The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manasay Hajida-oh, 2019-12-09 00:31:07

621215 การออกแบบการนำเสนองาน

Thai MOOC PSU008

Keywords: การออกแบบ,design

รายงานผล Thai MOOCPSU 008

การออกแบบการนาเสนองาน
อยา่ งสรา้ งสรรคแ์ ละทนั สมัย

Creative and Modern Presentation Design

มะนาเซ หะยีดาโอะ๊
ครู อนั ดบั คศ.1

โรงเรยี นบา้ นไอรโ์ ซ

สานกั งานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษาประถมศกึ ษานราธิวาส เขต 3
กระทรวงศกึ ษาธกิ าร

รายงานผลการอบรม
หลกั สตู รการออกแบบการนำเสนองานอยา่ งสร้างสรรค์และทันสมัย

(Creative and Modern Presentation Design)
ผา่ นโครงการ Thailand Massive Open Online Course

มหาวทิ ยาลัยสงขลานครินทร์

โดย
นายมะนาเซ หะยีดาโอะ๊

ครู อันดับ คศ.1

โรงเรยี นบ้านไอร์โซ
สำนกั งานเขตพ้ืนทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานราธวิ าส เขต 3

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พื้นฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

คำนำ

รายงานสรุปผลการอบรมตามโครงการ Thailand Massive Open Online Course (การศึกษาแบบ
เปิด เพื่อการเรียนร้ตู ลอดชีวิต) เรื่องการออกแบบการนำเสนองานอย่างสรา้ งสรรคแ์ ละทันสมยั (Creative and
Modern Presentation Design) เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานความรู้ที่ได้รับ อาทิ การประยุกต์โปรแกรม
พื้นฐานอย่าง Microsoft PowerPoint นำไปสู่การออกแบบผลงานเพื่อนำเสนอในระดับสูง เพื่อเกิดความ
ทันสมัยและสร้างสรรค์ เป็นผลงานที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ การทำ Flowchart Animation, การ
ออกแบบ Infographic เปน็ ต้น

ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอขอบคุณโครงการ Thai MOOC ร่วมกับมหาวิทยาลยั สงขลานครินทร์ และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการครั้งนี้ทุกท่าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการอบรมเล่มนี้ สามารถ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน การปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง หากมี
ขอ้ เสนอแนะหรอื ขอ้ ผิดพลาดประการใด ขออภยั มา ณ โอกาสนี้ดว้ ย

มะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ
ผู้รายงาน

1

สารบัญ หนา้
1
คำนำ 2
สารบัญ 3
บนั ทกึ ข้อความรายงานผลการอบรม 4
รายงานผลการอบรม 8
ภาคผนวก

2

บนั ทกึ ขอ้ ความ

ส่วนราชการ โรงเรียนบา้ นไอร์โซ สงั กดั สำนกั งานเขตพืน้ ท่กี ารศกึ ษาประถมศกึ ษานราธิวาส เขต 3
ที่ /2562 วันท่ี 15 ธนั วาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัยหลักสูตรการออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์

และทันสมยั
เรียน ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านไอร์โซ

ตามที่โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เล็งเห็น
ความสำคัญที่จะสร้างให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิดสำหรับ
มหาชนแห่งชาติ (Thai MOOC) ทั้งยังเป็นสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อรองรับ “การศึกษา
ระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning Space) ได้มีหลักสูตรมากมายที่จัดขึ้นโดย
มหาวิทยาลยั ตามกลมุ่ เปา้ หมาย นน้ั

บัดนี้ ข้าพเจ้า นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 โรงเรียนบ้านไอร์โซ ได้
ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัย (Creative
and Modern Presentation Design) ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่านโครงการ Thailand Massive
Open Online Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต) จำนวน 10 ชั่วโมงเรียนรู้ เป็นที่เสร็จ
ส้ินเรียบร้อยแลว้ ข้าพเจ้าขอรายงานผลการอบรม รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จงึ เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชือ่ .................................................................ผู้รายงาน
นายมะนาเซ หะยดี าโอะ๊

