The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

sheet สรุปติว GAT เชื่อมโยง บทความ

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manasay Hajida-oh, 2019-12-18 06:28:14

sheet สรุปติว GAT เชื่อมโยง บทความ

sheet สรุปติว GAT เชื่อมโยง บทความ

เอกสารประกอบการตวิ : GAT
Part: เชื่อมโยง

12 September 2019
@MatthayomSungaiPadeeSchool

By Kru’Say…what_happen

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 1

ทม่ี า https://www.admissionpremium.com

สรุป GAT By Kru’Say_what_happen 2

ติวขอ้ สอบ GAT

GAT คอื อะไร

GAT แบง่ เปน็ กส่ี ว่ น

ตอ้ งรอู้ ะไรบา้ ง

เรม่ิ ตะลยุ กนั เลย สรุป GAT By Kru’Say_what_happen 3

ขน้ั ตอนในการทำขอ้ สอบ GAT
ดคู ำทเ่ี ข้ม

อา่ นบทความ

เขยี นเปน็ แผนภาพ Mind Map

ใสต่ วั เลขท่ีข้อความ

ถอดรหสั ลงในตารางกำกบั

ระบายคำตอบ
*****************************************

5 เทคนคิ พชิ ติ ขอ้ สอบ GAT เชอ่ื มโยง

1. ฝกึ ทำขอ้ สอบอยบู่ อ่ ย ๆ

นอกจากเราจะอ่านหนงั สือแล้ว การนำข้อสอบ GAT เชื่อมโยง ในปีเก่า ๆ มาลองฝึกทำ
อยู่เป็นประจำก็ช่วยทำให้เราเห็นถึงตัวอย่างข้อสอบในปีที่ผ่าน ๆ มาว่าเป็นอย่างไร เราจะได้ไม่
ตน่ื เตน้ เมือ่ ไปเจอขอ้ สอบจรงิ และจะไดไ้ ม่สบั สนถึงวิธกี ารทำข้อสอบอกี ด้วย

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 4

2. แผนภาพชว่ ยให้เขา้ ใจงา่ ยขน้ึ

การวาดภาพเช่ือมโยงเป็นหัวใจของขอ้ สอบเลยทเี ดยี ว เพราะการวาดแผนภาพจะชว่ ยทำให้
เราสามารถมองถึงคำตอบในส่วนทีห่ ายไปไดง้ ่ายย่ิงขึ้น ซึง่ บางคนอาจจะคิดวา่ มนั ยุ่งยากเลยเลือก
ท่ีจะไม่วาดแผนภาพ แล้วรูไ้ หมถ้าเราไมว่ าดก็จะทำให้เราไม่สามารถมองเห็นถึงส่ิงที่หายไป และเม่อื
ต้องการตรวจทานข้อสอบกท็ ำได้ยาก

3. อยา่ คดิ ไปเอง

ข้อสอบมักจะมีเรื่องราวหลาย ๆ อย่าง ที่ทำให้เราชอบคิดกันไปไกลว่ามันจะเป็นแบบน้ี
แน่ๆ ซึ่งหลักในการทำนั้น เราจะคิดโดยเอาบทความเป็นหลกั อะไรที่บทความไม่ได้กล่าวถึงก็ไม่
ต้องตง้ั ขึ้นมาเองเด็ดขาด

4. ตงั้ สตอิ ยเู่ สมอ อยา่ ใจรอ้ นเดด็ ขาด

ขณะทเี่ ราทำขอ้ สอบ ส่งิ สำคญั ท่เี ราจะลมื ไม่ได้เลยกค็ อื “สติ” ห้ามเผลอปล่อยใจอ่านไป
เฉย ๆ โดยเดด็ ขาด โดยขณะทเี่ ราอา่ นอยูน่ น้ั ก็ใหเ้ ราทำการร่างแผนเชือ่ มโยง พรอ้ มกับคิดไปด้วย
ว่าจุดนี้สามารถเชือ่ มโยงไปยงั จุดไหนได้และมีจดุ ไหนทเ่ี ช่อื มโยงมายังจดุ น้ีไดบ้ ้าง ถา้ เกิดเราเผลอ
อ่านไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ได้วิเคราะห์อย่างตั้งใจและมีสติ จะทำให้เราพลาดจุดสำคัญหลาย ๆ จุด
ไปอยา่ งแนน่ อน

5. ไฮไลตใ์ หห้ มด

เวลาที่เรากำลังอ่านข้อสอบไปนั้น เราจะเห็นถึงคำสำคัญในข้อสอบที่จะขีดเน้นมาให้ใน
บทความ แต่ว่าคำสำคัญนั้นอาจจะมอี ยูห่ ลายที่ ส่ิงทีส่ ำคญั กค็ ือ ต้องไฮไลต์คำหลกั ทีข่ อ้ สอบไม่ได้
ขีดเน้นมาให้ทั้งหมดเลย เพราะว่าถ้าไม่ไฮไลต์ไว้ จุดเชื่อมโยงหลายๆ จุดก็จะหายไป ทำให้เรา
พลาดตอบคำตอบทีถ่ ูกไปได้

ทม่ี า https://campus.campus-star.com/gat-pat/30423.html

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 5

วา่ ดว้ ยเรอื่ งความสมั พนั ธ์
-> ความสมั พนั ธแ์ บบน้ี

-> ความสมั พนั ธแ์ บบนี้

-> ความสมั พนั ธแ์ บบนี้

-> หากเจอทางตนั __________________________

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 6

ตัวอยา่ ง
1. ฝนตกหนกั 01ทำให้รถติด02
2. การนอนดกึ 03สง่ ผลใหต้ ื่นสาย04
3. การทง้ิ ขยะลงในแมน่ ้ำลำคลอง05เป็นเหตุให้แม่น้ำลำคลองเนา่ เสยี 06
4. การเดินทางในกรุงเทพสะดวกข้นึ 07เป็นผลมาจากรถไฟฟ้า08
5. เธอถูกครูทำโทษ09เพราะมาโรงเรยี นสาย10
6. สาเหตุที่ลกู แพร์สอบตดิ มหาวทิ ยาลัย11กค็ อื ลกู แพร์เป็นคนขยัน12
7. กินมาก13ทำให้จุก14
8. สงู 15เพราะกินนม16
9. จน17เพราะใชเ้ งินเกง่ 18
10. ข้เี กยี จ19สง่ ผลใหแ้ ม่ด่า20
11. การบ้านไมเ่ สร็จ21ทำใหต้ ้องไปลอกเพ่ือน22
12. การกินอาหารครบห้าหมู่23จะนำมาซงึ่ ความแขง็ แรงของรา่ งกายในอนาคต24
13. ตามง้อแฟน25เพราะลืมวนั ครบรอบ26
14. สุขภาพแขง็ แรง27เพราะออกกำลังกายเปน็ ประจำ28
15. มลพิษในอากาศ29เกิดจากการใช้เทคโนโลยผี ิดวธิ ี30
16. ขยนั 31ยับยงั้ การสอบตก32
17. กนิ ผัก33ปอ้ งกันมะเร็ง34ได้
18. ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย35 ไดแ้ ก่ ใต้36 เหนอื 37 ออก38 ตก อสี าน กลาง
19. อาเซียน39มีหลายประเทศ อาทิ กมั พูชา40 สิงคโปร์41

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 7

20. ไมโ่ ทรมา42เพราะเงินหมด43
21. คุณสมบัติของนักเรยี น44โรงเรยี นนี้ คอื ตั้งใจเรยี น45และประพฤตดิ ี46
22. กินมาม่า47จนหายหวิ 48
23. กินมามา่ 49จนหายหวิ 50
24. หายใจลกึ ๆ51 ทำให้ต่ืนเต้น52ลดลง
25. หายใจลึก ๆ53 ทำใหต้ น่ื เตน้ ลดลง54
26. ห้างใกล้เจ๊ง55จึงหยดุ สั่งสินคา้ 56ใหม่
27. หา้ งใกล้เจ๊ง57จงึ หยดุ สง่ั สินคา้ 58ใหม่
28. สาเหตุที่ทำให้ฉันสอบติด59 ได้แก่ ความมีวินัย60 และ ความม่งุ ม่นั 61
29. สาเหตุท่ที ำใหฉ้ นั สอบติด62 ได้แก่ ความมีวินัย63 และ ความมงุ่ มนั่ 64
30. ปญั หาขาดเงนิ ทุน65ทำให้แผนการสร้างโรงงานตอ้ งลม้ เลกิ 66
31. ปญั หาขาดเงินทุน67ทำให้แผนการสร้างโรงงาน68ตอ้ งล้มเลกิ
-------------------------------------------------------
พน้ื ที่น้ี หนู/ผม ขอสรุปหนอ่ ยนะวา่ วนั น้ไี ดค้ วามรสู้ ิ่งเหลา่ น้ีมา (ระบายในกลอ่ งเลย)

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen

คนั ไมค้ นั มอื ลองทำดู 1 8

ปญั หาของฉนั

ปัญหาของฉนั มีมากมายหลายอย่าง เช่น อา่ นหนงั สอื ไม่ทัน กนิ ไม่หยุด และสิว
ขึ้นมากผิดปกติ สมัยก่อนไม่เคยมีปัญหาเรื่องการกินและเรื่องสิวเลยนะ แต่พออ่าน
หนังสอื ไม่ทนั ก็เลยกนิ ไมห่ ยุดแถมสวิ กต็ ามมาแบบทีเ่ ห็นน่แี หละ

รา่ ง Mind Map

เลขกำกบั ขอ้ ความทีก่ ำหนด ท่วี ่างสำหรับรา่ งรหัสคำตอบ
01 ปัญหาของฉนั
02 อา่ นหนงั สือไม่ทนั
03 กินไมห่ ยุด
04 สิวขึ้นมากผิดปกติ

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen

คันไม้คนั มือ ลองทำดู 2 9

การอยรู่ ่วมกนั

วิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ส่งผลหลายอย่าง ทำให้ทั่วโลกลดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคลง ทำให้การ
ส่งออกสินคา้ การเกษตรและอาหารลดลง และยังทำให้เศรษฐกจิ ของประเทศคคู่ า้ และประเทศไทยชะลอตัว
ลงดว้ ย

