The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sarincstyk, 2021-09-05 23:10:03

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลเซเป็ด

เซเป็ด

องค์ความรู้และการถ่ายทอดความรภู้ ูมปิ ัญญาท้องถิ่นคนอบุ ลราชธานี
ตำบล.......เซเป็ด..............อำเภอ....ตระการพชื ผล...........
ชือ่ -สกุล.....นางเชย รอดภัย
ด้าน.........การตีหม้อดิน.............สาขา.....หัตถกรรม.....

ประวัตชิ ีวติ และผลงาน
นางเชย รอดภัย ทีอ่ ยู่ปัจจบุ ัน 20 หมู่ 1 บ้านม่วงธง ตำบลเซเปด็ อำเภอตระการพืชผล จังหวดั

อบุ ลราชธานี เป็นวทิ ยาการตหี มอ้ ประจำตำบลเซเปด็ หมอ้ ท่ีถนดั และชำนาญคือ หม้อดนิ ขนาดเล็กสำหรบั หงุ ตม้
ในครวั เรอื และท่ีได้รับความนิยมทส่ี ุด ปารมี(ภาชนะสำหรบั ใสอ่ าหาร ลักษณะคลา้ ยถ้วยขนาดใหญ่)
องคค์ วามรแู้ ละความเช่ียวชาญ
นางเชย รอดภยั ได้รบั การถ่ายทอดองคค์ วามรู้จากมารดามาต้ังแต่เด็กและยึดอาชีพในการเลี้ยงชีพตนและ
ครอบครวั ปจั จบุ ันดินที่ใช้ในการตหี ม้อคอ่ นข้างหายากและมีราคาแพง จึงทำขายตามทีล่ กู ค้าสั่งเท่าน้ัน
กระบวนการ/ขัน้ ตอน/วิธดี ำเนนิ งาน

- การสำรวจภูมิปัญญาทอ้ งถิ่นในแตล่ ะด้านของชุมชน
- คัดเลอื กบุคคลที่มคี วามสามารถในการถา่ ยทอดความรูใ้ ห้กบั คนท่ัวไปได้
- บุคคลที่ได้รบั คดั เลอื กตอ้ งฝึกฝนให้ชำนาญยิ่งข้ึนสามารถถา่ ยทอดความรูไ้ ด้ตลอดเวลา
- ภมู ปิ ัญญาท้องถ่ินสามารถขอรับการสนบั สนนุ วัสดุจากหน่วยงานทเ่ี กย่ี วข้องได้
วธิ ีการถ่ายทอดองคค์ วามรู้เพื่อนำสกู่ ารปฏิบัติ
สาธิตและใหค้ วามรใู้ นการตีหมอ้ ในรูปแบบที่ตนถนดั ให้กับเด็กและเยาวชน รวมท้งั ผู้ทีเ่ ขา้ ไปศกึ ษาดูงาน

ผลผลติ /ผลสัมฤทธ์ิ/ประโยชน์ท่ีได้รับจากการปฏิบตั ิ
1. คนในชมุ ชนมรี ายไดจ้ ากการตีหมอ้
2. เด็กและเยาวชนสามารถเรียนรู้จากภมู ปิ ัญญาในทอ้ งถิน่
3. สามารถเปน็ หมู่บา้ นนวตั วถิ ี
ลักษณะเครอื ข่ายและการสร้างเครอื ข่าย การมีส่วนรว่ มกับหน่วยงานที่เกย่ี วข้อง
ปจั จุบนั การตีหม้อมพี บในเขตตำบลเซเปด็ ตำบลนาพิน อำเภอตระการพืชผล ในการจำหน่ายจะมีกตกิ าการต้งั
ราคาตามขนาดของหม้อ และการขายให้กบั รา้ นคา้ ในอำเภอ จะมกี ารออกแบบให้เขา้ กับรสนยิ มของลูกคา้ ตามแต่
จะออกแบบ หน่วยงานทีเ่ กย่ี วข้อง องค์การบริการสว่ นตำบล พฒั นาชมุ ชน และ กศน.ตำบล
แผนงานในอนาคต และการนำไปขยายผล (Applicable)

- สามารถเป็นแหล่งเรยี นรขู้ องชมุ ชน/ตำบล/อำเภอและเปน็ แหล่งเรยี นรทู้ ีใ่ ห้ความรู้รอบด้านการตหี ม้อให้กบั
คนรุน่ หลงั ได้เรยี นรู้

รางวลั หรือเกยี รตคิ ุณที่ได้รบั
-


Click to View FlipBook Version