รายงานผลการอบรม

1. หลกั สตู ร: การออกแบบการนำเสนองานอยา่ งสรา้ งสรรค์และทนั สมัย
Creative and Modern Presentation Design

2. จำนวนชว่ั โมงการเรียนร:ู้ 10 ช่วั โมง
3. รายละเอียดเนือ้ หา

การประยุกต์โปรแกรมพืน้ ฐานอยา่ ง Microsoft PowerPoint นำไปสกู่ ารออกแบบผลงานเพ่ือนำเสนอ
ในระดับสูง เพื่อเกดิ ความทนั สมัยและสรา้ งสรรค์ กลายเป็นผลงานทมี่ คี วามโดดเด่นและนา่ สนใจ เพ่อื ใหผ้ เู้ รยี น
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใหเ้ กดิ ประสิทธิภาพสงู สุดในการสร้างสรรค์ผลงานอ่ืน ๆ อีกมากมายเชน่ การทำ
Flowchart Animation, Infographic เป็นตน้
4. ส่งิ ท่ไี ด้รบั จากการเขา้ ศกึ ษาในระบบ

4.1. เทคนิคการออกแบบและนำเสนอผลงานอย่างสรา้ งสรรค์
4.1.1 การเลือกใช้ Background ไม่ควรใช้รูปแบบเดิม ๆ หรือซ้ำกันจนมากเกินไป เน้นการ

ออกแบบทเ่ี ป็น Flat Design ซ่ึงเปน็ งานทีแ่ บนราบ ลดองค์ประกอบทีเ่ ป็นมิติ
4.1.2 การกำหนดบรรทัดหรือข้อความในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญเฉพาะสาระสำคัญ

ของเนื้อหา ไมค่ วรมีตวั อกั ษรทม่ี ากเกินไป ข้อความไม่เยอะมาก ไม่ควรเกิน 6-8 บรรทดั
4.1.3 การเลือกตัวอักษรในการนำเสนอ ควรเลือกใช้แบบอักษรที่ให้เหมาะกับงานนำเสนอ

เพือ่ ผลงานนำเสนอดูความเป็นทันสมัยมากขน้ึ ผอู้ ่านเขา้ ใจใน Concept ไดง้ ่าย ซง่ึ รูปแบบของแบบอักษรมี 5
รูปแบบ ดังนี้

1. แบบอักษร Serif เป็นแบบอักษรที่มีหัว เป็นแบบอักษรดั้งเดิม นิยมใช้สำหนับ
พิมพ์เนื้อความลงไป เพราะมีส่วนชว่ ยทำใหอ้ า่ นไดง้ า่ ยข้ึน

2. แบบอักษร Sans Serif เป็นแบบอักษรที่ไม่มีหัว เรียบ ๆ เหมาะกับการสร้าง
หวั ข้อ ทำใหง้ านดทู ันสมยั ข้ึน

3. แบบอักษร Script เป็นแบบอักษรสำหรับงานออกแบบที่เน้นความหรหู รา สื่อถึง
ความสวยงาม ออ่ นชอ้ ย

4. แบบอักษร Handwriting เป็นแบบอกั ษรที่ไม่เป็นทางการใช้กับนำเสนอที่มีความ
เปน็ กันเอง สบาย ๆ ตอ้ งการความนา่ รกั

5. แบบอักษร Display เป็นแบบอักษรประดิษฐ์เพื่อให้มีความแปลก สวย เด่น ไม่
เหมาะสำหรับเนื้อหา หรอื ขอ้ ความจำนวนมาก เนอื่ งจากอ่านยาก

