพม่ิ การทาพานบายศรสี ขู วญั และทาขนั หมากเบง็

กระบวนการ/ขนั้ ตอน/วิธีดาเนินงาน

- การไดร้ บั ความรว่ มมอื จากภาคเี ครอื ขา่ ย
- การประสานงานจากภาคเี ครอื ขา่ ย
วิธีการถ่ายทอดองคค์ วามร้เู พ่อื นาสู่การปฏิบตั ิ โดยการใชส้ อ่ื ประกอบการอบรม อาทเิ ชน่
- หนงั สอื คมู่ อื
- แผ่นพบั
- ใบความรู้
การถา่ ยทอดโดยการบรรยายใหค้ วามรแู้ ละการลงมอื ปฏบิ ตั ิ
ผลผลิต/ผลสมั ฤทธ์ิ/ประโยชน์ที่ได้รบั จากการปฏิบตั ิ

- จดั เป็นศนู ยก์ ารเรยี นรตู้ ามหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพยี ง
- นาความรทู้ ไ่ี ดร้ บั ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ติ ประจาวนั
- เป็นรายไดเ้ สรมิ ในครอบครวั
- ผลผลติ ทไ่ี ดน้ ามาใชใ้ นครวั เรอื น
ลกั ษณะเครือข่ายและการสร้างเครือข่าย การมีส่วนรว่ มกบั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ ง

เป็นเครอื ขา่ ยลกั ษณะหม่บู า้ น ไปสตู่ าบล ไปสอู่ าเภอและไปสจู่ งั หวดั
แผนงานในอนาคต และการนาไปขยายผล (Applicable)

แผนงานในอนาคตคอื สามารถเป็นแหลง่ เรยี นรขู้ องชุมชน/ตาบล/อาเภอ และเป็นแหล่งเรยี นรทู้ ่ีใหค้ วามรู้
รอบดา้ นทส่ี มบรู ณ์แบบในอนาคต
รางวลั หรอื เกียรติคณุ ท่ีได้รบั

1. ดา้ นผมู้ จี ติ สาธารณะบาเพญ็ ประโยชน์เพอ่ื สว่ นรวม ไดร้ บั รางวลั “คนดศี รตี ระการ”
2. อบรม GPA อาสาจากกรมส่งเสรมิ การเกษตร
3. อบรมหลกั สตู รพน้ื ฐานเพอ่ื เป็นอาสาสมคั รดแู ลผสู้ งู อายุทบ่ี า้ น (อผส.)
4. เป็นสตรดี เี ด่นในภาคเศรษฐกจิ และนอกระบบสถานประกอบกจิ การเน่อื งในวนั สตรสี ากล
5. เป็นสตรดี เี ด่นตาบลกุดยาลวน
6. เป็นตวั แทนคณะกรรมการประสานงานชุมชนระดบั หมบู่ า้ น,ชมุ ชนในเขตเทศบาลเพอ่ื ทาหน้าท่ี

ช่วยเหลอื เดก็ เยาวชนและครอบครวั
7. ใหค้ วามร่วมมอื ในการบาเพญ็ ประโยชน์และมสี ว่ นรว่ มในการพฒั นาการเกษตร
8. อบรมความรทู้ างกฎหมายโครงการพฒั นาศกั ยภาพสตรี
9. สง่ เสรมิ สวสั ดภิ าพและพทิ กั ษเ์ ดก็ เยาวชนผดู้ อ้ ยโอกาส คนพกิ าร ผสู้ งู อายุ
10. เศรษฐกจิ พอเพยี ง วนั เกษตรแห่งชาติ หลกั สตู รผนู้ าการเปลย่ี นแปลงชมุ ชน


Click to View FlipBook Version