รา่ ง Mind Map

เลขกำกบั ข้อความทีก่ ำหนด ท่วี ่างสำหรับรา่ งรหสั คำตอบ

01 วกิ ฤตเิ ศรษฐกิจโลก

02 ทัว่ โลกลดการใช้จ่ายเพ่อื การบรโิ ภค

ลง

03 การส่งออกสนิ คา้ การเกษตรและ

อาหารลดลง

04 เศรษฐกจิ ของประเทศคคู่ า้ และ

ประเทศไทยชะลอตวั ลง

สรุป GAT By Kru’Say_what_happen

คนั ไม้คนั มือ ลองทำดู 3 10

มารยาทดสี งั คมน่าอยู่

มารยาทเปน็ คณุ ลักษณะประจำตวั ของบุคคลท่ีแสดงออกต่อบุคคลอ่นื ประโยชน์ของการมีมารยาทท่ี
นอกจากจะสง่ ผลถึงบุคคลอื่นโดยตรงแล้ว ยังส่งผลถึงสังคมดว้ ย ทำใหส้ ังคมมคี วามนา่ อยู่และเปน็ ทย่ี อมรับใน
ระดับสากล

มารยาททางสังคมทีพ่ บเหน็ กนั บ่อย ๆ และควรรักษาไว้ในสังคมและปลกู ฝงั ให้ลูกหลานคนไทยต่อไป
เชน่ มารยาทในการพูด การพดู จาเปน็ การติดตอ่ สอื่ สารเพอื่ สรา้ งปฏิสัมพันธ์กนั ของมนษุ ย์ในสงั คม มารยาท
ในการพูดที่สำคัญก็ได้แก่ การใช้คำทักทายที่เหมาะสมกับอายุ เพศและวัย การใช้คำพูดที่ให้เกียรติผู้อ่ืน
มารยาทในการพูดจาในเร่ืองต่าง ๆ เหลา่ นี้เป็นส่งิ ที่ตอ้ งให้ความสำคญั และปฏิบัติให้เปน็ ปกตินิสัย รวมถึงคำ
กลา่ วอนั เปน็ มารยาททีด่ งี ามนั่นคือ คำกล่าว “ขอบคณุ ” และคำกล่าว “ขอโทษ”

นอกจากมารยาทในการพูดจาแล้ว มารยาทในสังคมยังมีเรื่องของ มารยาทในการรับประทาน
อาหารด้วย ทต่ี ้องคำนงึ ถึงกิริยาที่เหมาะท่ีควร เมื่อต้องรบั ประทานอาหารร่วมกับผ้อู ืน่ เช่นการตักอาหารให้
พอกับการรับประทาน ไมค่ วรตักอาหารข้ามหน้าผ้อู ่นื และไมพ่ ูดในขณะเคีย้ วอาหาร เปน็ ต้น

มารยาทในการแต่งกายก็เป็นหนึ่งในเรือ่ งท่ีสำคญั ของมารยาทในสังคม การแต่งกายให้มีมารยาทก็
คือ ต้องมีความสะอาด ความสุภาพเรียบร้อย และที่ต้องมุ่งเนน้ มากคือ แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ เช่น
การแต่งกายไปในสถานท่ีราชการ หรอื วดั ควรสภุ าพ ไม่ควรสวมกางเกงขาสน้ั เส้อื สายเด่ยี ว หรือรองเท้าแตะ
เป็นตน้ สำหรับมารยาททางสังคมในเร่อื งอืน่ ๆ ท่ีตอ้ งคำนึงถงึ เช่นมารยาทในการอยู่ในทีส่ าธารณะ มารยาท
ในการรักษาเวลา มารยาทในทป่ี ระชุม เป็นตน้

มารยาทในสงั คมเปน็ เรือ่ งท่ีต้องฝึก ตอ้ งสอน โดยอาศัยจากการอบรมในครอบครัวและโรงเรียน ซ่ึง
การสอนทดี่ ีท่ีสดุ และไดผ้ ลเปน็ อยา่ งมากคอื การทำให้เด็กเห็นเปน็ ปกติ เดก็ จะรับรู้และปฏิบัติโดยไมม่ ีเง่ือนไข
ดังนนั้ ทง้ั การพดู ให้เกยี รติคนอ่นื ไมพ่ ดู ขณะทานอาหาร และแต่งกายให้ถูกกาลเทศะ จะเป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้
เด็กเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ท่มี คี ณุ ภาพในอนาคต
ร่าง Mind Map

เลขกำกบั ข้อความทีก่ ำหนด สรุป GAT By Kru’Say_what_happen 11

ท่วี ่างสำหรับรา่ งรหสั คำตอบ

01 มารยาททางสงั คม

02 มารยาทในการพดู

03 การใช้คำพูดทีใ่ ห้เกยี รตผิ อู้ ืน่

04 มารยาทในการรบั ประทานอาหาร

05 ไมพ่ ูดในขณะเคย้ี วอาหาร

06 มารยาทในการแตง่ กาย

07 แต่งกายถูกต้องตามกาลเทศะ

08 การอบรมในครอบครวั และโรงเรยี น

09 เดก็ เตบิ โตเป็นผใู้ หญ่ทมี่ ีคุณภาพ

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 12

คันไมค้ นั มือ ลองทำดู 4
รูจ้ ัก “Selfie” รจู้ ัก “ตัวเอง”

ในยุคปัจจุบันที่อินเตอร์เน็ตมีความรวดเร็วและทุกคนสามารถสื่อสารกัน ได้อย่างอิสระจนเกิดเป็น
เครือข่ายสงั คมออนไลน์ โดยเฉพาะในสงั คมออนไลน์ อยา่ ง Instagram และ Facebook ซ่งึ เครือข่ายสังคม
ออนไลน์นี้ที่ได้ทำให้ พฤติกรรม Selfie เพิ่มมากขึ้นอย่างมากจนเป็นปรากฏการณ์ทีเ่ กิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งในปี
2556 พบว่า ทั่วโลกมีคนใช้งานเฟซบุ๊ค 1,000 ล้านคนต่อเดือน สำหรับในประเทศไทยพบว่ามีประชาชนใช้
งานเฟซบ๊คุ 19 ล้านคน ใช้งานอินสตาแกรม 8 แสน คนตอ่ วนั และมีแนวโนม้ จะเพมิ่ มากขน้ึ อีก

แต่กม็ ีผลสำรวจดว้ ยว่า พฤตกิ รรมทก่ี ำลังนิยมนี้ได้ส่งผลกระทบให้เกิดผลดีและผลเสีย ซ่ึงผลเสียนั้น
คือ สญู เสียความมั่นใจในตัวเอง เมอ่ื คาดหวงั ว่าจะมคี น มากดไลคใ์ หค้ อมเม้นท์แต่กลับไม่เปน็ เช่นน้ัน และที่
ผลเสยี นา่ กลัวกว่านั้นคือ มีอคติต่อรปู ลกั ษณ์ตัวเอง ซงึ่ มาจากการเห็นขอ้ บกพร่องต่าง ๆ นานา ท้ังหน้าบาน
กรามเหลีย่ ม ไมม่ ดี ้ังปากหนา ผวิ ขรุขระไมเ่ รยี บเนยี น ร้วิ รอยร่องลกึ เพราะฉะนน้ั จากผลเสียต่าง ๆ ท่ีกล่าวไป
จึงเปน็ เหตใุ ห้เกดิ แนวโน้มการทำศลั ยกรรมกนั มากขึ้น

ถึงแม้ว่ากระแส “Selfie”จะถูกกล่าวถึงในแง่ลบที่ทำให้เกดิ ผลเสีย แต่อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นวา่
Selfie ก็ก่อให้เกิดผลดีเชน่ กัน อยา่ งเชน่ ไดเ้ สนอแงม่ ุมของตวั เอง ทง้ั งานศลิ ปะ รสนิยมและแฟชนั่ รวมถึงได้
รจู้ กั ตวั เองจากมมุ มองของคนอนื่ นอกจากน้นั ยังเปน็ ประโยชน์ในการแลกเปลย่ี นเทคนคิ การถ่ายภาพอีกด้วย

แต่ถ้าไม่อยากให้กลายเป็นถึงขั้นเสพติด ก็ใช้วิธีให้ความสำคัญกับคนรอบข้างและสิ่งแวดล้อมใน
ชีวติ ประจำวนั ยามว่างควรหากิจกรรมทำร่วมกับคนในครอบครวั เพือ่ น ๆ ญาติพน่ี ้อง และสำคัญท่ีสุดคือการ
ยอมรับในความแตกต่างของแต่ละคนซึ่งสามารถลดการสูญเสียความมั่นใจและทำให้ความคิดต่อรูปร่าง
ตนเองในแงล่ บนนั้ ลดลงดว้ ย
รา่ ง Mind Map

สรุป GAT By Kru’Say_what_happen

เลขกำกบั ข้อความทก่ี ำหนด ที่วา่ งสำหรับร่างรหสั คำตอบ 13

01 การทำศลั ยกรรม

02 ผลดี

03 สญู เสียความมั่นใจในตัวเอง

04 การยอมรบั ในความแตกต่างของแตล่ ะคน

05 ผลเสีย

06 มอี คตติ อ่ รูปลักษณต์ วั เอง

07 เครือข่ายสงั คมออนไลน์

08 ไดเ้ สนอแงม่ มุ ของตวั เอง

09 พฤตกิ รรม Selfie

10 ไดร้ ้จู กั ตวั เองจากมมุ มองของคนอ่นื

สรปุ GAT By Kru’Say_what_happen 14

ตรวจสอบสขุ ภาพรา่ งกายกอ่ นสอบสักหน่อย
คณะทใ่ี ฝฝ่ ัน

....................................................................