4

เวบ็ ไซต์สำหรบั ดาวนโ์ หลดแบบอกั ษร
- fonts.google
- F0nt (ฟอนต)์
- dafont

4.1.4 การนำภาพถ่ายหรือกราฟิกมาใช้ในงานนำเสนอ ภาพประกอบมีส่วนช่วยในเรื่องการ
ดึงดูดความน่าสนใจของผลงานที่ต้องการนำเสนอ แต่ต้องคำนึงลิขสิทธิ์ของภาพ มีข้อจำกัดด้านใดบ้าง การ
นำเสนอภาพไม่ควรใสจ่ ำนวนภาพมากเกินไปในสไลดเ์ ดยี ว เพราะทำใหด้ ูรก รบกวนสายตาผชู้ ม

เวบ็ ไซตส์ ำหรับดาวน์โหลดภาพทถ่ี กู ลขิ สิทธ์ิ
- FLATICON
- iconscout
- Freepik
- pexels
- pixabay
- unsplash
- pngtree

4.1.5 การใช้สใี นงานนำเสนอ ควรเลือกใช้สที ค่ี วามเหมาะสม เขา้ กนั ได้ ต้องรู้จกั ลักษณะของ
สี วรรณะของสีเป็นสเี ยน็ หรือสีรอ้ น หรืออาจจะเป็นการเลือกสคี ตู่ รงข้าม เพราะทำให้งานนำเสนอดสู บายตา

เวบ็ ไซต์สำหรบั ดาวนโ์ หลดภาพท่ีถูกลขิ สทิ ธ์ิ
- coolor.co
- colormind
- color.adobe

4.1.6 พื้นที่ว่างและองค์ประกอบในงาน เพื่อให้สไลด์หรืองานนำเสนอสบายตา ดูแล้วรู้สึก
ผอ่ นคลาย

4.1.7 การใชก้ ราฟและแผนภูมิ หากขอ้ มลู ที่ต้องการนำเสนอมีจำนวนมาก ควรใชเ้ ทคนิคการ
ทำ Infographic หรอื Graph ทำให้งานนำเสนอดรู ายเรียบ ง่ายต่อการทำความเข้าใจในเน้ือหามากย่ิงขน้ึ

4.1.8 การจำกัดหรือหลีกเลี่ยงการใช้ Transition ที่มากเกิน

5

4.2 การประยุกต์การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ในการออกแบบ
4.2.1 การสรา้ งการต์ นู
4.2.2 การทำ Infographic แบบลำดบั ขน้ั
4.2.3 การทำ Infographic แบบ Timeline

6

4.2.4 การทำแผนภูมิ

4.3 เครือ่ งมือท่สี ำคัญและใช้บอ่ ยมากในการสรา้ งงานเสนองาน
4.3.1 เครอ่ื งมอื Merge Shape
4.3.2 เคร่อื งมือ Eyedropper
4.3.3 เครอ่ื งมอื Shapefill
4.3.4 เครอ่ื งมอื Animation
4.3.5 เครื่องมอื Transition

4.4 การสร้าง VDO ดว้ ย PowerPoint

7

ภาคผนวก

8

สำเนาหนงั สอื รบั รอง
การผ่านอบรมหลกั สตู รเอกสารประกอบการอบรม

โครงการมหาวทิ ยาลยั ไซเบอรไ์ ทย สำนกั งานคณะกรรมการการอดุ มศกึ ษา|1

ดว้ ยการประยกุ ตโ์ ปรแกรมพ้นื ฐานอย่าง Microsoft PowerPoint นำไปสกู่ ารออกแบบผลงานเพ่อื นำเสนอใน
ระดับสงู เพอ่ื เกิดความทันสมัยและสร้างสรรค์ กลายเปน็ ผลงานมีมคี วามโดดเดน่ และนา่ สนใจ เพอ่ื ใหผ้ เู้ รยี น
สามารถนำความร้ไู ปประยกุ ต์ใหเ้ กิดประสิทธภิ าพสงู สดุ ในการสร้างสรรคผ์ ลงานอ่ืนๆ อกี มากมายเช่น การทำ
Flowchart Animation, Infographic เป็นตน้

