The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1-4 ธันวาคม 2562 ไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Manasay Hajida-oh, 2019-12-04 23:25:36

621204 โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

1-4 ธันวาคม 2562 ไดอิชิ หาดใหญ่ สงขลา

รายงานผล

การอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ ารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสอื่ สารเพ่อื การพฒั นาการเรยี นการสอน

หลักสตู รการพฒั นาต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ ประจาปี 2562

ระหวา่ งวันท่ี 1-4 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมไดอิชิ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ
ครู อันดบั คศ.1

โรงเรียนบา้ นไอรโ์ ซ

สานกั งานเขตพน้ื ทก่ี ารศึกษาประถมศึกษานราธวิ าส เขต 3
สานกั งานคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐาน กระทรวงศกึ ษาธกิ ารรายงานผล
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

เพ่อื การพัฒนาการเรียนการสอน
หลกั สูตรการพัฒนาต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ ประจำปี 2562

ระหว่างวนั ที่ 1-4 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมไดอชิ ิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

โดย
นายมะนาเซ หะยีดาโอะ๊

ครู อนั ดบั คศ.1

โรงเรยี นบ้านไอรโ์ ซ
สำนักงานเขตพน้ื ทีก่ ารศกึ ษาประถมศึกษานราธวิ าส เขต 3

สำนกั งานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศกึ ษาธิการ

คำนำ

รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการ
เรียนการสอนเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานสรุปผลที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรม ตลอดจนความรู้ต่าง ๆ มา
ถา่ ยทอดเปน็ ประสบการณใ์ ห้กบั ผ้สู นใจ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการอบรมเล่มนี้ สามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนางาน การปรับ
ประยุกตใ์ ช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่ง หากมีขอ้ เสนอแนะหรือข้อผดิ พลาดประการใด ขออภัยมา
ณ โอกาสน้ดี ้วย

มะนาเซ หะยดี าโอ๊ะ
ผรู้ ายงาน

1

สารบัญ หนา้
1
คำนำ 2
สารบญั 3
บนั ทกึ ข้อความรายงานผลการอบรม 4
ภาคผนวก

2

บันทกึ ขอ้ ความ

สว่ นราชการ โรงเรียนบา้ นไอรโ์ ซ สังกดั สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึ ษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ท่ี /2562 วันท่ี 11 ธันวาคม 2562
เรื่อง รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการ

เรยี นการสอน
เรยี น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไอร์โซ

ด้วยข้าพเจ้า นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ ตำแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านไอร์โซ ได้เข้าร่วมอบรมเชงิ
ปฏิบัตกิ ารโครงการเทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสารเพอื่ การพัฒนาการเรยี นการสอน หลักสูตรการพัฒนา
ตน้ แบบ One Teacher ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 ระหว่างวนั ที่ 1-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไดอชิ ิ อำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและบริษัทไมโครซอฟต์
ประเทศไทย ประธานในพิธีเปิดการอบรม นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 ดำเนินการอบรมโดยมี
วิทยากร ประกอบด้วยว นายทวีลาภ สุวัฒน์พันธุกุล นายวิชัย สีสุด ดร.ทินสิริ ศิริโพธ์ และวิทยากรต้นแบบ
One Teacher จากการเขา้ รับการอบรมดงั กล่าวไดข้ อ้ สรปุ ดงั นี้

ด้านความรู้ มีความเขา้ ใจเกยี่ วกบั การออกแบบการนำเสนอ การสรา้ งเกม การออกแบบภาพ
โปสเตอร์ในการทำหน่วยการเรียนรู้ ด้วยโปรแกรม PowerPoint การทำกิจกรรมเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ (Unplugged) การใช้เครื่องมือใน Office365 การสร้างใบงานต่าง ๆ ด้วยเว็บไซต์ wordwall
การสร้างแบบประเมนิ แบบทดสอบผา่ นเวบ็ ไซต์ goformative

ด้านทักษะ ได้รับการฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรม Unplugged การใช้เครื่องมือในเว็บ
Office365 การปฏิบัติสรา้ งเกมและใบงานในรายวิชาต่าง ๆ อยา่ งงา่ ย

ด้านเจตคติ เกิดความตระหนักและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
ความเพียรพยายามในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 4 วัน ข้าพเจ้าจะนำความรู้ดังกล่าวมาพัฒนา
นกั เรยี นในโรงเรยี นตลิดจนแลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อไป ท้ังน้ี
ได้ดำเนินการจดั ทำเสร็จสน้ิ เรยี บรอ้ ยแล้ว จงึ เสนอรายงานผลการอบรมตามทแี่ นบมาพร้อมนี้