แล้วตอนน้ี ไดท้ ำสิ่งใดแล้วบ้าง
 เข้าใจวธิ ที ำ GAT ไทย
 ได้ลองทำข้อสอบจรงิ หลาย ๆ ฉบบั
 ลองทำแบบจบั เวลา
 ไดเ้ หน็ ตัวอยา่ งกระดาษคำตอบ
 ลองฝึกระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบ

สรุป GAT By Kru’Say_what_happen

ตวั อย่างแนวขอ้ สอบจริง

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

บทความที่ 1 : ร้านเหลา้ รอบสถานศกึ ษา

สถานบริการที่จาหน่ายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์หรือร้านเหล้าท่ีต้ังอยู่รอบ ๆ หรือบริเวณใกล้เคียง
สถานศึกษา เป็นเรื่องทพี่ ูดกนั มานานแล้วว่าเป็นแหล่งทาลายเยาวชนของชาติ แทบทุกคืนจะมีนิสิตนกั ศึกษา
ม่ัวสมุ ในร้านเหล้าใกล้มหาวิทยาลยั เปน็ จานวนมาก ซึ่งทาให้เกดิ ผลเสียตามมามากมาย ที่เห็นชัดเจนก็คือทาให้
เสยี สุขภาพ และที่น่ากลัวกค็ ือทาให้เกดิ การทะเลาะววิ าททั้งระหว่างนักศึกษาดว้ ยกันเองหรือกับวัยรุ่นกลุ่มอน่ื
ท่ีมาใช้บริการ และมีหลายคร้ังที่รุนแรงจนถึงขั้นบาดเจ็ดล้มตายดังเป็นข่าวครึกโครมเม่ือปลายเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 คือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตคนหน่ึงซึ่งเป็นนักฟุตบอลดาวรุ่ง ถูกกลุ่มวัยรุ่นขับ
รถจักรยานยนต์ไล่ยิงจนเสียชีวิตท้ัง ๆ ที่ไม่รู้จักกันมาก่อน ส่วนเพ่ือนอีก 3 คนบาดเจ็บจากโดนมีดแทง 1 คน
และถกู ฟัน 2 คน

ท่ีจริงมีความพยายามรณรงค์ต่อต้านร้านขายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษามานานแล้ว คุณชู
วิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ (ครปอ.) ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุจุฬาเม่ือต้น
เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาว่า ครปอ. เกิดข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2549 จากการรวมตัวของภาคีองค์กรจานวนมาก เช่น
องค์กรผู้ได้รับผลกระทบจากเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ องค์กรงดเหล้า ฯลฯ ได้ดาเนินการรณรงค์ต่อต้านการด่ืม
แอลกอฮอล์และผลกระทบท่ีตามมาอย่างต่อเนื่อง ที่สาคัญคือการผลักดันจนมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ข้อดีประการหน่ึงของพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ ให้ออกประกาศ
เพ่ิมเติมได้ในเร่ืองที่เก่ียวข้อง ครปอ. อาศัยข้อดีข้อน้ีผลักดันให้เกิดมาตรการขึ้นหลายอย่าง เช่น ห้ามดื่ม
แอลกอฮอล์บนรถ ห้ามจาหน่ายสุราในวนั สาคญั ทางพุทธศาสนา ลา่ สดุ คอื หา้ มจาหนา่ ยสรุ าบนรถไฟและสถานี
รถไฟ สาหรับร้านเหล้าใกล้เคียงสถานศึกษาน้นั ได้รณรงค์ต่อต้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 พยายามเสนอรัฐบาล
ทกุ ยุคใหก้ าหนดเขตห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษา แตไ่ มร่ ฐั บาลไหนกลา้ ทาอย่างจริงจัง ทาง ครปอ. ได้ศึกษาวิ
จับผลกระทบมานานและตอ่ เน่ือง พบว่าร้านเหล้าเหล่านี้มีกลยทุ ธ์หลายรูปแบบท่ีจะดึงดูดให้นิสิตนักศกึ ษามา
อดุ หนุนรา้ นของตน เช่น มโี ปรโมชนั “ลดแลกแจกแถม” มกี ารแจกใบปลวิ โฆษณาอย่างเปดิ เผยทั้งหน้าทางเข้า
มหาวิทยาลัยกระทั่งในหอพักนักศึกษา บ้างก็มุ่งเป้าหมายไปท่ีนักศึกษาหญิง เช่น ถ้ารวมกลุ่มกันมา 4 คนจะ
แถมเหล้าให้ 1 ขวด หลายรา้ นเปดิ จนเกือบสว่าง โดยพอเที่ยงคืนกป็ ดิ หนา้ ร้านแตห่ นั ไปเปิดหลังร้านแทน ทา
ใหน้ กั ศกึ ษาหลายคนเมาจนหวั รานา้ ตอ้ งลากถูลถู่ กู ังกันกลับหอพักอย่างหมดสภาพ ผลเสยี จากการที่นักศึกษา
มั่วสุมกันในร้านเหล้ารอบมหาวิทยาลัยเช่นน้ี นอกจากที่กล่าวข้างต้น ยังทาให้ผลการเรียนตกตา่ จนบางคน
เรียนไม่จบ รวมทั้งมีเร่ืองร้าย ๆ ตามมาคือการพนันและยาเสพติด ช่วงท่ีคุณชูวิทย์ให้สัมภาษณ์คือต้นเดือน

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)
กรกฎาคมนั้น ทาง ครปอ. กาลังร่วมมือกับหลายกลุ่ม ช่วยกันเร่งรัดผลักดันให้กาหนดเขตห้ามจาหน่าย
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา และในที่สุด พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ได้ลงนามใน

ประกาศสานักนายกรฐั มนตรี เร่ือง กาหนดสถานท่ีหรือบริเวณห้ามขายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์รอบสถานศกึ ษา
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2558 และอีกสองวันตอ่ มาคือวนั ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กม็ คี าสง่ั หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 22/2558 เรอ่ื ง มาตรการในการปอ้ งกนั และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และ
รถจกั รยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการท่ีเปิดให้บริการในลกั ษณะท่ีคล้าย
กับสถานบริการ

คาส่ัง คสช.ท่ี 22/2558 ครอบคลุมสองเร่อื งใหญ่ ๆ คือเรื่องการแข่งรถยนต์และจักรยานยนต์ กบั เรื่อง
การควบคุมสถานบริการ ซึ่งจะรวมถึงร้านจาหนา่ ยสุราท้ังหลายไม่ว่าจะอยใู่ กล้หรือไกลสถานศึกษา สาหรับ
คาสัง่ คสช.ท่ี 22/2558 ท่ีเกี่ยวกบั การควบคมุ สถานบรกิ ารประกอบด้วยสาระสาคญั หลายขอ้ ท่สี าคญั คอื หา้ ม
ผูม้ ีอายุตา่ กวา่ ย่ีสบิ ปี เขา้ ไปใชบ้ ริการ ข้อน้ีจะรวมสถานบริการทุกประเภท คือไม่ใช่ห้ามเฉพาะร้านขายเหล้า
เท่านั้น เช่นเดียวกับข้อต่อไปคือ หา้ มเปิ ดทาการเกินเวลา ส่วนข้อท่ีเกี่ยวกับร้านขายเหล้าก็คือ ห้ามขายสุรา
เกินเวลาที่กฎหมายกาหนด หา้ มขายสุราแก่ผูม้ ีอายุตา่ กว่าย่ีสบิ ปี สาหรับข้อที่ ครปอ. เรียกร้องมาหลายปีคือ
กาหนดเขตปลอดร้านเหล้ารอบสถานศึกษานน้ั ปรากฏว่าเป็นสาระสาคัญทั้งในคาสงั่ คสช.ท่ี 22/2558 และใน
ประกาศสานักนายกรฐั มนตรีที่กล่าวข้างต้น คือ หา้ มมีสถานท่ขี ายสุราอยู่ใกลส้ ถานศึกษาหรือหอพักในบริเวณ
ใกล้เคียงสถานศึกษา สาหรับประกาศสานักนายกรัฐมนตรีมีข้อกาหนดด้วยว่าห้ามขายสุราในสถานที่หรือ
บริเวณซึ่งอยู่ในระยะ 300 เมตร จากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษา
ทัง้ ของรัฐและเอกชน

นอกจากท่ีกล่าวมา คาส่ัง คสช.ท่ี 22/2558 ยังมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนค่อนข้างรุนแรง เช่น ให้ปิดสถาน
บริการ 5 ปี หากอยใู่ กลส้ ถานศกึ ษาใหป้ ิดอย่างถาวร ถา้ เจ้าหน้าทป่ี ล่อยปละละเลย ใหด้ าเนนิ การลงโทษทัง้ ทาง
แพง่ อาญา และทางปกครอง

สาระสาคัญแต่ละข้อดังกล่าวข้างต้น ย่อมมีผลชัดเจนท่ีจะลดปัญหานักศึกษามวั่ สุมในรา้ นเหลา้ รอบ
มหาวิทยาลยั รวมท้ังผลเสียท่ีตามมา และถ้าเยาวชนอันเป็นอนาคตของชาติมีจิตใจเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสุรา
และอบายมุขท้ังปวง ปัญหาเหลา่ นย้ี อ่ มหมดไปแนน่ อน

สรปุ GAT By Kru'Say (what_happen)

เลขกากับ ขอ้ ความท่กี าหนด ท่ีว่างสาหรับรา่ งรหสั คาตอบ

01 เกดิ การทะเลาะวิวาทกนั

02 คาสั่ง คสช.ท่ี 22/2558

03 นักศกึ ษามว่ั สมุ ในรา้ นเหลา้ รอบมหาวิทยาลัย

04 ประกาศสานักนายกรฐั มนตรี

05 ผลการเรียนตกต่า

06 เสียสุขภาพ

07 หา้ มขายสรุ าแกผ่ ูม้ อี ายุตา่ กว่ายส่ี ิบปี

08 หา้ มเปิดทาการเกินเวลา

09 ห้ามผู้มอี ายุต่ากวา่ ย่ีสิบปีเขา้ ไปใช้บรกิ าร

10 ห้ามมสี ถานท่ีขายสรุ าอยู่ใกล้สถานศึกษา

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)
บทความที่ 2 – ปัญหาขยะล้นเมือง

ขา่ วใหญ่ขา่ วหนง่ึ ท่ปี รากฏในหน้าหนงั สือพิมพ์และในโทรทัศน์เมื่อตน้ เดอื นกันยายน พ.ศ. 2558 คือชาวบ้าน
ในตาบลเชียงรากใหญ่และตาบลใกล้เคียงในอาเภอสามโคก จงั หวดั ปทุมธานีจานวนกว่า 200 คน รว่ มกนั แหโ่ ลงศพ
และเผาโลงศพแสดงการคดั ค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะในพื้นที่ โดยใหเ้ หตผุ ลว่าพน้ื ที่ท่กี าหนดจะสรา้ งโรงไฟฟ้า
ไม่เหมาะสม เพราะอยใู่ กลช้ มุ ชนท่มี ีผอู้ ยอู่ าศัยกวา่ 2,000 ครวั เรือน อยูใ่ กล้แมน่ า้ เจ้าพระยา มีคลองยอ่ ยโดยรอบถึง
21 สาย อกี ทัง้ เปน็ แหลง่ อนุรักษเ์ พื่อผลติ น้าประปาด้วย

เรื่องขยะล้นเมืองเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองยาวนาน กองขยะที่สะสมจนสูงเป็นภูเขาเลากาในท่ีต่าง ๆ