LO1 : ผูเ้ รยี นสามารถอธบิ ายหลกั การออกแบบและนำเสนองานอยา่ งสรา้ งสรรค์และทนั สมัยได้
LO2 : ผเู้ รียนสามารถนำโปรแกรม Microsoft PowerPoint มาออกแบบผลงานนำเสนอ

ไดอ้ ย่างสร้างสรรค์และทันสมยั
LO3 : ผ้เู รยี นสามารถออกแบบและประยกุ ตก์ ารนำเสนออยา่ งสรา้ งสรรคแ์ ละทันสมัยในรปู แบบตา่ งๆ ได้

โครงการมหาวทิ ยาลยั ไซเบอรไ์ ทย สำนกั งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา|2

แนะนำโครงการ ThaiMOOC
แนะนำโครงการ ThaiMOOC

แนะนำรายวชิ า
แนะนำตัวผ้เู รียน
แนะนำรายวชิ า
แบบสอบถามกอ่ นเรียน (Survey)

แบบทดสอบก่อนเรยี น (Pre-Test)
แบบทดสอบก่อนเรยี น (Pre-Test)

บทท่ี 1: ความรพู้ ้ืนฐานเกย่ี วกบั การนำเสนองานอยา่ งสรา้ งสรรค์
ตอนที่ 1 ความรพู้ ื้นฐานดา้ นการออกแบบ
ตอนที่ 2 เทคนคิ การออกแบบการนำเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 1
เทคนคิ การออกแบบการนำเสนอผลงานอยา่ งสร้างสรรค์ 2
ตอนท่ี 3 การเข้าถงึ แหลง่ ทรพั ยากรฟรีและดีเพอื่ ใช้ในการออกแบบ (ตัวอักษร)
การเขา้ ถงึ แหลง่ ทรพั ยากรฟรแี ละดเี พือ่ ใช้ในการออกแบบ (ภาพ)
การเขา้ ถงึ แหลง่ ทรพั ยากรฟรีและดเี พอื่ ใช้ในการออกแบบ (สีและเสียง)
แหลง่ ทรพั ยากรการเรยี นรเู้ พมิ่ เติม
เอกสารอ่านเพ่มิ เติม
อภิปรายทา้ ยบท (Discussion)
แบบทดสอบทา้ ยบทเรยี น

บทท่ี 2: ทำความรจู้ กั PowerPoint ใหม้ ากขนึ้
ตอนที่ 1 เคร่ืองมือสำคญั เพอื่ สรา้ งงานออกแบบเพอ่ื นำเสนอ 1
เครื่องมอื สำคัญเพื่อสร้างงานออกแบบเพ่ือนำเสนอ 2
ตอนท่ี 2 เครอื่ งมือสำคัญในการออกแบบงานในรูปแบบ Animation 1
เครอื่ งมอื สำคัญในการออกแบบงานในรปู แบบ Animation 2
อภปิ รายท้ายบท (Discussion)
แบบทดสอบทา้ ยบทเรยี น

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอรไ์ ทย สำนักงานคณะกรรมการการอดุ มศึกษา|3

บทท่ี 3: การออกแบบ Infographic ในรปู แบบตา่ งๆ
ตอนท่ี 1 การออกแบบ Infographic Cartoon Character 1
การออกแบบ Infographic Cartoon Character 2
ตอนที่ 2 การออกแบบ Steps Infographic
ตอนท่ี 3 การออกแบบ Timeline Infographic
ตอนที่ 4 การออกแบบ Chart Infographic
เอกสารเพม่ิ เตมิ
อภปิ รายท้ายบท (Discussion)
แบบทดสอบท้ายบทเรียน

บทที่ 4: การออกแบบการนำเสนอในรูปแบบ Animation
ตอนที่ 1 การสรา้ งข้อความในรปู แบบ Animation
ตอนท่ี 2 การสร้าง Chart ในรูปแบบ Animation
ตอนที่ 3 การออกแบบ Portfolio Motion Graphic 1
การออกแบบ Portfolio Motion Graphic 2
การออกแบบ Portfolio Motion Graphic 3
เอกสารเพิ่มเติม
อภปิ รายท้ายบท (Discussion)
แบบทดสอบท้ายบทเรยี น