จงึ เรียนมาเพอ่ื โปรดทราบและพจิ ารณา

ลงช่อื .................................................................ผ้รู ายงาน
นายมะนาเซ หะยีดาโอะ๊

ภาคผนวก

4

ภาพประกอบ

ภาพประกอบ

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาราเพอื่ การพฒั นาการเรียนการสอน
หลักสูตรการพัฒนาต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ ประจำปี 2562
ระหวา่ งวันท่ี 1-4 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา

ภาพประกอบ

การอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาราเพ่อื การพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูตรการพัฒนาต้นแบบ One Teacher ชายแดนใต้ ประจำปี 2562
ระหวา่ งวันท่ี 1-4 ธนั วาคม 2562
ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

สำเนาหนงั สอื รบั รอง
การผ่านอบรมหลกั สตู รสำเนาหนงั สอื ราชการ

บันทึกข้อความ

สว่ นราชการ โรงเรียนบา้ นไอร์โซ

ท่ี 160/2562 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

เรอ่ื ง ขออนมุ ัตไิ ปราชการ

——————————————————————————————————————-

เรยี น ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านไอรโ์ ซ

สง่ิ ทสี่ ง่ มาดว้ ย กำหนดการประชมุ เชิมปฏิบตั ิการ จำนวน 1 ฉบับ

ข้าพเจ้า นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านไอร์โซ มีความประสงค์ขอ

อนุญาตไปราชการ เพ่ือ เข้าประชุม อบรม สมั มนา อืน่ ๆ…………………………………………………

เรือ่ ง เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการสรา้ งเครือข่ายต้นแบบ

One Teachers ชายแดนใต้ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่

จ.สงขลา ตามหนังสอื ท่ี ศธ 0245/ว679 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

โดยขา้ พเจ้า [ ] ไม่ขอเบิกค่าใชจ้ ่าย

[/] ขอเบิกค่าใช้จ่ายตามสิทธิจากเงินงบประมาณหรือเงินนอกงบประมาณของสถานศึกษา

ตามระเบยี บกระทรวงการคลังวา่ ด้วยค่าใช้จา่ ยในกากรเดนิ ทางไปราชการ

[/] ค่าพาหนะเดินทาง [ ] ค่านำ้ มนั

[ ] ค่าเบยี้ เลย้ี ง [ ] ค่าที่พัก

[ ] รถยนต์สว่ นตวั หมายเลขทะเบยี น………………………………

[ ] อืน่ ๆ …………………………………………………………………….

จงึ เรยี นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

ลงชอ่ื ……………………………………………………….
(นายมะนาเซ หะยีดาโอ๊ะ)
ครู โรงเรยี นบา้ นไอรโ์ ซ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นผอู้ ำนวยการ

อนุมัติ ไม่อนุมตั ิ
ลงช่ือ……………………………………………………….
(นายมฮู ำมัด มอลอ)
ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นบ้านไอร์โซ

ตวั อย่างผลงานกำหนดการ
และตัวอยา่ งเอกสารประกอบการอบรม

ที่ ศธ ๐๒๔๕/ว๖๗๙ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๗
๓ ถนนอาคารสงเคราะห์ อำเภอเมือง
จงั หวดั ยะลา ๙๕๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เร่อื ง การอบรมเชงิ ปฏบิ ตั ิการ โครงการเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร เพื่อพฒั นาการเรียนการสอน
กิจกรรมกระบวนการสรา้ งเครอื ข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒

เรยี น ผอู้ ำนวยการโรงเรยี น..........................................................................

สิ่งท่ีสง่ มาด้วย ๑. รายชอื่ ผ้เู ข้ารว่ ม จำนวน ๑ ฉบบั
๒. กำหนดการ จำนวน ๑ ฉบบั

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค ๗ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟแห่ง
ประเทศไทย จัดทำโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน กิจกรรม
กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ (Information and Communication
Technology Project To develop teaching. One Generation Southern Teachers Networking
Process) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเรียน
การสอน ไดอ้ ยา่ งเหมาะสมอกี ทง้ั เปน็ การสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมระหว่างครูแตล่ ะสังกัด