ก่อให้เกิดผลเสียมากมาย ได้แก่ มลพิษทางอากาศ ดังเหตุการณ์ไฟไหม้บ่อขยะบนเน้ือที่ 150 ไร่ในซอยแพรกษา 8

จังหวัดสมทุ รปราการ ทาใหเ้ กดิ ควนั พิษสูงเกนิ มาตรฐานหลายเท่า ควนั ไฟที่คละคลุ้งเป็นบรเิ วณกวา้ ง ทาใหต้ ้องอพยพ
ผู้คนที่อยู่ละแวกใกล้เคียงไปอยู่ในท่ีพักพิงช่ัวคราว หรือน้าเน่าเสียจากองขยะไหลลงแม่น้าลาคลอง หรือการแพร่
ระบาดของเช้ือโรค เป็นตน้

สถานการณ์ขยะในปจั จุบนั เป็นอย่างไร มีคาตอบท่ีชัดเจนมากในรายการเดินหน้าประเทศไทยเร่ือง

“สถานการณ์ขยะของไทย” ซ่ึงเผยแพร่เมื่อ 3-4 เดือนก่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่า

จินดา ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันมีขยะตกคา้ งจานวนมหาศาลถึง 30 ล้านตัน ซ่ึงด้วยงบประมาณแผ่นดนิ ที่จัดสรรไว้ในแต่

ละปี จะต้องใช้เวลา 3 ถึง 5 ปจี งึ จะจดั การไดห้ มด และทีน่ า่ เป็นห่วงคือแต่ละปีมขี ยะเกิดใหม่ถงึ กว่า 23 ล้านตันโดยที่

ไม่นับรวมขยะของกรุงเทพมหานคร ขยะที่ตกค้างและขยะท่ีเกิดข้ึนใหม่จานวนมากในแต่ละปี น่ีเองท่ีทาให้เกิดผล
เสียท่ีกลา่ วขา้ งตน้ ทั้งมลพิษทางอากาศ น้าเน่าเสยี รวมทั้งเป็นแหลง่ แพรข่ องเชอ้ื โรค

รัฐบาลในยุคคณะรกั ษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จัดให้การแก้ปัญหาเรอ่ื งขยะเป็นวาระแห่งชาติ ดังน้ันทกุ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งในระดับกระทรวง กรม และองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินตลอดจนประชาชน จะต้องร่วมมือกัน

อย่างจริงจัง นโยบายของรฐั บาลในการแกป้ ญั หาขยะประกอบด้วยมาตรการหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือสรา้ ง
โรงไฟฟ้ าใชพ้ ลงั งานจากขยะซ่ึงทาให้เกิดปัญหาการแห่และเผาโลงศพประท้วงคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าในตาบล

เชียงรากใหญ่ดังกล่าว ท่ีจรงิ การกาจดั ขยะโดยนามาใช้ประโยชน์ เช่น ทาปยุ๋ ผลติ กา๊ ซสาหรับการหุงต้ม หรือนามา
เผาให้ได้พลังงานความรอ้ นเพอ่ื ผลิตกระแสไฟฟา้ เปน็ เรื่องที่ดีมาก แต่เพราะไม่ทาความเข้าใจหรือไม่รบั ฟงั ความเห็น
ของประชาชนผู้อาจได้รับผลกระทบ หรือแม้แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนดังที่มีการกล่าวหาว่ามีการแก้ผังเมืองใหพ้ ้นื ที่
ตาบลรากใหญส่ รา้ งโรงไฟฟ้าขยะไดน้ ้ัน ทาใหโ้ ครงการน้ีตอ้ งสะดุดลง

สรปุ GAT By Kru'Say (what_happen)

มาตรการต่อมาคือกาหนดให้พ้นื ท่ีท่ีสรา้ งขยะตอ้ งรบั ผิดชอบกาจดั ขยะ จะได้ไม่ต้องถกเถียงกันว่าจะเอา

ขยะไปกาจดั ในพ้ืนที่ใด คือทอ้ งถิ่นแตล่ ะแห่งต้อรบั ผิดชอบขยะท่ีคนในชุมชนของตนกอ่ ขึน้ โดยกาหนดเปน็ มาตรการ
อีกขอ้ หนึ่งคอื ตอ้ งดาเนนิ การฝังกลบขยะอยา่ งถกู วธิ ี ถ้าไม่มีพน้ื ท่พี อทจี่ ะฝังกลบขยะ กต็ อ้ งทาการเผาขยะดว้ ยวิธีการ
ท่ีถูกต้องโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม หากขยะในชุมชนมีน้อยและไมค่ ุ้มที่จะดาเนินการฝังกลบหรือ
เผาขยะ กใ็ หร้ วมกลมุ่ กันเพอ่ื บรหิ ารจดั การขยะรว่ มกนั อธิบดกี รมสง่ เสรมิ การปกครองส่วนทอ้ งถ่นิ นายวัลลภ พรง้ิ
พงษ์ ให้ขอ้ มูลว่าปจั จุบันมีองคก์ รปกครองสว่ นท้องถ่นิ อยู่ 7,851 องค์กร แต่ละทอ้ งถิ่นสร้างขยะมากน้อยตา่ งกัน หาก
มีขยะเกิน 500 ตันต่อวันถือว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ระหว่าง 300-500 ตันต่อวันเป็นขนาดปานกลาง น้อยกว่า 300
ตันต่อวันจัดเป็นขนาดเล็ก จึงให้มีการรวมกลุ่มกัน ขณะนี้รวมกลุ่มกนั ได้ 151 กลุ่ม ท้ังนี้แต่ละกลุ่มต้องหาพ้ืนทเี่ พ่ือ
ดาเนินการกาจดั ขยะด้วยวิธที ่ีเหมาะสมกับบรบิ ทของกลุ่ม ซึ่งอาจใช้วิธเี ผาขยะท้ิง เผาขยะเพื่อเอาพลังงานความรอ้ น
มาผลติ กระแสไฟฟา้ ทาก๊าซหงุ ต้ม หรือฝงั กลบอยา่ งถกู วธิ ี

มีตัวอย่างการดาเนินการฝงั กลบขยะอย่างถูกวิธี คือศูนย์จัดการขยะอย่างคานงึ ถึงส่ิงแวดล้อมของชุมชนที่

ตาบลมหาพราหมณ์ อาเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ว่าราชการจงั หวัดคือนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ เล่า
ให้ฟังว่า ขยะตกค้างสะสมในจังหวัดถือว่ามีจานวนมากเป็นลาดับต้น ๆ ของประเทศ คือประมาณกว่าสองแสนสาม
หม่ืนตัน รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยดาเนนิ การให้เป็นต้นแบบในการกาจัดขยะ โดยต้ังศูนย์กาจัดขยะ
ดังกลา่ วขึน้ เพ่ือทาการฝังกลบอย่างถูกวิธีและเผาขยะเพอ่ื ผลิตกระแสไฟฟ้า ขณะนี้ไดข้ นย้ายขยะตกค้างในกลางเมือง
มาฝังกลบหมดแลว้ ทีน่ มี่ ีบอ่ ฝงั กลบขยะ 2 บ่อ ๆ ละ 125 ไร่ ลึก 11 เมตร ฝังกลบขยะได้ 4 ชั้น ๆ ละ 2 เมตร รองรับ
ขยะเกิดใหม่วันละพันตันได้ 30 กวา่ ปี กน้ บอ่ เป็นดินสงั เคราะหท์ น่ี ้าผ่านเข้าออกไม่ได้ ปากบอ่ คลุมดว้ ยวัสดุสังเคราะห์
กันน้า น้าเสียท่ีออกจากบ่อขยะจะไหลไปลงบ่อบาบัดน้าเสียและนาน้ามาใช้ใหม่ได้ สาหรับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
กาลงั เริ่มกอ่ สรา้ ง

มาตรการท่ีกล่าวมาจะลดขยะตกค้างและขยะเกิดใหม่ ส่วนอีกมาตรการหนึ่งคือการรณรงคใ์ หแ้ ต่ละคน
ช่วยกนั ลดขยะ จะช่วยลดขยะที่เกิดขึ้นใหม่ในแต่ละปี ดังน้ันในฐานะท่ีเป็นพลเมืองของประเทศ ทุกคนต้องมี

จิตสานกึ รว่ มกนั ในการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง แต่ละคนจะต้องลดการสร้างขยะลงใหไ้ ดม้ ากท่สี ุด ตอ้ งชว่ ยกันแยกขยะ
ท่สี ามารถนามาใช้ซ้าได้ ต้องพยายามเลิกใชถ้ ุงพลาสตกิ และกล่องโฟมซงึ่ ใช้เวลานานมากกว่าจะย่อสลายหมด หากทกุ
คนรว่ มมอื รว่ มใจกนั ประเทศเราจะสามารถแก้ปญั หาขยะได้อยา่ งยั่งยนื

สรปุ GAT By Kru'Say (what_happen)

เลขกากบั ข้อความทีก่ าหนด ท่ีว่างสาหรบั ร่างรหสั คาตอบ

11 ขยะท่ีเกิดขึ้นใหมจ่ านวนมากในแต่ละปี

12 ดาเนนิ การฝงั กลบขยะอย่างถกู วธิ ี

13 นโยบายของรัฐบาลในการแกป้ ัญหาขยะ

14 น้าเนา่ เสีย

15 พ้ืนท่ที ่สี รา้ งขยะต้องรบั ผดิ ชอบกาจดั ขยะ

16 มลพษิ ทางอากาศ

17 มีขยะตกค้างจานวนมหาศาล

18 รณรงคใ์ ห้แต่ละคนชว่ ยกันลดขยะ

19 สถานการณ์ขยะในปัจจบุ ัน

20 สรา้ งโรงไฟฟ้าใช้พลังงานจากขยะ

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

บทความที่ 3 : Digital technology เปลี่ยนโลก

โลกเรากาลงั เปลี่ยนแปลงไปอยา่ งรวดเรว็ ดว้ ยความกา้ วหนา้ ของ ICT (information and

communication technology – เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) มีสงิ่ ใหม่ๆ เกดิ ข้ึนมากมายจนยากทีจ่ ะ
ตดิ ตามและปรับตัวทัน ปัจจยั สาคญั อยา่ งหน่งึ ที่กอ่ ใหเ้ กดิ การเปลี่ยนแปลงคือ Digital technology ซึ่งกลุ่มวิศวกร
อเมรกิ นั พฒั นาข้นึ เม่อื กลางศตวรรษท่ี 20 โดยอาศัยแนวคดิ ของนักคณติ ศาสตร์ชาวเยอรมนั ช่ือ Gottfried Wilhelm
Leibniz ซง่ึ เสนอระบบการใช้ digits หรอื ตวั เลข 2 ตวั คือเลข 0 กบั เลข 1 แทนคาหรือรูปภาพไวต้ ั้งแตศ่ ตวรรษท่ี 17
เมื่อ Digital technology มาประจวบหรือบูรณาการกบั การพฒั นาความเรว็ ของระบบ internet การพฒั นาเทคโนโลยี
การบบี อดั ข้อมลู ความก้าวหน้าของวีดทิ ัศน์ และการพฒั นาระบบ Internet of Things ซึ่งช่วยใหเ้ ครือ่ งมอื อปุ กรณ์
อิเลก็ ทรอนกิ สต์ า่ งๆ สามารถส่ือสารขอ้ มูลกนั ได้ผา่ นระบบ sensors ความกา้ วหน้าของ ICT กร็ ุดหน้าไปอยา่ งกา้ ว