บทที่ 5: การออกแบบวดิ โี อนำเสนอผลงานโดยใช้ PowerPoint
ตอนที่ 1 การออกแบบวดิ โี อนำเสนอผลงานจากภาพนิ่ง
ตอนที่ 2 การออกแบบและ Export ไฟลว์ ิดีโอเพอื่ ใช้ในการนำเสนอผลงาน
เอกสารเพิ่มเตมิ
อภปิ รายทา้ ยบท (Discussion)
แบบทดสอบทา้ ยบทเรียน

Final Exam: วัดผลประมวลความรู้
แบบประเมินความพงึ พอใจ
แบบสอบถามหลงั เรียน (Survey)
Final Exam: วดั ผลประมวลความรู้

โครงการมหาวทิ ยาลัยไซเบอร์ไทย สำนกั งานคณะกรรมการการอดุ มศกึ ษา|4

PSU008: เทคนคิ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ | 1

1. Background
การเลอื กใช้ Background การเลอื ก Template หรอื การจัดวาง layout ในการนำเสนอการใช้
background หรอื template ถือเปน็ ประการแรกๆ ในการวางแผนการออกแบบ presentation ซงึ่ จะ
สง่ ผลต่อภาพรวมหรือการวาง layout ของงาน ฉน้ันการเลอื กใช้รปู แบบสไลด์ทอ่ี ยใู่ นโปรแกรม
PowerPoint อาจดเู ปน็ รูปแบบเดมิ ๆ หรอื ซำ้ กนั จนมากเกนิ ไป หรอื อกี ปัจจยั หนงึ่ คอื ผ้นู ำเสนองานเลือก
background หรอื Template สสี นั ฉูดฉาด หรือ ลวดลายกอ่ กวนสายตา ซงึ่ อาจมีภาพกราฟิกท่มี าก
เกินไป ซง่ึ ทำใหผ้ ฟู้ งั มีความนา่ เบอ่ื ไมช่ วนมอง และไม่สวยงาม

ดังนน้ั จึงอาจเรม่ิ ต้นจากการออกแบบสไลด์นำเสนอโดยการสรา้ งพน้ื ที่วา่ ง หรือหนา้ สไลด์เปลา่ ข้นึ
มาแลว้ ออกแบบสไลด์นำเสนอให้ดูเรียบง่าย ดสู ะอาดตา หรอื มคี วามแปลกใหม่ หรอื เลอื กการออกแบบที่
เขา้ กบั Trend อยา่ งเชน่ ในปจั จุบัน กจ็ ะให้ความสนใจกับงานออกแบบทเ่ี ปน็ Flat Design ซ่งึ เนน้ เป็นงาน
แบนราบ ลดองค์ประกอบทีเ่ ป็นมิติ เน้นไปที่ Content มากกว่า จะทำให้งานออกแบบมีความน่าสนใจ
มากย่ิงขึน้

2. การกำหนดบรรทัดหรอื ขอ้ ความในการนำเสนอ

การนำเสนอขอ้ มูลในสไลด์ ควรให้ความสำคัญเฉพาะสาระสำคัญของเนอื้ หา ซงึ่ ไม่ควรมตี ัวอักษร
ที่มากเกินไป หรือไม่ควรอัดข้อความมากเกินความจำเป็นหรือเต็มหน้าสลด์ ลดการใช้ Bullet ที่เยอะ
เกินไป ผนู้ ำเสนอจงึ ควรเลอื กเฉพาะหัวขอ้ ทตี่ อ้ งการนำเสนอ หรือข้อความสำคญั ดงั น้ันสไลดท์ ่ีดีในแต่ละ
หน้าจึงไม่ควรมเี นื้อหาที่กระจกุ เกินไปหรอื ไมค่ วรเกิน 6-8 บรรทดั เพอื่ ความสนใจของผชู้ ม