ในการนี้ สำนกั งานศึกษาธิการภาค ๗ จึงขออนุญาตให้บคุ ลากรในสังกดั ของท่าน (รายละเอียด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน กระบวนการสร้างเครือข่ายต้นแบบ One Teachers ชายแดนใต้ ประจำปี ๒๕๖๒
ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ ธนั วาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไดอชิ ิ อำเภอหาดใหญ่ จงั หวดั สงขลา (รายละเอียดตามสิ่งท่ี
ส่งมาด้วย ๒ ) โดยเบกิ คา่ ใช้จา่ ยจากโครงการ ยกเว้นคา่ เดนิ ทางใหเ้ บิกจากตน้ สังกัด

จงึ เรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคณุ เป็นอยา่ งสูงมา ณ โอกาสน้ี

ขอแสดงความนบั ถอื

(นายสนั ติ แสงระว)ี
ศกึ ษาธกิ ารภาค ๗
สานกั งานศกึ ษาธกิ ารภาค ๗

กลุ่มพฒั นาการศกึ ษา
สานกั งานศกึ ษาธกิ ารภาค ๗
ผปู้ ระสานงาน อ.ไซหนบั เอสเอ
๐๘๙ ๔๖๓ ๐๙๙๔

กำหนดการการอบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ าร

โครงการเทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือพัฒนาการเรยี นการสอน

ระหวา่ งวันท่ี ๑ – ๔ ธนั วาคม ๒๕๖๒

ณ โรงแรมหาดไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา

**********************

วนั ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. ลงทะเบยี นรายงานตัวเข้าอบรม

๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ละลายพฤติกรรม

๑๔.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. Power point โดย คุณทวีลาภ สุวัฒนพ์ ันธุกลุ

ผไู้ ดร้ บั รางวัล แชมป์โลก Microsoft PowerPoint

การแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship

ณ ประเทศสหรัฐอเมรกิ า

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. Check In

๑๗.๓๐ - ๑๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเยน็

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. Power point (ต่อ)

วนั ที่ ๒ ธนั วาคม ๒๕๖๒ Unplugged
๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. Tool Office 365 โดย อ.วชิ ัย สีสดุ
หวั หนา้ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนกรุงเทพครสิ เตียน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ผู้ได้รบั รางวลั - Thailand Innovative Teacher
๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. - Microsoft World Top 50 ICT Teachers
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. พกั รับประทานอาหารกลางวัน
๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. Tool Office 365 (ตอ่ )
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. Power point
พักรบั ประทานอาหารกลางเย็น
Party Power point
PLC

วันท่ี ๓ ธนั วาคม ๒๕๖๒ พิธเี ปดิ โดย นายสนั ติ แสงระวี ศกึ ษาธกิ ารภาค ๗
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. “ครแู ละความฉลาดรู้ทางดจิ ิทัล” โดย ดร.ทินสิริ ศิริโพธิ์ กรรมการมลู นธิ ิเทคโนโลยี
๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น. สารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกมุ ารี
กิจกรรม Unplugged โดย One Teacher
๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พกั รบั ประทานอาหารกลางวนั
๑๓.๐๐ - ๑๗.๓๐ น. Break Out Session โดย One Teacher
- Media Online
๑๗.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. - Game Based
๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. พักรบั ประทานอาหารกลางเย็น
Party

วนั ที่ ๔ ธนั วาคม ๒๕๖๒

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. Showcase School

๐๘.๓๐ - ๐๘.๓๐ น. Show and Share

๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. กลา่ วปดิ การอบรม โดย ดร.รังสรรค์ วบิ ูลย์อปุ ถัมภ์

๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. พธิ มี อบเกยี รตบิ ัตรการอบรม

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรบั ประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๐๐ น. เดินทางกลบั โดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ - เวลา ๑๐.๓๐ / ๑๔.๓๐ น. พกั รับประทานอาหารว่างและเคร่ืองดม่ื
- หากไม่สามารถเขา้ ร่วมโครงการไดใ้ ห้ทำหนังสือช้แี จงไปยังศกึ ษาธิการภาค ๗
ภายในวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจกิ ายน ๒๕๖๒
- กรณีทไี่ มท่ ำหนังสือชีแ้ จง ทางโครงการขอตัดสิทธใิ์ นปถี ัดไป