กระโดดจนทาใหโ้ ลกและการดาเนินชีวติ มนุษยเ์ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเรว็ เช่น เกดิ การดาเนินธุรกิจรูปแบบใหม่

ลักษณะอาชีพการงานเปลี่ยนไป ฯลฯ

ผฉู้ ายภาพให้เหน็ การเปลีย่ นแปลงดังกล่าวได้ชดั เจนคือ พันเอก ดร. เศรษฐพงค์ มะลสิ วุ รรณ รองประธาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กจิ การโทรทัศน์ และกจิ การโทรคมนาคมแหง่ ชาติ (กสทช.) ซึ่งพูดไว้ในหลายโอกาส
เช่น ในการกล่าวเปิดงาน The EmDistric BearTai BestBuy | Digital Revolution เม่ือปลายเดือนมถิ นุ ายน 2559
และพดู เรื่องความสาคัญของยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ในโอกาสเข้ารบั รางวลั Executive of the Year เมือ่ วนั ที่ 7
กรกฎาคม 2559 บทความนี้จะสรุปสาระสาคญั บางประการมาเสนอเพื่อใหต้ ระหนกั วา่ ทกุ คนโดยเฉพาะเยาวชนต้อง
พัฒนาตนใหท้ ันโลก

ผลจากความก้าวหนา้ ของ ICT ทาให้การดาเนินธรุ กิจรูปแบบใหม่เกดิ ขน้ึ หลายอย่าง เช่น การให้บรกิ าร

ออนไลน์ และการขายสนิ คา้ ออนไลน์ ธุรกิจรปู แบบเดมิ หลายประเภทในปจั จุบนั กาลังประสบปัญหาอย่างหนกั

Walmart หา้ งสรรพสินค้ายง่ิ ใหญ่ระดบั โลกกาลงั ปดิ ตวั ลง หนั มาเน้นการขายสินค้าออนไลน์ ร้านหนงั สือใหญ่ ๆ ใน
สหรัฐอเมรกิ า เช่น Barnes & Noble ได้ปดิ ตวั ลง และจะลดสาขาลงจนหมด โดยจะเปลีย่ นเปน็ ร้านหนงั สือออนไลน์
ขณะนีย้ อดขายหนังสอื พมิ พ์ในสหรฐั อเมริกาลดลงประมาณ 50 % เพราะคนหันมาอ่านหนงั สือจากคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน หรอื แทปเลต็ มากขน้ึ ในประเทศไทยหนังสือดงั ๆ เรม่ิ ปดิ ตวั ลง เช่น คอสโมโพลิแตน สว่ นหนงั สือพมิ พ์เล็กๆ
ก็คงอยู่ไมน่ าน การถ่ายรปู ด้วยระบบ digital ทาให้ร้านถา่ ยรูปลดลงเร่อื ยๆ รา้ นขายหนังสอื กจ็ ะค่อย ๆ หายไป แมแ้ ต่
หนังสอื แฟชั่นกเ็ ร่มิ จะอย่ไู มไ่ ด้ เพราะคอลเลคชัน่ ใหม่ ๆไปอยู่ใน Facebook และ Youtube

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

การใหบ้ รกิ ารออนไลน์ก็เป็นธรุ กิจรูปแบบใหมท่ ่ีแพร่หลายมากในขณะน้ี เช่น การบริการจองต๋ัว จองทพ่ี ัก

จองโรงแรม บริการจัดหาคนทางาน บรกิ ารรับส่งของ บรกิ ารด้านธรุ กรรมการเงินทงั้ การโอนเงนิ ฝากเงิน ถอนเงิน
ขณะน้ีการทาธุรกรรมการเงินผ่านระบบออนไลนท์ าใหธ้ นาคารต้องวางแผนปรับตัวเปน็ อยา่ งมาก เมอ่ื เรว็ ๆ นีธ้ นาคาร
แจ้ง กสทช.ว่าตู้เอทีเอ็มจะลดจานวนน้อยลงจนหมดไป เพราะคนนิยมทาเรอ่ื งการเงินผา่ นสมารท์ โฟนมากขน้ึ ใน
ตา่ งประเทศถึงกับจะยกเลกิ การใชธ้ นบตั ร เช่น ประเทศนอร์เวย์ประกาศเม่อื เดอื นกุมภาพนั ธท์ ่ผี ่านมาว่าจะไมม่ กี ารใช้
ธนบตั รภายในสิ้นปนี ้ี

ความก้าวหน้าของ ICT กาลังเปน็ อุปสรรคขัดขวางการทาธรุ กิจรปู แบบเดมิ ที่เห็นได้ชดั เจน ได้แก่ ธุรกจิ ส่อื
ส่งิ พมิ พ์ และธรุ กจิ การธนาคาร ทั้งสองธรุ กิจน้ีเป็นตวั อย่างธุรกิจท่ีไดร้ บั ผลกระทบดงั ท่กี ล่าวข้างตน้ ผปู้ ระกอบธุรกจิ
ส่ือส่ิงพมิ พต์ อ้ งรีบปรับตวั ให้สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ใหไ้ ด้มากท่ีสุด ส่วนธุรกจิ การธนาคารก็กาลงั เร่งปรับตวั บาง

ธนาคารเปิดสาขาใหม่ลดลง บางธนาคารไมเ่ ปดิ สาขาใหม่อีกแลว้ และกาลังตอ้ งคิดวางแผนวา่ จะเอาพนักงานจานวน
มากทม่ี อี ย่ไู ปทาอะไรทไ่ี หน

หนั มาดกู ารประกอบอาชพี การงานของคนแตล่ ะคนบา้ ง ผลจากความก้าวหน้าของ ICT รวมทง้ั ผลจากการ

ดาเนนิ ธรุ กจิ รปู แบบใหม่ ทาให้ลกั ษณะการทางานเปล่ยี นไป ซง่ึ ที่เหน็ ตวั อยา่ งมากขนึ้ คอื คนรุ่นใหม่ทางานอสิ ระผ่าน
ระบบออนไลนม์ ากข้นึ และทางานประจารูปแบบเดิมนอ้ ยลง คนรุ่นใหม่ที่มคี วามรู้ความสามารถดา้ น ICT และ

เชย่ี วชาญเฉพาะด้าน จะไมค่ ่อยสนใจสถานท่ีทางานว่าจะใหญ่โตสวยหรมู ากนอ้ ยแค่ไหนและจะได้รบั ตาแหนง่ สาคญั
อยา่ งไร เพราะเบอื่ รูปแบบการทางานประจาท่ีตอ้ งเร่ิมและเลิกงานเปน็ เวลา แม้วนั ท่ีงานน้อยหรือไมม่ งี านก็ต้องอยูใ่ นที่

ทางาน คนเหล่านี้จึงใชค้ วามรู้ความสามารถของตนหันมาทางานอสิ ระผ่านระบบออนไลนม์ ากข้นึ พนั เอก ดร. เศรษฐ

พงค์ ยกตวั อย่างนสิ ติ คนหน่ึงวา่ เมอ่ื จบจากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิ ยาลัย ได้ทางานที่บรษิ ทั แห่งหนง่ึ ใน
ตาแหน่งสาคญั แต่ไมน่ านกข็ อลาออก เพราะเบื่อระบบงานประจา เอาเงินทเี่ ก็บออมไดไ้ ปเรยี นโยคะซ่ึงเป็นของชอบ
ขณะนี้ไดเ้ ปน็ อาจารย์สอนโยคะและรบั งานแปลหนังสือใหเ้ อกชนและหนว่ ยงานตา่ งๆ รวมทั้ง กสทช. มีรายไดจ้ ากงาน
แปลเดือนละกว่าสองแสนบาท

ผ้เู ขียนหวังเปน็ อย่างย่งิ ว่าบทความน้ี จะมีสว่ นกระตุน้ เตือนใหเ้ ยาวชนซง่ึ เปน็ กาลังสาคัญและเป็นอนาคต
ของชาติ วางแผนพฒั นาความรู้ความสามารถของตนใหก้ า้ วทันโลกซง่ึ กาลังเปล่ยี นแปลงไปอย่างรวดเรว็

สรปุ GAT By Kru'Say (what_happen)

เลขกากบั ข้อความที่กาหนด ทว่ี า่ งสาหรบั ร่างรหสั คาตอบ

11 การขายสนิ คา้ ออนไลน์

12 การดาเนนิ ธรุ กิจรูปแบบใหม่

13 การใหบ้ รกิ ารออนไลน์

14 ความก้าวหนา้ ของ ICT

15 ตัวอย่างธรุ กจิ ทีได้รับผลกระทบ

16 ทางานประจารูปแบบเดมิ น้อยลง

17 ทางานอสิ ระผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น

18 ธุรกจิ การธนาคาร

19 ธุรกิจสือ่ สิง่ พิมพ์

20 ลักษณะการทางานเปล่ยี นไป

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

บทความท่ี 4 : นอ้ มราลกึ ในพระมหากรุณาธิคณุ หาทส่ี ุดมไิ ด้

ชว่ งกอ่ นพระราชพธิ ีถวายพระเพลงิ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยหู่ วั รชั กาลท่ี 9 สอื่ ตา่ งๆได้นาเสนอ
โครงการในพระราชดาริมากมายหลายโครงการ ผเู้ ขียนเลอื กเร่อื งราวเกี่ยวกับโครงการหลวงมานาเสนอในบทความนี้
เพอ่ื นอ้ มราลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่สี ดุ มไิ ด้