3. การเลอื กตัวอกั ษรในการนำเสนอ

การนำเสนองานนอกจากการคำนึงถงึ เน้ือหาที่กระชับต่อผู้ชมและผู้ฟังแล้ว การที่ผู้ชมสามารถ
เข้าใจได้ง่าย และมีความสบายตาไม่ซบั ซ้อน ถือเป็นจุดประสงค์สำคัญอกี ประการหนงึ่ ดงั นัน้ การเลือกใช้
ฟอนต์ (Font) หรือ แบบตวั อกั ษร ใหเ้ หมาะกับงานนำเสนอจงึ เปน็ ส่งิ ท่ีควรทำความเข้าใจ เพื่อทำให้งาน
นำเสนอดทู นั สมยั รวมถึงทำใหผ้ ทู้ ี่อ่านเข้าใจ Concept ของงานเราได้ง่ายข้นึ อีกด้วย โดยเราควรทำความ

PSU008: เทคนคิ การนำเสนองานอยา่ งสร้างสรรค์ | 2

เข้าใจถึงลักษณะตา่ งๆ ของ Font เพื่อนำมาใช้งานได้ถูกประเภทกันครับ Font แบ่งออกเปน็ 5 ลักษณะ
ดังตอ่ ไปนี้

3.1 ฟอนต์ Serif หรือ ฟอนต์แบบมีเชงิ ในภาษาอังกฤษ หรอื ถา้ ภาษาไทยคอื ฟอนต์มี
หัว โดยลกั ษณะเด่นของ font คือ มีเชิงทปี่ ลายตัวอักษร ฟอนต์ประเภทนเ้ี ป็นฟอนตด์ ้งั เดมิ นยิ มใช้สำหรบั
พิมพเ์ นอ้ื ความเพราะมสี ว่ นชว่ ยทำใหอ้ า่ นได้งา่ ยขึ้นเม่อื กวาดสายตาไปตามเนื้อหาการใชฟ้ อนตน์ ้ีจะทำให้
งานดูคลาสสิคมากข้ึน และนิยมใชก้ บั งานท่ีเป็นทางการ ฃ

3.2 ฟอนต์ Sans Serif หรือ ฟอนต์ไม่มีเชิงในภาษาอังกฤษ หรือถ้าภาษาไทยจะ
หมายถึงฟอนต์ไม่มหี ัว เปน็ ตวั อกั ษรเรยี บๆ ตัดส่วนหวั ของพยัญชนะไทยออกไป เหมาะกับการใช้ในส่วน
ของหัวขอ้ ฟอนต์สไตล์น้จี ะทำใหง้ านดูทนั สมัยขน้ึ เพราะความเรียบงา่ ยของรปู แบบฟอนต์ ฟอนต์ประเภท
น้ีเหมาะกบั งานที่ดรู ว่ มสมยั และเป็นสากล เหมาะกับงานหนา้ เว็บ การนำเสนอ หรือแม้กระทั่งงานดิจิทัล
ตา่ งๆ

3.3 ฟอนตป์ ลายหวัด หรอื Script เปน็ ฟอนต์ท่ใี ชใ้ นงานออกแบบที่เนน้ ความหรูหรา
หรอื แบรนดท์ ่ตี อ้ งการสอื่ ถงึ ความสวยงาม หรอื ผูห้ ญงิ เนอ่ื งจากความออ่ นช้อยของฟอนต์

3.4 ฟอนต์ลายมอื หรอื Handwritting ฟอนตป์ ระเภทนจี้ ะเปน็ ฟอนต์ทีไ่ มเ่ ปน็ ทางการ
ใชก้ ับงานนำเสนอทีต่ อ้ งการใหม้ ีความเปน็ กันเอง สบายๆ หรือตอ้ งการความนา่ รกั ฉนัน้ การนำไปใชจ้ งึ ควร
คำนึงถงึ การใช้งานเป็นอยา่ งมากเน่อื งจากฟอนตล์ ายมอื จะสง่ ผลตอ่ การอ่านสไลดข์ องผชู้ ม ซง่ึ บางครง้ั ทำ
ให้ยากตอ่ การเขา้ ใจเน้อื หาของขอ้ มลู ทนี่ ำเสนอ