นาง พาอยี ะ กะละ โรงเรียนบ้านบอื เล็ง ยะลา สพป
นาย อบั ดุลฮาเล็ม สาแลแม โรงเรยี นบ้านเกยี รติ ยะลา สพป
นางสาว ซาลมา เจะตแี ม ปัตตานี
นาย อสุ มัน เล๊าะ ราชประชานเุ คราะห์ ๔๐ จงั หวัดปตั ตานี สตลู การศกึ ษาพเิ ศษ
นาง กมลวรรณ กานุมาน ยะลา
นางสาว รอซาดา อาแว ผงั ปาล์ม 2 ยะลา สพป
นางสาว สุกฤตา วฒั นเกษมสกุล โรงเรยี นบ้านด้านสนั ตริ าษฎร์ ยะลา สพป
นาง กลุ วดี ดา่ โอะ อนบุ าลเบตง (สภุ าพอนุสรณ์) ปตั ตานี สพป
นางสาว โนรฮศั มี สามะ อนุบาลเบตง(สภุ าพอนสุ รณ์) นราธวิ าส สพป
นางสาว อสั รนี าส สะมะแอ วัดนาประดู่ นราธิวาส สพป
นางสาว วรรอสิ มี วาเดง็ บ้านซรายอ นราธิวาส สพป
นาย มะนาเซ หะยดี าโอ๊ะ โรงเรียนบ้านกาเด็ง นราธิวาส สพป
นางสาว บุษรา อมุ าสะ โรงเรียนบ้านมะรอื โบตก ยะลา สพป
นางสาว ใสนะ เจะโกะ บา้ นไอรโ์ ซ นราธวิ าส สพป
นาย อัยซูลดีน ยายอ นราธิวาส สพป
นางสาว ณฐมน พายุหนิ โรงเรยี นอนบุ าลเบตง(สภุ าพอนุสรณ)์ ยะลา สพป
นางสาว อารีฝะห์ สะแต ยะลา สพป
นาย หะหมะ ยุโส๊ะ นคิ มพฒั นา 10 สงขลา สพป
นาง รอสนี บซู ามัน โรงเรียนบ้านรามา ยะลา สพป
นางสาว อัสมะ จาปากยี า บา้ นโต ปัตตานี สพป
นางสาว ฟิรดาว อรพันธ์ โรงเรยี นบา้ นโต ยะลา สพป
นางสาว มารยี านี สาเมาะ บา้ นพรหุ ลุมพี ปตั ตานี สพป
นางสาว จุฑารตั น์ ปญั จระ โรงเรียนคุรปุ ระชาสรรค์ นราธิวาส สพป
นาย มูฮัมหมัดกาแม มะแซ บ้านตนั หยงดาลอ ยะลา สพป
นางสาว ฮัฟเซาะ หะยีนาแว โรงเรยี นคุรุประชาสรรค์ ปตั ตานี สพป
นางสาว ศรญั ยา ทวสี ขุ ชมุ ชนบา้ นเมอื งยอน ยะลา สพป
นางสาว มนทิยา จนั ทร์ประดิษฐ์ บา้ นกาลซิ า ปตั ตานี สพป
นาย อีครัม แวจิ โรงเรียนบา้ นตาเนาะปเู ต๊ะ ปัตตานี สพป
นางสาว โรสนา กาซอ อนุบาลปตั ตานี ปัตตานี สพป
นางสาว รุสนี ดอื ราแม บา้ นบือยอง ปัตตานี สพป
นาง นิรัชดา นามมูล โรงเรียนบ้านบอื เระ นราธวิ าส สพป
นางสาว รอซดี ะห์ แวนาเห็ง โรงเรียนบา้ นปะกาลือสง ปตั ตานี สพป
นาง การหี ม๊ะ หะยีอาซา โรงเรียนบา้ นควนดิน ยะลา สพป
นาย ซัครยี า หมาดบากา บ้านบางราพา สตูล สพป
สพป
โรงเรียนวัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศกึ ษาคาร) สพป

บ้านลางสาด
โรงเรียนครุ ุประชาสรรค์
บา้ นควนเก

เว็บไซตทีเ่ ก่ียวของ

1. https://color.adobe.com/
- เวบ็ ไซตสำหรบั เทียบเคียงคูสใี นการออกแบบงานนำเสนอใหม คี วามโดดเดน

2. https://fonts.google.com/
- เว็บไซตส ำหรบั เลือกแบบอกั ษร มีมากมายใหเลอื ก

เวบ็ ไซตท ่ีเกี่ยวขอ ง

3. https://www.flaticon.com/
- เว็บไซตท ร่ี วบรวมรปู ไอคอนตาง ๆ มากมาย เพ่อื ใชในการออกแบบงานนำเสนอ

4. https://wordwall.net/
- เวบ็ ไซตส ำหรับสรางแบบฝก หัดท่ีมีความหลากหลาย อาทิ จบั คู โยงเสน

เวบ็ ไซตท ่เี กี่ยวขอ ง

5. https://goformative.com/

- เวบ็ ไซตสำหรบั สรา งแบบทดสอบออนไลน


Click to View FlipBook Version