ภาคเหนือของประเทศไทยมภี ูมปิ ระเทศเป็นภูเขาหรอื ดอยจานวนมาก มชี ุมชนชาวเขาเผ่าต่างๆอาศัยอยู่เป็น
แห่งๆ ระหว่างท่ีในหลวงรัชกาลท่ี 9 เสด็จพระราชดาเนนิ แปรพระราชฐานไปประทับท่ีพระตาหนักภูพงิ ค์ราชนเิ วศน์
เมื่อประมาณ 50 ปีก่อน ได้เสด็จพระราชดาเนินไปเย่ียมเยียนชาวเขาหลายแห่ง ทรงพบว่า ชาวเขาส่วนใหญ่มีความ

เป็นอยู่ยากจนข้นแค้น วิถีการดาเนินชีวิตของชาวเขาก่อให้เกิดปัญหาหลายอย่าง ท่ีสาคัญคือ ปญั หาการปลูกฝ่ิ น

เพราะฝ่ินสามารถปลูกได้ดีบนดอยที่มีอากาศหนาวเย็น จึงเป็นแหล่งของการแพร่ระบาดยาเสพติด ปัญหาถัดมาคือ

การทาไร่เล่อื นลอยเพือ่ ปลูกข้าวไร่และข้าวโพด เมื่อสภาพดินเส่ือมโทรมก็แผ้วถางป่าย้ายทาไร่ไปเรื่อยๆ และปัญหา
อกี อยา่ งหน่ึงคอื ป่ าตน้ น้าถูกทาลาย ทรงมพี ระราชดารวิ ่าจะตอ้ งหาทางให้ชาวเขาได้ปลกู พืชอย่างอ่นื แทนการปลูกฝิ่น

ให้มีรายได้พอสมควร และได้อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง หลังจากที่ทรงศึกษาหาข้อมูลและให้ทดลองปฏิบัติเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาแล้ว จึงทรงต้ังโครงการหลวงข้ึนเมื่อปี พ. ศ. 2512 โดยทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ร่วมกบั
เงินสมทบจากมติ รประเทศเปน็ ทุนดาเนินงาน และทรงให้หม่อมเจ้าภีศเดช รชั นี เป็นผ้อู านวยการโครงการเมือ่ ปี พ.ศ.
2535 ทรงให้เปล่ยี นสถานภาพของโครงการต้งั เป็นมูลนธิ โิ ครงการหลวงเพื่อใหเ้ ป็นองค์กรการกุศลที่ถาวร

หลกั การและการดาเนินงานของโครงการหลวงมีหลายอยา่ ง หลกั การสาคญั ทที่ รงให้นามาใชค้ อื ช่วยใหเ้ ขา
ช่วยตวั เองได้ ไม่ใช่ช่วยโดยการให้ขา้ วของเงินทองไปเรื่อยๆ เพราะให้เท่าไหรก่ ็คงไมพ่ อและไมม่ ีที่ส้ินสุด ดังพระราช

ดารสั ทใ่ี นหลวงรชั กาลที่ 9 เคยพระราชทานไว้ว่า “เราไมค่ วรให้ปลาแกเ่ ขา แต่ควรจะให้เบด็ ตกปลาและสอนให้รจู้ ักวิธี
ตกปลาจะดีกวา่ ”

สาหรับการดาเนนิ งานของโครงการหลวงจะมีพนื้ ฐานมาจากการศกึ ษา วจิ ัย และพัฒนา โดยม่งุ ศึกษาไม้ดอก
และพืชผักเขตหนาว การเล้ียงสัตว์และทาประมง ตลอดจนงานด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้ได้องค์ความรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพพน้ื ที่สงู ของประเทศไทย การดาเนนิ งานทสี่ าคัญของโครงการหลวง ไดแ้ ก่ สง่ เสริมการปลูกไม้ดอก
และพชื ผกั เขตหนาว พัฒนาการเลี้ยงสัตว์และประมง และทาการตลาดอย่างครบวงจร

การส่งเสริมการปลูกไมด้ อกและพืชผกั เขตหนาวในโครงการหลวงแต่ละแห่งจะมีความแตกต่างกันตาม

ผลการวิจัยว่าพื้นท่ีบนดอยแห่งใดเหมาะสมกับการปลูกพืชผักผลไม้ชนิดใด งานการวิจัยประกอบด้วย สถานีวิจัย
จานวน 4 แห่ง และสวนพัฒนาโครงการหลวงอีก 38 แหง่ และเมอ่ื เดือนกนั ยายนปที ่ีแลว้ ทรงให้ตง้ั โครงการหลวงแหง่

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)
ที่ 39 ข้ึนท่ีบ้านเลอตอ ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พืชผักผลไม้ของโครงการหลวงมีหลากหลายมาก
เช่น สตรอว์เบอร์ร่ี พีช กีวีฟรุต เสาวรส กาแฟอาราบิก้า กะหล่าปลีรูปหัวใจ เบบ้ีฮ่องเต้ ยอดชาโยเต้ ว่านสี่ทิศ ไฮ
เดรนเยีย บีโกเนยี สบั ปะรดสี

สาหรบั การพฒั นาการเล้ยี งสตั วแ์ ละประมง ในระยะแรกไดพ้ ระราชทานสัตว์เล้ียงพนั ธุ์ดี เช่น กระบือ สกุ ร

ไก่ และแกะ ให้ชาวเขาหลายหมู่บ้านนาไปเล้ียง ระยะหลังโครงการหลวงได้รับการสนับสนุนสัตว์เล้ียงพันธุ์ดีจาก
หน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ จึงมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายพันธ์ุ เช่น ไก่เบรส สุกรพนั ธุ์
เปียแตรง สุกรพันธ์ุเหมยซาน กวาง แพะนม ควายนม และกระต่ายพนั ธ์ุเน้อื และเม่ือทางโครงการได้ฟื้นฟูสภาพปา่
ต้นน้าและพัฒนาแหล่งน้า การทาประมงก็ดาเนินไปได้ด้วยดี นอกจากสัตว์น้าที่เล้ียงกันท่ัวไป ยังสามารถเลี้ยงและ
ขยายพนั ธุส์ ตั ว์นา้ ท่มี รี าคาสงู ได้ดว้ ย เชน่ ปูขน ปลาเรนโบวเ์ ทรา้ ต์ และปลาสเตอรเ์ จยี้ น ซง่ึ นิยมนาไข่มาทาคาร์เวีย

การดาเนินการที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งของโครงการ คือ ทาการตลาดอย่างครบวงจรโดยควบคุมและประกัน

คุณภาพผลผลิตในระดับมาตรฐานสากลทุกขั้นตอน ต้ังแต่การผลิต การคัดเลือกและการบรรจุผลผลิตตลอดจนการ
ขนส่งและการกระจายสินค้าไปสู่ตลาด ผลผลิตที่ได้บางส่วนจะใช้บริโภคในครัวเรือนและวางขายในตลาดท้องถ่ิน
ผลผลิตส่วนใหญ่จะขายผ่านระบบการตลาดของโครงการหลวงและบางส่วนจะนามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือนามา
แปรรปู เช่น ผลติ ภัณฑ์ดอกไม้แห้ง นา้ เสาวรส น้ามะเขือเทศ นา้ พีชสตรอว์เบอรร์ ีอ่ บแหง้ มะม่วงอบแหง้ และแคนตา
ลูปอบแหง้

การดาเนินงานของโครงการหลวงดังกล่าว ยังผลให้ชาวเขามีงานทาอย่างสมา่ เสมอตลอดท้ังปีและมรี ายได้
เพยี งพอต่อการดารงชีพอย่างสุขสบายพอสมควร ผลท้ังสองประการนีจ้ ึงสามารถระงบั ยับยัง้ ปัญหาที่เกิดจากวถิ ีการ

ดาเนินชวี ิตของชาวเขาดังกล่าวในตอนต้นไดอ้ ย่างยัง่ ยนื

เรื่องโครงการหลวงท่ีนาเสนอในบทความน้ี เป็นเพียงตัวอย่างหน่ึงในโครงการพระราชดาริของ ในหลวง
รัชกาลที่ 9 ซึ่งมีอยู่มากมายถึงราว 4,500 โครงการ โครงการหลวงมิใช่ “ช่วยชาวเขา” ให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นเทา่ นน้ั
แต่ยงั “ชว่ ยชาวเรา” และ “ช่วยชาวโลก” ดว้ ย คือ ช่วยลดปัญหายาเสพติด ยับย้ังการทาลายป่าต้นน้า และถ่ายทอด
ความรู้ในการพฒั นาพน้ื ที่สูงให้นานาประเทศนาไปประยุกตใ์ ช้

“ปวงพสกนกิ รชาวไทยนอ้ มราลกึ ในพระมหากรณุ าธิคณุ หาทีส่ ุดมิไดต้ ราบนิจนริ ันดร์”

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

เลขกากบั ขอ้ ความทกี่ าหนด ท่วี ่างสาหรับรา่ งรหสั คาตอบ
01 การทาไรเล่อื นลอย
02 ช่วยใหเ้ ขาชว่ ยตัวเองได้
03 ทาการตลาดอยา่ งครบวงจร
04 ปญั หาการปลูกฝ่ิน
05 ปา่ ต้นน้าถูกทาลาย
06 พัฒนาการเล้ียงสตั วแ์ ละประมง
07 มงี านทาอย่างสมา่ เสมอ
08 มีรายได้เพยี งพอ
09 สง่ เสรมิ การปลกู ไมด้ อกและพชื ผกั เขตหนาว
10 หลกั การและการดาเนินงานของโครงการหลวง

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

บทความท่ี 5 : แรงบนั ดาลใจจากในหลวงรชั กาลที่ 9

พระราชกรณียกิจนานัปการ ตลอดจนแนวทางในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในแผ่นดินน้ี เช่น การทาเกษตรผสมผสาน

ปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพียง การทาเกษตรทฤษฎใี หม่ และโครงการในพระราชดาริประมาณ 4,500 โครงการ ไดส้ รา้ ง

แรงบันดาลใจใหพ้ สกนิกรของพระองค์หลายคน หลายกลมุ่ และหลายชุมชนนา ไปปฏิบตั ิ จนมีชวี ติ ความเป็นอยู่ดีข้ึน
และมีความสุขมากขึ้น ดังตัวอย่างท่ีสรุปจากรายการ The insider ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 เมื่อวันท่ี 18 ตุลาคม
พ.ศ. 2560 และจากเวบ็ ไซต์ baanwin.com อันเป็นเรอ่ื งของครอบครวั เล็กๆ ครอบครวั หนึ่งทเี่ ปล่ียนวิถีชีวิตจากการ
เปน็ พนักงานบริษทั ในเมอื งกรุงไปเปน็ เกษตรกรเต็มรปู แบบที่ตาบลบ้านชอ่ ง อาเภอพนมสารคาม จงั หวดั ฉะเชงิ เทรา