3.5 Display หรือฟอนตแ์ บบประดิษฐ์ ฟอนตล์ ักษณะนี้ตวั อักษรจะถกู ตกแต่งหรือ
ประดษิ ฐใ์ หม้ ีความแปลก สวย เด่น แตไ่ มเ่ หมาะสำหรบั เนอื้ หา หรอื ข้อความจำนวนมาก เนือ่ งจากอ่าน
ยาก แตเ่ หมาะสำหรับพาดหวั ขอ้ ใหญ่

4. การนำภาพถา่ ยหรือกราฟิกมาใชใ้ นงานนำเสนอ

การใช้ภาพประกอบการนำเสนอนน้ั จะชว่ ยให้การนำเสนอของเรามคี วามนา่ เชอื่ ถือและมีคุณภาพ
มากขนึ้ เนือ่ งจากการใชภ้ าพเป็นตวั เลา่ เรอ่ื งราวดงึ ดูดผ้ชู มมากกว่าการใชต้ ัวอักษร หรอื ภาพสื่ออารมณ์
นน่ั เอง ฉะน้นั ไม่ว่าจะเปน็ ภาพถา่ ย หรอื ภาพกราฟกิ ตา่ งๆ จะเพ่มิ ความเขา้ ใจและการรบั รใู้ หก้ บั ผชู้ มโดย
ผา่ นการเล่าเรอื่ งดว้ ยภาพ แต่กย็ งั มีขอ้ ควรระวังเชน่ กนั นนั่ กค็ ือ ไมค่ วรใส่ภาพถ่ายจำนวนมากลงไปใน
สไลดเ์ ดยี ว หรือหากจำเป็นต้องใช้ควรมีการจดั วางที่เหมาะสม

PSU008: เทคนิคการนำเสนองานอยา่ งสรา้ งสรรค์ | 3

นอกจากนั้น สิ่งท่ีควรคำนึงอย่างมากคอื ภาพที่นำมาใช้ควรมีความละเอียดสูง เพื่อคุณภาพของ
ภาพที่ดี และไม่เป็นการรบกวนสายตาของผู้ชม ดังนั้นภาพจะทำให้ผู้ชมเข้าใจสิ่งที่ผู้นำเสนอต้องการ
อธบิ ายได้อย่างครบถว้ นและชดั เจน

5. การใชส้ ใี นงานนำเสนอ

สีในงานนำเสนอ ถือเป็นอีกปัจจัยสำคัญ เพื่อใช้เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์และเน้นความรู้สึกของ
เรื่องราวหรือข้อความท่ีต้องการนำเสนอ ซึ่งการเลือกสีที่เหมาะสมจะทำใหส้ ามารถสร้างแรงจูงใจในงาน
นำเสนอ โดยสที นี่ ำมาใช้จงึ ควรแบง่ เป็น สโี ทนรอ้ นและสโี ทนเย็น หรือสีสว่างและสเี ข้ม ซึง่ หากผู้นำเสนอ
ตอ้ งการเนน้ ขอ้ ความใดในสไลดน์ ำเสนอจึงควรเนน้ ด้วยโทนสี หรือค่สู ตี รงกนั ข้าม เพื่อให้ข้อความโดดเด่น
และดงึ ดดู สายตาผู้ชม เพือ่ ให้เขา้ ถงึ ใจความสำคัญได้ง่ายข้ึน หรือเลือกใช้สีทีใ่ หเ้ ห็นความแตกต่างระหว่าง
Background และ ข้อความ เพ่ือให้จะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน และอกี อยา่ งหนงึ่ ของการเลือกใช้สีคือ
ไมค่ วรใชส้ ีที่เยอะเกนิ ไปโดยเฉพาะการใชส้ ใี นขอ้ ความ เพอ่ื ให้งานดทู ันสมยั และอ่านไดง้ า่ ยขึ้น

