The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sarincstyk, 2021-09-07 03:32:00

ปราชญ์ชาวบ้านตำบลไหล่ทุ่ง

ไหล่ทุ่ง

องค์ความรแู้ ละการถา่ ยทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถนิ่ คนอบุ ลราชธานี
ตำบล ไหลท่ ่งุ อำเภอ...ตระการพชื ผล
ช่อื -สกุล สมานศักดิ์ สายเนตร

ดา้ น.......เกษตรทฤษฎีใหม่.......สาขา.......ปยุ๋ หมักชีวภาพ

ประวัตชิ ีวิตและผลงาน
เปน็ วทิ ยากรในดา้ นเกษตรทฤษฎีใหม่ ของตำบลไหล่ทุ่ง เป็นวทิ ยากรของการให้ความรโู้ ครงการไทยนิยม

ยัง่ ยนื ตำบลไหลท่ งุ่ เป็นจติ อาสาของหมู่บ้าน
องค์ความรู้และความเช่ียวชาญ

เป็นผู้มคี วามรู้ในการทำการเกษตร และสามารถขับเคลอื่ นพื้นท่ที ำกินของตนเป็นพื้นที่การเกษตร
ผสมผสาน ทสี่ ามารถสร้างงาน สรา้ งรายได้ ตลอดจนการใหค้ วามรแู้ ละแนะนำการเกษตรกบั คนในชมุ ชน

กระบวนการ/ข้ันตอน/วธิ ีดำเนนิ งาน
ปฏบิ ตั ิงานอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการลงมือทำงานด้วยตัวเอง โดยมขี ้นั ตอนดงั น้ี

1. การปรบั ปรุงที่ดินให้พร้อมในการทำการเกษตร
2. การล้อมรั้วแบ่งพนื้ ทใี่ นในการทำการเกษตร เชน่ พ้นื ที่ปลกู ผกั เลย้ี งสตั ว์ ปลกู ผลไม้ แหล่งน้ำ
3. จัดทำระบบน้ำ ซึ่งใช้ในการเลีย้ งวัวและเอ้อื ประโยชนใ์ นการปลูกพชื ผกั
4. การปลูกพชื ผักตามฤดูกาล (ปลอดสารเคมี) และการเล้ียงสัตว์
5. การวางแผนดูแล รกั ษาการเกษตร
7. การวางแผนพฒั นาการทำการเกษตรครั้งต่อไป
วิธีการถ่ายทอดองคค์ วามรเู้ พอื่ นำส่กู ารปฏิบตั ิ
1. สามารถเป็นเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านการเกษตรแก่ชุมชน โดยใชก้ ลวธิ ีในการเปลีย่ น
แนวความคิดดง้ั เดิมของเกษตรกรให้ยอมรบั การเปลีย่ นแปลงที่อย่บู นพ้ืนฐานเกษตรเศรษฐกจิ พอเพยี ง
2. มกี ารส่งข่าวสารแลกเปลี่ยนเรยี นรูก้ ันโดยใช้สอ่ื ตา่ งๆ ผา่ น ไลน์

ผลผลิต/ผลสัมฤทธ/ิ์ ประโยชน์ทีไ่ ด้รับจากการปฏบิ ัติ

1. สามารถทำอาชีพการเกษตรที่พงึ่ พาตนเองได้

2. การสร้างรายได้ โดยแบง่ ท่ีมาของรายได้ดงั นี้

- ปลกู ขา้ ว พืน้ ที่ 50 ไร่ รายได้ 150,000 บาท/ปี
- ปลูกมนั สำปะหลงั พ้นื ที่ท้งั หมด 13 ไร่ แบง่ เปน็ 2 ส่วน คือ 10 ไร่ ทำมนั แหง้ ขายส่งตลาด
สว่ นอกี 3 ไร่ ใช้เปน็ อาหารเลีย้ งววั รายไดร้ วม 130,000 บาท/ปี
ลักษณะเครือข่ายและการสร้างเครอื ข่าย การมสี ่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกย่ี วข้อง

1. เขา้ ร่วมโครงการต่างๆ ของภาครัฐ และหนว่ ยงานด้วยความเต็มใจและเสยี สละ
2. ยนิ ดีใหใ้ ช้บา้ นและสวนเปน็ สถานที่ประชมุ จดั เวทีประชาคม และจุดสาธิตการเกษตร
3. จัดตง้ั และรวบรวมกลมุ่ อาชพี การเกษตรในชุมชน และเป็นตัวแทนในการจัดจำหน่ายสนิ ค้าผา่ น
ออนไลน์ เพื่อชว่ ยเหลอื และสนบั สนุนการขายสินคา้
แผนงานในอนาคต และการนำไปขยายผล (Applicable)

1. สรา้ งแหล่งจำหน่าย และเปน็ ศูนยก์ ลางในการจัดจำหน่ายสินคา้ การเกษตรในชุมชน

2. พฒั นาการเกษตรที่ยง่ั ยืนให้แก่ชมุ ชนทอ้ งถ่ินโดยการจดั เวทปี ระชาคม ร่วมกนั ทำแผนชมุ ชนทั้ง
ระยะสน้ั และระยะยาวที่เน้นเกษตรอินทรีย์

3. ประสานงานและรว่ มมอื กับหนว่ ยงานภาครัฐเพื่อขอรับการสนับสนุนการเกษตรในชุมชน
4. ผลักดนั ใหเ้ กิดการรวมกล่มุ ทางการเกษตรของประชาชน เพื่อใหเ้ กดิ ความเขม้ แข็ง เชน่ กล่มุ ทำนา
กลุ่มปลกู พชื ไร่ , กล่มุ ปลกู ไม้ผล ฯลฯ
รางวลั หรือเกียรติคุณแหล่งเรยี นร้ทู ่ไี ด้รบั

1. เปน็ ผู้ให้ความรว่ มมือในการบำเพ็ญประโยชน์และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาการเกษตร
2. เป็นผูใ้ หค้ วามรู้ คำแนะนำ ด้านการเกษตรกบั ผู้ทสี่ นใจในชุมชนได้
3. ผา่ นการอบรมเกษตรอนิ ทรีย์


Click to View FlipBook Version