คุณปราณี สังอ่อนดี ซ่ึงจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราช
นครินทรเ์ ลา่ ว่า ได้แต่งงานกบั คณุ สมโชค เบา้ ทอง และเดนิ ทางจากบา้ นเกดิ ไปทางานเปน็ พนักงานบรษิ ทั ทก่ี รุงเทพฯ
เมือ่ พ. ศ. 2548 ตอ่ มาเมอื่ พ.ศ 2550 มีลกู ชาย คอื เดก็ ชายชนะพล เบ้าทอง หรือนอ้ งวนิ ก็เริม่ คดิ ถึงอนาคตว่า
จะทนอยู่ในคอนโดมิเนียมเล็กๆ ท่ีเช่าอยู่ หรือจะกู้เงนิ ซ้ือบ้านท่ีกรุงเทพฯ แล้วทางานเป็นลูกจ้างตอ่ ไป แต่เม่ือนกึ ถึง
ที่ดินซ่ึงได้รับจากพ่อแม่ก็นึกถึงแนวปฏิบัติและตัวอย่างในการพลิกฟื้นผืนดินให้อุดมสมบูรณ์ซ่ึงในหลวงรัชกาลที่ 9
พระราชทานไว้ จงึ ตัดสินใจกลบั ภูมิลาเนาเดิม

สภาพเดิมของท่ีดินมรดก 6 ไร่ เป็นที่รกร้างไม่มีคนอยู่อาศัยมาเป็นเวลา 10 ปีสิ่งปลูกสร้างท่ีเหลืออยู่มีแค่
ห้องนา้ กับคอกววั เก่าๆ แต่ด้วยแรงบันดาลใจจากในหลวงรัชกาลที่ 9 และดว้ ยคาแนะนาชว่ ยเหลือจากศูนย์ศกึ ษาและ
พัฒนาเขาหนิ ซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สามภี รรยาคูน่ ้กี ส็ ามารถเปลย่ี นพน้ื ท่แี ห่งนใี้ หเ้ ปน็ ศนู ย์เรยี นร้เู ศรษฐกิจ
พอเพยี งแบบเกษตรผสมผสาน และเป็นตน้ แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของอาเภอพนมสารคาม

แนวทางการพฒั นาท่ีดิน 6 ไร่ ท่ีมีอยู่ก็คือ แนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานไว้น่ันเองได้แก่

การทาเกษตรผสมผสาน และการทาเกษตรทฤษฎีใหม่ แนวทางทง้ั สองประการทาใหเ้ กดิ การใช้ประโยชน์ในพ้นื ทดี่ ังนี้

พ้นื ที่รอ้ ยละ 50 ใชป้ ลกู พชื ผกั ผลไมแ้ ละเล้ยี งสตั ว์ เชน่ ปลูกกล้วย มะพร้าว มะนาว พืชสวนครวั เล้ียง

เปด็ เลี้ยงไก่ เล้ียงกบ เลีย้ งววั

พื้นท่ีรอ้ ยละ 30 ใชท้ านาขา้ วและใหว้ วั กินหญา้ ในชว่ งทไ่ี มไ่ ด้ทานา ขณะนีม้ วี ัวอยู่ 9 ตวั โดยเริ่มตน้ จากวัว

พอ่ พันธุแ์ มพ่ ันธ์ุ 2 ตวั ทีไ่ ดร้ บั จากพ่อแม่ ววั เหล่านเ้ี ปรยี บไดก้ บั เงนิ ออมชาวบา้ น หากต้องการใช้เงินก้อนก็จะขายววั
ถ้าตัวยังเล็กจะขายไดส้ ามหมื่นบาทข้ึนไป แต่ถ้าตัวโตเต็มท่ีจะขายได้ประมาณตัวละแสนกว่าบาท นอกจากเปน็ เงนิ
ออม วัวทีม่ ีอยทู่ ้งั 9 ตวั ยังสร้างรายไดส้ มา่ เสมอจากการขายข้วี วั อกี ดว้ ย โดยทาเป็นป๋ยุ คอกขายไดถ้ ุงละ 30 บาท

สรปุ GAT By Kru'Say (what_happen)

ขุดสระน้าเล้ยี งปลาร้อยละ 10 เหตุท่ีใช้พ้ืนที่สาหรับขุดสระไม่มากนักเพราะบริเวณนน้ั ไม่ขาดแคลนนา้ ทา

การเกษตร สระนา้ ทนี่ จี่ ึงเน้นการเลยี้ งปลา เชน่ ปลาตะเพียนเพ่อื จาหนา่ ยและบริโภค

เป็ นท่ีอยู่อาศยั และทาประโยชนอ์ น่ื ๆ ร้อยละ 10 เช่น เตรียมผลิตผลเพื่อนาไปจาหน่าย แปรรูปไข่เป็ด

สดเป็นไขเ่ ค็ม คณุ ปราณีเล่าว่าเป็ดทมี่ ีอยู่ราว 200 ตัวจะให้ไข่มากกว่าเดือนละ 1,200 ฟอง ถ้าขายเปน็ ไข่สดจะได้
กาไรน้อยมาก แต่พอทาเป็นไข่เค็มจะได้กาไรถึงฟองละสองบาทกวา่ นอกจากน้ียังมีการเล้ียงปลาดุกในโอง่ ซีเมนต์
ขนาดใหญด่ ้วย

ส่งิ ทเี่ กิดขนึ้ จากการใชป้ ระโยชนใ์ นพ้นื ที่ทัง้ 4 ส่วน คือ ทาใหค้ รอบครวั น้ีมีอาหารการกนิ อดุ มสมบรู ณ์ มี
แหล่งอาหารหลากหลาย วันท่ีคุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นาทีมงาน
The insider มาถ่ายทารายการ คุณปราณีใช้เวลาไม่นานทาอาหารให้ลูกชายคือน้องวินและเด็กหญิงใบบัวท่ีมากับ
ทมี งานรับประทานอย่างเอร็ดอรอ่ ย โดยใช้วตั ถดุ ิบท่ีมอี ยู่มาทากับข้าวคอื เก็บไข่เป็ดและเด็ดยอดชะอมที่ปลกู ไว้มาทา
ไขเ่ จียวชะอม และช้อนปลาดุกจากโอง่ ซีเมนต์มาทาปลาดกุ ทอด

นอกจากอาหารการกินจะอดุ มสมบูรณ์ การใช้ประโยชนใ์ นพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นยงั ทาให้ครอบครวั น้ีไดใ้ ช้ชีวิต

ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีรายไดไ้ วจ้ บั จา่ ยใชส้ อยอย่างพอเพียง โดยมีรายได้เฉลี่ยประมาณเดือนละ 15,000

บาท ซ่ึงเป็นรายได้จากการขายไข่เค็ม 4,500 บาท ขายผักและผลไม้ 4,300 บาท ขายปุ๋ยคอกที่ได้จากข้ีวัวแห้ง
1,800 บาท ขายน้าส้มควันไม้ที่ได้จากการเผาถ่านสาหรับไล่แมลง 1,200 บาท และยังมีรายได้จากการขายไข่เปด็
สด ถา่ นไม้ กบ ไขไ่ ก่ และเมลด็ พนั ธ์ุพืชอีก 3,200 บาท ทง้ั น้ียงั ไม่รวมรายได้จากการขายววั เมือ่ จาเป็นตอ้ งใช้เงิน
ก้อนใหญ่

บางคนอาจเข้าใจว่าปัจจัยสาคัญประการหนึ่งท่ีทาให้โครงการในพระราชดาริประสบความสาเร็จ ก็คือพระ
บารมีของในหลวงรัชกาลท่ี 9 แต่ในความเป็นจริงยังมีตัวอย่างจานวนมากที่ได้รับแรงบันดาลใจและนาแนวทางที่
พระราชทานไว้มาปรับใช้จนประสบความสาเร็จ ดังครอบครัวท่ีนาเสนอในบทความนีท้ ่ีสามารถเปล่ียนวถิ ีชีวติ อันเรง่

รบี วนุ่ วายในเมอื งกรงุ มาเปน็ เกษตรกรที่มอี าหารการกินอดุ มสมบูรณ์ มีรายไดพ้ อเพียง และทง้ั พ่อแมล่ ูกไดใ้ ชช้ ีวติ

รว่ มกนั อย่างมีความสุข

“ ธ สถิตในดวงใจไทยนริ ันดร์ ”

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

เลขกากบั ขอ้ ความทีก่ าหนด ท่ีว่างสาหรบั รา่ งรหัสคาตอบ

11 การทาเกษตรทฤษฎีใหม่

12 การทาเกษตรผสมผสาน

13 ขุดสระนา้ เลยี้ งปลา

14 ใชท้ านาข้าวและใหว้ ัวกินหญา้

15 ได้ใช้ชีวติ ร่วมกนั อยา่ งมคี วามสขุ

16 แนวทางการพฒั นาทดี่ นิ 6 ไร่

17 ปลกู พชื ผักผลไม้และเลย้ี งสัตว์

18 เป็นท่ีอยู่อาศยั และทาประโยชน์อน่ื ๆ

19 มีรายไดไ้ ว้จบั จา่ ยใช้สอยอยา่ งพอเพียง

20 มอี าหารการกินอดุ มสมบูรณ์

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

บทความที่ 6 : พษิ ภัยของการบริโภคอาหารรสเค็ม

ผูท้ ่สี นใจดแู ลรกั ษาสุขภาพของตนเองคงสงั เกตเห็นวา่ ในส่อื หลายแหล่ง ทั้งส่ือหลักและสื่อออนไลนไ์ ดใ้ ห้

ความรเู้ ร่อื งการบรโิ ภคอาหารรสเค็มซง่ึ มโี ซเดียมสงู วา่ ทาให้เกิดโรคไดห้ ลายโรค ขณะเขยี นบทความน้ี สือ่ ของ

เครือขา่ ยลดบรโิ ภคเคม็ กาลงั เสนอให้เกบ็ ภาษีความเค็มจากอาหาร เครอื่ งด่มื ขนมขบเค้ียว ฯลฯ ท่ีมีความเคม็ สูง และ
กรมสรรพสามติ ก็กาลังพิจารณาวา่ จะเก็บภาษีความเคม็ หรือไม่อย่างไร