6. การคำนงึ ถึงพ้นื ท่ีวางและองคป์ ระกอบในงานนำเสนอ

การออกแบบผลงานนำเสนอ ควรคำนึงถึงองค์ประกอบของภาพ โดยในหนึ่งสไลด์ไม่ควรมีการ
กระจกุ ขอ้ ความหรอื ภาพจนแนน่ เกินไป จนทำให้ผู้ชมหรอื ผูฟ้ ังรสู้ กึ อึดอดั และทำใหย้ ากตอ่ การอา่ น ดงั น้นั
ผนู้ ำเสนอควรคำนึงถึงพื้นทีว่ างในงาน หากมีภาพประกอบก็ควรจะใส่เนอ้ื หาใหน้ ้อยลง หรือ ใสเ่ ฉพาะส่วน
สำคัญ เว้นพื้นที่ภายในสไลด์ เพื่อให่ง่ายต่อการอ่าน หรือหากมีข้อความ รายละเอียด ควรมีการจัดวาง
ฟอนต์ มีเลก็ และใหญ่ เพอ่ื เป็นการเนน้ ในสว่ นสาระสำคัญ และถือเป็นการใช้ขอ้ ความมาเป็นลกู เลน่ ในงาน
ออกแบบ

7. การใช้กราฟและแผนภมู ิ (Graph & chart) ในการนำเสนอ

สง่ิ สำคัญในการนำเสนอ คอื การบรรจขุ อ้ มลู ที่ง่ายต่อความเข้าใจของผรู้ บั หรือผ้ฟู งั ซง่ึ การ
นำเสนอดว้ ยขอ้ มลู ซง่ึ เต็มไปดว้ ยตัวเลข และขอ้ มลู ทางสถติ ติ ่างๆ ในการนำเสนอเปน็ สิ่งทเี่ ลย่ี งไมไ่ ด้ ดังนั้น
เพือ่ งา่ ยต่อการเขา้ ใจของผู้ฟัง การเปลยี่ นขอ้ มูลเชงิ ตวั เลขใหเ้ ป็นภาพ ผู้นำเสนอผลงานควรให้ความสำคัญ
เพราะจะทำให้ผฟู้ ังเขา้ ใจได้ง่าย เห็นภาพชดั เจน ทำให้การนำเสนอมปี ระสทิ ธิภาพมากย่ิงขึ้น ซงึ่ ปัจจุบัน
การนำเสนองานในแนว Infographic ไดร้ ับความนิยมมากขน้ึ เนือ่ งจากทำใหข้ อ้ มลู หรือตัวเลขทมี่ ีจำนวน
มาก ถูกยอ่ ยใหเ้ ข้าใจไดง้ ่ายดว้ ยภาพ หรือ graph

PSU008: เทคนคิ การนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์ | 4

8. การจำกัดหรอื หลกี เล่ยี งการใช้ Transition ท่มี ากเกนิ ความจำเป็น
ปจั จุบันการนำเสนอผลงานทท่ี รงประสิทธิภาพ คือ การนำเสนอความเรียบง่ายแกผ่ ฟู้ งั เน้น
สาระสำคญั ฃเพมิ่ ลกู เลน่ ได้แตไ่ ม่ควรเยอะเกินงาม ดงั นั้นการใช้ Transition ในงานนำเสนอจึงควรมี
ข้อจำกัดเพอื่ ไม่ใหเ้ กิดความวนุ่ วายของสไลด์นำเสนอ

PSU008: เทคนิคการนำเสนองานอย่างสรา้ งสรรค์ | 5

การออกแบบการนาเสนองาน

Thai MOOCอยา่ งสรา้ งสรรคแ์ ละทนั สมัย


Click to View FlipBook Version