แหล่งโซเดียมสาคัญทสี่ ดุ ท่เี ข้าสรู่ ่างกายด้วยการบริโภคก็คอื เกลือ องค์การอนามยั โลกแนะนาให้กนิ โซเดยี มไม่
เกิน 2,000 มลิ ลกิ รัมต่อวัน ซึง่ เทียบได้กับเกลือ 5 กรมั หรอื ประมาณ 1 ชอ้ นชาตอ่ วัน จากผลการสารวจของกระทรวง
สาธารณสขุ ร่วมกบั สถาบนั โภชนาการ มหาวิทยาลยั มหดิ ล รวมท้ังข้อมูลจากสานกั งานกองทุนสนบั สนนุ การสรา้ งเสรมิ
สุขภาพ (สสส.) พบวา่ คนไทยส่วนใหญ่ได้รบั โซเดียมเกินกวา่ สองเทา่ ของปริมาณที่ควรไดร้ ับ โซเดียมเปน็ แรธ่ าตุทม่ี ี
ความจาเปน็ ตอ่ รา่ งกาย มบี ทบาทสาคัญในการควบคมุ ความสมดุลของความเปน็ กรดดา่ งและปริมาณนา้ ในส่วนตา่ ง ๆ
ของรา่ งกาย ในภาวะปกตโิ ซเดียมสว่ นใหญ่จะอยู่ในน้าสว่ นทอี่ ย่นู อกเซลลแ์ ละในเลือดสว่ นท่เี รยี กว่าพลาสมา เมอื่
ร่างกายได้รบั โซเดยี มมากเกินไปก็จะดึงนา้ ออกมาจากเซลล์มาคั่งอยู่นอกเซลลแ์ ละค่งั ในหลอดเลือด ทาให้เกิดการคัง่
ของนา้ และโซเดียมในอวยั วะตา่ ง ๆ นอกจากน้ไี ตกต็ อ้ งทางานหนักมากขึ้นในการขับโซเดยี มออกจากร่างกาย ดงั น้นั

การบริโภคอาหารรสเค็มจัดจงึ ทาให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ ท่ีสาคัญคือ ความดนั โลหติ สูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอด

เลอื ดสมอง และโรคไต เป็นตน้
ในการประชุมพิจารณามาตรการการควบคมุ โซเดียมในอาหารเมือ่ วันที่ 21 มนี าคม พ.ศ. 2560 โดยเครือขา่ ย

ลดบรโิ ภคเค็ม สานกั งานกองทนุ สนับสนนุ การสรา้ งเสรมิ สขุ ภาพ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองคก์ าร

อนามัยโลก มขี อ้ มูลวา่ คนไทยป่วยเปน็ โรคความดันโลหติ สงู ร้อยละ 21.4 หรือ 11.5 ล้านคน โรคไตร้อยละ 17.5 หรือ
7.6 ลา้ นคน โรคหวั ใจขาดเลอื ดรอ้ ยละ 1.4 หรือ 0.75 ล้านคน โรคหลอดเลอื ดสมองร้อยละ 1.1 หรอื 0.5 ลา้ นคน

โดยโรคกล่มุ น้ีเกดิ จากพฤตกิ รรมการบริโภคทไ่ี ม่ถูกตอ้ งของประชาชนทช่ี ืน่ ชอบอาหารรสชาตเิ คม็ ซึง่ เปน็ อาหารที่มี
เกลือหรอื โซเดียมสงู

เมือ่ ทราบถงึ พิษภยั ของการบรโิ ภคอาหารรสเคม็ กค็ วรหนั มาใส่ใจเรื่องอาหารการกินมากขึ้น หากข้อมูลของ
กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า ผลิตภณั ฑเ์ คร่ืองปรงุ รสทค่ี รัวเรือนคนไทยนิยมใชก้ ันมาก 5
ลาดบั แรก คือ นา้ ปลา ซอี ิว๊ ขาว เกลือ กะปิ และซอสหอยนางรมนน้ั ลว้ นแต่มโี ซเดยี มสงู เชน่ เกลอื 1 ช้อนโต๊ะ มี
โซเดียม 6,000 มิลลกิ รัม นา้ ปลา 1 ช้อนโตะ๊ มีโซเดยี ม 1,160 - 1,420 มลิ ลกิ รมั ซอสปรงุ รส 1 ช้อนโต๊ะ มโี ซเดียม
1,150 มลิ ลิกรัม กะปิ 1 ชอ้ นโตะ๊ มีโซเดียม 1,430 - 1,490 มิลลกิ รมั ซอสหอยนางรม 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดยี ม 420 - 490
มิลลกิ รัม นอกจากนยี้ ังพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารมอ้ื หลกั ของคนไทย มากกวา่ รอ้ ยละ 30 จะซื้อกินนอกบา้ นทั้ง

สรุป GAT By Kru'Say (what_happen)

3 มือ้ โดยเฉพาะกลุ่มท่ีทางานหรือใช้ชวี ิตนอกบา้ น เช่น ขา้ ราชการ นกั เรยี น นิสติ นักศกึ ษา พนกั งานรัฐวิสาหกิจ และ
ลกู จา้ งทว่ั ไป และมากกวา่ รอ้ ยละ 70 ของกลุ่มที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลซอ้ื อาหารกลางวนั นอกบ้าน อาหารท่ี
รับประทานบ่อยในแต่ละวนั ไดแ้ ก่ ขา้ วราดแกง ก๋วยเตี๋ยว อาหารจานเดยี ว และอาหารตามส่ัง

ขณะนี้องค์กรหลายแหง่ ทง้ั ภาครัฐและเอกชน ได้ทาการรณรงคใ์ หล้ ดการบริโภคเค็มกนั อยา่ งกวา้ งขวาง ทา
ใหเ้ กดิ การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการกินอาหารในหมู่ประชาชนจานวนไม่น้อย ได้แก่ ปรบั เปล่ยี นนิสยั ใหก้ ินอาหารจดื
ลง รับประทานอาหารสดตามธรรมชาติ ชิมอาหารกอ่ นเติมเคร่ืองปรงุ รส ปรุงอาหารโดยเติมเกลือ นา้ ปลา หรือซอสปรุง
รสต่าง ๆ ให้นอ้ ยทสี่ ุด เพ่อื ใหค้ นุ้ เคยกบั อาหารรสจดื หลกี เลย่ี งอาหารเคม็ เชน่ ปลาเค็ม หมูเค็ม เน้ือเค็ม เบคอน ไส้

กรอก ลดหรือเลกิ การใส่ผงชรู สในอาหารเพราะผงชรู สก็คอื โมโนโซเดียมกลตู าเมต หากใสม่ ากและบอ่ ยเกินไปร่างกาย
จะไดร้ บั โซเดียมมาก ไมก่ นิ อาหารสาเรจ็ รูปและกึง่ สาเรจ็ รปู ที่มเี กลอื ปรมิ าณมาก

การรณรงค์ให้ลดการบรโิ ภคเคม็ ของภาคส่วนต่าง ๆ นอกจากทาให้พฤตกิ รรมการกนิ อาหารเค็มเปล่ยี นแปลง

ไปดังกล่าว ยงั ทาให้อาหารหลายอย่างมกี ารปรบั ปรุงสูตร ตัวอย่างเชน่ ซอสปรุงรสลดโซเดยี ม น้าปลาสูตรโซเดียมตา่
นา้ มะเขือเทศดอยคาสูตรโซเดยี มต่า ปลารา้ ลดโซเดียม นอกจากน้ียงั มกี ารรณรงคใ์ ห้รว่ มกนั ลงช่ือเพ่ือเรียกรอ้ งตอ่

สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหอ้ อกมาตรการลดปรมิ าณโซเดยี มลงร้อยละ 10 ในผงปรงุ รสของบะหม่กี ่งึ
สาเร็จรปู ทกุ ยหี่ อ้ ภายในปพี .ศ. 2562 เนื่องจากบะหมีก่ ง่ึ สาเรจ็ รูปซึ่งเปน็ อาหารใกลต้ ัวและเปน็ ท่นี ิยมอยา่ งมากนั้น ใน
แต่ละซองประกอบดว้ ยผงปรงุ รสที่มปี รมิ าณโซเดยี มเฉลย่ี ถึง 1,500 - 2,000 มลิ ลิกรมั ซงึ่ เกอื บเทา่ หรือเทา่ กับปรมิ าณ
ทัง้ หมดท่คี วรบริโภคในแตล่ ะวนั ขณะเขยี นบทความนี้มีผ้รู ่วมลงช่ือแลว้ กว่า 23,000 คน

พฤตกิ รรมการกนิ อาหารท่เี ปลย่ี นแปลงไป รวมท้ังอาหารสตู รโซเดียมต่าหรอื สูตรลดโซเดียมดงั ตวั อย่างทก่ี ลา่ ว
มา จะสามารถป้องกันหรอื ลดโรคทง้ั หลายทเ่ี กิดจากการบริโภคอาหารรสเคม็ ได้ ดังน้นั นกั เรยี น นสิ ิตนักศึกษาซงึ่ จะ
เป็นกาลงั สาคญั ในการพัฒนาประเทศชาติ จงึ ควรปฏิบัติตนให้ถูกตอ้ งในการบรโิ ภคอาหาร ท้งั นีน้ อกจากลดเค็ม ยังต้อง
ลดหวาน ลดมัน และควรให้ความรู้แกพ่ ่อแม่ตลอดจนญาติพี่นอ้ งและเพ่ือนฝงู ด้วย

สรปุ GAT By Kru'Say (what_happen)

เลขกากบั ขอ้ ความทีก่ าหนด ท่วี า่ งสาหรบั รา่ งรหัสคาตอบ
01 การบรโิ ภคอาหารรสเคม็
02 การรณรงคใ์ ห้ลดการบริโภคเคม็
03 ความดนั โลหติ สงู
04 นา้ ปลาสูตรโซเดียมต่า
05 ปรับเปลี่ยนนสิ ยั ให้กินอาหารจดื ลง
06 ปลาร้าลดโซเดียม
07 โรคไต
08 โรคหัวใจขาดเลอื ด
09 หลกี เลี่ยงอาหารเคม็
10 อาหารหลายอย่างมกี ารปรบั ปรุงสูตร

Data Gat1Y157 / PT 527U


Click to View FlipBook Version